V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MESTNA OBČINA PTUJ, OBČINA RADOVLJICA in OBČINA SOLČAVA.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GRAD, KRANJSKA GORA, LJUBNO, LJUTOMER, LUČE, PODVELKA, ZAGORJE OB SAVI IN OBČINA ŠALOVCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Na sestanku z MOP obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 1/1

Na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je potekal 31.7.2018, smo obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem.

Uvodoma se je MOP zahvalil za poslane podatke oz. predstavitve konkretnih situacij v skladiščih in izzivov, ki so povezani z izvedbo ukrepov. Glede ciljev in vsebine uredbe je MOP pojasnil, da uredba nastaja s ciljem obvladovanja tveganja okoljskega onesnaženja, ki bi lahko nastalo kot posledica požara v skladišču trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Nastala je na podlagi Zakona o varstvu okolja, ki v 20. členu Vladi omogoča, da podrobneje uredi ravnanje z odpadki, ki obsega tudi ukrepe za preprečitev onesnaženja oziroma ukrepe za obvladovanje požarnega tveganja. Ministrstvo je tehnične in organizacijske ukrepe povzelo po angleških smernicah. O ukrepih, predvidenih v uredbi, se je ministrstvo posvetovalo na več sestankih s predstavniki požarne stroke (SZPV, Inženirska zbornica Slovenije in Gasilska brigada Ljubljana) in upravnih organov, pristojnih za požarno varnost (Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (IRSVPNDN)).

Uredba se glede ukrepov požarnega varovanja, izdelave Požarnega načrta in obveščanja občin o lokaciji objekta v prostoru in požarni varnosti objekta zgleduje po predpisih s področja požarne varnosti. Odgovorna oseba upravljavca skladišča bo morala posredovati aktualne podatke o količinah skladiščenega materiala na prostem (poročalo se bo aktualne maksimalne količine), prav tako bo upravljavec moral posredovati požarni načrt občini, ta pa bo morala obvestiti gasilce in poskrbeti za aktualizacijo načrtov za zaščito on reševanje. Uredba predvideva, da se njena vsebinska določila nanašajo tudi na občinske zbirne centre.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije je opozorila, da SOS ne pristaja na nalaganje dodatnih finančnih bremen lokalnim skupnostim, če za te namene ne bodo prejele dodatnih finančnih sredstev. Za občine vsekakor tudi ni sprejemljivo, da bi dodatni stroški, ki jih je naložila država, bremenili občanke in občane skozi plačilo položnic. Ministrstvo za okolje in prostor je opozorilo, da analize finančnih učinkov na občine samo ne more opraviti in da pričakuje, da tako analizo izvedejo občine oz. njihove reprezentativne asociacije.

Glede nadaljevanja postopka priprave uredbe je bilo dogovorjeno, da MOP v dveh tednih po sestanku pripravi novo verzijo uredbe in z njo seznani udeležence sestanka in druge, ki so se na uredbo odzvali v času javne obravnave ter da se problematika virov sredstev, ki jih bodo občine potrebovale za prilagoditev uredbi, obravnava na ločenem sestanku.

Po prejetju nove verzije osnutka uredbe bo Skupnost občin Slovenije občine z njo seznanila in na podlagi predlaganih ukrepov občine članice zaprosila za posredovanje finančne ocene stroškov za vlaganja in prilagoditve v infrastrukturo.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila za izvajanje ZUreP – kratek postopek sprememb in dopolnitev – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja 2/1

S strani ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Pojasnila za izvajanje ZUreP glede kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja. Ministrstvo pojasnjuje, da se kratek postopek SD OPN izvede v primerih takih sprememb OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne iz določenih razlogov (več v pojasnilu). Kratkega postopka se ne sme uporabiti za spremembe ali dopolnitve OPN, ki bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora, ali bi bilo treba zanje izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Do pojasnila lahko dostopate tukaj

Obvestilo o pripravi poročila PDP za zadnji dan proračunskega leta 2/2

Ministrstvo za finance je objavilo obvestilo o pripravi poročila PDP za zadnji dan proračunskega leta. Za vse blagajne javnega financiranja bosta namreč za zadnji delovni dan proračunskega leta praviloma pripravljeni dve poročili PDP (dve zaporedni številki poročila PDP za zadnji delovni dan), in sicer:

– poročilo PDP za zadnji delovni dan proračunskega leta bo poročilo  pripravljeno prvi naslednji delovni dan z redno zaporedno številko poročila, ki bo datirano na zadnji delovni dan, če bodo v knjigovodski evidenci FURS za ta dan evidentirani poslovni dogodki (npr. prejeto plačilo) za prejemnika,

– dodatno poročilo PDP z naslednjo zaporedno številko poročila, ki bo datirano na zadnji delovni dan proračunskega leta in bo pripravljeno najkasneje do 20. januarja. V dodatno poročilo bodo vključena plačila na račune 845 in 846, ki so bila prejemnikom razporejena prva dva delovna dneva v tekočem letu ter podatki, na podlagi katerih prejemniki povečajo oziroma zmanjšajo prihodke na ustreznem podkontu dajatev za zadnji delovni dan proračunskega leta, če bodo za posameznega prejemnika taki poslovni dogodki nastali v januarju tekočega leta.

Tudi lokalne skupnosti morajo do zaključka proračunskega leta 2018 uskladiti svoje postopke za zaključek proračunskega leta oziroma dopolniti informacijsko podporo za prejem in knjiženje dveh poročil PDP za zadnji dan proračunskega leta.

Celotno obvestilo objavljamo na tej povezavi.

Sprememba Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin 2/4

S strani Ministrstva za finance je bila Skupnost občin Slovenije obveščena o nameravanem pristopu k spremembi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Glede na navedeno, ministrstvo naproša, da na podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim premoženjem občin na podlagi ZJF in uredbe, opozorite na težave pri uporabi uredbe, na določbe veljavne uredbe, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, oziroma podate predloge za prenovo ureditev tega področja, z vidika občin. (Ker novele ZJF ni pričakovati, bo uredba morala biti skladna z ZJF oz. bo morala urejati vsebino določeno v 80.h členu ZJF).

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0 – medresorsko usklajevanje 2/5

V medresorskem  usklajevanju nahaja Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0., ki je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 7. septembra 2018.

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 2/6

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe in stališča do sprememb pravilnika posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.9.2018.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Vračilo komunalnega prispevka 3/1

Na Skupnost občin Slovenije s je obrnila občina članica s prošnjo za pridobitev povratne informacije s strani občin članic SOS.

Na občini so se srečali s primerom, kjer so investitorju obračunali komunalni prispevek in je ta bil plačan. Naknadno je investitor izrazil željo po izgradnji komunalne infrastrukture in bi želel skleniti pogodbo o opremljanju in seveda vrnitev komunalnega prispevka. V vseh dosedanjih primerih je občina najprej sklenila pogodbo o opremljanju in s tem stranko oprostila plačila komunalnega prispevka. Posledično ni bilo denarnega toka. Občino članico je zanimalo, ali se je že kakšna občina srečala s podobnim zaporedjem dogodkov?

Skupnost občin Slovenije je v skladu s pobudo občine članice po pridobitvi povratne informacije s strani članstva SOS, med njim izvedla povpraševanje. Odgovore občin smo zbirali do 8.8.2018. Tukaj lahko najdete prejete odgovore na povpraševanje.

Za mnenje smo povprašali tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je podalo odgovor, dostopen tukaj. 

Swot analiza združevanja združenj občin 3/2

Predsedniki Skupnosti občin Slovenij, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije so se pred kratkim sestali in med drugim preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev vseh treh reprezentativnih asociacij občin. Z namenom, da se v bodoče oblikuje ena asociacija občin, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam vseh občin je bilo dogovorjeno, da vsako združenje zase pripravi pregled prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Na osnovi takšnega pregleda bi v naslednjem koraku  oblikovali  predloge modelov bodočega sodelovanja oz. združitve vseh treh asociacij, o čemer bodo odločali organi asociacij.

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije zato vabi občine članice in partnerje s katerimi so-udejanjamo svoje poslanstvo, da nam zaupate vaše poglede, na delo SOS – kaj počnemo dobro, kaj bi lahko bolje. Kje smo šibki, pa tudi razmislek o tem, kaj bi lahko bila prednost enega združenja, kakšne so pri tem nevarnosti, kje vidite priložnosti. Za ta namen smo pripravili anketo, ki je zaradi želje po iskrenih odgovorih anonimna.

Vprašanja klasične SWOT analize so zastavljena iz dveh vidikov, stanja kot je, s tremi reprezentativnimi združenji osredotočeno na SOS ter z vidika zastavljenega cilja, torej združitve SOS, ZOS in ZMOS.

Zaradi koriščenja letnih dopustov podaljšujemo možnost sodelovanja v anketi do 14. avgusta.

Povezava na vprašalnik: https://www.1ka.si/a/178680

DOGODKI DRUGIH

29.8./ »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018« 4/1

Ministrstvo za javno upravo in Državno volilna komisja napovedujeta strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«ki bo potekal v sredo, 29. avgusta 2018 (izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ) v Kongresnem centru Brdo.

Za dogodek bodo pravočasno posredovani vabilo, program in prijavnica.

13. in 14.9. / Konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet 4/2

13. in 14. septembra letos bo potekala že četrta mednarodna konferenca »Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet«, ki bo namenjena povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev. Več o dogodku na:   http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018.

Ključne teme bodo tokrat:

– trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne zelene družbe in ekonomije (slednje v okviru delavnice 14.9.);

– razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju;

– integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v okviru afriško-evropskega sodelovanja.

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, ERM – Mednarodni center za ekoremediacije Univerze v Mariboru in RASR – Razvojna agencija Savinjske regije vas vabijo, da obiščete spletno stran konference in se prijavite na ta edinstven dogodek.

15.9./ Očistimo Slovenijo 2018 4/3

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

  • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
  • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

262. DOPISNA SEJA VLADE RS

Poročilo projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin
Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin je vlado seznanil s svojim petim poročilom za obdobje od februarja 2015 do junija 2018, v katerem je predstavil napredek na področju posodobitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in zagotavljanja podatkov zanj.

Do junija 2018 je bila zaključena pravna prenova sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, na podlagi katere se je že začela izvedba drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. Prav tako so bile dopolnjene ali oblikovane nove pravne podlage za zagotavljanje novih podatkov o nepremičninah oziroma bolj kakovostno evidentiranje že pridobljenih podatkov v uradnih evidencah, vključno s pravili za bolj učinkovit nadzor kakovosti le teh. Projektni svet poroča tudi o spremljanju izvajanja aktivnosti za zagotavljanje kakovosti podatkov o nepremičninah v uradnih evidencah. Ne glede na obsežno realizacijo teh nalog projektni svet še ugotavlja, da bodo v nadaljnjih obdobjih na tem področju potrebni dodatni napori resorjev in občin. V zadnjem obdobju pa so bila na podlagi posvetov s predstavniki strokovne javnosti pripravljena izhodišča in strokovni predlogi za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. Projektni svet predlaga, da se zaradi neustreznosti, zastarelosti in ustavne spornosti razmer v zvezi z izvajanjem NUSZ in davka od premoženja, z aktivnostmi za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin z visoko stopnjo prioritete nadaljuje v obdobju mandata naslednje vlade.

Letni program izobraževanja odraslih za leto 2019
Za izvajanje v prihodnjem letu se bo za izvajanje programa iz proračunskih sredstev namenilo dobrih 77,7 milijona evrov. Letni program sledi uresničevanju ciljev zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se uvrščajo brezposelni in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi bodo prednost imeli starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako pa tisti zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega po določeni starosti ne morejo več opravljati. Med ciljne skupine so umeščeni tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem
tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa
Z uredbo se spreminja meja Krajinskega parka Kolpa tako, da poteka meja krajinskega parka po državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH. Površina krajinskega parka se posledično poveča za 0,003 %.

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za zbiranje primerov projektov Programa razvoja podeželja 2014–2020 6/1

Mreža za podeželje je objavila javni poziv za primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020. Pri večini ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) so namreč bili že zaključeni prvi projekti in je sedaj prava priložnost, da se pokaže rezultate in učinke dela, kar pomeni zlasti delo kmetov in drugih nosilcev projektov, pa tudi delo organa upravljanja, plačilne agencije, svetovalcev in vaših organizacij, ki pripomorete k boljšemu izvajanju PRP preko informiranja, svetovanja in s podajanjem predlogov preko različnih odborov, v katere ste vključeni.

Vabimo vas, da se odzovete na poziv in predlagate primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020, jih poznate in veste, da bi bili primerni za predstavitev širši javnosti ali drugim potencialnim upravičencem.

Ker ministrstvo potrebuje primere ves čas in za različne priložnosti, med drugim tudi že za sejem AGRA, vas prosimo, da čim prej pristopite k identifikaciji primerov projektov in da nam jih sproti pošiljate na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Dokumenti za prijavo: poziv, seznam ukrepov, soglasje, obrazec

Nagradni natečaj za kreativno predstavitev besedila Nove urbane agende 6/2

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želimo spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja.

S tem namenom je ministrstvo za okolje in prostor razpisalo natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni.

Vabijo podjetja, organizacije, društva, zavode, samostojne podjetnike in kulturne delavce, da predstavite vsebine agende na svoj način in jih približate splošni javnosti.

Rok za predložitev prijav: 24. 8. 2018 do 12:00 ure.

Povezava na prijavo natečaja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_natecaji/

Odprt poziv za organizacijo foruma mest 2019 6/3

Na spletnih straneh FUTURIUM je objavljen poziv za oddajo interesa za organizacijo evropskega foruma mest “Cities Forum” leta 2019. CITIES forum poteka vsaki dve leti in je namenjen razpravi o urbanem razvoju ter vlogi mest v zagotavljanju uravnoteženega razvoja EU. Dogodek poteka v soorganizaciji izbranega mesta in Evropske komisije, udeleži pa se ga preko 500 udeležencev. 

Vabimo slovenska mesta, da si ogledajo poziv k oddaji interesa na spletni strani  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/call-interest-hosting-and-co-organising-4th-cities-forum-2019.

Poziv je odprt do 27.8.21019.

Nova priložnost za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 6/4

Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu.

Podelitev Certifikata Mladim prijazna občina, katerega podeljuje Inštitutu za mladinsko politiko Ajdovščina in poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Certifikat se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Na strani mladi-in-obcina.si sta objavljena dva javna poziva, namenjena občinam z zgledno urejeno lokalno mladinsko politiko: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina. Slednji je namenjen občinam, ki so certifikat prejele leta 2014 in jim v letošnjem letu veljavnost listine poteče.

Javna poziva sta odprta do 5. septembra do 24. ure.

 

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018 6/6

S klikom tukaj lahko dostopate do informacije o nagradi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018, katere namen je odlikovanje in spodbujanje pobud organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 7. 9.2018.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« 6/7

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Dne 20. 7. 2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov Ministrstva za javno upravo, najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 6/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

NOVICE DRUGIH

Biosferno območje Mura vstopa na svetovni zemljevid najvrednejših območij narave 7/1

Na 30. zasedanju Mednarodnega Koordinacijskega sveta Sveta UNESCO-vega Programa Človek in biosfera (UNESCO MAB ICC) v Palembangu (Indonezija) je bilo razglašeno Biosferno območje reke Mure (BOM). Mednarodni svet je obravnaval in potrdil vključitev 24 novih območij iz celega sveta v Svetovno mrežo biosfernih območij v okviru programa UNESCO MAB. Vsa ta območja so bila podrobno pregledana in izpolnjujejo kriterije, ki so potrebni za razglasitev. V tem sklopu se je obstoječim 686 območjem iz 122 držav, ki se povezujejo v tej svetovni UNESCO-vi mreži pridružilo četrto območje iz Slovenije. Ta vključitev bo znatno prispevala k ciljem varstva in razvoja na območju severovzhodne Slovenije in dopolnjevala dosežke obstoječih biosfernih območij v Sloveniji: v Julijskih Alpah (vključenega leta 2003), na Krasu in v porečju reke Reke (2004) ter na Kozjanskemu z Obsoteljem (2010). S številnimi redkimi nacionalno in mednarodno ogroženimi habitatnimi tipi in prostoživečimi vrstami je območje med biotsko najbogatejšimi predeli Slovenije, kar se odraža v značilni obrečni pokrajini s prepletanjem rečnih in obrečnih habitatov, s kompleksnimi poplavnimi gozdovi kot tudi značilno kmetijsko kulturno krajino. Mednarodni status in aktivno sodelovanje v okviru mreže biosfernih območij daje nove priložnosti za razvoj in promocijo območja, vendar tudi obvezo, da je ta razvoj v dobrobit lokalnega prebivalstva in z lokalnimi deležniki, ki aktivno skrbijo, upravljajo in ohranjajo bogato biotsko raznovrstnost in kulturno dediščino za doseganje zastavljenih ciljev novo ustanovljenega BOM. (Vir: MOP)

Kohezijske novičke v juliju 7/2

Izšla je junijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Med drugim boste lahko prebrali vesti o izvajanju celostnih teritorialnih naložb, kohezijskih sredstvih po letu 2020, o nagradi Regiostars 2018, novih dogodivščinah z Road tripa ter o odprtih in novih razpisih. Novičke lahko preberete na tej povezavi.

Prva številka eNovic projekta eProstor 7/3

Geodetska uprava RS (GURS) je izdala E-Novice, ki bodo vsaka dva meseca obveščale o novostih in dogodkih s področja projekta eProstor, kakor tudi o splošnih informacijah povezanih z zakonodajo, o aktualnih predstavitvah in publikacijah kot tudi o domačih in mednarodnih dogodkih povezanih z eProstorom. Novice projekta eProstor so na voljo tukaj. 

Študija ESPON – Ali je vaše mesto digitalno? 7/4

Nadaljevanje študije ESPON o digitalizaciji javnih storitev v evropskih mestih/občinah

Digitalna orodja in rešitve spreminjajo javne storitve in način odziva javne uprave na potrebe državljanov. Številne občine in mesta se aktivno ukvarjajo z modernizacijo in preoblikovanjem procesov in storitev ter so dosegle visoko donosnost s poenostavljenim upravljanjem ter večjo učinkovitostjo, uspešnost in ozaveščenost. Vendar pa se občine in mesta srečujejo z mnogimi izzivi v procesih digitalnega preoblikovanja, vključno s ponovnim razmislekom o upravnih procesih, financiranjem usposabljanj za pridobitev novih veščin in sprejemanjem novih tehnologij ter z zakonodajnimi in političnimi vprašanji.

Raziskava je nadaljevanje študije, ki se je začela lani in je zbrala odzive 136 evropskih mest (od tega 4 iz Slovenije) in povzeta v dokumentu “Teritorialne in urbane dimenzije digitalnega prehoda javnih storitev”, ki je predstavljala podlago za politično razpravo o digitalni tranziciji med estonskim Predsedovanjem Svetu EU in podprlo pripravo akcijskega načrta za partnerstvo za digitalno tranzicijo v mestih. Kratko vsebino politike najdete na spletni strani www.espon.eu/digital-transition.

Glavne ciljne skupine za raziskavo so občinski uradniki, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem javnih storitev in IKT.

V raziskavi lahko sodelujete z izpolnitvijo spletnega vprašalnika v enem izmed razpoložljivih jezikov.

Rok za oddajo prispevkov je petek, 31. avgust 2018 .

Izpolnitev vprašalnika priporočamo vsem občinam, saj je mednarodna primerljivost pokazatelj, kje lahko stanje izboljšamo in kako. Anketni vprašalnik tudi ponudi izbiro velikosti občine v sedmih kategorijah, glede na število prebivalcev, tako da se lahko primerjajo občine z manj kot 5000 prebivalcev, od 5.000 do 50.000 in tako do tistih, ki imajo več kot milijon.

Lanskoletna raziskava kaže, da so na lokalni ravni digitalne storitve najvišje na področju turizma in prostroskega načrtovanja.

 

Najlepša hvala za vaš prispevek!

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.