V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA ROGAŠKA SLATINA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin članic: Širjenje mreže kolesarskih povezav proti Ptuju in Sv. Juriju ob Ščavnici 1/1

Izvedba: 2022 – 2023

Financiranje: evropska, državna in občinska sredstva

Občina Juršinci bo  v okviru dveh projektov zgradila kolesarske povezave skozi občino tako, da se bo na eni strani navezala na Mestno občino Ptuj in na drugi strani na Občino Sv. Jurij ob Ščavnici. Cilj projekta je vzpostaviti varne in udobne regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti in spodbujanje razvoja občine. Dolžina kolesarske povezave, ki se trenutno gradi iz centra občine proti Ptuju, je po občini Juršinci 4,54 km, medtem ko je navezava z občino Sv. Jurij ob Ščavnici trenutno v fazi projektiranja.

NOVICE SOS

Srečanje z ministrom za okolje in prostor 2/1

V petek, 15. julija 2022 se je minister za okolje in prostor Uroš Brežan sestal z generalno sekretarko Skupnosti občin Slovenije Jasmino Vidmar z namenom dogovora o nadaljnjem sodelovanju med SOS in ministrstvom.

Skupnost občin Slovenije je namreč ministru ob imenovanju na položaj ministra posredovala številne odprte zadeve, ki tarejo občine na področju pristojnosti njegovega ministrstva. Dogovorila sta se, da bo minister po vzoru oblikovanja DS za strateška vprašanja lokalne samouprave na MJU oblikoval posebno delovno skupino, ki jo bodo sestavljali predstavniki in predstavnice skupnosti in združenj (politični in strokovni predstavniki in predstavnice) ter njegovega ministrstva. SOS je predlagal, da so srečanja namenjena temam, ki so že prepoznane kot tiste, ki zahtevajo nove razmisleke in rešitve. Glede na ministrovo dobro poznavanje problemskih področij občin je za pričakovati dobro in sprotno reševanje vseh obstoječih izzivov.

 

Župan Ajdovščine dobro prakso SOS predstavil v Mongoliji 2/2

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope NALAS se je konec junija v Mongoliji, v provinci Darkhan Uul udeležila študijskega obiska najboljših praks o zelenem razvoju za trajnostna mesta. K sodelovanju je bila, zaradi številnih, preteklih in  aktualnih  uspešnih projektov na področju zelenega razvoja za trajnostna mesta, povabljena tudi Skupnosti občin Slovenije (SOS). Študijskega obiska sta se udeležila župan občine Ajdovščine Tadej Beočanin in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Glavni namen študijske ture so bili obiski institucij javne uprave in ponudnikov storitev, organizacij civilne družbe ter poslovnih objektov. Sodelujoči izmenjali številne izkušnje, strokovno znanje, izzive najboljših praks o temah poslovnega in naložbenega okolja ter konceptov pametnih mest za izboljšanje zagotavljanja storitev lokalnega javnega upravljanja in promocij podjetij.

Breočanin poudarila trajnostno rast Ajdovščine

Na enem izmed strokovnih srečanj udeležencev z mongolskimi predstavniki lokalnih skupnosti je župan občine Ajdovščine Tadej Beočanin spregovoril o trajnostni rasti Ajdovščine in vlogi občine pri negovanju investicijske klime v skupnosti. Generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar pa je izpostavila pametni turizem v občinah, predstavila virtualni trgu kmetijskih pridelkov in Slovenijo kot deželo čebelarstva. Ob tem je poudarila pomembno vlogo, ki jo imajo združenja lokalnih samouprav pri predstavljanju enotnega glasu lokalnih samouprav, zagotavljanju njihovih potreb in krepitvi njihovih zmogljivosti.

NALAS bo pomagal ustanoviti prvo mongolsko združenje občin

Med obiskom je bil podpisan memorandum o soglasju med provinco Darkan-Uul, Mongolsko Univerzo znanosti o življenju in NALAS-om. Z njim se je NALAS zavezal k prenosu znanja in izkušenj pri razvoju virtualnih zmogljivosti, pomoč pri vzpostavitvi e-akademije v provinci Darkhan-Uul ter krepitvi ugodnega okolja za povečanje zmogljivosti občinskega osebja, izvoljenih predstavnikov in ustreznih lokalnih deležnikov v procesu upravljanja.

NALAS se je zavezal, da bo zagotovil tehnično podporo za spodbujanje ustanovitve prvega mongolskega združenja lokalnih oblasti ter ustanovil izvršni organ in pet pododborov za medregionalni forum med provinco Darkhan in Evropsko unijo.

 

 

 

NOVICE DRUGIH

Vlada določila najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina za zaščitene odjemalce 3/1

Vlada je izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero bo za eno leto navzgor omejila najvišje dovoljene maloprodajne cene plina za zaščitene odjemalce.

Vlada je tako izdala že četrti paket ukrepov za zamejitev draginje – tokrat je z regulacijo maloprodajne cene zemeljskega plina naslovila zaščitene odjemalce. Zaščiteni odjemalci so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci ter osnovne socialne službe, to so izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori. Med zaščitene odjemalce po zakonodaji nenazadnje sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100 000 kWh.

Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. Za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV). Za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Vlada bo poleg regulacije tarifnih postavk sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa zaščitenih kategorij, to sta ohranitev 50 % znižane stopnje trošarin in znižana stopnja DDV na 9,5 %.

Celotno novico lahko preberete TUKAJ.

Vir: GOV.SI, Ministrstvo za infrastrukturo

Načrtujmo skupaj zdravo mesto 3/2

Inštitut za politike prostora (IPoP) v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto organizira poletni seminar z naslovom »Načrtujmo skupaj zdravo mesto«, ki bo potekal konec avgusta in začetek septembra, preko spletne platforme ZOOM.

Poldnevni seminar je namenjen predstavnikom občin, občinskim urbanistom, prostorskim načrtovalcem in drugim zainteresiranim za načrtovanje zdravju prijaznega okolja. Le ta bo organizirana v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, možna bo pridobitev priznanja kreditnih točk.

Ob obvezni prehodni prijavi, bo udeležba brezplačna. Več informacij o prihajajočem seminarju najdete na tej povezavi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Pojasnilo MOP, vezano na odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte po ZUreP-3 za vloge vložene na UE pred junijem 2022 4/1

Na drugem spletnem DIALOGU občin glede nove prostorske zakonodaje, ki je potekal dne 15.7.2022, so prisotni izpostavili pobudo o izmenjavi dopisov, ki jih prejmejo kot odgovor s strani Ministrstva za okolje in prostor v povezavi z obrazložitvijo perečih področij, s katerimi se soočajo pri razumevanju nove prostorske zakonodaje. V nadaljevanju objavljamo dopis, z objavo katerega občina soglaša – pojasnilo MOP, ki je vezano na odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte po ZUreP-3 za vloge vložene na UE pred 1.6.2022. Pojasnilo je v celoti dostopno TUKAJ.

Dodatno objavljamo tudi zbir vprašanj in odgovorov, ki smo jih prejeli v zadnjih mesecih s področja nove prostorske zakonodaje (občinski urbanist, obrazci, izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi).

Tovrstno prakso SOS podpira in se zahvaljuje občini za nesebično podporo, pri tem pa opogumlja druge občine, da naslovijo sekretariat s preostalimi pojasnili MOP, ki bi utegnili koristiti občinam. Le-te bomo v kolikor prispejo v naš nabiralnik, redno objavljali na naši spletni strani kot tudi v tedenskih novičkah.

POVPRAŠEVANJE

DDR projekti in podražitve 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede podražitve gradnje v okviru končanih projektov DDR (Dogovor za razvoj regij).

Zanima nas: 

Kako ste se v vaši občini  odzvali na podražitve investicij v okviru DDR projektov ?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 27. 7. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 6/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 6/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

JAVNI RAZPISI

Aktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za infrastrukturo 7/1

V preglednici najdete aktualne in prihajajoče razpise oziroma finančne spodbude Ministrstva za infrastrukturo. Gre za okvirno najavo bodočih javnih razpisov, javnih pozivov in drugih postopkov dodeljevanja sredstev.

Načrtovani razpisi oziroma finančne spodbude so objavljeni z namenom pravočasnega obveščanja zainteresiranih prijaviteljev, kot so na primer gospodarske družbe ali občine.

PREGLEDNICA

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.