V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE RAZKRIŽJE, BISTRICA OB SOTLI, NAKLO, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, TIŠINA, ŽELEZNIKI, KUZMA, HRASTNIK IN DRAVOGRAD.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Razvoj poklicnega gasilstva v Sloveniji – pravica do položajnega dodatka in spreminjanje nazivov delovnih mest 1/1

V sklopu Ministrstva za obrambo potekajo pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost, kjer usklajujejo normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. V pogajalski skupini zastopa Skupnost občin Slovenije njena podpredsednica, županja Trbovelj, Jasna Gabrič. 22. 6. 2021 je v zvezi s pogajanji potekala tiskovna konferenca. 

Na zadnji seji 16. junija je bil obravnavan predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katerim bodo kot izjema poleg delovnih mest v plačni skupini J zaposlenih v Slovenski vojski, v Policiji in v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, zajeti tudi poklicni gasilci, saj v okviru poklicnega gasilstva, tudi prihaja do takšnih oblik dela. S predlogom spremembe Uredbe se ureja položajni dodatek za tiste poklicne gasilce, ki to še nimajo urejeno (za vodenje skupin manjših od 5 in več kot 3 osebe). Za vse ostale poklicne gasilce je položajni dodatek s to uredbo že urejen. Predlog spremembe uredbe je bil dne 17. 6. 2021 posredovan Ministrstvu za javno upravo, ki bo vodilo postopek spremembe.

V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije se z delom dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence strinjajo, vztrajajo pa, da se uredi položajni dodatek za vse vodje in od tega ne odstopajo. V ta namen je potrebna sprememba delovnih mest. Z namenom priprave predloga preimenovanja delovnih mest v poklicnem gasilstvu je bila imenovana skupna delovna skupina, ki pa tega predloga (še) ni pripravila, predvsem zaradi zelo nasprotujočih stališč.

Izhodišče vladne skupine, ki so ga potrdili vsi sodelujoči deležniki (med njimi tudi SOS) je, da je položajni dodatek za vodstvena delovna mesta v poklicnem gasilstvu, ki jih je skoraj tretjina, že ustrezno urejen. Vodje v poklicnih gasilskih enotah imajo namreč položajni dodatek že vključen v izhodiščni plačni razred, kar je razvidno iz določitve plačnih razredov plačne skupine I (Tarifni del KPDPG) in sklenjenih pogodb o zaposlitvi (med nalogami je navedeno vodenje organizacijske enote).

Vladna pogajalska skupina, v kateri je zastopana tudi SOS, ugotavlja, da je sedanja struktura delovnih mest v javnih gasilskih zavodih ustrezna, in ocenjuje, da spreminjanje nazivov delovnih mest izključno zaradi pridobitve pravice do položajnega dodatka, glede na dosežene izhodiščne plačne razrede, ni v interesu delodajalcev / financerjev in tudi ni v interesu poklicnih gasilcev. 

SOS na predsednika Vlade RS naslovila prošnjo k ukrepanju pri sprejemanju PKP9 1/2

Skupnost občin Slovenije je na ministrstva že večkrat naslovila več predlogov ukrepov za vključitev v t. im. deveti protikorona zakon. Vlada RS je na 82. redni seji sprejela Predloga zakona o o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 in ga poslala v državnozborsko proceduro (TUKAJ).

Po pregledu predloga ugotavljamo, da zakon ne vsebuje določb, ki bi lokalnim skupnostim pomembno omogočile lažje delovanje oz. tudi nižje stroške za reševanje situacij povezanih z epidemijo.

Zato smo se obrnili na predsednika Vlade RS s prošnjo po ukrepanju, da se v državnozborski obravnavi vložijo in sprejmejo amandmaji, ki bodo razrešili sledeče situacije in težave:

 1. Zagotovitev sredstev za financiranje stroškov dela zaposlenih za kuhanje kosil za učence in kritja vseh fiksnih stroškov (npr. material za vzdrževanje, material za čiščenje, elektrika, ogrevanje, laboratorijske storitve, deratizacije in vzpostavitve sistema HACCP, itd.), ki se krijejo iz »tržne« dejavnosti oz. iz nejavnih prihodkov, in so osnovnim šolam nastali zaradi epidemije.
 2. Zagotovitev državnih sredstev za kritje celotnega nadomestila za izpad prihodkov iz naslova šolskih prevozov
 3. Podaljšanje veljavnosti pogodb za posebne linijske prevoze.

Uporabnost podatkov o številu in gibanju ljudi – s pametnimi telefoni 1/3

Skupnost občin Slovenije je 14.6.2021 občine povabila k oblikovanju nabora primerov uporabnosti podatkov o številu mobilnih naprav (pametnih telefonov) na določenem območju v določenem trenutku ali časovnem obdobju, s čimer bi v delno agregirani obliki (zaradi GDPR) dobili uvid v okvirno število oseb na določenem mestu v določenem času.

Na naslednji povezavi TUKAJ navajamo zbrane primere uporabe tovrstnih podatkov v okviru delovanja in izvajanja nalog ter pristojnosti občin po posameznih področjih. SOS je na MJU naslovila pisni predlog, da država tovrstne podatke zagotovi kot odprte podatke, za ponovno in brezplačno uporabo v občinah in drugih uporabnikov.

Morebitna naknadno prepoznana področja uporabe bomo dodali na tej spletni objavi. Občine jih lahko sporočite na info@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA

Navodila za CSD glede subvencije najemnine (SZ-1E) 2/1

MDDSZ je pripravilo navodila za centre za socialno delo (CSD) glede subvencij najemnin in sprememb v zvezi s tem, ki jih prinaša novela Stanovanjskega zakona (SZ-1E). V navodilih obveščajo tudi, da bodo novosti zaradi izredno kratkega roka za implementacijo, informacijsko podprte v 3 fazah. CSD-ji bodo konec julija oziroma začetek avgusta 2021 prvič izdali obvestila o uskladitvi subvencije neprofitne najemnine (uskladitev bo veljala od 1. 7. 2021 dalje), prav tako pa bodo podatki o usklajenih višinah subvencije neprofitne najemnine, občinam na voljo v t.i. distribucijskem modulu. O izvedenih nadgradnjah bodo CSD-ji obveščeni preko portala MDDSZ, občine pa preko portala, preko katerega dostopajo do t.i. distribucijskega modula.

Celotno navodilo si lahko preberete TUKAJ.

 

Pojasnilo MZ – Plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo – povrnitev sredstev 2/2

Ministrstvo za zdravje je pripravilo pojasnilo za občine, ki so v skladu z navodili resornih ministerstev iz decembra 2020 storitve mliškopregledne službe, izvedene v letu 2021, še naprej plačevale.

Podlage za plačilo v s skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin ni. Ministrstvo bo občinam omogočilo povračilo sredstev iz tega naslova. Navodila najdete TUKAJ.

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače 2/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dodatno pojasnilo v zvezi z najpogostejšimi vprašanji in dilemami, ki so jih prejeli v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 . Pojasnilo najdete TUKAJ.

 

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/4

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

Pravilnik za določitev kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva 2/5

Na E-demokraciji je objavljen Pravilnik za določitev kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva. Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva. Prosimo vas, da pripombe na pravilnik posredujete na naslov barbara.horvat@kupnostobcin.si, najkasneje do 1. 7. 2021.

Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin -javna obravnava- 2/7

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi osnutek Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

Uredba na področju oblikovanja neprofitne najemnine določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Določa tudi vpliv lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega faktorja za posamezno stanovanje.

Na področju subvencioniranja najemnin Uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine ter določa najvišje priznane tržne najemnine za posamezne statistični regije, ki so sestavni del metodologije izračuna subvencije k plačilu tržne najemnine.

 • Besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do petka, 9. 7. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si

 

NOV Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), Državni zbor 2/9

Vlada RS je 24. 6. 2021 posredovala novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v obravnavo Državnemu zboru, s katerim je nadomestila predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila 18. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga ZUreP-3 prilagamo TUKAJ, 24 6 2021.
 • Povezava na objavljen predlog zakona s prilogami: TUKAJ.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 21. 7. 2021. 

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 2/10

Obveščamo vas, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Po predlogu bi občine v sodelovanju z RS razvijale mrežo DO in bile pristojne na področju organiziranja in izvajanja DO na domu.

 • Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge, stališča in pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 15. 7. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

Anketa – stroški občin za čiščenje smetenja 3/1

Iz SOS smo občine že povabili k oddaji predlogov in pripomb k Uredbi o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. S tem v zvezi smo 3. 6. 2021 in 16. 6. 2021 z MOP, komisijo SOS za GJS in drugimi deležniki izvedli posvetovalna spletna sestanka, glede ocene stroškov za čiščenje smetenja na javnih površinah (praznjenje koškov, pometanje, pobiranje smeti v parku ali na plaži…) in pripravili nekaj vprašanj za anketo. Uredba predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške za »njihov« prispevek k smetenju, zato vas prosimo, da občinske stroške smetenja sporočite do 30. 6. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

1. oskrba s pitno vodo,

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,

3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,

5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in

6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na naslednja vprašanja.

Za vprašanja se lahko obrnete na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 30.6.2021

SPLETNI VPRAŠALNIK O OBREMENITVAH NA KMETIJI 3/2

Raziskovalke in raziskovalci iz Družbenomedicinskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavedajo zahtevnih delovnih pogojev na kmetijah in tveganj, ki jih prinaša kmečki poklic. Da bi skupaj z vami domislili kakovostnejše in varnejše delovno okolje na kmetijah in o tem seznanili odločevalce kmetijske in socialne politike, vas vljudno vabijo, da se udeležite izpolnjevanja anonimnega vprašalnika.

Vprašalnik prilagamo na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/341644, z zaprosilom, da ga posredujete oziroma z njim seznanite ciljno publiko (kmetovalke in kmetovalce).

Rok za izpolnitev ankete je 30.6. 2021.

Več v priponki TUKAJ.

 

Interventna pomoč kmetom v primeru pobega živine 3/3

Občina članica SOS se je obrnila na sekretariat s prošnjo za posredovanje povpraševanja drugim občinam članicam.

 • Občino zanima kako imate organizirano interventno pomoč kmetom ostale občine, če zaradi napada divjih zveri živina uide izven pašnika.

Vljudno vas prosimo za vaše odgovore na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 2. 7. 2021.

Nadzor nad izvajanjem GJS varstva okolja 3/4

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja med članstvom. Občina je bila s strani Nadzornega odbora občine opozorjena, da naj ne bi izvajala zadostnega finančnega in strokovnega nadzora nad izvajanjem GJS varstva okolja.

 • V zvezi s tem jo zanima, kako v drugih občinah s strani občinske uprave nadzorujete izvajanje javne službe.

Za vaše odgovore prosimo do 2. 7. 2021 na naslovinfo@skupnostobcin.si

DOGODKI SOS

7.7. / Predstavitev Beey rešitve za pretvorbo (posnetka) govora v besedilo – 7.7. 4/1

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Češkega veleposlaništva in se 16.6.2021 udeležila spletne predstavitve Newton Tehnologies, visokotehnološkega podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami za pretvorbo govorjenega jezika v zapis.

S predstavniki NEWTON Technologies Adria d.o.o, ki je del medijske skupine NEWTON in je specializirano za razvoj glasovnih tehnologij v regiji Adria s poudarkom na slovanske jezike, smo se dogovorili za spletno predstavitev rešitve Beey občinam v dveh različnih terminih:

 1. Termin: 7.7.2021 ob 10.00 uri
 2. Termin: 13.7.2021 ob 10.00 uri

Spletna platforma Beey se uporablja za poenostavljeno in učinkovitejšo transkripcijo in shranjevanje avdio in video posnetkov. Nalaganje, predvajanje in transkripcija avdio in video zapisov ter urejanje, oblikovanje in shranjevanje transkriptov – vse na enem mestu za 19 različnih jezikov.

Prepoznali smo več načinov uporabe orodja v občinah, in sicer:

 • Ustvarjanje zapisnikov sej/intervjujev/pogovorov
 • Podnaslavljanje video materialov
 • Dokumentiranje uradnih sestankov
 • Omogočanje video in avdio vsebin ljudem z okvaro sluha

Več informacij o tej platformi najdete v brošuri na tej povezavi.

Na predstavitvi bo NEWTON Technologies Adria d.o.o  skladno z dogovorom s SOS občinam ponudil možnost testne, brezplačne uporabe orodja, za avdio ali video posnetke do 120 min.

Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Udeležba je brezplačna, prijavite se na spodnji povezavi.

13.7. / Predstavitev Beey rešitve za pretvorbo (posnetka) govora v besedilo – 13.7. 4/2

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Češkega veleposlaništva in se 16.6.2021 udeležila spletne predstavitve Newton Tehnologies, visokotehnološkega podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami za pretvorbo govorjenega jezika v zapis.

S predstavniki NEWTON Technologies Adria d.o.o, ki je del medijske skupine NEWTON in je specializirano za razvoj glasovnih tehnologij v regiji Adria s poudarkom na slovanske jezike, smo se dogovorili za spletno predstavitev rešitve Beey občinam v dveh različnih terminih:

 1. Termin: 7.7.2021 ob 10.00 uri
 2. Termin: 13.7.2021 ob 10.00 uri

Spletna platforma Beey se uporablja za poenostavljeno in učinkovitejšo transkripcijo in shranjevanje avdio in video posnetkov. Nalaganje, predvajanje in transkripcija avdio in video zapisov ter urejanje, oblikovanje in shranjevanje transkriptov – vse na enem mestu za 19 različnih jezikov.

Prepoznali smo več načinov uporabe orodja v občinah, in sicer:

 • Ustvarjanje zapisnikov sej/intervjujev/pogovorov
 • Podnaslavljanje video materialov
 • Dokumentiranje uradnih sestankov
 • Omogočanje video in avdio vsebin ljudem z okvaro sluha

Več informacij o tej platformi najdete v brošuri na tej povezavi.

Na predstavitvi bo NEWTON Technologies Adria d.o.o  skladno z dogovorom s SOS občinam ponudil možnost testne, brezplačne uporabe orodja, za avdio ali video posnetke do 120 min.

Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Udeležba je brezplačna, prijavite se na spodnji povezavi.

DOGODKI DRUGIH

Javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija 5/1

Prejeli smo obvestilo SVRK, da se je začel javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027. Javni posvet bo potekal do 30. junija 2021.

Vsi zainteresirani deležniki ste vabljeni, da izrazite svoje mnenje o bodočem programu z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je skupaj z osnutkom programa na voljo na naslednji povezavi: http://www.si-at.eu/si2/drugi-javni-posvet/

Novica je objavljena tudi na spletni strani EU SKLADI: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/javni-posvet-o-osnutku-cezmejnega-programa-interreg-slovenija-avstrija-za-obdobje-2021-2027

30.6. / Mednarodna delavnica o trajnostnem energetskem prehodu 5/2

V okviru iniciative ETU (Ecosystemic Transition Unit), katero razvijajo v okviru projekta Renewable Energy, ki se izvaja v okviru programa Interreg Mediteran, vas vabimo na mednarodno delavnico regionalnih skupin, ki se bo odvijala v sredo, 30.6.2021, med 11.30 in 13.30 uro.

Delavnica bo namenjena predstavitvi izbranih lokalnih skupnosti, ki razvijajo trajnostni energetski prehod. Prav tako bo delavnica namenjena izmenjavi mnenj med regionalnimi skupinami o zakonodajnih okvirih posameznih območij mediteranske regije. Organizirano bo tudi delo v skupinah – osredotočene bodo na (1) ruralna okolja, (2) otoki in (3) urbana območja.

Delavnica bo predstavila tudi nove smernice EU na področju energetskih politik. Izsledki delavnice bodo vključeni v ”ETU Initiative Policy Paper”.

Delavnica bo v angleškem jeziku.

7.7. / Vabilo na hibridni dogodek PAMETNE SKUPNOSTI IN DIGITALNA EKONOMIJA 5/3

Kako ustvariti pogoje za digitalno in podatkovno ekonomijo v pametnih skupnostih?

Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti daje jasen poudarek na gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki ustvarjajo pogoje za ponovno uporabo podatkov in pospešitev digitalnega gospodarstva z jasno zavezo, da se od silosnih in nepovezanih projektov premakne k povezljivosti podatkov, rešitev in storitev in standardizaciji podatkovnih modelov ter k odprtim urbanim podatkovnim platformam, ki naj bi pospešile lokalna gospodarstva.

Za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti je zato nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.

Gost dogodka bo tudi predstavnik Evropske komisije, Eddy Hartog ter Franc  Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, ki bosta predstavila vizijo digitalnega razvoja pametnih mest in skupnosti s poudarkom na podeželju.

Ne zamudite tudi predstavitev rezultatov obsežne raziskave o digitalizaciji občin, ki jo bo predstavila skupina IPM.

Na dogodek se je potrebno prijaviti.

8.7./ Posvet »Evropska unija kot skupnost ljudi" 5/4

Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 vabi na posvet Evropska unija kot skupnost ljudi, ki ga bodo na daljavo izvedli v četrtek, 8. julija 2021, med 10. in 15. uro.

Na posvetu, namenjenemu prav lokalni samoupravi, bodo domači in mednarodni strokovnjaki sodelovali na dveh panelih. Na prvem bodo obravnavali primere dobrih praks pri vzpostavitvi pametnih mest, ki z novimi tehnologijami omogočajo inovativne rešitve za prebivalce, na drugem pa izmenjali izkušnje o čezmejnem sodelovanju in sodelovanju občin v evropskih združenjih za teritorialno sodelovanje.

Kotizacije ni. Posvet je organiziran na daljavo in bo simultano tolmačen v slovenščino in angleščino.

10.12./ Napoved konference "Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja" in vabilo k sodleovanju 5/5

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije bo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU 10. decembra 2021 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom “Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja” (“Human-centric Digital Transformation of Public Sector”).

Ob tej priložnosti vas vabijo, da razmislite o možnosti svoje aktivne udeležbe na dogodku s prispevkom, ki bi bil primeren za tako priložnost in zanimiv za predvideni krog udeležencev. Pričakovano trajanje posameznega prispevka, ki naj bo v angleškem jeziku, je do deset minut. Za zbiranje predlogov prispevkov so pripravili skupen spletni obrazec, ki je dostopen na naslovu https://gov-ankete.si/EGOV-proposalVaše predloge pričakujejo do 15. julija 2021.

Več v povabilu tukaj.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 6/1

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 6/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti, 2. rok 6/3

Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je bil 12. 2. 2021 objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

1 . rok za prijavo je že potekel, 2. rok za prijavo je 10. 9. 2021 do 12. ure.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 6/4

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Najpomembnejši dosežki slovenske državne statistike v letu 2020 7/2

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je v sodelovanju z institucijama, pooblaščenima za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020.

Dokument sledi temeljnim ciljem državne statistike na štirih prednostnih področjih: statistični podatki in storitve, podatkovni viri, zmogljivosti ter sodelovanje. Ta prednostna področja in cilji so bili postavljeni za celotno srednjeročno obdobje 2018–2022. V poročilu predstavljajo pomembne razvojne dosežke, opravljeno delo in mejnike, ki so bili v preteklem letu še posebno pomembni.

Več na povezavi TUKAJ.

Vizija kohezija št. 4, junij 2021 7/3

V tokratni številki Vizije kohezije je nagovor ob Dnevu državnosti prispeval minister za razvoj in EU kohezijsko politiko g. Zvone Černač. Poleg tega vas v Viziji koheziji čakajo številni aktualni razpisi, pa tudi najnovejše informacije o tem, za katere projekte smo odobrili evropska sredstva.

Ne spreglejte niti dobrih zgodb – tokrat poleg izbranih zgodb meseca junija predstavljajo še uspešne zgodbe razvoja podeželja in Mestne občine Maribor.

Vizijo kohezijo najdete tukaj: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice/vizija-kohezija_junij-2021.pdf

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.