V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI HODOŠ IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Informacija glede poteka procesa priprave pokrajinske zakonodaje 1/1

Alojz Kovšča, predsednik Državnega sveta RS je seznanil asociacije občin, da proces priprave pokrajinske zakonodaje, ki poteka pod okriljem Državnega sveta, ne glede na izredne razmere zaradi pandemije nove koronavirusne bolezni teče nemoteno. So v sklepnem delu, ki pa je zelo zahteven, saj z njihove strani zahteva dodatne napore za koordinacijo na medresorski ravni. Na delovnem srečanju, ki so ga imeli 2. julija, so se sestali s člani strokovne skupine in predstavniki ministrstev z namenom, da se natančno določi parametre, kakšne bodo finančne posledice prenosa pristojnosti in nalog z države in lokalne samouprave na pokrajine. Dejstvo je, da bodo šele z natančno oceno finančnih posledic, lahko napovedali, kakšen bo dejanski obseg financiranja pokrajin in kakšna bo dejanska časovnica prenosa pristojnosti in nalog na pokrajine, tako z državne kot lokalne ravni. Zato bodo v naslednjih mesecih dialog z ministrstvi vodili še bolj podrobno.

Za uspeh tega projekta je pomembno, da sodelujemo vsi skupaj. Zato so se obrnili na nas, združenja lokalnih asociacij, da jim tudi v tem delu tvorno stojimo ob strani. Glede na zadnji dogovor nameravajo končni predlog predloga Zakona o financiranju pokrajin v javno razpravo vložiti v drugi polovici meseca septembra.

Izveden webinar “Informacijska varnost v občinah” 1/2

Pred kratkim se je na SOS obrnila občina Idrija, ki je doživela kibernetski napad. Ob prihodu na delovno mesto so uslužbenci imeli vso vsebino na vseh računalnikih zakriptirano.

Za pomoč se je SOS obrnil na Ministrstvo za javno upravo, 4PIH in druge občine, za katere smo vedeli, da so imele to izkušnjo in na podlagi prejetih informacij sestavili protokol kaj je potrebno v takšnem primeru narediti. V želji, da vam takšnega protokola ne bi bilo treba sploh uporabiti, smo na SOS organizirali  spletno srečanje namenjeno spoznavanju področja informacijske varnosti s poudarkom na preventivi.

Dogodek je bil namenjen širšemu krogu odgovornih oseb v občinah (vodje oddelkov, služb, direktorice in direktorji občinskih uprav) in ne zgolj zaposlenim, ki skrbijo za informatiko.

Program, ki je bil predstavljen, ter si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

 • Predstavitev kibernetskega napada in sprejetih ukrepov po napadu – Tomaž Vencelj, župan Občina Idrija
 • Preventivni ukrepi z vidika kršitev varstva osebnih podatkov (GDPR) – mag. Renata Zatler, Dataofficer
 • Preventivni ukrepi na ravni posameznika in organizacije, Milan Gabor, etični heker[1], Viris d.o.o.
 • Razprava

Kaj stori občina v primeru kibernetskega napada

Lokalni pilot Social(i) makers – z inovativnim razmišljanjem do rešitev 1/3

Koncept družbenih inovacij v Sloveniji še ni širše sprejet. Razni deležniki imajo sicer veliko dobrih idej za reševanje razvijajočih se družbenih izzivov, vendar se takšnih idej ne spodbuja oz. motivira dovolj dobro, da bi se uresničile.

Lokalni pilotni program „Learning by doing“, ki ga je SOS izvedla v sodelovanju s Fundacijo Prizma in Ekonomskim institutom Maribor, zato spodbuja prve stopnje družbenih inovacij. V organiziranem procesu, v katerem so sodelovali najrazličnejši deležniki, je bil poseben poudarek na njihovem opolnomočenju pri iskanju rešitev za spremembe. S spodbujanjem ustvarjalnosti in uporabo metod za ustvarjanje idej, ki temeljijo na divergentnem in konvergentnem razmišljanju, ter s spodbudo ciljno usmerjenih dejavnostih, so razvili prepričanje, da lahko obvladujejo sodobne izzive in najdejo rešitve.

V različnih lokalnih okoljih so bili organizirani dogodki, intervjuji in ustvarjalne delavnice. Sodelujoči so identificirali najbolj zahtevne družbene problematike, zgradili bazo idej in zasnovali inovativne družbene rešitve. Na koncu je ideja o ozelenitvi vrtcev (“Rastemo že v vrtcu”) zmagala na spletnem natečaju.

Zmagovalna ideja spodbuja vrtce k aktivnejšemu ukrepanju za ohranjanje zelene Slovenije ter k ozaveščenosti o varstvu okolja. Ideja je bila podprta tudi pri izvajanju z mentorstvom in svetovanjem. S primerom dobre prakse smo postavili standardna in enostavna navodila, kako uspešno razvijati in izvajati socialne inovacije.

Predstavitveni video si lahko ogledate TUKAJ.

SOS bo v konzorciju z 12 občinami sodeloval v evropskem projektu Intelligent Cities Challenge 1/4

Skupnost občin Slovenije je s skupnim nastopom 12 njenih članic, in sicer občin Ajdovščina, Črna na Koroškem, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica, Vojnik in naše občine Grosuplje uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropske komisije 100 Intelligent Cities Challenge.

Občine bodo tako v okviru projekta z možnostjo udeležbe na različnih dogodkih, z izmenjavo mnenj, izkušenj prejela kakovostne smernice in strokovno podporo za doseganje zelene, pametne in trajnostne rasti, z uporabo naprednih tehnologij.

Namen projekta 100 Intelligent Cities Challenge namreč je, da vsa sodelujoča mesta in občine, iz različnih delov Evropske unije, združimo moči, da se bomo skupaj z uporabo naprednih tehnologij kar najbolje spoprijeli s pandemijsko krizo in obnovili naša gospodarstva, medtem ko bo naš razvoj še bolj zeleno, pametno in trajnostno naravnan. Kakovost življenja v naših mestih in občinah bomo tako še izboljšali.

Kot pravita Evropska komisija in ekipa projekta Intelligent Cities Challenge, se tako skupaj podajamo na inteligentno pot, z aktivnosti pa bomo pričeli v septembru.

POJASNILA

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 2/2

Poslanske in poslanci Državnega zbora so 9. 7. 2020 potrdili Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (t.i. PKP4). Gre za četrti sveženj ukrepov, s poudarkom na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. Poglavitni ukrepi se zato nanašajo na:

 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo,
 • določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno,
 • financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na
 • uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.

ZAKONODAJA

Javna obravnava osnutka Odloka o spremembi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 3/1

Obveščamo vas, da se v javni obravnavi nahaja osnutek Odloka o spremembi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.

Zaradi novonastalih razmer v povezavi z epidemijo koronavirusa in pričakovanih potreb po hitrih prilagoditvah situaciji se predlaga, da se lahko, ne da bi Vlada RS sprejela spremembe programa, iz objektivnih razlogov znesek, predviden za posamezen ukrep, spremeni tako, da se poveča ali zmanjša na račun drugih ukrepov, ter prestavlja skozi ukrepe in leta. Skladno z določbo, da je za upravljanje Sklada pristojno ministrstvo za okolje in prostor, je potrebno slednjemu zagotoviti avtonomijo pri odločanju, da se lahko ustrezno (in pravočasno) odzove na spremenjene razmere, da bo svojo funkcijo upravljanja lahko izvrševalo na način, kot je potrebno, ekonomično in učinkovito.

Celotno besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Rok za pripombe je sreda, 15.7.2020, pošljete pa jih lahko do 12. ure na info@skupnostobcin.si.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 3/2

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju, ki vpliva tudi na poslovanje občin. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se:

 • urejajo nekatera dodatna pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje;
 • spreminjajo pravila o poslovanju z dokumenti izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki;
 • razširja nabor zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Besedilo predloga Uredbe prilagamo TUKAJ.

Morebitne predloge in pripombe na pripravljeno gradivo nam prosimo pošljite do ponedeljka, 27. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) 3/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo v  usklajevanje predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša nove rešitve, in sicer:

 • Zakon prinaša rešitve, s katerimi se omogoča učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, v praksi. Določajo se sankcije za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih, s katerimi so opredeljeni ključni pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, v primerih ponovnih kršitev s strani varuhov predšolskih otrok se na predlog inšpektorja takšnega izvajalca lahko izbriše iz registra, izbris iz registra pa pomeni, da se izvajalec tri leta ne more vpisati za to dejavnost v razvid.
 • Določa najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku, kršitev tega normativa pa je prekršek, za katerega se lahko izreče predpisana globa.
 • Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha ter obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe ter da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.
 • Z zakonom se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok in določajo stroge sankcije za kršitev te prepovedi, ki sta takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

Celotno besedilo zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do ponedeljka, 27.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 3/4

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga posredovalo v strokovno usklajevanje.

 • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Po veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče o izvršbi na dolžnikov dom, kadar gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti center za socialno delo (šesti odstavek 169. člena ZIZ). Namen obvestila je doseči, da se dolžnikova nepremičnina, ki predstavlja njegov dom, ne proda zaradi izterjave nesorazmerno nizke terjatve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju obveščanje centrov za socialno delo zaradi varstva dolžnika dodatno razširja tako, da bo sodišče obvestilo pristojni center za socialno delo tudi v vseh primerih, ko bo prišlo do postopka prisilne izpraznitve dolžnikovega doma (dopolnitev 221. člena ZIZ). Sodišče bo obveščalo centre za socialno delo s posredovanjem sklepa o izpraznitvi dolžnikovega doma. Na ta način bo lahko pristojni center za socialno delo začel z izvajanjem nalog, ki so mu poverjena kot javna pooblastila v zvezi z reševanjem bivanjske problematike dolžnika, dolžnik pa bo lahko izkazal, da si bivanjske problematike ni mogel urediti na drug način, s čimer bo izkazal pogoje za odlog.

V zvezi s predlogom zakona bi želeli pridobiti vaše mnenje predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, morebitne stigmatizacije dolžnikov in možnosti, da bi se v primerih postopkov izpraznitve dolžnikovega doma poleg centra za socialno delo obvestilo tudi lokalno skupnost.

Prav tako naprošajo za posredovanje podatkov o morebitnih projektih, v okviru katerih država in lokalne skupnosti rešujejo bivanjsko problematiko socialno ogroženih, s katerimi bi dopolnili uvodno obrazložitev k predlogu zakona.

Vljudno prosimo, da nam posredujete vaše mnenje, morebitne pripombe k predlogu zakona ter zaprošene podatke najkasneje do petka, 31.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3/5

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  4/1

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

25. Redna seja 5/1

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020.

Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2020 so objavljeni  TUKAJ.

Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo, ki so v prvem četrtletju leta 2020 zagotavljale ravnanje z odpadno embalažo, so pridobljeni iz registra varstva okolja, ki ga vodi Agencija RS za okolje. Podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta 2020, so pridobljeni iz evidence embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, ki jo vodi Finančna uprava RS.

Poročilo o izvajanju Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah

Vlada je sprejela Poročilo za leti 2018 in 2019 o izvajanju Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 in načrt sodelovanja za leto 2020.

Maja 2011 je vlada sprejela Strategijo sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020. Za izvajanje in spremljanje Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020 je pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu imenovano posebno delovno telo (Medresorska gospodarska komisija) za spremljanje strategije, katerega delo vodi in usklajuje Urad.

Nadalje je vlada sprejela usmeritev za prihodnje delo glede izvajanja Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva in sicer, da se poglobi sodelovanje resorno pristojnih ministrstev za izvajanje Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020, zlasti na področju gospodarskega in regionalnega razvoja.

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018

Vlada je sprejela deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018.

Poročilo za leto 2018 je letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 in zajema obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018. Iz poročila izhaja, da so se v devetem letu izvajanja Zakona izvajale aktivnosti iz vseh ukrepov, ki jih določa zakon, prav tako so bila izvedena izplačila iz proračuna RS po vseh ukrepih zakona. 

Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet Republike Slovenije.

Vlada vsebino predloga podpira, saj je, z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklosti večkrat opozarjalo  na neustrezno ureditev plačila prispevkov s strani Republike Slovenije za starše, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega iz razloga starševstva. Koriščenje navedene pravice se, zaradi načina njene ureditve, odraža v nižji pokojninski osnovi in s tem tudi nižji pokojnini.

Vlada sprejela omejitve zbiranja ljudi

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Začasno prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

 • se zbira več kot deset ljudi ali
 • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek udeležencev,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • kontaktna telefonska številka,
 • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
 • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Prepovedana so torej:

vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 10 ljudi,

vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah  ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji),

vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena so:

vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,

izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga posreduje NIJZ na njihovo zahtevo.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 6/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 6/2

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Koncept Krajinske politike Slovenije 7/1

Društvu krajinskih arhitektov je uspelo oblikovati in natisniti Koncept Krajinske politike Slovenije, ki je rezultat projekta “Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za krajinsko politiko”, ki ga je DKAS v sodelovanju z IPoP Inštitut za politike prostora in CIPRA Slovenija pridobil na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za nevladne organizacije.

V iskanju  za slovenski prostor in okolje najprimernejših rešitev, je delovna skupina proučila tudi tuje pristope k izvajanju krajinske politike. Potreba po krajinski politiki  v Sloveniji je neizbežna, saj je krajina ena najprepoznavnejših značilnosti naše države – je rezultat delovanja številnih generacij, naš ponos in razvojni vir. Dobro poznavanje stanja in procesov v krajini, razumevanje pomena krajine za kulturni, socialni in gospodarski razvoj ter usklajeno delovanje vseh deležnikov so ključnega pomena za kakovostno urejanje krajine in so v interesu države in vseh njenih prebivalcev.

Dokument je na voljo v slovenščini in angleščini TUKAJ.

Prijazno vabljeni k branju!

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.