PREDSEDSTVO SOS

25. Seja predsedstva SOS v Mariboru 1/1

Dne, 15.1.2019,  je v Mariboru potekala 25. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

 • Stroški občin in povprečnina v letu 2019

8.12.2018 so (poleg stavkovnih sporazumov) pričeli veljati Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Županje in župani so izpostavili, da po prvih ocenah občine zaradi sprostitve plač ne bodo imele nič več sredstev za lokalni razvoj kot v preteklem letu, saj bodo povišani stroški praktično izničili finančne učinke usklajevanj za povprečnino v letu 2019. Zgornji dogovor na področju plač bo namreč veljal ne le za zaposlene v občinskih upravah, temveč tudi za vse javne zavode, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti (npr. vrtci, kulturni-športni-mladinski zavodi, muzeji…).  Povprečnina naj bi nominalno sicer znašala 573,50 € na prebivalca v občini, vendar realnega izboljšanja finančnega stanja županje in župani ne pričakujejo. Z izplačilom januarske plače bo možno te ocene tudi potrditi.

Županje in župani so izrazili pričakovanje, da se bodo v kratkem srečali s predsednikom Vlade RS z namenom, da se ponovno opravi usklajevanje višine povprečnine. Prav tako predsedstvo Skupnosti občin Slovenije pričakuje, da bo delovna skupina, ki bi naj preučila možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, pričela čim prej delovati. Dejstvo namreč je, da na mnogih področjih zakonodaja še vedno vsebuje za občinske proračune škodljive ukrepe, obenem pa je v obravnavi zakonodaja, ki predvideva vnovično povečanje stroškov za občine (predlog Zakona o zaščiti živali, Uredba o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,…). 

Predsedstvo SOS je tudi potrdilo predlogu, da se kot članici in predstavnici SOS v delovno skupino za pripravo sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin, skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2019, imenujeta Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS. 

 • Decentralizacije storitev države in skladen regionalni razvoj

Županje in župani Predsedstva SOS so ponovno opozorili, da se v različnih lokalnih okolji vse pogosteje ukinja finančne urade, krajevne urade upravnih enot, enote Sklada kmetijskih zemljišč, pošte, distribucijo električne energije in bankomate, kar pomeni centralizacijo, ki ni v skladu z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja enakega dostopa vseh prebivalcev Slovenije do javnih storitev. Opozorili so tudi, da zavzemanje za vitko državo povzroča zgolj prenašanje stroškov na občine in prebivalce, posledično pa to povzroča neenakopravno dostopnost do storitev za ljudi in neatraktivnost različnih področij Slovenije (v primerjavi z Ljubljano).

Predsedstvo SOS je tudi imenovalo Delovno skupino za decentralizacijo storitev države in za skladen regionalni razvoj, ki jo bo vodila nova županja MO Ptuj, Nuška Gajšek.

 • Zaščita in zaščita za živali v Sloveniji

Županje in župani so obravnavali dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Maribor), ki ga je naslovilo na vse občine na območju krajevne pristojnosti urada. V dopisu so povabili občine k posredovanju imena uslužbencev in/ali njihove telefonske številke dosegljive v- in izven delovnega in poslovnega časa tj. v popoldanskih urah, na dela proste dneve in praznike vključno z nočnim časom, s katerimi bo stopil v stik dežurni veterinarski inšpektor in jih obvestil o najdbi živali.

Stališče predsedstva SOS je, da zagotavljanje zavetišč za živali sicer je lokalna zadeva javnega pomena in jo občine izvajajo, vendar zagotavljanje »dežurstva« za te namene ni naloga lokalne skupnosti. Pričakovanja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi nimajo zakonske podlage, zato občine tudi v proračunu nimajo zagotovljenih sredstev za javne uslužbence.

Prav tako je predsedstvo SOS imenovalo posebno skupino, ki bo pripravila predlog za oblikovanje sistemske spremembe zaščite živali v Sloveniji, ki jo bo vodila županja MO Ptuj, Nuška Gajšek.

 • Odprtje postopkov evidentiranja v vodstvene funkcije SOS ter častnih članic in članov

Na seji je Predsedstvo SOS tudi potrdilo odprtje postopkov evidentiranja v vodstvene funkcije SOS ter častnih članic in članov. Skupnost občin Slovenije bo tako sprejemala evidentiranje kandidatk in kandidatov v Predsedstvo SOS izmed rednih članic znotraj posamezne sekcije (Sekcije MO, Sekcije s sedežem UE in Sekcije ostalih občin) in za 5 članski Nadzorni odbor, ki bodo izvoljeni na naslednji skupščini SOS predvidoma konec meseca marca. Takrat bodo proglašeni tudi častne članice in člani Skupnosti občin Slovenije.

 • Imenovanje predstavnika za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Predsedstvo se je seznanilo, da poteka evidentiranje za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, saj sedanjim članom Sveta Sklada poteče mandat 22.1.2019. Predsedstvo SOS je podprlo za člana Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik.

Galerija.

NOVICE SOS

Odprti postopki evidentiranja v vodstvene funkcije SOS in častnih članic oziroma članov SOS 2/1

Skupnost občin Slovenije je na podlagi sprejetega sklepa predsedstva SOS na 25. redni seji, dne, 16.1.2019, odprla postopke evidentiranja v vodstvene funkcije SOS:

 • za predsedstva sekcij SOS
 • za predsednike sekcij SOS ( podpredsednike sekcij SOS)
 • za nadzorni odbor SOS

in postopek za evidentiranje častnih članic oziroma članov SOS.

Obrazci za evidentiranje so bili poslani občinam članicam. V kolikor niste prejeli obrazcev, nam sporočite in vam jih bomo posredovali ponovno.

Evidentiranje je odprto do vključno ponedeljka, 11.2.2019.

Prilagamo tudi tabelo članstva posameznih sekcij SOS: TUKAJ.

Posvet glede obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture 2/2

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor dne, 16.1.2019, organizirala posvet z naslovom “Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture”.

Uvodoma je Jože Novak iz Ministrstva za finance povedal, da poteka Vladni projekt nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, za kar so potrebni uradni podatki o nepremičninah, ki ustrezajo dejanskemu stanju. Sem pa spada tudi sistematično in organizirano evidentiranje podatkov o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste, Ministrstva za infrastrukturo je predstavil Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture in Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture.

Opozorjeno je bilo na pomembne datume:

 • po 26. januarju 2019 objava izmenjevalnega formata in podatkovnega modela za posredovanje podatkov v matično evidenco in objava metodologije za določanje in usklajevanje dejanske rabe zemljišč na spletni strani upravljavca matične evidence (DRSI)
 • junija 2019 prvi prevzem podatkov o dejanskih rabah iz matične evidence na GURS za potrebe skupnega sloja dejanske rabe v zemljiškem katastru;
 • junija 2019 pričetek uporabe postopka uskladitve podatkov o dejanski rabi zemljišč na zemljišču lastnika z dejanskim stanjem

V nadaljevanju je predstavnik Direkcije RS za infrastrukturo, Anton Švigelj predstavil metodologijo zajema podatkov, koncept povezave dejanske rabe in zemljiškega katastra, podatkovni model za posredovanje podatkov, vrste elaboratov in postopke sprememb dejanske rabe. Povedal je, da bodo podatki objavljeni na portalu prostor.si. Tako bo zagotovljen vpogled v podatke dejanske rabe na parceli (GURS). Izboljšavo zemljiškega katastra (odmero cest) bo morala narediti občina, ki bo sproti delala izboljšave. Opozoril je na novost ZUreP-2, kjer se lahko zahteva razlastitev na stroške upravljavca, če se z lastnikom nepremičnine ne doseže dogovora za odkup.

Darinka Kavčič, Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv, Direkcija RS za infrastrukturo je predstavila postopke kategorizacije cest in vpisa cest v GJI, ki ga morajo občine narediti pred zajemom dejanske rabe. Povedala je tudi, da so občinam pri pripravi vloge za kategorizacijo cest v pomoč navodila, ki so objavljena na spletni strani Direkcije.

Andrej Mesner, IGEA d.o.o., je predstavil širši okvir projekta zajema dejanske rabe občinskih cest, podatkovne vire, popis del za izvedbo javnega naročila in kontrolo kakovosti.

Marko Rotar iz Urada za nepremičnine (GURS) je predstavil lokacijsko izboljšavo grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki jo v okviru programa projektov eProstor izvaja GURS in ima neposredni vpliv tudi na zapis dejanske rabe zemljišč na posamezno parcelo.

Sledila je še predstavitev Franca Ravniharja iz Urada za nepremičnine (GURS) glede predvidenega načina vodenja in vzdrževanja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru in Damijana Dolerja iz Ministrstva za okolje in prostor.

Pozdravljamo uvedbo “sosedskih” sončnih elektrarn 2/3

Ministrstvo za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE predlaga spremembe, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo njihov delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Javna obravnava predlaganih sprememb traja do 21. januarja.

Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace v Sloveniji in Skupnost občin Slovenije, ki smo si že dlje časa prizadevali za ta ukrep, pozdravljamo predlagane spremembe. Spremembe bi lahko dale nov zagon OVE sektorju, spodbudile lokalne projekte, v katerih bodo sosedje skupaj proizvajali čistejšo energijo in s tem pripomogle k opuščanju fosilnih goriv. Organizacije hkrati opozarjamo na potrebo po dolgoročni stabilnosti ukrepa in potrebo po njegovi promociji. Zato Ministrstvo za infrastrukturo pozivamo, da spremembe čim prej uveljavi tudi na ravni Energetskega zakona[1], si v okviru nastajajočega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta zastavi konkretne cilje, ki jih želi doseči s samooskrbo, ter ukrep podpre tudi z nacionalno promocijsko kampanjo za spodbujanje skupnostnih energetskih projektov.

Več.

Vabilo k organizaciji Dneva odprtih vrat občin 2019 2/4

Že preteklih osem let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 13.2.2019. Vse občine članice ste na elektronske naslove že prejele vabilo k organizaciji Dneva odprtih vrat z nekaj predlogi možnih vsebin.

Ker vam želimo olajšali delo in skrajšati čas priprave dogodkov, je sekretariat Skupnosti občin Slovenije pripravil vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev ter vabilo občankam in občanom

Občine, ki bi želele sodelovati in izkoristiti medijski doseg SOS prosimo, da nam sporočite, kje, kdaj in kako boste odprli vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz,…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču. Več informacij nam boste posredovali, bolje bomo lahko vaše aktivnosti komunicirali z javnostmi. Prosimo vas, da nam vašo odločitev za sodelovanje v akciji sporočite do četrtka, 7. februarja na naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si, saj bomo tudi z naše strani povabili medije po naših adremah na dogodke v vaši lokalni skupnosti.

Zaključena delavnica Kako financirati družbeno inovacijo 2/5

V Kreativnem centru Poligon smo 16. januarja zaključili niz delavnic v sklopu Akademije socialnih inovacij v projektu Social(I) Makers z delavnico Kako financirati družbeno inovacijo, socialni podjem. Na njej so se udeleženke in udeleženci seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o vlogah organizacij podpornega okolja pri financiranju družbenih podjemov ter se seznanili z možnostmi za pridobitev sredstev v domačem okolju. Delavnico je vodil Gregor Sakovič, ki že vrsto let preučuje in soustvarja finančno in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij ter odlično pozna evropsko in slovensko finančno podporno „sceno“.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Navodilo MOP- soglasje za spreminjanje meje parcel 3/1

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 186. členu vzpostavlja nov ukrep zemljiške politike, in sicer soglasje za spreminjanje meje parcele. Taksno soglasje predstavlja instrument, s katerim se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje taksno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta. Soglasje za spreminjanje meje parcele je pomemben kontrolni mehanizem, s katerim se preprečuje zlorabe spreminjanja površin parcel in neupoštevanje določil prostorskih aktov. ZUreP-2 določa obveznost izdajanja soglasja za spremembo meje parcele v treh primerih. Navodila, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor, se nanašajo na izvajanje četrtega odstavka 186. člena ZUreP-2.

Navodila prilagamo tukaj.

Objavljena Ocena ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči 2.2 3/3

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Oceno ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči v Sloveniji, Verzijo 2.2, v kateri se dopolni drugi del ocene ogroženosti in sicer ocena ogroženosti ob izrednem dogodku v jedrskih objektih in zaradi radioloških snovi, izdaja 7, ki jo je pripravila Uprava RS za jedrsko varnost in jo dopolnila skladno z Akcijskih načrtom EPREV. Ocena je dopolnjena s poglavjem devet – plovila na jedrski pogon.

Celotno oceno ogroženosti si lahko preberete na tej povezavi.

 

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 3/4

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so dopolnili in uskladili predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MORS) pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Predlog načrta prilagamo tukaj.

Vaše predloge in mnenje na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 24.1.2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 3/6

Skupnost občin Slovenije je v pregled in pripombe prejela s strani Ministrstva za finance predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravilnikov v en skupen, s čimer smo želeli občinam omogočiti boljši pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja.

Glavni poudarki novega pravilnika so:

 1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
 2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima možnost, da:
  1. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvidnosti občinskega proračuna) od svojih posrednih proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema EZR občine;
  2. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko podporo EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema EZR občine,…) ter računovodenje teh poslov.
   • Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.
   • Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravljavec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način sklepanja poslov (avkcije depozitov).
 3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Besedilo pravilnika najdete TUKAJ.

Vaš odziv na predlog nam lahko posredujete najkasneje do srede, 30. 1. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Zagotovitev stalnega spremljevalca v vrtcu 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z zaprosilom po pridobitvi nasveta drugih občin članic glede zagotovitve stalnega spremljevalca v vrtcu.

Namreč:

»V vrtec je bila sprejeta deklica, ki boleha za močno sladkorno boleznijo (uporablja črpalko za inzulin). Deklica je dopolnila starost tri leta. Z odločbo ji je dodeljen začasni spremljevalec.

V preteklem letu je vrtec zaposlil osebo preko programa javnih del kot stalno spremljevalko omenjeni deklici. Program javnih del se izteka, tako bo deklica ostala brez stalne spremljevalke. Ravnateljica je prepričana, da oddelčno osebje ne more ob skupini otrok posebej skrbeti še za omenjeno deklico (preračunavanje količine obrokov, doziranje inzulina, umik z deklico in počitek, ko ne zmore več določenih aktivnosti ipd.). Stroški zaposlitve tovrstne spremljevalke tudi niso del ekonomske cene, kar pomeni, da bi bil strošek zaposlitve v primeru, da spremljevalko zaposlimo za določen čas (do odhoda deklice v šolo) v celoti breme proračuna.

Zanima nas, kako so reševale enako situacijo druge občine po Sloveniji.«

Na prejeto povpraševanje smo prejeli odgovore, ki si jih lahko preberete tukaj.

Trženje turizma v sklopu režijskega obrata 4/2

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem za članice z vprašanjem glede režijskega obrata.

Občino članico zanima ali ima kakšna občina v okviru režijskega obrata poskrbljeno tudi za turizem – trženje proizvodov, kulturo – najemnine, prodaja vstopnic?

Za vaše odgovore se vam v naprej zahvaljujemo in vas obenem prosimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 23.1.2019.

DOGODKI SOS

25.1. / 2. strokovno srečanje županj in županov – I. del 5/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na I. del 2. strokovnega srečanja županj in županov, ki bo potekalo v PETEK, 25. januarja 2019 ob 9.00 v hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana).

Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje in župane, ki prinaša:

 • Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih področjih delovanja občin.
 • Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
 • Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
 Okvirne vsebine I. dela srečanja:
 •     Organiziranje in delovanje občin;
 •     Financiranje občin;
 •     Javno finančni izzivi občin v 2019;
 •     Obvladovanje stroškov v občinah;
 •     NUSZ in davek na nepremičnine;
 •     Oblikovanje občinskih proračunov;
 •     Gospodarske in negospodarske javne službe;
 •     Javno zasebno partnerstvo;
 •     Nadzor in delovanje javnih podjetij.

Na naslednjih povezavah prilagamo VABILO in PROGRAM.

Vljudno vabljeni!

30.1. / 2. strokovno srečanje županj in županov – II. del 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na II. del 2. strokovnega srečanja županj in županov, ki bo potekalo v sredo, 30. januarja 2019 ob 9.00 v Grand hotelu Union (Miklošičeva ulica 1, v Beli dvorani).

Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje in župane, ki prinaša:

 • Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih področjih delovanja občin.
 • Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
 • Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
Okvirne vsebine II. dela srečanja:
 •     Vodenje prostorskega razvoja občin;
 •     Urejanje naselij in vpliv občin na izgled svojih okolij;
 •     Stanovanjska politika v občinah;
 •     Razvojne priložnosti občin in trajnostni turizem;
 •     Uporaba novih tehnologij in razvoj občin;
 •     Varnost v občinah;
 •     Možnosti pridobivanja sredstev Evropske Unije.

Na naslednjih povezavah prilagamo VABILO in PROGRAM.

12.2. / Strokovna konferenca “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?” 5/3

Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji organizira za občine strokovno konferenco “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki bo potekala 12. februarja 2019 v Kristalni palači v Ljubljani.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 5/4

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 6/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

24.1./ URBACT INFO DAN 6/2

Program URBACT je objavil zadnji razpis v tem programskem obdobju. Gre za razpis za nova akcijska omrežja, v katerih evropska mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive.
Sodelovanje v akcijskem omrežju omogoča:

 • mednarodno izmenjavo izkušenj in učenje,
 • vzpostavitev lokalne delovne skupine,
 • pripravo akcijskega načrta skupaj z lokalno skupino,
 • strokovno podporo pri mednarodni izmenjavi znanja,
 • usposabljanja za zaposlene na občini in člane lokalne skupine,
 • strokovno podporo pri pripravi akcijskega načrta in
 • testiranje manjših rešitev v lokalnem okolju.

Prijavitelji ste lahko občine in javna podjetja, partnerji pa so lahko tudi nacionalni organi ter univerze in raziskovalni centri.
Če želite izvedeti več o razpisu, vas vabimo, da se udeležite URBACT info dneva, na katerem bomo podrobneje predstavili razpis, njegove cilje in način prijave. Vabimo vas tudi, da nam posredujete svoje projektne ideje in tako izkoristite možnost neposrednega odziva in priporočil za izboljšavo idej.

URBACT INFO DAN_vabilo in program.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato vas prosimo za prijavo do 22. januarja 2019 na tej povezavi ali na urbact@ipop.si.

Projektno idejo lahko posredujete neposredno prek prijavnega obrazca ali tako da nam pošljete izpolnjen dokument, ki ga najdete na spletni strani info dneva.

Več informacij o URBACT info dnevu tukaj: http://urbact.eu/urbact-info-dan

 

4.2./ Delavnica "Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem" 6/3

Lesarski grozd, Biotehniška fakulteta, Društvo lesarjev Slovenije bodo skupaj z drugimi organizatorji v februarju izvedli delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem. To je prva delavnica v nizu, predvidoma treh v letu 2019, ki so namenjene širjenju znanja in dobrih praks lesene gradnje, ki so bili razviti v okviru EUSALP TRIPLE WOOD. Delavnica ni namenjena le arhitektom, projektantom in izvajalcem, ampak tudi investitorjem, predvsem javnim investitorjem, saj bi želeli povišati znanje o prednostih lesene gradnje in lesenih zgradb. Tako bi se tudi javni investitorji lažje in v večji meri odločali za leseno gradnjo/zgradbe.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Prijava udeležbe je obvezna na tej povezavi. Prijave zbirajo do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 30.1.2019.

Vabilo in Program.

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 6/4

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:00 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana (lokacija konference in dostop).

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bodo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Tiskan izvod smernic prejmejo vsi udeleženci konference. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Prijave sprejemajo do vključno ponedeljka, 4. 2. 2019, do 12h.

PROGRAM s povezavo na prijavnico; neposredna povezava na PRIJAVNICO.

 

 

VLADA RS

15. redna seja 7/1

Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi Direktive o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2018/0390).

Republika Slovenija bo določbe Direktive (EU) 2017/1564 v pravni red RS prenesla z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah. S tem zakonom se bodo v slovenski pravni red prenesle določbe te Direktive, s katero so v evropski pravni red vnesene določbe o obvezni in enotno določeni izjemi in omejitvi avtorske in sorodnih pravic za zagotovitev izvajanja Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.

Predlagana je razširitev izjeme avtorske in sorodnih pravic v korist invalidov, slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja, kar bo vsem invalidom, slepim in slabovidnim osebam ter osebam z drugimi motnjami branja olajšalo dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorsko ali sorodnimi pravicami in izboljšalo kakovost njihovega življenja.

Predlog zakona je trenutno v medresorskem usklajevanju, v okviru katerega se pričakujejo morebitne pripombe drugih državnih organov. Glede na pretekle izkušnje bi bilo medresorsko usklajevanje lahko zaključeno v mesecu februarju, ko bi bil predlog zakona posredovan v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Z navedenim predpisom bo Republika Slovenija določbe Direktive (EU) 2017/1564 v celoti prenesla v slovenski pravni red.

Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 – 2023

Vlada je sprejela Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 – 2023, ki predstavlja strateške usmeritve in cilje, ki jim bo Sklad sledil v naslednjem srednjeročnem obdobju.

Sklad načrtuje, da bo samostojno in/ali v sodelovanju z drugimi finančnimi partnerji v obdobju 2018 – 2023 podprl nekaj manj kot 6.200 podjetniških projektov oz. cca 1.030 projektov letno in jim omogočil dostop do skoraj 630 mio EUR ugodnih finančnih sredstev oz. cca 105 mio EUR letno. Poleg finančne podpore pa bo Sklad podjetjem omogočal tudi dostop do t.i. vsebinske podpore, ki povečuje uspešnost plasiranih finančnih sredstev, do spodbud malih vrednosti preko vavčerskega sistema in ostalih oblik spodbud (npr. podpora podjetjem vključenim v start-up hiše v tujini, podpora podjetjem pri vključevanju v pospeševalnike v tujini, podpora scale up podjetjem…).

(vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Program EPSON 8/1

Program EPSON je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Rezultati opravljenih raziskav, informacije o dogodkih in razpisih programa so dostopne na spletni strani.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 8/2

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 8/3

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 8/4

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

Objava javnega razpisa za standardne projekte na Programu sodelovanja Italija-Slovenija 8/5

Vse zainteresirane obveščamo, da je bil v ponedeljek dne 14. januarja na spletni strani programa www.ita-slo.eu objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za predložitev standardnih projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.
Rok za oddajo vlog je 15. 3. 2019 ob 12:00:59 (CET).
Uradni večji predstavitveni dogodek oz. delavnica programa, na katerem bodo predstavili sam razpis in razpisno dokumentacijo, bo naslednji teden dne 23.1. v Vidmu/ Udinah (Italija). Na spletni strani programa lahko že najdete pod “novice in dogodki” povezavo za prijavo na dogodek. Za simultano sprotno prevajanje v slovenski jezik bo na dogodku poskrbljeno.
Dne 30.1. bodo predstavili razpis in razpisno dokumentacijo tudi v Sloveniji. Ta bo zgolj v slovenskem jeziku. Lokacijo še izbirajo. Program delavnice in navodila za prijavo bodo sporočili naknadno.
Za dodatne informacije lahko pokličete v Slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, na tel. (+386) 5 7318 530 ali nam pošljite sporočilo na e-naslov: it-si.svrk@gov.si.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 8/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Nov priročnik "Kako v Sloveniji vzpostaviti stanovanjsko zadrugo" 9/1

Z namenom podpreti pobudnike stanovanjskih zadrug sta Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ob sodelovanju Mreže za prostor in stanovanjske zadruge Zadrugator pripravila priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge.

Pri stanovanjski zadrugi gre za skupinsko zagotavljanje kakovostnih stanovanjskih enot, zadruge pa hkrati sledijo idejam medgeneracijske solidarnosti in trajnostne porabe virov s spodbujanjem trajnostne gradnje ter ekonomije souporabe in sobivanja. Priročnik se je pridružil že obstoječim priročnikom za postavitev skupnostne sončne elektrarne, organizacijo spremljane poti v šolo (pešbus in bicivlak), ureditev skupnostnega prostora v soseski, vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela in ureditev skupnostnega vrta. Vse priročnike na specifičnih področjih spremlja splošni priročnik z navodili za izvajanje skupnostnih projektov neodvisno od njihove specifične vsebine.

Katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020 9/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 – LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a).

Pristop CLLD/LEADER se v programskem obdobju 2014–2020 v Sloveniji izvaja kot del skupnega instrumenta Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development – CLLD), v katerem so LAS-om poleg sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo tudi sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. V programskem obdobju 2014-2020 je izvedbi CLLD/LEADER skupno namenjenih 97 milijonov EUR. Kombinacija različnih virov financiranja LAS-om omogoča izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene samo na podeželska območja, ampak vključujejo tudi manjša mestna in urbana območja, ribiška območja in območja akvakulture. Posamezni LAS-i so se oblikovali na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev, ki so jih opredelili v strategiji lokalnega razvoja.

Katalog.

Razvoj mestnega managementa v Sloveniji 9/3

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letih 2016 in 2017 v sodelovanju s PTZ GZS in Zavodom Koper Otok, ki je leta 2015 prejel posebno evropsko priznanje za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Award) v okviru izvajanja modela TCM, spodbujala inovativne ukrepe za oživljanje slovenskih mestnih središč.

Modeli TCM oziroma managementa mestnih središč so se leta 2011 prvič začeli oblikovati tudi v Sloveniji in sicer v občinah Ljubljana, Celje in Koper. Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo želita s primernimi ukrepi in podporo spodbujati proces uvajanja modela TCM po vsej Sloveniji.

Po prvem pilotnem projektu TCM, pod vodstvom GZS PTZ in nagrajenim modelom v občini Koper, se je povečal interes številnih občin, ki so oblikovale neformalno združenje, v katerem je konec leta 2017 aktivnih že 24 občin. V letih 2016 in 2017 je model TCM uspešno uvedlo že 15 občin, ki so jih prepoznali kot dobre prakse.

Na naslednji povezavi najdete dve publikaciji o izbranih dobrih praksah upravljanja mestnih središč in analizi ukrepov slovenskih občin za spodbujanje podjetništva:

https://www.podjetniski-portal.si/domov/srce-mojega-mesta/ozivljanje_podjetnistva_v_mestnih_srediscih

 

Četrta številka eNovic projekta eProstor 9/4

Geodetska uprava RS (GURS) je izdala četrto številko eNovic, v kateri lahko preberete več o naslednjih vsebinah:

 • En prostor za vse – eProstoR
 • 4. slovenski dan INSPIRE
 • Okrogla miza na pravni fakulteti o osnutku Zakona o katastru nepremičnin
 • eProstor na 10. dnevih upravnih enot
 • eProstor na konferenci Informatika v javni upravi
 • Izvedba posvetov mnenjedajalcev v Dolenjskih Toplicah in Žalcu
 • zaključena 2. faza izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza
 • Območja enakih bonitet
 • Transformacija podatkov v novi koordinatni sistem

Celotno publikacijo najdete na tej povezavi.

IZVEDBA RAZISKAVE EKO-TURISTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 9/5

Raziskava se izvaja s pomočjo telefonskega anketiranja oziroma v kolikor to ni mogoče neposredno preko spletne ankete. Anketarji projektne ekipe bodo po telefonu prosili za anketirancem ustrezen termin anketiranja. Po tem uvodnem klicu bodo ali poslali povezavo do spletne ankete s kratkimi navodili za izpolnjevanje ali pa anketiranca poklicali ob dogovorjenem terminu in anketo izvedli preko telefona.

TRAJANJE RAZISKAVE

Anketa traja med 30 in 50 minut. Točen čas izpolnjevanja je odvisen od vrste organizacije iz katere prihaja anketiranec saj vsi anketiranci ne izpolnjujejo vseh vprašanj.

KDO NAJ SODELUJE V RAZISKAVI?

Raziskava celovito pokriva področje izvajanja in inoviranja poslovnih procesov ter sodelovanja z drugimi deležniki turizma; v javnem, zasebnem in civilnem sektorju. Za raziskavo so torej primerne vodstvene osebe s področji marketinga, raziskav & razvoja, upravljanja, poslovodenja, strateškega načrtovanja in politike razvoja turizma.

KATERI PODATKI SE ZBIRAJO V RAZISKAVI

Anketa ne povprašuje po podatkih, ki so poslovne narave (npr. poslovna skrivnost). Na ravni organizacije zbiramo le podatke o pravnem statusu podjetja ali organizacije ter funkciji, ki jo ima v sistemu turizma; umestitvi organizacije v eno izmed makroturističnih regij Slovenije, številu zaposlenih, proračunu (javni in civilni sektor) oziroma letnih prihodnih (poslovni sektor). Na ravni anketiranca pa zbiramo podatke o izobrazbi (stopnja in področje), delovne izkušnje v turizmu ter položaj v podjetju ali organizaciji. Ostali podatki se nanašajo na izkušnje in stališča v zvezi s poslovnimi procesi, uvajanjem tehnologije, inovacij in sodelovanje z drugimi deležniki v turizmu.

VSI IMAMO MOŽNOST IN ODGOVORNOST ZA SOUSTVARJANJE PRIHODNOSTI TURIZMA

Raziskovalna ekipa se v naprej zahvaljuje vsem anketirancem za sodelovanje v raziskavi. Gre za prvo celovito raziskavo o stanju in potrebah slovenskega turizma. Posledično je raziskava morda nekoliko obsežnejša kot so tipične raziskave. Za uspeh raziskave je ključno, da svoje izkušnje, stališča in potrebe izrazi čim več s turizmom povezanih podjetij in organizacij. Le tako bomo lahko celovito in uporabno ugotovili kakšne so zmožnosti, potrebe in želje slovenskega turističnega sistema in tako oblikovali uporabne in izvedljive rešitve za dvig uspešnosti, dodane vrednosti in dolgoročni obstoj slovenskega turizma.

Ekipa raziskovalnega projekta Turizem 4.0

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.