V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE

DOBRNA, DORNAVA, JEZERSKO, KOMEN, LITIJA, HORJUL,

RAČE FRAM, RADENCI, REČICA OB SAVINJI, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN VIDEM.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Drugi sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali 1/1

Dne 9. 6. 2020 je na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potekal drugi sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali. Na sestanku so udeleženci pregledali vsebine Zakona o zaščiti živali, ki se nanašajo na oskrbo zapuščenih živali, govorili o morebitnih dodatnih načinih financiranja skrbi za zapuščene živali kot javne službe lokalnega pomena ter se dogovorili glede izvedbe ankete o izvajanju oskrbe zapuščenih živali za občine.

Udeleženci sestanka (predstavnica Uprave, Ministrstva za finance, Mestne občine Maribor in predstavnika SOS in ZMOS) so se strinjali, da se pripravi vprašalnik za občine, ki bo ponudil bolj celovit vpogled v izvajanje oskrbe zapuščenih živali na lokalni ravni v praksi.

Predstavniki asociacij občin so opozorili, da je potrebno podrobneje opredeliti javno službo lokalnega pomena iz 27. člena ZZZiv, saj je praksa izvajanja te javne službe med občinami zelo različna. Predstavniki asociacij občin predlagajo novo sistemsko ureditev financiranja te javne službe v obliki zagotavljanja namenskih sredstev (iz državnih sredstev, uvedbe prispevka ali dajatve v ta namen oz. na drug način).

Prav tako so predstavniki asociacij poudarili, da je potrebna regulacija cen na področju oskrbe zapuščenih živali in sprejeti predpis, ki bi določal metodologijo za izračun cen.

Predstavnica Ministrstva za finance je opozorilo, da se z dvigom povprečnine, zaradi višjih stroškov oskrbe živali v zavetiščih, ne strinja, vsekakor pa je potrebno financiranje sistemsko urediti.

Predstavniki asociacij so tudi izrecno poudarili, da nasprotujejo podaljšanju financiranja oskrbe zapuščenih živali na 45 dni. V primeru zagotovitve dodatnih sredstev, ki bi krila povišanje stroškov, bi o nasprotovanju ponovno razmislili.

Sestanek z URSZR glede dodatka za pripadnike civilne zaščite (66. člen ZIUOOPE) 1/2

Predstavniki SOS so se udeležili sestanka na Upravi RS za zaščito in reševanje glede določbe 66. člena ZIUOOPE, ki določa dodatek za vpoklicane pripadnike civilne zaščite. Na sestanku so pripadniki URSZR predstavili, da dodatek pripada vpoklicanim pripadnikom civilne zaščite, ki so izvajali naloge zaščite reševanja in pomoči neposredno in več kot 8 ur dnevno (v skladu z 2. odstavkom 19. člena  Uredbe o službi v CZ), z ustreznimi dokazili upravičeni do dodatka v višini 30 EUR dnevno. Do dodatka niso upravičeni posamezniki, ki niso bili vpoklicani, niso izvajali nalog ZRP več kot 8 ur dnevno ali pa jim je delodajalec izplačal dodatek iz naslova Kolektivne pogodbe ali krizni dodatek po  ZIUZEOP (71. člen). V primeru plačila dodatka s strani delodajalca, je do nadomestila upravičen delodajalec.

V nadaljevanju so predstavniki URSZR predstavili tudi drugi dodatek, katerega izplačilo je mogoče skladno s tretjim odstavkom 66. člena ZIUOOPE. Ta se nanaša na prostovoljce, ki so v času epidemije izvajali naloge javne službe po 74. členu ZVNDN. Za izplačilo dodatka, ki je odvisen od dolžine trajanja intervencije (do 4h, med 4 in 8h ter več kot 8h), mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje intervencije, mora biti vpisan v evidenco sodelujočih na intervenciji, sama intervencija pa mora biti v aplikaciji SPIN zaključena do 5. 6. 2020. Za izplačilo tega dodatka bo URSZR na podlagi aplikacije SPIN pripravila pregled upravičenih intervencij, za katere bodo GZS, GRS, JRS in PRS pripravile sezname sodelujočih na intervencijah, ki izpolnjujejo pogoje in so upravičeni do dodatka. Izplačilo dodatka bo izvedeno preko občin neposredno prostovoljcem oziroma preko združenj, s katerimi ima URSZR sklenjene pogodbe o izvajanju javne službe. Ker URSZR nima pravne podlage za izplačevanje prostovoljcem, so predlagali, da se izplačilo izvede preko občin oziroma združenj, ki izvajajo javno službo.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da URSZR pripravi usmeritve oziroma navodila in obrazec za zahtevek za izplačilo dodatkov, skladno s 66. členom ZIUOOPE, ter da navodila oziroma usmeritve predhodno uskladi s SOS. Prav tako bo URSZR pripravila nabor upravičenih intervencij za izplačilo dodatka po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE.

Vabilo k prijavi na poziv za pridobitev/podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina 2020-2024 1/3

Vsako leto se zemljevid Slovenije obarva z novimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 29 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2020 na področju mladine še bogatejša.

Inštitut za mladinsko politiko tako že deveto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete

 • pravila in javni poziv za PRIDOBITEV certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in
 • se do 11. septembra 2020 prijavite na poziv za pridobitev certifikata.

Prav tako vabimo tiste občine, katerim se veljavnost certifikata v letu 2020 izteka, da se odzovete našemu vabilu k

Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Rozana Mužica, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si) ali nas lahko pokličete na SOS številko 02 234 15 05 oziroma pišete na info@skupnostobcin.si.

Webinar o oskrbi zapuščenih živali 1/4

Dne 11. 6. 2020 je potekal webinar z naslovom »Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče«. Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik in Vesna Mihovilovič, dipl. pravnica, sta predstavila pravno ureditev obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče z osnutkom odloka o načinu opravljanja javne službe ter postopkom podelitve koncesije. Na koncu pa je predavatelj še odgovoril na odprta vprašanja udeležencev.

POJASNILA

Določitev obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020 2/1

Vlada RS je na 20. redni seji dne 11. 6. 2020 sprejela sklep, s katerim je za mesec maj 2020 določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP).

Sredstva oziroma maksimalni obseg sredstev za izplačilo dodatka COVID-19 za mesec maj 2020 se dodeljuje le nekaterim proračunskim uporabnikom v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri tem je v prilogi 2 navedenega sklepa Vlade RS določen tudi seznam posrednih proračunskih uporabnikov iz obeh navedenih dejavnosti, katerim se sredstva lahko dodelijo.

MZ glede izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah 2/2

Ministrstvo za zdravje je na občine naslovilo poziv glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah javnim in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne služb, in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve javnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. V dopisu MZ izpostavlja, da v skladu s sklepom vlade in zakonodajo, upoštevaje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe in ustanoviteljskih pravic, na enakopraven, transparenten in pravičen način, izpeljejo postopke za izplačilo dodatka za rizične razmere (javnim zavodom in koncesionarjem) ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (javnim zavodom).

Dopis tukaj.

Izplačilo dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. č 2/3

Dne 4. 6. 2020 ste bili seznanjeni s pojasnilom MJU glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

Izplačilo dodatkov po 71. členu ZIUZEOP in 11. točki 39. člena KPJS

Obveščamo vas, da bo Vlada RS predvidoma na jutrišnji seji, dne 11. 6. 2020 obravnavala Predlog določitve obsega sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitve sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterijev za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom za mesec maj 2020.

Občine, ki boste posredovale zahtevke za mesec maj na podlagi KPJS in 71. člena ZIUZEOP (po sprejetem sklepu Vlade RS) lahko uporabite obrazec, ki ga je posredovalo MF (TUKAJ) občinam za izplačila dodatkov za mesec marec in april s tem, da navedete, da vlagate zahtevek za mesec maj. Rok je sedaj določen v 78. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20):

78. člen

(rok za vložitev zahtevkov)

Upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP, in ukrepov, določenih s tem zakonom, ki prenehajo veljati 31. maja 2020, vložijo do 30. junija 2020, če ZIUZEOP in ta zakon ne določata drugače.

POVPRAŠEVANJE

Pomoč malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu 3/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja sledeče vprašanje:

Ali ste sprejeli ukrepe pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu za občane, zaradi situacije, ki jo je sprožila epidemija? Če da, prosimo za pojasnilo, kakšne ukrepe ste sprejeli.

Vaš odgovor nam lahko posredujete do ponedeljka, 15. 6. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu - PONOVITEV 3/2

Na prošnjo občine članice SOS ponavlja povpraševanje glede terjatev občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu, saj bi želela občina prejeti čim več stališč oz. izkušenj ostalih občin na navedena vprašanja:

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:

1 Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec nima sredstev.

Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika?

Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima?

2 Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi izdane odločbe?

3 Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika?

INSTITUCIONALNO VARSTVO

1 Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja?

Vaše odgovore nam lahko posredujete do četrtka, 18. 6. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Anketa za pripravo sprememb Uredbe o razvrščanju objektov 3/3

Na podlagi Gradbenega zakona je bila julija 2018 sprejeta Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 – v nadaljevanju Uredba). Uredba je združila klasifikacijo objektov in razvrščanje. Istočasno je minister objavil tudi Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v nadaljevanju TSG).

Po skoraj dveh letih uporabe so na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pripravili krajšo spletno anketo, s katero želijo ugotoviti, kako se Uredba uporablja v praksi, kako ustrezna in zahtevna je, ter oceniti njene dobre in manj dobre rešitve. Želeli bi konkretno oceno izvajalcev in oseb, ki Uredbo dnevno uporabljajo.

Podatki, pridobljeni v anketi bodo služili kot ena od osnov za pripravo spremembe Uredbe.

Z namenom, da pridobijo čim bolj reprezentativen vzorec anketirancev, vas kot ključne deležnike in uporabnike Uredbe prosijo, da izpolnite anketo. Izpolnjevanje ankete ne vzame več kot 10 minut časa. 

Anketa je do 23. 6. 2020 dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/281925.

ZAKONODAJA

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 4/1

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je v medresorsko usklajevanje poslal predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki je pripravljen na novo.

– Predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov – besedilo prilagamo TUKAJ.
– Obrazci:

Prosimo, da gradivo pregledate in nam morebitne pripombe pošljete najkasneje do 19. junija 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest.

Poudarja predvsem pomen:

 • dostopa do javnih storitev in stanovanj,
 • zelenih mest,
 • nizkoogljičnega načina bivanja,
 • ugodnih razmer za gospodarstvo,
 • digitalizacije ipd.

Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic. Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020.

Osnutek Nove Leipziške listine najdete TUKAJ (v angleščini, original).

V kolikor imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, jih po elektronski pošti posredujte do 22. junija 2020, na e-naslov zala.jerman@gov.si ( in v vednost na info@skupnostobcin.si).

Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka 4/3

Iz Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki so ga pripravili s ciljem, da ohranjamo čim boljšo kakovost zunanjega zraka na vseh območjih Slovenije.

Prosimo vas, da ga pregledate in nam pošljete pripombe in predloge za morebitno izboljšanje navedenega programa do 25.6.2020 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

OP Zrak medsekt-4.6.2020 – word

OP Zrak medsekt-4.6.2020 – PDF

DOGODKI SOS

17.6. / Z odpiranjem podatkov do boljšega sodelovanja v turizmu 4.0 5/1

Vpeljava novih tehnologij in obdelava podatkov v realnem času omogoča boljše spoznavanje destinacije, večjo optimizacijo potovanja in stroškov, hkrati pa povečuje priložnosti za dodaten zaslužek skozi presonalizirana doživetja obiskovalcev. Oblikovanje osebne uporabniške izkušnje potovanja je trend, ki povezuje turizem z uporabo podatkovne ekonomije

Na dogodku, katerega rdeča nit bo «povezovanje členov v verigi digitalizacije & združevanja & odpiranja podatkov, s poudarkom na turizmu, se bomo z zanimivimi sogovorniki dotaknili možnosti za razvoj turističnih destinacij z uporabo novih tehnologij in priložnosti, ki jih prinaša turizem 4.0. Predstaviti vam želimo konkretne priložnosti razpisov, podkrepljene s primeri dobrih praks na poti digitalizacije in ustvarjanja dodane vrednosti s pomočjo podatkov.  Zato nagovarjamo občine, vodilne turistične destinacije, regionalne razvojne agencije kot tudi podjetja, da se nam pridružite.

 

Dogodek bo v sredo, 17. junija 2020, s pričetkom ob 13.uri.

Potekal bo online preko platforme Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81385190412

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava preko e povezave, najkasneje do  16. junija 2020.

Vabilo in program, Odpiranje podatkov za sodelovanje v turizmu 

Vljudno vabljeni

9.7. / Vabilo Orodja za podporo pobudam prebivalcev 5/2

Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine.

Pridružite se nam v četrtek, 9. julija 2020, v Ajdovščini, kjer bomo izvedeli, kako so kot prva občina v Sloveniji pristopili k participativnemu proračunu. Nekatere izvedene pobude si bomo ogledali tudi na terenu. Ob tem bomo prisluhnili tudi zgodbam o tem, kako so se sodelovanja s prebivalci lotili v nekaterih drugih občinah.

Študijski obisk je namenjen slovenskim občinam, z njim pa želimo povečati prepoznavnost slovenskih dobrih praks, omogočiti njihovo izmenjavo ter prenos med mesti in občinami.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 6. julija 2020 na tej povezavi: Prijava

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajamo IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

 

DOGODKI DRUGIH

17.6. / Kako pravilno vzpostavimo in izvajamo videonadzor v skladu z GDPR in ZVOP-1 6/1

Dne, 17.6.2020 bo potekalo usposabljanje s področja videonadzora in sicer od 10.00 do 13.30, v prostorih Obrtne zbornice Domžale.

Predavali bosta Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka in mag. Renata Zatler, CIPP/E, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO). Poseben poudarek bo na predstavitvi primerov s katerimi se ukvarjajo občine – javne površine.

Seminar je namenjen vsem, ki so v javnem ali zasebnem sektorju odgovorni za vzpostavitev in izvajanje videonadzora.

Nekaj prostih mest je še na voljo. Prijave so možne do zapolnitve oziroma najkasneje do 10. junija na info@dataofficer.si.

Člani Skupnosti občin Slovenije (SOS) so upravičeni do 15 % popusta.

 • Več o dogodku in prijavnico najdete na spletni strani TUKAJ.

23.6./ "Odpadki v naših občinah" 6/2

Ekologi brez meja 23. junija 2020 organizirajo virtualno srečanje na daljavo z naslovom “Odpadki v naših občinah”, ki je namenjeno predstavnikom občin, komunalnih podjetij, civilne družbe, strokovnjakom in medijem.

 • Brezplačno srečanje bo na platformi ZOOM potekalo med 10.00 in 14.30 z odmorom za kosilo.

Cilj dogodka je prek treh vsebinskih sklopov pokazati, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bomo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju. Sledila bo okrogla miza s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavljen pa bo tudi mednarodni vidik, dobre prakse in pogled na Slovenijo ‘od zunaj’.

Program in obrazec za prijave sta na voljo TUKAJ. 

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/3

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

20. redna seja 7/1

 • Novela Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022. V Uredbi je bila ugotovljena nomotehnična napaka pri obdobju veljavnosti potrdil o usposabljanjih, ki so lahko veljavna največ štiri leta.

Ravno tako je bila v 12. in 18. členu Uredbe napačno navedena letnica objave sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in sredstev za prevoz čebel na pašo. V uredbi so 32. in 35. člen dopolnili tako, da bodo določbe za poročanje števila čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov in izdaje odločbe UVHVVR.

Zaradi epidemije korona virusa se načrtovani ukrepi v programskem letu 2020 lahko izvedejo tudi po 31. juliju 2020, vendar najpozneje do 15. septembra 2020. V Sloveniji so se skupaj s strokovnimi institucijami, ki so sodelovale pri pripravi programa odločili, da podaljšajo rok za izvedbo ukrepov za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi javnih naročil do 4. septembra 2020, medtem ko roke za izvedbo ukrepov pri katerih se izvajajo javni razpisi pustijo nespremenjene. Ne glede na to, ostaja rok za izplačilo ukrepov nespremenjen, izplačila morajo biti izplačana najkasneje do 15. oktobra 2020.

Vlada je sprejela tudi sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022.

 • Predlog uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19.

Podpora v okviru tega ukrepa zagotavlja nujno pomoč kmetom ter malim in srednjim podjetjem (MSP), ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela. Podpora se odobri kmetom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in/ali razvojem kmetijskih proizvodov ali bombaža, razen ribiških proizvodov.

Podpora EKSRP, zagotovljena v okviru tega ukrepa, se omeji na največ 1 % skupnega prispevka EKSRP za program za razvoj podeželja, kar pomeni v primeru Slovenije okrog 9 milijonov EUR. V zvezi s slednjim je glede na stališča več držav članic v razpravi v predsedstvo predlaga zvišanje odstotka na 2%.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa

Skupina poslank in poslancev je 26. februarja 2020 v Državni zbor Republike Slovenije vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa se spreminja in dopolnjuje 38. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o pravilih cestnega prometa in sicer na način, da se za skupino otrok ne šteje skupina petih ali več otrok razširjene družine v ravni črti in v stranski črti do vštetega tretjega kolena ter skupina največ osmih otrok, ki jih društvo ali zveza društev ali ustanova prevaža skladno z namenom ustanovitve in neprofitnega delovanja in prevoz ne predstavlja opravljanja pridobitne dejavnosti oziroma pridobivanja dohodkov iz pridobitne dejavnosti posameznega društva ali zveze društev ali ustanove.

Za 90. členom se prav tako dodaja novi 90. a člen, ki določa, da skupino največ osmih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu, ki jih društvo ali zveza društev ali ustanova prevaža skladno z namenom ustanovitve in neprofitnega delovanja in prevoz ne predstavlja opravljanje pridobitne dejavnosti oziroma pridobivanja dohodkov iz pridobitne dejavnosti posameznega društva ali zveze društev ali ustanove, sme prevažati voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, vozilo pa mora imeti napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles, električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem, varnostne pasove na vseh sedežih in naslonjala za glavo na vseh sedežih ter mora biti predpisano označeno. Za  voznika, ki ravna v nasprotju z navedeno določbo novega 90. a člena, je predpisana globa v višini 160 evrov, za pravno osebo 500 eurov ter za odgovorno osebo pravne osebe globa 80 evrov.

Vlada meni, da je predlagane rešitve (izključitev obvezne uporabe tahografa pri prevozu določene skupine otrok) možno urediti zgolj s posegom v določbo tretjega odstavka 2.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev, ter s tem ohraniti enake varnostne pogoje za vse prevoze skupine otrok, kot so določeni v ZPrCP in Zakonu o motornih vozilih (označitev motornega vozila, vozniške izkušnje, tehnični pogoji za vozilo, …).

Prav tako Vlada Republike Slovenije meni, da bi izključitev obvezne uporabe tahografa morala biti določena za vse prevoze skupine do največ osmih otrok, ki se izvajajo za osebne potrebe, ne pa samo za prevoz skupine največ osmih otrok, ki jih za osebne potrebe opravljajo društva, zveze društev ali ustanove.

 • Vlada sprostila javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu

Vlada je izdala odlok o načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, ki omogoča sprostitev izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu naslednji dan po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zdaj se omogoča tudi javni prevoz potnikov v mednarodnem prometu v skladu z drugimi pogoji, ki veljajo med Republiko Sloveniji in drugimi državami. Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • Od 15. junija dalje znova omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah

Vlada je izdala odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 70/20). Ta odlok začne veljati 15. junija 2020.

S prenehanjem veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za opravljanje športne dejavnosti bo ponovno mogoče organizirati mednarodna športna tekmovanja prav tako pa bo omogočena prisotnost gledalcev na športnih prireditvah, ob upoštevanju priporočenih smernic ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljene na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

 • Od 15. junija naprej ob upoštevanju varnostnih ukrepov dovoljeno zbiranje do 500 oseb

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sprememba odloka začne veljati 15. junija 2020.

S 15. junijem 2020 bo tako dovoljeno zbiranje do 500 ljudi (doslej 200), pri tem pa bo še naprej treba upoštevati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/2

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Zdravje v občini 2020 9/1

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) v zavihku 2020. Z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti podatkov o zdravju na nivoju lokalne skupnosti NIJZ spodbuja krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo

Zbir informacij za 2020 lahko najdete v infografiki, ki so jo pripravili za leto 2020 – TUKAJ.

(Vir: NIJZ)

Predstavitve dobrih praks za razvoj podeželja in dosežki LEADER projektov 9/2

 • Prva številka publikacije Rural Connections v letošnjem letu

V tokratni izdaji je poudarek na predstavitvi dobrih praks, ki so podprte s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tudi v Sloveniji spremljamo ter zbiramo primere dobrih praks, kako, si lahko preberete več na strani 35. V izdaji si lahko preberete tudi na temo o pobudah in ukrepih Evropske komisije, katerih namen je ublažiti trenutne težave, s katerimi se srečuje podeželska Evropa.

Več tukaj.

 • Nova številka revije EU Rural Review na temo dosežkov LEADER projektov

V reviji so opisana načela LEADER pristopa in kako delujejo v praksi, kakšne rezultate prinašajo in kako zagotavljajo uspešnost pri spopadanju z izzivi, s katerimi se srečujejo podeželska območja.

Več tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.