V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE BENEDIKT, IZOLA IN PREDDVOR.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Delovna skupina za nižanje stroškov o spremembi Zakona o financiranju občin 1/1

V ponedeljek, 1. julija 2019, se je v Ljubljani ponovno sestala Vladna delovna skupina za nižanje stroškov občinam, ki je ponovno pregledala predloge občin za spremembo Zakona o financiranju občin. Na prejšnjih sestankih so se predstavnice in predstavniki skupnosti in ministrstev usklajevali glede nekaj predlogov – zadolževanje občin (dvig % zadolžitve ali sprememba v smislu drugačne ureditve za področja, kjer se dolg financira skozi ceno neke storitve),  poenostavitev sofinanciranja občinskih investicij (21. in 23. člen), predlog, da se 20. občinam z romsko skupnostjo zagotovijo dodatna, namenska sredstva za urejanje bivanjskih razmer ter predlog, da se spremenijo uteži v formuli za izračun primerne porabe tako, da bo ta bolj upoštevala število zaposlenih v javnem sektorju občin, saj so občine, ki imajo večje število zaposlenih (v občinski upravi in zavodih) z vsako spremembo višine plač javnih uslužbencev bolj na udaru. Prisotni na sestanku so iskali rešitve, ki bi ustrezale potrebam občin in v najširšem smislu pripomogle k  zagotavljanju takšnih sistemskih finančnih okvirov, ki bi/bodo ustrezali nalogam in stroškom občin. Pri spremembi formule smo tako tudi predlagali, da je (kot je pokazala analiza) potrebno formulo za izračun primerne porabe občin obtežiti tako, da se ustrezno popravijo anomalije, ki jih ta povzroča različnim skupinam občin. Četudi predlogi sprememb zakona o financiranju občin še niso usklajeni z ministrstvom za finance, je bilo povedano, da bo ministrstvo za javno upravo vztrajalo na na sestanku usklajenimi stališči.

Predlogi ključnih sprememb – obratovalni čas gostincev 1/2

Na MGRT so začeli s postopkom priprave sprememb Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Z namenom zbiranja informacij ključnih deležnikov, podajanja predlogov sprememb in razprave o možnih predlogih sprememb, je potekal včeraj 4. 7. 2019 sestanek pri sklicateljih, na MGRT.
Predstavnica MGRT je predstavila ozadje in razloge. Prejeli so več pozivov občin in gostinskih obratov k spremembam tega pravilnika, ki je v zadnjih nekaj letih terjal več kot 500 postopkov tržnega inšpektorata, če ne omenjamo sploh postopkov v občinah, še posebej ob koncu leta. Pravilnik je star in postal je administrativno obremenjujoč.
Na ministrstvu so zato pripravili in predstavili predloge ključnih sprememb, ki jih lahko strnemo v 3 točke:

 1. Gostinci ne prijavljajo več razpored obratovalnega časa občinam. Informacije o delovnem času gostinci objavijo na spletu ali na vidnem mestu pred lokalom.
 2. Vsi gostinski obrati, z izjemo tistih v stanovanjskih naselji, imajo lahko odpiralni čas od 0-24.
 3. Gostinski obrati v stanovanjskih naseljih imajo lahko odpiralni čas od 6-22. Občine lahko glede na svoje razvojne prioritete z odlokom določijo območja stanovanjskih naselij, ki ta čas podaljša.

Predstavljena je bila tudi smernica novega predloga ZGos-a in sicer:

 • Gostinski obrati se delijo le na obrate za pripravo hrane in zgolj strežbo pijač, saj potrebe po delitvi na slaščičarne, bistroje, okrepčevalnice itd. ni več.

Na sestanku je potekala živahna razprava s številnimi primeri iz praks različnih lokalnih okolij. Prisotni so bili predstavnice in predstavniki MGRT,  SOS, Občine Piran, MO Novo mesto, TIRS, MOP – področje hrupa, OZS, Gostilna Mihevc in GZS. Na ministrstvu bodo v kratkem pripravili besedilo predloga sprememb pravilnika in odprli posvetovanje z deležniki. SOS bo predlog obravnaval s Komisijo za turizem in Komisijo za občinsko inšpekcijo ter z občinami.

Povabilo k vključitvi lokalnih skupnosti v projekt predsedovanja Slovenje Svetu EU leta 2021 1/3

Na podlagi dogovora na sestanku glede predsedovanja Svetu Evropske unije, vam v nadaljevanju posredujemo njihovo vabilo k sodelovanju pri projektu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v obliki “košarice mest”.

Lokalne skupnosti vabijo k sodelovanju, tako da predlagate vsebine za zapolnitev spremljevalnih destinacij za izvedbo dogodkov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021. Pri tem je zaželeno, da se lokalne skupnosti regijsko povežete in pošljete usklajene predloge, ki bodo kar najbolje izrazili vaše posebnosti. Vse prijave bo v skladu z zapisanimi merili obravnavala in ocenila strokovna žirija.

Rok za oddajo predlogov je petek, 13. september 2019, na naslov: gp.kpv@gov.si.

Povezavo do povabila lokalnim skupnostim najdete tukaj. 

Ključne informacije so dostopne na tej povezavi, z veseljem pa bodo odgovorili tudi na vaša morebitna dodatna vprašanja.

Ob tej priložnost vas prav tako želijo opozoriti glede pravilnega naslavljanja polnega imena predsedovanja. V javnosti in medijih se namreč pogosto pojavlja in uporablja dikcija, da bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, kar je napačno. Vsakokratna predsedujoča država namreč predseduje instituciji – t.i. Svetu Evropske unije, zato je pravilna dikcija“Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije”.

Na sestanku z MOP o lahki frakciji odpadkov 1/4

Skupnost občin Slovenije je konec aprila prejela pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča, ki sta jo podprla tudi župana Občine Komenda, Stanislav Poglajen in župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, v zvezi s kopičenjem lahke frakcije odpadkov na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki (CERO). Na podlagi pobude je SOS organizirala sestanek ožje delovne skupine, ki se je posvetila problematiki in s podporo ZMOS, GIZ SLO CERO in ZKG izdelala predloge za možne kratkoročne rešitve. Ker se težava z lahko frakcijo odpadkov (RDF) počasi širi na vse slovenske regijske centre in dobiva vseslovenski značaj so župani izrazili prepričanje, da je za učinkovito ukrepanje potrebno sprejeti širši konsenz med slovenskimi županjami in župani o ustreznosti predlogov, ne glede na članstvo v reprezentativnih organizacijah, zato je bilo oblikovano pismo podpore, ki ga je podpisalo tudi okoli 40 županj in županov.

Skupnost občin Slovenije se je povezala tudi z Državnim svetom, ki je na pobudo SOS obravnavalo tematiko tako na seji Komisije za lokalno samoupravo (Interesna skupina lokalnih interesov) kot na seji Državnega sveta. Državni svet je prizadevanja podprl in sprejel ustrezne sklepe. 

Na podlagi tega je Skupnost občin Slovenije posredovala Ministrstvu za okolje in prostor poziv za sestanek, ki je potekal 2. 7. 2019. Skupnost občin Slovenije sta zastopala župan Marko Funkl in direktor občinske uprave Občine Jesenice, dr. Gregor Hudrič ter zaposlena sekretariata SOS. Na sestanku je bila predstavljena problematika in nujnost, da se zanjo najde kratkoročno in dolgoročno rešitev. Tanja Bolte, državna sekretarka MOP je povedala, da se minister za okolje in prostor namerava v kratkem sestati s tistimi obrati, ki že razpolagajo z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem za energetsko izrabo odpadkov o možnem povečanju njihovih kapacitet in v zvezi s tem razširitvijo OVD, da bi tako zagotovili čim hitrejšo možnost odstranitve odvečne gorljive lahke frakcije odpadkov iz centrov za ravnanje z odpadki. Prav tako bo ministrstvo preverilo možnost izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca, ki bi za določeno obdobje opravljal dejavnost izvajalca GJS sežiga komunalnih odpadkov (prevzem nakopičene lahke frakcije odpadkov v centrih za ravnanje z odpadki in zagotovitev njihove termične obdelave), vendar je ta rešitev strokovno zahtevna in zahteva več časa kot prva. Možnost, da bi ministrstvo zagotovilo primerne prostore za začasno skladiščenje lahke frakcije iz tistih lokacij, kjer je stanje najbolj alarmantno, ni izvedljiva, saj MOP ne razpolaga s primernimi prostori. Predstavniki ministrstva – Tanja Bolte, Jana Miklavčič in Matej Kovačič so sicer izrazili prepričanje, da je dolgoročno najboljša naložba, naložba v boljše ločevanje na izvoru, zato bo MOP preveril možnost spodbud občinam soočenim s težavami zaradi kopičenja lahke frakcije, oziroma spodbud za boljše ločevanje odpadkov na izvoru.

Ponovni sestanek v zvezi s to tematiko se izvede po potrebi že prej, sicer pa predvidoma konec avgusta, ko bo ministrstvo razpolagalo že z več informacijami.

 

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MOP v zvezi s pojmom »prevladujoča stroka« in kdo je lahko vodja projekta 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo več vprašanj v zvezi z obrazložitvijo pojma »prevladujoča stroka« in kako določiti, katera stroka pri projektiranju glede na namen gradnje prevladuje ter kdo je lahko vodja projekta.

V zvezi s tem MOP pojasnjuje, da Gradbeni zakon (GZ) v tretjem odstavku 12. člena določa, da mora projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje ter da vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi. Namen gradnje je zgrajen objekt, torej stavba, gradbeno inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, kot objekte deli GZ, njihovo podrobnejše razvrščanje pa ureja Uredba o razvrščanju objektov. S tem, ko vodja projekta dokumentacijo potrdi z žigom in podpisom, poleg projektanta prevzame odgovornost za celoten projekt in posledično postane tudi avtor projekta.

Več..

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih v cestnem prometu 2/2

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih v cestnem prometu, ki ga lahko pregledate na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge na predlog Zakona nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 11. julija 2019.

 

V predlogu zakona se:

 • s predlogom spremembe 8. člena ZPrCP uzakonja domnevna odgovornost lastnika oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek, in sicer na način, da v primerih ko ni mogoče ugotoviti kdo je storilec prekrška zoper varnost cestnega prometa, ki je storjen z vozilom, se domneva, da je storilec:
  • fizična oseba, ki je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, pri čemer se za imetnika pravice uporabe vozila šteje oseba, ki je imela ali ima, v času storitve prekrška, vozilo v posesti,
  • odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, če je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila državni organ ali samoupravna lokalna skupnost.

  Predlog spremembe tudi določa, če se zoper fizično, odgovorno ali pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika uveljavi domnevna oziroma nadomestna odgovornost, se jim za prekršek izreče le predpisana globa, pri čemer se kazenske točke ne izrečejo.

 • se omogoči uporaba modre luči za občinske redarje v primeru (uporabe prisilnih sredstev, predvsem ko pride do napada na redarje ali druge pooblaščene uradne osebe na javnem kraju, reševanja življenja ali premoženja v okviru nalog zaščite in reševanja, izvedbe zadržanja kršitelja ali storilca kaznivega dejanja, zavarovanje kraja izvedbe uradnega postopka ki se opravlja na cesti; neupoštevanja svetlobnih prometnih znakov (vožnja v rdečo luč);  vožnje s katero voznik ogroža druge udeležence v prometu; uporabe telefona med vožnjo; zavarovanja javnega kraja zaradi prometne nesreče, požara, kaznivih dejanj…; izločitve voznika iz prometa, ki kaže znake opitosti ali uporabe nedovoljenih substanc do prihoda policije; izločitve vozila iz prometa, kjer nesporno kaže na to, da lahko pride do prometne nesreče (napačno naložen tovor, slabe vremenske razmere, kjer obstaja možnost, da bo vozilo naredilo zastoj…); varnega izvajanja pooblastil in ukazov po ZCes-1.
 • ureja institut dnevne parkirnine
 • določajo pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora
 • dvigujejo kazni za uporabo mobilnega telefona

 

 

Predlogi sprememb: ZDDPO, ZDoh, ZDDOIFI, ZDavP 2/3

Skupnost občin Slovenije je v usklajevanje prejela predloge Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M).

Do predlogov lahko dostopate na sledečih povezavah:

Vaše predloge in stališča na navedene predlogov zakonov nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 11. 7. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ZMVN-1B 2/4

V Državnem zboru se nahaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B). Cilj zakona je nasloviti odprta vprašanja podrobnejše ureditve posebnih enot vrednotenja tako, da se zagotovijo dodatni vsebinski okviri za njihovo določitev ter tudi podlaga za podrobnejše urejanje s podzakonskim predpisom.

Pripombe in predloge na predlog zakona nam pošljite do petka, 26.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/5

Dne 26. 3. 2019 je SOS občinam članicam posredovala v obravnavo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v javno razpravo poslalo MDDSZ. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči. S tem predlogom zakona zasledujemo dva cilja, in sicer:

 1. Razmejiti denarno socialno pomoč (DSP) in minimalno plačo, pri čemer DSP ostaja 392,75 €
 2. hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela

Vlada je na 37. redni seji, dne 27. 6. 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683 – VIII najdete TUKAJ.

Občine nam lahko mnenje na predlog zakona posredujete najkasneje do petka, 26. 7. 2019 na  naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 2/6

V državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve:

 • Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti “sodelujočih” v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane spremembe spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma korupcije tako, da je poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK.
 • Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da
  kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde strokovne
  usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti.
 • Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje prepovedi prejemanja daril se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.
 • Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad premoženjskim stanjem.
 • Določneje se ureja pravna podlaga za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja KPK, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev (Erar).
 • Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK.

Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 2.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 3/1

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/2

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

11.7. / Predstavitev osnutka Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadne vode 4/1

Obveščamo vas, da bo potekala predstavitev osnutka Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadne vode, dne 11. 7. 2019 ob 9.00 uri v prostorih GZS na Dimičevi 13 v Ljubljani. Zaradi prostorskih omejitev prosimo predstavnike občin, da se omejite na 2 predstavnika posamezne občine. (Vabilo)

Prijave zbirajo na Ministrstvu za okolje in prostor na naslovu andreja.cater@gov.si do 9.7.2019 – prosimo navedite ime, priimek ter občino. 

 

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027 4/2

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Ministrstvo  za kulturo vas vabi na delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala 28.8. 2019 (NOV TERMIN), v Gledališču Koper, od 9.00 do 14.00.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si.

AKTUALNI RAZPISI

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 5/1

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Eko sklad - spodbude za občine 5/2

Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila 21.6.2019 objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Več o novih javnih pozivih si lahko preberete v sporočilu za javnost.

 

Nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 5/3

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 5/4

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj. in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 5/5

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 5/6

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 5/7

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Kohezijske novice v juniju 6/1

Objavljamo junijsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Novice lahko preberete na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.