V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GRAD, KRANJSKA GORA, LJUBNO, LJUTOMER, PODVELKA, RADOVLJICA, SOLČAVA,

ZAGORJE OB SAVI IN MESTNA OBČINA PTUJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

POJASNILA

Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B) 1/1

Ministrstvo za javno upravo je z dopisom št. 0100-69/2020/12 z dne 16. 3. 2020 (pojasnilo RDU z dne 16. 3. 2020) že posredovalo obsežna pojasnila oziroma usmeritve glede izvajanja določb predpisov in kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na določanje obsega sredstev ter izplačevanje redne delovne uspešnosti za javne uslužbence, s katerim je bilo pojasnjeno tudi določanje obsega sredstev ter izplačevanje delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike. Glede na to, da v zvezi z izplačevanjem redne delovne uspešnosti ravnateljev, direktorjev in tajnikov prejemajo številna vprašanja, je ministrstvo pripravilo dodatna pojasnila v zvezi z določanjem in izplačevanjem redne delovne uspešnosti za direktorje.

Pojasnila si lahko preberete TUKAJ.

Instrument za zagotavljanje nujne pomoči (ESI) – obvestilo 1/2

Uprava RS za zaščito in reševanje je posredovala posodobljene informacije vezane na morebitno oddajo vloge za povračilo stroškov mednarodnega prevoza medicinske opreme, zdravstvenega oseba in pacientov, v okviru evropskega Instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči (ESI). Obvestilo dostopno TUKAJ.

ZAKONODAJA

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 2/1

S strani Ministrstva z okolje in prostor smo v obravnavo in pregled prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju v Uredbi), ki se nahaja na spodnji povezavi.

Že na predlog, ki je bil na SOS in občine posredovan v mesecu aprilu smo posredovali pripombe, ki v osnutku niso bile upoštevane in sicer smo predlagali, da se v Uredbi določi, da se stroški skladiščenja krijejo v okviru razširjene odgovornosti, kot smo predlagali, da  v okviru principa proizvajalec plača krijejo vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo (tudi gradnja in vzdrževanje odlagališč, prevoz iz otokov do odlagališč…).

V predlogu Uredbe se na novo določa:

 • s predlagano novelo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS (proizvajalci)
 • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost PRO in kaj se šteje za dajanje na trg v RS
 • s črtanjem 36. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se predlaga ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo (z določenimi izjemami)
 • tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala preko pooblaščenega zastopnika, na način, kot je že uveljavljen v nekaterih drugih predpisih o PRO
 • trgovci na debelo niso proizvajalci, vendar bodo morali še naprej plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo
 • bveznost PRO je v spremenjenem 25. členu dodeljena tudi distributerjem, ki na prodajnih mestih kot servisno embalažo ponujajo potrošnikom predmete, ki jih njihovi proizvajalci ali pridobitelji ne tržijo za ta namen
 • s spremembo 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se ukinja obveznost poročanja proizvajalcev, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje PRO obveznosti, ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS
 • s predlogom se spreminja tudi pogostost in metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev

 

Pripombe in predloge na predlagano osnutek uredbe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. avgusta.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E (EVA 2020-2550-0053).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog sprememb Stanovanjskega zakona pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja posredujete najpozneje do srede 19. 8. 2020, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije 2/3

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o učinkoviti rabi energije in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Krovni cilj predloga zakona je povečati energetsko učinkovitost v vseh sektorjih družbe, da se zagotovi izpolnitev energetskih in podnebnih ciljev za leti 2030 in 2050. Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s krovnim ciljem, so še:

– pospešitev stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb;
– zanesljiva oskrba z energijo;
– učinkovita pretvorba energije;
– prehod na podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
– zagotavljanje energetskih storitev;
– zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
– ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, o porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
– zagotavljanje socialne kohezivnosti in
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 21.8.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 2/4

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji – povezava TUKAJ.

S predlaganim pravilnikom se v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu na novo opredeljuje pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. S predlaganim novim pravilnikom želijo zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.

Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi ustrezne priloge:

 • priloge 1 do 5 se nanašajo na besedilo pravilnika za splošne knjižnice,
 • priloga 6 na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti za visokošolske knjižnice,
 • priloga 7 je namenjena specialnim knjižnicam,
 • kazalniki in metodologijo za nacionalno knjižnico so določeni v prilogi 8.

Na podlagi pripravljenega predloga si želijo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do srede, 2. septembra 2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 2/5

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Oprostitev plačila komunalnega prispevka po 227. čl. ZUreP-2 3/1

S prošnjo za posredovanje povratnih informacij prilagamo prejeto vprašanje občine članice glede oprostitve plačila komunalnega prispevka.

Občina povzema, da se je nanje obrnila gospodarska družba, ki ima svojo poslovno enoto v občini in tam tudi namerava širiti proizvodnjo, s tem pa povečati število delovnih mest. Gradili bodo nov proizvodni obrat. Sedaj se obračajo na njih in prosijo za oprostitev komunalnega prispevka z obrazložitvijo, da bi bila takšna poteza občine (oprostitev KP) vzpodbuda in pomoč gospodarstvu na tem lokalnem območju, še posebej v tem težkem ekonomsko gospodarskem času.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje določbe glede oprostitev plačila komunalnega prispevka v 226. in 227. členu.

V zvezi z navedenim občino zanima:

 • Kako ste občine postopale v primeru prošenj gospodarskih družb glede oprostitev komunalnega prispevka, v zvezi z 227. členom ZUreP-2 (občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)?
 • Ali ste občine že implementirale določbe 227. člena ZUreP-2 v svoje odloke?
 • Ali občine izvajate kakšne posebne vzpodbude za podjetnike oz. gospodarske družbe v smislu oprostitev komunalnih prispevkov?

Odgovore nam prosimo pošljite do srede, 5.8.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spletno orodje za pretvorbo zvoka in videa v besedilo 3/2

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice izvedla povpraševanje glede uporabe spletnega orodja za pretvorbo zvoka in videa v besedilo.

In sicer nas je zanimalo, ali občine uporabljajo spletno orodje za pretvorbo zvoka in videa v besedilo (storitev BEEY, Kliping d.o.o.), da se zvočni posnetki s sestankov, sej OS, ipd. se samodejno pretvorijo v besedilo.

Ugotovitve izvedenega povpraševanja si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  4/1

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

21. - 29.9./ Študijski obisk na Hrvaškem 4/2

 • Kakšna je vloga občin pri lokalnem mladinskem delu na Hrvaškem?
 • Kakšno je mladinsko delo na Hrvaškem?
 • Kdo ga izvaja?  Kako projekt Europe Goes Local podpira mladinsko delo v tej državi?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Študijski obisk Hrvaške, od 21. do 25. septembra 2020. Udeleženci bodo spoznali najboljše prakse mladinskega dela v hrvaških občinah, točneje v Zagrebu, Karlovcu in na Reki in se imeli priložnost pogovoriti s tamkajšnjimi deležniki.

Aktivnost je namenjen občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine in lokalnim mladinskim delavcem in delavkam iz Slovenije in Litve in bo potekala v angleščini.

Udeležbo, vključno s potnimi stroški, financira nacionalna agencija Zavod Movit prek programa Erasmus+: Mladi v akciji. Za udeležbo ni starostne omejitve. Obisk bo izpeljan v primeru ustrezne epidemiološke situacije in ob spoštovanju ukrepov za zaščito in varovanje zdravja udeležencev.

Vabljeni k podrobnem ogledu aktivnosti in prijavi do 3. avgusta 2020! Več informacij: info@movit.si.

Več informacij in prijava: TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

NALAS išče strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo 5/1

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope (NALAS) išče pristojnega regionalnega strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo (angl. SOLID WASTE AND WATER MANAGEMENT), ki bo podpiral in prispeval pri zasnovi pilotne metodologije vključevanja načela enakosti spolov pri ravnanju s trdnimi odpadki in upravljanju z vodo na lokalni ravni.

Gre za aktivnost NALAS-ovega projekta “Spodbujanje e-učenja in razvoj regionalne baze znanja pri upoštevanju načela enakosti spolov”, ki ga podpira UN WOMEN v Makedoniji.

Več o prijavi si lahko preberete TUKAJ. Rok za oddajo prijave je 11. avgust 2020 do 16:30.

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 5/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 5/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

"Občina na obisku" v Brežicah 6/1

V okviru partnerstva Europe Goes Local (EGL) je potekal drugi v sklopu letošnjih  aktivnosti »Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku«. Predstavnice občin Semič, Ljubljana, Divača in Šmartno ob Paki so obiskale Občino Brežice, kjer so jih predstavili prakso participativnega proračuna Moja skupnost – sodelujem!‘  Vse letošnje obiske dobrih praks občin v okviru EGL koordinira Mreža MaMa.

Obiski dobrih praks občin krepijo povezanost in deljenje izkušen med odločevalci in uslužbenci občin, ki so pristojni za področje mladine. Tako  prispevajo h kakovostnejšemu mladinskemu delu na lokalni ravni, ki je poglavitni namen partnerstva Europe Goes Local.

Vir prispevka in več informacij: https://www.mreza-mama.si/obcina-na-obisku-v-brezicah/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.