V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE RAZKRIŽJE, BISTRICA OB SOTLI, NAKLO, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, ŽELEZNIKI, TIŠINA TER MIRNA, KUZMA IN HRASTNIK.

 

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin: Mitski park Rodnik (InterReg SLO-HR) 1/1

Izvedba: 2018 – 2021

Financiranje: občina, evropska sredstva

Ustvarili smo čezmejno turistično destinacijo Mitski park, katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški strani (občina Mošćenička Draga, območje Trebišća) in na slovenski strani (občina Hrpelje – Kozina, območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave med obema krajema in turistično valorizacijo mitske krajinske dediščine, ki temelji na študiju slovanske in predslovanske dediščine. V ta namen sta bila na obeh območjih urejena centra za obiskovalce, urejene poti, kamnite skulpture in s kamnitimi znaki označene »mitske« poti ter ustvarjene dodatne inovativne vsebine za privabljanje obiskovalcev skozi vse leto. Nova čezmejna turistična destinacija Mitski park se na turističnem trgu promovira s turističnimi paketi, namenjenimi različnim ciljnim skupinam. Poleg animacijskega programa, ki se bo izvajal na lokaciji, in aplikacije za obiskovalce za vodenje po Parku, so bili oblikovani tudi inovativni spominki. Da bi zagotovili trajnost projekta, so bili o Mitskem parku in njegovi ponudbi izobraženi lokalni prebivalci, podjetja, turistično in agencijsko osebje ter vodiči za vodenje po Mitskem parku na obeh čezmejnih območjih.

Foto: Arhiv občine Hrpelje – Kozina

 

NOVICE SOS

SOS na uvodnem sestanku vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 2/1

Skupnost občin Slovenije se je dne 20. 6. 2022 udeležila uvodnega sestanka vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Na sestanku je bil prisoten tudi predsednik vlade RS, dr. Golob. Na vladni in sindikalni strani so bile predstavljene odprte problematike.

V teku pogajanj bodo potekali pogovori o usklajevanju plač z inflacijo, ureditvi kompresije na spodnji tretjini plačnega sistema, regresu za letni dopust, kadrovskem primanjkljaju. Pričakuje se celo-sistemska prenova plačnega sistema.

Predlagani so bili sklepi o vsebini in časovnici pogajanj:

 • predvidoma do konca septembra dogovor o poračunu regresa za letni dopust
 • hkrati s poračunom regresa tudi priprava formule za usklajevanje plačnih razredov z inflacijo
 • v septembru 2022 predlogi za člane strokovne skupine za prenovo plačnega sistema
 • do 30. 6. 2024 dokončna odprava plačnih nesorazmerij

Skupnost občin Slovenije nasprotuje nadaljnji centralizaciji države 2/2

Skupnost občin Slovenije je predsednika Vlade RS Roberta Goloba, ministra, pristojnega za regionalni razvoj dr. Aleksandra jevška in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana informirala o svojem nasprotovanju preselitve sedeža Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) iz Maribor v Ljubljano. V svojem dopisu je Skupnost občin pozvala, da naj Vlada RS »prepreči sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi.«

Skupnost občin Slovenije s presenečenjem ugotavlja, da so svetniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v petek izglasovali sklep o premestitvi sedeža ustanove iz Maribora v Ljubljano. Za so glasovali vsi štirje predstavniki vlade/ustanovitelja. Skupnost občin Slovenije že nekaj let opozarja na popolnoma neustrezno vodenje regionalnega razvoja v Sloveniji, saj je država na številnih področjih sprejemala odločitve, ki državo centralizirajo in na območjih izven Ljubljane ukinjajo delovna mesta ter s tem vplivajo na vedno manjšo moč in razvojni potencial teh okolij. Temu zgledu države nato sledijo tudi drugi subjekti, kar povzroča ukinjanje delovnih mest, praznjenje različnih delov države in pritiska na številne druge podsisteme v državi – promet, energijo, nepremičnine itn.

Glede na zapis v Koalicijski pogodbi, da bo poskrbljeno za razporeditev državnih institucij in njenih organizacijskih enot po območju celotne Slovenije, Skupnost občin Slovenije razume, da bo vlada posebno pozornost namenila regionalnemu razvoju. Prestavljanje sedežev institucij, v tem primeru iz Maribora, pa po mnenju Skupnosti občin Slovenije nikakor ni ukrep vodenja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja okoljem izven Ljubljane, da se vzpostavijo in razvojno okrepijo.

Zato je Skupnost občin Slovenije pozvala predsednika Vlade RS Roberta Goloba, ministra, pristojnega za regionalni razvoj dr. Aleksandra jevška in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da naj preprečijo sprejemanje odločitev, ki še dodatno pripomorejo k že tako izjemno centralizirani državi.

Sporočilo za javnost

Študijski obisk evropskih institucijv Bruslju za predstavnike lokalnih skupnosti 2/3

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvedlo že šesti študijski obisk evropskih institucij. V okviru tokratnega obiska se je 25 predstavnic in predstavnikov občin udeležilo predstavitve na temo kohezijske politike ter na temo digitalne preobrazbe (kako lahko Evropska komisija podpira tranzicijo čez okvirje kohezijske politike). Sledila je predstavitev programa Sklada za odpornost in razvoj, v katerem je bila posebna pozornost namenjena kazalnikom in vlogi nacionalnih RRP-jev. V popoldanskem času je sledila predstavitev “Zelenega dogovora – Green Deal Fit for 55”. Udeleženci obiska, so zaključili dan s temo ruralnega razvoja – Pametne vasi.

Drugi dan obiska so se predstavnice in predstavniki udeležili še srečanja s namestnico stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju Tamaro Weingerl Požar.

Fotografija osebe Občina Kozje.

Občine bodo dobile povrnjena finančna sredstva na podlagi SUP-uredbe – IZPOLNITE ANKETO 2/4

Dne 7. 6. 2022 je preko spleta potekala predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je v ponovni javni obravnavi zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Za Ministrstvo za okolje in prostor je predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje. Posnetek si lahko ogledate na YouTube kanalu SOS: https://www.youtube.com/watch?v=evytHljjWF8

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje predvideva, da bodo proizvajalci določenih plastičnih proizvodov morali občinam povrniti stroške za njihov delež produktov v zbranih odpadkih. Da bi na Ministrstvu za okolje in prostor lahko pripravili korektno metodologijo za izračun tega deleža (tako za proizvajalce kot občine) vas prosimo, da izpolnite kratko anketo, ki bo osnova za izračun sredstev, ki bodo pripadla vaši občini. Morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si in jih bomo posredovali mag. Jani Miklavčič na Ministrstvo za okolje in prostor.

Zaradi večjega števila odsotnosti kadra v občinskih upravah podaljšujemo rok za izpolnitev ankete. ANKETO prosimo izpolnite vse občine do 25. 7. 2022: https://www.1ka.si/a/159aa2b9 

NOVICE DRUGIH

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2022 3/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) 24. 6. 2022 začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v katerih bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2022 (Odmera 2022). Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročal elektronsko prek portala eDavki.

ZAKONODAJA

MOP izdal novo priporočilo: Odlok o urejenosti naselij in krajine 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine. Namen priporočila je predstaviti vsebine in postopke priprave novega instrumenta za doseganje urejenosti naselij in krajine, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), to je odloka o urejenosti naselij in krajine.

Priporočilo je nastalo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS), v sklopu katerega so bile organizirane strokovne delavnice in posveti, vodeni ogledi po terenu ter predstavitve vmesnih faz. Skupnost občin Slovenije prav tako pripravlja testni primera OUNK za dve izbrani občini. MOP bo v sodelovanju SOS v drugi polovici leta izdala dopolnjena Priporočila v tiskani obliki.

Vsebina priporočil je razdeljena v več delov. V drugem poglavju je predstavljen vrstni red korakov pri pripravi odloka o urejenosti naselij in krajine (OUNK). Tretje poglavje oriše širši zakonodajni okvir in povzema bistvene zahteve, ki iz njega izhajajo. Četrto poglavje po vsebinskih in tematskih sklopih predstavlja teoretični nabor elementov, ki so lahko predmet obravnave OUNK, in opredeljuje vidike njihove obravnave. Peto poglavje na dveh izbranih primerih prikaže konkretne vsebine oziroma potek priprave OUNK. Sestavni del priporočil so tudi priloge. Prikazujejo podporna orodja pri pripravi OUNK – vprašalnike za preverjanje stališč širše javnosti in nabor vprašanj za preverjanje stanja na področju kulture grajenega okolja po evalvacijskem sistemu za merjenje kakovosti kulture grajenega okolja – Baukultur. V povezavi s poglavjem pet sta v prilogah tri in štiri predstavljena tudi testna primera OUNK.

Novo priporočilo je na voljo TUKAJ.

 

 

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov 4/2

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022).

Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ, vezano pa je na naslednje vsebine:

-Lokacijska informacija v povezavi s potrdilom o namenski rabi prostora po ZUreP-2
-Načrtovanje in prijava začetka gradnje/priglasitev začasnega skladiščnega objekta
-Soglasje občine k manjši rekonstrukciji
-Odmera komunalnega prispevka
-Nosilci urejanja prostora
-Nadaljevanje začetih postopkov priprave OPN in OPPN

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/3

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini 4/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj spremembe Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev starih vključno do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. S tem bi se predvsem mladim omogočilo lažjo osamosvojitev od svojih staršev ter hitrejše ustvarjanje lastne družine, saj bi z višjimi neto prihodki hitreje izpolnjevali pogoje za pridobitev posojila ter poroštva na podlagi Zakona o  stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Finančne posledice zaradi znižanja prihodkov iz naslova dohodnine so predvidene za nekaj manj kot 54 mio evrov na letnem nivoju.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/6

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Škofja Loka.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 4. 7. 2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 4/7

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je, da se kot glavni kriterij pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu potnikov določi vrsta linije in ne dolžina linije kot je določeno do sedaj in se s tem sledi tudi stališčem Ustavnega sodišča.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 5. 7. 2022.

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 4/8

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Predlog uredbe podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu 4/9

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je natančno urediti postopek volitev v Državni svet, predvsem pa ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih rešitev.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/10

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Slovenska Bistrica.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 7. 2022.

EVIDENTIRANJA

Evidentiranje člana v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji 5/1

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.

 

Delovna skupina za prenovo Resolucije

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis št. 007-1/2022/44 z dne 14. 6. 2022 v katerem obveščajo, da bo KPK vzpostavila delovno skupino, ki bo zadolžena za prenovo vsebine Resolucije za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Resolucija).

Temeljni cilj Resolucije je podati usmeritve za odpravo tveganj za korupcijo v najširšem pomenu, zato bo njena prenova temeljila na določanju  strateških poudarkov boja proti korupciji na posameznih področjih delovanja države.

V skladu z navedenim bo SOS imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v predlagano delovne skupine.

Članica/član delovne skupine bo odgovoren za zagotavljanje vsebin s področja lokalne samouprave, sodeloval pa bo tudi na skupnih sestankih, zato je nujna dobra seznanjenost posameznika z izzivi celotnega delovanja občine.

 

Evidentiranje

Predstavnico/predstavnika z vaše občine predlagate tako, da izpolnite priloženi OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek, naziv kandidata,
 • stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga opravlja,
 • kratko utemeljitev – usposobljenost
 • telefonsko številko in elektronski naslov.

Obrazec je dostopen na povezavi TUKAJ.

 

Pri predlogu prosimo nujno upoštevajte, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in izkušnjami! Ob tem je nujno upoštevati tudi, da bo delo v delovni skupini precej obsežno in bo zahtevalo usklajevanje ter informiranje vseh občin članic.

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.

Izglasovani član/članica in nadomestni član/članica bo dolžan redno poročati glavnemu odboru, predsedstvu in sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v delovni skupini.

Pisno poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano najkasneje v treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.

Pred vsakim sestankom in nato glasovanjem mora član/članica pridobiti mnenje SOS.

 

Evidentiranje je odprto vključno do TORKA, 28. 6. 2022. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Elektronsko arhiviranje – zaključeno povpraševanje 6/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki jo je potrebno trajno arhivirati).

Zanimalo nas je: 

Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Pregled izvajanja participativnih proračunov v občinah 6/2

V sekretariatu SOS smo v preteklosti že pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun v slovenskih občinah. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju do leta 2020.

Z vašim sodelovanjem želimo podatke nadgraditi z aktualnimi informacijami, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo. Informacije bomo objavili na spletni strani SOS.

Prosimo vas, da anketo izpolnite do 27. 6. 2022.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/PPvObcinah

SEJE VLADE

5. redna seja vlade 7/1

Vlada je izdala Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2023–2025. Uredba določa nove zneske katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, ki bodo veljali v prihodnjih treh letih.

(Vir: Vlada RS)

DOGODKI SOS

Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim  Gradbenim zakonom (GZ-1).

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I   S K L O P I:

 • Naloge občine v kontekstu izvajanja posegov v prostor (mnenja in soglasja občine, kot jih določata ZUreP-3 in GZ-1 in njihov namen).
 • Vloga mnenja občine k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • Ravnanje upravnega organa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
 • Mnenje občine v pritožbenem postopku.
 • Priglasitev in soglasje občine za določene manjše rekonstrukcije ter pri prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

P R E D A V A T E L J I:

Bojana Mazi, univ. dipl. iur., je zaposlena na MOP, Službi za upravne zadeve kot vodja Oddelka za graditev. Ima dolgoletne izkušnje na področju odločanja o pritožbah zoper izdana gradbena dovoljenja in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema graditve, ima dolgoletne izkušnje s  pripravo izvršilnih predpisov  na področju graditve  in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema urejanja prostora, ima dolgoletne izkušnje na področju priprave prostorskih  aktov in je je sodelovala v skupini za pripravo novega ZUreP-3.

Seminar je brezplačen, prijava obvezna.  TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Humana mesta/Human Cities - SMOTIES 9/1

V organizaciji Urbanističnega inštituta RS in mednarodne mreže Humana mesta/Human Cities – Smoties, ki bodo potekali od 29. junija do 1. julija 2022 v Ljubljani in na širšem območju Medvod, vabljeni na niz dogodkov:

 • Sreda, 29. 6. 2022, 14.00 – 17.30, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova ulica 12, Ljubljana (Plečnikova predavalnica)

Seminar: JAVNI PROSTORI IN PARTICIPATIVNO OBLIKOVANJE S KREATIVNIM SEKTORJEM – RAZISKOVANJE PREKO MEJA URBANEGA

 • Četrtek, 30. 6. 2022, 9.30 – 20.00, vodeni program z organiziranim prevozom iz Ljubljane

Študijski ogledi in delavnice: NA OBISKU V MAJHNIH KRAJIH OBČINE MEDVODE

 • Petek, 1. 7. 2022, 8.30 – 10.00 

Sprehod po Ljubljani: SREČANJE S PLEČNIKOM – NA ČLOVEKA OSREDOTOČENO URBANO OBLIKOVANJE (vodi Tomaž Štoka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana)

Uradni jezik mednarodnega dogodka je angleščina. PRIJAVE zbirajo  organizatorji do zapolnitve prostih mest, najkasneje in vključno do ponedeljka 27. 6. 2022. Uradni program bo v sredini junija objavljen na povezavi in na FB UIRS.

Več informacij najdete na Humana mesta/Human Cities – SMOTIES UIRS oz preko kontaktnih oseb: Matej Nikšič. Nina Goršič. Gurvan Seite.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 10/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 10/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022 11/1

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

– koncepti: 8.  september 2022

– polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Natečaj za nagrado Access City Award 2023 11/2

Odprt je javni natečaj za nagrado za dostopno mesto 2023. Nagrada je priznanje mestom, ki so si močno prizadevala, da bi postala dostopnejša za invalide, in načrtujejo nadaljnje izboljšave. Zmagovalno mesto bo prejelo denarno nagrado v višini 150.000 evrov, drugo in tretje mesto pa prinašata 120.000 oziroma 80.000 evrov. Na natečaj, ki ga organizira Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim invalidskim forumom, se lahko prijavijo mesta EU z več kot 50.000 prebivalci. Natečaj bo potekal do 8. 9. 2022, zmagovalci pa bodo razglašeni na konferenci 25. novembra ob evropskem dnevu invalidov.

Več o natečaju Access City Award 2023 lahko najdete tukaj. 

 

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 11/4

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.