V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE SLIVNICA, LOGATEC, NAZARJE TER MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC IN VELENJE.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BLOKE, KUNGOTA, RADLJE OB DRAVI, ŠENTJUR IN
ŠOŠTANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Potekal prvi sestanek o višini povprečnine za leti 2019 in 2020 1/1

V petek, 21. septembra je potekal prvi sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020. Po prvotno napovedanem sestanku z novima ministroma za finance in javno upravo, sta ta opravičila svojo odsotnost zaradi sklica sestanka nove Vlade RS s predsednikom Republike Slovenije. Tako vodenje sestanka prevzela državna sekretarka mag. Saša Jazbec. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki drugih ministrstev z namenom, da se odzovejo na pripombe reprezentativnih združenj glede izračuna primerne porabe z vidika povečanih obveznosti lokalnih skupnosti. Stališče Skupnosti občin Slovenije lahko preberete tukaj. 

Predstavniki ministrstev so v pretežni meri poudarjali, da v preteklem obdobju zaradi nove zakonodaje ni prišlo do povečanja stroškov občin ali, da so ti stroški nižji kot jih ocenjujemo skupnosti in združenja, le Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je popravilo svoj prvotni izračun – ugotovil so namreč, da so precenili zmanjšanje stroškov občin zaradi ukinjanja razvojnih oddelkov v vrtcih in bodo izračun korigirali. Skupnost občin Slovenije je vseskozi vztrajala, da naj ministrstva, ki ocenjujejo, da bodo stroški občin nižji, posredujejo svoja metodološka pojasnila, saj v nasprotnem primeru gre zgolj za subjektivno oceno. Izhajajoč iz Analize financiranja občinskih nalog je Skupnost občin Slovenije vnovič poudarila, da je glede na nestrinjanje lokalne ravni z novim Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin in s tem umetnim nižanjem osnove za izračun povprečnine, potreben resen pregled nalog, ki jih občine opravljajo in njihovih tekočih stroškov delovanja. Temu bi se moral približati sam model financiranja in seveda višina povprečnine. Na osnovi takšne analize bi se nato lahko pogovorili npr. o tem, da nekatere naloge, ki niso neposredno vezane na opravljanje lokalnih nalog (kot npr. financiranje domov za starejše ali obvezno zdravstveno zavarovanje) lahko prevzame država, na osnovi tega pa se prilagodi tudi znesek povprečnine. Skupnost občin Slovenije sicer ocenjuje, da se na teh srečanjih ne pogaja o višini povprečnine in novih nalogah občin, pač pa o tem koliko je eno ali drugo ministrstvo občinam pripravljeno ponuditi.

Mag. Mateja Vraničar Erman je povedala še, da ima nova vlada v skladu s koalicijsko pogodbo namen vpeljati davek na nepremičnine do leta 2020 in da bo intenzivirala delo projektne skupine ter vzporedno vodila pogovore s politično ravnijo. Skupnost občin Slovenije je opozorila, da je skozi NUSZ bilo mogoče usmerjati lokalni razvoj, česar pa davek na nepremičnine več ne omogoča; zato bi bilo nujno potrebno v zakonodajo vpeljati posebno lokalno dajatev, ki bo omogočala razvoj lokalne in regionalne ravni.

Predsednik SOS Branko Ledinek je izrazil svoje začudenje, da ministrstva ne zaznajo povečanja stroškov pri občinah ob dejstvu, da so v zadnjem leto prejele nove naloge ter, da iz pogovora ni jasno o katerem temelju za višino povprečnine je govora – ali je izhodišče pogajanj zakonsko izračunana višina povprečnine po novem Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin ali lanska višina povprečnine. Izpostavil je tudi, da v Sloveniji beležimo gospodarsko rast in rastočem optimizmu v državi, zato bi se ta optimizem moral odražati tudi na višini povprečnine.

Vladna pogajalska stran je nato predstavnikom lokalnih skupnosti predstavila predlog povprečnine, ki znaša za leto 2019 564,75 Eur na prebivalca, v letu 2020 pa 575,44 Eur na prebivalca. Odziv prisotnih je bil docela negativen, o vsebini pogajanj na prvem sestanku in predlogu financiranja pa bo govora tudi na sestankih organov skupnosti in združenj. Predstavniki občin so izpostavili, da so občine v preteklosti veliko prispevale h konsolidaciji javnih financ, hkrati pa so nastali z izvajanjem nalog višji stroški. Zato je po mnenju SOS nujno, da se izhodišče za pogovore o povprečninah v prihodnjih dveh letih postavi občutno višje.

Naslednji sestanek glede povprečnine bo potekal predvidoma v začetku oktobra.

USPEŠNO ZAKLJUČEN POSVET ZELENA MOBILNOST V SLOVENSKIH OBČINAH 1/2

V soorganizaciji SRIP ACS+, Mestno občino Celje, Celjski Sejem, Skupnost občin Slovenije, Rotary Slovenija ter partnerji pobude EDISON, BMW, Renault Nissan in Petrol, smo 11.9.2018, v okviru otvoritve MOS Celje izvedli tradicionalno srečanje občin, na temo Zelena mobilnost v slovenskih občinah.

Prisotnim predstavnikom slovenskih občin, gospodarstvenikom in predstavnikom medijev je bila poleg Evropske analize različnih modelov prehoda v zeleno mobilnost in brezogljično družbo, ki jih je predstavil predsednik ERTRAC dr. Stephan Neugebauer, predstavljena tudi analiza in programi financiranja za prehod v zeleno mobilnost v RS, ki jo je predstavil g. Bojan Žlender iz MZI.

Poleg analitično finančnih vidikov so bili predstavljeni tudi praktični primeri in modeli prehoda v Zeleno trajnostno mobilnost kot jih izvajajo v partnerstvu Edison, Mestni občini Novo mesto, Petrolu, Elektru Ljubljana in Zavodu Sopotniki. Prisotni obiskovalci so s svojimi vprašanji dopolnili celotno temo razprave.

Po uradnem delu dogodka so si prisotni lahko tudi ogledali produkte elektro mobilnosti, ki so jih razstavili predstavniki podjetja Petrol, BMW in Renault ter se dogovorili za osebno srečanje s predstavniki udeležencev konference za poglobljeno in personalizirano rešitev njihovih aktualnih vsebin mobilnosti.

Vsi prisotni so se strinjali, da so takšni dogodki in prezentacije obstoječih rešitev mobilnosti zelo zanimivi in nujo potrebni za hiter prehod v trajnostno zeleno mobilnost v slovenskih občinah in podjetjih.

Vir in več: SRIP ACS+

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina odprt še do 30. oktobra 1/3

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije smo objavili javni natečaj, na katerem se bodo občine lahko potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″.

Po uspešnem prvem natečaju v letu 2017, ko je med 27 prijavljenih občin nazive prejelo 18 občin, od tega dve mestni občini, se projekt nadaljuje. Namreč pritegnil je veliko zanimanja za uvedbo dobrih praks v lokalnih skupnostih na področju bralne kultura in bralne pismenosti, kar je bil osnovni cilj projekta.

Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2018, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2018. Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali pri Barbari Horvat, Skupnost občin Slovenije (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Reorganizacija centrov za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti 1/4

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve je SOS prejela informacijo glede reorganizacije centrov za socialno delo in vloge lokalnih skupnosti, kjer ponovno obveščajo, da bo ena izmed bistvenih sprememb za samoupravne lokalne skupnosti uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v CSD. Skladno s 17. členom ZSV-H bo predstavnikom sveta v sedanjih centrih za socialno delo prenehal mandat z dnem vpisa spojitve 16 CSD v sodni register, to je z dnem 1. 10. 2018.

Pri vsakem od 16-ih CSD-jev bo kot organ CSD-ja deloval Svet lokalne skupnosti. V njegovi sestavi bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju CSD-ja.

Vršilec dolžnosti direktorja bo pozval lokalne skupnosti, da vsaka imenuje svojega predstavnika v svet lokalnih skupnosti. Vršilec dolžnosti direktorja bo sklical tudi prvo sejo sveta lokalnih skupnosti, na kateri bodo člani sveta lokalnih skupnosti izmed sebe izvolili predsednika in njegovega namestnika. Svet lokalnih skupnosti mora nato sprejeti poslovnik  o delu sveta lokalnih skupnosti. Skladno s sprejetim poslovnikom bodo predstavniki občin v svetu lokalnih skupnosti izmed sebe imenovali  dva predstavnika v svet CSD-ja, ki bosta v svetu CSD-ja zastopala interese lokalnih skupnosti in prenašala naprej sprejete odločitve sveta lokalnih skupnosti. Dopis si lahko v celoti preberete TUKAJ.

Za podrobnejše informacije se lahko tudi obrnete na vršilce dolžnosti direktorjev CSD-ja, ki so navedeni TUKAJ.

 

Aktivno državljanstvo – » Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu« 1/5

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor sta v sklopu projekta Social(i) Makers organizirala 1. delavnico na temo “aktivno državljanstvo / sodeluj pri spremembi!”, ki je potekala 19.9.2018 v Velenju. Prva v sklopu sedmih terenskih delavnic je gostila izkušena predavatelja, go. Matejo Karničnik in dr. Stanka Blatnika, uvodoma pa so se udeleženci delavnice tudi seznanili s samim projektom Social(i) makers in vsemi aktivnostmi, ki potekajo v sklopu projekta.

Mateja Karničnik je uvodoma predstavila kaj razumemo pod pojmom aktivno državljanstvo, na kak način se izraža, analizo s problemskim drevesom, ter kako lahko sami sodelujemo pri družbenih spremembah in si prizadevamo za boljše življenje. Kot dobro vodilo za aktivno državljanstvo je izpostavila rek » Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«. Skupaj z udeleženci delavnice je bilo govora o prepoznavanju družbenih izzivov, med katerimi so prisotni izpostavili predvsem starejše in migrante, ter nujnosti vključevanja ranljivih skupin in priložnostih za sodelovanje. Poudarila je, da aktivni državljani predvsem dopolnjujejo vrzeli, ki jih država ne ureja in tako predstavljajo hrbtenico družbe.

Dr. Stanko Blatnik je v nadaljevanju predstavil posamezne mednarodne primere aktivnega državljanstva in koncept združevanja ter prostovoljstva, ki sta zelo prisotna v Kaliforniji. Izpostavil je, da se tehnične inovacije sicer razvijajo, vendar priložnosti se kažejo predvsem na področju socialnih inovacij. Na drugi strani je izpostavil, da se v Sloveniji dosti projektov ne izpelje, kar pa ne pomeni da ni priložnosti, le izkoristiti bi jih bilo potrebno.

Delavnica je bila priložnost za izmenjavo mnenj tistih, ki imajo radi neposredni stik s predavatelji in somišljeniki. V razpravi pa je bilo med drugim ugotovljeno, da pogosto obstajajo tudi pravne ovire, ki omejujejo posameznike, ki bi želeli biti aktivni državljani. Je pa res, da kjer je volja je tudi pot, tako da spremembe so mogoče in mnogi rezultati so že vidni.

V sklopu Akademije družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/, bo vsakih 14 dni na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji bomo prav tako vzporedno izvajali delavnice v slovenskem jeziku, naslednja 2. delavnica bo na temo družbenega podjetništva, ki bo potekala v Mariboru, 10.10.2018.

2. festival družbenih inovacij in predstavitev Družbeno inovacijskega laboratorija v Mariboru 1/6

V četrtek, 20. septembra je v prostorih mariborske Tkalke potekal 2. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva s predstavitvijo Družbeno inovacijskega laboratorija za mlade – Fejs(t)Spejs.

Na festivalu družbenih inovacij smo skupaj z zainteresirano javnostjo obeležili otvoritev Družbeno inovacijskega laboratorija za mlade (Fejs(t)spejs), ki je nastal v sklopu projekta New Generation Skills in predstaviti Akademijo družbenih inovacij, ki smo jo oblikovali v sklopu projekta Social(i) Makers.

Namen Družbenoinovacijskega laboratorija je mladim ponuditi prostor, kjer se bodo povezovali in ustvarjali na področju družbenega inoviranja. V tem laboratoriju bodo pridobili podjetniško znanje in kompetence: prepoznavali potrebe okolja, razvijali ideje ter oblikovali inovativne produkte. Mlade bodo povezovali z mentorji iz družbeno odgovornih podjetij, s katerimi bodo sodelovali v procesu usposabljanja in razvoja novih idej, kar vključuje vrsto sodobnih pristopov, kot je na primer design-thinking, gamification, peer-learning itd.

Osrednji namen tega projekta je v srčiki enak projektu Social(i) Makers, ki se sicer ne posveča zgolj mlajši populaciji, zato smo na dogodku ponudbo Mestne občine Maribor in Fundacije Prizma dopolnili s ponudbo spletnih izobraževanj v sklopu Akademije družbenih inovacij in terenskih izobraževanj. Prvo tovrstno izobraževanje smo na temo aktivnega državljanstva že izvedli 19. septembra v Velenju – posnetek dogodka si lahko ogledate tukaj. Na 2. festivalu družbenih inovacij in socialnega podjetništva pa smo napovedali tudi naslednje terensko izobraževanje, ki bo potekalo v Mariboru, 10.10.2018 na temo družbenega podjetništva.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila MOP – izdajanje potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij na območju državnih prostorskih aktov 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja izdaja pojasnila za izvajanje Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v zvezi z izdajanjem potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za zemljišča, ki se nahajajo znotraj območij veljavnih državnih prostorskih aktov (v nadaljevanju: DPA), s katerimi dodatno pojasnjuje relacijo med državnimi in občinskimi prostorskimi akti, posledice, ki jih ima sprejem DPA na občinske prostorske akte, ter vpliv na izdajanje potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za taka zemljišča.

Pojasnila MOP.

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 2/2

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Vljudno vas vabimo, da nam vaše pripombe in stališča do sprememb pravilnika posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.9.2018.

POVPRAŠEVANJE

NOVO – Napoved konference Smart Towns 2018 – PRESTAVLJENO 3/1

NOVO! – programski odbor se trenutno odloča o prestavitvi konference v 2. polovico januarja 2019. O zaključkih bomo poročali.

 

Objavljeno 7.9.2018

Skupnost občin Slovenije sodeluje v programskem odboru za pripravo mednarodne konference Smart Towns 2018, ki bo predvidoma 22. 11. 2018 v Ljubljani.
Glede na različne potrebe in izzive, s katerimi se v občinah srečujete glede na število prebivalcev, velikost občine, kadre v občinskih upravah ter vaših zavodih in podjetjih ter številna druga področja, ki sodijo v vaše razvojne prioritete, želimo pripraviti program v sodelovanju z vami, ki vam je dogodek namenjen. Zato vas skupaj z organizatorji, SRIP Pametna mesta in skupnosti vabimo, da program sooblikujete s konkretnimi predlogi:

 • s prijavo izziva, probema v vašem lokalnem okolju
 • vašega primera dobre prakse ali
 • vsebin, tem ali predavateljev, ki bi jih želeli slišati,

Konferenca je priložnost za mreženje, spoznavanje novih ljudi in idej, izmenjavo znanj in izkušenj. Ker je čas na konferenci omejen in hkrati dragocen, želimo zagotoviti čim večjo učinkovitosti in najboljši možni izkoristek inteligence množice in posameznih strokovnjakov.  Zato vas vabimo k sooblikovanju konference, da bodo vsebine usterzno naslovile vaše izzive.

V ta namen smo pripravili anketni vprašalnik, kjer se bodo vaši predlogi zbrali in omogočili programskemu odboru oblikovanje  programa z dodano vrednostjo. Rok za oddajo predlogov je 28. 9. 2018.

DOGODKI SOS

24.9. / POSVET “Financiranje slovenskih občin” 4/1

Skupnost občin Slovenije in Državni svet vas v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije, vabimo na posvet “Financiranje slovenskih občin”, ki bo potekal v ponedeljek, 24. septembra 2018 ob 9.30 v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana).

Ob tej priložnosti vas tudi obveščamo, da se bodo posveta udeležili tudi minister za javno upravo Rudi Medved in vodja Službe za lokalno samoupravo dr. Roman Lavtar ter vodja Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti na Ministrstvu za finance mag. Rajko Puš.

Program dogodka.

Za udeležbo na posvetu se je treba predhodno prijaviti do petka, 21. septembra 2018, prek spletnega obrazca. Pri prijavi navedite ime, priimek in naslov stalnega prebivališča (zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora).

Vljudno vabljeni!

26.9. / Delo s konfliktnimi strankami in motiviranje zaposlenih 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet s praktično delavnico z naslovom DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI iMOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. Dogodek bo potekal 26. 9. 2018 od 9.30 – 14.30 v dvorani Marjance Ručigaj, Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12f, Trzin. 

Ljudje smo bitja odnosov. Kakovost odnosov se izraža v kakovostni komunikaciji. Lepi odnosi se gradijo s prijazno, nenasilno, empatično komunikacijo. Do sem idila… Resničnost vašega dela pa: dnevno srečevanje s strankami in zaposlenimi, zahtevno delo ter nenehno usklajevanje različnih interesov in pričakovanj pogosto sproža konflikte, greni odnose, povzroča nemotiviranost in zavira učinkovite delovne procese. Napete komunikacijske situacije v zaposlenih neredko povzročajo stres in notranjo stisko. Delo v lokalni samoupravi zato zahteva ne le veliko mero čustvene zrelosti ter obvladovanja komunikacijskih spretnosti in veščin, ampak tudi notranjo uravnoteženost, osebno(stno) trdnost ter sposobnost motiviranja sebe in drugih.

Na delavničnem seminarju bomo analizirali nekatere konfliktne situacije, s katerimi se pri svojem delu srečujete, ter iskali načine za vaše opolnomočenje za mirno, kakovostno in učinkovito delovanje in motiviranje zaposlenih. Z udeleženci delavničnega seminarja bomo:

 • ozavestili stopnjo konfliktnosti, ki so jim izpostavljeni pri vsakdanjem delu,
 • teoretično spoznali in praktično preizkusili nekatera učinkovita komunikacijska orodja, ki pomagajo pri bolj učinkovitem komuniciranju s strankami in zaposlenimi,
 • analizirali in evalvirali konkretne konfliktne situacije,
 • iskali spodbude za bolj motivirano in odgovorno delo v službi.

Seminar je namenjen direktorjem in direktoricam občinskih uprav, vodjem organizacijskih enot in vsem zaposlenim v občinskih upravah, ki se pri svojem delu srečujejo s konfliktnimi strankami. 

Vabilo na posvet z delavnico in program dogodka

Voditelj delavničnega seminarja

Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Cenjen in iskan je kot terapevt, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi.

2.10. - 3.10. / 2. Kongres slovenskih občin 4/3

Drugi kongres slovenskih občin bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal 2. in 3. oktobra 2018 v Rimskih Toplicah.

Kongres vstopa v razgibano jesensko obdobje in ponuja izjemno priložnost za srečanje predstavnikov vseh slovenskih občin, da z različnih zornih kotov osvetlimo vlogo in pomen slovenskih občin. Pripravili smo strokovno zanimiv in aktualen program ter povabili snovalce zakonodajnih okvirov in lokalne politike, akademike in ugledne strokovnjake.

Osrednji dogodek prvega dne kongresa bo pogovor z novim predsednikom vlade Marjanom Šarcem. Kje je lokalna samouprava danes? Kaj bo in kje bo jutri? Kako omogočiti boljše življenje vsem prebivalcem Slovenije? Evropska sredstva, regionalni razvoj? Ali bo občinski glas bolj slišan in razumljen, kot je bil doslej? In še veliko drugega. Prvi človek nove slovenske vlade ima gotovo mnenje o vseh teh vprašanjih, saj ne nazadnje prihaja iz naših vrst.

Nadaljevali bomo s tremi zanimivimi predavanji o aktualnih vidikih lokalnega razvoja. Damjan Kavaš, Jani Kozina in Srna Mandič bodo govorili o izzivih spodbujanja regionalnega razvoja, ustvarjalnih poklicih kot elementom sodobnega lokalnega razvoja ter kakovosti bivanja in novih izzivih za lokalno skupnost.

Popoldansko okroglo mizo bomo namenili regionalnemu razvoju in izpostavili, ali ima poleg izzivov in priložnosti tudi pasti. Čas bo namenjen vašim pogledom in izmenjavi mnenj o dejavnikih uspešnega regionalnega razvoja.

Drugi dan kongresa bo strokovno izredno pester in tematsko aktualen. Potekali bodo trije vzporedni tematski sklopi. Na njih bomo z gosti opredelili sodobne vidike razvoja občin v digitalni dobi in izpostavili, kako zagotoviti, da bodo prebivalci Slovenije živeli v urejenem, prijaznem, zdravem in varnem okolju, kar si večina ljudi želi kljub pastem, ki jih prinaša globalizacija. Mar vemo, kaj ljudje dejansko želijo in pričakujejo od občin? In kako to uresničiti? Posebno pozornost bomo namenili turističnemu razvoju v lokalnih skupnostih in spregovorili o tem, kako še izboljšati sodelovanje med občinami in turističnim gospodarstvom.

Osrednji del drugega dneva in hkrati tudi sklepni del kongresa bo srečanje in pogovor s predsednikom republike Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. Predsednik republike se bo z županjami in župani ter drugimi predstavniki slovenskih občin pogovarjal o sedanjem trenutku slovenskih občin, prihodnosti, nujnosti regionalne organiziranosti ter odnosu slovenske politike do lokalne samouprave.

Podrobnejše informacije o programu kongresa, načinu prijave, kotizaciji, posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve si oglejte na spletni strani kongresa. Prijava na kongres vam je na voljo do 28. septembra 2018.

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v Rimskih Toplicah 2. in 3. oktobra.

9.10. / Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalni seminar Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin, ki bo potekal 9. 10. 2018 od 10.00 – 13.00 v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana. 

Na izobraževalnem seminarju bo na enostaven in praktičen način predstavljeno vse, kar morate vedeti o novostih zakona, o vaših obveznosti in obveznostih nevladnikov, ki se potegujejo za razpisna sredstva ter o vlogi občin v strategiji razvoja nevladnih organizacij.

Seminar je namenjen predvsem zaposlenim v lokalnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti in drugim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujete s pravnimi vidiki priprave občinskih razpisov na področju nevladnih organizacij.

Voditelj izobraževalnega seminarja bo Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, strokovnjak s področja nevladniškega prava in aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

Vabilo s programom

DOGODKI DRUGIH

25.9. / PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM 5/1

Na zaprosilo MOP objavljamo vabilo na konferenco, ki je namenjena tudi občinam.

Konferenca LUMAT “PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM” bo osredotočena na vlogo celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. Razširitev območij pozidave je bila izpostavljena kot eden od ključnih razvojnih problemov zadnjega obdobja, cilji zmanjšanja pozidave zemljišč pa so določeni tako, da bodo do leta 2050 dosegli ničelno pozidavo (cilji tako v EU kot na nivoju držav članic).

Da bi dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal 2050, bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kompenzacijo in druge ukrepe okoljskega upravljanja. Nekateri izmed njih se že izvajajo v različnih evropskih regijah. Za uresničitev teh ciljev projekt LUMAT poudarja pomen ukrepov, ki se izvajajo znotraj funkcionalnih urbanih območij in krepitev regionalne ravni prostorskega načrtovanja, ki je v mnogih državah uspešna praksa, v nekaterih primerih pa se ta stopnja uveljavlja.

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti pravočasne obnove že zgrajenih območij.
Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.

Vabilo s programom

Prijave na konferenco – prek spletnega obrazca.

 

26.9. / Vabilo na izobraževanje – INFORMACIJSKA PODPORA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018 5/2

Služba za lokalno samoupravo vas vabi na izobraževanje uporabnikov aplikacije za informacijsko podporo rednih lokalnih volitev 2018. Občine, ki imajo do 5.000 prebivalcev lahko na izobraževanje prijavijo enega predstavnika, preostale pa največ dva uporabnika, zato pred prijavo preverite, koliko mest vam pripada v vabilu na tej povezavi.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

9.30   ­- 10.00   Prihod in registracija udeležencev

10.00 – 12. 00  Uporaba aplikacije za informacijsko podporo kandidacijskemu postopku, Genis, d.o.o.

12.00 – 12.30   Uporaba evidence volilne pravice (EVP), Ministrstvo za notranje zadeve

Prijavnice  (prijavnica usposabljanje) pošljite na naslov: vesna.pest@gov.si, kotizacije ni!

27.9. / KROŽNO GOSPODARSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST IN REGIJ 5/3

V sklopu Evropskega tedna regij in mest, bo v Mariboru potekala strokovna konferenca Krožno gospodarstvo za trajnostni razvoj mest in regij, v četrtek, 27. septembra 2018, med 9:30 in 14:30 v Vetrinjskem dvoru.

Na strokovni konferenci bodo sodelovali slovenski strokovnjaki različnih področij, ki bodo predstavili različne vidike nujnosti prehoda v krožno gospodarstvo na državni ravni, predstavili pa bodo tudi vidnejše slovenske projekte, ki krožno gospodarstvo tudi v Sloveniji že postavljajo v prakso.

Konferenčnemu delu bo sledil tudi ogled Centra za pripravo sekundarnih surovin Maribor, ki je sestavljen iz preko 150
elementov, od katerih ima vsak pomembno vlogo pri ločevanju mešanih komunalnih odpadkov. V enem letu je zmožen v eni izmeni obdelati skoraj 40.000 ton mešanih komunalnih odpadkov.

Udeležba je brezplačna, svojo udeležbo na konferenci potrdite na elektronski naslov pr@wcycle.com, kjer so vam na voljo tudi za vsa dodatna vprašanja.

Vabilo

Program konference

 

27.9./ Tretja konferenca TRAJNOSTNE GRADNJE 5/4

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia (GBC Slovenia), ki je član svetovnega združenja za trajnsoto gradnjo (WGBC), želi s svojimi prizadevanji in delom prispevati k razvoju na področjih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja ter upravljanja nepremičnin. S ciljem povečanja kakovosti bivanjskih, poslovnih in delovnih prostorov vzpostavlja na celotnem slovenskem prostoru podnožje za interdisciplinarno komunikacijo med vsemi, ki sodelujejo v gradnji objektov, med industrijo, razvojem, izobraževanjem, projektanti, investitorji in upravljavci objektov oz. nepremičnin.

27. septembra 2018 vas vabijo že na Tretjo konferenco o trajnostni gradnji, ki jo organizirajo v okviru GBC Slovenija.

Zaradi organizacije svojo udeležbo prijavite na tej povezavi: https://gbc-slovenia.si/dogodki-in-izobrazevanja/trajnostna-konferenca-pravi-materiali-prave-trajnostne-resitve/

Program konference.

27.9./ Posvet Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe 5/5

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije bosta v četrtek, 27. 9. 2018, organizirala posvet z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe.

Na posvetu bodo svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s starejšimi, predstavili predavatelji s področja socialne oskrbe, institucionalnega varstva, medicine in prava, s katerimi bomo iskali odgovore na izzive dolgožive družbe.

Prvi del posveta bo namenjen predstavitvi ukrepov, projektov in dejavnosti, ki so namenjeni pomoči starejšim in izboljšanju kvalitete njihovega življenja, v drugem delu pa bo Varuh človekovih pravic Republike Slovenije predstavil izsledke raziskave na področju prehrane, bolnišničnih okužb in skrbništva, ki jih bodo dopolnila mnenja strokovnjakov z omenjenih področij. Posvetili se bomo tudi problematiki nasilja nad starejšimi, demenci in skrbi za starejše invalide ter druge ranljive skupine starejših.

Okviren programa prilagamo tukaj, uradno vabilo na posvet s končno verzijo programa pa lahko pričakujete v sredini septembra 2018. Takrat boste podrobneje obveščeni tudi o načinu prijave na posvet.

Udeležba na posvetu je brezplačna.

 

 

28.9. / INFORMACIJSKA PODPORA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018 – vabilo na izobraževanje uporabnikov 5/6

Služba za lokalno samoupravo vas vabi na izobraževanje uporabnikov aplikacije za informacijsko podporo rednih lokalnih volitev 2018. Občine, ki imajo do 5.000 prebivalcev lahko na izobraževanje prijavijo enega predstavnika, preostale pa največ dva uporabnika, zato pred prijavo preverite, koliko mest vam pripada v vabilu na tej povezavi.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

9.30   ­- 10.00   Prihod in registracija udeležencev

10.00 – 12. 00  Uporaba aplikacije za informacijsko podporo kandidacijskemu postopku, Genis, d.o.o.

12.00 – 12.30   Uporaba evidence volilne pravice (EVP), Ministrstvo za notranje zadeve

Prijavnice  (prijavnica usposabljanje) pošljite do 24.9.2018 na naslov: vesna.pest@gov.si, kotizacije ni!

 

28.9./ Posvet "Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora?" 5/7

KD prostoRož prirejajo skupaj z Mrežo za prostor posvet Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora?, ki bo potekal v petek, 28.9., v Ljubljani. Obravnavane bodo teme kot zakaj na področju prostora deluje tako malo organizacij, kakšne so prednosti in slabosti sodelovanja občin s prostorskimi NVO in kakšne so ovire za razvoj sektorja.

Posvet organizirajo z željo, da občine začnejo tesneje sodelovati sodelovati z lokalnimi NVOji, da prepoznajo prostor kot svoj sektor in da skupaj spodbujamo združevanje prostorskih strokovnjakov v lokalne nevladne organizacije.

Posvet bo potekal od 9:00 do 12:00 v lokalu KUCHA, Mašera-Spasičeva 8, Ljubljana.

Dogodek je del serije MREŽIN FOKUS: urejanje prostora v 2018 in je brezplačen. 

Prijave zbirajo na tej povezavi, vsa obvestila pa bodo objavili tudi na Facebooku.

 

5.10. / Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 5/8

Projekt, ki prikazuje podatke po občinah in nastaja pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan se imenuje Lokalni semafor podnebnih aktivnosti in je še v testni fazi. Lokalni semafor podnebnih aktivnosti je spletna aplikacija, ki prikazuje izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah.

Portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 56-imi kazalniki, 47 od teh je prikazanih za vse občine v Sloveniji. Do oktobra 2018 se je aktivno na semafor priključilo 10 občin, za katere so na voljo tudi vsi osnovni podatki, osnovni kazalci za javne stavbe, energetska prenova brez spodbud ter kazalnik o številu polnilnic za električna vozila.

Posvet ob izidu lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti bo v petek 5.10. v Hiši EU v Ljubljani.  Na dogodku bodo prvič predstavili Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, spletno aplikacijo, ki kaže na to, da so občine so zelo aktivne na področju podnebnih ukrepov.

26.10. / LIFE informativni dan za leto 2019 5/9

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativni dan, ki bo potekal 26. oktobra 2018 od 8.30 dalje v Kongresnem centru Brdo, (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Dogodek je organiziran v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in je namenjen vsem, ki še ne poznate programa LIFE. LIFE je evropski finančni mehanizem, ki nudi sofinanciranje aktivnosti s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Na informativnem dnevu boste pridobili:
–        informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
–        informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
–        izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna. Prijave potekajo do 18. oktobra 2018 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program sta dostopna na spletni strani.

Vljudno vabljeni!

7.11. - 9.11. / Konferenca Strong Communities for a Citizen’s Europe na Dunaju 5/10

Dogodek “Strong Communities for a Citizen’s Europe“, ki ga v sodelovanju s partnerji v okviru Predsedovanja Avstrije Svetu EU organizira avstrijsko združenje občin 7-9. novembra 2018 na Dunaju.
Konferenca je usmerjena na predstavnike lokalnih skupnosti alpske in podonavske regije ter krepitev sodelovanja med njimi, na njej pa bo imel prispevek tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah in predsednik NALAS, g. Darko Fras.

Udeležba na dogodku je ob predhodni prijavi do 23.10.2018 brezplačna, stroške poti in nastanitve nosijo udeleženci sami.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

VLADA RS

Seje Vlade RS 6/1

274. dopisna seja Vlade RS

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2017

Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2017 in bo gradivo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Analiza se nanaša na maso bruto plač, ki so bile obračunane za mesece od januarja do decembra 2016 in 2017 v celotnem javnem sektorju, ter temelji na podatkih Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), kamor uporabniki proračunov Republike Slovenije posredujejo podatke v skladu s predpisano metodologijo.

Podatki so prikazani po podskupinah proračunskih uporabnikov (dejavnostih javnega sektorja) in po plačnih podskupinah, tako da je mogoča primerjava. Število zaposlenih je izračunano na podlagi opravljenih ur in števila oseb, ki so prejele plačo. Namena analize sta prikazati obseg finančnih sredstev, namenjenih izplačilu bruto plač v letu 2017 v primerjavi z letom 2016, in hkrati predstaviti razlike pri izplačilih med posameznimi plačnimi skupinami ter dejavnostmi javnega sektorja po posameznih elementih plače.

Podatki kažejo, da se je masa plač v javnem sektorju v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 5,1%. Povprečna plača se je v istem obdobju povečala za 3,35%, medtem ko se je število zaposlenih povečalo za 2,4%.

Vlada o stališču RS glede vzpostavitve programa za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027

Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

Program za digitalno Evropo je povsem nov program in namenjen izključno financiranju digitalne preobrazbe evropske družbe in gospodarstva, zato Republika Slovenija pozdravlja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021 – 2027. Pri tem še posebej pozdravlja višino skupnega zneska finančnih sredstev v obsegu 9,194 mrd EUR, ki je namenjen financiranju digitalne preobrazbe.

Spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

Uredba predpisuje vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru te javne službe, ter oskrbovalne standarde. Predpisuje tudi tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje te javne službe.

Predlog spremembe uredbe uvaja (manjše) vsebinske spremembe in odpravlja nekatere redakcijske napake.

Bistvene spremembe so v prilogi 3, ki obravnava zahteve za zbirni center, ter prilogah 4 in 5, ki določata pravila izvedbe sortirne analize komunalnih odpadkov.

Sistem vzorčenja pri sortirni analizi se poenostavi. V občinah pod 5000 prebivalci zmanjša število letnih vzorčenj. Čas vzorčenja je izbran tako, da se v dveh zaporednih koledarskih letih izmenjuje odvzem v zimskem in letnem obdobju.

Predlog spremembe uredbe po prejetih pripombah iz javne obravnave uvaja še nekaj sprememb, ki izvajalcem poenostavijo izvajanje javne službe.

1 dopisna seja Vlade RS

Izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Vlada je od Ustavnega sodišča RS prejela pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju s predlogom za začasno zadržanje njenega izvrševanja. Pobudo so vložili Eko krog – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo iz Zagorja ob Savi in še nekaj posameznikov.

V zvezi s predlogom vlada meni, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje izvrševanja Uredbe in da pobudniki ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe ter vložitev predloga za začasno zadržanje njenega izvrševanja. Je pa Vlada RS sodišče zaprosila, da ji zaradi obsežnosti navedb in kompleksnosti predvidenih odgovorov ter širšega kroga vpletenih udeležencev in služb pristojnega ministrstva podaljša 30-dnevni rok za odgovor na vsebinske navedbe v pobudi.

(vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Vabilo k sodelovanju v 5. sezoni Partnerstvo za spremembe »Povezani za akcijo« 7/1

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju, se nadaljuje v 5. krog, tokrat pod naslovom »Povezani za akcijo«.

K sodelovanju vabijo vse, ki prepoznavate pomen odgovornosti, inovativnosti in sodelovanja. Spet iščejo izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji. Program na strani javne uprave koordinira Ministrstvo za javno upravo, na strani gospodarstva pa AmCham Slovenija.

Več o partnerstvu za spremembe.

Svoje izzive lahko prijavite do ponedeljka, 1. oktobra 2018. Komisija »navdiha« za partnerstvo bo izbrala pet najbolj primernih izzivov, ki se bodo predstavili na otvoritvenem dogodku 11. oktobra 2018.

Prijavnica.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« 7/2

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Dne 20. 7. 2018 je bil v Uradnem listu RS, št. 50/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 13.610.400,00 EUR.

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov Ministrstva za javno upravo, najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

NOVICE DRUGIH

PRVA ŠTEVILKA eNOVIC PROJEKTA ePROSTOR 8/1

Geodetska uprava RS (GURS) je izdala E-Novice, ki bodo vsaka dva meseca obveščale o novostih in dogodkih s področja projekta eProstor, kakor tudi o splošnih informacijah povezanih z zakonodajo, o aktualnih predstavitvah in publikacijah kot tudi o domačih in mednarodnih dogodkih povezanih z eProstorom.
Vljudno vabljeni k prebiranju prve številke na tej povezavi.

Kulturna pustolovščina na dlani 8/2

Obveščamo vas o dvodnevnem dogodku, ki bo potekal 29. in 30.9.2018, hackathonu, ki ga organizirajo Slovenska turistična organizacija, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za kulturo, ter v sodelovanju z – Microsoft, IBM, Xlab, GDi Ljubljana, Comtrade, Oracle….

Vabijo k sodelovanju v tehnološkem izzivu »Ustvari digitalno zgodbo kulturne dediščine« in obljubljajo privlačne nagrade.

Več o dogodku, vključno s prijavnico najdete na spletni strani »Kulturna pustolovščina na dlani«. Med drugim, seznam zbirk najpomembnejših odprtih podatkov, ki so ga pripravili na MJU.

 

 

 

EMAS predstavitev za lokalne skupnosti 8/3

Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja sistem EMAS (sistem okoljskega upravljanja in revidiranja), instrument za podjetja in druge organizacije, da ocenijo in zmanjšajo svoje vplive na okolje.
To orodje je razvila Evropska komisija in ga prostovoljno izvajajo organizacije. Morda ste že naredili korak oz. o njem razmišljate.

Tu lahko dostopate do več informacij: http://ec.europa.eu/environment/emas/register. V Sloveniji registracijo opravlja Agencija za okolje: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/EMAS/.

Radi bi povečali število slovenskih organizacij, ki so nosilke znaka EMAS in prosim za vašo podporo tudi s posredovanjem informacij.

EMAS lahko prispeva k doseganju nacionalnih in lokalnih okoljskih ciljev. Istočasno pa ne zahteva visoke udeležbe javnih organov, ker gre za prostovoljni sistem. Organizacije, ki imajo EMAS, se zavezujejo, da bodo izboljšale svojo okoljsko učinkovitost in zmanjšale onesnaženje. Dokazati morajo skladnost z zakonodajo, pregledno poročati o svojih vplivih na okolje in sodelovati z javnimi organi.

Evropska komisija je izvedla študijo o najboljših praksah, ki lahko koristijo tako organom kot organizacijam: http://ec.europa.eu/environment/emas/emasperformers_en.htm.

EMAS predstavitev za lokalne skupnosti

eTurizem – Šifrant “status” mesečnih poročil 8/4

V mesečnih poročilih najdete v tretjem zavihku “Register nastanitvenih obratov” med zadnjimi stolpci (z drsnikom desno do konca) sklop podatkov Mesečne statistike za pretekli mesec. Sklop teh podatkov se začne s stolpcem “Status”, kjer so vpisane številke – šifre z naslednjim pomenom:

 

eTurizem – Kaj pomenijo stolpci označeni z delto (Δ) 8/5

V mesečnih poročilih v zavihku »Nočitve po oprostitvah« so ponekod podatki zapisani z rdečo barvo v stolpcih z oprostitvami označenih z delto (Δ). Ti podatki pomenijo spremembe, ki so bile javljene s strani zavezancev po datumu za vnos nočitev tekočega meseca (10. dan naslednjega meseca).

V primeru da se taka vrednost pojavi je potrebno skupni vsoti nočitev po nastanitvenem obratu prišteti (Δ = pozitivna vrednost) ali odšteti (Δ = negativna vrednost).

eTurizem – Kako se preračunajo nočitve za pretekli mesec? 8/6

Distribucija podatkov iz eTurizem na občine občinam ponudi možnost vpogleda v zbrana mesečna poročila. Z izbiro želenega meseca in leta se sname Excel preglednica s štirimi zavihki:

 1. Knjiga gostov
 2. Nočitve po oprostitvah
 3. Register nastanitvenih obratov
 4. Šifrant oprostitev

Kontrola števila nočitev iz podatkov seznama v zavihku »Knjiga gostov« poteka na način, da pri izračunu za tekoči mesec upoštevamo samo nočitve, ki spadajo v tekoči mesec. V vrstici gosta pa je zapisana informacija o celotnem obdobju bivanja gosta.

Primeri:

1. Prihod: 28.7.2018; Odhod: 4.8.2018 (1.8.2018)
Izračun: 1.8.2018 – 28.7.2018 = 4 nočitve (ostale »3« nočitve se bodo upoštevale v poročilu za avgust)
2. Prihod: 7.6.2018 (1.7.2018); Odhod 20.7.2018
Izračun: 20.7.2018 – 1.7.2018 = 19 nočitev (nočitve v juniju »24« pa so se obračunale že v juniju oz. se lahko v tekočem mesecu kot poračun za nazaj)
3. Prihod 2.7.2018; Odhod: ni podatka (31.7.2018)
Izračun: 31.7.2018 -2.7.2018 = 29 nočitev (v primeru da ni podatka o odhodu prevzamemo datum zadnjega v mesecu.)

Pri kontroli nočitev v zavihku »Nočitve po oprostitvah« pa je potrebno upoštevati poleg stolpcev z oprostitvami tudi vrednosti v stolpcih z delto (Δ), ki vsebujejo podatke sprememb, ki so bile javljene po datumu za vnos nočitev tekočega meseca (10. dan naslednjega meseca). V primeru da se taka vrednost pojavi je potrebno skupni vsoti nočitev po nastanitvenem obratu prišteti (Δ = pozitivna vrednost) ali odšteti (Δ = negativna vrednost)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.