V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BENEDIKT, DIVAČA, IZOLA, MEDVODE IN ŠKOCJAN.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO

8. seja predsedstva SOS v Dobrovniku 1/1

V prostorih Kulturnega doma Dobrovnik je dne, 2.7.2020, potekala 8. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so bili med zbranimi županjami in župani predsedstva tudi predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter  Ministrstva za javno upravo. Govorili so o večletnem finančnem okviru 2021 – 2027 in pridobivanju EU sredstev ter o vzpostavitvi ustreznih plač za funkcionarje.

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, je na začetku poročala o opravljenem delu SOS in odločitvah v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi SOS, kjer je posebej izpostavila novo ustanovljeno delovno skupino za urejanje vodnih površin za turizem in rekreacijo pri Skupnosti občine Slovenije.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je uvodoma predstavila dogajanje na področju razvojne evropske kohezijske politike na posameznih resorjih in črpanja sredstev aktualne finančne perspektive.

Povedala je, da so z novo ekipo na SVRK prevzeli mandat 13. marca, ko je bila razglašena tudi epidemija Covid-19. Takrat so dobili tudi navodilo Evropske komisije, da je potrebno sredstva iz perspektive 2014-2020, ki ostajajo na projektih prerazporediti. 280 milijonov evrov teh sredstev so tudi že prerazporedili. Glede starega programskega obdobja je prisotne seznanila, da bodo septembra oziroma najkasneje decembra 2020 pregledali obstoječe projekte in presodili kateri so izvedljivi in kateri ne, ter sredstva prerazporedili na tiste, ki so.

Izpostavila je, da bo okoljske projekte mogoče prenesti tudi v novo finančno perspektivo. Glede črpanja stare finančne perspektive pa je povedala, da stanje ni najboljše, kljub temu pa za letošnje leto zelo optimistično načrtujejo črpanje sredstev v višini 500 milijonov evrov.

Meseca maja je Evropska Komisija sprejela nov paket – instrument za okrevanje Evrope, kjer bodo med drugim dodatna sredstva namenili sanaciji stanja zaradi Covid- 19. Podprli bodo zdravstveno infrastrukturo, socialno infrastrukturo, podporo namenili podjetjem in ukrepom izhajajočim iz protikoronapaketov – skrajšani delovni čas,  čakanje na delo,… je seznanila zbrane. Povedala je, da bo nov sklad imenovan Sklad za pravičen prehod namenjen regijam, kjer gre za prehod v brezogljično družbo. Nekaj dodatnih sredstev bo na voljo tudi za razvoj podeželja, nova kvota pa bo tudi za razvoj podeželja v novi perspektivi.

Glede večletnega finančnega okvira 2021 – 2027 je povedala, da Evropska Komisija vztraja, da se začne z izvedbo s 1.1.2021. Izpostavila je, da nameravajo julija izvesti posvetovanja na temo programskih dokumentov z občinami in ostalimi ključnimi partnerji, da se pripravijo prioritete, ki bodo kasneje potrjene v Državnem zboru in da se do konca leta vsebinsko zaključijo in tudi sprejmejo. Priprava operativnega programa se bo najverjetneje zamaknila je še dodala, saj še ni pravne podlage za sprejem (evropske Uredbe in spremljajoče zakonodaje), na ta način pa bomo pridobili tudi čas za uskladitev vsebin. Na tem mestu je še povedala, da se  po navodilih evropske komisije še vedno programirajo vsebine po 6. ciljih politik (pametna Evropa, zelena Evropa, povezana Evropa, socialna Evropa, Evropa bližje državljanom, prehod na brezogljično družbo).

Za obdobje 2021 -2025 bo na voljo 2,5 milijarde evrov je podala informacijo in opozorila tudi na Invest EU, sklad ki ga Slovenija ne izkorišča dovolj in kjer prepoznavajo dodatno priložnost.  Izpostavila je še pričakovanja do regij in sicer, da naj le-te pripravijo usmeritve v smislu treh  razvojnih stebrov, okoli katerih se bi nato gradili strateški projekti.

Županje in župani so podali tudi repliko, da so občine dosti dela vložile za pripravo projektov pa nekateri oziroma tudi tisti, ki so bili za posamezna področja izjemno pomembni, niso bili podprti, zato si bi želeli boljše komunikacije in vključenosti.

Seje se je udeležil tudi Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo. Na temo vzpostavitve ustreznih plač za funkcionarje je povedal, da pri tem ne gre za povišanje plač, ampak za vzpostavitev ustreznega razmerja. Povedal je, da je na dvig nesorazmerja vplival dvig minimalne plače, takrat je bila povzročena kompresija. Dejstvo je tudi je nadaljeval, da funkcionarji ne morejo napredovati, medtem ko ostali javni uslužbenci lahko. Napredujejo lahko za 10 plačnih razredov kar pomeni, da lahko za isto delo prejmejo  48% višjo plačo. Sistemski problem plač pa je postal še bolj očiten, ko je do dodatnega rušenja plačnih sorazmerij prišlo s stavkovnimi sporazumi leta 2018, je izpostavil. Zaradi različnih dogovorov s sindikati javnega sektorja je prišlo do izrazitih anomalij med plačami najvišjih javnih uslužbencev (direktorjev itd.) v korelaciji s funkcionarji (ministri, župani, sodniki in vsi drugi). Zaključil je, da bi bile za uskladitev plačnih razmerij potrebne zakonodajne spremembe, gre pa za stvar političnega dialoga in odločitve.

Županje in župani predsedstva so izpostavili, da je dejstvo, da višina plačila vpliva tudi na razvrednotenje same funkcije. V razpravi so izpostavili neustreznost plačila za opravljanje funkcije predvsem glede na širino pristojnosti in obveznosti ter velike odgovornosti, ki jih imajo županje/župani, podžupanje/podžupani. Velika odgovornost, ki jo nosijo pri opravljanju funkcije, se je toliko bolj pokazala v času izrednih razmer so izpostavili, ko so se z epidemijo spopadali neposredno na terenu in ko so izvajali ključne aktivnosti v svojih okoljih za zajezitev epidemije in za pomoč prebivalkam in prebivalcem.

Ugotavljali so tudi, da za občinske funkcionarje (županje/župane, podžupanje/podžupane) še vedno in nespremenjeno veljajo uvrstitve v plačne razrede, kot to določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju iz leta 2008, prav tako pa za njih še vedno veljajo nekateri varčevalni ukrepi, kot jih določa Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) iz leta 2012, kljub temu, da so ti isti za javne uslužbence že odpravljeni (kot npr. višina regresa za prehrano med delom).

Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi pobudo za sodelovanje SOS pri svetovalnem referendumu s posebno e-glasovnico, ki jo je zbranim predstavil dr. Marko Soršak, župan občine Hoče-Slivnica. Povedal je, da so glede na nastalo situacijo glede korona krize in potrebe po preveritvi volje občank in občanov, pristopili k organizaciji svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico, ki ga želijo izvesti to jesen. S sodobno obliko preverjanja volje občank in občanov, ki bo unikum v Slovenskem prostoru bi uvedli posvetovalno e-glasovanje na način, ki je skladen z Ustavo RS (e-glasovanje neposredno na podlagi ustave, ki posvetovalni lokalni referendum z e-glasovanjem ne omenja in ne prepoveduje), z zakonodajo glede varstva osebnih podatkov in obenem z upoštevanjem zakonodaje o referendumu in o ljudski iniciativi. Povedal, je da so na občini tehnično uredili vse v povezavi z e-glasovnico in pozval zainteresirane članice in člane predsedstva in ostale občine za čim širšo podporo.

NOVICE SOS

Prvi sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU 2/1

V ponedeljek, 29.6.20920 je potekal uvodni sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo. Članici in člana omenjene delovne skupine so v imenu SOS dr. Aleksander Jevšek, Peter Misja, Jasna Gabrič in Jasmina Vidmar. Ob štirih predstavnicah in predstavnikih SOS so člani še po trije predstavniki drugih dveh združenj občin.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v uvodu sestanka predstavil dosedanje delo ministrstva na področju pomembnem za občine. Povedal pa je tudi, da so delo skupine zastavili tako, da bi se sestanki organizirali na vsakih nekaj mesecev ali po potrebi. Na sestankih bi obravnavali ključne teme delovanja lokalne samouprave ter izzive, s katerimi se občine srečujejo. Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je izrazil pohvalo delu ministrstva, ob tem pa opozoril, da je nujno potrebno ob sprejemanju zakonov občine oz. asociacije vključevati. Zaveda se, je rekel hitrosti in nujnosti sprejemanja nekaterih zakonodajnih okvirov (COVID), vendar ni razloga, da vodstev asociacij v proces ne bi vključili, četudi na daljavo in na hitro. Minister se je s predlogom in opozorilom strinjal. Državna sekretarka Urška Ban je povedala, da bo Zakon o finančni razbremenitvi občin predvidoma sprejet ob obravnavi rebalansa proračuna v začetku septembra.

Predlagala je, da asociacije izkoristijo priložnost, ko je zakon še mogoče dopolnjevati, da predlagajo še kakšne predloge sprememb, ki bi jih lahko vključili in so predvsem administrativne/de-birokratske narave.  V nadaljevanju sestanka so prisotni govorili o prioritetnih nalogah, s katerimi naj se ukvarja delovna skupina. Peter Misja, podpredsednik SOS je tako omenil tudi področje decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja ter nujnost skrbi za ohranjanje poseljenosti obmejnih in drugih področij Slovenije. Predlagali smo tudi področje financiranja občina, plač funkcionarjev in številne druge.

Minister gostil delegaciji Občin v Odboru regij EU in KLRO 2/2

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na sestanek povabil delegaciji občin iz vseh treh asociacij v Odboru regij EU in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Dr Ivan Žagar, vodja delegacije v Odboru regij EU je predstavil delovanje delegacije po konstituiranju Odbora regij v začetku tega leta in povedal, da se je bilo potrebno prilagoditi spremenjenim razmeram pogojenim s pandemijo. Navkljub temu delegacija dobro dela, četudi na daljavo. Opozoril je, da je članice in člane potrebno vključiti v priprave in izvedbo predsedovanja Svetu EU 2021.

Dr. Vladimir Prebilič je kot vodja delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope predstavil delo delegacije ter pobude za aktivnejše povezovanje delegacije in države na nekaterih področjih. Člani delegacij so opozorili še na nujnost dodatne finančne podpore delu delegacije v obeh mednarodnih organizacijah, kar določa tudi Zakon o lokalni samoupravi.  Da bo delegacija kot celota in vsak posamezen član ali članica lahko uspešno promovirala tako lokalne skupnosti kot nacionalne interese v celoti, je potrebno za to zagotoviti nekaj več finančnih sredstev kot do sedaj. V primerjavi z letom 2010 npr. SOS v letu 2020 prejme 21% teh iz 2010. S temi sredstvi ni mogoče strokovno podpreti prisotnost in delovanje obeh delegacij.

POJASNILA

Vzorci za izplačilo redne delovne uspešnosti in Navodila za pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za junij 2020 3/1

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo vzorce za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki bodo objavljeni na spletni strani ministrstva pod rubriko aktualno. Vzorci bi naj bili objavljeni najkasneje do 15.7., tako, da jih boste lahko uporabljali tudi, če se odločite, da boste redno delovno uspešnost izplačevali mesečno. Spletna stran:  https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Navodila za pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za mesec junij 2020 in obrazce bo MIZŠ javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo ter zasebnim vrtcem brez koncesije posredovalo predvidoma do 8. 7. 2020, ko bodo zahtevki za pretekla obdobja že obdelani in oddani Ministrstvu za finance. Vrtci lahko namreč po izteku meseca ugotavljajo dejansko prisotnost otrok v preteklem mesecu, ko se lahko zberejo podatki, ki so ključni za pripravo zahtevkov.

Okrožnica MIZŠ – Organizacija dela vrtcev v mesecu juliju in avgustu 2020 in najava posameznih novosti v šolskem letu 2020/2021 3/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo okrožnico za vse vrtce, v kateri navajajo ključne informacije glede organizacije dela vrtcev v mesecu juliju in avgustu 2020 in najave posameznih novosti v šolskem letu 2020/2021 ter prilogo, ki ju prilagamo na spodnjih povezavah:

 

POVPRAŠEVANJE

Prenova javnih in zasebnih stavb - vprašalnik EK 4/1

Obveščamo vas, da je na spodnjih dveh povezavah do 9. julija 2020 dostopen vprašalnik Evropske komisije, s katerim želijo zbrati mnenja in prispevati k prenovi javnih in zasebnih stavb. Mnenje lahko podajo najrazličnejše zainteresirane strani, od nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov do podjetij, sindikatov, organizacij civilne družbe, izobraževalnih organizacij, potrošniških skupin, raziskovalnih in inovacijskih organizacij, pa tudi posameznih
državljanov. Ta vprašalnik dopolnjuje stalno posvetovanje in sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi ter drugimi zainteresiranimi stranmi.

ZAKONODAJA

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 5/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo in dalo v javno obravnavo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10; v nadaljevanju: pravilnik).

Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika obsegajo:

 1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive v skladu z določbami sporazuma in dogovora,
 2. posodobitev izrazoslovja kot posledica sprememb virov, postopkov, programov, javnih listin, institucij, pristojnosti,
 3. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja in sistemu javnih uslužbencev v skladu z novimi pravnimi predpisi in
 4. odpravo administrativnih ovir v skladu s pravno in upravno prakso ter v skladu s pravnimi predpisi, ki urejajo upravni postopek napredovanja zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Priloga:

Pripombe na predlog pravilnika nam lahko pošljete do petka, 10.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 5/2

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga posredovalo v strokovno usklajevanje.

 • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Po veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče o izvršbi na dolžnikov dom, kadar gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti center za socialno delo (šesti odstavek 169. člena ZIZ). Namen obvestila je doseči, da se dolžnikova nepremičnina, ki predstavlja njegov dom, ne proda zaradi izterjave nesorazmerno nizke terjatve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju obveščanje centrov za socialno delo zaradi varstva dolžnika dodatno razširja tako, da bo sodišče obvestilo pristojni center za socialno delo tudi v vseh primerih, ko bo prišlo do postopka prisilne izpraznitve dolžnikovega doma (dopolnitev 221. člena ZIZ). Sodišče bo obveščalo centre za socialno delo s posredovanjem sklepa o izpraznitvi dolžnikovega doma. Na ta način bo lahko pristojni center za socialno delo začel z izvajanjem nalog, ki so mu poverjena kot javna pooblastila v zvezi z reševanjem bivanjske problematike dolžnika, dolžnik pa bo lahko izkazal, da si bivanjske problematike ni mogel urediti na drug način, s čimer bo izkazal pogoje za odlog.

V zvezi s predlogom zakona bi želeli pridobiti vaše mnenje predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, morebitne stigmatizacije dolžnikov in možnosti, da bi se v primerih postopkov izpraznitve dolžnikovega doma poleg centra za socialno delo obvestilo tudi lokalno skupnost.

Prav tako naprošajo za posredovanje podatkov o morebitnih projektih, v okviru katerih država in lokalne skupnosti rešujejo bivanjsko problematiko socialno ogroženih, s katerimi bi dopolnili uvodno obrazložitev k predlogu zakona.

Vljudno prosimo, da nam posredujete vaše mnenje, morebitne pripombe k predlogu zakona ter zaprošene podatke najkasneje do petka, 31.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 5/3

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

DOGODKI SOS

9.7. / Vabilo Orodja za podporo pobudam prebivalcev 6/1

Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine.

Pridružite se nam v četrtek, 9. julija 2020, v Ajdovščini, kjer bomo izvedeli, kako so kot prva občina v Sloveniji pristopili k participativnemu proračunu. Nekatere izvedene pobude si bomo ogledali tudi na terenu. Ob tem bomo prisluhnili tudi zgodbam o tem, kako so se sodelovanja s prebivalci lotili v nekaterih drugih občinah.

Študijski obisk je namenjen slovenskim občinam, z njim pa želimo povečati prepoznavnost slovenskih dobrih praks, omogočiti njihovo izmenjavo ter prenos med mesti in občinami.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite najkasneje do 6. julija 2020 na tej povezavi: Prijava

Dogodek bo potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajamo IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

 

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  7/1

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

Redne in dopisne seje 8/1

 • 23. redna seja

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. S predlogom zakona se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi.

Besedilo predloga zakona prilagamo na povezavi: https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/06-2020/PKP4_v2.pdf

 • 60. dopisna seja

Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. junija 2020.

Začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:
• se zbira več kot 50 ljudi ali
• je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Prepovedana so torej:
– vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
– vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),
– vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalnega stika (varnostne razdalje) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena pa so:
– vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 50 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalni stik (varnostno razdaljo) med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev
Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Nadzor
Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

 • 61. dopisna seja

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2020 in odgovor na pobudo oziroma zahtevo za ureditev nadomestila plače v primeru odrejene karantene.

Vlada pooblašča vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, imenovano junija 2020, za pogajanja glede višine regresa za letni dopust v letu 2020. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pa je na MJU posredovala predlog, v katerem je predlagala, da bi regres za letni dopust v letu 2020 za vse zaposlene znašal 1.100 evrov.

Vlada je na dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja glede višine regresa za letni dopust in jih bo sindikalni pogajalski strani predstavila na seji pogajalske komisije v sredo, 1. julija 2020.

KSJS je na MJU naslovila zahtevo za dopolnitev Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) z določitvijo nadomestila plače zaposlenim, ki jim je odrejena karantena oziroma osamitev. Vlada je nadomestilo za čas odrejene karantene uredila na enak način, kot so bili urejeni ukrepi v času razglašene epidemije, torej v zakonu. Predlog zakona, ki ga je vlada obravnavala na seji 24. junija 2020, na enak način ureja nadomestilo plače za čas odrejene karantene za zaposlene v javnem in zasebnem sektorju.

 • 24. redna seja 

Stališče Slovenije k Predlogu uredbe o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti

Vlada je sprejela stališče Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila).

Slovenija pozdravlja predlog te uredbe, ki ga vidi kot enega izmed ključnih ukrepov, ki bo uzakonil cilj neto-ničelnih emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2050. Uredbo vidi tudi kot pomemben signal v mednarodnih pogajanjih in spodbudo ostalemu svetu, da sledijo EU pri zmanjševanju emisij TGP. Slovenija meni, da je treba predlog uredbe v določenih delih nadgraditi, da bo v čim večji meri sledil tako aktualnim dognanjem znanosti, predvsem Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), kot tudi ciljem in načelom Pariškega sporazuma. Prav tako meni, da za določanje krivulje za dosego podnebne nevtralnosti do leta 2050 ni primerna uporaba delegiranih aktov.

Za povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje 2,8 milijona evrov

Vlada je odločila, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

Župani občin ob zunanji schengenski meji so večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske prihaja do izjemno povečane rabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Zato bo Vlada RS tem občinam zagotovila sredstva za kritje dela stroškov in s tem zagotovila boljšo kakovost življenja in ohranjanje poseljenosti v teh občinah. Gre za 32 občin: Kostel, Osilnica, Razkrižje, Središče ob Dravi, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Žetale, Loški potok, Metlika, Zavrč, Podlehnik, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Šentjernej, Brežice, Kočevje, Rogatec, Loška dolina, Koper, Kostanjevica na Krki, Podčetrtek, Ormož, Novo mesto, Bistrica ob Sotli, Piran, Rogaška Slatina, Ljutomer, Lendava, Videm, Krško, Črenšovci in Gorišnica.

Med upravičene stroške sodijo stroški, nastali v letu 2020, zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje schengenske meje, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave, tehničnih sredstev in drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov.

Ministrstvu za notranje zadeve se na podlagi 10. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 odpre nova proračunska postavka Povračila občinam ob zunanji schengenski meji – povečan nadzor državne meje. Pravice porabe se zagotovijo z razporeditvijo sredstev s splošne proračunske rezervacije, in sicer v višini 1 milijon evrov takoj, preostanek do višine 2,8 milijona evrov pa se zagotovi sukcesivno.

Občine na zunanji schengenski meji lahko najkasneje do 30. novembra 2020 Ministrstvu za notranje zadeve predložijo račune (razen računov za odstranitev odpadkov) skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in drugo listinsko dokumentacijo.

Metodologija za določitev višine sredstev občinam je pripravljena na osnovi deleža dolžine državne meje z Republiko Hrvaško, ki jo ima posamezna občina, kar predstavlja 60 % zneska, in faktorja obremenitve občine, kar predstavlja 40 % zneska. Faktor obremenitve za posamezno občino je sestavljen iz deleža nezakonitih prehodov v posamezni občini, kar predstavlja 20 % zneska, drugih 20 % zneska pa je vsota deležev naslednjih količnikov:

 • količnik 1 (10 %): dolžina meje z Republiko Hrvaško v posamezni občini / število prebivalcev v občini,
 • količnik 2 (10 %): število nezakonitih prehodov v posamezni občini / dolžina meje z Republiko Hrvaško v posamezni občini.

Gre za enkratno povračilo stroškov v letu 2020. Predvidevamo, da v prihodnje reševanje te problematike ne bo več potrebno, saj bo vlada naredila vse, da bo v največji možni meri omejila dostop migrantov, ki nezakonito prehajajo mejo, na ozemlje Republike Slovenije.

Predlog novele Zakona o državnem tožilstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D), ki ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Vlada predlaga, da se predlog zakona v Državnem zboru obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni in s pravom Evropske unije in manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

Vlada o Informaciji o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2020

Vlada se je seznanila z Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust v letu 2020 ter s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki vključuje določilo glede regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020.

Vlada je na seji 30.6. sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020. Svoj predlog v zvezi z višino regresa je vlada predstavila sindikatom na seji pogajalske skupine 1.7.2020 ter predlagala višji regres za letni dopust za leto 2020 za tiste javne uslužbence, ki prejemajo osnovno plačo nižjo od minimalne plače (torej zaposleni do vključno 20 plačnega razreda), zato, da bi ti ohranili regres za letni dopust v enaki višini, kot je bil za zaposlene v omenjenih plačnih razredih izplačan v lanskem letu (torej v višini 1.050 evr). S predlogom se je sindikalna stran strinjala, zato sta sindikalna in vladna stran na omenjeni seji 1.7. parafirali Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Vlada RS pa pooblašča pristojne ministre za podpis tega aneksa, ki vsebuje parafirano vsebino.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 9/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 9/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Vabilo k predlogom dogodkov za priložnostne kovance v letu 2022 10/1

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen.

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov, ki bi bili v letih 2022 in naprej primerni, da se obeležijo z izdajo priložnostnih kovancev. Zato Vas vabijo, da sodelujete pri oblikovanju predlogov dogodkov, ob katerih bi se v letih od vključno 2022 naprej izdali priložnostni kovanci.

Vaše pobude in predloge pričakujejo do konca oktobra 2020.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.