V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE LOŠKA DOLINA, PIRAN, ŽETALE IN MESTNA OBČINA MARIBOR. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BREŽICE, LENDAVA, SELNICA OB DRAVI IN TRNOVSKA VAS.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Tudi po drugem sestanku brez dogovora o višini povprečnine za leti 2019 in 2020 1/1

V sredo, 10.10.2018, v prostorih Ministrstva za finance potekal drugi sestanek glede financiranja občin v letih 2019 in 2020 z ministrom za finance dr. Andrejem Bertoncljem in srečanje z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom.

Na povabilo ministra za javno upravo Rudija Medveda je uvodoma potekalo srečanje na katerem je bil predstavljen temeljni okvir prihodnjega sodelovanja z reprezentativnimi združenji slovenskih občin in zastavljeni cilji na področju lokalne samouprave. Na sestanku so bili ob ministru prisotni tudi minister za finance, dr. Andrej Bertoncelj, strokovni sodelavci ministrstva in predstavniki združenj občin. Skupnost občin Slovenije sta zastopala Peter Misja, član predsedstva SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Dr. Andrej Bertoncelj je uvodoma izpostavil, da si želi dobrega sodelovanja z občinami in da se zaveda njihovega pomena in velikega dela, ki ga opravljajo. Povedal je, da je potrebno pregledati naloge občin, s ciljem racionalizacije le-teh in znižanja stroškov občinam. Na tem mestu je omenil tudi vpliv nove gradbene in prostorske zakonodaje, ki je z letošnjim letom še dodatno povečala stroške občin, govora pa je bilo tudi o črpanju EU sredstev in naslednji finančni perspektivi.

Peter Misja je izrazil zadovoljstvo, da se je z novo Vlado vzpostavil odprt korekten dialog, kar je bilo razvidno že na Kongresu slovenskih občin v Rimskih Toplicah, in izrazil upanje, da bo tako tudi v prihodnje. Za reševanje problemov v občinah sta namreč ključna dobro sodelovanje med državno in lokalno ravnjo ter posluh države. Izpostavil je probleme občin, ki bi jih lahko z dobrim sodelovanjem hitro rešili in tako zmanjšali stroške za občine (kot npr. obvezno zdravstveno zavarovanje, mrliško pregledna služba) in področja (kot npr. socialni transferji), ki zahtevajo konkretne spremembe in učinkovite rešitve. Temu sta pritrdila tudi predsednika sorodnih združenj. SOS je prav tako predlagala opredelitev temeljnega standarda kvalitete življenja ljudi po celotni Sloveniji (vodooskrbna, kanalizacija, primarno zdravstvo,…). Na tej osnovi bi lahko namreč določili potrebe občin za naslednjo finančno perspektivo.

Minister za finance je v nadaljevanju občinam ponudil povprečnino za leto 2019 v višini 565€, čemur so prisotni predstavniki občin nasprotovali. Po daljšem pogovoru in argumentiranju potreb občin je bila dana ponudba povprečnine v višini 572€, ki bi naj predstavljala najvišjo možno ponujeno vrednost. Kljub višji ponudbi od prvotne predstavniki občin nanjo niso pristali, ob enem pa pozvali Vlado, da se neodvisno od določene višine povprečnine občinam zagotovijo tudi dodatna sredstva za kritje novih stroškov zaradi sklenjenega dogovora s sindikati javnega sektorja.

 

Tretji sestanek o višini povprečnine za leto 2019 brez dogovora 1/2

V petek, 19. 10. 2018, je na Ministrstvu za finance potekal sestanek z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Tretjega sestanka za pogajanja o višini povprečnine so se s strani SOS udeležili predsednik SOS Branko Ledinek, član glavnega odbora SOS Marjan Kardinar, generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar ter predstavniki ZMOS in ZOS.

Namen sestanka je bil zbližanje stališč in sklenitev dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Vladni pogajalci so ponudili povprečnino za leto 2019 v višini 570€. Pri tem so poudarili, da so se s tem predlogom zelo približali občinam, veljavni ZIPRS1819 namreč določa povprečnino za proračunsko leto 2019 v višini 558,00 eurov, saj razumejo obseg nalog in obveznosti, ki jih te opravljajo, ob enem pa morajo upoštevati fiskalno pravilo in ostale zaveze vlade. Združenja pa so predstavila predlog dogovora o povprečnini v višini 575,44€.

Ker ni bil dosežen dogovor, se bodo pogovori nadaljevali v prihodnjem tednu.

Županje obiskale občino Kostel 1/3

V četrtek, 11.10.2018, je v občini Kostel potekalo srečanje županj, ki so tokrat obiskale kolegico županjo občine, Lili Butina. Na srečanju je županja predstavila doseženo v svojem mandatu ter spregovorila o težavah, s katerimi se sooča občina, ki leži ob južni meji s Hrvaško. Četudi  sodi občina po številu prebivalcev med manjše, pa je po velikosti večja občina, kar se posledično odraža tudi v stroških, ki so s tem povezani. Županja je izrazila zadovoljstvo, da se navkljub težavam vsako leto v občino preseli kakšna nova družina z otroki, kar ohranja kraj živ. Predstavila pa je tudi načrte za prihodnje, še posebej so bile prisotne županje navdušene nad idejnimi zasnovami ureditve nabrežja Kolpe, prireditvenega področja pri gradu Kostel in ureditve novega žarnega pokopališča, ki so ga za občino izrisali študentke in študentje Fakultete za arhitekturo. Županjam so prijazna gostiteljica in ostali domačini predstavili tudi zgodovino kraja ter velike premike, ki so jih uspeli narediti pri revitalizaciji ruševin kostelskega gradu. Pogovor med prisotnimi pa je ponovno pokazal, kako država ni sposobna uvideti nujnosti drugačnega odnosa do obmejnih področij, s katerim bi ohranjali prostor živ in poseljen.

Galerija.

Izvedeno izobraževanje za občine na temo Zakona o nevladnih organizacijah 1/4

V prostorih Kreativnega centra Poligon je 9.10.2018 potekalo izobraževanje na temo novega Zakona o nevladnih organizacijah, ki je začel veljati 14. aprila letos. Ta v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon je prinesel tudi poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, zavode in ustanove.

Voditelj izobraževanja je bil Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, strokovnjak s področja nevladniškega prava in aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

Predstavnicam in predstavnikom občin je predstavil pogoje, da neko organizacijo prepoznamo kot nevladno organizacijo po novem zakonu, pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo vse lahko takšen status dobi. Predstavil je tudi postopek pridobitve statusa in obveznosti NVO in ministrstva ter občin kadar gre za nevladno organizacijo v javnem interesu.

V drugem delu posveta smo se posvetili pravicam in ugodnostim, ki jih prinaša novi zakon NVO in NVO v javnem interesu, evidenci nevladnih organizacij v javnem interesu in skladu za razvoj nevladnih organizacij. Ne nazadnje pa so se udeleženke in udeleženci seznanili z uporabo dikcije »nevladna organizacija« v občinskih javnih razpisih, kakšne so naloge občin pri podpori nevladnemu sektorju ter Strategiji razvoja nevladnih organizacij po Zakonu o nevladnih organizacijah in vlogi občin v Strategiji.

Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 1/5

V petek, 5. oktobra je v Ljubljani potekala predstavitev Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti 2018. V imenu Skupnosti občin Slovenije je prisotne nagovorila in pozdravila Alenka Štrucl Dolgan, županja občine Divača, ene izmed desetih pilotnih občin. Gre za spletno aplikacijo, s katero lahko občine prvič celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Lokalni semafor prikazuje izvajanje ukrepov energetske prenove stavb, širitve kolesarskih mrež ter druge ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v posameznih občinah. Aplikacija je nastala v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki ga izvaja Inštitut Jožef Stefan in je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov.

V okviru konvencije županov si je 25 slovenskih občin  zastavilo ambiciozne cilje zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida do leta 2020, ena občina pa tudi že za leto 2030. 27 občin je vključenih v projekte tehnične pomoči ELENA za energetsko prenovo javnih stavb.  Kako ambiciozne in aktivne so občine pri prenovi javnih stavb, izkoriščanju obnovljivih virov energije in drugih ukrepih nam kaže spletna aplikacija Lokalni semafor podnebnih aktivnosti.

Kar 48 kazalcev aktivnosti izvajanja podnebnih ukrepov je predstavljenih za vse občine. »Občine izvajajo različne podnebne ukrepe. Spremljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj zahtevno, saj so bili podatki razdrobljeni po različnih virih. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na področja: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov in daljinsko ogrevanje.«, je o semaforju dejal vodja CEU mag. Stane Merše.

Portal prikazuje aktivnosti občin na področju blaženja podnebnih sprememb s 56-imi kazalniki, 47 od teh je prikazanih za vse občine v Sloveniji. Do oktobra 2018 se je aktivno na semafor priključilo 10 občin, za katere so na voljo tudi vsi osnovni podatki, osnovni kazalci za javne stavbe, energetska prenova brez spodbud ter kazalnik o številu polnilnic za električna vozila.

Občine, ki bi se rade pridružile semaforju, pošljite e-mail na info@podnebnapot2050.si

Povezava do podnebnega semaforja

MZI prosi občine za poročilo o stanju o premostitvenih objektih 1/6

Ministrstvo za infrastrukturo je na Skupnost občin Slovenije naslovilo dopis, v katerem nas prosijo, da bi občinam posredovali opozorilo glede stanja premostitvenih objektov. Glede na zadnje dogodke v Italiji v zvezi s porušenim premostitvenim objektom v Genovi so s strani MZI obema upravljavcema državnih cest že naročili izdelavo poročila o stanju premostitvenih objektov v njunem upravljanju.

Ker ste občine na tem področju samostojne, od vas ne morejo zahtevati tovrstnega poročila, želijo pa vseeno opozoriti, da ste v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti varen in nemoten promet. V skladu z dopisom vas (občine) tako želijo opozoriti, da ste v  segmentu zagotavljanja varne cestne infrastrukture zelo pazljive, pozorne in da zagotavljate preglede premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

Ker si na MZI želijo ustvariti celotno sliko o stanju premostitvenih objektov na cestah v upravljanju občin vas prosijo, da jim iz razloga varnosti uporabnikov posredujete poročilo o stanju premostitvenih objektov v vednost.

 

V Mariboru izveden modul 2 – Socialno podjetništvo: podjetništvo za družbeno dobro 1/7

Z namenom krepitve potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razmah socialne ekonomije smo 10. oktobra v FEJS(T)SPEJS-u v sklopu Akademije družbenih inovacij izvedli delavnico, na kateri so slušatelji pridobili osnovno znanje o temeljih družbenega inoviranja, socialne ekonomije in socialnega podjetništva ter različnih modelih socialnih podjetij. Udeleženke in udeležence smo vodili skozi osnovne korake za ustanovitev socialnega podjetja ter jih seznanili s primeri iz prakse.

Z nami so bili izkušeni predavatelji, ki se že vrsto let ukvarjajo z družbenim podjetništvom in podjetništvom nasploh ter raziskovanjem in razvojem alternativnih družbenih in gospodarskih praks. Če ste dogodek zamudili, vas pa zanima tematika, si ga lahko ogledate iz naslanjača – s klikom tukaj.

 

Srečanje partnerjev v projektu Qualipaed na Madžarskem 1/8

V okviru projekta Qualipaed je 11. in 12. oktobra 2018 potekal tretji sestanek projektnih partnerjev v Sombotelu na Madžarskem. Članice in člani projektnega konzorcija so se seznanili z analizo podatkov in rezultatov pridobljenih iz anketnih vprašalnikov staršev in pedagoških delavcev v vrtcih v partnerskih državah. Prav tako je bila na sestanku predstavljena sestava priročnika za certificiranje oznake kakovosti v vrtcih in predlog političnega strateškega dokumenta. Projektni partnerji so se v nadaljevanju dogovorili tudi o izvedbi izobraževanja o oznaki kakovosti v vrtcih in temu sledečim evalvacijam v vrtcih.

Sestanek projektnih partnerjev CIRCE v Wroclawu na temo političnih ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo 1/9

V poljskem mestu Wrocław je 16. in 17. oktobra 2018 potekal sestanek projektnih partnerjev v projektu CIRCE. Posvečen je bil temi političnih ukrepov, ki so na razpolago v regijah, vključenih v konzorcij ter ogledu praktičnega primera industrijske simbioze na področju rudarstva, ki je ena izmed bistvenih gospodarskih panog Spodnje Šlezije.

Projektni konzorcij in zainteresirani deležniki iz Italije, Francije in Združenega kraljestva so si ogledali Rudnik mineralnih surovin Strzeblowskie v Sobótki, ki deluje po zadružnem principu in je v večinski lasti zaposlenih. Z močnim razvojem poljske industrije keramičnih ploščic od 90. let prejšnjega stoletja dalje, se je povečalo tudi povpraševanje po surovinah, zlasti po glinencih in zmesi glinencev in kremna, kar predstavlja 50-60% sestave porcelan-gresa.

V letu 2007 se je potreba po takšnih surovinah na Poljskem približala ca. 900.000 ton, od katerih je več kot 80% porabijo v izdelavi keramike. Njihovo domačo proizvodnjo, ki je v zadnjih letih znašala od 400.000 do 600.000 ton, so dopolnili z uvozom, pretežno iz Češke in Turčije. Mineralni rudniki Strzeblówskie v Sobótki je najstarejši in največji proizvajalec poljskih mineralnih surovin. Podjetje ponuja v osnovi zmesi glinenca in kremna z min. 7,5% K2O + Na2O, K2O / Na2O ≤1 in ca. 0,5% Fe2O3, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo keramičnih ploščic.

Ker je v izkopih in pripravi mineralnih surovin nastaja tudi odpadna surovina, ki ni za uporabo v keramični industriji, vendar bi jo bilo mogoče uporabiti drugje, zadnja leta pospešeno preiskujejo možnosti za uporabo nekaterih mineralnih surovin v kmetijstvu za obogatitev zemljine ter uporabo v gradbeništvu. Ker je krožno gospodarstvo na tem področju v Šleziji še v povojih, pri tem računajo na pomoč vojvodstva oz. na prilagoditev političnih instrumentov na podlagi raziskav in razvoja.

Projektni konzorcij je obravnaval tudi rezultate prioretizacije priložnosti na področju krožnega gospodarstva v vseh vključenih regijah, nato pa se je partnerstvo posvetilo preiskavi in primerjavi političnih instrumentov (operativni programi, pametna specializacija, zakonodaja in regionalni /lokalni predpisi), ki so v regijah na voljo in bi jih bilo potrebno/mogoče dopolniti in prilagoditi tako, da bi se odpravile politične ovire za prehod v krožno gospodarstvo. Natančnejši preučitvi političnih instrumentov se bo konzorcij posvečal vse do konca decembra tega leta, ko se bo na podlagi rezultatov pričelo oblikovati akcijske načrte in priporočila za vključene regije/države.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MDDSZ glede imenovanja predstavnika občine v svet lokalnih skupnosti 2/2

Skupnost občin Slovenije vas seznanja s pojasnilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede imenovanja predstavnika v svet lokalnih skupnosti centra za socialno delo, in sicer: ali je lahko predstavnik občine zaposlen v občinski upravi in ali ga lahko imenuje župan ali pa mora biti imenovanje preko občinskega sveta in je predstavnik svetnik ali nekdo, ki ni zaposlen v občinski upravi.

Pojasnilo najdete na tej povezavi.

Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami 2/3

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih nekaterih pokopališč ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi odpadki. Ti interventni ukrepi se izvedejo zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.

Besedilo predloga zakona prilagamo tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek nam lahko posredujete do ČETRTKA, 25. oktobra 2018, na e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/4

V Državni zbor je bil po nujnem postopku vložen v obravnavo vladni Predlog zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Sprejem zakona v mesecu novembru 2018 ocenjuje Vlada kot nujen, da se od 1. januarja 2019 dalje prepreči poslabšanje socialnega stanja upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in se ohrani meja njihove socialne varnosti. S predlogom se želi ohraniti osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 EUR.

Besedilo Predloga zakona prilagamo tukaj.

Prosimo vas, da nam vaše mnenje k Predlogu posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25.10.2018.

Osnutek predloga Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev 2/5

Obveščamo vas, da je na državnem portalu Republike Slovenije eUprava, v rubriki eDemokracija, objavljen osnutek predloga Uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev.

Predlog uredbe opredeljuje seznam bistvenih storitev po naslednjih področjih oziroma podpodročjih:
– energija (podpodročja: elektrika, nafta, plin),
– digitalna infrastruktura,
– oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
– zdravstvo,
– promet (podpodročja: zračni, železniški, vodni in cestni promet),
– bančništvo,
– infrastruktura finančnega trga,
– preskrba s hrano in
– varstvo okolja.
V seznam bistvenih storitev so vključene storitve, ki jih štejemo za bistvene za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter se v Republiki Sloveniji tudi dejansko zagotavljajo.

Morebitne pripombe in predloge lahko podate skladno z navodili na portalu eUprava, oziroma do vključno 26. oktobra 2018, na elektronski naslov info@skupnostobcin.si. Hkrati vas prosimo, da o javni obravnavi osnutka uredbe obvestite vaše GJS iz prej naštetih področij.

Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz PRP RS za obdobje 2014–2020 2/6

SOS je v obravnavo prejela predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz PRP RS za obdobje 2014–2020.

Besedilo uredbe.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in predloge na besedilo predloga uredbe najkasneje do ponedeljka, 29.10.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na gospoda Zorana Planka (zoran.planko@gov.si) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin 2/8

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin (gradivo za strokovno obravnavo, ZKN-dopis) in ga poslala v širšo strokovno obravnavo.

Zakon o katastru nepremičnin bo kot temeljni sistemski predpis določil vrste podatkov o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb), državni meji Republike Slovenije in prostorskih enotah v Republiki Sloveniji, evidence, v katerih se vodijo ti podatki (kataster nepremičnin, evidenca državne meje in register prostorskih enot), vodenje teh podatkov – postopke za vpis novih in spremenjenih podatkov, ter način izkazovanja in izdajanja podatkov iz teh evidenc.

Besedilo – delovni osnutek Zakona o katastru nepremičnin, 16.10.2018.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 8. novembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo usklajene lahko pravočasno posredovali na GURS.

Prav tako vas obveščamo, da zaradi povezanosti priprave zakona in procesov evidentiranja nepremičnin, bo najkasneje v ponedeljek 22. oktobra 2018

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, katera vsebina je enaka predlogu ZZZiv-D, ki je že bil obravnavan na Državnem zboru RS. Zakonodajni postopek ZZZiv-D je bil takrat končan, zaradi prenehanja mandatne dobe državnega zbora.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše dodatne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 8.11.2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o  tujcih 2/10

Na spletni strani eUprave smo zasledili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih.

Predlog zakona se nahaja na tej povezavi.

V 45. členu predloga zakona se občinam nalaga obveznost, da bodo morale na podlagi pisnega zaprosila Ministrstva za notranje zadeve brezplačno posredovati podatke, ki so potrebno za izmenjavo informacij preko nacionalnih kontaktih točk in se nanašajo na kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev in njihovih družinskih članov.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 9. novembra 2018.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva 2/11

SOS je v obravnavo prejela predlog sprememb Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva. Osnutek pravilnika najdete TUKAJ (obrazložitev).

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek pravilnika posredujete najkasneje do torka, 13.11.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu.

In sicer vprašanje se je glasilo:

»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu.

V praksi se večkrat zgodi, da število učencev malenkostno ne dosega normativa za drugega delavca oziroma vzgojitelja ali je število na meji za večje število njegovih ur. Zanima nas, katere občine v Sloveniji dodatno plačujejo ure, ki jih drugi strokovni delavci v 1. razredu izvajajo preko normativa, določenega v Pravilniku. Prosimo vas, če nam sporočite, koliko dodatnih ur tedensko občine financirajo za drugega strokovnega delavca glede na število otrok, ki jih imajo šole (ali imajo sprejete posebne kriterije)?«

Odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencev osnovnih šol 3/2

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol.

Vprašanje se je glasilo:

»Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako ima to urejeno.«

Odgovore občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

22.10. / Vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja 4/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije, vas vabimo na posvet Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – vloga občin pri uveljavitvi modelov množičnega vrednotenja, na katerem bo občinam predstavljen Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v delu, ki se nanaša na modele vrednotenja in postopke, ki se nanašajo na prvo fazo procesa množičnega vrednotenja, v kateri sodelujejo tudi občine.

Posvet bo izveden na treh lokacijah:

v ponedeljek, 22. 10. 2018 od 9.00-13.00 v MARIBORU (v prostorih Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7)
PRIJAVA na e-naslov: info@skupnostobcin.si,

v sredo, 24. 10. 2018 od 9.00-13.00 v LJUBLJANI (v dvorani Državnega sveta Šubičeva 4)
PRIJAVA na e-naslov: info@zdruzenjeobcin.si,

v petek, 26. 10. 2018 od 9.00-13.00 v NOVI GORICI (v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1)
PRIJAVA na e-naslov: zmos@koper.si.

Posveti so brezplačni!

Vabilo.

24.10. / 3. DELAVNICA : Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije 4/2

V projektu Social(i)Makers smo oblikovali Akademijo družbenih inovacij, ki je osnovana kot spletni tečaj v angleščini, dostopen na povezavi https://social-innovation-academy.teachable.com/ Vsakih 14 dni je na voljo nova tema. Po vsej Sloveniji v dvotedenskem ritmu izvajamo delavnice v slovenskem jeziku za tiste, ki imajo radi neposredni stik s predavatelji in somišljeniki, praktične primere in delo v skupini.

Tokrat je na vrsti že tretja delavnica, na kateri boste izvedeli, kako razvijati inovativne izdelke in storitve z načrtovanjem, preskušanjem in izvajanjem in kako vključevati v ta proces uporabnike, ki jim je vaš izdelek/storitev namenjen. Seznanili se boste z orodji za razvijanje in preskušanje novih idej, ki temeljijo na ustvarjalnem razmišljanju (Design Thinking).

Predavali bodo izkušeni predavatelji, ki se že vrsto let ukvarjajo z ustvarjalnimi tehnikami ter razumejo družbene inovacije in mesto družbenega podjetništva v sodobni družbi.

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za osvežitev.

Vabilo s programom se nahaja tukaj. 

24.10. / 3. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva 4/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ekonomskim institutom Maribor vljudno vabi na 3. Festival družbenih inovacij in socialnega podjetništva (Social(i) Makers festival), ki bo potekal 24. oktobra v Učilnici InnoLab, na naslovu Trg Brolo 12 v Kopru.

Če bi želeli pridobiti več informacij o samem projektu Social(i) Makers in vsebinah brezplačnih usposabljanj, hkrati pa dogodek izkoristiti kot priložnost za mreženje, izmenjavo izkušenj in idej, vas prijazno vabimo, da se nam pridružite.

Festival je namenjen vsem občinam, občankam in občanom, inovatorjem, oblikovalcem politik, financerjem ter ostalim zainteresiranim, ki bi želeli razmišljati in iskati rešitve za dolgotrajne izzive v vaših lokalnih okoljih ter se seznaniti z orodji za uresničitev idej na področju socialnih inovacij.

Dogodek je brezplačen!

PROGRAM:

10.30 – 10.45 Predstavitev projekta Social (i) Makers

10.45 – 13.00 Akademija družbenih inovacij Social(i) Makers (Viljenka Godina,EIM)

Splošne informacije o on-line modulih
                      Modul 1: Aktivno državljanstvo – bodite del spremembe
                      Modul 2: Socialno podjetništvo – postanite podjetnik za družbeno dobro
                      Modul 3: Tehnologija in ustvarjalnost za družbene inovacije

13.30-14.30 Kosilo

Osrednji del projekta Social(i) makers je brezplačni spletni program usposabljanj (več na tej povezavi) in usposabljanja na terenu, kar bomo predstavili tudi na samem dogodku. Spletno usposabljanje se je pričelo 10. septembra 2018, prijavite pa se lahko na naslovu https://social-innovation-academy.teachable.com/.

VABILO

25.10. / Facebook – priložnost in konkurenčna prednost, ki pomaga doseči občanke in občane na nevsiljiv način 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom FACEBOOK – PRILOŽNOST IN KONKURENČNA PREDNOST,  KI POMAGA DOSEČI OBČANKE IN OBČANE NA NEVSILJIV NAČIN. Dogodek bo potekal 25. 10. 2018 od 10.00 – 13.30 v M Hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana. 

Kljub velikemu številu različnih družbenih medijev je Facebook še vedno številka ena med njimi, število njegovih uporabnikov pa dnevno raste. Zato je zelo pomembno, kakšna je vaša Facebook stran, kaj objavljate na njej in kako komunicirate z uporabniki tega medija.

Zgrajen je okoli angažiranja uporabnikov, ki ga ne samo gledajo, temveč skozenj pridobivajo informacije, jih delijo in komentirajo. To ima za posledico večjo vidnost in večjo izpostavljenost na eni strani, na drugi pa omogoča kakovostne povratne informacije in je zato dobro orodje dvostranskega političnega komuniciranja z občankami in občani, pa tudi volivkami in volivci. Družbena omrežja imajo v političnem marketingu čedalje večji vpliv, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi znamo dobro upravljati.

Da bi možnosti in priložnosti, ki jih nudi Facebook za komunikacijo z vašimi občankami in občani ter v vaši politični kampanji in po njej, znali čim bolje izkoristiti, smo kot predavateljico na izobraževanje povabili Evo Roškar, kadrovsko štipendistko podjetja KRAFT&WERK, agencije za kreativni Inbound marketing, kjer skrbi za upravljanje družbenih omrežij, digitalno oglaševanje in vsebinski marketing.

Ne zamudite priložnosti, da izboljšate vaše upravljanje z družbenimi mediji in se na izobraževanje prijavite preko spletnega obrazca.

8.11. / Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov 4/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18), ki bo potekal v četrtek, 8. novembra 2018 v Trzinu.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, vsem, ki sodelujete v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja, nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih skupnosti ter vsem zainteresiranim.

Na posvetu bodo predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

VABILO s programom.

8.11. / Bogastvo lokalnih skupnosti 4/6

Kako lahko občine obdržijo denar in ustvarjajo vrednost v lokalnem gospodarstvu?

Vabimo vas na mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti, ki se bo odvijala 8. novembra 2018 v Poligonu v Ljubljani.

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka bosta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki bo predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki bo govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope bomo spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Pridružite se predstavnikom nacionalnih institucij, regionalnih in lokalnih uprav, strokovnjakom, nevladnim organizacijam, praktikom in raziskovalcem iz akademskih in raziskovalnih institucij. Udeležba je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije prosimo, da se čim prej prijavite.

PRIJAVA.

PROGRAM.

Dogodek bo potekal dvojezično – v slovenščini in angleščini s simultanim tolmačenjem.

Konferenco organiziramo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

20.11. / Podelitev koncesije in “in house” naročila 4/7

Lokalne skupnosti se redno soočate z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujete pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Zato Skupnost občin Slovenije vabi na na delavnico “Podelitev koncesij in “in house” naročila“, ki bo potekala v torek, 20. novembra 2018 s pričetkom ob 10. uri v prostorih M hotela Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Obstoječa zakonodaja, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse so instituti, ki bodo kot svojstven problem obravnavani na delavnici. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici.

Na delavnici bo prikazana tudi obvezna vsebina odločb, katere morate občine kot koncedent, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdati do 17. 12. 2018.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi: VABILO

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 4/8

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 4/9

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

23.10. / Govoriš Kohezijsko 5/1

Še ne? Potem te vabimo, da se udeležiš konference, ki jo CNVOS organizira 23. oktobra v Mariboru, kjer boste skupaj iskali odgovore na vprašanja, kaj je kohezijska politika in kako vpliva na naša življenja.

Če te zanima, koliko Slovenija prispeva v proračun EU in koliko iz njega prejme, se udeleži brezplačne konference, kjer boš s številnimi gosti spoznaval evropsko kohezijsko politiko in vlogo Slovenije v njej.

Na dogodku bodo sodelovali Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK), Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada.

Konferenci organizira CNVOS skupaj z Radiom Študent v okviru projekta ‘Govoriš kohezijsko?’, ki ga sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko.

 

Udeležba na konferenci je brezplačna.

 

Program dogodka in prijavo najdete tukaj. 

23.10./ Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z LIFE Slovenije organizirajo 4. jesenski urbani forum, z naslovom »Zelene površine v mestih in ustvarjanje dodane vrednosti«, ki bo potekal v torek, 23. oktobra 2018, od 10. ure naprej v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec.
Dogodek bo namenjen razpravi pomenu zelenih površin v mestih, o priložnostih, ki jih ponujajo za izboljšanje okoljskih, socialnih in ekonomskih razmer v slovenskih mestih, o možnostih vključevanja prebivalcev v njihovo urejanje ter o možnih načinih financiranja.
Podroben program najdete na spletni strani dogodka: http://www.urbani-forum.org/sg/.
Udeležba je brezplačna. Prosimo pa vas, da se na forum prijavite prek spletne prijavnice: http://www.prijava.si/.

25.10./ Strokovna ekskurzija: Uspešna zgodba zagotavljanja mobilnosti in socialne vključenosti 5/3

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITEV ZAVODA SOPOTNIKI, ZAVODA ZA MEDGENERACIJSKO SOLIDARNOST.

Vabimo vas, da na terenu spoznate skupnostno dobro prakso na področju mobilnosti, ki predstavlja inovativno rešitev za prevoz starostnikov brez lastnega prevoza, za njihovo vključevanje v aktivno družbeno življenje ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, podjetij, prostovoljskim organizacijam, ostalim zainteresiranim za mobilnostne in medgeneracijske skupnostne projekte ter medijem.

Na tej spletni povezavi najdete vabilo s programom.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici do zapolnitve mest ( PRIJAVNICA).

Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije dobite pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

26.10. / LIFE informativni dan za leto 2019 5/4

Ministrstvo za okolje in prostor organizira LIFE informativni dan, ki bo potekal 26. oktobra 2018 od 8.30 dalje v Kongresnem centru Brdo, (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Dogodek je organiziran v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in je namenjen vsem, ki še ne poznate programa LIFE. LIFE je evropski finančni mehanizem, ki nudi sofinanciranje aktivnosti s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Na informativnem dnevu boste pridobili:
–        informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
–        informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
–        izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna. Prijave potekajo do 18. oktobra 2018 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program sta dostopna na spletni strani.

Vljudno vabljeni!

26.10. / Govoriš kohezijsko? 5/5

Še ne? Potem te vabimo, da se udeležiš konference, ki jo CNVOS organizira 26. oktobra v Ljubljani (v Hotelu City na Dalmatinovi ulici 15), kjer boste skupaj iskali odgovore na vprašanja, kaj je kohezijska politika in kako vpliva na naša življenja.

Če te zanima, koliko Slovenija prispeva v proračun EU in koliko iz njega prejme, se udeleži brezplačne konference, kjer boš s številnimi gosti spoznaval evropsko kohezijsko politiko in vlogo Slovenije v njej.

Na dogodku bodo sodelovali Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko (Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK), ter Lilijano Madjar, predsednico Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Konferenci organizira CNVOS skupaj z Radiom Študent v okviru projekta ‘Govoriš kohezijsko?’, ki ga sofinancira Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko.

 

Udeležba na konferenci je brezplačna.

 

Program dogodka in prijavo najdete tukaj. 

7.11. - 9.11. / Konferenca Strong Communities for a Citizen’s Europe na Dunaju 5/6

Dogodek “Strong Communities for a Citizen’s Europe“, ki ga v sodelovanju s partnerji v okviru Predsedovanja Avstrije Svetu EU organizira avstrijsko združenje občin 7-9. novembra 2018 na Dunaju.
Konferenca je usmerjena na predstavnike lokalnih skupnosti alpske in podonavske regije ter krepitev sodelovanja med njimi, na njej pa bo imel prispevek tudi župan Svete Trojice v Slovenskih goricah in predsednik NALAS, g. Darko Fras.

Udeležba na dogodku je ob predhodni prijavi do 23.10.2018 brezplačna, stroške poti in nastanitve nosijo udeleženci sami.

Program dogodka lahko najdete tukaj.

9.11./ »KAKO SE LOTITI KOMPLEKSNIH ENERGETSKIH SANACIJ – RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO« 5/7

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenia, Energetska agencija za Podravje in Sekcija gradbincev OOZ Maribor vas vabijo na okroglo mizo »KAKO SE LOTITI KOMPLEKSNIH ENERGETSKIH SANACIJ – RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO«.

Vsebina okrogle mize:

 • Aktualna zakonodaja in potrebna dovoljenja pri energetskih sanacijah (vzdrževalna oziroma investicijska dela)
 • Kako implementirati trajnostne kriteriji pri sanacijah
 • Trendi in izkušnje pri energetskih sanacijah ovojev – Projektni pristopi sanacije fasadnega ovoja – praktične izkušnje uspešno izvedenih kompleksnih sanacij fasad večstanovanjskih objektov
 • Novosti na področju ogrevanja (OVE)
 • Načrtovanje energetskih prihrankov
 • Spremljanje doseženih učinkov sanacije

Vabilo.

Udeležba na okrogli mizi je brezplačna.

Zaradi lažje organizacije svojo udeležbo potrdite z izpolnitvijo PRIJAVNICE. Prijave bodo zbirali do petka, 26.10.2018.

14.11./ 3. nacionalna konferenca o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri – Načela ustvarjalne skupnosti v praksi 5/8

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na 3. nacionalno konferenco o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri z naslovom Načela ustvarjalne skupnosti v praksi.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena tistim zaposlenim na občinah, ki delajo na področjih investicij, stanovanjske politike, energetike, okolja in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na plenarnem delu bo zagotovljeno šepetano tolmačenje iz tujih jezikov.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.
VABILO S PROGRAMOM.

 

 

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/9

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 29.11.2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov
 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

Seje Vlade RS 6/1

4. Redna seja Vlade RS

Osnutek proračunskega načrta za leto 2019

Vlada je potrdila Osnutek proračunskega načrta za leto 2019 – ob predpostavki nespremenjenih politik. Osnutek proračunskega načrta za Slovenijo opredeljuje finančni okvir za celotne javne finance, ne le državni proračun. Tako kot spomladi Program stabilnosti tudi ta dokument temelji na predpostavki nespremenjenih politik. To pomeni, da upošteva le že vse dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Novega bodo pripravili hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto.

Za leto 2019 predvidevajo presežek sektorja država v višini 0,2 % BDP.

Osnovni znesek minimalnega dohodka ostaja na sedanji višini

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga poslala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

Predlog določa da se od 1. 1. 2019 dalje  osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša 392,75 evrov. S predlagano spremembo zakona se želi od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Cenzus za pridobitev varstvenega dodatka bo še naprej znašal 577,34 evra za samsko osebo. Na enaki višini ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina.  

Finančne posledice predloga zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno.

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.Obstoječa Uredba je bila spremenjena in dopolnjena, da bi se povečala njena jasnost in odpravile pomanjkljivosti, ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Državni svet je predlagal sprejetje predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, s katerim naj bi se spremenil 93. člen Gradbenega zakona, in sicer tako, da bi se jasno opredelile dolžnosti zavezancev za preverjanje pravnega stanja nepremičnin.

Vlada ne podpira predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona in predlaga da ga Državni zbor ne sprejme. Vlada poudarja, da je treba pred kakršnimkoli poseganjem v Gradbeni zakon predhodno izvesti evalvacijo izvajanja novega zakona.

4. Dopisna seja Vlade RS

Pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače, in pooblastila posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev, upoštevaje sprejeta pogajalska izhodišča.
Kot je navedeno v pogajalskih izhodiščih, je končni rezultat pogajanj sklenitev stavkovnih sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev s prenehanjem vseh stavkovnih aktivnosti, pri čemer pa finančni učinek dogovorjenega s sindikati ne sme presegati učinka, ki bi pomenil neskladje z dopustnim fiskalnim okvirjem glede na Zakon o fiskalnem pravilu.

5. Redna seja Vlade RS

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami maja 2018

Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018, ki so zajela štiri regije v Republiki Sloveniji, in sicer Koroško, Podravsko, Pomursko in Vzhodnoštajersko ter povzročile škodo na stvareh, ki v 40 občinah skupno znaša 6.005.405,97 EUR. Škodo je dne 6. avgusta 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 665.524,44 EUR, škoda na stavbah 453.875,09 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 971.102,13 EUR, škoda na gozdnih cestah 21.970,00 EUR, škoda na vodotokih 3.610.173,65 EUR in škoda na državnih cestah 282.760,66 EUR.

Sprememba uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Objavila jo bo v Uradnem listu RS.

Omenjena uredba je doslej predvidevala administrativna preverjanja stroškov dela zaposlenih na ministrstvih po izplačilih iz državnega proračuna in pred povračilom iz bruseljske blagajne. S ciljem pospešitve koriščenja evropskih sredstev se s spremembo uredbe sedaj takšen način preverjanj uvaja tudi za stroške drugih obdavčljivih osebnih prejemkov, ki se izplačujejo fizičnim osebam in izhajajo iz avtorskih, podjemnih oz. drugih pogodb.

Vlada prerazporedila sredstva

Vlada je med drugim razporedila sredstva za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin.

Vlada je z namenom ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih iz splošne proračunske rezervacije razporedila sredstva na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 268 tisoč evrov. Sredstva se namenijo za izplačilo enkratnega nadomestila kmetom za površine, ki so bile upravičene iz naslova ukrepov kmetijske politike za leto 2017, na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pa niso več del ozemlja Slovenije.

Ministrstvu za okolje in prostor je prerazporedila okoli 1,4 milijona evrov za subvencioniranje tržnih najemnin. V skladu s 121. b členom Stanovanjskega zakona so prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem upravičeni do subvencije tržne najemnine, v primeru ko izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja in ga ne dobijo, ker občine ne zgradijo zadostnega števila stanovanj. V takem primeru, lahko najamejo stanovanje na trgu in zaprosijo za subvencijo k tržni najemnini v skladu z zakonskimi določbami. Sredstva za take upravičence zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Vlada je Finančni upravi RS s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovila okoli 1,7 milijona evrov za dokončanje razvoja IT projektov podpore pobiranju dajatev in prenovo začetih ter za plačilo poštnine, predujmov za insolvenčne postopke ter stroške cenilcev v postopkih izvršb.

Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno s tretjim obrokom za leto 2018 , ki pravi, da Republika Slovenija soglaša s predlogom sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada leta 2018, vključno s tretjim obrokom za leto 2018. V skladu z “Notranjim sporazumom o financiranju pomoči Evropske unije v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 v skladu s sporazumom o partnerstvu AKP-EU”, Republika Slovenija v Evropski razvojni sklad prispeva sredstva za tretji obrok za leto 2018 v višini 2.020.680 EUR, ki se v celoti plačajo Evropski komisiji.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt portal za registracijo na javnem razpisu WiFi4EU 7/1

Ministrstva za javno upravo sporoča, da je ponovno odprt portal za registracijo občin in izvajalcev WiFi povezav v lokalnih skupnostih.

Na portalu so objavljene tudi občine, ki ste že registrirane in se vam ni potrebno ponovno registrirati, razen če so nastale kakšne spremembe od prejšnje registracije. Povezava: https://www.wifi4eu.eu/#/home.

Pomembno je, da občina, ki želi sodelovati na ponovljenem javnem razpisu izvede kompletni registracijski postopek, tako prvi del to je sama registracija, kot drugi del registracije, kjer mora v skladu z že objavljenim postopkom priložiti vse potrebne dokumente, da bo ob samem javnem razpisu izvedla prijavo na javni razpis WiFi4EU.

Datum naslednjega poziva za javni razpis bo znan naknadno.

Fundacija Mima objavila razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v Sloveniji 7/2

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima Jaušovec in Humanitarno društvo Rotaract klub Maribor z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let iz Republike Slovenije z namenom usmerjanja mladih k vrhunskem ali kakovostnem športu. Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih športnikov podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 250,00 EUR. Obseg finančnih sredstev v aktualnem razpisu je 4.000,00 EUR.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija. Več informacij o aktivnostih fundacije Mima se nahaja tudi preko  https://www.facebook.com/fundacijamima/.

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na ga. Nino Kirič preko elektronske pošte: ninak.kiric@gmail.com.

 

Razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji 7/3

Fundacija za financiranje športnih organizacij v petek, 12. oktobra 2018, objavila razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji, prek katerega je na voljo 7.700.000 EUR. Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se zaključi 12. novembra 2018, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Zaradi novega zakona o športu je bilo že v lanskem razpisu tudi nekaj vsebinskih sprememb, saj je zakon na novo definiral programe in področja sofinanciranja, temu pa je sledil tudi nov pravilnik FŠO, ki je omogočal prijavo na 20 programov, kolikor jih bo športnim organizacijam na voljo tudi letos.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani fundacije, http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/4

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

3. Novičnik Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 8/1

Tokratna številka novičnika, ki ga pripravljajo v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, je posvečena skupnostni energetiki. Ta je prepoznana kot ključni dejavnik pravočasnega in pravičnega podnebnoenergetskega prehoda, kjer je glavni poudarek na zmanjšanju rabe energije in uporabi obnovljivih virov.

Novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki je prvenstveno namenjen občinam najdete na tej povezavi.

Pravne in finančne specifike pri poslovanju občin 8/2

Pri poslovanju se občine pogosto srečujete s specifičnimi situacijami, zato so na spletni strani on-line priročnika Pravo in finance za občine, ki je praktični vodič pri poslovanju občin, pripravili brezplačno e-gradivo, v katerem pojasnjujejo:

 • Način odbijanja DDV od nabav pri upravljavcih stvarnega premoženja
 • O pravicah in obveznostih zaposlenih na občini in kako urediti pravice in obveznosti direktorja občinske uprave

Do gradiva lahko dostopate TUKAJ>>

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.