NOVICE SOS

Reorganizacija CSD in vloga lokalnih skupnosti in novosti ZUPJS (plačilo OZ in podatki pri subvencijah najemnin) 1/1

S strani MDDSZ smo prejeli obvestilo o aktualnem statusu reorganizacije CSD-jev in naslednjih korakih, namreč reorganizacija prinaša tudi nekaj sprememb, ki vplivajo na sodelovanje lokalne skupnosti s CSD-ji.

S 1.10. 2018 se začnejo uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H). Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v centru za socialno delo, to je svet lokalnih skupnosti. Več informacij si lahko preberete TUKAJ. Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na predstavnike projektne skupine za reorganizacijo na MDDSZ na elektronski naslov: dasa.meglic@gov.si.

Dodatno vas želimo obvestiti še o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državni zbor RS potrdil 12. 12. 2017, in prinaša med drugim tudi spremembe glede pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in glede pridobivanja podatkov za izplačevanje subvencij najemnin:

 • sprememba plačila OZ za občine in avtomatično sporočanje sprememb stalnega prebivališča pri OZ (dopolnitev že veljavnega 30. člena zakona) – s tem predlogom se razbremenjuje občine glede plačila OZ (obseg pravic ali upravičenci se ne spreminjajo), hkrati pa se podobno kot pri znižanem plačilu vrtca zaradi spremembe stalnega prebivališča ne izda posebna odločba, ampak se o tem obvesti obe občini – sprememba oz dopolnitev se uporablja od 1. 5. 2018.
 • posredovanje dodatnih podatkov občinam zaradi izplačil subvencije najemnine (dopolnitev že veljavnega 50. člena zakona) – občine so opozarjale, da pri subvencijah najemnin dobijo premalo podatkov za izvršitev odločbe in drugih nalog, ki se jim nalaga z veljavno zakonodajo, zato se posreduje nabor podatkov, ki bo omogočal nemoteno delovanje občin. – sprememba oz dopolnitev se uporablja od 1. 3. 2018

Obrazložitev najdete TUKAJ.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Višina regresa za prehrano med delom od 1.1.2018 2/1

Obveščamo vas, da je bil v petek, 12.1.2018, v Uradnem listu št. 3/18, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Glede na količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2018 dalje znaša 3,79 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Obvestilo MJU si lahko preberete TUKAJ.

Pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018 2/2

Za leto 2018 sicer vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja niso sklenili posebnega dogovora, vendar pa še veljajo nekatere določbe ZUPPJS17, ki jih je treba upoštevati, prav tako pa je treba pri urejanju pravic javnih uslužbencev upoštevati veljavne predpise in kolektivne pogodbe.

Za nemoteno delovanje in kot strokovno pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnila, priložena TUKAJ.

 

 

 

Predlog 6-letnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo 2/3

Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030, ki jo je v letu 2016 sprejel Državni zbor, je določeno, da Ministrstvo za infrastrukturo vsako leto pripravi 6-letni operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo (tako imenovani drsni plan). Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled posredovalo prvi tak dokument in sicer za obdobje od 2018-2023.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 26. januarja  na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Na spodnjih povezavah si lahko pogledate:

 1. Obrazložitev 6-letnega načrta
 2. Prologa 2- investicije 
 3. Priloga 3- Prioritete 6-letnega načrta 2018-2023

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 2/4

V Državnem zboru  se obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) – skrajšani postopek, EPA2506-VII. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora. 

Državni svet bo predlog zakona obravnaval na 2. seji Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v ponedeljek, 22. januarja 2018, ob 14. uri, v veliki dvorani na Tomšičevi 5, 1000 Ljubljana. K tej točki dnevnega reda vabijo le Ministrstvo za infrastrukturo.

RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju EZ-1) je začel veljati 22. 3. 2014. Z uveljavitvijo EZ-1 je Republika Slovenija v celoti prenesla tretji energetski sveženj, to je vsebino desetih direktiv in posamezne določbe petih Uredb EU, predvsem glede določitve nadzornega organa in kazenskih sankcij.

Pri izvajanju EZ-1 ni bilo ugotovljenih večjih težav ali pomanjkljivosti. Kljub navedenemu pa so se v obdobju od uveljavitve EZ-1 do sedaj prepoznale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti oziroma spremeniti nekatere določbe EZ-1. Več o razlogih za novelo EZ-1 tukaj.

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 2/5

Obveščamo, da je v obravnavi na Državnem zboru predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Končna razsodba  arbitražnega sodišča ima posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij. Cilj predlaganega zakona je uskladitev teh območij z razsodbo.

Dopolnitev zakona daje podlago za enostavnejši in s tem krajši postopek izdaje podzakonskih predpisov in s tem za hitrejšo uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij z evidenco državne meje, in sicer brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

Besedilo zakona najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do petka, 26.1.2018 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Novela Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 2/6

Obveščamo, da je Vlada RS predložila v Državni zbor besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Predlagane spremembe pomenijo uskladitev omenjenega zakona z razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ter uskladitev z Ustavo RS, ki določa, da so območja občin določena z naselji.

Vlada  v omenjeni noveli zakona predlaga črtanje besed Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile ter s tem določitev območja občine Piran na območja naselij Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan in Sv. Peter, kot izhajajo iz izpisa naselij iz Registra prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije. S črtanjem zaselkov Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile v Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij se zakon usklajuje tudi z ustavno določbo o območjih občin. Območja naselij določa občina v skladu z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb in so zavedena v Registru prostorskih enot.

Besedilo predloga njadete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do petka, 26. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij 2/7

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij.

MGRT pojasnjuje, da Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij neprekinjeno velja od 18. 3. 2006 in še ni bil spremenjen ali dopolnjen. V tem času se je 23- krat spremenil ZSPJS in 37- krat Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. S temi spremembami so se spreminjali in dopolnjevali tudi cilji politike plač v javnem sektorju.

S spremembo pravilnika je ministrstvo poenostavilo postopek in določanje meril ter jih v čim večji meri preneslo v pristojnost organu nadzora regionalne razvojne agencije.

Besedilo predloga najdete TUKAJ (do neuradno prečiščenega besedila dostopate TUKAJ).

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških 2/9

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) so predložili Državnemu zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških.  Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Pripombe in predloge na besedilo nam lahko posredujete najkasneje do petka, 16. 2. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/1

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Regijski posveti - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018) – že izveden
 • Ljubljana (23. 1. 2018)
 • Zagorje (30. 1. 2018)
 • Novo mesto (1. 2. 2018)
 • Maribor (6. 2. 2018)
 • Velenje (13. 2. 2018)
 • Jesenice (15. 2. 2018)
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo vabilo, ki ga je MOP posredoval direktno na občine in upravne enote, na katerem boste našli dodatne informacije in povezavo za prijavo za posvet.

22.1./ Nacionalni dialog o izvajanju okoljske EU politike (EIR) 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor ter Generalni Direktorat za okolje Evropske  komisije organizirata dogodek Nacionalni dialog o izvajanju okoljske EU politike (EIR). Evropska komisija je v začetku leta 2017 sprejela pregled izvajanja okoljske politike, ki predstavlja novo orodje za izboljšanje izvajanja evropske okoljske politike in skupno dogovorjenih predpisov.

V tem okviru bodo Evropska komisija in države članice obravnavale vzroke za vrzeli v izvajanju in iskale rešitve za izboljšanje izvajanja. Pregled izvajanja okoljske politike EU je del politike za boljše pravno urejanje, ki vključuje izboljšanje izvajanja obstoječe zakonodaje in politik.

Odprto za javnost, prijava na e-naslov – matevz.gotovnik@gov.si.

23.1./ Statistični dan 2018: MOČ PODATKOV 4/3

Statistični urad RS vas vabi na tradicionalni statistični dan, ki se bo odvijal v torek, 23. 1. 2018, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju.

Tema letošnjega dogodka bo MOČ PODATKOV in bo potekal v dveh sklopih:

 1. Predstavitve: Živimo s podatki
 2. Okrogla miza: Moč podatkov

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo do 16. januarja 2018 prek prijavnega obrazca tukaj.

Več o temi posveta lahko preberete na tej povezavi. Dogodek bo trajal približno od 10. do 16. ure. Podrobnejši program bodo objavili kmalu in ga vsem prijavljenim poslali tudi po e-pošti.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si.

23.1./ Seminar za prijavitelje na tretji razpis UIA za inovativne urbane projekte 4/4

V torek, 23. januarja 2018, bo v Zagrebu potekal seminar za prijavitelje na tretji razpis UIA za inovativne urbane projekte.

Na seminarju se boste udeleženci spoznali z glavnimi načeli in kriteriji pobude UIA. Imeli boste tudi možnost izvedeti več o izkušnjah sodelovanja iz prve roke, na seminarju bodo namreč prisotni tudi uspešni prijavitelji s prvega razpisa. Natančno bodo predstavljeni pogoji sodelovanja na razpisu (upravičenost) in postopek izbire.

V popoldanskem delu bo čas za individualne posvete s predstavniki sekretariata UIA in DG REGIA. Zainteresirani boste tako dobili odzive na svoje projektne prijave in priporočila, kako jih še izboljšati.

Število mest je omejeno, zato se prijavite čim prej.

Program in prijava na tej povezavi.

23.1./ Izobraževanje o rabi lesa v energetske namene 4/5

Vabimo vas na dogodek Izobraževanje o rabi lesa v energetske namene – stanje in izzivi za prihodnost”, ki bo potekal v torek 23. 1. 2018 v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije od 9. do 13. ure.

Program izobraževanja.

Na izobraževanje ste vabljeni predstavniki ministrstev, svetovalci iz področja kmetijstva, gozdarstva in energetike, predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki podjetij za proizvodnjo lesnih goriv in drugi relevantni deležniki. Zato bo pomemben del časa namenjen aktivni razpravi med udeleženci in razpravljavci oziroma predstavniki ministrstev.

Izobraževanje je brezplačno za vse udeležence.

Zaradi lažje organizacije je potrebna predčasna najava udeležbe na tina.jemec@gozdis.si ali kristina.sever@gozdis.si.

23. in 24.1/ LIFE delavnici za pripravo prijav- brezplačna pomoč za pridobitev LIFE nepovratnih sredstev 4/6

Ministrstvo za okolje in prostor vas v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti vabi na delavnico za pripravo projektne prijave, ki bo potekala v dveh terminih z identično vsebino.

Delavnica je prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih bomo predstavili osnovne korake, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Na delavnici bosta svoje izkušnje s pripravo projektne prijave delila tudi predstavnika španskih organizacij SEO/BirdLife in Grupo San Valero, uspešnih prijaviteljev več LIFE projektov.
Svetujemo vam udeležbo na vseh treh delavnicah, saj sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. O terminih naslednjih dveh delavnic vas bomo še obvestil

Vabljeni na 1. LIFE delavnico za pripravo prijavna kateri boste izvedeli, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Namenjena je vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na okoljskem področju in bi želeli izvedeti več o možnostih sofinanciranja.
Izbirate lahko med dvema terminoma z identično vsebino torej na isti lokaciji in z enakim časovnim potekom: 23. januar 2018 ali 24. januar 2018. V primeru premajhnega števila prijav na posamezen termin, bosta termina združena (23.1.2018). 

Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno (40 na termin), zato je prijava na dogodek obvezna do 15. januarja 2018.

Dodatne informacije najdete v priloženem vabilu

24.1. / Rastimo skupaj: vključujemo lokalno 4/7

Mladinskem svetu Slovenije v sodelovanju z Uradom RS za mladino pripravlja srečanje na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, ki bo potekalo v sredo, 24. januarja 2017 od 10. do 15. ure v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani. Program dogodka

Namen dogodka je združiti različne akterje, ki v Sloveniji delujejo na področju razvoja lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela, na skupnem dogodku, saj menimo, da je združevanje in medsebojno informiranje zelo pomembno za doseganje boljših rezultatov in učinkov pri vključevanju mladih na lokalni ravni.

Cilj dogodka je predstaviti rezultate projekta Rastimo skupaj in projekta Vključujemo lokalno ter predstaviti druge organizacije, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko ter izpostaviti njihova stališča in izkušnje, ki so jih pridobili pri svojem delu. Predstavnike lokalnih skupnosti vabimo, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice najkasneje do petka, 12. januarja 2018. Za več informacij se obrnite na petra.miklauzic@mss.si ali 01 425 60 55.

24.1./ Projekt Sobivamo: razvoj novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji 4/8

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo projekt Sobivamo, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, tudi sobivanja starejših, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja.

V skladu z navedenim vas vabijo, da se pridružite okrogli mizi, kjer bo govora o razvoju novih možnosti kakovostnega bivanja starejših v Sloveniji in bo potekala v sredo, 24. januarja 2018, ob 11. uri, na Ljudski univerzi Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj.

Na okrogli mizi bomo govorili o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v širši Podravski regiji.

Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.

25.1./ Posvet E-mobilnost in načrtovanje polnilne infrastrukture 4/9

Vljudno vas vabimo na strokovni posvet »e-mobilnost in načrtovanje polnilne infrastrukture – vloga javnih institucij in investitorjev ter skupna vizija prihodnosti«, ki bo v četrtek, 25. januarja 2018, v Kinogledališču Tolmin.

Posvet je namenjen županom, občinskim upravam ter predstavnikom turističnega in gospodarskega sektorja, osredotočal pa se bo na vprašanje, kakšne so vloge javnih uprav in investitorjev pri načrtovanju, razporejanju in upravljanju polnilne infrastrukture. Program posveta in dodatne informacije so v priponki.

Vabilo.

PRIJAVE NA DOGODEK.

 

26.1./ Posvet "Naloge in izzivi Pooblaščene osebe za varstvo podatkov" 4/10

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije vabita na  posvet ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov »Katere naloge in izzivi čakajo Pooblaščene osebe za varstvo podatkov in kaj njihovo imenovanje pomeni za organizacijo, pa tudi kaj za varstvo osebnih podatkov nasploh?« v petek, 26. januarja 2018, ob 10. uri, v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.

Letošnji dogodek bodo posvetili eni od pomembnih novosti, ki jih prinaša evropska reforma varstva osebnih podatkov za upravljavce – pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (ang. Data Protection Officer – DPO). Nova uredba se začne uporabljati 25. 5. 2018, ko bodo morale biti tudi imenovane te osebe v vseh javnih organih in telesih ter v organizacijah, katerih temeljna dejavnost je sistematično in obsežno spremljanje posameznikov ali obsežna obdelava posebnih vrst osebnih podatkov.

Na posvetu bodo izpostavili dobre prakse in izkušnje organizacij, ki jim vloga Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ni tuja ter spodbudili izmenjavo mnenj, pogledov in izkušenj o novostih, prednostih in izzivih, ki jih čakajo po novi evropski Splošni uredbi. Skupaj s predstavniki upravljavcev in različnih strokovnjakov za varstvo osebnih podatkov torej želimo odgovoriti na ključno vprašanje, katere naloge in izzivi čakajo Pooblaščene osebe za varstvo podatkov in kaj njihovo imenovanje pomeni za organizacijo, pa tudi kaj za varstvo osebnih podatkov nasploh.

Prijave zbirajo do 24. januarja preko spletne prijavnice.

Več informacij in program.

31.1. / Predstavitev novega poziva za vključitev v zeleno shemo 4/11

Slovenska turistična organizacija vabi na predstavitev novega poziva za vključitev v zeleno shemo. Predstavitev bo potekala v okviru sejma Natour Alpe-Adria, kjer se na osrednji slovenski stojnici predstavljajo prav zelene destinacije in ponudniki iz Konzorcija Slovenia Green. Predstavitev pozivov bo v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v sredo 31. januarja 2018 ob 10.30. 

Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa vas vljudno prosijo, da jo potrdite po elektronski pošti na petra.cad@slovenia.info najkasneje do ponedeljka 29. 1. 2018.

Koledar dogodkov eTurizem 4/12

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

164. redna seja Vlade RS 5/1

Pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada RS je sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Seznanila se je z opredelitvijo resorno pristojnih ministrstev do stavkovnih zahtev, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih. Vlada nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da upoštevaje Zakon o stavki najkasneje do 22.1.2018 posreduje pristojnim ministrstvom in vladnim službam usmeritve za ravnanje v času stavke. Prav tako Vlada nalaga MDDSZEM, da v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo pripravi predlog odgovora na stavkovne zahteve v zvezi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem (stavkovna zahteva obeh policijskih sindikatov, sindikata delavcev državnih organov in sindikata carinikov) in ga predloži v sprejem Vladi najkasneje do 2. februarja 2018.

Vlada je še sprejela sklep, da se bo glede zahtev reprezentativnih sindikatov na področju obrambe, za katere velja prepoved stavke, usklajevala v okviru izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah drugih sindikatov.

Predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. Cilj predloga zakona je, da se uporabnikom omogoči lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter s tem lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Posledično je cilj povečati digitalno vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Zavezanci po predlogu zakona so državni in lokalni organi in uprave ter osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku. Predlagane spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izboljšujejo protikorupcijski pravni okvir ter ustvarjajo pogoje in okoliščine za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes. Predlog zakona jasneje opredeljuje vrste in pravila postopkov komisije ter pravice in obveznosti sodelujočih oseb.

Ker veljavna ureditev na sistemski ravni ne nudi primerljivih kriterijev za zagotovitev enakovredne obravnave vseh uradnih oseb, ki so v primerljivih pravnih položajih, predlog širi veljavnost nekaterih institutov zakona (nezdružljivost, omejitve poslovanja in darila) na uradne osebe, ki so bile do sedaj zaradi subsidiarne uporabe zakona izločene iz postopkov in pristojnosti komisije. Nenazadnje predlog zakona natančno opredeljuje pogoje za imenovanje članov komisije, jasno medsebojno loči kandidacijski postopek od postopka imenovanja ter pristojnosti predsednika republike v postopku imenovanja funkcionarjev komisije.

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države

Vlada je sprejela Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016.

Iz zaključnih ugotovitev poročila izhaja, da podobno kot pretekla leta tudi poročilo o realizaciji za leto 2016 zaznamuje razmeroma nizka realizacija letnega načrta iz odloka v letu 2016. K temu so v znatni meri zagotovo prispevale objektivne okoliščine, ki jih predstavlja  nepremičninski trg, ki je v letu 2016 šele začel ponovno okrevati, ter večja ponudba nepremičnin in premičnin, ki je posledica insolvenčnih postopkov, vendar pa te objektivne okoliščine niso edini razlog. Kot izhaja iz poročil, so na uspešnost realizacije letnega načrta razpolaganja vplivale tudi subjektivne okoliščine na strani upravljavcev.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, ki ga je v zakonodajni postopek predložila  skupina poslancev Državnega zbora RS. Vlada predloga zakona ne podpira, ker meni, da je problematika odprave posledic naravnih nesreč ustrezno urejena z veljavno sistemsko zakonodajo.

Sprememba v uredbi o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol

Ker se je ob izvajanju Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami izkazalo, da šolska zakonodaja, v povezavi z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, ne daje ustrezne pravne podlage za pridobivanje in posredovanje osebnih podatkov o bodočih šoloobveznih otrocih, je vlada uredbo ustrezno spremenila.

Evropska uredba o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov

Vlada je sprejela sklep, da se načeloma strinja s spremembami uredbe Evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Ta uvaja delno liberalizacijo nacionalnih trgov linijskih avtobusnih prevozov, kar naj bi prispevalo k boljšemu delovanju enotnega trga cestnega prevoza, njegovi učinkovitosti in konkurenčnosti.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis v okviru programa ESPON za izvedbo ciljnih raziskav in najava aplikativnih raziskav v letu 2018 6/1

Program ESPON je na svojih spletnih straneh objavil razpise za izvedbo naslednjih raziskav:

 • »Presoja vplivov čezmejnega sodelovanja na prostor« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 14:30h);
 • »Pomorsko prostorsko načrtovanje in medsebojno vplivanje morja in kopnega« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15:00);
 • »Potencial masovnih podatkov za razvoj celovitih prostorsko razvojnih politik na evropskih koridorjih rasti« (rok za prijavo je 30. januar 2018 do 15:30);
 • »Urbano-ruralna povezanost v ne-metropolitanskih   regijah« (rok za prijavo je 2. februar 2018 do 15:00);
 • »Orodja za prostorske analize –  uporaba masovnih podatkov za analize prostora in stanovanjsko dinamiko« (rok za prijavo je 9. februar do 14:00).

Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Najava tem aplikativnih raziskav programa ESPON

V letu 2018 bodo razpisane naslednje aplikativne raziskave:
– Prehod v regionalnih gospodarstvih
– Razvoj podeželja v Evropi
– Medregionalna razmerja v Evropi
– Trajnostna raba tal
– Prostorski vplivi naravnih nesreč
– Metodologija in meritve kakovosti življenja

Razpis ROMACT-modul C 6/2

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za transnacionalno sodelovanje in povečevanje zmogljivosti v programu ROMACT (ROMACT TCC).

ROMACT TCC pomaga lokalnim oblastem pri boljšem vključevanju marginaliziranih skupin, zlasti pripadnikom romske etnične pripadnosti. Temelji na domnevi, da so lokalne oblasti v najboljšem položaju za prepoznavanje izzivov in potreb na svojih ozemljih. Prav tako se opira na strokovno znanje Sveta Evrope, predvsem na področju intervencij na lokalni ravni, medkulturnega usposabljanja in usposabljanja romskih mediatorjev.

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se nanaša na modul C (podpora nadnacionalnim delovnim obiskom) komponente ROMACT TCC. Zainteresirane občine so pozvane, da se sklicujejo na spodnje dokumente:

Poziv za zbiranje predlogovDodatek IDodatek II

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se naj pošljejo izključno na naslov: romact@coe.int.

Rok za prijavo je 1. februar 2018.

Evropska sredstva za akcijske načrte zagotavljanja varnosti 6/3

Objavljen je Evropski razpis financiran v okviru ISFP (Internal Security Fund Police), katerega namen je priprava projektov za pripravo in izvajanje akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti zaradi povečanih tveganj napadov na javnih prostorih v mestih in napadov na pomembnejšo infrastrukturo.

Razpis omogoča financiranje celovitih akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti, ki poleg programov usposabljanja, vključujejo tudi urbanistično načrtovanje, urejanje in izvajanje ukrepov na javnih prostorih. V okviru Urbane agende za EU si Evropska komisija in države članice, med njimi tudi Slovenija, prizadevajo za večjo informiranost mest in regij o razpoložljivih sredstvih za podporo izvajanja evropskih politik, pri čemer se varnost  na javnih prostorih in varnost pomembnejše infrastrukture izpostavlja kot ena od tem, ki postajajo pomemben del razvojnih politik v mestih.
Projekti morajo biti mednarodni (transnacionalni), vanje morajo biti vključeni predstavniki iz vsaj dveh držav EU. Prijavitelji so lahko državni, regijski in lokalni javni organi, sodelujejo lahko tudi zasebne organizacije. Skupna vrednost razpisa je 18,5 milijonov evrov, podprti pa bodo projekti, katerih vrednost sofinanciranja bo med 350.000 do 3.000.000 evrov. Rok za prijavo je 1. februar 2018.
Do razpisa lahko dostopate na tej povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 6/5

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

Drugi poziv za Digital cities chalange - pridobivanje znanj za digitalizacijo občin 6/6

Glede pridobivanja znanj za digitalizacijo občin je Komisija objavila še drugi klic za Digital cities chalange. V prvem klicu ni bil nihče iz Slovenije izbran. Rok za prijavo na drugi klic je 25. januar.

Evropska komisija želi tako izbrati 15 evropskih mest z močno voljo za spremembo in neizkoriščenim potencialom, da dobi praktične prvovrstne nasvete o politiki, inštruiranje in podpori za preoblikovanje mest z digitalizacijo in modernizacijo industrije.
Izziv je namenjen lokalnim skupnostim, ki so bodisi odgovorne za financiranje in / ali izvajanje politike ali programa mesta, povezanega z digitalnim preoblikovanjem in modernizacijo industrije. Eno mesto lahko vloži samo eno prijavo.

Več: http://www.digitallytransformyourregion.eu/#call

 

NOVICE DRUGIH

URSZR objavil novo oceno ogroženosti RS zaradi nesreče zrakoplova 7/1

Sporočamo vam, da so  na Upravi RS za zaščito in reševanje ažurirali in dopolnili Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi nesreče zrakoplova, verzija 1.3 – december 2017. Ocena ogroženosti je na spletni strani URSZR, pod rubriko Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ocene ogroženosti.

V oceni so ažurirani podatki od leta 2013 do leta 2016, dodana je novonastala občina Ankaran in podatki zanjo. Prav tako so dodani podatki iz Ocene tveganja za letalsko nesrečo, verzija 1.0, z dne 31.8.2015, ki jo je izdelalo Ministrstvo za infrastrukturo. Kriterijem za razvrščanje občin glede ogroženosti ob nesreči zrakoplova v RS za nesreče večjega obsega so dodane na novo ustanovljena občina Ankaran, površina občine, ažurirani so podatki o številu prebivalcev po občinah, regijah in v državi in izračunana gostota poseljenosti po občinah, regijah in v državi. Glede na ažurirane in pridobljene nove podatke je preverjena razvrstitev občin in regij v razrede ogroženosti. Preverjene so meje CTR mednarodnih letališč in mešanega letališča. Spremenile so se meje CTR Letališča Edvarda Rusjana Maribor in posledično razredi ogroženosti nekaj občinam.

Dodana sta scenarija o poteku in možnem obsegu nesreče iz Ocene tveganja za letalsko nesrečo, verzija 1.0, z dne 31.8.2015, ki jo je izdelalo MzI.

 

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin 7/2

V registru nepremičnin se je v dneh od 13. do 14. januarja 2018 izvedel preračun vrednosti vseh tistih nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, katerih sprememba vrednosti je večja od 10 % od zadnje indeksacije. Pri zdajšnjem izračunu (indeksaciji) so bili uporabljeni indeksi vrednosti nepremičnin kot jih je določila Vlada RS z Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017 (Uradni list RS, št. 2/2018). To pomeni, da po izvedenem izračunu indeksirane vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2017.

Podrobnejše informacije o modelih vrednotenja in indeksih vrednosti so javno dostopne v zbirki vrednotenja nepremičnin na spletnem naslovu GURS.

Širša javnost lahko za posamezno nepremičnino na spletnem naslovu »Javni vpogled v podatke o nepremičninah« pridobijo podatek o indeksirani vrednosti nepremičnine oziroma o vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017, lastniki nepremičnin pa lahko preverijo indeksirane vrednosti svojih nepremičnin tudi prek »Osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah«.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.