V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ROGAŠKA SLATINA

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

AKTUALNO

DOGODEK SOS:

6.9. / Študijska ekskurzija v občino Kočevje
15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun

30.9. / Napoved konference Vsi kraji so pomembni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Poziv za pripravo pobude o postavitvi objekta za termično obdelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav 1/1

Posredujemo vam poziv s sledečimi izhodišči in pogoji za določitev potencialnih lokacij termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav:

 • Letna količina blata čistilnih naprav je 153.000 t ,
 • Minimalna proizvodna zmogljivost posamezne naprave: 8 – 10 MW termične moči vhodnega goriva;
 • Objekt z vplivi na okolje: presežen prag iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20).
  Skladno z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP) je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po integralnem postopku (okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje);
 • Naprava se uvršča skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015) med IED naprave in mora pridobiti IED okoljevarstveno dovoljenje skladno z 68. členom Zakona o varstvu okolja;
 • Vlogo za izdajo IED okoljevarstvenega dovoljenja je možno vložiti po pridobitvi pravnomočnega integralnega dovoljenja;
 • Gradnja se lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja;
 • Predvidni časi trajanja posameznih aktivnosti, ki se nanašajo na izvedbo upravnih postopkov so zakonsko določeni,
 • Okvirni Terminski plan za postavitev naprave za termično obdelavo blata ČN:
Aktivnost Predviden zaključek aktivnosti
Izdelava študije izvedljivosti oktober 2021
Integralni postopek (DGD + PVO) oktober 2022
Okoljevarstveno dovoljenje (IED OVD) oktober 2023
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje(PZI) februar 2024
Gradnja oktober 2025
Izdelava projektov izvedenih del (PID) december 2026
Tehnični pregled april 2026
Poskusno obratovanje maj 2026

 

Pripravo in izvedbo projektov termične obdelave blata iz komunalnih čistilnih naprav bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo s sredstvi Podnebnega sklada. Ker je termična obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav obvezna lokalna javna gospodarska služba, bodo investitorji občine, ki bodo izvedle tudi vse aktivnosti priprave in postavitve naprav.

Glede na prednostno reševanje problematike vas prosimo, da upoštevate nov rok za oddajo pobud in sicer 30. 7. 2021. Za prejete pobude bo Ministrstvo za okolje in prostor v prvi fazi sofinanciralo izdelavo študij izvedljivosti.

ZAKONODAJA

Pojasnilo MJU glede opravljanja funkcije in določitve dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 2/1

Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo naslovila še dodatno prošnjo po pojasnilu glede tolmačenja prvega odstavka 42. člena ZNUPZ, ki določa, da če funkcionarji funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni opravljanja funkcije v posameznem koledarskem mesecu in glede na število dni razglašene epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu.

 

S strani državne sekretarke pri Ministrstvu za javno upravo smo prejeli sledeče pojasnilo:

 

Iz navedenega izhaja, da funkcionarjem (tudi tistim, ki nepoklicno opravljajo funkcijo) v času razglašene epidemije pripada predmetni dodatek v višini 200 evrov, razen če jim je v vmesnem obdobju, za katerega se dodatek lahko izplača, funkcija prenehala ali pa epidemija več ni bila razglašena (tako je po našem mnenju treba razumeti določilo o sorazmernem izplačilu dodatka). Pri opravljanju funkcije ne gre za isto delovnopravno razmerje, kot pri opravljanju dela, ko je mogoče jasno opredeliti delovni čas javnega uslužbenca. V tem smislu je treba razumeti tudi besedno zvezo »na razpolago«, pri čemer ne more biti razlike glede višine izplačanega dodatka med poklicnimi in nepoklicnimi funkcionarji, saj gre za pavšalni znesek in ne za znesek, ki bi bil odmerjen glede na osnovno plačo. Upoštevaje dejstvo, da gre za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve pa je povsem razumljivo, da za dneve, ko je funkcionar na dopustu ali je odsoten z dela zaradi npr. bolezni, dodatka za te dneve odsotnosti ne more prejemati in je treba upoštevati določilo glede sorazmernosti izplačila.  

POJASNILA MJU – Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 po 42. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela več vprašanj v zvezi z določitvijo in izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 po 42. členu Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli sledeče odgovore na vprašanja in pojasnilo.

 • Ali je podžupan, ki funkcijo opravlja nepoklicno in je upravičen dodatka v višini 30,00 eur dnevno, zaradi opravljanja »funkcije« v civilni zaščiti, upravičen tudi do dodatka v višini 200,00 EUR?

Da, podžupan, ki opravlja funkcijo nepoklicno je upravičen do dodatka v višini 200 evrov (zakon ne govori o izključevanju z dodatkom, za katerega sprašujete).

 • Ali je direktor v času dela od doma upravičen do tega dodatka?

Da, direktor, ki opravlja delo na domu je lahko prav tako upravičen do tega dodatka, saj ne gre zgolj za nevarnost, temveč tudi za posebne obremenitve.

 • Kakšna je oznaka-šifra vrste dohodka pri obračuna dodatka? Ali je enaka kot za javne uslužbence C223?

Šifra bo določena s spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki je že v obravnavi na vladi in naj bi bila predvidoma prihodnji teden uveljavljena. Če bo ostalo tako, kot je v predlogu te uredbe, potem bo šifra C089 (torej nikakor ne C223).  

 • Kdo je podpisnik zahtevkov in ali mora občina interno sprejeti še kakšne posebne individualne sklepe v zvezi s predmetnim dodatkom? Npr. župan za direktorja, Občinski svet za župana in podžupana?

Ne, občini ni potrebno sprejeti še kakšnih individualnih sklepov, dodatek se izplača neposredno na podlagi zakona. Podpisnik zahtevkov je tisti, ki je pristojen za podpisovanje, pri čemer pa se glede zahtevkov upoštevajo navodila MF.

Več odgovorov na vprašanja si lahko preberete v pojasnilih MJU, ki jih objavljamo TUKAJ.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije 2/5

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zasledujejo naslednje cilje:

 • uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije,
 • ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30,
 • učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti,
 • nadgradnja normativnega okvirja posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil,
 • natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije.

Na sledečih povezavah najdete:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, pripombe in stališča na predlog zakona posredujete do srede, 1. 9. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

6.9. / Študijska ekskurzija v občino Kočevje 3/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na študijsko ekskurzijo v občino Kočevje in sicer pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Največji izziv sodobnega urbanega razvoja predstavlja predvsem celovit in trajnostni urbani razvoj, ki je na sončni strani Alp ob meji s Hrvaško, natančneje v občini Kočevje, prepoznan kot uspešen in zgleden.

Cilj študijske ekskurzije je prenos usmeritev upravljanja s prostorom v skladu s celovitim in trajnostnim urbanim razvojem, ki je med drugim vezan tudi na doseganje in ohranjanje skladne podobe naselij in krajine v Sloveniji.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest.

Vabljeni k prijavi!

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 3/2

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

29.9. / Konferenca Vsi kraji so pomembni 3/3

Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije napovedujejo konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Nova teritorialna agenda namreč poziva k vključujoči in trajnostni prihodnosti za ljudi iz vsepovsod. Konferenca bo podprta z razpravo o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in o možnostih za njeno izboljšanje kot tudi s šestimi navdihujočimi primeri, ki spodbujajo teritorialno kohezijo (teritorialno kakovost življenja, vključitev teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh).

Teritorialna agenda 2030, ki so jo pristojni ministri (za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in teritorialno kohezijo) sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Združno ugotavljamo, da so prav gospodarske, družbene in okoljske razlike med kraji tiste, ki določajo način življenja in predstavo o njegovi kakovosti, ob čemur lahko deležniki okrepijo vpliv prostora na oblikovanje politik in tako prispevajo k življenju, ki ga ljudje ocenjujejo kot dobro ali vsaj dovolj dobro.

Teritorialna agenda poudarja pomen izboljševanja kakovosti življenja kot osnovnega cilja vseh javnih politik in v osnovi presega izključno gospodarsko uspešnost. Kakovost javnih storitev in njihov dostop, svoboda gibanja, kakovostna (visokokakovostna, zdrava, odporna) arhitektura in grajena okolja, kvaliteta posameznih prvin narave (zraka, tal in vode) in krajine ter kulturne dediščine predstavljajo ključne dejavnike, ki prispevajo k teritorialni kakovosti življenja. Pri tem velja poudariti, da je za dosego zastavljenih ciljev teritorialne kakovosti življenja potrebno tudi vsesplošno kakovostno upravljanje.

PROGRAM

V prvem delu konference bodo z nami gostje, ki nas bodo uvedli v tematiko:

 • Daniel Meltzian iz Zveznega ministrstva za notranje zadeve, stavbe in skupnost bo predstavil novo teritorialno agendo
 • Wiktor Szydarowski, direktor programa ESPON, bo predstavil koncept teritorialne kakovosti življenja
 • Philipp Schwartz iz programa Interact pa bo razpravljal o teritorialni razsežnosti projektov INTERREG

Osredji del prvega dela oz. same konference je sestavljen iz šestih primerov dobrih praks iz evropskih držav, regij in lokalnih skupnosti, ki že sledijo prioritetam nove teritorialne agende. Svoje izkušnje in znanja bodo delili naslednji vabljeni predstavniki:

 • Mojca Markič iz občine Jezersko bo spregovorila o trajnostnem pristopu k turizmu, ki upošteva lokalne značilnosti
 • Albert Garcia Macian iz španskega mesta Mollet Del Vallès bo predstavil, kako si tudi s prostorsko politiko prizadevajo zagotoviti lokalno samooskrbo
 • Oliver Horeni iz nemške Prometne zveze Oberelbe bo predstavil čezmejni sistem vozovnic Elbe-Labe

 V drugem delu bodo z nami gostujoči strokovnjaki:

 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska iz Wrocława, ki bo govorila o prizadevanjih Wroclawa, da se prilagodi na podnebne spremembe in zmanjša posledice toplotnih otokov
 • Igor Kos z Inštituta WCycle bo predstavil širitev zaveze krožnemu gospodarstvu z Maribora na Podravsko regijo
 • Anett Numa iz informativnega centra e-Estonija pa bo razpravljala o tem, kako je digitalizacijo mogoče uporabiti kot orodje za teritorialno kohezijo

Dogodek se bo zaključil z razpravo o izvajanju nove teritorialne agende s posebnim poudarkom na kakovosti življenja, ki ji bo v popoldanskih urah sledil ogled zglednih primerov v Mariboru.

Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

Prijave za dogodek v živo zbiramo na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS LAHKO TUDI PREKO SPLETA:  Če želite dogodek spremljati prek spleta, se prijavite tukaj.

 

 

VLADA RS

87. redna seja 4/1

Sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Hkrati vlada nalaga ministrstvom, da v roku 30 dni sporočijo Ministrstvu za javno upravo podatke o kontaktnih točkah, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na njihovo področje dela. Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo in objavilo seznam kontaktnih točk na svoji spletni strani najkasneje 37 dni po uveljavitvi uredbe.

Bistvene spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, vezane na vozila, se nanašajo na spremenjene tehnične pogoje pri naročanju vozil, ki se skladno z direktivo imenujejo »čista vozila« ter »brez-emisijska vozila«. Novost, ki se uvaja pri javnem naročanju, vezanem na vozila za cestni prevoz, je upoštevanje deležev čistih in brez-emisijskih vozil tudi pri naročilu nekaterih storitev prevoza (poštne in kurirske dejavnosti, komunalne dejavnosti, storitve javnega cestnega prevoza, cestni potniški prevoz za posebne namene, izredni potniški prevoz).

S spremembo veljavne uredbe se razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ter dodajata nova predmeta zelenega javnega naročanja »Stavbno pohištvo« in »Protihrupne cestne ograje«.

Tudi z namenom hitrejšega prehoda v nizko ogljično družbo in spodbujanjem krožnega gospodarstva ter zmanjšanjem vplivov na okolje je potrebno povečati rabo lesa, ki je priznano eden od najbolj okoljsko prijaznih naravnih materialov.

S spremembo veljavne uredbe se razširja tudi nabor okoljskih vidikov, ki jih je potrebno upoštevati pri oddaji javnih naročil: prednost je treba dati bolj trajnostnim proizvodom.

Dodatno se v veljavni uredbi popravlja tudi besedilo pri cilju zelenega javnega naročanja čistil ter spreminjajo določbe, ki urejajo nabavo ekoloških živil in živil iz shem kakovosti.

Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

Vlada je sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.

Z dopolnitvijo Uredbe se položajni dodatek za poklicne gasilce ureja primerljivo z ostalimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma z dne 5. 1. 2018, ki v IV. točki določa, da Ministrstvo za obrambo sprejme zavezo, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva, prav tako pa bo pripravilo ustrezen predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.

V skladu z Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence  javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek v primeru, ko je v posamezni notranji organizacijski enoti na sistemiziranih delovnih mestih zaposlenih najmanj pet javnih uslužbencev, vključno z javnim uslužbencem, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela v notranji organizacijski enoti.

Uredba pa določa tudi izjeme od pravila najmanj petih javnih uslužbencev. S predlagano dopolnitvijo Uredbe se določa, da se kot izjema, dodajo tudi zaposleni v poklicnih gasilskih enotah.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

S spremembo uredbe se rok za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje, ki je določen v veljavni uredbi v prvem stavku prvega odstavka 5. člena, spremeni iz 15. marca na 15. november.

Sam rok za izvedbo postopka ocenjevanja delovne uspešnosti javnega uslužbenca ostaja enak, kot ga določa veljavna uredba, in sicer se javne uslužbence oceni vsako leto najkasneje do 15. marca.

Uredba se dopolnjuje tudi v delu, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Pri tem se ne spreminja ureditev, s katero se je določil zamik pravice do izplačila plače iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive, in sicer za vse javne uslužbence in funkcionarje tako, da pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom, pridobijo s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje.

Upoštevaje, da so bili postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v letu 2021 že izvedeni, se v položaj javnih uslužbencev, ki so napredovali v višji plačni razred s 1. aprilom 2021 na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s predlogom sprememb uredbe, ne posega.

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Vlada je na seji sprejela odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo spremlja in analizira postopek digitalne preobrazbe na državni ravni in v posameznih regijah, pripravlja strateške državne dokumente in politike s področja digitalne preobrazbe ter usklajuje in spremlja njihovo izvajanje. Naloge službe so tudi, da pripravlja in usklajuje ukrepe institucij na državni ravni s področja politike digitalne preobrazbe ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje ter pripravlja in izvaja ključne državne projekte, ki so v skladu z državno strategijo digitalizacije in vplivajo na izboljšanje digitalnih kazalnikov. Poleg tega so naloge službe, da pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte politike digitalne preobrazbe, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije in skladov Evropske unije.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 5/1

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 5/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 5/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Objavljen razpis za LIFE program za leto 2021 5/4

S strani LIFE ekipe smo bili obveščeni, da je objavljen razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za vsebinska področja: naravna in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu “Funding & tender opportunities”. Ker razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberejo. Razpisi so objavljeni na spremenjeni spletni strani, zaradi česar opozarjajo na možnost manjših popravkov/sprememb. Za več informacij v povezavi s prijavo pridobite na life.mop@gov.si.

Razpis bo predstavljen v okviru Info dneva, ki ga organizira CINEA 8. in 9. septembra. Več informacij o dnevu si lahko preberete TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 5/5

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 5/6

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 5/7

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

NOVICE DRUGIH

Podpora energetske tranzicije Savinjsko-šaleške premogovne regije z izvajanjem projekta DeCarb 6/1

Projekt DeCarb, ki je bil odobren v okviru tretjega razpisa programa Interreg Europe pod prioriteto nizkoogljično gospodarstvo, se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca meseca maja 2023. V sklopu projekta DeCarb, je Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo pri izvajanju mednarodnega projekta DeCarb v tesnem sodelovanju z omrežjem regionalnih deležnikov aktivno prispeval k oblikovanju strateških okvirjev energetske tranzicije Savinjsko-šaleške premogovno intenzivne regije.

Glavne usmeritve prehoda iz premoga na trajnostne energetske vire poleg samega razogljičenja sektorjev energetike in prometa obsegajo temeljno zahtevo po ustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo ter spodbujanju razvojno-raziskovalnih potencialov regije s čimer se zagotavljajo dolgoročno vzdržni socio-ekonomski sistemi in družbena kohezija.

Več informacij o projektu je na voljo TUKAJ.

 

Vabilo k izpolnitvi vprašalnika COMPOSE PLUS 6/2

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor sodeluje v projektu COMPOSE PLUS, programa Interreg MED, ki si prizadeva v sredozemskih skupnosti povečati energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije na lokalni ravni in sicer kot razvojno priložnost v okviru evropskega zelenega dogovora. To namerava storiti s spletnim orodjem za trajnostno energetsko načrtovanje (dostopnim TUKAJ), s prenosom znanj ter naborom najboljših praks za politične odločevalce in načrtovalce razvoja v smeri prehoda na čisto energijo.

Vljudno vas vabijo k izpolnitvi vprašalnika tukaj. S  sodelovanjem  boste pomagali prilagoditi COMPOSE PLUS pristope in orodja za usposabljanje ter razviti ukrepe glede na vaše interese, potrebe in potencial.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.