V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE SVETA ANA, DOBJE, ŠEMPETER VRTOJBA, DOLENJSKE TOPLICE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin: Energetska sanacija Vrtca Jesenice – enota Angelce Ocepek (Občina Jesenice) 1/1

Izvedba: junij – oktober 2021

Financiranje: Občina Jesenice, Republika Slovenje, Evropska unija

Enota Angelce Ocepek je ena izmed štirih enot Vrtca Jesenice, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. V enoti je 15 igralnic za otroke od prvega do šestega leta starosti. Trenutno je vanjo vključenih 268 otrok. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in ima tri etaže (klet, pritličje in nadstropje), stavba in streha nista bili izolirani. Glavni razlogi za izvedbo investicije so bili zmanjšanje porabe energije in s tem posledično stroškov energije, zagotovitev učinkovite rabe energije ter zmanjšanje obremenitve okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci. V sklopu investicije je bila izvedena izolacija fasade in strehe, zamenjano je bilo stavbno pohištvo (okna, vrata), vgrajen je bil ustreznejši sistem prezračevanja in ogrevanja, prenovljena je bila razsvetljava (zamenjava običajnih svetil z varčnejšimi LED svetili), vgrajen je bil tudi t. i. CNS (centralno nadzorni sistem).

Vir: Arhiv Občine Jesenice

NOVICE SOS

SOS na sestanku z ministrico za kmetijstvo 2/1

Peter Misja, župan občine Podčetrtek in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, ter Marjan Kardinar, župan občine Dobrovnik in predsednik Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS, sta se udeležila sestanka z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko, državno sekretarko Tatjano Buzeti in drugimi sodelavci ministrstva.

S strani Skupnosti občin Slovenije so bile izpostavljene problematike:

 • strategija lokalnega razvoja do leta 2027
 • vloga občin v kmetijski politiki
 • ohranjanje nacionalnega razvoja podeželja v obmejnem področju
 • (zeleno) javno naročanje
 • obramba pred točo
 • upravljanje z velikimi zvermi
 • izobraževanje in kmetijske šole

Poudarjena je bila tudi pomembnost sodelovanja med ministrstvi oz. pristojnimi institucijami, saj se področja tičejo več pristojnih, ne le Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

SOS vzpostavila DIALOG med občinami glede nove prostorske zakonodaje 2/2

Na pobudo Komisije za prostor pri SOS v povezavi z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1), ki je prešla v uporabo s 1. 6. 2022, na sekretariatu od letošnjega junija dalje (do preklica) organiziramo redna spletna (petkova) srečanja, ki se bodo izvajala enkrat mesečno oz. po dogovoru. Na redna srečanja so vabljene vse občine članice, ki želijo v nezavidljivem obdobju, v katerem se nahajajo – tj. ko še niso sprejeti  vsi podzakonski akti in pravilniki, medsebojno izmenjati mnenja. Sekretariat SOS v ta namen občinam zagotavlja sočasno uporabo videokonferenčnega prostora Zoom za medsebojno izmenjavo dobrih praks, odgovarjanje na vprašanja, deljenje pomislekov in medsebojno pomoč kot tudi sodelovanje.

Prvega DIALOGA z dne 14.6.2022 se je udeležilo več kot 50 predstavnikov občin, drugega (15.7.2022) pa 30. Navedene številke udeležencev ponazarjajo potrebo in željo lokalnih skupnosti po razumevanju nove prostorske zakonodaje. Razumevanje in ustrezno odzivanje lokalne ravni je namreč ključno za urejanje prostora, v katerem živimo in delujemo.

SOS nasprotuje zmanjšanju povprečnine 2/3

Skupnost občin Slovenije nasprotuje povprečnini, ki ne zagotavlja pokritja zakonskih nalog vsem občinam. Prav tako že več let opozarjamo na neustreznost izračuna, ki zaradi upoštevanja 4 letnega povprečja umetno zmanjšuje izračunano povprečnino ter povzroča, financiranje izvajanje zakonskih nalog iz lastnih sredstev (namen lastnih sredstev je zagotovitev razvoja občine in potreb občanov).

 

Skupnost občin Slovenije je v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin s strani Ministrstva za finance prejela izračun povprečnine za leti 2023 ter 2024, kot izhodišče za pogajanja. Iz izračuna povprečnih stroškov je razvidno, da so povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog občin v letu 2021 znašali 683,14 EUR, v letu 2020 649,73 EUR, v letu 2019 647,72 EUR in v letu 2018 631,64 EUR.

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se izračunajo kot povprečni stroški za pretekla 4 leta. Povprečni stroški za izvajanje zakonskih nalog za leta 2018-2021 znašajo 653,99 EUR.

V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 12. člena je Ministrstvo za finance od izračunane povprečnine odštelo ocenjeno zmanjšanje stroškov občin v višini 13,08 EUR (cca. 26 milijonov EUR za vse občine) zaradi učinkov nove zakonodaje, ki naj bi občinam povzročila prihranek (učinki ZFRO).

Na podlagi navedenih podatkov, je Ministrstvo za finance kot izhodišče posredovalo izračunano povprečnino v višini 639,99 EUR.

Skupnost občin Slovenije oziroma reprezentativna združenja občin se moramo sedaj do navedenega izračuna opredeliti do 1. 9. 2022.

Na pogajanjih bomo posebej izpostavili, da je jasno razvidna rast stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin skozi leta, zato ne moremo pristati na trditev, da se občinam stroški zmanjšujejo oziroma se bodo zmanjševali.

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi, da je bila leta 2018 s spremembo ZFO iz formule za izračun povprečnine izločena vsakoletna inflacija z obrazložitvijo, da ta, zaradi nizkih letnih stopenj ne vpliva izrazito na vsakoletna sredstva občin. Glede na letošnja izjemna inflacijska gibanja, bo ta prejeta sredstva za občine še občutno zmanjšala.

Občine ter njihovi javni zavodi se v letošnjem letu srečujete z nevzdržno rastjo stroškov npr. energentov, ki so narasli tudi za več kot 300%, pritiskov zaradi zviševanja cen projektov, ki so že v izvajanju… Posledično se dvigujejo cene tudi drugih produktov in storitev. Zato izračuni ministrstva ne odražajo prave in realne podobe občinskih financ. Na podlagi navedenega se s trditvijo, da se bodo občinam stroški v letih 2023 ter 2024 znižali NE STRINJAMO in takšne predloge zavračamo.

NOVICE DRUGIH

Ukrepi za varčevanje z energijo v državni upravi 3/1

Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

Vlada je prejšnji teden sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabe energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja.

Evropska komisija je konec maja 2022 predstavila načrt REPowerEU. Gre za ukrepe, ki predstavljajo skupen odziv Evrope na težave oziroma motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Preoblikovanje evropskega energetskega sistema je nujno, tako zaradi odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv kot reševanja podnebne krize.

Na preoblikovanje se lahko države odzovejo s prihranki energije, diverzifikacijo oskrbe z energijo ter pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov, da bi nadomestili fosilna goriva v domovih, na delovnih mestih, v industriji in proizvodnji električne energije.

»Zelena preobrazba je nujen korak, s katerim bomo okrepili gospodarsko rast, povečali energetsko varnost, in kar je najpomembnejše, prispevali k izvajanju ukrepov za blažitev podnebne krize za Slovenijo in Evropo,« je na novinarski konferenci povedal minister Kumer.

Javni sektor v Sloveniji porabi okoli 5-10 % skupne energije, zato je pomembno, da pričnemo z varčevanjem, je poudaril minister Kumer in dodal, naj bodo državni organi zgled širšemu javnemu sektorju, nenazadnje pa tudi industriji, podjetjem in gospodinjstvom.

Vlada je tako prejšnji teden zapisala sklep, s katerim se ožja državna uprava zavezuje k varčni rabi energije, kar je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

Med najpomembnejšimi je ukrep, naj organi državne uprave zagotovijo, da se v javnih stavbah in vseh njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na manj kot 25 °C, ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %. Izjeme so seveda prostori, kjer to zaradi delovanja stavbe ni mogoče. Med ukrepi je prav tako navedeno, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj v času delavnika in cel dan v soboto, nedeljo in praznikih, razen, kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V opredeljenem času ni dovoljeno hlajenje s hladilnimi sistemi, ki za svoje delovanje porabljajo energijo, razen ko je v nočnem času zunanja temperatura nad +20˚C.

»Upravljalci stavb naj v največji možni meri zagotovijo zniževanje rabe energije in v ta namen sprejmejo druge ukrepe energetske učinkovitosti,« je odgovorne pozval minister Kumer in poudaril, naj upravljalci, v javnem sektorju in širše, poleg izvajanja ukrepov predvsem resno razmislijo o čimprejšnjih naložbah v sisteme za učinkovitejšo rabo energije. Preverijo naj tudi, ali je že v prihajajoči kurilni sezoni možna uporaba drugih energentov oziroma nadgradnja ogrevanja v obnovljivimi viri energije.

»Evropa se pospešeno pripravlja na nesigurnosti, ki jih prinaša prihajajoča ogrevalna sezona in na to se moramo resno pripraviti tudi v Sloveniji. Ne samo v državni upravi in javnem sektorju, tudi v industriji, zasebnih podjetjih in nenazadnje v gospodinjstvih « je pozval minister Kumer in med prvimi ukrepi izpostavil poziv, naj se prostori državne uprave ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka od +20 °C, razen v primerih, ko tega po presoji upravljalca ni možno zagotoviti.

Vlada je ministrstvom naložila, da s sklepom seznanijo, javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svojih pristojnosti, obenem pa implementacijo ukrepov priporoča tudi javnim stavbam drugih državnih organov in lokalnih skupnosti. Nenazadnje pa z zgledom tudi zasebnim podjetjem in gospodinjstvom.

Ministrstvo za infrastrukturo je ob tem pripravilo tudi predloge vsakdanjih ukrepov za varčevanje z energijo, s katerimi lahko doma in v podjetjih prispevamo k energetski učinkovitosti in posledično nižjim stroškom elektrike.

Vir: Portal GOV.si, Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce 3/2

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

Nova vladna uredba tako določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh in za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 EUR/kWh.

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh, za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh.

Celotno novico lahko preberete TUKAJ.

Vir Portal.GOV, Ministrstvo za infrastrukturo

Glasilo Zahodnik 3/3

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo tretjo številko glasila Zahodnik. V glasilu Zahodnik so aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Povezava do prijave na Glasilo Zahodnik: https://zahodna-slovenija.si/glasilo/

Povezava do glasila je TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo 4/2

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Javna razgrnitev bo trajala od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022. Dne 22. julija 2022 pa bo izvedena tudi javna obravnava s predstavitvijo osnutka okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Dokumenti so dostopni na spletni povezavi: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
Prav tako so dokumenti dostopni tudi na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-skp/
V okviru javne razgrnitve se boste lahko seznanili z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podali mnenja in pripombe. Vljudno vas vabimo k podajanju pisnih mnenj in pripomb, ki jih lahko oddate na obrazcu: Obrazec za podajo mnenj in pripomb
Izpolnjene obrazce prosimo posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022.
Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavljena.
Javna obravnava s predstavitvijo osnutka okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027):
V okviru postopka javne razgrnitve bo dne22. julija 2022, od 10. do predvidoma 12. ure, potekala javna obravnava s predstavitvijo vseh dokumentov. Dogodek bo potekal v Hiši EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana in preko spleta, tako da se ga lahko udeležite v živo ali preko spleta.
Povezava do dogodka (platforma Webex):

https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m9fd8410dbc3b599e7a02303d0770824d
Meeting number (access code): 2743 327 5482
Meeting password: mrBYMn7dq75

Registracija na dogodek in vpis v spletno sejo dogodka bosta potekala od 9:30 do 10:00. Dogodek bo sneman. Posnetek bo dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na javni obravnavi bosta predstavljena predlog SN 2023–2027 in osnutek okoljskega poročila. Nato bo sledila vodena razprava, na kateri bodo udeleženci imeli možnost podajanja mnenj in pripomb.
Udeležence prosimo, da se na dogodek prijavite preko sistema 1KA na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/3553aa7b

Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema 4/3

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti oziroma odpraviti posledice dolgotrajno neučinkovito organiziranega zdravstvenega sistema.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 7. 2022.

Predlog državnega načrta ZiR ob jedrski in radiološki nesreči 4/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog državnega načrta Zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Državni načrt obravnava tri scenarije: jedrsko nesrečo v NEK, jedrsko nesrečo v tujini in radiološko nesrečo, zato je razdeljen na tri sklope. Čeprav se nekatere vsebine ponavljajo pri vseh sklopih, gre vendarle za različne nesreče, ki zahtevajo svoj razmislek pri podrobnejši izdelavi in pripravi načrtov dejavnosti.

Prosijo, da se pregleda vse tri sklope in zlasti dopolnite poglavja 7, ki se nanašajo na vašo pristojnost, ter podate pripombe na druge dele načrta.

 

Predlog državnega načrta se nahaja na tej povezavi.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte do 8.8. 2022 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJE

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije 5/1

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so lahko iz enega na drugi dan cene od 8-9% višje. Problem je, da se cene oblikujejo glede na dolžino  sklepanja pogodbe (2, 3 ali več mesecev), ponudniki  se ne javljajo na zbiranje ponudb in je občina dejansko prisiljena skleniti pogodbo, saj bi bil drugače strošek elektrike še višji – po tržni ceni.

Skladno s 6. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in 101. členom Pogodbe o delovanju Evropske Unije (PDEU) so prepovedani in nični sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja podjetij (sporazumi), katerih cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije. Zlasti je prepovedano neposredno ali posredno določati nakupne ali prodajne cene ali druge poslovne pogoje.

Obstoj konkurence na trgu je izredno pomemben, saj spodbuja podjetja, da potrošnikom ponujajo blago in storitve pod najugodnejšimi pogoji, spodbuja učinkovitost in inovativnost podjetij ter znižuje cene na trgu. Da pa bi bila konkurenca učinkovita, morajo podjetja pri nastopanju na trgu delovati neodvisno, politiko delovanja na trgu morajo določati samostojno, kakršno koli sporazumevanje, usklajevanje ali drugo ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na trgu, pa je prepovedano. Podjetja svojih bodočih odločitev ali poslovne politike ne smejo javno ali zasebno razkrivati svojim konkurentom, ne glede na obliko posredovanja takšne informacije.

V zvezi z navedenim je Agencija RS za varstvo konkurence že opozarila, da se »kriznih« razmer na trgu ne sme izkoriščati za to, da prihaja do kakršnikoli kršitev pravil konkurenčnega prava.

Vljudno prosimo za podatek ali ste tudi v vaši občini opazili sumljva ravnanaja dobaviteljev električne energije, ki bi lahko imela znake usklajenih ravnanj. V kolikor imate tudi  relevantne dokumente, za katere menite, da dokazujejo domnevno kršitev (npr. zapisniki sestankov, srečanj in drugih pogajanj, drugi dokumenti, iz katerih izhajajo sporni pogoji oz. določbe poslovanja, korespondenca med strankami, druga poslovna dokumentacija – ponudbe) nam jih prosimo posredujte. Odgovor in morebitne dokumente nam posredujte do 27. 7. 2022 na info@skupnostobcin.si.

V kolikor bo primerov sumljivih ravnanj več, bomo podali prijavo na Agencijo RS za varstvo konkurence.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 6/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 6/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

SEJA VLADE

7. redna seja 7/1

Vlada o analizi gibanja plač in števila zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2008 do 2022 

V povezavi s potekom pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se je na današnji seji vlada seznanila z informacijo o analizi gibanja plač in števila zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2008 do 2022, ki so jo pripravili na Ministrstvu za javno upravo. Informacija zajema nekatere ključne podatke o gibanju mase plač, povprečnih plač in števila zaposlenih v javnem sektorju ter pojasnjuje razloge za rast mase plač v javnem sektorju in porušena plačna razmerja:

Masa bruto plač je v letu 2008 znašala 3,15 milijarde EUR, v letu 2021 5,28 milijarde EUR, ocena mase bruto plač za leto 2022 (na podlagi podatkov prvih štirih mesecev) pa znaša 5 milijard EUR. Indeks rasti mase bruto plač 2022/2015 (159) kaže, da bo masa bruto plač v letu 2022 za 59 odstotkov višja kot v letu 2008. Ta rast je nižja od rasti v obdobju 2008-2021 (indeks 167), kar je pripisati prenehanju izplačevanja večine dodatkov in drugih izplačil povezanih z obvladovanjem epidemije virusa COVID-19.

Povprečna bruto plača v javnem sektorju je v obdobju 2008-2022 narasla za 33 odstotkov oziroma s povprečne mesečne plače 1.699 EUR v letu 2008 na 2.253 EUR v letu 2022 (v prvih štirih mesecih). Če primerjamo leto 2022 z letom 2021, se je povprečna mesečna plača znižala za 5 odstotkov (v letu 2021 je znašala 2.383 EUR), kar je ponovno moč pripisati izplačevanju dodatkov in drugih izplačil povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19 v letu 2021. Povprečno mesečno število zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2015-2022  je naraslo za 13 odstotkov. Podatki o gibanju povprečne plače v državni upravi kažejo, da se je povprečna plača v obdobju 2015-2022 zvišala s 1.800 EUR na 2.446 EUR, kar predstavlja 36 odstotno rast.

Na rast plač v javnem sektorju so vplivali zlasti:

  • napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive,
  • povečevanje števila zaposlenih,
  • realizacija poviševanja plač v dogovoru s sindikati (tako skupni kot dogovori posameznih poklicnih skupin),
  • v obdobju od marca 2020 do 2022 ukrepi, sprejeti za obvladovanje epidemije virusa COVID-19.

Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja

Organi državne uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče. Predpisano velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov.

Med ukrepi je prav tako zapisano, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj na delovne dni in cel dan v soboto, nedeljo in ob praznikih, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov ne hladi pod +28°C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28°C pa se lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom. Upravljavci stavb morajo v največji možni meri zagotoviti zniževanje rabe energije in v ta namen sprejeti druge možne organizacijske ukrepe energetske učinkovitosti za znižanje rabe energije. Temu se ustrezno prilagodijo tudi pravila in kodeksi oblačenja, skladno z možnostmi. Vlada upravljalce stavb organov državne uprave med drugim prav tako poziva, naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah.

Vlada je prav tako pozvala odgovorne osebe v organih državne uprave, da prednostno pristopijo k izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, prav tako pa naj preverijo, ali je v prihajajoči kurilni sezoni možna tudi uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira ogrevanja z viri iz obnovljivih virov energije. Vlada med ukrepi objavlja tudi poziv, da se prostori v organih državne uprave ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka od +20°C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih razlogov. Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tako priporočijo njegovo uporabo tudi v teh subjektih. Predlaga pa ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim organom in lokalnim skupnostim. Cilj sprejetih sklepov je 10-odstotno znižanje porabe energije.

JAVNI RAZPISI

2. Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje 8/1

V petek, 25. 3. 2022 je bil v Uradnem listu 92/22 objavljen drugi javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022. Cilj ukrepa je, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Višina nepovratnih sredstev za izvajanje javnega razpisa v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov.

Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022 8/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da je bil 1. julija v Uradnem listu objavljen Javni razpis za ukrep Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v letu 2022. Predmet javnega razpisa je podpora za zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos znanja. Za izvajanje javnega razpisa bo namenjenih do 17.000 eurov. Rok za oddajo vlog je začel teči 2. 7. 2022 in traja do vključno 31. 7. 2022.

 

 

Objavljeni razpisi za projekte v okviru programa Life za leto 2022 8/3

Evropska komisija je objavila razpise za projekte v okviru programa LIFE za leto 2022. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Program LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Roki za oddajo prijav

Standardni akcijski projekti (SAP) za krožno gospodarstvo in kakovost življenja, naravo in biotsko raznovrstnost, podprogrami za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje: 4. oktober 2022

Podprogram LIFE  za prehod na čisto energijo: 16. november 2022

Strateški integrirani projekti (SIP) in strateški projekti za naravo (SNAP):

– koncepti: 8.  september 2022

– polne prijave: 30. marec 2023

Priprava tehnične pomoči za SIP in SNAP: 8. september 2022

Posebne pogodbe o nepovratnih sredstvih za poslovanje (SGA OG) za neprofitne organizacije: 21. september 2022

Podrobnejše informacije

Podrobne informacije in dokumentacija so na voljo na spletni strani agencije CINEA  (v angleščini) in na portalu Funding & tender opportunities (v angleščini).

Natečaj za nagrado Access City Award 2023 8/4

Odprt je javni natečaj za nagrado za dostopno mesto 2023. Nagrada je priznanje mestom, ki so si močno prizadevala, da bi postala dostopnejša za invalide, in načrtujejo nadaljnje izboljšave. Zmagovalno mesto bo prejelo denarno nagrado v višini 150.000 evrov, drugo in tretje mesto pa prinašata 120.000 oziroma 80.000 evrov. Na natečaj, ki ga organizira Evropska komisija v partnerstvu z Evropskim invalidskim forumom, se lahko prijavijo mesta EU z več kot 50.000 prebivalci. Natečaj bo potekal do 8. 9. 2022, zmagovalci pa bodo razglašeni na konferenci 25. novembra ob evropskem dnevu invalidov.

Več o natečaju Access City Award 2023 lahko najdete tukaj. 

 

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji išče neodvisne strokovnjake za novi evropski Bauhaus 8/5

V okviru pobude novi evropski Bauhaus (angl. New European Bauhaus – NEB) je Skupno raziskovalno središče objavilo razpis, na katerega se lahko prijavijo neodvisni strokovnjaki, ki bodo pomagali razviti okvir za označevanje projektov in pobud, ki so skladni s tremi razsežnostmi NEB: trajnost, estetika in vključevanje.

Več informacij, med drugim tudi o kandidaturi, si lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.