V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKNO, GORNJA RADGONA, KOČEVJE, POLZELA IN VOJNIK.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA PUCONCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

24. Seja predsedstva SOS v Cerknici 1/1

V sredo, 26.9.2018 je v prostorih občine Cerknica potekala 24. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje točke:

 • Pogajanja za povprečnino za leti 2019 in 2020

Županje in župani so uvodoma ocenili predlog vlade na sestanku 21. septembra kot nespodoben. Pisni vladni predlog je namreč vseboval predlog višine povprečnine 575 Eur, medtem ko so vladni pogajalci na samem sestanku predlagali financiranje v višini 564 Eur. Člani predsedstva so opozorili, da izračunani tekoči stroški občin na podlagi pravilnika o podprogramih znašajo 608 Eur na prebivalca in še ne vsebujejo morebitnih dodatnih stroškov zaradi dviga plač zaposlenim v javnem sektorju, niti dodatnih stroškov, ki so nastali z novimi zakonskimi nalogami. Ob tem so tudi izpostavili, da je vrednost določene povprečnine zaradi neupoštevanja inflacije nižja od realnih stroškov občin. Upoštevaje vse dodatne obveznosti in argumente, si je bilo predsedstvo enotno za določitev povprečnine v višini 633 Eur na prebivalca občine. Prav tako pa je bilo izpostavljeno, da je novo Vlado RS potrebno opomniti, da naj ne ponavlja napake preteklih vlad in zagotovi usklajevanja, in ne pogajanj, saj lokalna samouprava in izvajanje zakonsko določenih nalog ne sme in more biti predmet arbitrarnosti.

Predsedstvo je izrazilo tudi začudenje, saj so glede na to, da je predsednik vlade bivši župan, pričakovali, da bo odnos ministrstev primeren teži in pomembnosti nalog, ki jih občine opravljajo za občanke in občane. Žal pa je prvo srečanje potekalo v odsotnosti novih ministrov in državnih sekretarjev. Župani so zato opozorili na pomembnost zagotavljanja kredibilnih sogovornikov pri prihodnjih usklajevanjih za povprečnino.

 • Predstavitev pregleda sistema plač županov z drugimi državami

Predsedstvo SOS se je seznanilo z različnimi modeli lokalne samouprave in s sistemom plačil za opravljanje funkcije župana na lokalni ravni v nekaterih evropskih državah ter s tem kakšna so razmerja med plačili državnih in lokalnih funkcionarjev. Predstavljeni so bili modeli in ne višina plačil za opravljanje funkcije na lokalni ravni, saj je višina namreč v tesni povezavi z DBP vsake posamezne države.

Opozorjeno je bilo, da v Sloveniji že od leta 2008 ni bilo uskladitve plačnih razredov županov, župani pa so posebej tudi izpostavili, da bi bilo potrebno uskladiti plačni sistem za vse zaposlene na občinah.

 • SWOT analiza združevanja SOS, ZOS in ZMOS

Z namenom, da se v bodoče oblikuje ena asociacija občin, ki bo ustrezala pričakovanjem in potrebam vseh občin je bilo me združenji dogovorjeno, da vsako združenje zase pripravi pregled prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Predsedstvo SOS se je seznanilo s SWOT analizo, ki jo je pripravila SOS, to je z vidika stanja kot je, s tremi reprezentativnimi združenji osredotočeno na SOS ter z vidika zastavljenega cilja, torej združitve SOS, ZOS in ZMOS. Vprašalnik je izpolnilo 106 anketirancev.

Predsedstvo SOS je na podlagi izsledkov analize predlagalo, da se pripravi predlog organizacijske sheme, sestavo organa pa je potrebno koncipirati tako, da bodo lahko vse občine enakovredno uveljavljale svojo voljo, potrebe in interese in na način, da bodo zastopane vse regije.

 • Sodelovanje občin v projektu investiranja v obnovljive vire energije in energetsko sanacijo

Katja Podbevšek iz Greenpeace v Sloveniji je v nadaljevanju županjam in županom predstavila sklad ELENA, ki je namenjen investicijam za investicije v obnovljive vire energije in energetsko sanacijo. Sklad zagotavlja podporo za tehnično pomoč pri razvoju projektov, s fokusom na investicijah v URE, OVE in razvoje trajnostnega prometa. Povedala je, da manjše občine za sredstva iz sklada težko kandidirajo, saj je spodnja meja vrednosti projektov iz sklada ELENA 30 mio. Eur. Možno pa je, da se slovenske občine povežejo in skupaj oddajo projekte za tehnično pomoč iz sklada ELENA. Pojasnila je, da bi bili Projekti prijavljeni in alocirani preko agregatorja Zadruga za etično financiranje, ta pa bi razdelil sredstva občinam, ki so prijavile projekte investicij v sončne panele, vetrne elektrarne in energetsko sanacijo javnih stavb. Predsedstvo SOS je predlog podprlo in pooblastilo sekretariat Skupnosti občin Slovenije, da občine povabi k skupni prijavi projektov.

 • Predstavitev projekta »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«

Vojmir Drašler iz Ministrstva za infrastrukturo in mag. Roman Rener iz Geodetskega Inštituta RS sta predstavila projekt omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Ciljne skupine v letu 2018 in 2019 so gibalno ovirane osebe, slepe osebe in šolski otroci. Gre za sistem prilagoditve določenih storitev npr. javnega potniškega prometa in izdelave karte varne poti za ranljive skupine prebivalstva, nadgrajen in prilagojen ciljnim skupinam invalidov, na podlagi katerega bodo izdelane karte varnih poti na ravni občine in osnovne šole. Z izvedbo delavnic »Varne poti za šolajočo mladino« starše in otroke ozaveščajo tudi o varnosti v prometu v osnovnih šolah. Projekt kot tak poteka že 3. leto in sicer že v implikativni izvedbi (tudi v sodelovanju z občinami). Ministrstvo za infrastrukturo je izreklo pobudo, da se občine prostovoljno prijavijo za sodelovanje kot testna občina. Namen je, da bi po zaključku projekta čez 4 leta, pokrivali s kartami čim večji prostor v državi, njihova prizadevanja pa so podprli tudi županje in župani.

***

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delom delovne skupine za notranjo revizijo pri SOS, v Komisijo za prostor in v Komisijo za varstvo okolja in trajnostni razvoj sta bili imenovani novi članici iz občine Piran, ob zaključku seje pa se je Skupnost občin Slovenije posebej zahvalila članicam in članom predsedstva SOS za aktivno delovanje v predsedstvu in modro vodenje organizacije ter jim podelila zahvalne listine.

Galerija slik.

NOVICE SOS

2. kongres slovenskih občin 2/1

V Rimskih Toplicah je 2. in 3. oktobra 2018 pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal 2. kongres slovenskih občin. Osrednji dogodek prvega dne je bil pogovor z novim predsednikom vlade Marjanom Šarcem. V pogovoru se mu je pridružil tudi minister za javno upravo Rudi Medved.

Prvi dan kongresa je naslovil aktualne vidike lokalnega razvoja. Damjan Kavaš, Jani Kozina in Srna Mandič so govorili o izzivih spodbujanja regionalnega razvoja, ustvarjalnih poklicih kot elementom sodobnega lokalnega razvoja ter kakovosti bivanja in novih izzivih za lokalno skupnost.

Na popoldanski okrogli mizi, kjer je tekla beseda o regionalnemu razvoju, so sodelovali dr. Ivan Žagar, podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, Robert Smrdelj, predsednik Združenja občin Slovenije, Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, Rudi Medved, minister za javno upravo Republike Slovenije, Zvonko Černač, predsednik Odbora Državnega zbora RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Dušan Strnad, predsednik Komisije Državnega sveta RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj MGRT.

Drugi dan kongresa so potekali trije vzporedni tematski sklopi. Z gosti so bili osvetljeni sodobni vidiki razvoja občin v digitalni dobi, kako zagotoviti, da bodo prebivalci Slovenije živeli v urejenem, prijaznem, zdravem in varnem okolju, posebna pozornost pa je bila namenjena turističnemu razvoju v lokalnih skupnostih.

Več o vsebinah drugega kongresa na tej povezavi.

SOS se je z DVK dogovoril za brezplačno izposojo volilnih skrinjic 2/2

Skupnost občin Slovenije se je z Državno volilno komisijo dogovorila, da bodo zainteresiranim občinam brezplačno posodili volilne skrinjice. Občinam tako ne bo potrebno kupiti novih volilnih skrinjic.

Državna volilna komisija soglaša, da okrajne volilne komisije, ki volilne skrinjice hranijo na upravnih enotah, le-te posodijo občinskim volilnim komisijam za izvedbo letošnjih lokalnih volitev. Za izposojo skrinjic je treba podpisati sporazum (vzorec sporazuma se nahaja tukaj). So pa iz Državne volilne komisije sporočili, da okrajne volilne komisije s primo/predajo skrinjic ne smejo imeti nobenih stroškov.

Glede na zgoraj navedeno vam tukaj prilagamo seznam okrajnih volilnih komisij, ki volilne skrinjice hranijo na sedežu OVK. Volilne komisije (občinske in okrajne) se glede realizacije predaje oziroma vrnitve skrinjic dogovorite neposredno. Kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij so objavljeni na http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev.

Ob svetovnem dnevu turizma SOS predstavil priložnosti krožnega turizma 2/3

27. septembra 2018 sta v Mariboru potekala dva dogodka namenjena krožnemu gospodarstvu. Na sedežu Skupnosti občin Slovenije je potekal 4. sestanek deležnikov projekta CircE, na katerem so bile obravnavane prepoznane priložnosti krožnega turizma.

SOS se namreč v mednarodnem konzorciju Interreg Europe projekta osredotoča na področje turizma, medtem, ko se drugi partnerji osredotočajo na druge sektorje, kot so hrana, zgradbe, odpadki, tekstil in podobno. Vsak s svojimi deležniki prepoznava ovire in priložnosti ter dobre prakse. SOS je doslej identificiral naslednje priložnosti:

 1. Razpršeni hoteli -> kot povezovalci lokalne ponudbe, valorizacije razpoložljivega grajenega okolja fizičnih oseb, več namenska raba objektov, delitvena ekonomija
 2. Zmanjšanje odpadne hrane, zmanjšanje odpadne embalaže, enkratno uporabljive plastike, večje število dobro označenih posod za ločeno zbiranje odpadkov na javnih mestih
 3. Kratke verige dobave ekološko pridelane lokalne hrane -> oblikovanje kratkih prehranskih verig tudi za turistične ponudnike, javno dostopna digitalna platforma za povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane, da bi z združenimi večjimi količinami lahko zagotovili zanesljivo dobavo turističnemu gospodarstvu (tudi za zeleno javno naročanje živil in drugih izdelkov)
 4. Krožni poslovni modeli v hotelirstvu – npr. najem storitve zagotavljanja udobnih ležišč namesto nakupa vzmetnic, centraliziran servis eko-pralnic za ponudnike nastanitev (predvsem sobodajalci), spodbujanje ponovne uporabe (npr. pohištva) iz re-use centrov v gostinskih in nastanitvenih objektih (sistematično spodbujanje povezav med ponudniki zelenih storitev in okolju prijaznih izdelkov)
 5. krepitev trajnostne mobilnosti v okviru turistične destinacije – vzpostavitev in izvajanje načrta mobilnosti v občini, električni avtobusi, avtobusi na metan ali avtobusi na plinski pogon, električni avtomobili in kolesa za najem, polnilne postaje za električne avtomobile, …
 6. Vključitev v zeleno shemo, dopolnitev le-te in njeno razširjanje izven meja, digitalna nadgradnja -> ozaveščanje in izobraževanje lokalnega gospodarstva o ukrepih in možnostih za razvoj krožnega gospodarstva in izvajanje posebnih ukrepov
 7. Zagotovitev kroženja vrednosti v destinaciji tudi z uvajanjem zelenih lokalnih kartic ali lokalnih valut
 8. Vzpostavitev slovenske „učilnice“ za krožni turizem na primerih dobrih praks
 9. Sleherni, za turista ključni element ponuditi z upoštevanjem krožnih principov, sledljivo in to promovirati.

Skupaj z deležniki se je krožni dan nadaljeval v Vetrinjskem dvoru, kjer je potekala konferenca, na kateri so strokovnjaki različnih področij govorili o nujnosti prehoda v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni, pri čemer so izpostavili pomen sodelovanja. Uvodoma je zbrane nagovoril župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, ki je izpostavil, da je Maribor prva in trenutno tudi edina slovenska občina, ki ima potrjeno strategijo prehoda v krožno gospodarstvo in projekte, ki so izvedbeni del te strategije in s pomočjo katerih bo mesto zares zaživelo krožno. Peter Bossman, župan Občine Piran in član slovenske delegacije v Odboru regij je predstavil vlogo tega posvetovalnega organa, ki obravnava in predlaga izboljšave slehernega predloga evropskih predpisov, ki se tiče občin ali regij, tudi tistih, ki zadevajo učinkovito ravnanje z viri oz. krožno gospodarstvo. Evropsko orodje, ki je tudi namenjeno kumunikaciji z lokalno ravnjo, to je EU Agenda Partnerstvo za krožno gospodarstvo je predstavila Aša Rogelj iz Ministrstva za okolje in prostor. Dragica Marinič iz Štajerske gospodarske zbornice je povzela pazvojne iniciative v okviru Pametne specializacija Slovenije, SRIP za krožno gospodarstvo, medtem ko je dr. Draško Veselinovič, Slovenian Business Research Association predstavil nekaj razpisov, kjer so na voljo nepovratni finančni viri za projekte krožnega gospodarstva, ter kako lahko SBRA pri tem pomaga. Prvi del konference se je zaključil s predstavitvijo Strategije prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo, Mirka Šprinzerja, Inštitut Wcycle Maribor.
Na konferenci so bili v drugem delu predstavljeni tudi različni projekti krožnega gospodarstva, vsi z deležem evropskega sofinanciranja: Interreg Europe projekti CIRCE, SYMBI, RETRACE; Urbana zemljina za hrano, ki daje poudarek na predelavo bioloških odpadkov v rodovitno zemljino, Cinderela, ki se ukvarja s ponovno uporabo gradbenih odpadkov in Greencycle, s pomočjo katerega se razvijajo platforme za izmenjavo dobrih praks med partnerji projekta.

Ladeja Košir Godina, direktorica in ustanoviteljica platforme Circular Change, je predstavila vseslovenski strateški dokument, ki je nastajal leto dni, Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo. Odraža prizadevanja na državni ravni in opredeljuje krožno gospodarstvo kot odgovor na izzive, ki jih pred potrošniško družbo postavlja 21. stoletje. Prepoznavni element Kažipota je »krožni trikotnik«, ki poudarja pomen sistemskega prehoda iz linearnega v krožni ekonomski model, v okviru katerega velja močna soodvisnost med tremi elementi – krožnim gospodarstvom (modeli poslovanja), krožno spremembo (vladne politike) in krožno kulturo (državljani).
Z vidika »krožnega trikotnika«, je turizem področje, ki ga kot priložnost prepoznamo v vsakem kotu, pri čemer pa ne gre spregledati mednarodnih razsežnosti učinkov pri pravilnem udejanjanju aktivnosti, ki bi jih pripisali krožni kulturi.

Strateški razvojni dokumenti turizem po večini zaznavajo kot gospodarsko dejavnost in ne kot živi sistem. Turizem pa ni le gospodarska dejavnost, saj turistične destinacije ponujajo veliko več kot le izdelke in storitve – to je celoten ekosistem narave, kulture in zgodovine, zaradi katerega je destinacija drugačna in konkurenčna. Turizem je sredstvo za lokalno blaginjo, gledano z vidika trajnostnega razvoja, zato mora spoštovati lokalne prebivalce in goste, kulturno dediščino in okolje. Da bi dosegli cilje Agende za trajnostni razvoj 2030 in se znatno premaknili k resnično trajnostnemu turizmu, moramo virom povrniti vrednost. Koncept krožnega gospodarstva vključuje inovacije v celotni vrednostni verigi. Inovativni pristop, ki vključuje načela krožnega gospodarstva je potrebno z večjo odločnostjo in odličnostjo uporabiti tudi za turizem. Odgovor na vprašanje, kako nam lahko pri tem pomagajo nove tehnologije pričakujemo tudi od največjega raziskovalnega projekta s področja turizma pri nas, Turizem 4.0.

Zaključke razprave in predhodnih predstavitev, ki jih je več kot odlično povezovala Ladeja Košir Godina, bi lahko povzeli, da vsi projekti, ki se izvajajo vsebujejo veliko znanja in sinergijskih učinkov, zato so pogovori, kjer se te izkušnje lahko delijo izredno dragocene. Izoblikovane so bile praktične pobude, med drugim da se v Mariboru, med številnimi krožnimi iniciativami resneje pristopi tudi k razmisleku o vzpostavitvi razpršenega hotela. SOS in Inštitut Wcycle Maribor se bosta na to temo kmalu sestala.

 

 

 

 

Z medarhivsko skupino o noveliranem enotnem klasifikacijskem načrtu za občine 2/4

V četrtek, 4.10.2018 je potekal sestanek medarhivske skupine za področje uprave, katerega se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Namen sestanka je bila predvsem obravnava pripomb na osnutek noveliranega enotnega klasifikacijskega načrta za občine po Uredbi o upravnem poslovanju (Uredba 2018) – besedilo tukaj, do katerega so se opredelile občine članice SOS.

Noveliran klasifikacijski načrt tako vsebuje kar nekaj sprememb, dodani so novi klasifikacijski znaki (KZ), nove vsebine, spremenjeni pa so tudi nekateri roki hrambe. Občine, ki že imate sprejete klasifikacijske načrte (KN) boste tako lahko le prilagodile obstoječe, da bodo v skladu z Uredbo 2018, vsaka občina pa se lahko tudi sicer sama odloči ali bo prevzela enotni klasifikacijski načrt ali bo sprejela svojega. Izhajajoč iz zapisanega tudi ne bo sprejeto enotno pisno strokovno navodilo za vse občine, saj ne bodo vse občine sprejele enotnega KN, prav tako bo individualno, za vsako občino posebej, pripravljeno strokovno-tehnično navodilo (glede na uporabo tehnologije, programov,…).

Med drugim je bilo dogovorjeno, da bo KZ 352 –Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča členjen do 3. nivoja, občine pa lahko členitev 3. nivoja opravite, če ocenite, da je to potrebno.

Ob pregledu pripomb je ostalo odprto vprašanje glede členitve KZ 350 – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora in KZ 351 – Graditev. Predlagano je bilo, da bi členitev ostala na 3. nivoju, občine pa bi ga ustrezno razčlenile glede na svoje potrebe. V skladu z navedenim se obračamo na občine, da nam sporočite kakšna je obstoječa praksa v občinah, kako imate urejeno členitev sedaj oziroma ali bi želeli, da bi bila narejena razčlenitev na 4. nivo?

Odgovore nam prosimo posredujte do petka, 12.10.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Slovenski župani na srečanju z nemškimi, avstrijskimi in italijanskimi župani 2/5

V času od 20. do 23. septembra so se slovenski župani udeležili srečanja z avstrijskimi, italijanskimi in nemškimi župani. Srečanje je potekalo na povabilo italijanskega župana občine Longarone, Roberta Padrina. Prvi dan so si župani ogledali občino ter znameniti jez Vajont. Leta 1963 je plaz z gore padel v umetno jezero, ki je bilo zajezeno z največjim jezom v Evropi, visokim 700 metrov. Ogromen plaz, ki je padel v jezero, je povzročil več sto metrov velik val, ki je skoraj popolnoma uničil občino. V katastrofi je umrlo skoraj 2000 ljudi, od katerih je bilo 554 mlajših kot 15 let.

Povezana slika

Po ogledu jezu, so se župani iz 4. držav odpravili v muzej in na ogled občine. V popoldanskem času je sledil še uraden sprejem v prostorih občine, ter degustacija sladoleda. Občina je namreč znana po proizvodnji sladoleda, vsako leto tudi gostijo enega izmed največjih sejmov sladoleda v Evropi.

Naslednji dan je bil organiziran prijateljski nogometni turnir, na katerem so nastopile ekipe italijanskih, nemških, avstrijskih, južnotirolskih in slovenskih županov.

 

 

Zaključili so se Dnevi slovenske uprave 2018 2/6

Na dnevih slovenske uprave, ki se odvijajo že 25. leto, so spregovorili tudi o krepitvi lokalne samouprave. Minister za javno upravo Rudi Medved je poudaril pomen dialoga z občinami, v katerem bi lahko na novo definirali tudi naloge, ki jih država nalaga občinam. Na okrogli mizi pa so se dotaknili tudi vprašanja ustanovitve pokrajin.

Na okrogli mizi o strategiji razvoja lokalne samouprave, na kateri je Skupnost občin Slovenije zastopal župan Darko Fras, so med drugim spregovorili tudi o vprašanju ustanovitve pokrajin. Kot je poudaril Franc Grad s pravne fakultete, je ustanovitev pokrajin zapovedana z ustavo, a se ne zgodi nič. Pojasnil je, da je to, da pokrajine potrebujemo, bila ob vpisu v ustavo premišljena in argumentirana odločitev. Tudi po mnenju ministra Medveda smo dolžni izpeljati regionalizacijo, ki je zapisana v ustavi, število pokrajin in njihove pristojnosti pa so stvar stroke in politične odločitve. Meni, da je treba soglasje najprej poiskati v parlamentu, kjer se je nekoč postopek že ustavil, šele nato pa lahko vlada in druge službe regionalizacijo izpeljejo v praksi. Irena Bačlija Brajnik s fakultete za družbene vede je proti ustanovitvi pokrajin, saj te po njenih besedah niso nujne glede na to, da je Slovenija relativno majhna in homogena. Ob tem pa je omenila možnost združevanja občin, s čimer bi precej zmanjšali njihovo število, ne bi pa imeli pokrajin. Darko Fras iz Skupnosti občin Slovenije je poudaril, da je decentralizacija države potrebna, da pridemo v bolj konkurenčno družbo in javno upravo. Prakse v državah, po katerih se zgledujemo, in tudi nekatere mednarodne raziskave kažejo na to, da je stopnja decentralizacije povezana s stopnjo rasti BDP, torej blaginje v družbi.

Govorci so se zavzeli tudi za strategijo lokalne samouprave. Takšen dokument, za katerega so nastavki že pripravljeni, poimenovan pa je lahko tudi drugače, je treba po ministrovem mnenju pripraviti v sodelovanju s predstavniki občin. Kot je dejal, bi v dialogu na novo pogledali, katere so naloge, ki jih je država naložila občinam in kaj lahko prenesemo nazaj na državo, na podlagi tega pa je treba pogledati tudi finančno breme, ki izhaja iz teh nalog. Ob tem je omenil tudi možnost, da bi se spremenila metodologija izračuna povprečnine, ki jo prejemajo občine.

(Povzeto po: www.STA.si)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izvajanje ZZDej-K glede koncesij na primarni ravni 3/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli »Navodila in priporočila ZZDej-K za občine – Izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnost glede koncesij na primarni ravni«. Dopis najdete na sledeči povezavi: Izvajanje ZZDej-K in tabela.

Ob tem predhodno obveščamo, da bo Skupnost občin Slovenije organizirala seminar »Podelitev koncesije in »in house« naročila«, ki bo potekal predvidoma v torek, 20. 11. 2018.

Poleg obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse bo na seminarju prikazana tudi obvezna vsebina odločb, katere morajo občine kot koncedent, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti izdati do 17.12.2018.

O točni lokaciji in uri bo SOS v kratkem obveščala z vabilom na seminar.

Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov 3/2

Skupnost občin Slovenije seznanja (obvestilo FURS), da je na spletni strani FURS objavljeno pojasnilo »dohodki članov volilnih organov«, v katerem je pojasnjena obdavčitev dohodkov (nadomestil za delo in povračil stroškov) članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, z vidika določil zakona, ki ureja dohodnino, in obravnava z vidika določil zakonov, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja. Pojasnilo je dostopno tudi na tej povezavi:

DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih

MOP inšpekciji izdal obvezno navodilo v zvezi z začetkom uporabe enostanovanjskih stavb 3/3

Ker je bilo pri spremljanju učinkov izvajanja novega Gradbenega zakona ugotovljeno, da številni investitorji z novo zahtevo glede uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe niso seznanjeni in da so se nekatere enostanovanjske stavbe že začele ali se bodo začele uporabljati po 1.6.2018, brez izvedene fasadne izolacije, to pa zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev onemogoča pridobitev uporabnega dovoljenja, je MOP Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP) podal obvezno navodilo.

V njem je zaradi izvajanja načela sorazmernosti pri izvrševanju pooblastil in lažjega prehoda na nove zakonske pogoje Gradbeno inšpekcijo IRSOP v prehodnem obdobju pri nadzoru nad uporabo enostanovanjskih stavb, ki so se začele uporabljati po 1. 6. 2018 brez fasadne izolacije in brez pridobljenega uporabnega dovoljenja, pozvalo k izvajanju 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Tako bo gradbena inšpekcija v primeru odkrite nepravilnosti najprej ustno opozorila na nepravilnosti ter na njihove posledice in določila ustrezen ter primeren rok za njihovo odpravo. Priporočen bo rok za odpravo nepravilnosti v trajanju enega leta, v primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin, ki kažejo na to, da v tem času lastnik izvedbe fasade ne bo mogel zaključiti, pa je priporočen še daljši rok. Šele če te nepravilnosti ne bo bodo odpravljene v odrejenem roku, inšpektor izreče ukrep skladno s 84. členom Gradbenega zakona, to je prepoved uporabe stavbe.

MOP trenutno izvaja tudi evalvacijo novih zakonov iz področja graditve ter prostora (GZ, ZUreP in ZAID). V tej oceni se bo upoštevalo dosedanje izkušnje ter pripombe in predloge, tako uporabnikov kot strokovnih služb. Na osnovi te ocene se bodo izvedle tudi nekatere funkcionalne izboljšave sistema.

POVPRAŠEVANJE

NUJNO – OCENA FINANČNIH POSLEDIC – osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 4/1

Na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je potekal konec julija, smo obravnavali pripombe na osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem, na podlagi tega je ministrstvo pripravilo novo verzijo dokumenta.

Skupnost občin Slovenije je sicer na sestanku in v posredovanih pripombah že zavzela stališče, da ne bo pristala na spremembe zakonodaje, če občinam za finančne učinke ne bo zagotovljenih dodatnih sredstev. Ministrstvo za okolje in prostor pričakuje, da reprezentativne asociacije opravijo finančno oceno učinkov med svojim članstvom. 

Zato naprošamo vse občine članice SOS za posredovanje finančne ocene stroškov za vlaganja in prilagoditve v infrastrukturo – določila uredbe se nanašajo na infrastrukturne investicije pri izvajalcu javne službe in na občinske zbirne centre. 

Oceno pošljite na barbara.horvat@skupnostobcin.si – do ponedeljka, 8.10.2018.

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu 4/2

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu.

In sicer:
»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu.
V praksi se večkrat zgodi, da število učencev malenkostno ne dosega normativa za drugega delavca oziroma vzgojitelja ali je število na meji za večje število njegovih ur. Zanima nas, katere občine v Sloveniji dodatno plačujejo ure, ki jih drugi strokovni delavci v 1. razredu izvajajo preko normativa, določenega v Pravilniku. Prosimo vas, če nam sporočite, koliko dodatnih ur tedensko občine financirajo za drugega strokovnega delavca glede na število otrok, ki jih imajo šole (ali imajo sprejete posebne kriterije)?«

Vljudno naprošamo za vaše sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete do srede, 10. 10. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencem osnovnih šol 4/3

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol.

Vprašanje se glasi:

»Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako ima to urejeno.«

Prosimo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do četrtka, 11. 10. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Noveliran klasifikacijski načrt za občine 4/4

Na sestanku z medarhivsko skupino za področje uprave so bile obravnavane pripombe občin članic SOS na osnutek noveliranega enotnega klasifikacijskega načrta za občine po Uredbi o upravnem poslovanju (Uredba 2018) – besedilo tukaj.

Noveliran klasifikacijski načrt tako vsebuje kar nekaj sprememb, dodani so novi klasifikacijski znaki (KZ), nove vsebine, spremenjeni pa so tudi nekateri roki hrambe. Med drugim je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo KZ 352 –Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča členjen do 3. nivoja, občine pa lahko členitev 3. nivoja opravite, če ocenite, da je to potrebno.

Ob pregledu pripomb je ostalo odprto vprašanje glede členitve KZ 350 – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora in KZ 351 – Graditev. Predlagano je bilo, da bi členitev ostala na 3. nivoju, občine pa bi ga ustrezno razčlenile glede na svoje potrebe. V skladu z navedenim se obračamo na občine, da nam sporočite kakšna je obstoječa praksa v občinah, kako imate urejeno členitev sedaj oziroma ali bi želeli, da bi bila narejena razčlenitev na 4. nivo?

Odgovore nam prosimo posredujte do petka, 12.10.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

9.10. / Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin 5/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževalni seminar Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin, ki bo potekal 9. 10. 2018 od 10.00 – 13.00 v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana. 

Na izobraževalnem seminarju bo na enostaven in praktičen način predstavljeno vse, kar morate vedeti o novostih zakona, o vaših obveznosti in obveznostih nevladnikov, ki se potegujejo za razpisna sredstva ter o vlogi občin v strategiji razvoja nevladnih organizacij.

Seminar je namenjen predvsem zaposlenim v lokalnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti in drugim zainteresiranim, ki se pri svojem delu srečujete s pravnimi vidiki priprave občinskih razpisov na področju nevladnih organizacij.

Voditelj izobraževalnega seminarja bo Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, strokovnjak s področja nevladniškega prava in aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

Vabilo s programom

10.10. / 2. DELAVNICA – DRUŽBENO PODJETNIŠTVO / “Podjetništvo za družbeno dobro” 5/2

V projektu Social(i) Makers smo oblikovali Akademijo družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/. Vsakih 14 dni je na voljo nova tema, trenutno aktualna je družbeno podjetništvo. Po vsej Sloveniji v dvotedenskem ritmu izvajamo tudi terenske delavnice v slovenskem jeziku za tiste, ki imajo radi neposredni stik s predavatelji in somišljeniki, praktične primere in delo v skupini.

Tako pripravljamo že drugo delavnico, tokrat v sodelovanju s projektno ekipo NewGenerationSkills, na temo družbenega podjetništva, kjer boste pridobili osnovno znanje o temeljih družbenega podjetništva, različnih modelih socialnih podjetij (in kako se ti razlikujejo od običajnih poslovnih modelov), vodili vas bomo skozi osnovne korake za ustanovitev socialnega podjetja ter vas seznanili z orodji in metodami za nadgradnjo vašega poslovnega pristopa.

Vidimo se 10.10.2018 ob 16.00 – 19.00 v Tkalki, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor. 

Vabilo s programom

25.10. / Facebook – priložnost in konkurenčna prednost, ki pomaga doseči občanke in občane na nevsiljiv način 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom FACEBOOK – PRILOŽNOST IN KONKURENČNA PREDNOST,  KI POMAGA DOSEČI OBČANKE IN OBČANE NA NEVSILJIV NAČIN. Dogodek bo potekal 25. 10. 2018 od 10.00 – 13.30 v M Hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana. 

Kljub velikemu številu različnih družbenih medijev je Facebook še vedno številka ena med njimi, število njegovih uporabnikov pa dnevno raste. Zato je zelo pomembno, kakšna je vaša Facebook stran, kaj objavljate na njej in kako komunicirate z uporabniki tega medija.

Zgrajen je okoli angažiranja uporabnikov, ki ga ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Družbena omrežja imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi možnosti in priložnosti, ki jih nudi Facebook za komunikacijo z vašimi občankami in občani ter v vaši politični kampanji in po njej, znali čim bolje izkoristiti, smo kot predavateljico na izobraževanje povabili Evo Roškar, kadrovsko štipendistko podjetja KRAFT&WERK, agencije za kreativni Inbound marketing, kjer skrbi za upravljanje družbenih omrežij, digitalno oglaševanje in vsebinski marketing.

Ne zamudite priložnosti, da izboljšate vaše upravljanje z družbenimi mediji in se na izobraževanje prijavite preko spletnega obrazca.

DOGODKI DRUGIH

18.10. - 19.10. / Slovenski regionalni dnevi 2018 6/1

Tudi letos Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji organizira tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2018, ki bodo potekali v Savinjski regiji, v Podčetrtku, Terme Olimia, Hotel Sotelia, dne 18. in 19. oktobra 2018 pod naslovom »Izzivi regionalnega razvoja«. Regionalni dnevi so postali stalnica vseh, ki se ukvarjamo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja.

Tudi z letošnjo temo pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, da soočimo svoje poglede o tematiki. Vaša prisotnost in sodelovanje na regionalnih dnevih je pomembna za načrtovanje in uresničevanje ciljev regionalne politike. Osrednja tema prvega dne je posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnim pristopom. Osrednja tema drugega dne so strategije razvoja 12 regij ob pripravi regionalnih razvojnih programov in regionalnih prostorskih planov, smernicam glede prostorskega razvoja regij, predstavljena pa bosta tudi 2 raziskovalna projekta.

Več o srečanju in programu si lahko preberete na spletni strani Slovenskih regionalnih dnevov: http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PROGRAM.aspx.

Udeležba na simpoziju je brezplačna, vendar je predhodna prijava obvezna. Prijavite se do ponedeljka, 15. oktobra 2018 (oziroma do zapolnitve prostih mest) na spletni povezavi: http://rrs.zrc-sazu.si/AKTUALNO/PRIJAVANASIMPOZIJ.aspx

Podrobnejše informacije glede nočitve:

·Wellness Hotel Sotelia**** superior

1x nočitev z zajtrkom (samopostrežni zajtrk), cena: 69,00 € na osebo v dvoposteljni sobi

· Hotel Breza****

1x nočitev z zajtrkom (samopostrežni zajtrk), cena: 55,00 € na osebo v dvoposteljni sobi

Doplačila: turistična taksa 2,00 € po osebi na dan, enoposteljna soba 36,00 € / noč H Sotelia, 25 € / noč H Breza

Cena za nočitev vključuje:

– 1x nočitev z zajtrkom

– kopanje v bazenih Wellness centra Termalija Relax

– vstop v savna svet Wellness centra Termalija Relax (gostje hotela Sotelia)

– uporabo fitnes studia

– »wellness bag« (kopalni plašč in brisača) v sobi

Nočitve prijavite na tej povezaviČe rezervirate preko telefona (03 829 70 00) pri rezervaciji opozorite, da se udeležujete dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018.

 

25.10./ Strokovna ekskurzija: Uspešna zgodba zagotavljanja mobilnosti in socialne vključenosti 6/2

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITEV ZAVODA SOPOTNIKI, ZAVODA ZA MEDGENERACIJSKO SOLIDARNOST.

Vabimo vas, da na terenu spoznate skupnostno dobro prakso na področju mobilnosti, ki predstavlja inovativno rešitev za prevoz starostnikov brez lastnega prevoza, za njihovo vključevanje v aktivno družbeno življenje ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, podjetij, prostovoljskim organizacijam, ostalim zainteresiranim za mobilnostne in medgeneracijske skupnostne projekte ter medijem.

Na tej spletni povezavi najdete vabilo s programom.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici do zapolnitve mest ( PRIJAVNICA).

Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije dobite pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

26.10. / LIFE informativni dan za leto 2019 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativni dan, ki bo potekal 26. oktobra 2018 od 8.30 dalje v Kongresnem centru Brdo, (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Dogodek je organiziran v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in je namenjen vsem, ki še ne poznate programa LIFE. LIFE je evropski finančni mehanizem, ki nudi sofinanciranje aktivnosti s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Na informativnem dnevu boste pridobili:
–        informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
–        informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
–        izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna. Prijave potekajo do 18. oktobra 2018 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program sta dostopna na spletni strani.

Vljudno vabljeni!

7.11. - 9.11. / Konferenca Strong Communities for a Citizen’s Europe na Dunaju 6/4

Dogodek “Strong Communities for a Citizen’s Europe“, ki ga v sodelovanju s partnerji v okviru Predsedovanja Avstrije Svetu EU organizira avstrijsko združenje občin 7-9. novembra 2018 na Dunaju.
Konferenca je usmerjena na predstavnike lokalnih skupnosti alpske in podonavske regije ter krepitev sodelovanja med njimi, na njej pa bo imel prispevek tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah in predsednik NALAS, g. Darko Fras.

Udeležba na dogodku je ob predhodni prijavi do 23.10.2018 brezplačna, stroške poti in nastanitve nosijo udeleženci sami.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

VLADA RS

Seje Vlade RS 7/1

2. redna seja Vlade RS

Vlada sprejela sklep o ugotovitvi 4,9 odstotne gospodarske rasti in rasti stopnje delovne aktivnosti za 3,3 odstotne točke v letu 2017

Vlada je na podlagi ugotovitve Statističnega urada Republike Slovenije objavila sklep, da je gospodarska rast v letu 2017 presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke.

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v t.i. varčevalnih ukrepih določata, da:

 • izplačilo nadomestila za polno odsotnost z dela ne more biti višje od dvakratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami (pred varčevalnimi ukrepi 2,5 kratnik, materinsko nadomestilo pa neomejeno),
 • nadomestilo, razen materinskega nadomestila, za polno odsotnost z dela znaša 90 odstotkov osnove. Nadomestilo znaša 100 odstotkov osnove, kadar osnova ne presega minimalne plače (pred varčevalnimi ukrepi 100%),
 • ima pravico do dodatka za veliko družino eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 64 odstotkov neto povprečne plače (pred varčevalnimi ukrepi brez cenzusa),
 • otroški dodatek znaša za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo od 576,90 evrov do 659,30 evrovza prvega otroka 43,44 evrov,  za drugega otroka 51,10 evrov,  za tretjega in naslednjega otroka 71,17 evrov,
 • do državne štipendije so upravičene osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 576,89 evrov na osebo v istem obdobju.

Zakona hkrati določata, da zgoraj citirane določbe veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke.

Sprememba Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu RS. Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini je posledica sprememb indeksov življenjskih stroškov.

3. redna seja Vlade RS

Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Vlada je sprejela novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katero želi, da se prehod na nov sistem podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev, s strani CSD po uradni dolžnosti, opravi kvalitetno, z manj problemi, zaostanki in tudi lažje za tiste, ki bodo vodili postopke odločanja o letnih pravicah iz javnih sredstev. S predlaganimi spremembami ureditve se umika masovni informativni izračun podaljševanja letnih pravic in nadomešča z mesečnim podaljševanjem letnih pravic.

Dokler postopki za priznanje pravic ne bodo avtomatizirani, se bo o podaljšanju pravic še nadalje odločalo z odločbo. Šele, ko bodo postopki avtomatizirani, bodo centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov.

Soglasje k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018

Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2018 predvideva prihodke v višini 2.882.000.000 eurov, kar je za 35.000.000 eurov več v primerjavi s prvotno načrtovanimi, predvsem zaradi rasti prihodkov iz naslova prispevkov. Na prihodkovni strani so upoštevana sredstva, ki jih v letu 2018 ZZZS zagotavlja proračun Republike Slovenije, in sicer:

 • 40 milijonov eurov na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) za pokrivanje izdatkov za plače in nadomestil pripravnikom, sekundarijem in specializantom, in
 • 18 milijonov eurov za tekočo porabo, in sicer za izvedbo Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob ter povečanja kakovosti zdravstvene obravnave ter za nadaljevanje izvajanja enkratnih dodatnih programov za skrajševanje nedopustnih čakalnih dob iz leta 2017 tudi v letu 2018.

V Rebalansu finančnega načrta ZZZS za leto 2018 je predvideno povečanje sredstev v višini 7 milijonov eurov za osnovno zdravstveno dejavnost ter 28 milijonov eurov za specialistično ambulantno in bolnišnično dejavnost, pri čemer bo dokončna razporeditev sredstev določena v postopku partnerskih dogovarjanj.

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem

Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem (ZZVZZ-N), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jožef Horvat).

Predlog zakona predlaga dve spremembi. Prva se nanaša na skrajšanje obdobja izplačevanja denarnega nadomestila iz sredstev delodajalca zaradi začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca od 16. dne zadržanosti od dela (veljavna ureditev določa 31. dne zadržanosti od dela). Kot drugo pa  predlagajo ureditev, da bi ZZZS imel pravico od delodajalca zahtevati povzročeno škodo le takrat, ko je bila bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica tega, ker je delodajalec namenoma ali iz hude malomarnosti opustil izvajanje ukrepov za varnost ali zdravje pri delu, ustrezne higiensko-sanitarne ukrepe ali druge ukrepe, predpisane ali odrejene za varnost ljudi. Nadalje predlog zakona še dodatno omeji odgovornost delodajalca, ko predlaga omejitev višine povrnitve povzročene škode v primeru hude malomarnosti na 20-kratnik najnižje pokojninske osnove.

Vlada ne podpira predloga zakona.

Predlog Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

Vlada je sprejela stališče Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje (Direktiva). Slovenija podpira predlog Direktive kot pomemben instrument za zmanjšanje količine odpadkov iz plastike v okolju, zlasti v morskem in drugem vodnem okolju. V širšem okviru prehoda na krožno gospodarstvo bo predlog direktive pripomogel k inovativnim rešitvam za nove poslovne modele ter alternativne proizvode za enkratno in večkratno uporabo.

Stališče do predloga Uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode

Vlada je sprejela stališče do predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode, s katerimi se zagotavlja enotna merila ter enoten pristop pri obravnavi ponovne uporabe očiščene komunalne odpadne vode. Vlada predlog Uredbe pozdravlja, vendar pa hkrati meni, da mora iz predloga jasno izhajati, da gre pri ponovni uporabi odpadne vode za prostovoljno odločitev posamezne države članice. Vlada  meni, naj se zahteve izvajajo samo v tistih državah članicah, kjer se tovrstna ponovna uporaba odpadne vode, na podlagi odločitve posamezne države članice, izvaja tudi v praksi.

(vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Podpora je namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Rok za prijavo je 19. 10. 2018. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

NOVICE DRUGIH

Prošnja MOP za posredovanje načrta razsvetljave 9/2

Na Ministrstvu za okolje in prostor nameravajo izvesti analizo svetlobnega onesnaževanja okolja v Republiki Sloveniji pri doseganju ciljev, ki so podani v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13; v nadaljnjem besedilu: UrSO).

Za izvedbo analize potrebujejo informacije, vsebovane v načrtih razsvetljave, kot so določeni z 21. členom UrSO. Zato so se obrnili na občine z naslednjim pozivom, ki ga lahko preberete tukaj.

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini 9/3

Obveščamo vas, da so 30. septembra 2018 pričeli z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2018.
Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.
Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz  naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.
Več informacij je na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
–        O bolezni
–        O akciji cepljenja lisic proti steklini
Informacijski in promocijski material:

Zbiranje predlogov dogodkov za izdajo priložnostnih kovancev za leti 2020 in 2021 9/4

Republika Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo in na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja priložnostne kovance ob političnih, zgodovinskih, znanstvenih, kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen.

Banka Slovenije ponovno zbira predloge dogodkov za leti 2020 in 2021. Zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju predloga dogodkov, ob katerih bi se v teh letih izdali priložnostni kovanci. Dobrodošli so tudi predlogi za nadaljnja leta. Predlagajte dogodke, ki so po vašem mnenju primerni za zaznamovanje z izdajo priložnostnih kovancev (okrogla obletnica oziroma pomemben, enkraten dogodek), vsak predlog pa na kratko utemeljite.

Vaše pobude in predloge pričakujejo do konca oktobra 2018. Naslovite jih na naslov Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.