V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOBRNA, DORNAVA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, VIDEM, ORMOŽ, LITIJA, REČICA OB SAVINJI, JEZERSKO IN RADENCI.

Iskrene čestitke!

 

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Rekonstrukcija ceste OŠ Grad – novo naselje Grad 1/1

Izvedba: 2020
Financiranje: nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1, proračun Občine Grad

S projektom so se uredile javne poti v naselju Grad v skupni dolžini 460 m, izgradil se je pločnik do OŠ Grad dolžine 172 m, uredila se je meteorna kanalizacija in javna razsvetljava ter uredilo obračališče za avtobuse pri OŠ Grad v skupni vrednosti 266.647,92 EUR. Od tega je bilo 174.053,00 EUR nepovratnih sredstev.

NOVICE SOS

Občine bodo dobile povrnjena finančna sredstva na podlagi SUP-uredbe – IZPOLNITE ANKETO 2/1

Dne 7. 6. 2022 je preko spleta potekala predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je v ponovni javni obravnavi zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Za Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje. Posnetek si lahko ogledate na YouTube kanalu SOS: https://www.youtube.com/watch?v=evytHljjWF8

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje predvideva, da bodo proizvajalci določenih plastičnih proizvodov morali občinam povrniti stroške za njihov delež produktov v zbranih odpadkih. Da bi na Ministrstvu za okolje in prostor lahko pripravili korektno metodologijo za izračun tega deleža (tako za proizvajalce kot občine) vas prosimo, da izpolnite kratko anketo, ki bo osnova za izračun sredstev, ki bodo pripadla vaši občini. Morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si in jih bomo posredovali mag. Jani Miklavčič na Ministrstvo za okolje in prostor.

Zaradi večjega števila odsotnosti kadra v občinskih upravah podaljšujemo rok za izpolnitev ankete. ANKETO prosimo izpolnite vse občine do 25. 7. 2022: https://www.1ka.si/a/159aa2b9 

O sinergiji fotovoltaike in dediščine v lokalnih skupnostih 2/2

Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica je uvodoma pozdravil udeležence posveta ter poudaril, da moramo pri energetskih prenovah redno vzpostavljati dialog z občani, predvsem v mestnih jedrih ter v zvezi s tem iskati učinkovite rešitve vseh sodelujočih deležnikov. V nadaljevanju je Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izpostavil, da se na zavodu zavedajo potrebe po energetski prenovi stavb kulturne dediščine in poudaril, da so v zadnjih stadijih priprave smernic za upravljanje tega področja. Poudaril je pomen interdisciplinarnega pristopa pri obravnavi tematike, ter ohranjanje stavbne dediščine kot temelja trajnostnega razvoja.

Peter Misija, župan občine Podčetrtek je kot naslednji govorec zbrane pozdravil v imenu Skupnosti občin Slovenije in izpostavil področje fotovoltaike na stavbah kulturne dediščine. Povedal, da se občine vse bolj lotevajo energetske prenove in da bodo zaradi aktualnosti tematike še vnaprej temu posvečale fokus, med drugim tudi v njegovi občini. Srečko Štajbaher, vodja Območne enote Maribor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in predsednik Slovenskega konservatorskega društva, je izpostavil, da je tematika na zavodu že nekaj časa srž razprave ter da današnji posvet predstavlja enega izmed začetnih korakov k energetski prenovi kulturne dediščine. V sklopu svoje predstavitve je med drugim izpostavil varstvene režime ter izjeme v občinah. V zvezi s tem je izpostavil primer občine, ki že obravnava obnovljive vire energije v svojih aktih. Občina Ajdovščina tako v 20.členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu navaja, da se bo zavzemala za izrabo večjih strešnih površin za zbiralnike sončne energije, predvsem v območjih proizvodnih dejavnosti in na gospodarskih poslopjih, razen v območjih varstva kulturne dediščine.

Dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje in županja Selnice ob Dravi, je poudarila, da imajo lokalne skupnosti pomembno vlogo pri doseganju ciljev blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe z izvajanjem ukrepov, ki neposredno vplivajo na rabo energije, ukrepov zelene infrastrukture kot tudi s povezovanjem različnih akterjev in uvajanjem novih organizacijskih modelov sodelovanja. Tekom svoje predstavitve je izpostavila obnovljive vire energije v Lokalnih energetskih konceptih občine – njihove potenciale in realizacijo.

V nadaljevanju posveta, so sledili še prispevki Enertec d.o.o. (Sinergija kulturne dediščine in fotovoltaike), Informa Echo (Pripravljenost gospodinjstev v enodružinskih in večstanovanjskih stavbah za investiranje v samooskrbo z električno energijo in vgradnjo fotovoltaičnih panelov), Fakulete za elektrotehniko UL (Izkušnje z vzpostavitvijo energetske skupnost Luče – projekt Obzorja 2020 COMPILE), Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Kulturna dediščina in energetski ukrepi) ter Ekosen, d.o.o. (Ogrevanje kulturnih spomenikov z IR paneli). V razpravi, ki je sledila, so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za kulturo RS, ki so med obljubili podporo z gradivom (kartografski prikaz ranljivih krajin, ipd.), ki ga pripravljajo.

Zbrani so tekom posveta združno ugotavljali, da si v Sloveniji želijo (kulturnih, bivanjskih) stavb energetsko samozadostnih. Namreč v sodobnem načinu življenja ne smemo pozabiti na potrebe prihodnje generacije, ki nikakor ne smejo biti spregledane in okrnjene. Spremembe na fotovoltaične sisteme so tako nujne, a naj bodo le takšne, da ne bodo poškodovale izgleda stavb, videza naselij v katerih živimo in s tem podobe in pestre kulturne krajine Slovenije. Dodali pa so tudi, da je obravnava videza stavbe od primera do primera drugačna, zaradi česar mora biti obravnava posebej. Delujmo torej v sinergiji fotovoltaike in dediščine (stavbne, kulturne) še bolj vzajemno tudi v prihodnje!

Predstavitve predavatelje:

Galerija SLIK.

Julija bodo vložene zakonske rešitve – ustanovitev pokrajin 2/3

Skupnost občin Slovenije se je dne 7. 6. 2022 udeležila predstavitve zakonskih rešitev glede ustanovitve pokrajin, ki ga je organiziral Državni svet.

Na predstavitvi sta zakonske rešitve predstavila predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in dr. Boštjan Brezovnik.

Do 24. 6. 2022 lahko Državnemu svetu posredujete morebitne pripombe na obstoječe predloge. V mesecu juliju pa je predvidena vložitev zakonodajnih rešitev v zakonodajni postopek in tudi javna obravanava.

V kolikor želite prebrati predloge nam pišite na neza.jager@skupnostobcin.si.

Mednarodna delavnica na temo reševanja težav v pandemiji Covid-19 2/4

V okviru projekta Solico je dne 8. junija 2022 potekala mednarodna delavnica v mestu Szombathely na Madžarskem, ki je bila posvečena obvladovanju krize v času izbruha Covid-19. Delavnice se je udeležila tudi predstavnica SOS, saj slednja sodeluje v projektnem konzorciju.

Predstavnice in predstavniki sodelujočih držav so razpravljali o epidemioloških pogledih na razmere v času Covid-19, vpliv krize na javno administracijo, posvetili pa so se tudi temi solidarnosti na trgu dela in vplivu pandemije na tok dela v velikih podjetjih.

V drugem delu mednarodne delavnice je tekla beseda o vlogi in aktivnostih nevladnega sektorja v pandemiji te o preizkušnjah in rešitvah, ki so v času pandemije koronavirusne bolezni omogočile nadaljevanje šolanja. Pozabili niso niti na najmlajše in namenili poseben panel izzivom in rešitvam za podporo telesnemu in duševnemu razvoju majhnih otrok med pandemijo.

Ob zaključku delavnice so se posvetili družbenim omrežjem, ki podpirajo prostovoljstvo in solidarnost med pandemijo.

NOVICE DRUGIH

Občina Ljubno ob Savinji je zmagovalka 2. nacionalnega izbora za najuspešnejšo podeželsko skupnost 3/1

Občina Ljubno ob Savinji, zmagovalka 2. nacionalnega izbora za Najuspešnejšo podeželsko skupnost, uteleša slogan »Gradimo mostove«; po mnenju ocenjevalne komisije se zdi, da je gradnja mostov njeno najljubše delo. S to razglasitvijo je občina postala tudi nacionalni kandidat in bo Slovenijo zastopala na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022, ki ga razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE.

Celotno novico lahko preberete na povezavi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi 4/1

Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi do 20. junija 2022. Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v  sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge za izboljšavo dokumenta naslovite na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 6. 2022. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini v ponovni javni obravnavi 4/2

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina ter skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina je Ministrstvo za infrastrukturo za javno obravnavo pripravilo predlog dopolnitve Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A). Predlog novele zakona poleg dopolnitve nekaterih pojmov določa “nadomestno oskrbo s plinom”, kadar odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, “osnovno oskrbo s plinom” kot prostovoljno izbiro odjemalca za obvezno ponudbo dobavitelja ter obveznost nosilca bilančne skupine za zagotavljanje skladiščenje plina pred ogrevalnim obdobjem z določbami evropske uredbe.

Predlog zakona najprej dopolnjuje pojme z dopolnitvijo »gospodinjskega odjemalca«, kjer za odjemalca, ki uporablja plin v gospodinjstvu na svojem odjemnem mestu bolj jasno določa omejitev predvidene letne porabe plina na 100.000 kWh, podobno kot je urejeno za malega poslovnega odjemalca.

Predlog nadalje določa »odjemalca osnovne oskrbe«, kjer poleg gospodinjskega odjemalca in malega poslovnega odjemalca dodaja skupne kotlovnice, ki oskrbujejo gospodinjstva in so le ta v vlogi lastnika ali solastnika. Le tega imenuje »skupni gospodinjski odjemalec«. Pri tem predlog dikcije ne izključuje tudi ostalih lastnikov etažnih lastnin ali objektov, ki se ogrevajo iz istega vira. S tem so iz pravice osnovne oskrbe izvzeti komercialni sistemi, kot so sistemi daljinskega ogrevanja, kjer je nabava plina kot energenta ena izmed ključnih poslovnih funkcij.

Za prostovoljno izbiro odjemalca je kot obvezna ponudba pri vseh dobaviteljih uvedena “osnovna oskrba s plini“. Dobavitelj ceno plina za osnovno oskrbo določi glede na značilnost odjema odjemalcev osnovne oskrbe, cena plina za osnovno oskrbo pa ne sme presegati cene plina na izravnalnem trgu.

Zaradi zaostrenih pogojev poslovanja se lahko zgodi, da bi kateri od dobaviteljev prenehal poslovati oziroma bi bil v kratkem času izključen iz bilančne sheme. Za tak primer predlog novele zakona uvaja institut “nadomestne oskrbe s plinom” kot začasen servis oskrbe odjemalca, dokler ta ne pridobi novega dobavitelja. Nadomestna oskrba je namenjena avtomatskemu prehodu odjemalca na distribucijskem sistemu od obstoječega dobavitelja, ki ne sme več opravljati naloge dobavitelja, na dobavitelja nadomestne oskrbe. Dobavitelja nadomestne oskrbe določi na podlagi izvedenega javnega poziva oziroma po uradni dolžnosti Agencija za energijo za obdobje najmanj enega leta. Cena nadomestne oskrbe s plinom je lahko največ enaka ceni izravnalnega plina (za negativna odstopanja) na slovenski izravnalni platformi, z dodatkom za stroške največ 25 %.

S ciljem zapolnitve skladišč plina do začetka zime, je Evropska komisija predlagala uredbo o skladiščenju plina. Uredba za države članice, ki nimajo skladišč na svojem ozemlju, nalaga obveznost skladiščenja plina v drugih državah članicah do višine 15 % povprečne letne rabe plina. Predlog novele zakona nalaga obveznost nosilca bilančne skupine, ki dobavi plin v Republiko Slovenijo, da zagotovi skladiščenje plina v drugih državah članicah EU na dan 1. november v obsegu, ki je enak vsaj 15 % povprečne dobave plina te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih.

Vljudno vas prosimo za vaša stališča, pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 6. 2022.  

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/3

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini 4/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj spremembe Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev starih vključno do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. S tem bi se predvsem mladim omogočilo lažjo osamosvojitev od svojih staršev ter hitrejše ustvarjanje lastne družine, saj bi z višjimi neto prihodki hitreje izpolnjevali pogoje za pridobitev posojila ter poroštva na podlagi Zakona o  stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Finančne posledice zaradi znižanja prihodkov iz naslova dohodnine so predvidene za nekaj manj kot 54 mio evrov na letnem nivoju.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/6

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Škofja Loka.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 4. 7. 2022.

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 4/7

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Predlog uredbe podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Zavarovanje za primer potresa 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede zavarovanja za primer potresa. Na občini namreč pripravljajo novo javno naročilo za zavarovanje premoženja občine za naslednjih pet let.

Zanima nas: 

Kako imate v vaši občini urejeno zavarovanje za primer potresa ter po kakšnem kriteriju se odločate za vključitev oziroma ne vključitev objektov v tovrstno zavarovanje?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 15. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil 5/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki pri spremembah pogodb postopati zgolj v okviru določil 95. člena ZJN-3 in bi bilo sklepanje dodatkov izven tega člena kršitev zakonodaje. Naročniki tako samo izjemoma in pod točno določenimi pogoji smejo spreminjati pogodbe, ki v večini primerov do sedaj, predvsem na področju naročanja blaga in storitev, niso vključevale klavzul o predvidenih spremembah. V takih primerih je torej dovoljena sprememba cene le v primeru dokazanih nepredvidenih okoliščin in argumentiranih dokazih o spremembi kalkulativnih elementih cene ter njihovem vplivu na spremembo pogodbene cene. Pavšalne navedbe o podražitvah na trgu niso dovolj tehten razlog, kar pa se žal v zahtevkih izvajalcev za dvig pogodbene cene pogosto pojavlja, saj izvajalec ne predloži kalkulacije cene, vztraja pri novem ceniku za storitve, ipd. Kot že predhodno navedeno, mora predlagatelj spremembe pogodbe (v teh primerih je to izvajalec) v predlogu predložiti argumentirane dokaze na podlagi katerih sploh lahko naročnik preuči možnost predlagane spremembe pogodbene cene. V veliko primerih obstoječih pogodb za dobavo blaga oz. opravljanje storitev je namreč edina zakonsko dovoljena možnost, da se sploh lahko pričnejo dogovori o spremembi pogodbene cene, dokazane nepredvidene okoliščine, ki jih nobena od strank ni mogla ne predvideti ne pričakovati.

Zanima nas: 

Kako konkretno v vaši občini pristopate k reševanju takih zahtevkov? Ali v tem primeru pozovete izvajalca naj izkaže obstoj nepredvidenih okoliščin (konkretno katere, kdaj so nastopile, dokaz, da jih res ni bilo moč predvideti kljub morebitnim makroekonomskim napovedim) ter da argumentira predlog nove začasne cene (le za čas spremenjenih okoliščin) z natančno kalkulacijo cene in obrazložitvijo kako sprememba posameznih elementov dokazljivo vpliva na pogodbeno ceno (v kakšnem deležu)?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 15. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si

Povišanje cen šolskih prevozov 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih dejavnikov za prevoznike drastično poslabšale. Večina vhodnih stroškov, ki so v neposredni ekonomski zvezi s predmetom pogodbe za izvajanje šolskih prevozov, se je povišala za več kot 50%. Zaradi teh sprememb vladajo na trgu prevozov izredne razmere, do sedaj uporabljeni inštrumenti in dogovorjeni načini indeksacij pa temu trendu ne sledijo več. Zato so se primorani z občinami dogovoriti o prilagoditvi pogodbeno dogovorjenih cen prevoznih storitev. Tako za valorizacijo cen predlagajo mesečni indeks rasti cen tistih vrst blaga ali storitev, ki so predmet pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki neposredno vplivajo na denarne obveznosti iz pogodb.

Zanima nas: 

Ali boste v vaši občini soglašali s povišanjem cen šolskih prevozov?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 16. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

Pregled izvajanja participativnih proračunov v občinah 5/4

V sekretariatu SOS smo v preteklosti že pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun v slovenskih občinah. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju do leta 2020.

Z vašim sodelovanjem želimo podatke nadgraditi z aktualnimi informacijami, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo. Informacije bomo objavili na spletni strani SOS.

Prosimo vas, da anketo izpolnite do 27. 6. 2022.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/PPvObcinah

DOGODKI SOS

29.9. / Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov 6/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet.

Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1):

 • Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza
 • Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene spremembe glede na ZUreP-2
 • Grajeno javno dobro

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

Vsi zainteresirani udeleženci bodo imeli možnosti pridobiti točke ZAPS.

 

14.6. / Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih 6/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z ACFE Slovenija vabi na seminar na temo “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”. Na dogodku bo predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije, Vodja službe za nadzor, ga. Katja  Mihelič Sušnik predstavila predmetno problematiko, v nadaljevanju pa bo potekala okrogla miza namenjena izmenjavi izkušenj članov nadzornih odborov. Na okrogli mizi bo sodeloval tudi dr. Franc Žohar, strokovnjak za lokalno samoupravo.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

15.6. / Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov 6/3

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem plač in tudi sistem drugih pravic in obveznosti, saj bodo le tako lahko zagotovili zakonito ravnanje, kar je še posebej pomembno pri določanju in izplačevanju dodatkov.

Na izobraževanju bodo predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov. Gre za vsebine, ki so namenjene javnim uslužbencem v kadrovskih službah in v službah za določanje in obračun ter za izplačilo plač.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog urnika:

9.00 – 9.30 Plačni sistem v javnem sektorju (splošna predstavitev, pregled predpisov in kolektivnih pogodb)
9.30 – 10.00 Pregled predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo delovni čas in pogoje dela v povezavi z izplačili dodatkov
10.00 – 10.30 Sestava plače (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Dodatki, določeni v ZSPJS
11.15 – 11.45 Vrste in višine dodatkov v KPJS

Razlage KPJS v zvezi z dodatki

11.45 – 12.15 Vrste in višine dodatkov v KPJS

Razlage KPJS v zvezi z dodatki

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

16.6. / Četrti poziv “Iniciative EUCF” in zadnji predstavitveni seminar za občine 6/4

Vabimo vas na zadnji brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije in priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k zadnji možni prijavi. Seminar bo potekal v četrtek,  16. junija 2022 ob 10. uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

V seminarju se boste seznanili z iniciativo EUCF, ki je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo (prenove javnih stavb, prenove ne/stanovanjskih  stavb, integrirani obnovljive vire, pametna omrežja, toplotna omrežja, trajnostna mobilnost, inovativne energetske strukture).

Sodelujoče občine se boste v sklopu iniciative imele znova priložnost potegovati za 60.000 evrov dotacije za pripravo investicijskega koncepta za vaš trajnostni projekt. Iz dotacije si boste lahko občine zagotoviti tehnično, pravno in strokovno pomoč. Zadnji poziv je odprt od 9. junija do 30. septembra 2022.

Predlagan dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Uspešni rezultati slovenskih občin 1., 2. in 3. poziva
 6. Vprašanja in odgovori

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

 

DOGODKI DRUGIH

16.6. / Predstavitev novega programa URBACT na spletu 7/1

V Parizu bo med 14. in 16. junijem potekal URBACT festival mest. To bo trenutek, ko se bodo URBACT in njegovi partnerji ponovno srečali v živo po dveh letih  omejitev zaradi pandemije. Prizadevanja za izmenjavo izkušenj in praks med mesti se s spleta selijo na srečanja v živo.

Obenem so organizatorji uporabili to priložnost za uradni začetek novega programskega obdobja, URBACT IV. S tem v mislih bodo del festivalskega programa namenili predstavitvi podrobnosti novega URBACT programa. Ker želijo, da te informacije dosežejo čim več evropskih mest, so se odločili, da bodo ta del dogodka predvajali tudi v živo prek spleta.

16. junija 2022 ob 14.50 se jim lahko pridružite na Youtube kanalu programa URBACT in izveste več o novem razpisu URBACT IV, vključno z najpomembnejšimi datumi, predstavitvijo značilnosti in vloge vodilnega partnerja in priložnostmi za povezovanje mest, ki se zanimajo za pridružitev novemu omrežju.

V živo bodo v času festivala prek spleta med drugim predvajani tudi nekateri paneli z izkušenimi mestnimi predstavniki in strokovnjaki:

 • Mesta v prvi vrsti izrednih podnebnih razmer, 14. 6. ob 18.30
 • Naj digitalni prehod koristi mestom, 15. 6. ob 9.20
 • Kako enakost spolov ustvarja trajnostna mesta, 15. 6. ob 17.15

Preverite tudi, kateri drugi deli programa bodo predvajani prek spleta: https://2022cityfestival.urbact.eu/programme

15.6. / Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture 7/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas vabi, da se udeležite spletne predstavitve produkta OBČINE (Javni razpis za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE (Ur. l. RS, št. 79/2022 z dne 3.6.2022)), ki bo 15.6.2022 ob 10. uri. Predstavili bodo produkt ter spletno aplikacijo eRsklad. Povezava do srečanja je TUKAJ.

 

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 8/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 8/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

AKTUALNI RAZPISI

Odprte prijave na PLATFORMAwards 9/1

Svet evropskih občin in regij (CEMR) je objavil razpis za nagrade PLATFORMA. Namen nagrade je nagraditi odličnost na področju decentraliziranega sodelovanja in izpostaviti referenčne projekte, ki jih izvajajo evropske lokalne in regionalne oblasti na področju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

Prijavite se lahko preko spleta do 15. julija 2022. Prva nagrada je snemanje kratkega filma za promocijo partnerskega sodelovanja zmagovalcev. Vse potrebne informacije o nagradi so dostopne tukaj: https://platformawards.eu/

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 9/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Prijave je možno oddati do 15.7.2022.

Besedilo celotnega javnega razpisa lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/4

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.