V PRETEKLEM TEDNU JE PRAZNOVALA OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ROGAŠKA SLATINA.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK MESTNA OBČINA PTUJ, OBČINA RADOVLJICA in OBČINA SOLČAVA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Ministrstvo za finance in SVRK odgovorila na sklepe Skupščine SOS 1/1

Na redni letni skupščini SOS-a ste prisotne županje in župani z evropsko komisarko Violeto Bulc razpravljali o izhodiščih EK za naslednjo finančno perspektivo. Po predstavitvi izhodišč EK, ste županje in župani sprejeli sklepe o pričakovanjih in potrebah lokalnih skupnosti. Sprejete sklepe, ki si lahko preberete na tej povezavi, smo posredovali Vladi RS, Ministrstvu za finance ter Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Na podlagi posredovanih sklepov Skupščine, smo prejeli odgovora Ministrstva za finance, ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jih lahko preberete na spodnjih povezavah:

Odgovor Vlade RS na poziv za ureditev problematike odvoza odpadne embalaže in odpadnih sveč 1/2

Foto: Primorske novice

Kot smo vas že seznanjali, smo SOS, ZOS, ZMOS in ZKG konec meseca junija pozvali Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za zdravje opozorili na alarmantno situacijo na področju odpadne embalaže in odpadnih sveč, saj družbe za ravnanje z odpadki ne prevzemajo več količin odpadne embalaže in sveč, ki presegajo njim določen odstotek. Več o problematiki, predlogih in pozivu, lahko preberete na tej povezavi.

Skupnost občin Slovenije in ostali partnerji poziva smo dne 26.7.2018 prejeli odgovor Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela na 185. redni seji. Do odgovora lahko dostopate tukaj.

Nova priložnost za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 1/3

Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu.

Podelitev Certifikata Mladim prijazna občina, katerega podeljuje Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina in poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Certifikat se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Na strani mladi-in-obcina.si sta objavljena dva javna poziva, namenjena občinam z zgledno urejeno lokalno mladinsko politiko: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Slednji je namenjen občinam, ki so certifikat prejele leta 2014 in jim v letošnjem letu veljavnost listine poteče.

Javna poziva sta odprta do 5. septembra do 24. ure.

 

Akademija socialnih inovacij 1/4

V sklopu projekta Social(i) Makers smo oblikovali brezplačni online tečaj »Akademija socialnih inovacij: kako skupaj oblikovati inovacije za boljši jutri«!

Naš online tečaj temelji na dolgoletnem strokovnem znanju partnerjev projekta Social(i) Makers, ki zajema celoten obseg socialnih inovacij – od aktivnega državljanstva do ustvarjanja, financiranja in izvajanja lastnih rešitev za družbene izzive današnjega časa. Ni pomembno, ali ste oblikovalec politike, podjetnik, vlagatelj, akademik, donator ali angažirani občan, kajti v sklopu projekta smo zastavili sedem sistematičnih, ciljnih, praktičnih in preprostih, vendar celovitih modulov, ki vas bodo vodili skozi celoten cikel socialnih inovacij.

Kaj boste izvedeli:

 • Kako začeti z družbeno inovacijo in razumeti njeno pravo naravo
 • Kako neposredno vplivati na družbene inovacije kot občan(ka) in potrošnik(ca)
 • Kako postati socialni podjetnik
 • Kako raziskati in preizkusiti družbeni vpliv socialne inovacije
 • Kako in s kom sodelovati, da bi povečali učinkovitost vaših družbenih inovacij
 • Kako raziskati koliko vpliva bo imela vaša inovacija na družbo
 • Kako financirati vašo socialno inovacijo
 • Kako oblikovati okvir inovacijskega scenarija s sodelovanjem in soustvarjanjem.

Uradni začetek online tečaja je 10. september, vendar je registracija že odprta. Ne zamudite priložnosti in si zagotovite svoje mesto na: https://social-innovation-academy.teachable.com že danes!

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka 2/1

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga na podlagi 219. člena Zakona o urejanju prostora sprejme minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge in mnenja posredujete najpozneje do četrtka, 2. 8. 2018, na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/2

Državni svet Republike Slovenije je na 9. seji 4. 7. 2018 določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( besedilo: tukaj) in ga posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

Cilj predloga zakona je občinam omogočiti:
– dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter
– sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 po veljavnem zakonu brez prehodnega obdobja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe na zakonodajni predlog posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 3.8.2018.

Sprememba Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin 2/3

S strani Ministrstva za finance je bila Skupnost občin Slovenije obveščena o nameravanem pristopu k spremembi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Glede na navedeno, ministrstvo naproša, da na podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim premoženjem občin na podlagi ZJF in uredbe, opozorite na težave pri uporabi uredbe, na določbe veljavne uredbe, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, oziroma podate predloge za prenovo ureditev tega področja, z vidika občin. (Ker novele ZJF ni pričakovati, bo uredba morala biti skladna z ZJF oz. bo morala urejati vsebino določeno v 80.h členu ZJF).

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0 – medresorsko usklajevanje 2/4

V medresorskem  usklajevanju nahaja Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0., ki je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 7. septembra 2018.

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 2/5

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe in stališča do sprememb pravilnika posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.9.2018.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Prenormiranost in omejena preglednost ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda 3/1

Varuhinja človekovih pravic je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis v katerem obravnava problematiko prenormiranosti in omejene preglednosti ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda. Za preprečitev nejasnosti v zvezi s to problematiko in zaradi varstva uporabnikov javnih dobrin določa 14. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, da Republika Slovenija in občine ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov, pri čemer se telesa ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb. Ta naj bi zastopala, usklajevala in oblikovala skupne interese in predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja. Njihova glavna vloga je, da zastopajo interes uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarjanje na pomanjkljivosti ter predlaga rešitve.

Varuhinja človekovih pravic je na SOS naslovila zahtevo po 6. členu ZVarCP za podajo stališča glede izpostavljene problematike. Zanima jo predvsem:

– v kolikšni meri občine skrbijo za ustrezno informiranost uporabnikov

– ali ste občine opazile izpostavljeno problematiko

– koko občine zagotavljate uresničevanje zaveze iz 14. člena ZGJS

– ali je vaša občina ustanovila takšno telo

– okvirno orišite delovanje tega telesa.

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do 31.7.2018 na Skupnost občin Slovenije, na naslov info@skupnostobcin.si, ki bo odgovore zbrala in jih v enotnem dokumentu posredovala Varuhinji.

Swot analiza združevanja združenj občin 3/2

Predsedniki Skupnosti občin Slovenij, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se pred kratkim sestali in med drugim preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev vseh treh reprezentativnih asociacij občin. Z namenom, da se v bodoče oblikuje ena asociacija občin, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam vseh občin je bilo dogovorjeno, da vsako združenje zase pripravi pregled prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Na osnovi takšnega pregleda bi v naslednjem koraku  oblikovali  predloge modelov bodočega sodelovanja oz. združitve vseh treh asociacij, o čemer bodo odločali organi asociacij.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije zato vabi občine članice in partnerje s katerimi so-udejanjamo svoje poslanstvo, da nam zaupate vaše poglede, na delo SOS – kaj počnemo dobro, kaj bi lahko bolje. Kje smo šibki, pa tudi razmislek o tem, kaj bi lahko bila prednost enega združenja, kakšne so pri tem nevarnosti, kje vidite priložnosti. Za ta namen smo pripravili anketo, ki je zaradi želje po iskrenih odgovorih anonimna.

Vprašanja klasične SWOT analize so zastavljena iz dveh vidikov, stanja kot je, s tremi reprezentativnimi združenji osredotočeno na SOS ter z vidika zastavljenega cilja, torej združitve SOS, ZOS in ZMOS.

Odgovore na vprašalnik pričakujemo do konca meseca julija.

Povezava na vprašalnik: https://www.1ka.si/a/178680

DOGODKI DRUGIH

29.8./ »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018« 4/1

Ministrstvo za javno upravo in Državno volilna komisja napovedujeta strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«ki bo potekal v sredo, 29. avgusta 2018 (izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ) v Kongresnem centru Brdo.

Za dogodek bodo pravočasno posredovani vabilo, program in prijavnica.

15.9./ Očistimo Slovenijo 2018 4/2

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

 • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
 • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

258. izredna seja

Poročilo o zadolževanju občin v preteklem letu
Občine morajo ministrstvu za finance poročati o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2017 je tako pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih posredovale občine in so usklajeni s premoženjskimi bilancami občin.

Skupna zadolženost (občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin) se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšala za 2,2 milijona evrov in je konec leta 2017 znašala 841,6 milijonov evrov oziroma 1,94 % BDP. Od tega je znašalo stanje dolga občin 708,6 milijonov evrov, stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133 milijonov evrov. V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca v letu 2017 je znašal 408 evrov.
V letu 2017 je ministrstvo za finance 66 občinam izdalo 78 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev na podlagi izdanih soglasij je znašal 61,5 milijonov evrov. Povprečna zadolženost v letu 2017 obravnavanih občin je bila 5,9 % njihovih v predhodnem letu realiziranih prihodkov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, predvidene v občinskih proračunih za leto 2017, 14 občin pa je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. V letu 2017 se je pri državnem proračunu z odobritvijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno zadolžilo 132 občin v skupni višini 20,6 milijonov evrov in sicer 0,7 milijonov za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in 19,9 milijonov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.
Vlada ugotavlja, da obseg skupne zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2017 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine tudi s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP.

Zaključno poročilo o energetski prenovi stavb v državni in občinski lasti
Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti. S tem sklepom sta prenehali delovati tudi projektna skupina za izvedbo tega projekta in projektni svet, ki je spremljal izvajanje projekta. Sistem energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja je bil vzpostavljen v tistih primerih, ko se energetska prenova financira iz virov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ki vključuje tudi izpolnitev predhodnih pogojenosti, vzpostavitev modela energetskega pogodbeništva (javno-zasebno partnerstvo), izdelavo evidenc, izdelavo dokumentacije, odpravo zakonodajnih in drugih sistemskih ovir, pripravo cikličnih modelov za izvajanje energetskih prenove itd.
Da bi preverili in optimizirali vzpostavljen sistem, so bili izvedeni trije pilotni projekti energetskih prenov izvajanja sistema (Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, tri sodišča v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu ter objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah) in ciklični modeli za izvajanje prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja. Ta projekt se je zaključil, vendar se bodo nadaljnje energetske prenove izvajale na podlagi vzpostavljenega sistema in cikličnih modelov najmanj do konca te finančne perspektive.

Poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017
Iz podatkov za preteklo leto izhaja, da se je povečal vpis organizacij v vpisnik, medtem ko je število prostovoljcev rahlo upadlo, prav tako je upadlo število opravljenih prostovoljskih ur. Navedeno je moč povezati z dejstvom, da je bila v letu 2017 v Sloveniji gospodarska rast, registrirana brezposelnost se je znižala. Vsled temu se je število prostovoljcev zmanjšalo, posledično se je znižalo tudi skupno število opravljenih prostovoljskih ur.
Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik (v letu 2017 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom) je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 291.214 (307.262 v letu 2016, 96.822 v letu 2015), opravili pa so 9.466.281 ur prostovoljskega dela (10.729.514 ur v letu 2016, 10.878.360 ur v letu 2015).
V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev 3.626, medtem ko je bilo v letu 2016 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 4.052. Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2016 v vpisnik vpisano manj organizacij s prostovoljskim programom, vendar pa je bilo število prostovoljcev, ki so delovali v organizacijah s prostovoljskim programom, višje.
V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2017 opravljenih 9.282.195 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so se vpisale v vpisnik, opravljenih 184.086 prostovoljskih ur (124.096 ur v letu 2016). Iz zbirnih podatkov je razvidno, da je število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom rahlo upadlo, vendar pa je število prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo.
V času priprave skupnega letnega poročila za leto 2017 je bila sprejeta tudi strategija, ki ima za enega izmed glavnih ciljev spodbujati kakovostno prostovoljstvo. V marcu 2018, pa je bil sprejet tudi Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki ustanavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij. Sklad za razvoj nevladnih organizacij, katerega glavni viri so sredstva dohodnine, ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, predstavlja temelj za financiranje ukrepov, ki jih naslavlja sprejeta strategija.
Iz zbirnih podatkov, ki so podlaga za pripravo skupnega letnega poročila za leto 2017, izhaja, da je še vedno potrebna promocija vpisa v vpisnik. Za zagotovitev dejanskega pregleda nad stanjem področja prostovoljstva v Sloveniji je zelo pomembno, da je v vpisnik vpisano čim več prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Posebno pozornost pa je z namenom obogatitve programov in višje kakovosti storitev potrebno nameniti tudi opravljanju prostovoljskega dela v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih).
S strani prostovoljskih organizacij je vsako leto dana povratna informacija, da je za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela premalo mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev. Strategija ima v svojem programu ukrepov predviden tudi ukrep spodbujanja mentorstva prostovoljcev na vseh področjih. Ministrstvo je tako že v letošnjem letu pripravilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva, katerega namen je subvencioniranje sto trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo v nevladnih organizacijah, od tega dvajset trajnostno naravnanih delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Vlada v letošnjem letu sprejela strategijo, ki v svojem programu ukrepov naslavlja bistvene pomanjkljivosti, ki so se izpostavile pri pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu. Tako si bo z uresničevanjem strategije še naprej prizadevala, da bo organizirano prostovoljstvo v Sloveniji na visoko kakovostni ravni.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energenta za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov 6/1

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. Okvirni sporazum je naročnik sklenil z enim ponudnikom za posamezen sklop.

Veljavnost okvirnega sporazuma (krovne pogodbe) in tudi neposredne pogodbe o dobavi zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja potečejo v letu 2019 (pogodba za dobavo zemeljskega plina: 15. 4. 2019; pogodba za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja: 19. 4. 2019). Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev neposrednih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

Javno naročilo bomo pripravili v dveh sklopih:

 1. zemeljski plin
 2. ekstra lahko kurilno olje

Občine in javni zavodi lahko sodelujejo pri obeh ali samo pri posamičnih sklopih, odvisno od vrste energenta, ki ga uporabljate.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov OBDOBJE 2019 – 2023 6/2

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Odprt poziv za organizacijo foruma mest 2019 6/3

Na spletnih straneh FUTURIUM je objavljen poziv za oddajo interesa za organizacijo evropskega foruma mest “Cities Forum” leta 2019. CITIES forum poteka vsaki dve leti in je namenjen razpravi o urbanem razvoju ter vlogi mest v zagotavljanju uravnoteženega razvoja EU. Dogodek poteka v soorganizaciji izbranega mesta in Evropske komisije, udeleži pa se ga preko 500 udeležencev. 

Vabimo slovenska mesta, da si ogledajo poziv k oddaji interesa na spletni strani  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/call-interest-hosting-and-co-organising-4th-cities-forum-2019.

Poziv je odprt do 27.8.21019.

Nagradni natečaj za kreativno predstavitev besedila Nove urbane agende 6/4

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želimo spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja.

S tem namenom je ministrstvo za okolje in prostor razpisalo natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni.

Vabijo podjetja, organizacije, društva, zavode, samostojne podjetnike in kulturne delavce, da predstavite vsebine agende na svoj način in jih približate splošni javnosti.

Rok za predložitev prijav: 24. 8. 2018 do 12:00 ure.

Povezava na prijavo natečaja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_natecaji/

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018 6/6

S klikom tukaj lahko dostopate do informacije o nagradi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018, katere namen je odlikovanje in spodbujanje pobud organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 7. septembra 2018.

NOVICE DRUGIH

Drugi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri 7/1

Izšel je drugi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. Tokat se tematsko osredotočajo na razvoj podeželja, predstavljajo uspešne primere povečevanja dodane vrednosti značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov – kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilnih dejavnosti, gozda, stavb, zavarovanih območij narave, obnovljivih virov energije ter lokalnih tradicij in običajev, ki prinašajo koristi celotni lokalni in širši skupnosti, pišejo o lokalnih in regionalnih blagovnih znamkah kot orodju za spodbujanje inovativnosti, kakovosti in podjetnosti ter o skupnostnih obratih za predelavo pridelkov majhnih pridelovalcev.
Predstavljen je tudi predlog novega proračuna EU za obdobje 2020–2027, v napovedniku pa že obveščajo o septembrski strokovni ekskurziji (ogled skupnostno financirane sončne elektrarne) in o 3. nacionalni konferenci Dovolj za vse.

Trajnostni razvojni cilji – Kako lahko občine in regije Evrope prevzamejo vodilno vlogo 7/2

Študija z naslovom “Trajnostni razvojni cilji – Kako lahko občine in regije Evrope prevzamejo vodilno vlogo”, izpostavlja glavne izzive, ki so jih opredelila združenja občin in regij. Glavni identificirani izzivi so pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje podatkov, ki so na voljo na lokalni ravni in pomanjkanje usposabljanj. Študija pa ne obravnava samo identifikacijo ovir, temveč ponuja tudi zbirko dobrih praks združenj in daje konkretna priporočila, kako spremljati izvajanje Trajnostnih razvojnih ciljev na lokalni ravni, doma in na mednarodnem nivoju.

Študija ESPON – Ali je vaše mesto digitalno? 7/3

Nadaljevanje študije ESPON o digitalizaciji javnih storitev v evropskih mestih/občinah

Digitalna orodja in rešitve spreminjajo javne storitve in način odziva javne uprave na potrebe državljanov. Številne občine in mesta se aktivno ukvarjajo z modernizacijo in preoblikovanjem procesov in storitev ter so dosegle visoko donosnost s poenostavljenim upravljanjem ter večjo učinkovitostjo, uspešnost in ozaveščenost. Vendar pa se občine in mesta srečujejo z mnogimi izzivi v procesih digitalnega preoblikovanja, vključno s ponovnim razmislekom o upravnih procesih, financiranjem usposabljanj za pridobitev novih veščin in sprejemanjem novih tehnologij ter z zakonodajnimi in političnimi vprašanji.

Raziskava je nadaljevanje študije, ki se je začela lani in je zbrala odzive 136 evropskih mest (od tega 4 iz Slovenije) in povzeta v dokumentu “Teritorialne in urbane dimenzije digitalnega prehoda javnih storitev”, ki je predstavljala podlago za politično razpravo o digitalni tranziciji med estonskim Predsedovanjem Svetu EU in podprlo pripravo akcijskega načrta za partnerstvo za digitalno tranzicijo v mestih. Kratko vsebino politike najdete na spletni strani www.espon.eu/digital-transition.

Glavne ciljne skupine za raziskavo so občinski uradniki, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem javnih storitev in IKT.

V raziskavi lahko sodelujete z izpolnitvijo spletnega vprašalnika v enem izmed razpoložljivih jezikov.

Rok za oddajo prispevkov je petek, 31. avgust 2018 .

Izpolnitev vprašalnika priporočamo vsem občinam, saj je mednarodna primerljivost pokazatelj, kje lahko stanje izboljšamo in kako. Anketni vprašalnik tudi ponudi izbiro velikosti občine v sedmih kategorijah, glede na število prebivalcev, tako da se lahko primerjajo občine z manj kot 5000 prebivalcev, od 5.000 do 50.000 in tako do tistih, ki imajo več kot milijon.

Lanskoletna raziskava kaže, da so na lokalni ravni digitalne storitve najvišje na področju turizma in prostroskega načrtovanja.

 

Najlepša hvala za vaš prispevek!

Evropski projekt MOVECO predstavlja novo spletno platformo za trgovanje z materiali in proizvodi 7/4

Podjetja in raziskovalne institucije Podonavske regije* lahko sedaj preko nove spletne platforme izmenjujejo podatke o materialih in proizvodih za sekundarno uporabo ter ustvarjajo nove mreže za razširjanje krožnega gospodarstva. Platforma je skupaj z virtualno tržnico nastala v okviru evropskega Interreg projekta MOVECO, ki združuje partnerje iz desetih držav na območju Podonavja. Mednarodni konzorcij na spletni platformi deležnikom iz gospodarstva in drugih organizacij ponuja nabor orodij za implementacijo konceptov krožnega gospodarstva ter relevantne informacije, kot so na primer sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev v posameznih državah Podonavja.

Platforma je sestavljena iz štirih modulov z vodilom »Naj bo svet bolj krožen!«. Prvi modul je virtualna tržnica, ki podpira ponovno uporabo proizvodov, sekundarnih surovin in materialov. Drugi modul se primarno osredotoča na raziskovalne in razvojne institucije ter ponuja priložnosti za sodelovanje na področju krožnega gospodarstva. Orodja krožnega gospodarstva (»Circular economy toolbox«) sestavljajo tretji modul. Četrti modul na podlagi podatkov partnerjev projekta MOVECO zainteresiranim deležnikom omogoča vpogled v nacionalne sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev (ROP) za države Podonavja. Modul vsebuje informacije s področja zakonodaje in kontaktne podatke domačih strokovnjakov.

* Platforma je primarno namenjena državam Podonavja (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Moldavija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Slovaška in Srbija), vendar se lahko registrirajo zainteresirani deležniki iz drugih držav.

Več informacij in platforma

Od 1. junija obvezna prijava začetka gradnje objektov 7/5

1. junija 2018 se je začel uporabljati novi Gradbeni zakon (GZ), ki določa, da morajo investitorji pred začetkom izvajanja gradnje objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje (edina izjema je gradnja nezahtevnih objektov in sprememba namembnosti objektov) prijaviti začetek gradnje. Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje oziroma na MOP, v primeru gradnje objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje. Prijava začetka gradnje mora biti popolna, investitor mora torej predložiti vse predpisane dokumente (63. člen*). Ključni dokument je projekt za izvedbo, ki ga je treba do 1. januarja 2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem in elektronsko poslovanje v postopkih v zvezi z graditvijo objektov, oddati na elektronskem nosilcu.

Na popolno prijavo začetka gradnje je po novem GZ vezana tudi veljavnost gradbenega dovoljenja, to velja 5 let od njegove pravnomočnosti in preneha veljati, če investitor v tem roku ne odda popolne prijave začetka gradnje.

Nova publikacija Naravni parki v Sloveniji 7/6

Slovenska turistična organizacija (STO) je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter upravljavci zavarovanih območij, predstavila izdajo nove publikacije Naravni parki v Sloveniji. V publikaciji so predstavljena, do narave prijazna in za obiskovalce pristna doživetja, 18-ih zavarovanih območij Slovenije, kjer se turizem razvija s spoštovanjem načel trajnostnega razvoja in v sožitju z naravo. Publikacija ima 60 strani in je izšla v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, v skupni nakladi 30.000 izvodov.

Publikacija v slovenskem jeziku

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.