V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI HODOŠ IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Županje in župani pri predsedniku Vlade RS 1/1

Na Brdu pri Kranju je 7. 7. 2021 potekal delovni posvet med županjami, župani in predsednikom Vlade RS, kjer so spregovorili o ukrepih za obvladovanje okužb COVID-19 in pozvali k cepljenju (ogledate si lahko tudi izjavo predsednika SOS Petra Misje – (2:45) tukaj – na to temo) ter se pogovarjali o javno-finančnih ter razvojnih vprašanjih, vezanih na razvoj lokalnih skupnosti.

Predsednik vlade je napovedal, da bo še v tem mandatu vlada poskušala urediti težave lokalnih skupnosti na področju plačnega sistema, Minister Počivalšek pa je pred začetkom razprave predstavil nekaj podatkov o povratnih in nepovratnih sredstvih, ki so bila v obdobju 2016 – 2020 s strani MGRT in EU dodeljena občinam. Omenil je tudi dogovor za razvoj regij, ki spodbuja sodelovanje lokalnih skupnosti. Župani majhnih občin so predstavnike vlade opozorili na različne težave pri pridobivanju evropskih sredstev zaradi prenizkih deležev sofinanciranja s strani države, predstavnik Skupnosti občin je naštel še druge pomembne tegobe slovenskih občin, na katere so v nadaljevanju opozarjali tudi posamezni župani in županje: ureditev problema komunalnega blata, investicij v šolstvo in predšolsko vzgojo, hitrost sprejemanja OPN in centralizacijo, ki se kaže predvsem v zapiranju pošt, bank in matičnih uradov v podeželskih občinah. Predsednik vlade je v odzivu poudaril, da je decentralizacija vsekakor prioriteta te vlade, saj se je izseljevanje s podeželja izkazalo kot trajnostno nevzdržno. Minister Andrej Vizjak se je v odzivu osredotočil na problem komunalnega blata ter pri izpostavil odgovornost občinskih komunalnih podjetij in njihovih podizvajalcev. Povedal, da nekaj rešitev glede uporabe tega stranskega produkta čistilnih naprav v Sloveniji že imamo, v pripravi pa je tudi izgradnja sežigalnice (zaenkrat sta zanjo zainteresirani mestni občini Ljubljana in Maribor). Dotaknil se je tudi težav majhnih občin, ki se težko prijavljajo na (evropske) razpise, in poudaril, da država na tem področju – tudi skozi načrt za odpornost in okrevanje – že pripravlja nekaj rešitev (npr. priprava razpisa za sofinanciranje sistemov za čiščenje voda itd.).

Minister Janez Cigler Kralj je župane spomnil na trenutno aktualna razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tj. React in razpis za koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe.

Ministrica Simona Kustec je ob koncu razprave župane obvestila, da bo jutri na vladi obravnavan predlog, da vlada podpre vse projekte v šolsko in športno infrastrukturo, ki so prijavili svoje projekte na razpis ministrstva, izpolnjevali pogoje, a zaradi velikega števila vlog niso bili izbrani. Povedala je tudi, da bodo vse tiste srednje šole, ki so prosile za nove programe in so strokovno utemeljeni, dobile odobritev s strani ministrstva. Prav tako pa bodo podporo vlade dobile osnovne šole, ki se borijo z zadostnim številom vpisanih otrok. Ministrica Kustec je tudi povedala, da bodo šole dobile povrnjena finančna sredstva za pomoč pri izvajanju prehrane učencem in dijakom med epidemijo.

O težavah na področju črpanja evropskih sredstev je ob koncu posveta spregovoril minister Černač in pozval lokalne skupnosti h kvalitetnejši pripravi projektov.

 

Vodstva asociacij na srečanju s predsednikom Državnega sveta 1/2

Predsedniki vseh treh asociacij občin so se 6. julija sestali s predsednikom Državnega sveta, da bi se pogovorili o pomembnih temah lokalne samouprave. Srečanja se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen predsednik Peter Misja.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je predstavil predviden proces projekta regionalizacije v Sloveniji. Predlagal je, da se bi občine osredotočile na prenos tistih pristojnosti, ki jih je najlažje prenesti in povzročajo najmanj nasprotovanja na državni ravni. V naslednjem koraku pričakuje določitev sedežev pokrajin, ureditev financiranja pokrajin in vprašanja zagotovitve kadrov. Povedal je, da bo predvidoma v avgustu pripravljena nova teritorialna členitev , ki jo bo ekipa, pristojna za pripravo projekta preverjala na terenu ter v naslednjem koraku delo s političnimi strankami. Izrazil je pričakovanje, da bo zakonodaja vložena v proceduro v začetku leta 2022.

Na temo pokrajinske zakonodaje je predsednik SOS povedal, da se le stežka opredelimo do nalog, katerih nosilke bi bile pokrajine, saj po predlogu zakonodaje slednje nimajo definiranih lastnih virov. Izpostavil je tudi, da se bi naj financirale tudi iz davkov in drugih obveznih dajatev ter s prihodki od premoženja in opozoril, da viri prihodkov pokrajin iz dohodnine, ki jih omenja predlog, nikakor ne smejo posegati v stabilnost financiranja lokalnih skupnosti.

S predsednikom Državnega sveta je pogovor tekel še o odpravi nesorazmerij na področju plač županj in županov. Predsednik Državnega sveta je potrdil namen tesnega sodelovanja pri reševanju te problematike.

Predsednik SOS je izpostavil še pobudo, ki je bila podana na Skupščini SOS v mesecu juniju, ki se sicer nanaša na prihodnje lokalne volitve. Predlaga se namreč sprememba termina (npr. zamik na februar ali mesec marec). Rok volitev je namreč trenutno 3. nedeljo v novembru, kar pomeni, da pride do 2. kroga volitev v času božičnih praznikov, zato večje volilne udeležbe ni za pričakovati.

Peter Misja je na sestanku izpostavil še problematiko odpadnega blata, s katero smo soočili Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, poslanke in poslance Državnega zbora ter Državni svet. Na vse institucije smo naslovili poziv k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom. Zahtevali smo, da se zadeve pričnejo reševati takoj in sistemsko ter da je potrebno odpreti javno razpravo o objektih za termično obdelavo odpadkov, saj nekatere občine v Sloveniji potencialno zanima umestitev takšnega objekta (pod pogojem najvišjih okoljskih standardov). Ker je dne 5. julija na pobudo SOS v Državnem svetu potekala razprava na to tematiko, je predsednik SOS izpostavil tudi potrebo po boljših kontrolnih sistemih in predlagal razmislek o možnosti uporabe digitalnih sistemov za nadzor. Izpostavil je zadovoljstvo, da so svetniki razumeli problem in da so pobudo SOS za razpravo tudi upoštevali.

Skupnost občin Slovenije je Državnemu svetu predlagala še, da skupaj z vsemi tremi asociacijami v jeseni organizira razpravo na temo policentričnega razvoja. Tudi ta pobuda SOS je bila s strani Državnega sveta podprta.

Poslanci potrdili zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu 1/3

Državni zbor je s 47 glasovi za in 25 proti potrdil Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine. Ukrepi iz zakona so ocenjeni v vrednosti 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.

Iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi se tako pretežno financiralo podaljšanje razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev nacionalnega razpisa, na katerega bi se lahko enakovredno prijavili vsi z ustreznimi pogoji. Z razpisom bi najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh preostalih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Z zakonom je bila sprejeta tudi določba, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije daje podlago za prenos neopravljenih programov z javnih zdravstvenih domov tudi na zasebnike brez koncesije. Zakon sicer prinaša še črtanje pogoja, da morajo imeti odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti tri oz. pet let delovnih izkušenj po pridobitvi zdravniške licence. Zakon daje tudi podlago, da lahko ministrstvo za zdravje nameni sredstva za štipendije na področju zdravstva. Obravnava tudi zadnja leta upadajoče zanimanje za specializacijo družinske medicine in uvaja finančno spodbudo v vrednosti 20 odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta družinske medicine. Do njega so upravičeni zdravniki, ki so se na specializacijo prijavili v letih 2021 in 2022. Prinaša tudi financiranje dodatnih specializacij klinične psihologije.

Zakon daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra.

Država je doslej namenila 829 milijonov evrov za dodatke javnim uslužbencem, a tega niso bili deležni župani in ravnatelji, kar pa se s sprejetjem tega zakona spreminja. Z včeraj sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu so poslanci potrdili pravno podlago, s katero bodo do kriznih dodatkov za obdobje epidemije po novem upravičeni tudi ravnatelji in direktorji v vzgoji in izobraževanju ter župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot, ki so bili do zdaj pri tem prezrti.

Predsednik SOS Peter Misja je o tej tematiki izpostavil, da ga veseli, da je “Vlada RS slišala naše zahteve, da je potrebno za aktivno delo zagotoviti tudi sredstva za nagrade občinskim funkcionarjem, ki smo v času epidemije vseskozi prisotni na terenu. Ne glede na to, da gre v tem primeru za premik v pravo smer, si bomo v Skupnosti občin Slovenije še naprej prizadevali za spremembo plačne politike za občinske funkcionarje”.

Sprejet nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu 1/4

Poslanci so 7. 7. 2021 sprejeli predlog Zakona o interventnih ukrepih, s katerim bo za pomoč gospodarstvu, zlasti turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela, namenjenih skoraj 244 milijonov evrov pomoči. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci pa bodo prejeli nove bone. Besedilo zakona je dosegljivo tukaj

ZAKONODAJA

Uskladitev zneska regresa za prehrano od 1. 7. 2021 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo glede višine regresa za prehrano med delom. Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2021 dalje 4,39 evra.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim znaša regres 3,52 evra.

Usklajen znesek bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Obvestilo ministrstva prilagamo tukaj.

Pokritje izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene za obdobje junij, julij in avgust 2021 2/2

Seznanjamo vas z obvestilom MIZŠ o pokritju izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene za obdobje junij, julij in avgust 2021.

Sporočajo, da se bo sredstva za pokritje izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene pri ministrstvu lahko uveljavljalo z enim zahtevkom za vse tri poletne mesece, tj. junij, julij in avgust 2021.

Obrazce z navodili za pripravo zahtevkov bodo posredovali konec avgusta 2021, tako da boste imeli dovolj časa za pripravo vseh podatkov ter pripravo zahtevka, ki ga boste posredovali ministrstvu v mesecu septembru 2021.

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Nova različica Zakona o dolgotrajni oskrbi v Državnem zboru 2/4

Obveščamo vas, da je Državni zbor 24. 6. 2021 objavil novo besedilo Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk), s katerim se nadomesti predlog zakona, ki ga je objavil 21. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi najdete TUKAJ

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do 15. 7. 2021.

NOV Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), Državni zbor 2/5

Vlada RS je 24. 6. 2021 posredovala novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v obravnavo Državnemu zboru, s katerim je nadomestila predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila 18. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga ZUreP-3 prilagamo TUKAJ, 24 6 2021.
 • Povezava na objavljen predlog zakona s prilogami: TUKAJ.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 21. 7. 2021. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014– 2020 2/7

V pregled prilagamo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

Besedilo Uredbe TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do ČETRTKA, 22.7.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

13.7. / Predstavitev Beey rešitve za pretvorbo (posnetka) govora v besedilo – 13.7. 3/1

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Češkega veleposlaništva in se 16.6.2021 udeležila spletne predstavitve Newton Tehnologies, visokotehnološkega podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami za pretvorbo govorjenega jezika v zapis.

S predstavniki NEWTON Technologies Adria d.o.o, ki je del medijske skupine NEWTON in je specializirano za razvoj glasovnih tehnologij v regiji Adria s poudarkom na slovanske jezike, smo se dogovorili za spletno predstavitev rešitve Beey občinam v dveh različnih terminih:

 1. Termin: 7.7.2021 ob 10.00 uri
 2. Termin: 13.7.2021 ob 10.00 uri

Spletna platforma Beey se uporablja za poenostavljeno in učinkovitejšo transkripcijo in shranjevanje avdio in video posnetkov. Nalaganje, predvajanje in transkripcija avdio in video zapisov ter urejanje, oblikovanje in shranjevanje transkriptov – vse na enem mestu za 19 različnih jezikov.

Prepoznali smo več načinov uporabe orodja v občinah, in sicer:

 • Ustvarjanje zapisnikov sej/intervjujev/pogovorov
 • Podnaslavljanje video materialov
 • Dokumentiranje uradnih sestankov
 • Omogočanje video in avdio vsebin ljudem z okvaro sluha

Več informacij o tej platformi najdete v brošuri na tej povezavi.

Na predstavitvi bo NEWTON Technologies Adria d.o.o  skladno z dogovorom s SOS občinam ponudil možnost testne, brezplačne uporabe orodja, za avdio ali video posnetke do 120 min.

Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Udeležba je brezplačna, prijavite se na spodnji povezavi.

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 3/2

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

DOGODKI DRUGIH

10.12./ Napoved konference "Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja" in vabilo k sodelovanju 4/1

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije bo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU 10. decembra 2021 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom “Posameznik v središču digitalne preobrazbe javnega sektorja” (“Human-centric Digital Transformation of Public Sector”).

Ob tej priložnosti vas vabijo, da razmislite o možnosti svoje aktivne udeležbe na dogodku s prispevkom, ki bi bil primeren za tako priložnost in zanimiv za predvideni krog udeležencev. Pričakovano trajanje posameznega prispevka, ki naj bo v angleškem jeziku, je do deset minut. Za zbiranje predlogov prispevkov so pripravili skupen spletni obrazec, ki je dostopen na naslovu https://gov-ankete.si/EGOV-proposalVaše predloge pričakujejo do 15. julija 2021.

Več v povabilu tukaj.

VLADA RS

85. redna seja 5/1

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Predlagana Uredba spreminja način podelitve koncesij, tako da se koncesija ne podeljuje za koncesijska območja ampak za snope linij. Ne podeljuje se ekskluzivna pravica, temveč posebna pravica. Podelitev posebne pravice na snopu linij omogoča poljubno prepletanje linij. Predlagana Uredba določa 12 snopov linij, ki se lahko poljubno združujejo v koncesijske sklope. Snope linij bo mogoče dodajati tudi v času izvajanja koncesijskih pogodb, pri čemer se snopi linij lahko krajevno tudi prekrivajo.

Predlagana Uredba vzpostavlja fleksibilnost modelov financiranja, kar upoštevaje prepletanje linij omogoča fleksibilno določanje koncesijskega (neto) ali javno-naročniškega (bruto) modela glede na interes na trgu, s tem pa, upoštevaje posebne pravice, omogoča optimalno podelitev koncesij glede na tveganja, ki jih je v okviru finančnih omejitev pripravljen prevzeti trg.

Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2020. V letu 2020 je varuh ugotovil, da se še vedno pojavlja različno razumevanje deležnikov glede nedovoljenih ravnanj v zakonu za isto dejanje. Na verigo preskrbe s hrano je v preteklem letu zelo vplivala epidemija covida-19. Še dodatno se je pokazala šibkost verige in samostojno nastopanje deležnikov brez ustreznega povezovanja. Izpostavil je tudi, da se problematika varuha s spremembami zakona o kmetijstvu ne zmanjšuje. Formiranje dveh institucij je po njegovem mnenju neracionalno.

10. Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2019 – april 2021

Vlada je naložila vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki se nanašajo na urejanje prostora, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in ob upoštevanju časovnic priprave DPN.

Na podlagi analize spremljanja priprave vseh DPN (zajema podatke od 1. 6. 2019 do 30. 4. 2021) je ugotovljeno, da dinamika priprave DPN, kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v mnogih primerih še vedno ne sledi določenim časovnicam. Glede na preteklo prakso so najpomembnejši naslednji razlogi: dolgotrajna in zahtevna usklajevanja z varstvenimi resorji; dolgotrajna usklajevanja v lokalnih okoljih za zagotovitev družbene sprejemljivosti; investitorji pogosto ne zagotavljajo pravočasno strokovnih podlag ali pa so te po vsebini neustrezne.

Vlada zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje vrtcev in osnovnih šol

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021-2024 v višini 72,5 milijona evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sredstva nameni občinam, ki so se prijavile na Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z dne 5. 2. 2021 in izpolnjujejo vse pogoje in merila iz razpisa, vendar zaradi omejenih sredstev njihovi projekti na razpisu niso bili izbrani.

Vlada ustanovila medresorsko delovno skupino za pripravo osnutka Strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja

Naloge medresorske delovne skupine so preučitev analize stanja (State of Art) in preteklih raziskav ter priprava osnutka Strateškega načrta, ki bo na osnovi trenutnega stanja kolesarstva, predlagal vizijo, cilje, rezultate, kazalnike in akcijski načrt za razvoj kolesarstva ter vključeval morebitne spremembe veljavne zakonodaje. Strateški načrt bo interdisciplinarno pokrival področja vseh resorjev vključenih v delovno skupino, tako z vidika infrastrukture, gospodarstva, okolja in prostora, zdravja, izobraževanja in športa, financ, varnosti v prometu in turizma, na državni ravni.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 6/1

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 6/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti, 2. rok 6/3

Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je bil 12. 2. 2021 objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

1 . rok za prijavo je že potekel, 2. rok za prijavo je 10. 9. 2021 do 12. ure.

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 6/5

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 6/6

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 6/7

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

NOVICE DRUGIH

16. številka eNovic projekta eProstor 7/1

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«. Vsebina:
– Zaključek masovnega zajema poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč
– Poseljenega 4,1 % območja Slovenije
– Nepozidana stavbna zemljišča predstavljajo tretjino stavbnih zemljišč
– Dejanska raba poseljenih zemljišč
– Evidenca stavbnih zemljišč in nadaljnji koraki

Publikacija TUKAJ.

Letos 77 Pešbusov po vsej Sloveniji 7/2

Spremljano pot v šolo za najmlajše šolarje so tudi letos z izvedbami Pešbusa in Bicivlaka spodbujale številne šole in občine po vsej Sloveniji. V šolskem letu 2020/21 je Pešbus potekal skupaj na 76 šolah in v enem vrtcu. Ocenjujejo, da je s Pešbusom v šolo hodilo več kot 3800 otrok, po več kot 210 progah, vstopali pa so na več kot 520 postajah. Dve šoli pa sta izvajali tudi Bicivlak.

Skupaj je od leta 2016 Pešbus izvajalo že 119 šol (oz. en vrtec). Prikaz vseh izvedb za šolsko leto 2020/21 in vse izvedbe od leta 2016 si lahko ogledate na spletni strani tukaj.

Prenos dobre prakse bogatenja urbane džungle s čebelami 7/3

Ljubljana je svojo “Čebeljo pot” odprla leta 2015, da bi obiskovalcem pomagala odkriti čebelarsko kulturo mesta, pomen čebel za naše preživetje in varnost hrane ter koristi medu v naši prehrani. Čebelja pot povezuje glavne lokacije čebelarjev v mestu in je učna pot za turiste in prebivalce, od šolarjev do starejših.

Pobuda vključuje različne zainteresirane strani, vključno z izobraževalnimi, kulturnimi in zdravstvenimi ustanovami, podjetji, nevladnimi organizacijami in čebelarji. Dve tretjini mesta Ljubljana zajemajo podeželska območja, Čebelja pot je tako del mestnih prizadevanj za skrajšanje prehranskih verig in zagotavljanje prehranske suverenosti.

Po vzoru Ljubljane je dobro prakso prenesla tudi Občina Bydgoszcz iz Poljske. Več o prenosu dobre prakse tukaj.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.