V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GORIŠNICA, SVETA ANA IN ŠEMPETER VRTOJBA

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Županje in župani pri predsedniku Vlade RS 1/1

Na Brdu pri Kranju je 7. 7. 2021 potekal delovni posvet med županjami, župani in predsednikom Vlade RS, kjer so spregovorili o ukrepih za obvladovanje okužb COVID-19 in pozvali k cepljenju (ogledate si lahko tudi izjavo predsednika SOS Petra Misje – (2:45) tukaj – na to temo) ter se pogovarjali o javno-finančnih ter razvojnih vprašanjih, vezanih na razvoj lokalnih skupnosti.

Predsednik vlade je napovedal, da bo še v tem mandatu vlada poskušala urediti težave lokalnih skupnosti na področju plačnega sistema, Minister Počivalšek pa je pred začetkom razprave predstavil nekaj podatkov o povratnih in nepovratnih sredstvih, ki so bila v obdobju 2016 – 2020 s strani MGRT in EU dodeljena občinam. Omenil je tudi dogovor za razvoj regij, ki spodbuja sodelovanje lokalnih skupnosti. Župani majhnih občin so predstavnike vlade opozorili na različne težave pri pridobivanju evropskih sredstev zaradi prenizkih deležev sofinanciranja s strani države, predstavnik Skupnosti občin je naštel še druge pomembne tegobe slovenskih občin, na katere so v nadaljevanju opozarjali tudi posamezni župani in županje: ureditev problema komunalnega blata, investicij v šolstvo in predšolsko vzgojo, hitrost sprejemanja OPN in centralizacijo, ki se kaže predvsem v zapiranju pošt, bank in matičnih uradov v podeželskih občinah. Predsednik vlade je v odzivu poudaril, da je decentralizacija vsekakor prioriteta te vlade, saj se je izseljevanje s podeželja izkazalo kot trajnostno nevzdržno. Minister Andrej Vizjak se je v odzivu osredotočil na problem komunalnega blata ter pri izpostavil odgovornost občinskih komunalnih podjetij in njihovih podizvajalcev. Povedal, da nekaj rešitev glede uporabe tega stranskega produkta čistilnih naprav v Sloveniji že imamo, v pripravi pa je tudi izgradnja sežigalnice (zaenkrat sta zanjo zainteresirani mestni občini Ljubljana in Maribor). Dotaknil se je tudi težav majhnih občin, ki se težko prijavljajo na (evropske) razpise, in poudaril, da država na tem področju – tudi skozi načrt za odpornost in okrevanje – že pripravlja nekaj rešitev (npr. priprava razpisa za sofinanciranje sistemov za čiščenje voda itd.).

Minister Janez Cigler Kralj je župane spomnil na trenutno aktualna razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tj. React in razpis za koncesije za opravljanje javne službe dolgotrajne oskrbe.

Ministrica Simona Kustec je ob koncu razprave župane obvestila, da bo jutri na vladi obravnavan predlog, da vlada podpre vse projekte v šolsko in športno infrastrukturo, ki so prijavili svoje projekte na razpis ministrstva, izpolnjevali pogoje, a zaradi velikega števila vlog niso bili izbrani. Povedala je tudi, da bodo vse tiste srednje šole, ki so prosile za nove programe in so strokovno utemeljeni, dobile odobritev s strani ministrstva. Prav tako pa bodo podporo vlade dobile osnovne šole, ki se borijo z zadostnim številom vpisanih otrok. Ministrica Kustec je tudi povedala, da bodo šole dobile povrnjena finančna sredstva za pomoč pri izvajanju prehrane učencem in dijakom med epidemijo.

O težavah na področju črpanja evropskih sredstev je ob koncu posveta spregovoril minister Černač in pozval lokalne skupnosti h kvalitetnejši pripravi projektov.

 

Vodstva asociacij na srečanju s predsednikom Državnega sveta 1/2

Predsedniki vseh treh asociacij občin so se 6. julija sestali s predsednikom Državnega sveta, da bi se pogovorili o pomembnih temah lokalne samouprave. Srečanja se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen predsednik Peter Misja.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je predstavil predviden proces projekta regionalizacije v Sloveniji. Predlagal je, da se bi občine osredotočile na prenos tistih pristojnosti, ki jih je najlažje prenesti in povzročajo najmanj nasprotovanja na državni ravni. V naslednjem koraku pričakuje določitev sedežev pokrajin, ureditev financiranja pokrajin in vprašanja zagotovitve kadrov. Povedal je, da bo predvidoma v avgustu pripravljena nova teritorialna členitev , ki jo bo ekipa, pristojna za pripravo projekta preverjala na terenu ter v naslednjem koraku delo s političnimi strankami. Izrazil je pričakovanje, da bo zakonodaja vložena v proceduro v začetku leta 2022.

Na temo pokrajinske zakonodaje je predsednik SOS povedal, da se le stežka opredelimo do nalog, katerih nosilke bi bile pokrajine, saj po predlogu zakonodaje slednje nimajo definiranih lastnih virov. Izpostavil je tudi, da se bi naj financirale tudi iz davkov in drugih obveznih dajatev ter s prihodki od premoženja in opozoril, da viri prihodkov pokrajin iz dohodnine, ki jih omenja predlog, nikakor ne smejo posegati v stabilnost financiranja lokalnih skupnosti.

S predsednikom Državnega sveta je pogovor tekel še o odpravi nesorazmerij na področju plač županj in županov. Predsednik Državnega sveta je potrdil namen tesnega sodelovanja pri reševanju te problematike.

Predsednik SOS je izpostavil še pobudo, ki je bila podana na Skupščini SOS v mesecu juniju, ki se sicer nanaša na prihodnje lokalne volitve. Predlaga se namreč sprememba termina (npr. zamik na februar ali mesec marec). Rok volitev je namreč trenutno 3. nedeljo v novembru, kar pomeni, da pride do 2. kroga volitev v času božičnih praznikov, zato večje volilne udeležbe ni za pričakovati.

Peter Misja je na sestanku izpostavil še problematiko odpadnega blata, s katero smo soočili Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, poslanke in poslance Državnega zbora ter Državni svet. Na vse institucije smo naslovili poziv k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom. Zahtevali smo, da se zadeve pričnejo reševati takoj in sistemsko ter da je potrebno odpreti javno razpravo o objektih za termično obdelavo odpadkov, saj nekatere občine v Sloveniji potencialno zanima umestitev takšnega objekta (pod pogojem najvišjih okoljskih standardov). Ker je dne 5. julija na pobudo SOS v Državnem svetu potekala razprava na to tematiko, je predsednik SOS izpostavil tudi potrebo po boljših kontrolnih sistemih in predlagal razmislek o možnosti uporabe digitalnih sistemov za nadzor. Izpostavil je zadovoljstvo, da so svetniki razumeli problem in da so pobudo SOS za razpravo tudi upoštevali.

Skupnost občin Slovenije je Državnemu svetu predlagala še, da skupaj z vsemi tremi asociacijami v jeseni organizira razpravo na temo policentričnega razvoja. Tudi ta pobuda SOS je bila s strani Državnega sveta podprta.

Poslanci potrdili zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu 1/3

Državni zbor je s 47 glasovi za in 25 proti potrdil Zakon o nujnih ukrepih v zdravstvu, ki med drugim prinaša finančno spodbudo za specializante družinske medicine. Ukrepi iz zakona so ocenjeni v vrednosti 66,6 milijona evrov. Sredstva bodo zagotovili iz proračunske rezerve oz. finančnih načrtov ministrstev ter rezervacij dopolnilnih zdravstvenih zavarovalnic.

Iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi se tako pretežno financiralo podaljšanje razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev nacionalnega razpisa, na katerega bi se lahko enakovredno prijavili vsi z ustreznimi pogoji. Z razpisom bi najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh preostalih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Z zakonom je bila sprejeta tudi določba, ki Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije daje podlago za prenos neopravljenih programov z javnih zdravstvenih domov tudi na zasebnike brez koncesije. Zakon sicer prinaša še črtanje pogoja, da morajo imeti odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti tri oz. pet let delovnih izkušenj po pridobitvi zdravniške licence. Zakon daje tudi podlago, da lahko ministrstvo za zdravje nameni sredstva za štipendije na področju zdravstva. Obravnava tudi zadnja leta upadajoče zanimanje za specializacijo družinske medicine in uvaja finančno spodbudo v vrednosti 20 odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta družinske medicine. Do njega so upravičeni zdravniki, ki so se na specializacijo prijavili v letih 2021 in 2022. Prinaša tudi financiranje dodatnih specializacij klinične psihologije.

Zakon daje tudi podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra.

Država je doslej namenila 829 milijonov evrov za dodatke javnim uslužbencem, a tega niso bili deležni župani in ravnatelji, kar pa se s sprejetjem tega zakona spreminja. Z včeraj sprejetim Zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu so poslanci potrdili pravno podlago, s katero bodo do kriznih dodatkov za obdobje epidemije po novem upravičeni tudi ravnatelji in direktorji v vzgoji in izobraževanju ter župani, podžupani, direktorji občinskih uprav in načelniki upravnih enot, ki so bili do zdaj pri tem prezrti.

Predsednik SOS Peter Misja je o tej tematiki izpostavil, da ga veseli, da je “Vlada RS slišala naše zahteve, da je potrebno za aktivno delo zagotoviti tudi sredstva za nagrade občinskim funkcionarjem, ki smo v času epidemije vseskozi prisotni na terenu. Ne glede na to, da gre v tem primeru za premik v pravo smer, si bomo v Skupnosti občin Slovenije še naprej prizadevali za spremembo plačne politike za občinske funkcionarje”.

Sprejet nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu 1/4

Poslanci so 7. 7. 2021 sprejeli predlog Zakona o interventnih ukrepih, s katerim bo za pomoč gospodarstvu, zlasti turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela, namenjenih skoraj 244 milijonov evrov pomoči. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci pa bodo prejeli nove bone. Besedilo zakona je dosegljivo tukaj

Poziv za pripravo pobude o postavitvi objekta za termično obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav 1/5

Posredujemo vam poziv s sledečimi izhodišči in pogoji za določitev potencialnih lokacij termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav:

 • Letna količina blata čistilnih naprav je 153.000 t ,
 • Minimalna proizvodna zmogljivost posamezne naprave: 8 – 10 MW termične moči vhodnega goriva;
 • Objekt z vplivi na okolje: presežen prag iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).
  Skladno z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po integralnem postopku (okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje);
 • Naprava se uvršča skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015) med IED naprave in mora pridobiti IED okoljevarstveno dovoljenje skladno z 68. členom Zakona o varstvu okolja;
 • Vlogo za izdajo IED okoljevarstvenega dovoljenja je možno vložiti po pridobitvi pravnomočnega integralnega dovoljenja;
 • Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja;
 • Predvidni časi trajanja posameznih aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo upravnih postopkov so zakonsko določeni,
 • Okvirni Terminski plan za postavitev naprave za termično obdelavo blata ČN:
Aktivnost Predviden zaključek aktivnosti
Izdelava študije izvedljivosti oktober 2021
Integralni postopek (DGD + PVO) oktober 2022
Okoljevarstveno dovoljenje (IED OVD) oktober 2023
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje(PZI) februar 2024
Gradnja oktober 2025
Izdelava projektov izvedenih del (PID) december 2026
Tehnični pregled april 2026
Poskusno obratovanje maj 2026

 

Pripravo in izvedbo projektov termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo s sredstvi Podnebnega sklada. Ker je termična obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav obvezna lokalna javna gospodarska služba, bodo investitorji občine, ki bodo izvedle tudi vse aktivnosti priprave in postavitve naprav.

Glede na prednostno reševanje problematike vas prosimo, da upoštevate nov rok za oddajo pobud in sicer 30. 7. 2021. Za prejete pobude bo Ministrstvo za okolje in prostor v prvi fazi sofinanciralo izdelavo študij izvedljivosti.

ZAKONODAJA

Uskladitev zneska regresa za prehrano od 1. 7. 2021 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo glede višine regresa za prehrano med delom. Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2021 dalje 4,39 evra.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim znaša regres 3,52 evra.

Usklajen znesek bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Obvestilo ministrstva prilagamo tukaj.

Pokritje izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene za obdobje junij, julij in avgust 2021 2/2

Seznanjamo vas z obvestilom MIZŠ o pokritju izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene za obdobje junij, julij in avgust 2021.

Sporočajo, da se bo sredstva za pokritje izpada plačil staršev za dneve odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene pri ministrstvu lahko uveljavljalo z enim zahtevkom za vse tri poletne mesece, tj. junij, julij in avgust 2021.

Obrazce z navodili za pripravo zahtevkov bodo posredovali konec avgusta 2021, tako da boste imeli dovolj časa za pripravo vseh podatkov ter pripravo zahtevka, ki ga boste posredovali ministrstvu v mesecu septembru 2021.

Dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2021-2024 2/3

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v pregled prejeli osnutek Programa Vlade RS razvojnih spodbud za obmejna problemska območja (Program OPO) v obdobju 2021-2024, ki se nahaja na tej povezav, ter program ukrepov, ki se nahaja tukaj in so ga pripravili skladno z 11. členom Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Na podlagi izvedene študije ciljnega raziskovalnega projekta Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: CRP) je bila pripravljena tipologija razvitosti občin v obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju: OPO), opredeljeni so bili cilji in predlagani ukrepi za njihovo dosego.

Ključni cilj bi naj bil ohranjanje poseljenosti in razvojne vitalnosti obmejnih problemskih območij, zagotavljanje primernih življenjskih pogojev oz. izboljšanje kakovosti bivanja, izboljšanje prometne dostopnosti, izboljšanje dostopnosti do storitev splošnega pomena, izboljšanje gospodarskega stanja oz. zagotavljanje delovnih mest na domu ali v neposredni bližini ter posledično izboljšanje demografskega stanja.

Obmejna problemska območja so skladno s 24. členom ZSRR-2 prednostna območja vseh razvojnih politik, kar podrobneje določa 11. člen Uredbe. Proračunski uporabniki upoštevajo obmejna problemska območja pri pripravi sektorskih programov in v razpisnih merilih javnih razpisov, ki jih izvajajo na območju celotne države. Del finančnih sredstev namenijo vlagateljem iz obmejnih problemskih območij ali projektom iz teh območij določijo dodatne točke pri izboru. Na podlagi aktualnega programa bo mogoče dodatno ciljno naslavljati posamezna vsebinska področja in s tipologijo opredeljena območja.

Za konstruktivne predloge dopolnitev ukrepov izvedene študije ciljnega raziskovalnega projekta so zaprosili vsa resorna ministrstva in naknadno regionalne razvojne agencije. Po prejemu odzivov nekaterih ministrstev (žal vseh še nismo prejeli) smo v priloženi preglednici pripravili kratek povzetek ključnih predlogov in pregled stanja ukrepov. Glede na heterogeno strukturo ter tematiko strokovnih predlogov ciljev in ukrepov programa, so odzivi ministrstev zelo raznoliki. Dodatno utemeljujejo problematiko in povzemajo aktualno načrtovanje na ravni razvojnih politik, a razen redkih izjem, povečini neposredno in konkretno ne namenjajo dodatnih ugodnosti za obmejna problemska območja v obliki dodatnih sredstev za OPO ali dodatnih točk v merilih javnih razpisov ali drugih ugodnosti.

Ministrstva so ponovno pozvali, da v okviru načrtovanih ukrepov na nacionalni ravni iz različnih politik in programov pri konkretno navedenih javnih razpisih in drugih ukrepih opredelijo dodatne točke ali druge ugodnosti za obmejna problemska območja, na podlagi katerih bo mogoče ukrepe iz vsebinske pristojnosti posameznih ministrstev uvrstiti v program.

Z gradivi in postopki vas seznanjamo ter prosimo za vaš odziv najkasneje do ponedeljka, dne 19. 7. 2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

 

 

NOV Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), Državni zbor 2/4

Vlada RS je 24. 6. 2021 posredovala novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v obravnavo Državnemu zboru, s katerim je nadomestila predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila 18. 6. 2021.

 • Besedilo novega predloga ZUreP-3 prilagamo TUKAJ, 24 6 2021.
 • Povezava na objavljen predlog zakona s prilogami: TUKAJ.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in komentarje oziroma pripombe pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do srede, 21. 7. 2021. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014– 2020 2/6

V pregled prilagamo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

Besedilo Uredbe TUKAJ.

Prosimo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do ČETRTKA, 22.7.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

6.9. / Študijska ekskurzija v občino Kočevje 3/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na študijsko ekskurzijo v občino Kočevje in sicer pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Največji izziv sodobnega urbanega razvoja predstavlja predvsem celovit in trajnostni urbani razvoj, ki je na sončni strani Alp ob meji s Hrvaško, natančneje v občini Kočevje, prepoznan kot uspešen in zgleden.

Cilj študijske ekskurzije je prenos usmeritev upravljanja s prostorom v skladu s celovitim in trajnostnim urbanim razvojem, ki je med drugim vezan tudi na doseganje in ohranjanje skladne podobe naselij in krajine v Sloveniji.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest.

Vabljeni k prijavi!

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 3/2

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

VLADA RS

86. redna seja 4/1

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

 Vlada je izdala Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku.

S spremembo Zakona o Triglavskem narodnem parku se je spremenil način financiranja občin za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne lokalne skupnosti izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku. Glavni namen uredbe je uskladitev z opisano spremembo zakona ter poenostavitev postopkov, povezanih s financiranjem.

Sprememba zakona je predvidela, da se za razvojne usmeritve parkovni lokalni skupnosti iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina, kar za letošnje leto znaša 5,18 milijonov evrov. Delež dohodnine se razdeli po lokalnih skupnostih v parku: Bohinj (31,62 %), Tolmin (12,77 %), Bovec (24,13 %), Kranjska Gora (12,70 %), Gorje (11,63 %), Jesenice (0,54 %), Bled (1,32 %), Kobarid (5,29 %).

Podlaga za določitev projektov parkovnih lokalnih skupnosti, ki so predmet financiranja po tej uredbi bo enoletni akcijski načrt, ki ga pripravi javni zavod v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe

 

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

 Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Z dvema spremembama uredbe se odpravlja neskladnost domače zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov z evropsko direktivo o industrijskih emisijah (2010/75/EU).

Besedilo se spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih vrednosti emisij, saj je bil stari zapis nedosleden glede primerjave 10-minutnih povprečnih vrednosti ogljikovega monoksida z mejno vrednostjo emisije, ki se sicer uporablja za polurne povprečne vrednosti; in dopolnitev besedila na način, ki odpravlja neskladnost z evropsko direktivo.

Sprememba uredbe sicer nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vseh zahtevam zakonodaje. Sprememba uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj.

 

Vlada je izdala dopolnjeno Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na velikost organa, predvidenega števila zaposlenih, delovno področje in obseg nalog se v prilogi I omenjene uredbe v plačne razrede uvršča direktorje pred časom novoustanovljenih organov. In sicer: direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost v 58. plačni razred, direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve v 50. plačni razred in direktorja novega organa v sestavi Ministrstva za finance Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost v 58. plačni razred.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Vlada je izdala spremembo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 je Vlada Republike Slovenije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, med njimi tudi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 9. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ureja kilometrino za uporabo lastnega avtomobila za službeno potovanje v državi. Ker je utemeljeno, da sta kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službeno potovanje v državi in kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službeno potovanje v tujino enaki, se spreminja prvi odstavek 15. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 5/1

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 5/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 5/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 5/4

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 5/5

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 5/6

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

NOVICE DRUGIH

Podpora energetske tranzicije Savinjsko-šaleške premogovne regije z izvajanjem projekta DeCarb 6/1

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023. V sklopu projekta DeCarb, je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo pri izvajanju mednarodnega projekta DeCarb v tesnem sodelovanju z omrežjem regionalnih deležnikov aktivno prispeval k oblikovanju strateških okvirjev energetske tranzicije Savinjsko-šaleške premogovno intenzivne regije.

Glavne usmeritve prehoda iz premoga na trajnostne energetske vire poleg samega razogljičenja sektorjev energetike in prometa obsegajo temeljno zahtevo po ustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter spodbujanju razvojno-raziskovalnih potencialov regije s čimer se zagotavljajo dolgoročno vzdržni socio-ekonomski sistemi in družbena kohezija.

Več informacij o projektu je na voljo TUKAJ.

 

16. številka eNovic projekta eProstor 6/2

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«. Vsebina:
– Zaključek masovnega zajema poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč
– Poseljenega 4,1 % območja Slovenije
– Nepozidana stavbna zemljišča predstavljajo tretjino stavbnih zemljišč
– Dejanska raba poseljenih zemljišč
– Evidenca stavbnih zemljišč in nadaljnji koraki

Publikacija TUKAJ.

Letos 77 Pešbusov po vsej Sloveniji 6/3

Spremljano pot v šolo za najmlajše šolarje so tudi letos z izvedbami Pešbusa in Bicivlaka spodbujale številne šole in občine po vsej Sloveniji. V šolskem letu 2020/21 je Pešbus potekal skupaj na 76 šolah in v enem vrtcu. Ocenjujejo, da je s Pešbusom v šolo hodilo več kot 3800 otrok, po več kot 210 progah, vstopali pa so na več kot 520 postajah. Dve šoli pa sta izvajali tudi Bicivlak.

Skupaj je od leta 2016 Pešbus izvajalo že 119 šol (oz. en vrtec). Prikaz vseh izvedb za šolsko leto 2020/21 in vse izvedbe od leta 2016 si lahko ogledate na spletni strani tukaj.

Prenos dobre prakse bogatenja urbane džungle s čebelami 6/4

Ljubljana je svojo “Čebeljo pot” odprla leta 2015, da bi obiskovalcem pomagala odkriti čebelarsko kulturo mesta, pomen čebel za naše preživetje in varnost hrane ter koristi medu v naši prehrani. Čebelja pot povezuje glavne lokacije čebelarjev v mestu in je učna pot za turiste in prebivalce, od šolarjev do starejših.

Pobuda vključuje različne zainteresirane strani, vključno z izobraževalnimi, kulturnimi in zdravstvenimi ustanovami, podjetji, nevladnimi organizacijami in čebelarji. Dve tretjini mesta Ljubljana zajemajo podeželska območja, Čebelja pot je tako del mestnih prizadevanj za skrajšanje prehranskih verig in zagotavljanje prehranske suverenosti.

Po vzoru Ljubljane je dobro prakso prenesla tudi Občina Bydgoszcz iz Poljske. Več o prenosu dobre prakse tukaj.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.