V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE HODOŠ, GORIŠNICA, SVETA ANA V SLOVENSKIH GORICAH IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

MJU pripravil osnutek Zakona za zmanjšanje stroškov občin in spremembe ZFO – 1D 1/1

Kakor veste je Skupnost občin Slovenije v preteklih šestih mesecih aktivno sodelovala v Delovni skupini za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Delovna skupina se je v širši sestavi sestala trikrat, na zadnji, ki je potekala 18. 6. 2019 pa je potrdila Predlog Poročila o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in ga bo te dni obravnavala tudi Vlada RS. Na predlog predstavnikov občin bo minister Medved vladi predlagal, da delovna skupina s svojim delom nadaljuje do konca letošnjega leta oziroma do priprave vseh predlogov predpisov, ki bodo zmanjšali stroške občinam.

Vlada bo upoštevajoč poročilo delovne skupine spremembe zakonov predlagala v treh skupinah. Sprememba prve skupine predpisov je pripravljena v obliki predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin (EVA 2019-3139-0022) in spremembe Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (1-D), (EVA 2019-3139-0027), ki bosta kmalu objavljena na E-demokraciji. Spremembe in dopolnitve ZFO-1D zajemajo:

 • zvišanje najviše možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 9 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja;
 • sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, s katero se upošteva vpliv dviga plač na občinske proračune;
 • nova določitev višine sredstev za sofinanciranje dvajsetih občin, v katerih biva stalno naseljena romska skupnost;
 • poenostavitev postopka sofinanciranja občinskih investicij in
 • črtanje prehodne določbe zaradi uskladitve s spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev, s katerim se obveznost financiranja družinskega pomočnika prenaša z občin na državo.

Druga tretjina zakonov bo nared za obravnavo in bi lahko pričele veljati predvidoma s 1.1.2020. Ocena finančnih učinkov bo znana, ko bodo znane vse z občinami dogovorjene rešitve. Tretja skupina predlogov predpisov, povezana z večjimi sistemskimi spremembami, kjer ministrstva še oblikujejo konceptualne rešitve, ki zahtevajo širši družbeni in politični konsenz, pa bo posredovana v javno razpravo v prihodnjih tednih ali mesecih. Vsebino teh predpisov bodo ministrstva in občine uskladili, ko bodo rešitve pripravljene.

Predstavitev OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 1/2

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je 11. julija 2019 potekala predstavitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki sta jo pripravila MOP in Zbornica komunalnega gospodarstva. Ministrstvo za okolje in prostor je predstavilo nove, spremenjene aglomeracije in vzpostavilo primerjavo s prejšnjih operativnim programom, prav tako pa je tudi ocenilo pričakovan strošek z odprtimi zavezami. Predstavniki ministrstva so povedali tudi, da OP vsebuje tudi akcijski program z 20 prednostnimi projekti – prednostni so, ker je EU Sloveniji že poslala opomin zaradi neizpolnjevanja EU direktive in Sloveniji grozi plačevanje precej visoke kazni, če zavez ne izpolni. Najpomembnejši finančni vir za izvedbo teh ukrepov bodo sredstva Kohezijskega sklada v okviru OP za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Za sofinanciranje pa zagotovljena tudi lastna udeležba Republike Slovenije v okviru državnega proračuna ter sredstva občinskih proračunov.

Kar zadeva ostalih zavez, ki niso vsebovane v akcijskem načrtu so prav tako predvidena sredstva iz OP EKP 2014 – 2020, občinskih proračunov, nekaj sredstev bi naj zagotovili v novi finančni perspektivni (pogajanja so še v teku tako za obseg svežnja kot za sama področja) ter posojila in druge alternative pri aglomeracijah pod 2000 PE.

Ministrstvo za okolje in prostor je posebej zaprosilo za posredovanje podatkov občin o zgrajeni gospodarski javni infrastrukturi, nekatere občine namreč poročevalske zaveze še niso izpolnile, saj bo na tak način lažje izdelati projekcije za prihodnje obdobje. Prav tako so na ministrstvu izpostavili, da so postavitve aglomeracij sicer zaključene, zato prosijo za posredovanje zgolj tistih pripomb, ki se nanašajo na napake ali potrebne popravke, poimenovanja aglomeracij ipd. MOP je predlog Operativnega programa dalo v javno razpravo, ki bo odprta do sredine avgusta, pripombe za občine članice zbira tudi Skupnost občin Slovenije (glej tukaj).

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje – koncesija za GJS 24-urne dežurne pogrebne službe 2/1

Na SOS se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem vezanim na izkušnje v ostalih občinah:

»Zanima nas katera občina je že podelila koncesijo za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe ter kontaktni podatki zadolžene osebe za izvedbo razpisa in oddajo koncesije.«

Odgovore nam prosimo posredujte do četrtka, 18.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izvajanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v krajevnih skupnostih 3/1

Ministrstvo za javno upravo je sistemsko pristojno za izvajanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. S strani Inšpektorata za javni sektor, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb ZDIJZ, so bili obveščeni o nepravilnem oziroma pomanjkljivem izvajanju ZDIJZ s strani krajevnih skupnosti; inšpektorat ocenjuje, da gre za sistemsko problematiko. Krajevne skupnosti, ki imajo status oseb javnega prava so namreč v celoti zavezanke za posredovanje informacij javnega značaja.

Na ministrstvu izvajajo spodbujevalne naloge na omenjenem področju, zato so pripravili nekaj informacij na tem področju, ki jih najdete tukaj.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ZMVN-1B 3/2

V Državnem zboru se nahaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B). Cilj zakona je nasloviti odprta vprašanja podrobnejše ureditve posebnih enot vrednotenja tako, da se zagotovijo dodatni vsebinski okviri za njihovo določitev ter tudi podlaga za podrobnejše urejanje s podzakonskim predpisom.

Pripombe in predloge na predlog zakona nam pošljite do petka, 26.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 3/3

Dne 26. 3. 2019 je SOS občinam članicam posredovala v obravnavo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v javno razpravo poslalo MDDSZ. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči. S tem predlogom zakona zasledujemo dva cilja, in sicer:

 1. Razmejiti denarno socialno pomoč (DSP) in minimalno plačo, pri čemer DSP ostaja 392,75 €
 2. hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela

Vlada je na 37. redni seji, dne 27. 6. 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683 – VIII najdete TUKAJ.

Občine nam lahko mnenje na predlog zakona posredujete najkasneje do petka, 26. 7. 2019 na  naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 3/4

V državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve:

 • Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti “sodelujočih” v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane spremembe spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma korupcije tako, da je poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK.
 • Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da
  kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde strokovne
  usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti.
 • Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje prepovedi prejemanja daril se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.
 • Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad premoženjskim stanjem.
 • Določneje se ureja pravna podlaga za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja KPK, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev (Erar).
 • Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK.

Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 2.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 3/5

Z dnem 10. 7. 2019 se je začela javna obravnava osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Osnutek dokumenta s prilogami in podatkovnim slojem osnutka noveliranih aglomeracij je dostopen na spodnjih povezavah:

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do srede, 14. avgusta 2019, na e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij je možno preko povezave: http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso

 • Uporabniško ime: aglo2019
 • Geslo: aglo2019

DOGODKI SOS

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 4/1

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/2

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

VLADA RS

38. in 39. seja 5/1

 • 38. Redna seja Vlade RS

Razrez proračunskih odhodkov za leti 2020 in 2021

Vlada je sprejela razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih. Zgornja meja dovoljenih odhodkov državnega proračuna je v skladu s sprejetim javnofinančnim okvirjem za leto 2020 določena pri 10,45 milijarde evrov, za leto 2021 pa pri 10,46 milijarde evrov. Sprejela je tudi osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2020 in 2021, ki predstavlja temeljni okvir za pripravo proračunov za prihodnji dve leti. Poleg tega je določila tudi terminski načrt priprave predloga proračunov za leti 2020 in 2021.

Proračunski uporabniki morajo predloge finančnih načrtov pripraviti do 29. avgusta. Vlada jim je ob tem med drugim naložila, da načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh zakonskih obveznosti, da načrtujejo pravice porabe za tiste prevzete obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 oziroma 2021 in da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste investicij, ki predstavljajo največji multiplikator za gospodarsko rast.

Prioritete vlade pri pripravi proračuna se osredotočajo na razvojne projekte, socialo in plače.

Ustreznejši normativni okvir za učinkovitejši boj proti korupciji

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanje korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji.

Poglavitni cilj predloga zakona se v primerjavi z letom 2010, ko se je prvič sprejemal, ni bistveno spremenil, in sicer ostaja cilj, da država zagotovi pogoje, da funkcionarji in javni uslužbenci svoje delo opravljajo pošteno, odgovorno, profesionalno in transparentno ter tako nadaljuje učinkovito uresničevanje strateških ciljev, določenih v Resoluciji o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018

Vlada se je seznanila s škodo in ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 68,1 milijona evrov ter v vseh štirih posameznih naravnih nesrečah presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860 evrov) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo skupni Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 (maj, junij, julij, oktober), v skupni višini 31,5 milijona evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 15 milijonov evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom.       

 • 39. Redna seja Vlade RS

Poročilo o izvedbi Programa odprave posledic suše leta 2017

Vlada je sprejela Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2017. Vlada je za izvedbo programa suša zagotovila državno pomoč v višini do 7.042.937,90 evra. Od teh sredstev je bila za upravičence namenjena državna pomoč v višini do 7.000.000,00 evra za stroške izvedbe programa pa je bilo namenjenih, do 42.937,90 evra. Sredstva so se zagotovila iz proračunske rezerve za leto 2018.

Sredstva so bila odobrena 11.104 upravičencem, med katerimi je bilo 11.102  malih in srednje velikih podjetij, katerim je bila državna pomoč plačana v višini 6.890.422,05 evra in 2 veliki podjetji, za katera je bila državna pomoč plačana v višini 5.431,94 evra, kar skupaj znaša 6.895.853,99 evra. Minimalna pomoč, ki je bila izplačana posameznemu upravičencu, je presegala 100 evrov.

Oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027

Vlada se je seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (VFO) in predstavila predlog uredb, ki urejajo koriščenje sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Med njimi je tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki poleg t. i. cilja Naložbe za rast za delovna mesta podpira tudi cilj Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS). ETS se izvaja s čezmejnimi, medregionalnimi in transnacionalnimi programi, za katere se je uveljavila skupna kratica Interreg.

Slovenija se zavzema za ohranitev vseh Interreg programov, ki so se izvajali v obdobju 2014–2020. Za Slovenijo je pomemben gladek prehod v programsko obdobje 2021–2027 in zagotavljanje kontinuitete dela z nadgradnjo obstoječih izkušenj, kar omogoča tudi stabilnost sistema za upravičence. SVRK si bo v imenu Slovenije prizadevala za lociranje organa upravljanja čezmejnih programov s sosednjimi državami v Sloveniji.

Na Interreg čezmejnih programih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, kjer je SVRK v obdobju 20214–2020 organ upravljanja, je razdeljenih več kot 95 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar uvršča programe med najuspešnejše na ravni EU.

 (Vir: Vlada RS, ab)

DOGODKI DRUGIH

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027 6/1

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Ministrstvo  za kulturo vas vabi na delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala 28.8. 2019 (NOV TERMIN), v Gledališču Koper, od 9.00 do 14.00.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si.

AKTUALNI RAZPISI

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/1

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Eko sklad - spodbude za občine 7/2

Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila 21.6.2019 objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Več o novih javnih pozivih si lahko preberete v sporočilu za javnost.

 

Nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 7/3

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/4

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj. in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/5

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/6

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/7

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Občina Divača prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2019 8/1

Občina Divača je letos prvič prejela naziv za prizadevno spodbujanje prostovoljskega dela, za zgledno sodelovanje z bližnjimi občinami, za angažiranje županje in zaposlenih na prostovoljskih dogodkih, za promocijo prostovoljstva in izreden posluh za mentorje prostovoljcev, prostovoljske organizacije in njihovo delovanje, s katerimi skupaj oblikuje res raznolike vsebine.

Več o tem na katere prostovoljske projekte oz. aktivnosti v občini so najbolj ponosni ter ostale informacije lahko preberete v intervjuju z županjo Alenko Štrucl Dovgan na naslednji povezavi tukaj.

Iskrene čestitke tudi s strani SOS!

7. številka eNovic projekta eProstor 8/2

Izšla je nova številka eNovice projekta: »Program projektov eProstor«, v kateri lahko preberete več o naslednjih vsebinah:

 • Javna obravnava osnutka Zakona o katastru nepremičnin
 • Začetek 5. faze izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • Digitalni arhivi nepremičninskih evidenc
 • Prostorski informacijski sistem
 • Nepremičnine za vse generacije
 • Razvoj in uvedba informacijskega sistema za podporo prostorskemu načrtovanju in graditvi objektov – delavnica
 • Prehod v novi koordinatni sistem v poročilu EuroGeographics
 • Mednarodna konferenca »Ohranjanje prostorskih podatkov«,…

Povezava do eNovic: tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.