V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE  DRAVOGRAD, MEDVODE, ŠKOCJAN, DIVAČA, BENEDIKT, IZOLA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica 1/1

Občina Črnomelj je na razširjenem območju nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici v letu 2004 pričela s prostorskim urejanjem poslovne cone TRIS Kanižarica. V prvi fazi je občina pristopila k prenosu lastništva zemljišč, kjer je infrastruktura že, ali pa vsaj delno izgrajena ter kjer je bil izkazan interes podjetji, ki že poslujejo v conah in tistih, ki nameravajo poslovati v coni, ko bodo za to ustreznejši pogoji. Tako je bila na severnem delu cone v letu 2017 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta F v dolžini 425 m, cesta B v dolžini 80 m in cesta D v dolžini 71 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Trenutno se na tem delu nadaljuje gradnja ceste F v dolžini 172 m, ceste E1 v dolžini 73 m in ceste E2 v dolžini 78 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Dela bodo zaključena v letu 2022. Na južnem delu cone je bila v letu 2020 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta B1 v dolžini 195 m, cesta G3 v dolžini 100 m in cesta G v dolžini 180 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki).
Izvedba: 2017 – 2020
Financiranje: Evropski sklad za regionalni razvoj Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, proračun Republike Slovenije, Občina Črnomelj
Foto: Občina Črnomelj, Anita Jamšek

NOVICE SOS

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 2/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

IPoP Novičnik - Intervju z zaposleno na Občini Kočevje 3/1

Inštitut za politike prostora nas je med drugim informiral o intervjuju z zaposleno na Občini Kočevje, ki je med drugim dejala, da si želi, da bi se imeli možnost večkrat predstaviti kot le ljudje, ki si želijo najboljše za svoj kraj. Intervju s Katjo Godeša, višjo svetovalko za komuniciranje na Občini Kočevje si lahko preberete TUKAJ, in preverite, kako sta potekali četrto in peto srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse

 

 

ZAKONODAJA

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/1

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Škofja Loka.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 4. 7. 2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 4/2

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je, da se kot glavni kriterij pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu potnikov določi vrsta linije in ne dolžina linije kot je določeno do sedaj in se s tem sledi tudi stališčem Ustavnega sodišča.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 5. 7. 2022.

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 4/3

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Predlog uredbe podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu 4/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je natančno urediti postopek volitev v Državni svet, predvsem pa ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih rešitev.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 7. 7. 2022.

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/5

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Slovenska Bistrica.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 7. 2022.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – osnutek – v mnenje 4/7

SOS je prejela obvestilo, da je pripravljen osnutek vladnega gradiva, s katerim se spreminja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
Predlagana sprememba 13. člena zadeva tudi občine, na območju katerih obratujejo podjetja, ki v skladu s to uredbo izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Glede na trenutni seznam obratov so to občine: Fram-Rače, Radovljica, Ljubljana, Maribor, Borovnica, Domžale, Medvode, Hrpelje-Kozina, Koper, Kamnik, Kočevje, Štore, Celje, Lendava, Ilirska Bistrica, Hoče-Slivnica, Rogaška Slatina.
Osnutek Uredbe najdete TUKAJ. Na pristojnem ministrstvu (MOP) prosijo, da jim odziv pošljete do 15. 7. 2022.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Jasmina Karba (01 4787 248, jasmina.karba@gov.si).

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev 4/8

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 8. 8. 2022.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/9

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

Zavarovalno posredovanje 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja.

Zanima nas: 

Ali ste se tudi v vaši občini odločili za sklenitev pogodbe in kako ste zadovoljni s posredovanjem zavarovalnih poslov ?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do torka, 5. 7. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organizira seminar v zvezi z vlogo, namenom in postopkom izdaje mnenj in soglasij občin, kot jih določata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v povezavi z novim  Gradbenim zakonom (GZ-1).

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I   S K L O P I:

  • Naloge občine v kontekstu izvajanja posegov v prostor (mnenja in soglasja občine, kot jih določata ZUreP-3 in GZ-1 in njihov namen).
  • Vloga mnenja občine k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
  • Ravnanje upravnega organa v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
  • Mnenje občine v pritožbenem postopku.
  • Priglasitev in soglasje občine za določene manjše rekonstrukcije ter pri prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

P R E D A V A T E L J I:

Bojana Mazi, univ. dipl. iur., je zaposlena na MOP, Službi za upravne zadeve kot vodja Oddelka za graditev. Ima dolgoletne izkušnje na področju odločanja o pritožbah zoper izdana gradbena dovoljenja in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Tanja Mencin, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema graditve, ima dolgoletne izkušnje s  pripravo izvršilnih predpisov  na področju graditve  in je sodelovala v skupini za pripravo novega GZ-1.

Barbara Radovan, univ. dipl. inž. arh., je zaposlena  na MOP, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja. Je dobra poznavalka sistema urejanja prostora, ima dolgoletne izkušnje na področju priprave prostorskih  aktov in je je sodelovala v skupini za pripravo novega ZUreP-3.

Seminar je brezplačen, prijava obvezna.  TUKAJ.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 7/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 7/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022 8/1

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

– koncepti: 8.  september 2022

– polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Natečaj za nagrado Access City Award 2023 8/2

Odprt je javni natečaj za nagrado za dostopno mesto 2023. Nagrada je priznanje mestom, ki so si močno prizadevala, da bi postala dostopnejša za invalide, in načrtujejo nadaljnje izboljšave. Zmagovalno mesto bo prejelo denarno nagrado v višini 150.000 evrov, drugo in tretje mesto pa prinašata 120.000 oziroma 80.000 evrov. Na natečaj, ki ga organizira Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim invalidskim forumom, se lahko prijavijo mesta EU z več kot 50.000 prebivalci. Natečaj bo potekal do 8. 9. 2022, zmagovalci pa bodo razglašeni na konferenci 25. novembra ob evropskem dnevu invalidov.

Več o natečaju Access City Award 2023 lahko najdete tukaj. 

 

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za novi evropski Bauhaus 8/3

V okviru pobude novi evropski Bauhaus (angl. New European Bauhaus – NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje.

Več informacij, med drugim tudi o kandidaturi, si lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.