NOVICE SOS

Lokalni piloti projekta Social(i) makers 1/1

Projekt Social(i)Makers namenjen spodbujanju socialnih inovacij v centralni Evropi prihaja v svojo sklepno fazo. Po treh letih izvajanja terenskih in spletnih usposabljanj, intervjujev, hekatonov in world cafejev, predstavljamo nekaj dosežkov projekta v številkah.

Prav tako lahko več o izvedenih lokalnih pilotih v sedmih državah partnerjev projekta preberete v priponki TUKAJ.

POJASNILA

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0 – sprejet na Vladi Republike Slovenije 2/1

Vlada Republike Slovenije je dne 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) lahko izpostave URSZR pristopijo k izdelavi in uskladitvi svojega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ter ga izdelajo najkasneje v 60 dneh po sprejetju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.

DNZiRpandemija_23_7

Priloge:

00SkupnePriloge

00SkupniDodatki

Rok za oddajo zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe 2/2

Kot je obvestilo Ministrstvo za javno upravo je rok za oddajo zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah (KPJS) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. člen ZIUZEOP) podaljšan do 31. avgusta 2020, v skladu z drugim odstavkom 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20).

Ministrstvo za zdravje je v zvezi s tem posredovalo obvestilo glede roka za oddajo zahtevkov za financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe. In sicer v obvestilu predlagajo, da občine Ministrstvu za zdravje najpozneje do 7. 9. 2020 izdajo morebitne nove račune preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) za zahtevke, ki še niso bili vključeni v prvotni zbirni zahtevek in ste jih občine prejele do 31. 8. 2020.

Obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

Pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov 2/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede uporabe ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in kako pravilno poročati v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) v primeru nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene in za čas čakanja na delo.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Vzorci za izplačilo redne delovne uspešnosti 2/4

Obveščamo vas, da so na ministrstvu pripravili vzorce za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva na naslednji spletni povezavi https://www.gov.si/teme/placni-sistem/ v okviru mnenj, pojasnil in odgovorov na temo redna delovna uspešnost.

Vzorci so pripravljeni ob upoštevanju navodila za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca iz priloge 2 Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in ločeno glede na to, ali delodajalec ugotavlja in izplačuje redno delovno uspešnost mesečno, trimesečno ali polletno.

Vzorci za izplačilo redne delovne uspešnosti in Navodila za pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za junij 2020

Strokovne podlage glede kmetijstva – obvestilo 2/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bilo izbrano podjetje za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih. Ministrstvo poziva občine, da sklepe o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerih izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, sprejete po 21. 7. 2020, čimprej posredujejo na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si, saj bodo le na ta način strokovne podlage pravočasno narejene.

Prejeti obvestili si lahko preberete tukaj:

1. Obcine_strokovne_podlage_kmetijstvo_P

2. NUP_strokovne_podlage_kmetijstvo_P

ZAKONODAJA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 3/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju, ki vpliva tudi na poslovanje občin. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se:

 • urejajo nekatera dodatna pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje;
 • spreminjajo pravila o poslovanju z dokumenti izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki;
 • razširja nabor zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Besedilo predloga Uredbe prilagamo TUKAJ.

Morebitne predloge in pripombe na pripravljeno gradivo nam prosimo pošljite do ponedeljka, 27. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) 3/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo v  usklajevanje predlog  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Predlog zakona prinaša nove rešitve, in sicer:

 • Zakon prinaša rešitve, s katerimi se omogoča učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, v praksi. Določajo se sankcije za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih, s katerimi so opredeljeni ključni pogoji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, v primerih ponovnih kršitev s strani varuhov predšolskih otrok se na predlog inšpektorja takšnega izvajalca lahko izbriše iz registra, izbris iz registra pa pomeni, da se izvajalec tri leta ne more vpisati za to dejavnost v razvid.
 • Določa najvišji normativ števila otrok v kombiniranem oddelku, kršitev tega normativa pa je prekršek, za katerega se lahko izreče predpisana globa.
 • Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo pravila za nadomeščanje odsotnega varuha ter obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe ter da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.
 • Z zakonom se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok in določajo stroge sankcije za kršitev te prepovedi, ki sta takojšnja prepoved opravljanja dejavnosti ter globa za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

Celotno besedilo zakona najdete TUKAJ.

Pripombe na predlog nam lahko posredujete do ponedeljka, 27.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov 3/3

V mesecu aprilu 2020 je SOS v pregled prejela predlog Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov. Skupnost občin Slovenije je nasprotovala predlogu v uredbi, s katerim bi se prenesla pooblastila za nadzor nad letenjem brezpilotnikov na občinska redarstva.

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v usklajevanje prejeli popravljen in dopolnjen predlog uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov. Dostopen TUKAJ.

Ob tem ministrstvo sporoča, da se s predlogom Ministrstva za javno upravo za pripravo programa usposabljanja občinskega redarstva za izvajanje nadzorstva strinjajo.Ta program bo pripravila Javna agencija za civilno letalstvo RS .

S tem v zvezi vam na spodnjih povezavah pošiljamo tudi:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge sprememb in dopolnitev na popravljen predlog uredbe pošljete na elektronski naslov info@skupnostobcin.si do torka, 28. 7. 2020.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 3/4

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga posredovalo v strokovno usklajevanje.

 • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.

Po veljavni ureditvi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sodišče o izvršbi na dolžnikov dom, kadar gre za izterjavo denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvesti center za socialno delo (šesti odstavek 169. člena ZIZ). Namen obvestila je doseči, da se dolžnikova nepremičnina, ki predstavlja njegov dom, ne proda zaradi izterjave nesorazmerno nizke terjatve.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju obveščanje centrov za socialno delo zaradi varstva dolžnika dodatno razširja tako, da bo sodišče obvestilo pristojni center za socialno delo tudi v vseh primerih, ko bo prišlo do postopka prisilne izpraznitve dolžnikovega doma (dopolnitev 221. člena ZIZ). Sodišče bo obveščalo centre za socialno delo s posredovanjem sklepa o izpraznitvi dolžnikovega doma. Na ta način bo lahko pristojni center za socialno delo začel z izvajanjem nalog, ki so mu poverjena kot javna pooblastila v zvezi z reševanjem bivanjske problematike dolžnika, dolžnik pa bo lahko izkazal, da si bivanjske problematike ni mogel urediti na drug način, s čimer bo izkazal pogoje za odlog.

V zvezi s predlogom zakona bi želeli pridobiti vaše mnenje predvsem z vidika varstva osebnih podatkov, morebitne stigmatizacije dolžnikov in možnosti, da bi se v primerih postopkov izpraznitve dolžnikovega doma poleg centra za socialno delo obvestilo tudi lokalno skupnost.

Prav tako naprošajo za posredovanje podatkov o morebitnih projektih, v okviru katerih država in lokalne skupnosti rešujejo bivanjsko problematiko socialno ogroženih, s katerimi bi dopolnili uvodno obrazložitev k predlogu zakona.

Vljudno prosimo, da nam posredujete vaše mnenje, morebitne pripombe k predlogu zakona ter zaprošene podatke najkasneje do petka, 31.7.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke 3/5

Ministrstvo za pravosodje je v usklajevanje posredovalo Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke.

Osnovni cilji predloga zakona so na podlagi mednarodnopravnih standardov in konvencij ter dobrih praks, ki se bile sprejete v nekaterih drugih državah in jih spodbujata tako Evropska unija kot Svet Evrope, celovito in sistemsko urediti obravnavo mladoletnih oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj; opredeliti jasna izhodišča, ki dopolnjujejo obstoječo kazensko zakonodajo, zaradi preprečevanja sekundarne viktimizacije otrok oškodovancev in prič ter zasledovanja največje koristi otroka; samostojno urediti številne institute v okviru enega zakona, zaradi česar bo sistem obravnavanja jasnejši, preglednejši in s tem dosledneje zagotavljal pravno varnost otrok oškodovancev in žrtev kaznivih dejanj.

Besedilo zakona najdete tukaj.

Morebitne predloge in mnenje nam lahko posredujete do petka, 31. 7. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 3/6

S strani Ministrstva z okolje in prostor smo v obravnavo in pregled prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju v Uredbi), ki se nahaja na spodnji povezavi.

Že na predlog, ki je bil na SOS in občine posredovan v mesecu aprilu smo posredovali pripombe, ki v osnutku niso bile upoštevane in sicer smo predlagali, da se v Uredbi določi, da se stroški skladiščenja krijejo v okviru razširjene odgovornosti, kot smo predlagali, da  v okviru principa proizvajalec plača krijejo vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo (tudi gradnja in vzdrževanje odlagališč, prevoz iz otokov do odlagališč…).

V predlogu Uredbe se na novo določa:

 • s predlagano novelo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS (proizvajalci)
 • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost PRO in kaj se šteje za dajanje na trg v RS
 • s črtanjem 36. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se predlaga ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo (z določenimi izjemami)
 • tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala preko pooblaščenega zastopnika, na način, kot je že uveljavljen v nekaterih drugih predpisih o PRO
 • trgovci na debelo niso proizvajalci, vendar bodo morali še naprej plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo
 • bveznost PRO je v spremenjenem 25. členu dodeljena tudi distributerjem, ki na prodajnih mestih kot servisno embalažo ponujajo potrošnikom predmete, ki jih njihovi proizvajalci ali pridobitelji ne tržijo za ta namen
 • s spremembo 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se ukinja obveznost poročanja proizvajalcev, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje PRO obveznosti, ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS
 • s predlogom se spreminja tudi pogostost in metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev

 

Pripombe in predloge na predlagano osnutek uredbe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. avgusta.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E 3/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E (EVA 2020-2550-0053).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog sprememb Stanovanjskega zakona pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja posredujete najpozneje do srede 19. 8. 2020, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 3/8

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji – povezava TUKAJ.

S predlaganim pravilnikom se v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu na novo opredeljuje pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. S predlaganim novim pravilnikom želijo zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.

Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi ustrezne priloge:

 • priloge 1 do 5 se nanašajo na besedilo pravilnika za splošne knjižnice,
 • priloga 6 na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti za visokošolske knjižnice,
 • priloga 7 je namenjena specialnim knjižnicam,
 • kazalniki in metodologijo za nacionalno knjižnico so določeni v prilogi 8.

Na podlagi pripravljenega predloga si želijo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do srede, 2. septembra 2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3/9

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Posredovanje podatkov društvu 4/1

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi izkušenj drugih občin glede posredovanja podatkov društvu upokojencev.

Na Občino se je obrnilo Društvo upokojencev, ki želi, da jim občina posreduje podatke o starejših od 69 let zaradi izvajanja njihovega programa »Starejši za starejše«. Informacijski pooblaščenec je glede posredovanja podatkov izdal več mnenj in meni, da občina nima pravne podlage, na podlagi katere bi lahko zvezi društev posredovali poimenski seznam oseb, starejših od 69 let. Občina bi podatke lahko posredovala samo za projekt oziroma aktivnosti, ki jih v okviru izvajanja svojih nalog pri društvu naroči občina in je torej izvajalec zgolj pogodbeni izvajalec občine (na podlagi pogodbe o izvajanju socialnega programa, ki bi vsebovala tudi določbe o obdelavi osebnih podatkov).

Mnenje IP prilagamo na povezavi tukaj.

 • V skladu z navedenim občino zanima kako ste to rešile ostale občine, na kak način ste posredovali podatke oziroma kakšno pogodbo ste sklenili v tem primeru (vzorec).

Odgovore nam prosimo posredujte na naslov info@skupnostobcin.si do torka, 28.7.2020.

Spletno orodje za pretvorbo zvoka in videa v besedilo 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja ostalim občinam glede uporabe spletnega orodja za pretvorbo zvoka in videa v besedilo.

In sicer:

Ali uporabljate spletno orodje za pretvorbo zvoka in videa v besedilo (storitev BEEY, Kliping d.o.o.)? Zvočni posnetki s sestankov, sej OS, ipd. se samodejno pretvorijo v besedilo. Če da, kako ste zadovoljni s storitvijo?

Vaš odgovor nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 29. 7. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI DRUGIH

28.7./ EUKN webinar "SMART Czechia: an integrated approach towards smart cities" 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na webinar v organizaciji EUKN (Evropean Urban Knowledge Network), ki skupaj s češkimi kolegi želi predstaviti reakcijo njihovih mest v razmerah COVID-19 epidemije.

Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju, predvsem z deljenjem odzivov ter izkušenj iz naših mest.

Vabilo s programom in prijavnico TUKAJ.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/2

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

27. redna seja 6/1

Preko upravnih razbremenitev do temeljitejših vsebinskih obravnav pri posegih, pri katerih se pričakujejo pomembni vplivi na okolje

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Spremembe uredbe sledijo na eni strani cilju razbremenitev upravnega organa Agencije RS za okolje (ARSO), pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju spoprijema z velikimi zaostanki. Na drugi strani pa je cilj sprememb pospešitev upravnih postopkov na področjih, kot so postopki za izdajo okoljevarstvenih soglasij, in možnost temeljitejše vsebinske obravnave pri tistih posegih, pri katerih se zaradi njihovih bistvenih lastnosti pričakujejo pomembni vplivi na okolje.

Spremembe bodo imele velik pozitivni učinek na administrativne razbremenitve. Po ocenah se bo število posegov, za katere bi njihovi nosilci zahtevali izvedbo predhodnega postopka, zmanjšalo za dobro polovico. Ob tem je treba poudariti, da bodo nosilci posegov kljub povišanju pragov za predhodni postopek vsekakor morali pridobiti tudi druga ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja pristojnih organov (npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno dovoljenje).

Odzivno poročilo na revizijsko poročilo računskega sodišča »Regionalni razvoj«

Vlada je sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«, z dne 3. julija 2020.

Računsko sodišče je v zvezi z revizijo »Regionalni razvoj« v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2017 ugotovilo določene nesmotrnosti, zato je vlada pripravila odzivno poročilo z izkazom popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Dne 18. julija 2019 je bil na seji Vlade RS dopolnjen in sprejet dokument »Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027«, ki v okviru ciljev in kazalnikov regionalne politike ter vsebinskih usmeritev in spremljanja izvajanja za pripravo regionalnih razvojnih programov ustreza priporočilom računskega sodišča.

V predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bodo upoštevana priporočila računskega sodišča, da se zagotovi večja usklajenost pri načrtovanju in izvajanju evropske kohezijske politike, politike na področju lokalne samouprave in politike prostorskega razvoja ter skladnega razvoja regij. Smiselno je sočasno in soodvisno načrtovanje različnih razvojnih politik, kar zahteva tudi sočasne oziroma soodvisne roke priprave teh razvojnih dokumentov.

Stališče glede predloga spremembe Uredbe o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladih

Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Sprememba uredbe zadeva izredne dodatne vire iz naslova pobude REACT-EU, ki je namenjena spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva. Slovenija pozdravlja predlagano pobudo REACT-EU.

Evropska komisija je maja 2020 predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki obsega nov evropski instrument za okrevanje »Next Generation EU« in prenovljen ter okrepljen predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Kohezijska politika po predlogu komisije predstavlja enega izmed temeljnih elementov okrevanja EU po izbruhu pandemije COVID-19.

Del načrta za okrevanje je tudi pobuda REACT-EU, ki predvideva dodatna kohezijska sredstva v okviru trenutnega večletnega finančnega okvira 2014–2020. Državam članicam bodo v letih od 2020 do 2022 na voljo sredstva za ukrepe na področju zagotavljanja novih delovnih mest in varnosti zaposlitev, podpore malim in srednje velikim podjetjem in zdravstvenim sistemom s ciljem zagotovitve zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja EU. Sprememba uredbe se nanaša na pravila za dostop do dodatnih sredstev, ki jih predlaga Evropska komisija in na urejanje njihovega izvrševanja.

S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo po predlogu lahko podprte naložbe v izdelke in storitve za zdravstveni sektor, naložbe v obratni kapital in naložbene zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij, naložbe, ki spodbujajo prehod na digitalno in zeleno gospodarstvo, ter naložbe na področju infrastrukture, ki državljanom zagotavlja osnovne storitve. Evropski socialni sklad bo lahko podprl ukrepe na področju vzdrževanja delovnih mest s shemami skrajšanega delovnega časa ter nudil podporo samozaposlenim, tudi če ta podpora ni v kombinaciji z aktivnimi ukrepi na trgu dela. Podprti bodo lahko tudi ukrepi za zagotavljanje delovnih mest za ranljive skupine in ukrepi za zaposlovanje mladih, ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, razvoja spretnosti za prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo ter izboljšanje dostopa do socialnih storitev splošnega pomena za različne družbene skupine, vključno z otroki.

Stališče Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu

Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu. Slovenija pozdravlja prenovljeni predlog uredbe, ki uvaja dodatno prožnost pri naložbah v okviru programov kohezijske politike z namenom krepitve njene vloge pri spodbujanju dolgoročnega prehoda k odpornejši, bolj zeleni in digitalni Uniji.

Namen spremenjenega predloga uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, ki predstavlja del pravnega okvira za izvajanje kohezijske politike v naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–2027, je izboljšati gospodarsko odpornost in pospešiti okrevanje EU z uvedbo dodatne prožnosti za naložbe v okviru programov kohezijske politike. Dodatna prožnost bo omogočila učinkovitejše odpravljanje pomanjkljivosti v zdravstvenem sektorju. Predlog uvaja rešitve v zvezi z izboljšanjem pripravljenosti za hiter odziv v primeru izjemnih in neobičajnih okoliščin. Skladno s predlogom bo Evropski sklad za regionalni razvoj lahko še dodatno spodbudil ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih ter s spodbujal gospodarski potencial v turističnem in kulturnem sektorju. V spremembah predloga so predlagane določbe glede širitve upravičenosti podpore znotraj že predlaganih specifičnih ciljev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter določbe glede mehanizma za odziv v izjemnih in neobičajnih okoliščinah in z njim povezana pooblastila Komisije, da po poenostavljenem postopku sprejme izvedbene akte, ki določijo pravila in področja uporabe sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ob razglasitvi novonastalih okoliščin.

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0

Vlada Republike Slovenije je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.

Ministrstva in vladne službe, določene v Državnem načrtu bodo v roku 15 dni po sprejemu  tega sklepa izdelale oziroma uskladile priloge in dodatke k Državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti in jih posredovale Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter izvajalcem nalog iz svoje pristojnosti.

Skladno s sklepom bodo nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja izdelali oziroma uskladili svoje načrte oziroma dele načrtov zaščite in reševanja z Državnim načrtom najkasneje v 60 dneh po sprejemu Državnega načrta.

Nosilci izdelave načrtov dejavnosti morajo v 30 dneh po sprejetju Državnega načrta zagotoviti finančna sredstva in zalogo potrebnih materialno-tehničnih sredstev za najmanj 1 mesec delovanja.

Državni načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija pridobila v času epidemije COVID-19  (marec–maj 2020) in izdelan za pojav  nalezljivih bolezni pri ljudeh, kot izhaja iz ocene ogroženosti. Upoštevane so tudi izkušnje iz tujine.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 7/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/2

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

NALAS išče strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo 8/1

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope (NALAS) išče pristojnega regionalnega strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo (angl. SOLID WASTE AND WATER MANAGEMENT), ki bo podpiral in prispeval pri zasnovi pilotne metodologije vključevanja načela enakosti spolov pri ravnanju s trdnimi odpadki in upravljanju z vodo na lokalni ravni.

Gre za aktivnost NALAS-ovega projekta “Spodbujanje e-učenja in razvoj regionalne baze znanja pri upoštevanju načela enakosti spolov”, ki ga podpira UN WOMEN v Makedoniji.

Več o prijavi si lahko preberete TUKAJ. Rok za oddajo prijave je 11. Avgust 2020 do 16:30.

Povabilo stroke k sodelovanju v raziskavi o zelenih površinah v urbanem okolju 8/2

 

Maja SImoneti
Maja Simoneti

Inštitut za politike prostora (IPoP) vabi k sodelovanju v raziskavi o zelenih površinah v urbanem okolju vse občinske strokovne službe in njihove izvajalce. Vprašalnik v tej objavi je namenjen vsem, ki se v javnem in zasebnem sektorju ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, rabo in vzdrževanjem zelenih površin, saj vključuje splošna vprašanja o delu in pristopu k delu, pa tudi o vidikih urejenosti in rabe zelenih površin.

Mednarodna skupina raziskovalcev (med drugim tudi iz Slovenije) s tem nadaljuje primerjalno raziskavo o urejanju zelenih površin v urbanem okolju. V obdobju pandemije COVID-19 v začetku maja so raziskovalci s pomočjo vprašalnika že zbirali mnenja javnosti o zelenih površinah zaradi povečanega zanimanja javnosti za urejene zelene površine naseljih.

Zdaj raziskovalce zanima mnenje stroke in vseh pristojnih za različne faze ter vidike urejanja zelenih površin v urbanem okolju, ki je pomembno za prakso, kakovost in prihodnost urejanja zelenih površin. Ugotovitve te raziskave bodo iztočnica za nadaljnje proučevanje razmer in prispevek k razvoju dobre domače prakse. Raziskovalci si želijo čim večjega odziva, zato bo raziskava v Sloveniji potekala vse do začetka septembra 2020.

Vprašalnik je dostopen TUKAJ, sodelovanje je anonimno, zahtevalo bo kakšnih 20 minut vašega časa.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Gradiva iz rednih usposabljanj za KOPOP v letu 2019 8/3

V letu 2019 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) izvedla redna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2019. Vsebino usposabljanj

 • Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP in
 • Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

najdete na spletni strani: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1214-14-7-2020-gradiva-iz-rednih-usposabljanj-za-kopop-v-letu-2019.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.