V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GROSUPLJE, IDRIJA, KIDRIČEVO, KOSTEL,

MISLINJA, MUTA, PREBOLD, PREVALJE, RAZKRIŽJE, ŠMARJE PRI JELŠAH, VITANJE IN ŽIRI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Nujnost nadaljnje obravnave Predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) 1/1

Vsa tri združenja občin so na predsednika Državnega zbora RS naslovila dopis z opozorilom na nujnost obravnave predloga Predloga zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) za delovanje lokalne samouprave.
Dejstvo je, da je cilj predloga zakona in v njem usklajene rešitve v danih razmerah, ko se občine soočajo z izpadi prihodkov zaradi posledic epidemije, še toliko pomembnejši. Dopis najdete TUKAJ.

Z odpiranjem podatkov do boljšega sodelovanja v turizmu 4.0 1/2

17. junija 2020 je v spletnem okolju Zoom potekal zanimiv dogodek namenjen občinam in njihovim organizacijam s področja turizma o podatkih. Udeležence so pozdravili  mag. Peter Geršak, državni sekretar, MJU, Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO in Peter Misja, predsednik Komisije Skupnosti občin Slovenije za turizem.

Kaj so odprti podatki in kakšne so potrebe po njih je predstavil mag. Aleš Veršič, MJU (predstavitev 1) Iz predstavitve pozvemamo naslov, kjer so “doma” odprti podatki, to je Portal OPSI – Odprti podatki Slovenije. Kadar v občinah potrebujete kakršnekoli podatke (seveda brez osebnih podatkov) in veste, da te podatke zbira nek javni organ, jih (praviloma) najdete na tem naslovu. Če jih na portalu ni, vas vabimo, da to sporočite na Skupnost občin Slovenije, lahko pa neposredno skrbnikom portala. Skupna točka vseh podatkov v Sloveniji, portal OPSI, pričakuje tudi občinske podatke. Zakaj jih tam še ne najdemo veliko, gre razloge iskati na različnih področjih, številnih so se v nadaljevanju dotaknili gostje dogodka, medtem, ko je sam dogodek bil namenjen razumevanju kaj sploh so odprti podatki in čemu služijo.

Mag. Peter Medica, je v nadaljevanju predstavil projekta ODEON in DEAS, TPLJ (predstavitev 2). Pomembna vprašanja pri odpiranju podatkov je v nadaljevanju predstavil Gaber Terseglav, iz IKT – Horizontalna mreža (predstavitev 3)

Mag. Jurij Dolžan iz Ministrstvo za javno upravo je povzel praktična orodja in usmeritve EU, ki  mesta in skupnosti prepoznava kot odskočno deske za digitalno transformacijo (predstavitev 4), omenil je med drugim omenil Blueprint for cites and regions as launch pads for digital transformation ter Intelligent Cities challenge, evropsko iniciativo, ki je s strokovno podporo že pomagala 41 evropskim mestom pri vzpostavitvi strateških izhodišč za digitalno preobrazbo in bo s to prakso nadaljevala. Tudi SOS je v konzorciju z 12 občinami pred kratkim oddal vlogo na nedavni poziv Komisije, s katero smo izrazili željo in potrebo po strokovni podpori občinam v Sloveniji.

Pregled potreb občin po digitalizaciji, s konkretnimi primeri, slovenskih in tujih dobrih praks je predstavila doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, 4PDIH (predstavitev 5). SOS, ki je član 4PDIH, je v sodeloval pri izvedbi regionalnih delavnic in zbiranju potreb občin, ki so zbrane v 4PDIH orodju:  https://4pdih.com/orodje/. S primerom vasi Šmarje pri Kopru se je dogodek iz teoretičnega preusmeril v bolj praktični del. V Šmarjah so razmišljali o razvoju kraja, o tem kaj lahko ponudijo in kako in komu. Kako podatke o lokalnih proizvodih ponuditi turistom, kje in s čem podatke zajeti, tudi v vinogradih, da zagotovijo sledljivost porekla o katerem je veliko govora pri samooskrbi. Postavili so wi-fi točke, tudi v vinogradih in se lotili povezovanja, ljudi, podatkov, tehnologij…

Dr. Urška Starc Peceny, vodja oddelka Turizem 4.0 in Matevž Straus mag., vodja programa Heritage+, oba iz podjetja Arctur d.o.o., sta predstavila priložnosti za občine, ki jih v okviru največjega raziskovalnega projekta  na področju Turizem 4.0, v sodelovanju s SOS in številnimi občinami ter drugimi deležniki v turizmu iz nižjih idejnih dvigujejo v prototipe do končnih rešitev (predstavitev 6). Konkretni primeri priložnosti za občine so bili predstavljeni za že odprti razpis za turistične destinacije in prihajajoči razpis MJU v katerem se pričakuje, da bodo občine dobile finančno podporo za nakup opreme namenjene merjenju in zbiranju podatkov.

V tretjem sklopu dogodka je potekal moderirana razprava, moderator je bil mag. Aleš Veršič, MJU, z odličnimi gosti v virtualnem omizju:

– doc. dr. Emil Juvan, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
– Nataša Hočevar, vodja razvoja, STO
– Gregor Košir, podžupan občine Kočevje
– Blaž Veber, direktor javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
– mag. Željko Gudžulić, predstavnik MOL / ZMOS
– Andrej Kotar, predstavnik DS za pametne skupnosti pri Slovenski Digitalni Koaliciji
– Zdenka Kajdiž, vodja projekta eTurizem pri AJPES

Posnetek dogodka je objavljen v FB skupini na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/groups/opsihub. Vsem, ki se dogodka niste mogli udeležiti priporočamo ogled. Kmalu bo na voljo ogled tudi za tiste, ki do FB ne morejo dostopati.

POJASNILA

Pomembno obvestilo MZ za izplačilo dodatkov – informacija za občine in koncesionarje 2/1

Obveščamo, da smo prejeli navodila Ministrstva za zdravje glede financiranja dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe (tudi koncesionarji na primarni ravni).

Do navodil dostopate tukaj:

Koncesionarji na primarni ravni pri izstavitvi računa občini uporabijo enaka navodila in priloge, kot jih je MZ pripravilo za koncesionarje na sekundarni ravni. Dostopno tukaj:

Financiranje dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS zasebnim izvajalcem v okviru javne mreže

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na MZ, kjer sta kontaktni osebi:

Cvetka Rogač 01 478 69 92

Jana Kotnik Podberšič 01 478 68 52

Pojasnila in navodila URSZR za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE 2/2

Na podlagi skupnega sestanka med URSZR ter SOS in ZMOS smo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli pojasnila in navodila za izplačilo dodatka po prvem odstvku 66. člena ZIUOOPE. In sicer skladno z osmim poglavjem Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE), ki v 66. členu določa dodatek za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uprava RS za zaščito in reševanje izvaja aktivnosti za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE.

Do dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE so upravičeni pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili v obdobju od petka, 13. 3. 2020, od 15:00 do sobote, 30. 5. 2020 do 19:00 vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije. Za prejem dodatka morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v priloženem pojasnilu in usmeritvah, obrazcu za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE za prostovoljno in nepoklicno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije (v nadaljevanju Obrazec D-1) pa morajo biti priloženi ustrezni dokumenti o vpoklicu ter  opravljanju nalog.

Prosijo vas, da preučite priložena pojasnila in usmeritve ter URSZR izpolnjene Obrazce D-1 posredujete čim prej oziroma najkasneje do petka, 04. 09. 2020 na pristojno izpostavo URSZR, kjer bodo vloge preučene in posredovane v nadaljnjo obravnavo. Postopek določitve upravičencev in izvedbe izplačil  navedenega dodatka je opisan v prilogi.

Povračila izplačanega dodatka delodajalcem po drugem odstavku in izplačila dodatka prostovoljcem, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bodo izvedena v ločenem postopku.

Na spodnjih povezavah najdete pojasnila URSZR ter obrazec za povračilo dodatka po 66. členu ZIUOOPE-1

Pojasnila_Dodatek ZIUOOPE

OBRAZEC D-1 ZA IZPLAČILO DODATKA PO 66.členu ZIUOOPE-1

POVPRAŠEVANJE

Pomoč izvajalcem prevozov otrok v šolo v času prepovedi izvajanja prevozov 3/1

Več občin se je obrnilo na SOS glede ukrepa pomoči izvajalcem prevozov otrok v šolo.

Ministrstvo za infrastrukturo je v dopisu Linijski prevoz otrok v šolo – financiranje avtoprevoznikov v času krize COVID-19, št. 371-55/2019/63 z dne 18. 5. 2020, obvestilo, da so avtobusnim prevoznikom, v času, ko niso smeli izvajati prevozov, priznali znižano normirano ceno za kilometer; 36% stroškovne cene. (podlaga: Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19)).

V dopisu prav tako predlagajo, da občine, ki zagotavljajo šolske prevoze in imajo za to v svojih proračunih za ta namen zagotovljena tudi sredstva, da ravnajo enako za čas, ko niso smeli voziti, svojim pogodbenim partnerjem priznajo znižano stroškovno ceno.

Več občin je prejelo na podlagi pisanja MzI tudi pobude prevoznikov, da se jim za čas prekinitve izvajanja prevozov prizna nadomestilo v višini 36 % dnevne pogodbene cene.

Želeli bi pridobiti prakso in postopanja občin članic, ki bi bila v pomoč drugim občinam:

 • Ali ste pobudi ministrstva sledile ali pa ste ravnale drugače in kako?
 • V kolikor ste priznale znižano normirano ceno za kilometer (kot pobuda MzI), kako ste to uredile z vidika veljavnih pogodbenih določil in ob upoštevanju javno-naročniške zakonodaje?
 • Kako ste ravnale v primeru javnih prevoznikov in kako v primeru zasebnikov?

Vljudno naprošamo za vaše sodelovanje po deljenju vaših odločitev in postopanja. Odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 23. 6. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

Anketa za pripravo sprememb Uredbe o razvrščanju objektov 3/2

Na podlagi Gradbenega zakona je bila julija 2018 sprejeta Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 – v nadaljevanju Uredba). Uredba je združila klasifikacijo objektov in razvrščanje. Istočasno je minister objavil tudi Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v nadaljevanju TSG).

Po skoraj dveh letih uporabe so na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pripravili krajšo spletno anketo, s katero želijo ugotoviti, kako se Uredba uporablja v praksi, kako ustrezna in zahtevna je, ter oceniti njene dobre in manj dobre rešitve. Želeli bi konkretno oceno izvajalcev in oseb, ki Uredbo dnevno uporabljajo.

Podatki, pridobljeni v anketi bodo služili kot ena od osnov za pripravo spremembe Uredbe.

Z namenom, da pridobijo čim bolj reprezentativen vzorec anketirancev, vas kot ključne deležnike in uporabnike Uredbe prosijo, da izpolnite anketo. Izpolnjevanje ankete ne vzame več kot 10 minut časa. 

Anketa je do 23. 6. 2020 dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/281925.

Prenova javnih in zasebnih stavb - vprašalnik EK 3/3

Obveščamo vas, da je na spodnjih dveh povezavah do 9. julija 2020 dostopen vprašalnik Evropske komisije, s katerim želijo zbrati mnenja in prispevati k prenovi javnih in zasebnih stavb. Mnenje lahko podajo najrazličnejše zainteresirane strani, od nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov do podjetij, sindikatov, organizacij civilne družbe, izobraževalnih organizacij, potrošniških skupin, raziskovalnih in inovacijskih organizacij, pa tudi posameznih
državljanov. Ta vprašalnik dopolnjuje stalno posvetovanje in sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter drugimi zainteresiranimi stranmi.

Pomoč malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu 3/4

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na občine naslovila sledeče vprašanje:

Ali ste sprejeli ukrepe pomoči malemu gospodarstvu, podjetništvu in kmetijstvu za občane, zaradi situacije, ki jo je sprožila epidemija? Če da, prosimo za pojasnilo, kakšne ukrepe ste sprejeli.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

 

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu 3/5

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj ostalim občinam z namenom pridobitve vaših izkušenj:

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:

 1. Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec nima sredstev.

Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika?

Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima?

 1. Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi izdane odločbe?

 1. Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika?

INSTITUCIONALNO VARSTVO

 1. Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja?

Odgovore sodelujočih si lahko preberete na sledečih povezavah:

ZBIR ODG – Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu

ZBIR ODG – Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu – ponovitev

 

ZAKONODAJA

Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest.

Poudarja predvsem pomen:

 • dostopa do javnih storitev in stanovanj,
 • zelenih mest,
 • nizkoogljičnega načina bivanja,
 • ugodnih razmer za gospodarstvo,
 • digitalizacije ipd.

Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic. Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020.

Osnutek Nove Leipziške listine najdete TUKAJ (v angleščini, original).

V kolikor imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, jih po elektronski pošti posredujte do 22. junija 2020, na e-naslov zala.jerman@gov.si ( in v vednost na info@skupnostobcin.si).

Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka 4/2

Iz Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki so ga pripravili s ciljem, da ohranjamo čim boljšo kakovost zunanjega zraka na vseh območjih Slovenije.

Prosimo vas, da ga pregledate in nam pošljete pripombe in predloge za morebitno izboljšanje navedenega programa do 25.6.2020 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

OP Zrak medsekt-4.6.2020 – word

OP Zrak medsekt-4.6.2020 – PDF

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP za obdobje 2014-2020 4/3

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki jo najdete na sledeči povezavi: UREDBA.

Uredba se spreminja zaradi sprejetja Pravilnika o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 56/20) se besedilo uskladi s sprejetim pravilnikom.

Vaše pripombe pričakujemo najkasneje do 1. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).

DOGODKI SOS

22.6. / Zoom – predstavitev in posvetovanje Operativni program – zrak 5/1

Vabilo na predstavitev in spletno posvetovanje o predlogu

Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

V ponedeljek, 22.6. 2020 ob 13.30 uri v okolju Zoom

Povezava do zoom sejne sobe: https://us02web.zoom.us/j/88546063055

 

V usklajevanje smo vam poslali predlog Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka (OP – zrak), ki so ga pripravili na MOP. OP-zrak predstavlja enoten načrt za celotno Slovenijo, pri čemer bo država v dobri veri uresničevala ukrepe, ki si jih je v tem operativnem programu zadala sama, občine pa so povabljene, da predlagane ukrepe uresničujejo v skladu s svojimi pristojnostmi. Država bo spodbujala in usklajevala ukrepe, ki jih lahko izvedejo občine in drugi subjekti, da bi skupaj z občinami, javno upravo, gospodarstvom, gospodinjstvi in vsemi prebivalci Slovenije kakovost zraka ohranjali na čim višjem nivoju.

Da bi dosegli cilje po tem operativnem programu, se bodo v sodelovanju med državo, lokalnimi skupnostmi, različnimi pravnimi subjekti in vsemi prebivalci v Sloveniji izvajale naslednje skupine ukrepov:

 • ukrepi na področju ogrevanja stavb,
 • ukrepi na področju prometa,
 • ocenjevanje kakovosti zraka,
 • ukrepi na drugih področjih in podporne naloge,
 • spremljanje učinkovitosti ukrepov.

Na spletnem dogodku bo uvodničar:

 • mag. Jože Jurša, iz Ministrstva za okolje in prostor, ki bo na kratko predstavil OP-zrak,
 • Sledila bo razprava, namenjena vprašanjem in odgovorom, predlogom in pobudam, ki jih je po vašem mnenju potrebno nasloviti v OP-zrak.

Gradivo (predlog OP-zrak) s pozivom občinam k oddaji predlogov in pripomb do 23.6. na OP-zrak je objavljen na spletni strani SOS: https://skupnostobcin.si/novica/operativni-program-ohranjanja-kakovosti-zunanjega-zraka/.

Udeležba je brezplačna, prijave niso potrebne. Morebitna vprašanja lahko pošljete v naprej na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Dogodek bo predvidoma trajal eno uro.

Vljudno vabljeni, Sekretariat SOS

23.6. / Odpadki v naših občinah – nove ideje za stare izzive 5/2

Ekologi brez meja 23. junija 2020 organizirajo virtualno srečanje na daljavo “Odpadki v naših občinah”, ki je namenjeno predstavnikom občin, komunalnih podjetij, civilne družbe, strokovnjakom in medijem. Brezplačno srečanje bo na platformi ZOOM potekalo med 10.00 in 14.30 z odmorom za kosilo. 

Cilj dogodka je prek treh vsebinskih sklopov pokazati, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bomo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju.

Sledila bo okrogla miza s predstavniki lokalnih skupnosti, kjer bomo spregovorili o praktičnih izzivih in rešitvah na področju ravnanja z odpadki ter odgovorili na vprašanje, ali je zero waste ena izmed njih.

Dogodek bo potekal v sodelovanju s partnerskima organizacijama v projektu Erasmus+, Zero Waste Europe iz Belgije in češko Hnutí Duha. Tako bo predstavljen tudi mednarodni vidik, dobre prakse in pogled na Slovenijo ‘od zunaj’.

PRIJAVA NA DOGODEK

9.7. / Vabilo Orodja za podporo pobudam prebivalcev 5/3

Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine.

Pridružite se nam v četrtek, 9. julija 2020, v Ajdovščini, kjer bomo izvedeli, kako so kot prva občina v Sloveniji pristopili k participativnemu proračunu. Nekatere izvedene pobude si bomo ogledali tudi na terenu. Ob tem bomo prisluhnili tudi zgodbam o tem, kako so se sodelovanja s prebivalci lotili v nekaterih drugih občinah.

Študijski obisk je namenjen slovenskim občinam, z njim pa želimo povečati prepoznavnost slovenskih dobrih praks, omogočiti njihovo izmenjavo ter prenos med mesti in občinami.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 6. julija 2020 na tej povezavi: Prijava

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajamo IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

 

DOGODKI DRUGIH

23.6./ "Odpadki v naših občinah" 6/1

Ekologi brez meja 23. junija 2020 organizirajo virtualno srečanje na daljavo z naslovom “Odpadki v naših občinah”, ki je namenjeno predstavnikom občin, komunalnih podjetij, civilne družbe, strokovnjakom in medijem.

 • Brezplačno srečanje bo na platformi ZOOM potekalo med 10.00 in 14.30 z odmorom za kosilo.

Cilj dogodka je prek treh vsebinskih sklopov pokazati, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bomo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju. Sledila bo okrogla miza s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavljen pa bo tudi mednarodni vidik, dobre prakse in pogled na Slovenijo ‘od zunaj’.

Program in obrazec za prijave sta na voljo TUKAJ. 

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/2

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

55. dopisna in 21. redna seja 7/1

 1. dopisna seja

Prehajanje mej

 • Od 15. junija odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško
 • S 15. junijem omogočeno prehajanje slovensko-italijanske tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije in Italije
 • Novi varni državi na seznamu, omejitve za prihod iz več držav sta Italija in Črna Gora

Podaljšani ukrepi iz Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je sprejela sklep, s katerim se podaljšuje uporaba ukrepov iz 4., 5. in 6. člena Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

S sklepom se podaljšuje uporaba ukrepov iz:

 • člena: ukrep velja dokler velja Odlok, nanaša se na obdobje začetka oziroma nadaljevanja prekinjenega že odobrenega zdraviliškega zdravljenja;
 • člena: ukrep velja do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije, nanaša se na začasni ukrep širjenja pravice do sanitetnih prevozov, ki je določen zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, saj v skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije javni linijski prevoz potnikov in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu na ozemlju Republike Slovenije še ni v celoti sproščen;
 • člena: ukrep velja do prenehanja razlogov zanj, gre za začasni ukrep glede pravice do medicinskih pripomočkov, kar ob upoštevanju strokovnih razlogov ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ZZZS.

Ukrep iz 2. člena Odloka in z njim povezan 3. člen, ki se nanašata na ugotavljanje začasne zadržanosti od dela sta v skladu s 7. členom Odloka prenehala veljati z 31. 5. 2020.

 1. redna seja

Seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji

Vlada Republike Slovenije je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bo lahko še dopolnjeval. V tem trenutku je na seznamu  187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji.

Namen določitve Pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd.  Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje.

Pomembne investicije  so  razdeljene po statističnih regijah in na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.

 • S področja okolja je 22 pomembnih investicij,
 • s področja energetike 19,
 • s področja prometa 70 in
 • s področja regionalnega razvoja 76.

Seznam pomembnih investicij objavljamo na povezavi TUKAJ.

Od 19. junija nekaj novosti pri prehajanju meje

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom, ki začne veljati 19. junija 2020, se določajo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo.

Vlada na seznam s poslabšano epidemiološko sliko dodala Bosno in Hercegovino, Srbijo in Kosovo,  spremenila je tudi seznam epidemiološko varnih držav. Seznam epidemiološko varnih držav z 19. junijem 2020 je objavljen na spletni strani NIJZ.

Ukrepi iz odloka o zbiranju še naprej ostajajo v veljavi

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. Odločila je, da se omejitve uporabljajo še naprej.

Spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«

Vlada je izdala Uredbo o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«. Uredba ureja podelitev spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki se podeli za požrtvovalnost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19« se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom Civilne zaščite, Policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam.

Uredba o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Uredba določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca in finančne določbe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Omenjena uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi potrjene 7. spremembe in 8. spremembe PRP 2014–2020, ki je v postopku potrjevanja na nacionalni ravni in bo v juniju posredovana v potrditev na Evropsko komisijo.

Vlada sprejela Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Na podlagi izvedenih projektov in predhodne medsebojne uskladitve glede spremenjenega pomena in vloge javne ceste v prostoru se med občinske ceste prenašajo nadomeščeni deli državnih cest v Občini Ajdovščina, Občini Bled, Občini Braslovče in Mestni občini Murska Sobota. Skupna dolžina državnih cest, ki se prenašajo med občinske ceste, znaša 6,230 km.

Sklep o prenehanju razlogov za interventne ukrepe

Vlada je sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP). Z ZIUJP so bili zaradi posledic epidemije določeni ukrepi v zvezi s postopki pobiranja davkov in ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Veljavnost omenjenih ukrepov je bila določena do prenehanja razlogov zanje, kar mora s sklepom ugotoviti vlada.

Vlada je 14. maja 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki se uporablja od 31. maja 2020. Izhajajoč iz sprejetega odloka je vlada danes sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da so prenehali razlogi za veljavnost naslednjih ukrepov iz ZIUJP:

 • odlog in obročno plačilo za akontacije davka in davčni odtegljaj (7. člen);
 • odstop od obveznosti plačila obresti za čas obročnega plačila oziroma odloga plačila davčnih obveznosti (8. člen);
 • določitev pooblastila ministru, za določitev politike izvajanja davčne izvršbe v času veljavnosti tega zakona (10. člen).

Nekateri ukrepi iz ZIUJP, glede katerih je bila določena časovna veljavnost, so prenehali s preklicem epidemije. Z namenom omilitve posledic epidemije še dva meseca po razglasitvi konca epidemije (do 14. julija 2020) velja ukrep iz 5. člena zakona, to je zahteva za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Vlada določila kvote pravic proračunske porabe za tretje trimesečje leta

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2020 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Ti smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za tretje trimesečje letošnjega proračunskega leta potrdi vlada. Kvota za tretje trimesečje 2020 znaša 2,722 milijarde evrov, kar je 26,3 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprejetega državnega proračuna za leto 2020.

Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepih za obdobje 2017-2019

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju negradbenih in gradbenih protipoplavnih ukrepov iz Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 za obdobje 2017-2019. V Poročilu Vlada RS tudi ugotavlja, da se je z ustanovitvijo Direkcije RS za vode (kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor) stanje pri izvajanju protipoplavnih ukrepov v Sloveniji izboljšalo. Predvsem se je izboljšalo stanje pri izvajanju ti. negradbenih protipoplavnih ukrepov, v prihodnje pa se pričakuje, da se bo stanje še izboljšalo, in sicer predvsem pri izvajanju gradbenih protipoplavnih ukrepov, kajti prav s temi se najbolj zmanjšuje obstoječa poplavna ogroženost.

Poročilo o centralni evidenci nepremičnin ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca

Vlada je obravnavala in potrdila poročilo o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. marec 2020 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca.

Vlada je s sklepom z dne 22. 2. 2018, poleg veljavnih predpisov, izrecno naložila organom državne uprave in pozvala pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade ter druge pravne osebe, ki so upravljavci nepremičnin v lasti Republike Slovenije, da skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti najkasneje do 1. avgusta 2019 vpišejo, vsebinsko uskladijo  in posodobijo podatke. Rok iz omenjenega sklepa se je iztekel, zato se ta podaljšuje do 31.12. 2020.

Iz poročila je razvidno, da upravljavci nepremičnega premoženja države postopoma pregledujejo in posodabljajo podatke o nepremičninah in se tako približujejo cilju čim boljših podatkov v evidencah nepremičnin. Nekateri so pristopili tudi k urejanju zemljiško knjižnega stanja še neurejenih nepremičnin.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

"PAMETNE VASI ZA JUTRI" in koncept Pametne srebrne vasi 9/1

V sklopu projekta sodelovanja LAS “Pametne vasi za jutri”, ki posebno pozornost namenja ohranjanju slovenskega podeželja in kakovosti bivanja na njem, je nastal prvi izmed petih različnih modelov/konceptov za vzpostavitev t. i. pametnih vasi.

Na območju LAS Posavje je s pomočjo zunanjega strokovnjaka kot ključen rezultat projekta sodelovanja “Pametne vasi za jutri” nastal koncept, ki so ga poimenovali Koncept Pametne srebrne vasi. Dokument je pomemben za nosilce razvoja na območju LAS Posavje, saj jim bo v veliko pomoč pri reševanju problematike povezane s hitrim staranjem prebivalstva in oskrbo starejših občanov. Nova strokovna podlaga je ključ do morebitne kasnejše umestitve t. i. pametne srebrne vasi iz papirja v fizični v prostor.

Več…

11. številka eNovic projekta eProstor 9/2

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«. Vsebina junijske številke:

 • Posodobljen Slovenski INSPIRE metapodatkovni sistem
 • Informacijska podpora na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov
 • Vzpostavitev posodobljene evidence državne meje
 • Informacijska prenova Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI)
 • Masovni zajem in evidenca stavbnih zemljišč
 • Izvajanje 8. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • Prvo spletno izobraževanje: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

Povezava do eNovic: TUKAJ.

Stari papir za dober namen 9/3

Društvo za ohranjanje človeštva Komenda Maribor vabi k sodelovanju pri dobrodelni akciji zbiranja starega papirja.

Akcija bo potekala od 10.09.2020 do 10.11.2020.

Ves izkupiček letošnje akcije, ki teče v sodelovanju s podjetjem Surovina, bo v celoti namenjen starostnikom za pokrivanje stroškov, ki jih sami ne zmorejo.

 • Kakšen papir pride v poštev? V poštev pridejo vse vrste papirja.
 • Kje lahko papir oddate? Papir se lahko oddaja na objavljenih lokacijah družbe Surovina d.o.o. (https://www.surovina.si/lokacije).
© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.