V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GORIŠNICA, ROGAŠKA SLATINA, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH IN ŠEMPETER – VRTOJBA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Odgovor MGRT na urgenco SOS glede zapiranja in zmanjševanja dostopnosti poštnih storitev 1/1

Skupnost občin Slovenije je na Vlado RS, MJU in MGRT naslovila urgenco glede zapiranja in zmanjševanja dostopnosti poštnih storitev, saj smo bili ponovno seznanjeni, da se na terenu nadaljuje razgradnja mreže poštnih poslovalnic ter znižujejo standardi dostopnosti poštnih storitve.

SOS že nekaj let opozarja na nesprejemljivost takšne razgradnje sistema poštnih storitev, saj gre za način, ki posledično vodi k nižanju standarda storitev za občanke in občane na vseh tistih območjih Slovenije, ki niso ravno velika mesta. Da gre za strateško izjemno nepremišljeno ravnanje je skupnost tudi že večkrat opozorila, saj zmanjševanje dostopnosti do različnih storitve pelje v praznjenje podeželja ter obmejnih območij.

Pristojne smo ponovno pozvali, da v procesu opredeljevanja delovanja Pošte Slovenije pristopijo k razmislekom o mreži, storitvah in njihovi dostopnosti z veliko mero strateškega načrtovanja. Zavedati se je namreč potrebno, da v primeru poštnih storitev ne gre samo za poštne storitve, temveč veliko več. Odločitve je nujno preveriti tudi s strateškega in nacionalnega vidika ter interesa.

V priponki TUKAJ prilagamo prejeti odgovor MGRT.

POJASNILA

Dopis MJU – neizplačevanje dodatkov po 71. členu ZIUZEOP in 11. točki 39. člena KPJS 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dopis s pojasnili glede vlaganja zahtevkov za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP ter dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS.

V dopisu prav tako pozivajo občine, da zahtevke za izplačilo sredstev za dodatke po KPJS, ki ste jih prejeli do 30. 6. 2020 in jih še niste posredovali v izplačilo, v najkrajšem možnem času posredujete na Ministrstvo za finance. Prav tako prosijo, da na Ministrstvo za finance čimprej posredujete upravičene zahtevke svojih posrednih uporabnikov za izplačilo dodatka COVID-19 po 71. členu ZIUZEOP, ki jih še niste posredovali. Seveda pa so morali biti zahtevki predloženi občini do 30. 6. 2020 upoštevaje 78. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).

Celoten dopis s pojasnili prilagamo TUKAJ.

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2020 2/2

Obveščamo vas, da je bil v petek, 10.7.2020 v Uradnem listu št. 97/20, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2020 1,04. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje znaša 4,10 eura.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

 

Regres za letni dopust v letu 2020 2/3

Obveščamo vas, da je bil dne 10.7.2020 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20, v nadaljevanju: Aneks h KPND). Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 11.7.2020.

Navedeni Aneks h KPND ureja regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020, in sicer določa, da znaša regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 940,58 eura, kolikor znaša minimalna plača v letu 2020. Prav tako določa, da znaša regres za letni dopust v letu 2020 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.

Skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) se pri izplačilu regresa za letni dopust za leto 2020 v višini 940,58 eura oziroma v višini 1.050,00 eurov, ne plačajo prispevki, prav tako pa regres za letni dopust v tej višini ni obdavčen.

Javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 2020 že bil izplačan in so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejeli osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, se poračuna razlika regresa za letni dopust do višine 1.050,00 eurov. Tistim javnim uslužbencem, ki jim je bil regres za letni dopust izplačan v mesecu juniju 2020, se izplača višji regres za letni dopust, če so na dan izplačila regresa za letni dopust v mesecu juniju 2020 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu. Poračun se opravi najkasneje pri izplačilu plače za mesec julij 2020, torej v avgustu 2020 (3. člen Aneksa h KPND).

Pojasnilo MGRT glede prejemnika pogrebne pristojbine 2/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pojasnilo o tem ali je pogrebna pristojbina prihodek upravljavca pokopališča ali prihodek občinskega proračuna, ki jo pobira upravljavec pokopališča v imenu občine.

Celotno pojasnilo prilagamo tukaj.

ZAKONODAJA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 3/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju, ki vpliva tudi na poslovanje občin. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se:

 • urejajo nekatera dodatna pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje;
 • spreminjajo pravila o poslovanju z dokumenti izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki;
 • razširja nabor zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Besedilo predloga Uredbe prilagamo TUKAJ.

Morebitne predloge in pripombe na pripravljeno gradivo nam prosimo pošljite do ponedeljka, 27. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) 3/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo v  usklajevanje predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša nove rešitve, in sicer:

 • Zakon prinaša rešitve, s katerimi se omogoča učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, v praksi. Določajo se sankcije za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih, s katerimi so opredeljeni ključni pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, v primerih ponovnih kršitev s strani varuhov predšolskih otrok se na predlog inšpektorja takšnega izvajalca lahko izbriše iz registra, izbris iz registra pa pomeni, da se izvajalec tri leta ne more vpisati za to dejavnost v razvid.
 • Določa najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku, kršitev tega normativa pa je prekršek, za katerega se lahko izreče predpisana globa.
 • Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha ter obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe ter da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.
 • Z zakonom se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok in določajo stroge sankcije za kršitev te prepovedi, ki sta takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

Celotno besedilo zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do ponedeljka, 27.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 3/3

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga posredovalo v strokovno usklajevanje.

 • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Po veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče o izvršbi na dolžnikov dom, kadar gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti center za socialno delo (šesti odstavek 169. člena ZIZ). Namen obvestila je doseči, da se dolžnikova nepremičnina, ki predstavlja njegov dom, ne proda zaradi izterjave nesorazmerno nizke terjatve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju obveščanje centrov za socialno delo zaradi varstva dolžnika dodatno razširja tako, da bo sodišče obvestilo pristojni center za socialno delo tudi v vseh primerih, ko bo prišlo do postopka prisilne izpraznitve dolžnikovega doma (dopolnitev 221. člena ZIZ). Sodišče bo obveščalo centre za socialno delo s posredovanjem sklepa o izpraznitvi dolžnikovega doma. Na ta način bo lahko pristojni center za socialno delo začel z izvajanjem nalog, ki so mu poverjena kot javna pooblastila v zvezi z reševanjem bivanjske problematike dolžnika, dolžnik pa bo lahko izkazal, da si bivanjske problematike ni mogel urediti na drug način, s čimer bo izkazal pogoje za odlog.

V zvezi s predlogom zakona bi želeli pridobiti vaše mnenje predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, morebitne stigmatizacije dolžnikov in možnosti, da bi se v primerih postopkov izpraznitve dolžnikovega doma poleg centra za socialno delo obvestilo tudi lokalno skupnost.

Prav tako naprošajo za posredovanje podatkov o morebitnih projektih, v okviru katerih država in lokalne skupnosti rešujejo bivanjsko problematiko socialno ogroženih, s katerimi bi dopolnili uvodno obrazložitev k predlogu zakona.

Vljudno prosimo, da nam posredujete vaše mnenje, morebitne pripombe k predlogu zakona ter zaprošene podatke najkasneje do petka, 31.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 3/4

S strani Ministrstva z okolje in prostor smo v obravnavo in pregled prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju v Uredbi), ki se nahaja na spodnji povezavi.

Že na predlog, ki je bil na SOS in občine posredovan v mesecu aprilu smo posredovali pripombe, ki v osnutku niso bile upoštevane in sicer smo predlagali, da se v Uredbi določi, da se stroški skladiščenja krijejo v okviru razširjene odgovornosti, kot smo predlagali, da  v okviru principa proizvajalec plača krijejo vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo (tudi gradnja in vzdrževanje odlagališč, prevoz iz otokov do odlagališč…).

V predlogu Uredbe se na novo določa:

 • s predlagano novelo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS (proizvajalci)
 • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost PRO in kaj se šteje za dajanje na trg v RS
 • s črtanjem 36. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se predlaga ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo (z določenimi izjemami)
 • tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala preko pooblaščenega zastopnika, na način, kot je že uveljavljen v nekaterih drugih predpisih o PRO
 • trgovci na debelo niso proizvajalci, vendar bodo morali še naprej plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo
 • bveznost PRO je v spremenjenem 25. členu dodeljena tudi distributerjem, ki na prodajnih mestih kot servisno embalažo ponujajo potrošnikom predmete, ki jih njihovi proizvajalci ali pridobitelji ne tržijo za ta namen
 • s spremembo 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se ukinja obveznost poročanja proizvajalcev, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje PRO obveznosti, ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS
 • s predlogom se spreminja tudi pogostost in metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev

 

Pripombe in predloge na predlagano osnutek uredbe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. avgusta.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3/5

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Preoblikovanje pošte v pogodbeno pošto 4/1

SOS se v imenu občine članice obrača na vas z vprašanjem in prošnjo po posredovanju izkušenj občin, ki ste se že znašle v podobni situaciji. Občina je namreč prejela dopis Pošte Slovenije v katerem jih obveščajo o preoblikovanju pošte v pogodbeno pošto.

 • Občino zanima kako se s takšno situacijo soočate na drugih občinah in kakšno je vaše mnenje glede preoblikovanja v pogodbeno pošto?

Vljudno vas naprošamo, da nam odgovore pošljete do petka, 24.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Posredovanje podatkov društvu 4/2

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi izkušenj drugih občin glede posredovanja podatkov društvu upokojencev.

Na Občino se je obrnilo Društvo upokojencev, ki želi, da jim občina posreduje podatke o starejših od 69 let zaradi izvajanja njihovega programa »Starejši za starejše«. Informacijski pooblaščenec je glede posredovanja podatkov izdal več mnenj in meni, da občina nima pravne podlage, na podlagi katere bi lahko zvezi društev posredovali poimenski seznam oseb, starejših od 69 let. Občina bi podatke lahko posredovala samo za projekt oziroma aktivnosti, ki jih v okviru izvajanja svojih nalog pri društvu naroči občina in je torej izvajalec zgolj pogodbeni izvajalec občine (na podlagi pogodbe o izvajanju socialnega programa, ki bi vsebovala tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov).

Mnenje IP prilagamo na povezavi tukaj.

 • V skladu z navedenim občino zanima kako ste to rešile ostale občine, na kak način ste posredovali podatke oziroma kakšno pogodbo ste sklenili v tem primeru (vzorec).

Odgovore nam prosimo posredujte na naslov info@skupnostobcin.si do torka, 28.7.2020.

DOGODKI DRUGIH

28.7./ EUKN webinar "SMART Czechia: an integrated approach towards smart cities" 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na webinar v organizaciji EUKN (Evropean Urban Knowledge Network), ki skupaj s češkimi kolegi želi predstaviti reakcijo njihovih mest v razmerah COVID-19 epidemije.

Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju, predvsem z deljenjem odzivov ter izkušenj iz naših mest.

Vabilo s programom in prijavnico TUKAJ.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/2

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

26. Redna seja 6/1

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. Sprememba se nanaša na 5 občin. Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki jih uvrščamo med obmejna problemska območja. Glede na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo ga je pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so pridobile status zato, ker je tam gostota poselitve padla pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato ker se ji je zmanjšal koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška Slatina, ker neposredno meji na obmejna problemska območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklenjeno obmejno problemsko območje v Posotelju.

Vlada meni, da presoja ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti ni utemeljena

Vlada po proučitvi prejete zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti  meni, da zahteva ni utemeljena in da izpodbijane določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti niso v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.

Vlada svojo odločitev, da navedena določila niso protiustavna, utemeljuje predvsem z odgovornostjo države na področju zdravstvenega varstva, določeno v 51. členu Ustave RS, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje. Občine so na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sicer pristojne za zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe, vendar pa se v primerih, ko na določenih geografskih področjih ni mogoče zagotoviti opravljanja zdravstvene dejavnosti  v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, le ta zagotovi s koncesijo. Tu nastopi država, ki na podlagi drugega odstavka 5. člena ZZDej sodeluje pri zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni. Kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja pa v postopku koncesije sodeluje tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki financira zdravstvene programe na vseh ravneh.

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019

Vlada je sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019. V letu 2019 je Nuklearna elektrarna Krško (NEK) obratovala varno. Redni remont je bil opravljen jeseni. NEK je poročala o treh dogodkih, ki niso imeli vpliva na prebivalstvo in okolje. Koordinacijski odbor je preučeval tudi možnosti za skupno odlaganje slovenskih in hrvaških radioaktivnih odpadkov iz NEK na lokaciji Vrbina v občini Krško. Meddržavna komisija je na podlagi poročila koordinacijskega odbora ugotovila, da skupna rešitev odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) ni mogoča, kar pomeni, da mora vsaka država poskrbeti za svoj del radioaktivnih odpadkov.

Agencija za radioaktivne odpadke je nadaljevala dejavnosti za izgradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini pri Krškem. Potekale so predhodne aktivnosti za javno razgrnitev poročila o vplivih na okolje in čezmejno presojo vplivov na okolje bodočega odlagališča. Ob koncu leta se je začela čezmejna presoja vplivov na okolje. Javna razgrnitev poročila o vplivih na okolje v Sloveniji v letu 2019 še ni bila izvedena. Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu se iskanje rešitev za zaprtje odlagališča nadaljuje.

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje

Evropska Komisija (EK) je 20. 5. 2020 pripravila sporočilo Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje«, ki začrtuje njeno delo na tem področju in je v njem pozvala Evropski parlament in Svet EU, naj jo potrdita. Sočasno je sprejela tudi strategijo »Od vil do vilic – za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem«, kar je pomembno z vidika usklajenih ciljev, ki jih je EK zastavila v Evropske m zelenem dogovoru. Obe strategiji se medsebojno dopolnjujeta z namenom združiti naravo, kmetovalce, podjetja in potrošnike v skupnem prizadevanju za trajnostno prihodnost. Predsedujoča država Svetu EU (Nemčija) načrtuje sprejetje Sklepov Sveta EU, s katerimi se bodo države članice EU odzvale na obe strategiji EK v oktobru in novembru 2021. V luči tega dogajanja je Vlada RS sprejela stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje«.

Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije – Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 – vrnimo naravo v naše življenje ter njene ambiciozne cilje. Načrtovane aktivnosti lahko znatno prispevajo h gospodarskim in socialnim koristim lokalnih skupnosti in ustvarjanju zelenih delovnih mest, vzdržni rasti in trajnostnemu razvoju. Pri tem bo ključnega pomena zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za doseganje ciljev na nacionalni ravni.

Slovenija bo vložila potrebne napore za dosego štirih skupnih ciljev oz. zavez obeh strategij (zmanjšanje uporabe kemičnih in nevarnih pesticidov za 50%, zmanjšanje uporabe gnojil za 20%, na 10% kmetijskih površin vzpostavitev raznolikih krajinskih značilnosti in razširitev ekološkega kmetijstva na 25% površin), vendar bodo za Slovenijo težko dosegljivi.

Sprejeto Mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet. Predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki ga je vložil Državni svet, predvideva dopolnitev, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi finančnega načrta iz zbranih prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni nameni del sredstev za izvajanje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Predlog zakona predvideva tudi, da so sredstva na podlagi javnega razpisa lahko namenjena socialnim partnerjem, ki so reprezentativni na ravni države. Predlog mnenja je usklajen z Ministrstvom za finance in Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je ugotovila, da so prenehali razlogi za interventne ukrepe po Zakonu o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in s tem v zvezi sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za izvajanje interventnih ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike

Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri vladi v skladu s 6. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji deluje Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Naloga komisije je predvsem spremljanje uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 7/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/2

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Rezultati izbora občin za pridobitev bona v okviru pobude WiFi4EU 8/1

Evropska komisija je objavila rezultate četrtega, in s tem zadnjega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Za pridobitev bona v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih je uspešno kandidiralo še 15 slovenskih občin. Skupno je bone pridobilo 170 slovenskih občin.

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate četrtega javnega razpisa v okviru WiFi4EU pobude in seznam občin (po državah), ki so uspešno kandidirale za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih.

Na četrtem javnem razpisu, ki je potekal med 3. in 4. junijem 2020, je uspešno kandidiralo 947 občin iz držav EU, ki bodo pridobile bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih. Iz Slovenije je za pridobitev bona v četrtem razpisu uspešno kandidiralo še 15 občin.

Skupno je bilo tako na vseh štirih javnih razpisih v okviru pobude WiFi4EU iz Slovenije uspešnih 170 občin, kar predstavlja več kot 80 % vseh slovenskih občin. S tem Slovenija sodi v krog najuspešnejših držav, ki jim je uspelo pridobiti bon za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih.

Poročilo OECD o digitalizaciji javne uprave v Sloveniji 8/2

Občine je SOS že obveščal o sestanku SOS z OECD  leta 2019. Na podlagi tega in številnih drugih srečanj ter analize stanja na področju digitalizacije v javni upravi, so v OECD pripravili dokument, v katerem so predstavljene ključne ugotovitve.

Dokument je v angleškem jeziku dostopen na tej aktivni povezavi: Digital Government Review of Slovenia.

Med drugim lahko na strani 18 preberemo: ”

Eno izmed področij, ki bi ga bilo vredno prednostno obravnavati je sodelovanje med službami centralne in občinskih uprav. Čeprav je Slovenija majhna država in ima center velik vpliv na lokalno samoupravo, še ni bilo vzpostavljeno širše sodelovanje, ki bi vključilo občine v eUpravo ali si usklajeno prizadevalo za podporo uporabi storitev in omogočitvenih dejavnikov za zagotavljanje teh na občinski ravni.

Države k takšnim partnerstvom za zagotavljanje storitev centralnih in lokalnih oblasti pristopajo na različne načine. Na primer, v Panami obstaja široka osrednja ponudba skupnih platform za podporo občinam, medtem ko so v Španiji lokalne skupnosti pravno priznane kot bistveni udeleženci v upravljanju digitalne preobrazbe.

 (OECD, 2020 [19]; OECD, 2019 [14])

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.