V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE  BENEDIKT, IZOLA. ŽUŽENBERG, HODOŠ IN MURSKA SOBOTA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin: Širitev OŠ Vojke Šmuc – podružnica Korte (Občina Izola) 1/1

Izvedba: 2018 – 2020
Financiranje: lastna proračunska sredstva
Zaradi vse večjega števila otrok v vrtcu in šoli v Kortah, je občina pristopila k pripravi projekta dozidave podružnične šole. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je občina pristopila k izbiri izvajalca del razširitve z objavo javnega naročila. Projekt zajema dozidavo z mobilnimi enotami, in sicer tako, da se je k šoli dozidalo dve učilnici, s tem je ena obstoječa učilnica postala prehodna in se jo hkrati uporablja kot jedilnico in večnamenski prostor, k eni od igralnic vrtca pa se je ravno tako z mobilno enoto dodalo nove sanitarije.

Foto: Petra Lazar

NOVICE SOS

SOS nasprotuje zmanjšanju povprečnine 2/1

Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).

 

Skupnost občin Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin s strani Ministrstva za finance prejela izračun povprečnine za leti 2023 ter 2024, kot izhodišče za pogajanja. Iz izračuna povprečnih stroškov je razvidno, da so povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog občin v letu 2021 znašali 683,14 EUR, v letu 2020 649,73 EUR, v letu 2019 647,72 EUR in v letu 2018 631,64 EUR.

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se izračunajo kot povprečni stroški za pretekla 4 leta. Povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog za leta 2018-2021 znašajo 653,99 EUR.

V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 12. člena je Ministrstvo za finance od izračunane povprečnine odštelo ocenjeno zmanjšanje stroškov občin v višini 13,08 EUR (cca. 26 milijonov EUR za vse občine) zaradi učinkov nove zakonodaje, ki naj bi občinam povzročila prihranek (učinki ZFRO).

Na podlagi navedenih podatkov, je Ministrstvo za finance kot izhodišče posredovalo izračunano povprečnino v višini 639,99 EUR.

Skupnost občin Slovenije oziroma reprezentativna združenja občin se moramo sedaj do navedenega izračuna opredeliti do 1. 9. 2022.

Na pogajanjih bomo posebej izpostavili, da je jasno razvidna rast stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin skozi leta, zato ne moremo pristati na trditev, da se občinam stroški zmanjšujejo oziroma se bodo zmanjševali.

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi, da je bila leta 2018 s spremembo ZFO iz formule za izračun povprečnine izločena vsakoletna inflacija z obrazložitvijo, da ta, zaradi nizkih letnih stopenj ne vpliva izrazito na vsakoletna sredstva občin. Glede na letošnja izjemna inflacijska gibanja, bo ta prejeta sredstva za občine še občutno zmanjšala.

Občine ter njihovi javni zavodi se v letošnjem letu srečujete z nevzdržno rastjo stroškov npr. energentov, ki so narasli tudi za več kot 300%, pritiskov zaradi zviševanja cen projektov, ki so že v izvajanju… Posledično se dvigujejo cene tudi drugih produktov in storitev. Zato izračuni ministrstva ne odražajo prave in realne podobe občinskih financ. Na podlagi navedenega se s trditvijo, da se bodo občinam stroški v letih 2023 ter 2024 znižali NE STRINJAMO in takšne predloge zavračamo.

SOS pozvala predsednika vlade RS k ukrepanju zaradi vpliva dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine 2/2

Skupnost občin Slovenije je dne 7. 7. 2022 na predsednika vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila poziv v katerem je opozorila na vpliv dviga cen energentov in pričakovanih nadaljnjih podražitev na občine ter ga pozvala, da nemudoma ukrepa tudi na tem področju.

Iz aplikacije Skupnosti občin Slovenije za vizualizacijo občinskih podatkov je razvidno, da se je odhodek za npr. električno energijo za mesec marec 2022 v primerjavi z mesecem marcem 2021 zvišal za 20%. Pri tem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da občine delujejo v skladu z javno naročniško zakonodajo in sklepajo večletne pogodbe, kar pomeni, da so se v kratkem obdobju občutno dvignile dogovorjene cene v pogodbah iz javnih naročil, kar sporoča veliko resnost in utemeljenost dviga pogodbenih cen.

Opozorili smo tudi, da je potrebno takojšnje ukrepanje na področju zakonodajne ureditve javnega naročanja, saj ZJN-3 določa stroge zakonske okvirje v katerih morajo občine delovati, kar pa je v trenutnih (in prihajajočih) razmerah zelo oteženo.

SOS je pozvala, da se nemudoma ukrepa in tudi za občine kot temelj delovanja države poišče rešitev kot je že bila poiskana za mnoga druga področja (npr. predlagano je besedilo Odloka o nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo).

MOP nagovoril Občine in Upravne enote o novi gradbeno prostorski zakonodaji 2/3

V četrtek, 7.7.2022 je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za javno upravo organiziralo seminar Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu.

Uvodoma je Barbara Radovan udeležence nagovorila s cilji in namenom VII. dela ZUreP-3 (izvajanje posegov v prostor), nalogami občin v kontekstu izvajanja posegov v prostor, mnenji in soglasji občin, kot jih določata ZUreP-3 in njihov pomen. Sledila je predstavitev o začasnem skladiščnem objektu in manjši rekonstrukciji GZ-1, ki jo je podala Tanja Mencina. V nadaljevanju je besedo delila tudi Bojana Mazi, ki je predstavila mnenja občin po določbah GZ-1, pomen mnenja občine, kaj je mnenje – soglasje, mnenje občine po ZUreP-3, priglasitev – soglasje občine po ZUreP-3.

Predstavitvam govork iz Službe za upravne zadeve (Oddelka za graditev) ter Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, je sledila razprava, v kateri je sodelovalo več kot 400 udeležencev iz občinskih uprav in upravnih enot, tekom nje pa je bilo izpostavljenih več kot 100 vprašanj. SOS je nastopil v okviru organizatorja in povezovalca seminarja.

SOS na sestanku z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ministrico za javno upravo 2/4

Peter Misja, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, se je dne 5. 6. 2022 udeležil spoznavnega delovnega srečanja predsednikov združenj občin z ministrom pristojnim za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksandrom Jevškom in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je na sestanku izrazila pričakovanje za konstruktivno sodelovanje združenj občin z državnimi organi v prihodnje, minister Aleksander Jevšek pa je obljubil aktivno vključitev združenj občin v pripravo razvojnih in kohezijskih dokumentov. Predstavniki združenj občin so izrazili zadovoljstvo, da so že mesec po začetku mandata nove vlade prejeli vabilo k sodelovanju.

Sogovorniki so se strinjali, da sta ustrezno financiranje občin in pospešitev regionalnega razvoja pomembni točki prihodnjega sodelovanja. Dialog bodo nadaljevali v delovni skupini, vanjo bodo združenja predlagala vsako po tri člane, sestajala pa se bo predvidoma vsaka dva meseca oz. po potrebi glede na akutnost zadev izmenično na Ministrstvu za javno upravo in na Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Prva seja bo predvidoma v septembru.

Podpredsednik SOS je izpostavil odprte problematike – znesek povprečnine, ki ga prejmejo občine, plače funkcionarjev in ostale osebne prejemke funkcionarjev (za katere še vedno velja ZUJF).

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila namere ministrstva glede upravnih enot, namen ni ukinjanje posameznih enot, ampak bodo spremembe organizacijske, saj želijo poenotiti ureditev med in z drugimi organi ter institucijami. Prav tako je ponovila zavezo iz koalicijske pogodbe, da se bo na zakonsko raven povzdignila Resolucija o normativni dejavnosti.

Minister Aleksander Jevšek je predstavil stanje v zvezi z naslednjo finančno perspektivo – predvidoma  se bo v mesecu juliju začelo vsebinsko pripravljati programe, do konca septembra načrtujejo zaprtje programa. V začetku leta 2023 pa bodo sledile objave razpisov in potem črpanje sredstev.

S strani SOS je bilo opozorjeno tudi na akutnost ureditve področja javnega naročanja v luči podražitev energentov, saj ZJN določa stroge zakonske okvirje v katerih morajo občine delovati, kar pa je v trenutnih (in prihajajočih) razmerah zelo oteženo.

Pogajanja vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja 2/5

Vladna pogajalska skupina je na pogajanjih dne 4. 7. 2022 predstavila izhodišča vladne strani, in sicer:

  • v letošnjem letu ni predvideno usklajevanje plač v javnem sektorju z inflacijo, ampak bi se to storilo čim prej s sistemskimi spremembami z učinkom v prihodnjem letu
  • poračun regresa do 24. plačnega razreda (‘draginjski dodatek’)

Sindikalna stran je izhodišča zavrnila. Pogajanja se bodo predvidoma nadaljevala 11. 7. 2022.

Uspešno izveden forum o solidarnosti z ukrajinskimi občinami 2/6

Skupnost občin Slovenije in program “U-LEAD z Evropo” sta pripravila spletni Forum solidarnosti z občinami iz Ukrajine. Forum je bil poimenovan »Mostovi zaupanja med Ukrajino in Slovenijo: partnerstva, ki prinašajo upanje in rešujejo življenja!«. Na njem je s prispevkom kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije in župan Občine Kočevje sodeloval dr. Vladimir Prebilič.

Namen Foruma solidarnosti je bil ustvariti platformo za medsebojno podporo in izmenjavo med slovenskimi in ukrajinskimi občinami ter tako prispevati k okrevanju ukrajinskih občin. V preteklih tednih sta že bila organizirana Foruma solidarnosti in sicer v organizaciji skupnosti občin in mest iz Slovaške in iz Poljske so bili grajeni „Mostovi zaupanja“ med občinami obeh držav ter Ukrajine. Soorganizator forumov je bil Svet evropskih občin in regij (CEMR), sodelovali pa so visokih predstavniki obeh držav, kot tudi predstavniki občin in vlade Ukrajine.

Poglavitni cilji “Foruma solidarnosti” med Slovenijo in Ukrajino so bili:

– izpostaviti posebne izzive lokalnega upravljanja v času vojne v Ukrajini;

– predstaviti najboljše primere lokalne podpore s strani Slovenije, izzive, s katerimi smo se srečevali in kako smo jih obravnavali;

– spodbujati vzpostavitev novega občinskega sodelovanja za skupno delovanje med Slovenijo in Ukrajino.

Program U-LEAD z Evropo – pomoč lokalni samoupravi in razvoju občin 

24. februarja 2022 je Rusija vojaško napadla Ukrajino. Ukrajina je utrpela napade brez primere, ki so prizadeli vse državljane. Poleg poškodb in izgub življenj ter obsežne škode na stanovanjih in osnovni javni infrastrukturi je prišlo do velikega preseljevanja ukrajinskega prebivalstva. Tudi v teh težkih časih predstavlja prednostno nalogo ukrajinskih občin zdravje in varnost njenih občanov, izgradnja zmogljivosti občin za odziv na razdejanje in preseljevanja pa je temeljnega pomena za nadaljnje delovanje. U-LEAD z Evropo predstavlja pobudo Evropske unije in šestih držav članic, med katerimi je tudi Slovenija. V pobudi sodelujejo tudi Nemčija, Švedska, Poljska, Danska in Estonija. U-LEAD z Evropo že od leta 2016 pomaga ukrajinski vladi pri razvoju lokalne samouprave in regionalnega razvoja. Od februarja so prizadevanja programa U-LEAD usmerjena tudi v osveščanje občin, držav članic EU, da pomagajo pri preprečevanju negativnih učinkov vojne. Občine iz Evropske unije, ki imajo partnerske povezave z občinami iz Ukrajine naj pomagajo prispevati pri obnovi in pa pri dolgoročni odpornosti in lokalnem razvoju za obnovo lokalnih skupnosti po vojni. Mostove zaupanja so občine gradile že pred vojno! V zadnjih treh letih je več kot 20 občin iz Slovenije imelo stike oziroma je bilo močno vključenih v aktivnosti sodelovanja z občinami iz Ukrajine. V okviru projekta „Mostovi zaupanja“ so se slovenske občine zelo hitro odzvale na vojno v Ukrajini, k čemur so prispevali spomini na obisk predstavnikov 14 slovenskih občin septembra 2021 v Kijevu. V okviru obiska so bila sklenjena nova partnerstva in dogovorjene skupne aktivnosti. Na žalost izvedba velike večine dogovorjenih aktivnosti zaradi vojne ni bila več mogoča. Vendar pa je bil odziv slovenskih občin hiter in učinkovit! Tako je prvi tovornjak z nujnimi pripomočki, ki so jih donirale slovenske občine, občani in podjetja, odpeljal pomoč že 16. marca, in sicer v Bučo in Trostianec, ukrajinskivi občini, ki sta bili takrat najbolj na udaru. Drugi tovornjak je odpeljal iz Slovenije 25. marca in prispel v občini Drohobych in Monastyryvska 29. Marca, tretji tovornjak pa je dostavil pomoč v maju. V prihajajočem poletju je predvidena organizacija poletnih taborov in pripravništev med partnerskimi občinami iz Slovenije in Ukrajine.

NOVICE DRUGIH

Anketa o finančnih instrumentih v kmetijstvu 3/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, pripravilo spletni vprašalnik s katerim želijo pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočajo pri pridobivanju le-teh.

Odgovori bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.

Pojasnilo glede predložitve proračuna za leto 2023 v sprejem sedanjim občinskim svetom 3/2

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, v 61. členu določa, da, ne glede na 13.a člen Zakona o javnih financah, lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.

Novembra 2022 bodo lokalne volitve. Javnofinančni predpisi tega obdobja ne določajo kot izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Če sledimo časovnici, ki je določena za pripravo proračunov občin v javnofinančnih predpisih to pomeni, da bo moral župan proračun za leto 2023 predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine. Pri tem bo treba upoštevati tudi novelirana makroekonomska izhodišča za leto 2023 in morebitne druge usmeritve, ki jih občine prejmete skupaj s Proračunskim priročnikom za pripravo proračuna občin. To pomeni vsaj makroekonomska izhodišča, ki jih Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) pripravi kot Jesensko napoved makroekonomskih gibanj.

Poleg tega je treba upoštevati, da na podlagi drugega odstavka 28. člena ZJF, župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru, kar pa mora Vlada RS, na podlagi prvega odstavka 28. člena ZJF, storiti do 1. oktobra 2022. To posebej poudarjamo, ker je priprava predloga proračuna za leto 2023 v poletnih mesecih, kot že načrtujejo nekatere občine, preuranjena.

Če bo sedanji Občinski svet občine proračun za leto 2023 sprejel pred volitvami, bo lahko novoizvoljeni Občinski svet občine v letu 2023, če bo želel uveljaviti nove prioritete za občino, sprejel rebalans proračuna za leto 2023. V primeru, da proračuna za leto 2023 sedanji Občinski svet občine ne bo sprejel (to pomeni, da ga bo, po predložitvi v sprejem s strani župana, zavrnil) in ga tudi novi Občinski svet ne bo sprejel v letu 2022, bo s 1. januarjem 2023 nastopilo obdobje začasnega financiranja, o čemer mora župan obvestiti Občinski svet do 31.12.2022.

Enaka obveza velja za občine, ki imajo dvoletni proračun. Tudi te občine morajo proračuna za leti 2023 in 2024 (oziroma spremembo proračuna za leto 2023 in proračun za leto 2024) pripraviti in predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu, na podlagi 28. člena ZJF.

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom 3/3

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105.

Zato višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2022 dalje znaša 4,94 evra.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim znaša regres 3,52 evra.

Evropski standard za obrezovanje dreves 2022 3/4

Skrb za drevesa je ključna, med drugim tudi v občinah. Drevesa dobro vplivajo na psihofizično počutje ljudi v mestu ter pomembno prispevajo k zdravju, privlačnosti in funkcionalnosti bivalnega okolja. Na izboljšano kakovost okolja prispevajo tudi z absorbcijo onesnaženih in prašnih delcev, CO2 in proizvajanjem O2, uravnavanjem temperature in vlažnosti zraka ter drugim.

Dokument je dostopen TUKAJ.

Anketa o Konvenciji o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov 3/5

Ministrstvo za kulturo v kontekstu Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov – leta 2020 prosi deležnike, ki so sodelovali pri pripravi poročila, za sodelovanje pri anketi. Cilj ankete je pridobiti predloge o najboljših načinih konzultacije Unesca z mikro, srednjimi in velikimi podjetji s področja kulturnih in kreativnih industrij. Anketa traja 10 minut in je odprta do 15. 7. 2022.

Anketa je dostopna na povezavi TUKAJ.

 

ZAKONODAJA

Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin 4/1

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je decentralizacija in regionalizacija Slovenije, razdelitev območja države na območja pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti in ustanovitev pokrajin v Sloveniji, določitev njihovih imen in sedežev ter določitev števila članov prvih pokrajinskih svetov.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 2. 8. 2022.

Predlog zakona o financiranju pokrajin 4/2

Obveščamo vas, da je Državni svet  na 53. seji  sprejel Predlog zakona o financiranju pokrajin.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilji predlagane ureditve financiranja pokrajin so zagotovitev sorazmernosti virov financiranja in nalog pokrajin, finančna samostojnost pokrajin, določitev ustreznih meril za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna pokrajinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo pokrivati financiranja nalog ter zagotovitev proračunskih sredstev za financiranje opravljanja prenesenih nalog iz države na pokrajine.

Državni svet predlaga, da Državni zbor Predlog zakona o financiranju pokrajin zaradi vsebinske povezanosti obravnava hkrati s Predlogom zakona o ustanovitvi pokrajin in Predlogom zakona o pokrajinah.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 2. 8. 2022.

Predlog zakona o pokrajinah 4/3

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o pokrajinah.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Temeljni namen in cilj uvedbe pokrajin je učinkovito in pregledno upravljanje za zagotavljanje kakovostnih storitev za lokalno in regionalno prebivalstvo ter zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 2. 8. 2022.

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) – do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ugotavlja, da so nekatere občine že začele s pripravo in sprejemanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3). Ker so občine na ministrstvo naslovile številna vprašanja glede postopka, je ministrstvo pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-3, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja.
Glede na navedeno, v povezavi z 318. členom ZUreP-3, ministrstvo občinam priporoča, da do vzpostavitve elektronskega poslovanja, kot je predvideno s 56. členom ZUreP-3, pri pripravi in sprejemanju OPPN sledijo korakom, ki so podrobneje opisani TUKAJ.

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 4/5

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Slovenska Bistrica.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 7. 2022.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – osnutek – v mnenje 4/7

SOS je prejela obvestilo, da je pripravljen osnutek vladnega gradiva, s katerim se spreminja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16).
Predlagana sprememba 13. člena zadeva tudi občine, na območju katerih obratujejo podjetja, ki v skladu s to uredbo izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Glede na trenutni seznam obratov so to občine: Fram-Rače, Radovljica, Ljubljana, Maribor, Borovnica, Domžale, Medvode, Hrpelje-Kozina, Koper, Kamnik, Kočevje, Štore, Celje, Lendava, Ilirska Bistrica, Hoče-Slivnica, Rogaška Slatina.
Osnutek Uredbe najdete TUKAJ. Na pristojnem ministrstvu (MOP) prosijo, da jim odziv pošljete do 15. 7. 2022.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Jasmina Karba (01 4787 248, jasmina.karba@gov.si).

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev 4/8

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 8. 8. 2022.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/9

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

Zavarovalno posredovanje – zaključeno povpraševanje 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja.

Zanimalo nas je: 

Ali ste se tudi v vaši občini odločili za sklenitev pogodbe in kako ste zadovoljni s posredovanjem zavarovalnih poslov ?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 6/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 6/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

SEJA VLADE

6. redna seja 7/1

Vlada sprejela novelo Uredbe o upravnem poslovanju

Sprememba Uredbe o upravnem poslovanju sledi spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki se je uveljavila z Zakonom o debirokratizaciji. S spremenjeno uredbo se spreminjajo in dopolnjujejo pravila, ki bodo omogočila izvrševanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki se nanaša na vročanje dokumentov v elektronski obliki.

Ob manjših spremembah pravil o vročanju v varni elektronski predal, se pretežni del normativnih sprememb in dopolnitev nanaša na vročanje v drug, t. i. ne varen elektronski predal. ZUP določa, da se vročanje v ne varni elektronski predal opravi na dva načina: s potrditvijo ali brez potrditve prevzema. Način vročitve po zakonu odredi organ.

Vlada dodelila sredstva požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požari

 Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom. Zakon o finančni razbremenitvi občin namreč določa, da financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj preide z lokalnih skupnosti na državo.

V povezavi s tem je bil sprejet Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom. Ta določa, da se spodnja meja odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, s sedanjih 70 odstotkov spremeni na 50 odstotkov. Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi pa določa, da se odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, zvišuje s 5 odstotkov na 9 odstotkov. Zaradi tega je vlada sprejela predmetni sklep, ki zagotavlja višji pritok požarne takse in višja sredstva lokalnim skupnostim ter državi za izboljšanje požarne varnosti.

S predlaganim Sklepom o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom se določijo sredstva požarne takse za opravljanje nalog, in sicer v razmerju 50 odstotkov samoupravnim lokalnim skupnostim, izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, ter 50 odstotkov na ravni države za sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja ter opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom, izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom ter standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije in za del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme ter objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru opravljanja svojih nalog.

Tako se zagotavljajo dodatna finančna sredstva za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru opravljanja svojih nalog.

Sklep o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom pomeni, da se:

  • lokalnim skupnostim, poleg zmanjšanja stroškov iz naslova financiranja gasilskih zavarovanj (leta 2022 je ta strošek ocenjen na 2 milijona evrov), zvišuje pritok požarne takse s 7 milijonov evrov na 9 milijonov evrov;
  • državi za financiranje nalog na ravni države, vključno z gasilskimi zavarovanji, zvišuje pritok požarne takse s 3 milijonov evrov na 9 milijonov evrov.

JAVNI RAZPISI

Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 1. julija v Uradnem listu objavljen Javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022. Predmet javnega razpisa je podpora za zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja. Za izvajanje javnega razpisa bo namenjenih do 17.000 eurov. Rok za oddajo vlog je začel teči 2. 7. 2022 in traja do vključno 31. 7. 2022.

 

 

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022 8/2

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

– koncepti: 8.  september 2022

– polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Natečaj za nagrado Access City Award 2023 8/3

Odprt je javni natečaj za nagrado za dostopno mesto 2023. Nagrada je priznanje mestom, ki so si močno prizadevala, da bi postala dostopnejša za invalide, in načrtujejo nadaljnje izboljšave. Zmagovalno mesto bo prejelo denarno nagrado v višini 150.000 evrov, drugo in tretje mesto pa prinašata 120.000 oziroma 80.000 evrov. Na natečaj, ki ga organizira Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim invalidskim forumom, se lahko prijavijo mesta EU z več kot 50.000 prebivalci. Natečaj bo potekal do 8. 9. 2022, zmagovalci pa bodo razglašeni na konferenci 25. novembra ob evropskem dnevu invalidov.

Več o natečaju Access City Award 2023 lahko najdete tukaj. 

 

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za novi evropski Bauhaus 8/4

V okviru pobude novi evropski Bauhaus (angl. New European Bauhaus – NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje.

Več informacij, med drugim tudi o kandidaturi, si lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.