V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINI ČLANICI ŠEMPETER – VRTOJBA IN ROGAŠKA SLATINA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

SOS pozval MOP k zagotovitvi finančnih sredstev za izvajanje nujnih sanacijskih del na vodotokih 1/1

Konec meseca junija in v začetku julija je bilo večje število občin prizadetih zaradi močnih neurij, ki so povzročila veliko škode na komunalni infrastrukturi, stanovanjskih objektih, kmetijskih zemljiščih in vodotokih.

Ena od prizadetih občin, je bila s strani območne direkcije za vode opozorjena, da bodo prisiljeni zaustaviti intervencijska dela, saj ne razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi, čeprav so ta nujna za zagotovitev osnovne poplavne varnosti.

Ker nanosi, ki so zasuli korita rek in hudourniških potokov, močno ovirajo pretočnost rek in potokov predstavljajo potencialno nevarnost za še večjo škodo, je Skupnost občin Slovenije MOP pozvala k zagotovitvi finančnih sredstev Direkciji za vode. 

Po napovedih meteorologov, se  vremensko stanje še ne bo stabiliziralo, zato je potrebna nujna sanacija zasutih vodotokov, s katero se bo preprečila dodatna škoda in se bo zagotovila osnovna poplavna varnost občanov. 

Sestanek na temo Varnost na slovenskih cestah ni samoumevna 1/2

V torej 16. julija je v prostorih Agencije RS za varnost v cestnem prometu (AVP) potekal sestanek (in nato novinarska konferenca) na temo varnosti v cestnem prometu. Predstavnica AVP je na začetku predstavila analizo stanja varnosti v cestnem prometu, ki se nahaja na tej povezavi.

V letošnjem polletju se je stanje na slovenskih cestah slabše, kot je bilo stanje v enakem obdobju lani, zato so s strani AVP pozvali nadzorne organe (policijo, redarstva) k ukrepanju.

Predstavnik SOS je pozdravil organizacijo sestanka, saj občine na tak način dobijo informacije o stanju prometne varnosti, ki močno vpliva na kakovost življenja v lokalnih skupnostih. Tovrstne informacije pomagajo pri načrtovanju tako preventivnih aktivnosti kot tudi nadzora občinskih nadzornih organov (inšpekcije in redarstva), kjer pa se seveda računa tudi na pomoč in sodelovanje Policije. Pomembno je, da se v lokalnih okoljih poveča nadzor nad hitrostjo, ki je v prvem polletju letošnjega leta glavni vzrok za poslabšanje prometne varnosti. 

Na podlagi dogovora na sestanku je SOS občine pozval k sodelovanju v preventivni akciji Varno poletje, ter k povečanju nadzora hitrosti na slovenskih cestah.  

Celotno izjavo za javnost si lahko preberete tukaj.

POVPRAŠEVANJE

Povpraševanje – občinski urbanist 2/1

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na prakso v ostalih občinah.

»ZUreP-2 v drugem odstavku 298. člena določa, da morajo občine zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista. Zanimajo nas izkušnje ostali občin in sicer:

 1. Kako imate urejeno sodelovanje v primeru, da občinski urbanist ni zaposlen v okviru občinske uprave?
 2. Kako v teh primerih vrednotite delo urbanista (urna postavka, mesečni pavšal, ….)?«

Odgovore nam prosimo posredujte do torka, 23.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Povpraševanje – podeljevanje štipendij /žepnin 2/2

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanji vezanimi na podeljevanje štipendij oziroma žepnine, zato vas vljudno naprošamo za sodelovanje.

 1. Ali v vaši občini podeljujete štipendije, žepnine ali oboje?
 2. Ali žepnine podeljujete vsem ali jih omejite ter kako (prihodki staršev, osnova za dohodnino,…)?
 3. Kakšna je višina žepnin in/ali štipendij?
 4. Koliko štipendij in/ali žepnin podelite?
 5. Ali lahko en upravičenec prejme žepnino in štipendijo (v kolikor podeljujete oboje)?
 6. Ali nam lahko posredujete povezavo do vašega predpisa, ki ureja podeljevanje štipendij /žepnin.

Odgovore nam prosimo pošljite do torka, 30.7.2019 na naslov alja.babic@skupnsotobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.7.2019 3/1

V petek, 12. 7. 2019 je bil v Uradnem listu št. 45/19 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje znaša 3,97 eura. Navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Pojasnilo ministrstva prilagamo tukaj.

Pravilnik o elaboratu ekonomike objavljen v Uradnem listu 3/2

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 45/2019 z dne 12.7.2019 objavljen Pravilnik o elaboratu ekonomike, ki ga je na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejel minister pristojen za prostor. Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2125/pravilnik-o-elaboratuekonomike.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ZMVN-1B 3/3

V Državnem zboru se nahaja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B). Cilj zakona je nasloviti odprta vprašanja podrobnejše ureditve posebnih enot vrednotenja tako, da se zagotovijo dodatni vsebinski okviri za njihovo določitev ter tudi podlaga za podrobnejše urejanje s podzakonskim predpisom.

Pripombe in predloge na predlog zakona nam pošljite do petka, 26.7.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 3/4

Dne 26. 3. 2019 je SOS občinam članicam posredovala v obravnavo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je v javno razpravo poslalo MDDSZ. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči. S tem predlogom zakona zasledujemo dva cilja, in sicer:

 1. Razmejiti denarno socialno pomoč (DSP) in minimalno plačo, pri čemer DSP ostaja 392,75 €
 2. hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči na trgu dela

Vlada je na 37. redni seji, dne 27. 6. 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683 – VIII najdete TUKAJ.

Občine nam lahko mnenje na predlog zakona posredujete najkasneje do petka, 26. 7. 2019 na  naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 3/5

V državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:

Glavne spremembe predloga novele zasledujejo naslednje cilje oziroma usmeritve:

 • Jasno se določa vrste in pravila postopkov ter pravice in obveznosti “sodelujočih” v postopkih, ki jih vodi KPK (prijavitelji, vabljeni, obravnavane osebe). Predlagane spremembe spreminjajo dosedanji koncept obravnave suma korupcije tako, da je poudarek na ugotavljanju kršitev integritete. Jasno se razmejujejo postopki, v katerih odločajo vsi trije funkcionarji in postopki, ki jih vodijo strokovni uslužbenci KPK.
 • Podrobneje se opredeljuje pogoje za imenovanje funkcionarjev KPK ter določa, da
  kandidacijska komisija v poslovniku natančneje uredi način svojega dela, standarde strokovne
  usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti.
 • Uvaja se določene poenostavitve – npr. poenotenje na področju daril. Področje prepovedi prejemanja daril se ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), razveljavljajo se podzakonski akti in nalaga se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.
 • Prenova poglavja o omejitvah poslovanja, nasprotju interesov in o nadzoru nad premoženjskim stanjem.
 • Določneje se ureja pravna podlaga za delovanje in nadgradnjo spletnega orodja KPK, ki zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev (Erar).
 • Dopolnjujejo se določbe o evidencah KPK in prekrških po ZIntPK.

Vaše pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete do petka, 2.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 3/6

Z dnem 10. 7. 2019 se je začela javna obravnava osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Osnutek dokumenta s prilogami in podatkovnim slojem osnutka noveliranih aglomeracij je dostopen na spodnjih povezavah:

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do srede, 14. avgusta 2019, na e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij je možno preko povezave: http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso

 • Uporabniško ime: aglo2019
 • Geslo: aglo2019

DOGODKI SOS

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 4/1

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/2

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

VLADA RS

40. seja 5/1

Strategija na področju migracij

Vlada je sprejela Strategijo Vlade RS na področju migracij. Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

 • mednarodni vidik migracij,
 • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij,
 • mednarodna zaščita,
 • integracija,
 • nezakonite migracije in vračanje,
 • varnostna komponenta.

Strategija definira ključne cilje vlade pri upravljanju migracij. Medresorska delovna skupina bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

Vlada je izdala Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Nova uredba ne vnaša večjih sprememb za male kurilne naprave. Pri tem se lahko izpostavijo naslednje novosti:

 • male kurilne naprave so vse kurilne naprave z vhodno toplotno močjo do 1 MW, ne glede na uporabljeno gorivo in namen uporabe;
 • kurilne naprave na trdna goriva se opredelijo kot kurilne naprave za ogrevanje prostorov oz. sanitarne vode in kurilne naprave za tehnološke namene. Za novo delitvijo kurilnih naprav na trdna goriva, ki se bodo uporabljala za tehnološke namene, se razširja tudi nabor uporabe možnih trdnih goriv v teh napravah, kot npr. ostanki biomase rastlinskega izvora iz proizvodnje in obdelave celuloze papirja in kartona (t.i. papirniška industrija), ter proizvodnje živil in pijač (prehrambna industrija). Za kurilne naprave, ki uporabljajo trdna goriva za tehnološke namene, se določajo tudi nove mejne vrednosti emisije snovi in sicer za dušikov monoksid in dušikovega dioksida, izražen kot NO2, ter za žveplov dioksid;
 • nova uredba se ne uporablja za določevanje mejnih vrednosti emisije snovi v zrak iz kurilnih naprav, ki so izdelane v skladu z nekaterimi evropskimi uredbami.

Prehodna določba določa emisijske mejne vrednosti za kurilne naprave na trdna goriva, ki so bile dane na trg v obdobju od 1. 1. 2012 do začetka veljavnosti nove uredbe. Hkrati se omogoča okoljski inšpekciji, da zaključi postopke v skladu z novo uredbo glede spornih kurilnih naprav. Sporne kurilne naprave so tiste, ki so bile dane na trg po 1. 1. 2016, pri čemer niso dosegale strožjih mejnih vrednosti emisij, ki so se začele uporabljati s 1. 1. 2016. Uporaba teh naprav bo dopustna, če emisije ne presegajo mejnih vrednosti, ki so bile veljavne na dan 31. 12. 2015.

Spremembe Uredbe o podatkih registra nepremičnin

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podatkih registra nepremičnin. Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji uporablja podatke registra nepremičnin. Do izračuna vrednosti nepremičnin po novem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), vrednotenje nepremičnin poteka po obstoječem Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN).

S spremembami ZMVN-1 se rok za izvedbo novega množičnega vrednotenja nepremičnin zamika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020. Zaradi zamika uvedbe novega množičnega vrednotenja nepremičnin je treba podatke registra nepremičnin, ki se uporabljajo le po obstoječem sistemu vrednotenja, ohraniti do 31.3.2020.

Spremembe Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja. Z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) je bilo za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin določena vzpostavitev nove evidence vrednotenja kot posebne namenske evidence za potrebe množičnega vrednotenja nepremičnin, v kateri se bodo shranjevali podatki, ki se uporabljajo pri izračunu posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Za nekatere podatke, ki se uporabljajo za množično vrednotenje nepremičnin, je evidenca vrednotenja matična evidenca, saj se podatki vanjo evidentirajo na podlagi vprašalnikov, ki jih izpolnijo lastniki oziroma upravljavci. Taki podatki so podatki o posebnih enotah vrednotenja, to so t. i. posebne nepremičnine, in sicer elektrarne, bencinski servisi in pristanišča.

Predlagana uredba mora biti uveljavljena do 31. julija 2019, saj sicer njena uveljavitev v delu prilagoditve datuma izvedbi množičnega vrednotenja nepremičnin zaradi vsebinske izpolnitve določbe prvotne določbe uredbe, za katero se predlaga sprememba, ne bo več mogoča.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Razlog za dopolnitev Uredbe je nov vsebinski poudarek regionalne politike v naslednjem programskem obdobju. Zaradi novega vsebinskega poudarka regionalne politike, bo v naslednjem obdobju večja pozornost namenjena obmejnim problemskim območjem, ki so po zakonodaji opredeljena kot prednostna območja vseh razvojnih politik.

Pri dosedanjem, več kot sedemletnem delovanju je bilo ugotovljeno, da ministrstva, z redkimi izjemami, ne namenjajo svojih sredstev za vlagatelje z obmejnih problemskih območij. Program bo vseboval razvojne spodbude različnih ministrstev, ki jih ta lahko dodeljujejo v skladu s predpisi in svojimi načini dodelitve javnih sredstev. Sledil bo skupnim ciljem in konkretno določil instrumente z nosilci in finančnim okvirjem. V programu bo določen tudi način njegovega spremljanja. S tem bo dosežena dodana vrednost takšnega programa, kot je usklajeno dodeljevanje razvojnih spodbud različnih politik, ki so v pristojnosti večih resorjev.

Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027

Vlada je sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 in se seznanila z gradivom Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovi, za namen priprave in spremljanja izvajanja regionalnih razvojnih programov 2021–2027 v letu 2019, ažuriranje metodologije in baze podatkov o funkcionalno degradiranih območjih.

Program odprave posledic škode v gospodarstvu

Vlada je sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v letu 2018 in bo za izvedbo programa namenila sredstva v višini 1.370.000 evrov, ta pa bo zagotovila iz proračunske rezerve za leto 2019.

Analiza ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov

Vlada se je seznanila z Analizo ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. Rezultati analize s pomočjo podatkov iz baze ISPAP kažejo, da naj bi odhodki občinskih proračunov zaradi učinkov povišanja plač znašali okoli 20 mio evr.

Vlada Republike Slovenije in reprezentativna združenja občin so sprejeli dogovor o višini povprečnine za leto 2019, ki znaša 573,50 EUR. V primerjavi z letom 2018, ko je povprečnina znašala 551 EUR, je povprečnina višja za 22,5 EUR.

Občine so v letu 2018 prejele 1.154.638.564 EUR sredstev primerne porabe iz naslova dohodnine, v letu 2019 pa 1.186.218.380 EUR sredstev primerne porabe iz naslova dohodnine in 18.370.510 EUR iz državnega proračuna kot finančno izravnavo. Občine so v letu 2019 tako prejele 49.950.326 EUR več kot leta 2018. Del povišanja povprečnine je bil namenjen tudi pričakovanim višjim stroškom občin, zaradi predvidenega povišanja plač v javnem sektorju v letu 2019. V skladu s Poročilom Delovne skupine za pripravo predlogov predpisov, ki bodo zmanjšali stroške občin, bodo z Zakonom o zmanjšanju stroškov občin v letu 2020 zmanjšane obveznosti občin v višini najmanj 31 mio evrov.

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji

Slovenija je glede uspešnosti pri zagotavljanju varnega in cenovno dostopnega elektroenergetskega sistema, ki upošteva tudi načela okoljske trajnosti, po oceni Svetovnega energetskega sveta za leto 2018 uvrščena na visoko šesto mesto, z vidika energetske varnosti pa celo na drugo mesto. Poraba električne energije, vključno z izgubami v sistemu in ob upoštevanju, da polovični delež proizvodnje NEK pripada Hrvaški, ni bila v celoti pokrita s proizvodnimi viri na območju Slovenije. Pokritost slovenske porabe z domačo proizvodnjo je znašala približno 84,6 %.

Pričetek postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

Vlada se je seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) naložila, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski socialni sklad plus (ESS+).

Mnenje o predlogu dopolnitev Stanovanjskega zakona

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D), ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS. Vlada predloga zakona ne podpira. Med drugim pojasnjuje, da ima v Normativnem delovnem programu vlade za letošnje leto že predvideno sprejetje novega Stanovanjskega zakona, ki bo vseboval tudi spremembe glede potrebnih soglasij za izvedbo poslov, ki presegajo okvir rednega upravljanja (mednje sodijo tudi izboljšave in posegi, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje). Predlagane zakonske rešitve v novem Stanovanjskem zakonu bodo reševale problem soglasij sistemsko in ne le za tiste izboljšave, ki se nanašajo na odpravo arhitektonskih ovir, kar je predmet predlagane dopolnitve zakona.  Hkrati z znižanjem zahtevanega soglasja bo predlagano pravno varstvo preglasovanih etažnih lastnikov.

Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Ministrstva prednostno in pospešeno pripravijo predloge sprememb predpisov v skladu s časovnim načrtom, določenim v poročilu delovne skupine ter pripravijo predloge sprememb in dopolnitev prve skupine zakonov, evidentiranih v poročilu delovne skupine v roku, ki bo omogočal hkratno obravnavo s proračunskimi dokumenti za leto 2020. Koordinacijsko vlogo pri pripravi predlogov izvaja Ministrstvo za javno upravo.

Delovna skupina nadaljuje z delom in do 31. decembra 2019 poroča vladi o realizaciji s tem poročilom dogovorjenih predlogov sprememb predpisov za zmanjšanja stroškov občin.

(Vir: Vlada RS, ab)

DOGODKI DRUGIH

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027 6/1

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Ministrstvo  za kulturo vas vabi na delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala 28.8. 2019 (NOV TERMIN), v Gledališču Koper, od 9.00 do 14.00.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si.

AKTUALNI RAZPISI

Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019 7/1

Društvo za razvoj slovenskega podeželja z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti, ki bo zastopala Slovenijo na 16. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja za leto 2020 pod geslom »LOKALNI ODGOVORI NA GLOBALNE IZZIVE«.

Nacionalni finalisti se bodo 8. 10. 2019 predstavili na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu, kjer bomo razglasili nacionalnega predstavnika za evropsko nagrado za razvoj podeželja. Razpis in prijavnica sta objavljena na spletni strani društva TUKAJ.

Rok prijave:  5. avgust 2019.

Povabilo za predstavitev inovativnih praks in tehnologij na razstavnem prostoru MKGP v času sejma AGRA 7/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v okviru Mednarodnega kmetijskega sejma AGRA, ki bo potekal od 24. do 29. avgusta, predstaviti inovativne prakse in napredne tehnologije. Vse zainteresirane vabijo, da izrazite svoj interes po predstavitvi lastnih projektov ali proizvodov, s katerim bo lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev.

Podrobneje si preberite v pozivu.

Za prijavo izpolnite prijavnico in jo pošljite na mail: uros.zgonec@gov.si do 15. 8. 2019.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/3

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Eko sklad - spodbude za občine 7/4

Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za pravne osebe za naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije ter nadaljuje s spodbudami občinam za naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Oba nova javna poziva sta bila 21.6.2019 objavljena tudi v Uradnem listu RS.

Več o novih javnih pozivih si lahko preberete v sporočilu za javnost.

 

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/7

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/8

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/9

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Anketa o odgovornem potrošništvu in prepoznavanju socialnih podjetij 8/2

Kot del kampanje “Kupujem odgovorno” so decembra 2017 zagnali anketo “Ali si odgovoren/na potrošnik/ca”, na katero so prejeli kar 862 odgovorov. Zaradi tako velikega odziva in z namenom razvijati odgovorno potrošništvo naprej, so se odločili anketo ponoviti in primerjati rezultate. Prepričani so, da je ozaveščenost sedaj večja.

ANKETA 2019 se nahaja na tej povezavi TUKAJ.

Vzela vam bo 3-5 minut vašega dragocenega časa.

Več informacij pridobite od Mira Miheca, član UO ZSES, miro.mihec@socialnaekonomija.si, 041 710-277.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.