V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KRIŽEVCI, MORAVSKE TOPLICE, PODČETRTEK, RADEČE, VODICE IN ŽALEC.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE APAČE, MAJŠPERK IN ZAVRČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Izveden 1. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva 1/1

V sredo, 5.9.2018 je v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani potekal Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival). Dogodek sta organizirala Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor v sklopu izvedbe projekta Interreg central Europe. Več o projektu lahko preberete na tej povezavi.

Uvodoma je navzoče pozdravil Luka Piškorič, vodja kreativnega centra Poligon. Povedal je, da Poligon združuje slovenske in mednarodne skupnosti in posameznike, ki delujejo na področju kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture. Predstavil je aktivnosti Poligona in opozoril na finančne izzive s katerimi se srečujejo, saj so vezani izključno na pridobivanje lastnih sredstev za svoje delovanje.

Sebastijan Pikl iz Zadruge Dobrote z.b.o. je v nadaljevanju predstavil kako lahko s socialnimi inovacijami zagotovimo nova delovna mesta, lokalno in globalno. Predstavil je projekt Tekstilnico, uspešno podjetje na Koroškem, ki deluje po načelih socialnega podjetja (so.p.), vendar še trenutno niso socialno podjetje. V podjetju zbirajo stara oblačila in tekstil, ki ga sortirajo in poskušajo dati na trg za ponovno uporabo ali kot nove izdelke. V praksi je tako predstavil praktičen primer kako lahko s socialnimi inovacijami dosežemo družbeni učinek pri tem pa ni pozabil omeniti občine Dravograd, ki jim je v veliki meri pomagala pri ustanovitvi podjetja. Na tem mestu je izpostavil tudi velik pomen občin, ki imajo na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu možnost, da socialnim podjetjem brezplačno oddajajo v najem občinske prostore, ki jih same ne uporabljajo.

Informacije glede financiranja družbenih inovacij v Sloveniji je v nadaljevanju podal Gregor Sakovič, vodja NLB Centra inovativnega podjetništva. Povedal je kako lahko podjetja pridejo do zagonskih investicij in na kaj morajo biti pozorna. Financiranje je sicer ključno za zagon družbenih podjetij, vendar se po porabi investicijskega kapitala pogosto zgodi, da le-ta prenehajo delovati. Zato je ključnega pomena določiti jasne cilje dolgoročno, da se ne zagotovi le pozitivno poslovanje, ampak tudi dobiček in družbeni učinek. Pri tem je posebej izpostavil dodano vrednost investitorjev, ki ne le, da kot »finančna injekcija« pomagajo podjetjem, pač pa lahko pomagajo predvsem z nasveti, izkušnjami, kontakti in strokovno podporo.

Projekt Social(i) Makers je v nadaljevanju predstavila predstavnica Skupnosti občin Slovenije, Alja Babič, ki je udeležence festivala pozvala k sodelovanju na prihajajočih brezplačnih delavnicah, ki bodo potekale preko spleta in na terenu.

Akademijo družbenih inovacij Social(i) Makers in program usposabljanja za družbene inovatorje je predstavila projektna partnerica Ekonomskega instituta Maribor, Viljenka Godina. Mateja Karničnik iz Fundacija Prizma je predstavila Modul 1: Aktivno državljanstvo – bodite del spremembe in Modul 2: Socialno podjetništvo – postanite podjetnik za družbeno dobro.

Mednarodni program usposabljanj bo spremljal (bodoče) družbene inovatorje in podpornike (lokalne skupnosti) na poti od opredelitve družbenega problema, preko razvijanja ideje in zasnove podjema, ustvarjalnih tehnik, tržnega preizkušanja inovativne rešitve, vključevanja deležnikov, merjenja družbenega učinka, financiranja (družbenega) učinka, vse do ukrepov za spodbujanje družbenih inovacij.

Prednost modulov bo predvsem ta, da se bo uporabil inovativni pristop. Izobraževanja bodo potekala v obliki video filmov, teme bodo predstavljene s pomočjo posebej za to razvitih likov, predstavljeni bodo konkretni primeri in intervjuji s strokovnjaki. Uporabljene bodo tehnike ustvarjalnega razmišljanja, orodja, načrti, študije primerov, …ter vaje za utrjevanje znanja (delovni listi) in kviz za preizkušanje znanja. Na voljo bo tudi dodatna literatura – članki, orodja, primeri, … Celotna komunikacija pa bo med udeleženci usposabljanj vzporedno tekla tudi na socialnih omrežjih (Facebooku, Twitterju), kjer bodo udeleženci akademije iz vseh držav partneric projekta (AT, DE, HU, IT, PL, SK) in drugih držav lahko skupaj razmišljali in izkoristili platformo za izmenjavo izkušenj v zaprti skupini.

Hkrati z dvotedenskim ritmom spletnega usposabljanja, bomo slovenski partnerji izvedli terensko izobraževanje iz vsebin posameznega modula. Tako bo v teh dveh tednih, ko bo aktiven posamezni modul, organizirana tudi brezplačna delavnica v živo. Vsaka bo trajala okvirno 3 ure in bo vsebovala večino vsebin iz spletnega izobraževanja pod vodstvom strokovnjaka/predavatelja. Udeleženci bodo sodelovali v skupini, postavljali bodo lahko dodatna vprašanja, razpravljali, dobili dodatne, konkretne nasvete, delavnice pa bomo »lokalizirali« s predstavitvami primerov dobre prakse iz Slovenije. Datume delavnic bomo sporočili v kratkem -sledite nam na spletni strani SOS ali našem FB profilu.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Prenos koncesije na gospodarsko družbo po 121. členu ZLD-1 2/1

Skupnost občin Slovenije je bila seznanjena s stališčem Lekarniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju LZS) glede prenosa koncesije na gospodarsko družbo v skladu s sedmim odstavkom 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti naslovljenim na vse lekarne. Menimo, da stališče ni v skladu z zakonodajo, saj ne upošteva dejstva, da se s statusnim preoblikovanjem zasebnega zdravstvenega delavca – lekarnarja v gospodarsko družbo spremeni stranka (koncesionar) obstoječega koncesijskega razmerja (koncesijske pogodbe), ki je bila po določilih prejšnjega Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD) izbrana z upravno odločbo. Pomeni, da mora koncedent (občina) skladno z določili veljavnega Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) z (novo) upravno odločbo ugotoviti ali gospodarska družba izpolnjuje z ZLD-1 določene pogoje za (prenos) podelitev koncesije iz samostojnega zdravstvenega delavca na novoustanovljeno gospodarsko družbo kot univerzalnega pravnega naslednika.

K ukrepanju smo pozvali Ministrstvo za zdravje, in sicer da vse vključene seznani s pravilno razlago postopka podelitve oz. prenosa koncesije na univerzalnega pravnega naslednika na podlagi ZLD-1. O navedenem je tudi bila obveščena Služba za lokalno samoupravo.

Obvestilo MIZŠ vrtcem – Preklic 2/2

V mesecu juliju 2018 je SOS v vednost posredovala obvestilo MIZŠ vrtcem oz. ravnateljicam/em, ki je vsebovalo vse sprejete novosti, ki veljajo za novo šolsko leto in odgovore na nekatera aktualna vprašanja. (okroznica_javni_vrtci-2018 – julij).

Obveščamo, da smo danes prejeli nujno obvestilo MIZŠ, s katerim zgoraj omenjeno obvestilo v delu glede priprave novih pogodb o zaposlitvi za strokovne delavke »pomočnice vzgojiteljice« PREKLICUJEJO. Obvestilo si lahko preberete tukaj: NUJNO_OBVESTILO.

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0 – medresorsko usklajevanje 2/4

V medresorskem  usklajevanju nahaja Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0., ki je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 7. septembra 2018.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 2/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Besedilo predloga najdete TUKAJ, dopis ministrstva najdete na tej povezavi.

Vaše stališče oziroma pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 9. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014 – 2020 2/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo podalo v javno obravnavo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Vaša mnenja, predloge in pripombe nam lahko sporočite na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.9.2018.

Predlog Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe 2/7

Z ministrstva za Infrastrukturo smo v torek 21. avgusta prejeli v pregled predlog Uredbe o načinu izvajanja GJS javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.

Predlog uredbe s prilogami si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Besedilo predloga Uredbe 

PRILOGA 1 – STANDARD

PRILOGA 2 – LINIJE

PRILOGA 3 – TARIFA

Pripombe in predloge za spremembo nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. septembra. 

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 2/8

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe in stališča do sprememb pravilnika posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.9.2018.

POVPRAŠEVANJE

Šolski prevozi po gozdnih cestah - ODPRTO 3/1

Skupnost občin Slovenije vas vljudno naproša za pomoč oziroma deljenju izkušenj glede spodaj navedene situacije, s katero se je srečala ena izmed občin.

In sicer, občina je že lani prejela prošnjo (vlogo) za odobritev prevoza dvema šoloobveznima otrokoma od postajališča (ki je oddaljen manj kot 3,5 km) do doma in poteka po gozdni cesti. Otroka obiskujeta 5. in 6. razred.

Po regionalni cesti že poteka organiziran šolski prevoz in se učenca lahko priključita na postajališču. Do sedaj pa  je veljal dogovor, da starša sama vozita otroka, občina pa je sofinancirala prevozne stroške.

Na podlagi prejšnje vloge je občina izdala odločbo 1. in 2. st. Prav tako je pozvala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da pomaga, vendar ni prejela konkretnega odgovora.

Občina si resnično želi pomagati družini, vendar odgovornosti za organiziranje prevoza na gozdni cesti si ne moremo naložiti (prevoznik ne more prevzeti odgovornosti za prevoz otrok, saj gre za gozdno pot; občinski SPV ni pristojen za ugotavljanje o varnosti prometa na gozdnih prometnicah oz. na gozdni cesti). Zato občino skrbi, kaj če se avtobusu oz. kombiju polnim otrok karkoli zgodi?

Občino zanima, ali še ima kakšno drugačno opcijo, da rešijo zadevo? Ima kakšna druga občina prakso s tem?

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje in za pomoč občini. Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 10. 9. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Odločbe o spremembi koncesijske odločbe in določitev novega obdobja podelitve koncesije - ODPRTO 3/2

V mesecu novembru 2017 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Iz 41. člena navedenega zakona izhaja, da morajo koncedenti (občine) v roku 12 mesecev od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izdati odločbo o spremembi koncesijske odločbe in določiti novo obdobje podelitve koncesije (iz nedoločena obdobje v obdobje trajanja koncesije 15 let).

V zvezi z navedenim se je na nas obrnila občina članica, katero zanima ali ste se občine že lotile teh sprememb odločb in v zvezi s tem ali bi lahko prejela kakšen vzorec te odločbe.

Prosimo za povratne informacije na naslov info@skupnostobcin.si (najkasneje do torka, 11.9.2018).

Sprejem proračuna za leto 2019 3/3

S strani občine članice je SOS prejela prošnjo po posredovanju povpraševanja glede sprejema proračuna za leto 2019.

Vprašanje se je glasilo:

»Ali lahko pridobite informacije občin o sprejemanju proračunov za leto 2019 glede na to, da smo pred volitvami in smo prejeli sledeča tolmačenja: mnenje proračun

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

NOVO – Napoved konference Smart Towns 2018 – PRESTAVLJENO 4/1

NOVO! – programski odbor se trenutno odloča o prestavitvi konference v 2. polovico januarja 2019. O zaključkih bomo poročali.

 

Objavljeno 7.9.2018

Skupnost občin Slovenije sodeluje v programskem odboru za pripravo mednarodne konference Smart Towns 2018, ki bo predvidoma 22. 11. 2018 v Ljubljani.
Glede na različne potrebe in izzive, s katerimi se v občinah srečujete glede na število prebivalcev, velikost občine, kadre v občinskih upravah ter vaših zavodih in podjetjih ter številna druga področja, ki sodijo v vaše razvojne prioritete, želimo pripraviti program v sodelovanju z vami, ki vam je dogodek namenjen. Zato vas skupaj z organizatorji, SRIP Pametna mesta in skupnosti vabimo, da program sooblikujete s konkretnimi predlogi:

  • s prijavo izziva, probema v vašem lokalnem okolju
  • vašega primera dobre prakse ali
  • vsebin, tem ali predavateljev, ki bi jih želeli slišati,

Konferenca je priložnost za mreženje, spoznavanje novih ljudi in idej, izmenjavo znanj in izkušenj. Ker je čas na konferenci omejen in hkrati dragocen, želimo zagotoviti čim večjo učinkovitosti in najboljši možni izkoristek inteligence množice in posameznih strokovnjakov.  Zato vas vabimo k sooblikovanju konference, da bodo vsebine usterzno naslovile vaše izzive.

V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik, kjer se bodo vaši predlogi zbrali in omogočili programskemu odboru oblikovanje  programa z dodano vrednostjo. Rok za oddajo predlogov je 28. 9. 2018.

11.9./ Sejem MOS - ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH 4/2

Obveščamo vas, da bo letošnje tradicionalno srečanje občin na sejmu MOS potekalo prvi dan sejma, 11. septembra 2018, po slavnostni otvoritvi sejma.

Tema letošnjega srečanja je ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH, ki ga pripravljamo skupaj s SRIP ACS+. Da boste na letošnjem srečanju lahko dobili res najbolj aktualne informacije o temi pričata tudi dva odmevna predavatelja iz tujine in sicer dr. Stephan Neugebauer, podpredsednik BMWja za razvoj in predsednik evropske tehnološke platforme ERTRAC in Karen Vancluysen, izvršna direktorica POLIS-a, mreže evropskih mest in regij, ki sodelujejo pri razvoju inovativnih tehnologij in politik za lokalni transport.

Več informacij o srečanju boste od Celjskega sejma prejeli v začetku naslednjega tedna po elektronski pošti.

19.9. / Skupnostni energetski projekti kot pomemben del energetske tranzicije 4/3

Večja energetska samozadostnost,
trajnostno izkoriščanje lokalnih obnovljivih energetskih virov,
manjši negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi,
lokalna zelena delovna mesta in ustvarjanje prihrankov,
suverene lokalne skupnosti.
Kako je nekaterim že uspelo?

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO
SKUPNOSTNE SONČNE ELEKTRARNE V KRIŽEVCIH NA HRVAŠKEM

Skupnostni energetski projekti kot pomemben del energetske tranzicije
19. september 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana-Križevci na Hrvaškem

Vabimo vas, da na terenu spoznate dobro prakso skupnostne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, ki omogoča državljanom in skupnostim, da se neposredno vključijo in sprejemajo odločitve o lastni energetski prihodnosti, ter zagotavljajo, da so dobrobiti ljudi ter lokalnega okolja postavljene na prvo mesto.

Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in večplastne koristi za občino, izvajalce projekta in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v slovensko okolje.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, energetskih in razvojnih agencij, LASov, zadrug, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za energetske skupnostne projekte ter medijem.

Podroben program dogodka je na voljo na tej spletni povezavi.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.

V primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo. Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Predstavitev bo potekala tudi v hrvaškem jeziku, prevod bo zagotovljen. Izvedba dogodka poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

26.9. / Delo s konfliktnimi strankami in motiviranje zaposlenih 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet s praktično delavnico z naslovom DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI iMOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. Dogodek bo potekal 26. 9. 2018 od 9.30 – 14.30 v dvorani Marjance Ručigaj, Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12f, Trzin. 

Ljudje smo bitja odnosov. Kakovost odnosov se izraža v kakovostni komunikaciji. Lepi odnosi se gradijo s prijazno, nenasilno, empatično komunikacijo. Do sem idila… Resničnost vašega dela pa: dnevno srečevanje s strankami in zaposlenimi, zahtevno delo ter nenehno usklajevanje različnih interesov in pričakovanj pogosto sproža konflikte, greni odnose, povzroča nemotiviranost in zavira učinkovite delovne procese. Napete komunikacijske situacije v zaposlenih neredko povzročajo stres in notranjo stisko. Delo v lokalni samoupravi zato zahteva ne le veliko mero čustvene zrelosti ter obvladovanja komunikacijskih spretnosti in veščin, ampak tudi notranjo uravnoteženost, osebno(stno) trdnost ter sposobnost motiviranja sebe in drugih.

Na delavničnem seminarju bomo analizirali nekatere konfliktne situacije, s katerimi se pri svojem delu srečujete, ter iskali načine za vaše opolnomočenje za mirno, kakovostno in učinkovito delovanje in motiviranje zaposlenih. Z udeleženci delavničnega seminarja bomo:

  • ozavestili stopnjo konfliktnosti, ki so jim izpostavljeni pri vsakdanjem delu,
  • teoretično spoznali in praktično preizkusili nekatera učinkovita komunikacijska orodja, ki pomagajo pri bolj učinkovitem komuniciranju s strankami in zaposlenimi,
  • analizirali in evalvirali konkretne konfliktne situacije,
  • iskali spodbude za bolj motivirano in odgovorno delo v službi.

Seminar je namenjen direktorjem in direktoricam občinskih uprav, vodjem organizacijskih enot in vsem zaposlenim v občinskih upravah, ki se pri svojem delu srečujejo s konfliktnimi strankami. 

Vabilo na posvet z delavnico in program dogodka

Voditelj delavničnega seminarja

Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Cenjen in iskan je kot terapevt, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi.

2. in 3.10/ Najava 2. kongresa slovenskih občin 4/5

Obveščamo vas, da bo po uspešno izvedenem prvem kongresu slovenskih občin v preteklem letu, potekal v začetku oktobra v Rimskih toplicah 2. kongres slovenskih občin. Kljub ugotovitvam, da ostajajo problemi približno enaki, mogoče še večji, bomo iskali rešitve, spremembe, izboljšave. Sami sebi bomo ponovno postavili ogledalo. Tudi drugim, predvsem državi.

Veseli bomo, če se nam boste pridružili županje in župani, zaposleni v upravah, univerzitetni profesorji, razmišljujoči ljudje in vsi, ki vam je mar, kako bomo živeli v prihodnje, kakšno državo, Evropo in svet bomo pustili zanamcem, našim otrokom, vnukom, vsem prihajajočim generacijam.

Kmalu vas bomo seznanili s podrobnejšim programom kongresa. Že zdaj pa vas prijazno vabimo, da si rezervirate čas ter se nam pridružite v Rimskih Toplicah 2. in 3. oktobra.

DOGODKI DRUGIH

10.9./ Nacionalni strokovni posvet "Beremo skupaj" 5/1

Bralno društvo Slovenije bo mednarodni dan pismenosti 2018 obeležilo z nacionalnim strokovnim posvetom Beremo skupaj, ki ga organizirajo v sodelovanju z ustanovami in strokovnjaki, ki delujejo na področju družinske pismenosti in bralne kulture.

Na posvetu, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani bo predstavljen tudi projekt Branju prijazne občine ter primeri dobrih praks iz lokalnih skupnosti.

Vabilo, program in prijavnica so objavljeni na spletni strani http://www.bralno-drustvo.si/2018/05/30/vabilo-na-nacionalni-strokovni-posvet-beremo-skupaj/.

12.9./ Zaključna konferenca projekta Mladinske kreativne produkcije 5/2

V Mladinskem centru Dravinjske doline, v Slovenskih Konjicah, so julija 2016 začeli izvajati projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.
V projektu MKP so vzpostavili mehanizme, s katerimi mladi ustvarjalci s področja arhitekture in oblikovanja pridobivajo delovne kompetence in prepoznavnost na trgu dela. V sklopu projekta je bila ustanovljena Kreativna skupnost, ki je pripravljala idejne projekte za prazne prostore, za katere je posamezna lokalna skupnost želela najti novo vsebino ali jih samo obnoviti.
Ker se projekt MKP bliža zaključku, bodo njihove projekte, še enkrat javno predstavili na zaključni konferenci projekta MKP.
Vabilo s programom.

12.9./ Dogovor za razvoj regij, s poudarkom na regijskih projektih kolesarskih povezav 5/3

Vabljeni na dogodek z naslovom “Dogovor za razvoj regij, s poudarkom na regijskih projektih kolesarskih povezav”, kjer vam bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za infrastrukturo v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami, predstavili tudi nekatere konkretne projekte. Dogodek bo potekal v okviru 51. Mednarodnega obrtnega sejma Celje, dne 12. septembra 2018,  od 14:00 do 16:00 ure, v dvorani Celjanka.

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Vabilo.

Udeležbo je potrebno predhodno potrditi na e-mail :renata.markovcic@gov.si najkasneje do 6.9.2018.

Na povezavi tukaj najdete tudi celoten program Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki sodeluje na MOS.

13. in 14.9. / Konferenca o integralnem zelenem gospodarstvu 5/4

Kako celostno trajnostno zastaviti občinske in regionalne razvojne strategije, prijazne okolju in ljudem? Vloga inovacij in nizkoogljičnih tehnologij, ki prinašajo gospodarske priložnosti in so tudi stroškovno učinkovite za vse. Občina, regija, celotna Slovenija kot prostor učenja za trajnostni razvoj. Trajnostni modeli razvoja v afriškem in muslimanskem svetu, ki lahko prispevajo, da se zmanjšajo migracijski pritiski.

To so le nekateri poudarki edinstvenega dogodka v evropskih in svetovnih prizadevanjih za trajnostni razvoj – 4. mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet (IGE 2018), ki bo potekala 13. in 14. septembra v Poljčanah. Konferenco o povezovanju lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanju integralnih zelenih rešitev organizirajo Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Univerza v Mariboru, Razvojna agencija Savinjske regije, Ministrstvo za okolje in prostor in Vrtec Slovenske Konjice, v sodelovanju z več drugimi organizacijami.

Več informacij o dogodku najdete na spletni strani konference.

15.9./ Očistimo Slovenijo 2018 5/5

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

  • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
  • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

18.9./ Kako s povezovanjem občin do financiranja in ukrepov URE? 5/6

V torek, 18. septembra 2018 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala 4. vodilna konferenca o lokalni energetiki, kjer se boste lahko seznanili z novostmi uspešnega financiranja povezanih projektov URE in OVE:

TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO ’18
Kako s povezovanjem projektov in občin do financiranja ukrepov URE?

Gre že za četrto takšno konferenco, ki pa v letošnjem letu dobiva nekoliko spremenjeno obliko. Premierno bodo namreč v slovenski energetiki izzive lokalne energetike reševali skupaj z udeleženci konference, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami (z metodo ‘svetovne kavarne’) sooblikovali skupne zaključke konference, ki bodo javno objavljeni in posredovani relevantnim deležnikom.

Oglejte si program.

Prijavite se lahko tukaj. Število mest je omejeno, zato je vaša brezplačna prijava obvezna.

Več o brezplačni konferenci si oglejte na Trajnostna energija lokalno ’18. Za dodatne informacije lahko pokličete oziroma pišete tudi na 01 437 98 61 ali 031 717 599 ali na konferenca@trajnostnaenergija.si.

25.9. / PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM 5/7

Na zaprosilo MOP objavljamo vabilo na konferenco, ki je namenjena tudi občinam.

Konferenca LUMAT “PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM” bo osredotočena na vlogo celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. Razširitev območij pozidave je bila izpostavljena kot eden od ključnih razvojnih problemov zadnjega obdobja, cilji zmanjšanja pozidave zemljišč pa so določeni tako, da bodo do leta 2050 dosegli ničelno pozidavo (cilji tako v EU kot na nivoju držav članic).

Da bi dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal 2050, bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kompenzacijo in druge ukrepe okoljskega upravljanja. Nekateri izmed njih se že izvajajo v različnih evropskih regijah. Za uresničitev teh ciljev projekt LUMAT poudarja pomen ukrepov, ki se izvajajo znotraj funkcionalnih urbanih območij in krepitev regionalne ravni prostorskega načrtovanja, ki je v mnogih državah uspešna praksa, v nekaterih primerih pa se ta stopnja uveljavlja.

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti pravočasne obnove že zgrajenih območij.
Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.

Vabilo s programom

Prijave na konferenco – prek spletnega obrazca.

 

27.9./ Tretja konferenca TRAJNOSTNE GRADNJE 5/8

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia (GBC Slovenia), ki je član svetovnega združenja za trajnsoto gradnjo (WGBC), želi s svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. S ciljem povečanja kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov vzpostavlja na celotnem slovenskem prostoru podnožje za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov, med industrijo, razvojem, izobraževanjem, projektanti, investitorji in upravljavci objektov oz. nepremičnin.

27. septembra 2018 vas vabijo že na Tretjo konferenco o trajnostni gradnji, ki jo organizirajo v okviru GBC Slovenija.

Zaradi organizacije svojo udeležbo prijavite na tej povezavi: https://gbc-slovenia.si/dogodki-in-izobrazevanja/trajnostna-konferenca-pravi-materiali-prave-trajnostne-resitve/

Program konference.

27.9./ Posvet Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe 5/9

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije bosta v četrtek, 27. 9. 2018, organizirala posvet z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe.

Na posvetu bodo svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s starejšimi, predstavili predavatelji s področja socialne oskrbe, institucionalnega varstva, medicine in prava, s katerimi bomo iskali odgovore na izzive dolgožive družbe.

Prvi del posveta bo namenjen predstavitvi ukrepov, projektov in dejavnosti, ki so namenjeni pomoči starejšim in izboljšanju kvalitete njihovega življenja, v drugem delu pa bo Varuh človekovih pravic Republike Slovenije predstavil izsledke raziskave na področju prehrane, bolnišničnih okužb in skrbništva, ki jih bodo dopolnila mnenja strokovnjakov z omenjenih področij. Posvetili se bomo tudi problematiki nasilja nad starejšimi, demenci in skrbi za starejše invalide ter druge ranljive skupine starejših.

Okviren programa prilagamo tukaj, uradno vabilo na posvet s končno verzijo programa pa lahko pričakujete v sredini septembra 2018. Takrat boste podrobneje obveščeni tudi o načinu prijave na posvet.

Udeležba na posvetu je brezplačna.

 

 

7.11. - 9.11. / Konferenca Strong Communities for a Citizen’s Europe na Dunaju 5/10

Dogodek “Strong Communities for a Citizen’s Europe“, ki ga v sodelovanju s partnerji v okviru Predsedovanja Avstrije Svetu EU organizira avstrijsko združenje občin 7-9. novembra 2018 na Dunaju.
Konferenca je usmerjena na predstavnike lokalnih skupnosti alpske in podonavske regije ter krepitev sodelovanja med njimi, na njej pa bo imel prispevek tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah in predsednik NALAS, g. Darko Fras.

Udeležba na dogodku je ob predhodni prijavi do 23.10.2018 brezplačna, stroške poti in nastanitve nosijo udeleženci sami.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

VLADA RS

Seje Vlade RS 6/1

186. redna seja Vlade RS

Spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Z uredbo se odpravljajo sledeče pomanjkljivosti:

– za nove turbine in motorje s toplotno močjo, manjšo od 1 MW, niso bile določene mejne vrednosti emisije snovi.

– za naprave s toplotno močjo, večjo od 20 MW, ni bila določena frekvenca izvajanja občasnih meritev. Z dopolnitvijo uredbe se določa obdobje enega leta;

– za kurilne naprave, ki ima vgrajeno sekundarno opremo za zmanjševanje emisij, ni potrebno zagotavljati izvajanja trajnih meritev snovi, za katere je vgrajena oprema. Dovolj je, da se trajno beleži neprekinjeno obratovanje te opreme;

– dodaja se olajšava za turbine in motorje ne glede na uporabljeno gorivo ter za kurilne naprave na plinsko olje ali plinasto gorivo, ki obratujejo manj kot 300 ur na leto ter so namenjene samo za pogon rezervnega ali zasilnega napajanja elektrike. Za te naprave ni potrebno izvajati občasnih meritev emisij;

– črta se prehodna določba, s katero se določajo roki za vlaganje vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se lahko poda kadarkoli in ne more biti vezana na omejeno obdobje.

Odpravlja se tudi mejna vrednost za emisijo prahu za kurilne naprave in motorje, v katerih zgoreva plinasto gorivo, s čimer se v domači pravni red uvaja pristop Direktive (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak.

272. dopisna seja Vlade RS

Vlada sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin 

Vlada je sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2017, ki jo bo ob zaključnem računu državnega proračuna predložila Državnemu zboru.

Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Državno in občinsko premoženje je finančno premoženje (denarna sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki) in stvarno premoženje (premičnine in nepremičnine). Javni zavodi in javne agencije imajo premoženje zgolj v upravljanju, medtem ko zakon o visokem šolstvu opredeljuje, da imajo univerze in njene članice premoženje v lasti. Skladno z zakonom o javnih skladih enako velja tudi za javne sklade.

Bilančna vsota premoženja države in občin na dan 31. december 2017 znaša 46,97 milijard evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2016, v letu 2017 povečala za 2,45 % oziroma 1,12 milijarde evrov.

(vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za zbiranje primerov projektov Programa razvoja podeželja 2014–2020 7/1

Mreža za podeželje je objavila javni poziv za primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020. Pri večini ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) so namreč bili že zaključeni prvi projekti in je sedaj prava priložnost, da se pokaže rezultate in učinke dela, kar pomeni zlasti delo kmetov in drugih nosilcev projektov, pa tudi delo organa upravljanja, plačilne agencije, svetovalcev in vaših organizacij, ki pripomorete k boljšemu izvajanju PRP preko informiranja, svetovanja in s podajanjem predlogov preko različnih odborov, v katere ste vključeni.

Vabimo vas, da se odzovete na poziv in predlagate primere projektov, ki so bili sofinancirani iz PRP 2014–2020, jih poznate in veste, da bi bili primerni za predstavitev širši javnosti ali drugim potencialnim upravičencem.

Ker ministrstvo potrebuje primere ves čas in za različne priložnosti, med drugim tudi že za sejem AGRA, vas prosimo, da čim prej pristopite k identifikaciji primerov projektov in da jih sproti pošiljate na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Dokumenti za prijavo: poziv, seznam ukrepov, soglasje, obrazec.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« 7/2

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Dne 20. 7. 2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov Ministrstva za javno upravo, najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

NOVICE DRUGIH

Volilna udeležba 8/1

V številnih državah ne samo v Evropski Uniji, temveč tudi širše se zmanjšuje volilna udeležba volivk in volivcev. Tako na nacionalni kot lokalni in regionalni ravni se volivke in volivci vedno pogosteje ne udeležujejo volitev, kar sproža številna vprašanja, pa tudi razmisleke, kako spodbuditi volivke in volivce, k odločanju na volitvah, saj s tem sooblikujejo tudi svojo sedanjost in prihodnost.  Na spletni strani CityMayors so objavili podatke o tem, kakšna je volilna udeležba na lokalnih volitvah v nekaterih državah. V članku so opozorili tudi na primer Velike Britanije, kjer je so s spremembo zakonodaje  velike metropole in njihovi župani dobili veliko politično in gospodarsko moč. Nakljub temu je bila volilna udeležba na volitvah zelo nizka, najvišja je bila 30%. V metropoli Tees Valley, ki vključuje več mest je bila volilna udeležba samo 21%. Za zmagovalca metropole je tako bil izvoljen župan, ki je na volitvah prejel 15% glasov svojega volilnega telesa. Kar po prepričanju avtorja zmanjšuje moč mandata župana.

Nekoliko bolje je v Nemčiji, kjer se lokalnih in regionalnih volitev udeležuje med 40% in 50% volivk in volivcev. Pa tudi Italiji, kjer se volilna udeležba lahko približa tudi 60%. (Vir: CityMayors)

Nemška mesta na socialnih omrežjih 8/2

Uporaba socialnih medijev s strani nemških občin in mest je v zadnjih desetih letih postala vse bolj priljubljena. Občine in mesta, njihova gospodarske in turistične institucije vedno bolj aktivno komunicirajo s svojimi občankami in občani ter turisti s pomočjo različnih socialnih omrežij. Uporabljajo jih za obveščanje svojih prebivalcev o najpomembnejših dogodkih in načrtih , za promocijo turizma in različnih naložb. Obiskovalcem zagotavljajo informacije o kulturnih in športnih dogodkih.  Hamburg in Dresden sta bila ena izmed prvih nemških mest, ki so leta 2007 odprla račune na Twitterju.

Facebook stran Berlina ima več kot 1,5 milijona sledilcev (45% prebivalcev Berlina) in je najbolj priljubljeno socialno omrežje, ki ga upravlja kakšno mesto ali občina. Hamburg in Köln sta naslednja s 726.000 in 551.000 sledilci. Hamburg ima najbolj priljubljen Twitter s približno 215.000 “sledilci”, sledita mu München in Frankfurt. (Vir: CityMayors)

Poročilo o konvergenci v EU – izenačevanje pogojev življenja in dela v različnih državah 8/3

V EU so vedno prevladovala pričakovanja, da bo gospodarska unija privedla do uravnoteženega razvoja v državah članicah EU. Eden od ciljev Rimske pogodbe je bil “zmanjšati razlike med posameznimi regijami in zaostalost regij z omejenimi možnostmi”. Konvergenco so razumeli predvsem v gospodarskem smislu in predpostavljalo se je, da bo gospodarsko zbliževanje povzročilo tudi družbeno konvergenco. Ta domneva ni bila zgrešena: članstvo v EU je izboljšalo življenjski standard v državah članicah, čeprav se približevanje med manj razvitimi članicami močno razlikuje.

Prvo desetletje EMU je prineslo veliko dejansko konvergenco v zvezi z BDP-jem na prebivalca in zmanjševanjem plačnih razlik ter obsežno konvergenco v življenjskem standardu. Z nedavno gospodarsko krizo pa je ta proces zastal.

Na področju konvergence delovnih pogojev je opaziti različen napredek. Največ konvergence v smislu splošnega izboljšanja med državami članicami z manj ugodnimi pogoji je bilo na področju kakovosti delovnega časa. V osmih državah se je kakovost delovnega časa v zadnjem desetletju izboljšala kljub krizi. Med njimi je sedem držav, ki so se EU pridružile po letu 2004. (Vir: Informacije EU)

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.