NOVICE SOS

SOS NA SESTANKU Z MINISTROM ZA KULTURO DOREKLA REŠEVANJE NEKATERIH TEŽAV 1/1

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je danes, 22. 1. 2021 potekal spletni sestanek z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem. V imenu Skupnosti občin Slovenije so se ga udeležili predsednik SOS Peter Misja, član in članica glavnega odbora Jasna Gabrič in Saša Arsenovič, Marko Funkl, predsednik komisije za kulturo pri SOS ter županja Mo Ptuj Nuška Gajšek in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Na sestanku so bile s strani lokalnih skupnosti izpostavljene težave občin na področju kulturnovarstvenih soglasij, predlagali smo uvedbo kulturnega vavčerja, poudarili smo potrebe občin po razpisnih sredstvih države za vsebinske in infrastrukturne projekte ter opozorili na izpad dohodkov javnih zavodov na področju kulture. Predstavniki SOS so predstavili tudi pomisleke glede načina sofinanciranja pooblaščenih muzejev. Predmet razprave je bil tudi Nacionalni program za kulturo in vključevanje lokalnih skupnosti v njegovo pripravo.

Minister Simoniti je povedal, da je ministrstvo že v preteklosti poskusilo urediti uvedbo kulturnega vavčerja, vendar so trčili ob težavo opredelitve možnosti porabe v navezavi na sledljivost porabe, zato se še usklajujejo z ministrstvom za gospodarstvo. Za pričakovati pa je, da bodo kulturni vavčerji vključeni v protikoronski paket 9 (#PKP9).

Glede izpada dohodkov javnih zavodov je minister poudaril, da so na strani ministrstva ohranili nivo programskega sofinanciranja tudi, če programi niso bili izvedeni v celoti (zaradi omejitev), zaveda pa se, da zavodi niso dobili lastnih sredstev s vstopninami. Poudaril je tudi, da so v protikoronskih paketih poskrbeli tudi za samozaposlene v kulturi.

Glede potrebe občin po razpisnih sredstvih države za vsebinske in infrastrukturne projekte je minister Simoniti povedal, da so na ministrstvu zagotovili razpisna sredstva v okviru t.i kulturnega Eura, sredstva za integralna sredstva za investicije na lokalnem nivoju, preko JSKD bo pripravljen razpis za ljubiteljsko kulturo, kjer bodo upravičeni tudi mladinski centri in mladinski klubi, razpisna sredstva bo mogoče dobiti tudi za investicije v opremo ter da pripravljajo razpise tudi za kulturne domove. Poudaril je še, da se zaveda želje po večji višini razpisnih sredstev in si za to prizadeva.

Glede priprave Nacionalnega programa za kulturo je minister povedal, da so s pripravo sicer že začeli v obliki delavnic z deležniki, da pa so zadeve nekoliko zastale zaradi epidemije. Spoznali so tudi, da je zaradi epidemije že prišlo do nekaterih trajnih sprememb na področju kulture, zato morajo prvotne konceptualne linije programa prilagoditi razmeram. S strani predstavnikov SOS je bilo izpostavljeno, da je v pripravo dokumenta nujno potrebno vključiti lokalne skupnosti, saj mora biti do neke mere decentralizirana.

Predvsem pereča tema sestanka z ministrom Simonitijem so bila kulturnovarstvena soglasja, varstvo kulturne dediščine in predvsem kulturnovarstveni pogoji, ki jih nalaga Zavod za varstvo kulturne dediščine. Na terenu se namreč marsikdaj trči na absurdne zahteve zavoda in trčenje posameznih predpisov (npr. z gradbeno in prostorsko ali stanovanjsko zakonodajo). Minister za kulturo je prisluhnil težavam občin in obljubil, da se bo ministrstvo angažiralo pri reševanju te problematike. Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem zavoda ter direktorji regijskih izpostav Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

POBUDA – VODILNA TEMA SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA: KULTURA DIALOGA 1/2

SOS je prejel pobudo župana Žirovnice, Leopolda Pogačarja, ki se nanaša na obeležitve slovenskega kulturnega praznika 8. februarja v lokalnih skupnostih. Pobudo je obravnaval tudi Glavni odbor SOS na 6. korespondenčni seji in jo soglasno podprl.

Glavni odbor in župan Leopold Pogačar občinam članicam predlagajo, da občine opozorijo na stanje naše kulture v luči novega koronavirusa v smislu zagotavljanja pogojev za delo vsem kulturnim delavcem in ustanovam, predvsem pa naj bi bil ta dan opomnik na kulturo dialoga, na vseh nivojih življenja in odločanja. Namreč, ni ostalo neopaženo, da kultura dialoga v napetih časih epidemije pada, kar je predvsem moč zaznati na družabnih portalih, kjer ljudje v imenu pravic ali poti za doseganje svojih interesov, vedno bolj uporabljajo sovražne in žaljive besede. Zato občinam članicam predlagamo, v imenu vseh naših velikih mož in žena iz preteklosti, ki so se rodili in delovali pri nas in so ravno z lepo slovensko besedo pripomogli k ohranitvi našega naroda pobudo, da je rdeča nit in izpostavljena tema ob slovenskem kulturnem prazniku 2021 kultura dialoga.

PODALJŠANJE ROKA ZA USKLADITEV PROGRAMOV OPREMLJANJA IN ODLOKOV O MERILIH IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA V #PKP9? 1/3

V torek, 12. 1 2021 je potekal sestanek SOS s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. SOS je opozorila na težave občin pri usklajevanju programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki jih morajo občine v skladu z drugim odstavkom 34. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19, v nadaljevanju: Uredba) uskladiti do 30. 3. 2021.

Zaradi obstoječih epidemioloških razmer, ko na občinah beležijo porast bolniških odsotnosti in posledično pomanjkanja kadra, občine do predpisanega roka ne bodo uspele uskladiti izredno zahtevne materije odlokov, kljub temu, da so že pričele s postopki. Prav tako je zaradi slabih epidemioloških razmer oteženo delo občinskih svetov in njihovih delovnih teles, saj se vedno, kadar bi bilo to sicer potrebno, ne morejo sestati tudi neposredno, smo opozorili.

V skladu z dogovorjenim na sestanku je SOS med občinami opravila poizvedbo ali ocenjujejo, da bodo uspele uskladiti odlok v predpisanem roku. Večina občin ocenjuje, da jim to ne bo uspelo.

Na podlagi poizvedbe smo SOS, ZOS in ZMOS naslovili na Vlado RS in pristojna ministrstva pobudo za vključitev v #PKP8, v kateri predlagamo podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka do 30. 9. 2021.

V petek, 22.1.2021 smo prejeli odgovor MOP, da so našo pobudo preučil in jo ocenili kot upravičeno ter smiselno. Vendar je rok za uvrstitev novih predlogov ukrepov v vladno gradivo za PKP8, že potekel, zato našega predloga v PKP8 ni bilo možno uvrstiti. V kolikor bo mogoče, bo MOP predlog ukrepa za podaljšanje uskladitve programov opremljanja in odlokov za odmero komunalnega prispevka vključil v naslednji paket ukrepov za zmanjšanje posledic zaradi epidemije koronavirusa.

Komisija za prostor pri SOS o ZUreP-3 1/4

V sredo, 20.1.2021 je potekala 5. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so govorili o novem predlogu Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Ključna pripomba na predlog zakona se je ponovna nanašala na nestrinjanje s predlogom ureditve odmere komunalnega prispevka. Po besedilu predloga zakona plačilo komunalnega prispevka namreč več ne bo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, čemur občine absolutno nasprotujejo. Glede instituta občinskega urbanista so izpostavili, da je pristojnost občinskega urbanista predvsem tolmačenje prostorskih aktov in ne izdajanje mnenj in ugotavljanje ali je projektant pripravil projekt skladno s prostorskim aktom, zato rešitev ZUreP-3 v tem delu ne podpirajo. Obravnavali so tudi ostale za občine sporne člene zakona, ki jih bo SOS vključila v pripombe in posredovala na MOP.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021 1/5

Državni svet Republike Slovenije je na 36. seji 20. 1. 2021, ob obravnavi pobude Skupnosti občin Slovenije za podaljšanje roka za obravnavo osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, in v skladu s 67. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) sprejel sklep, s katerim je podaljšal rok za opredelitev občinskih svetov do osnutkov pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin do 1. 7. 2021.

Sklep najdete TUKAJ.

Komisija SOS o osnutkih pokrajinske zakonodaje

Uporaba infografike pri poročanju in obveščanju javnosti 1/6

V torek, 19. januarja je potekal spletni izobraževalni seminar Skupnosti občin Slovenije z naslovom “INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacija“. Udeleženke in udeleženci so se seznanili s teoretičnimi izhodišči uporabe ter osnovami izdelave informacijske grafike pri informiranju in obveščanju širše javnosti.

Aleksandra Vugrin, oblikovalka vizualnih komunikacij na Računskem sodišču RS je uvodoma predstavila vizualizacijo podatkov znotraj (revizijskih) poročil. Poudarila je pomembnost opredelitve ciljne skupine bralk in bralcev kot tudi bistvene lastnosti infografike, to so jasnost, poudarek ter opis/oris informacij. Izpostavila je še učinkovit pristop k procesu dela in nastajanju rezultatov, ki temelji na premišljenem sodelovanju oblikovalcev in revizorjev.

Vid Slana, ustvarjalec multimedijskih in igrificiranih vsebin, je v nadaljevanju predstavil izdelavo infografike v spletnem orodju Piktochart. Poslušalke in poslušalce je seznanil z aplikacijo, pripravo platna, uporabo orodij in vtičnikov, izdelavo in izvozom infografike na primeru certifikata Mladim prijazna občina. Podal je še napotke za prikaze podatkov znotraj finančnih (poslovnih) poročil kot so na primer stolpični prikazi  prihodkov, izpostave posameznih prihodkov s podobnimi tematskimi grafičnimi elementi, primerjave poslovanja tekočega in preteklega leta.

Uspešno izvedena in navdihujoča 2. mednarodna konferenca Smart Society 1/7

13. januarja 2021 je potekala spletna konferenca Smart Society, Skupnost občin Slovenije je bila soorganizatorica dogodka ob IKT horizontalni mreži, Združenju za informatiko pri GZS. Stanje in potrebe slovenskih občin in mest je predstavil Tine Radinja, župan Škofje Loke in predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo. Na konferenci so bili predstavljeni tudi vsi trije projekti, ki potekajo v Sloveniji v okviru pobude Izziva inteligentnih mest (ICC). Video posnetek celotne konference je na voljo na tej povezavi:

Videoposnetek konference

Na voljo so tudi gradiva, ki so v angleškem jeziku, kot je potekala celotna mednarodna konferenca:

Accelerating smart society development based on data and service connectivity

FIWARE successes in Smart Cities and Societies

Interoperable data makes cities smart

Japan’s Journey Toward Smart Society

The Future of Living in EU

Priporočamo ogled vsem občinam, ki so se odločile za korake v smeri digitalne preobrazbe.

Skladnost posegov v prostoru 1/8

Deseto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v četrtek, 21.1.2021. Uvodni del razprave so zbrani namenili predmetu obravnave odloka. Poudarili so, da nastajajoči odlok ne bo urejal estetskega videza občin, saj je le ta subjektivnega izvora. Odlok bo urejal skladnost posegov v prostoru in njihovo vzdrževanje. Skladnost prostorskih posegov se pri tem nanaša na urejenost razmerij v celoti.

V nadaljevanju srečanja so zbrani razpravljali o zakonodajni opredelitvi izrazov kot so poseg v prostor, prostorski izvedbeni posegi in zelene površine. Spregovorili so še o opcijskem naboru pogojev, ki zadevajo objekte ter o prostorskih izvedbenih pogojih v urbanističnem in krajinsko-arhitekturnem vidiku. Kot zadnjo so v razpravi izpostavili opcijsko priglasitev.

POJASNILA

OBVESTILO MF OBČINAM IN FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN 2/1

Dne, 21.1.2021 je bilo izvedeno prvo nakazilo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO), ki se bodo občinam nakazovala kot tekoči transferi  po dvanajstinah do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Višina sredstev za leto 2021 je določena na podlagi podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  (drugi odstavek 40. člena ZFRO) in je objavljena na spletni strani (klik v Kazalu na »Primerna poraba in povprečnina« in v poglavju Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2021 klik na tabelo v Excel obliki »Nakazila sredstev za uravnoteženje razvitosti občin iz državnega proračuna za leto 2021): https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/

Občine bodo prejele sredstva v višini 6 % skupne primerne porabe občin. V tabeli so za leto 2021 sredstva, ki so bila na podlagi prej veljavnega 23. člena ZFO-1 razdeljena na povratna in nepovratna že sešteta in bodo nakazana kot nepovratna sredstva posamezni občini.

V pripravi je Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, v katerem bo dodan nov podkonto, ki ga bodo občine uporabljale za knjiženje prejetih sredstev iz državnega proračuna:

»740019 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin«*

V državnem proračunu pa se bodo odhodki izkazovali na novem podkontu:

»413005 – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin«.

* V programu APPrA-O je potrebno obvezno izvesti postopek posodobitve šifrantov, kot je opisano spodaj…

Več tukaj.

Omejitve poslovanja: pojasnilo KPK zavezancem v zvezi s pisno izjavo 2/2

Skupnost občin Slovenije je na Komisijo za preprečevanje korupcije posredovala pobudo za razrešitev problematike povezane s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – nanaša se na smiselnost podpisa pisnih izjav v primeru poslovanja z naročilnicami.

Danes, 20. 1. 2021 je Komisija za preprečevanje korupcije zaradi velikega števila vprašanj glede izvajanja 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa obveznost podaje pisne izjave, da poslovni subjekt (ali fizična oseba) ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja, podala naslednje pojasnilo:

Komisija se je v zvezi s prejetimi vprašanji obrnila na pripravljavca zakona, Ministrstvo za pravosodje. V skladu z njihovim odgovorom (DOSTOPEN TUKAJ), pojasnjujejo, da je pisno izjavo treba pridobiti v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja oziroma pred sklenitvijo pogodbe. Pisne izjave ni treba zahtevati oziroma podati v primerih poslovanja z naročilnico, službeno (kreditno) kartico, gotovino ali poslovanja preko spleta, če ni bil izveden postopek javnega naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ali če ni bila sklenjena pisna pogodba, ki jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Komisija svetuje, da v primeru izvedbe postopka javnega naročila, ki se bo zaključilo s pogodbo, naročnik zahtevo po pisni izjavi vključi v razpisno dokumentacijo javnega naročila, v primeru sklenitve pisne pogodbe brez izvedbe javnega naročila pa naročnik – v kolikor bo pridobival ponudbe večih potencialnih ponudnikov – zahtevo po pisni izjavi priloži povpraševanju.

Prenehanje delovnega razmerja po 156. a členu ZJU – pojasnilo MJU 2/4

Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo naslovila vprašanja v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja iz poslovnih razlogov brez utemeljevanja razlogov v skladu z 22. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20), s katerim se v ZJU določa nov 156. a člen, ki ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Prejeto pojasnilo MJU najdete TUKAJ.

Povabilo MZI k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov 2/5

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavilo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

Več o obvestilu si lahko preberete na spletni strani ministrstva:

https://www.gov.si/novice/2021-01-15-povabilo-k-oddaji-vloge-za-povrnitev-dela-stroskov-izvajalcem-in-podizvajalcem-solskih-prevozov/

ZAKONODAJA

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi 3/1

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi.

Vsebinski sklopi predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 1. dopolnitev pravil glede vpisa etažne lastnine, in sicer vpisa splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini ali splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini, ki je hkrati tudi pomožna nepremičnina druge glavne nepremičnine
 2. določitev pravil za vpis povezanih nepremičnin;
 3. brisanje določb, ki se nanašajo na zemljiški dolg ter določitev prehodnega režima za obstoječe vpise;
 4. nadomestitev državnega in občinskega pravobranilstva z državnim in občinskim odvetništvom.
 5. črtanje ureditve zaznambe za nedovoljene gradnje;
 6. posodobitev in izboljšava določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje notarjev, davčnega organa in zemljiške knjige glede dokazil o plačilu davkov;
 7. razširitev nabora potrdil o imetnikovi smrti/prenehanju z drugimi evidencami in načini dokazovanja za omogočanje vknjižb prenehanja pravic;
 8. dopolnitev vpisa prepovedi odtujitve oziroma obremenitve tudi na podlagi darilne pogodbe za primer smrti;
 9. izbris stavbne pravice povzroči po uradni dolžnosti izbris vseh pravic in pravnih dejstev, ki so nepogojno ali pogojno omejevale to pravico;
 10. prepoved razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom v primeru prepovedi razpolaganja z nepremičnino in izvedba dejanj po enem samem notarju;
 11. podaljšanje oziroma izenačenje roka za upravičenje predznambe;
 12. jasnejša pravila glede izbrisa zaznambe izvršbe;
 13. uzakonitev dopustnosti revizije v zemljiškoknjižnih postopkih;
 14. razširitev nabora upravičencev do podatkov informatizirane glavne knjige in sprememba načina dostopa do teh podatkov.

Celotno besedilo zakona prilagamo TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe na predlog zakona posredujete do petka, 29. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Poziv občinam k oddaji predlogov in pripomb k Osnutku zakona o varstvu okolja 3/2

Obveščamo vas, da je na portalu eDemokracija objavljen Osnutek zakona o varstvu okolja. MOP navaja, da je razlog za pripravo novega Zakona o varstvu okolja večkratno spreminjanje zakona, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter potreba po uskladitvi novih vsebin s spremembami predpisov EU in sodb sodišča EU. Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki. V zvezi z odpadki je na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na SOS je 29. januar 2021 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

V javni obravnavi Predlog ZVO-2 3/4

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nahaja na tej povezavi.

Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve:

 • neodgovorno ravnanje z odpadki.
 • na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
 • Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
 • Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Morebitne pripombe in predlogi se lahko posredujejo do torka 9. februarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 3/5

Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga so:

 • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
 • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
 • izvajanje javnega najema stanovanj;
 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
 • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
 • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
 • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
 • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
 • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na predlog zakona najkasneje do torka, 9. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/6

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

4.2. / OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENCIAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU 4/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: potencial za komuniciranje v javnem sektorju, ki bo 4. 2. 2021 od 10.00 do 12.00, preko spletnega kanala ZOOM. 

Novi mediji imajo vedno večjo težo v komuniciranju z javnostmi, slednja pa je ključ do širše prepoznavnosti vaše občine ali organizacije. Nove medije, predvsem družbene medije Facebook in Instagram, v gospodarski panogi pogosto enačijo z orodji za digitalni marketing. Njun trženjski potencial za gospodarstvo je neizpodbiten, za javni sektor pa je žal do sedaj ostal bolj ali manj neizčrpan.

Kljub velikemu številu različnih družbenih medijev je Facebook še vedno številka ena med njimi, število njegovih uporabnikov pa dnevno raste. Tik za petami mu sledi Instagram, v sklopu nekaterih ciljnih skupin pa Instagram celo počasi vodi. Zato je seveda zelo pomembno, kakšni sta vaši Facebook in Instagram poslovni strani, kako preko njiju komunicirate ter ali vaše aktivnosti pripravljate v smeri (pozitivnega) delovanja algoritma. Navsezadnje pa je pomembno tudi, da ste na tekočem z vsemi posodobitvami obeh platform ter da izberete pravi način komunikacije z uporabniki obeh medijev.

Da bi vam pomagali čim bolj izkoristiti potencial Facebooka in Instagrama za

– boljšo prepoznavnost in vidljivost vašega dela

– promocijo uspehov in projektov

– boljšo splošno obveščenost vaših občanov/uporabnikov in

– dvostransko komunikacijo njimi,

smo kot predavateljico na izobraževanje povabili Evo Roškar, izkušeno strokovnjakinjo za digitalni in vsebinski marketing ter družbene medije.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite rezultate svojega dela predstaviti zainteresirani javnosti preko novih medijev in komunikatorjem v javnemu sektorju. Izobraževanje je po težavnostni stopnji primerno tudi za začetnike.

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA:

10.00 – 12.00 Kako delujeta Facebook in Instagram
Predstavitev obeh platform, bistvene razlike
Kako deluje algoritem in od česa je odvisno, kdaj se naša objava prikaže v “news feedu”
Priprava vsebin za objavo in izboljšanje rezultatov
Kako pravilno pripraviti objave?
Kakšna vsebina je primerna za objavo?
Dobre in slabe prakse pri objavljanju
Nasveti in triki za izboljšanje rezultatov
Kako povečati odzivnosti sledilcev
Kako izkoristiti zadnje posodobitve in kaj nas čaka v prihodnosti
Urednikovanje in analiza
Kako začrtati osnovno (dolgoročno) strategijo upravljanja s Facebookom in Instagramom?
Orodja za učinkovitejše upravljanje in analizo
Kaj mi povejo podatki, kaj se iz njih lahko naučimo?
Vprašanja in odgovori

11.2. / OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI 4/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00 do 12.30 preko spletne platforme Zoom. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti (redne ali letne) bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v poslovnih sredinah najpogosteje predstavlja podlago za stimulativno nagrajevanje in napredovanje. Dobro in realno ocenjevanje je pomembno, saj s tem zaposlenim dajemo povratno informacijo, jih bodisi pohvalimo za dobro delo bodisi opozorimo na najpogostejše napake pri delu, morda tudi oboje.

Izvajanje razgovora o (redni ali letni) delovni uspešnosti se v formalni obliki izvede vsaj enkrat letno. Preverjanje uresničevanja dogovorjenega in podajanje razvojne povratne informacije pa je nenehen proces, ki se nikoli ne zaključi. Zato je pogovore potrebno dobro organizirati, saj so priložnost za samorefleksijo o delu in orientaciji za nadaljnje delo ter sredstvo za motiviranje in razvoj sodelavcev.

Na izobraževanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako pripravite sebe in sodelavca na pogovor o (redni ali letni) delovni uspešnosti?
 • Kako se psihološko in mentalno pripravim pred razgovorom?
 • Katere učinkovite komunikacijske veščine za izvajanje pogovorov o (redni ali letni) delovni uspešnosti potrebujem?
 • Kako pravilno ravnati v nenavadnih situacijah, ki se lahko pojavijo med pogovorom s sodelavcem?
 • Kaj je to aktivno poslušanje in zakaj je pomembna kompetenca vodenja?
 • Kako posredovati povratno informacijo?
 • Kako doseči dogovor o ciljih in aktivnostih za doseganje ciljev?

Predaval bo Marko Kostelec, je univerzitetni diplomirani socialni delavec, z več kot 15 letno prakso vodenja različnih ekip in opravljanja funkcije direktorja za razvoj in selekcijo kadrov v uspešnem slovenskem IT podjetju. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga.

Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You in je v procesu pridobivanja uradnega statusa POY trenerja in člana POY Akademije.

DOGODKI DRUGIH

2.2. in 3.2./ POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ: načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji 5/1

VABILO NA REGIJSKO KONFERENCO: POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ:

načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji

2. in 3. februarja bo organiziran posvet, na katerem bodo osvetliti zdraviliški potencial Slovenije, ki je prisoten v številnih slovenskih občinah in regijah.

Udeležba je zaradi pestrosti programa in praktičnih znanj priporočljiva za strokovno in laično javnost, ki deluje na področju regionalnega razvoja.

Dogodek bo potekal na spletni platformi MS Teams in je brezplačen.

Vabilo s programom in prijavnim obrazcem najdete na povezavi TUKAJ.

VLADA

50. in 51. redna seja 6/1

 • 50. seja

Prihodnji teden gredo v šole osnovnošolci prve triade in vrtčevski otroci v devetih statističnih regijah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. januarja 2021 in velja do 29. januarja. Izjeme iz odloka, ki veljajo za devet regij, se začnejo uporabljati v torek, 26. januarja 2021, po predhodno opravljenem testiranju zaposlenih s HAGT testom.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, z izjemo prepovedi zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do vključno 3. razreda  v tistih regijah, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Te pa so: Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska regija.

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.

Sklep o izvajanju ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka. Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah se določajo naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku, dopusti se tudi podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

 • 51. seja

Osnutek predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Vlada se je seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Osnutek zakona bo obravnavan še na Ekonomsko socialnem svetu. Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVIDA-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je na današnji seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. S tem novim odlokom vlada od 23. januarja do 29. januarja 2021 ohranja v veljavi ukrepe iz sedaj veljavnega odloka, a dodaja kot izjemo knjižnice, muzeje in galerije v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, pri tem gre za Gorenjsko, Koroško, Obalno-kraško, Osrednjeslovensko, Podravsko, Pomursko, Primorsko-notranjsko, Savinjsko in Zasavsko.

Še naprej prepoved ne velja za storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino in izvajanje brezstične izposoje vnaprej pripravljenega knjižničnega gradiva, ki ga uporabniki prevzamejo na zunanjih prevzemnih mestih knjižnic v statističnih regijah Goriška, Jugovzhodna in Posavska.

Ponujanje storitev knjižnic, muzejev in galerij  v regijah z boljšo epidemiološko sliko je dovoljeno pod pogojem, da se zagotovi minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov. Upoštevajo se vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid, s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja. Pogoji za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino ostajajo enaki.

S spremembami Zakona o vodah do finančnih in časovnih razbremenitev

Predlog novele Zakona bo razbremenil vlado in s tem omogočil hitrejše reševanje vloženih predlogov oz. vlog, kar za stranke oz. predlagatelje posledično pomeni, da se v luči odprave administrativnih ovir skrajšujejo oz. ukinjajo dosedanji dolgotrajnejši postopki sprejema uredbe na vladi, hkrati pa se stranke s tem istočasno tudi finančno in časovno razbremenjujejo.

S predlaganim načinom obravnave dosedanjih predlogov za zožitev zunanje meje priobalnega pasu se skrajšuje postopek za predlagatelje, saj se s spremembo zakona pristojnost za odločanje o posegih v priobalna zemljišča in za vodenje postopkov za spreminjanje mej priobalnih zemljišč prenaša iz vladnega na raven ministrstva, in sicer z določitvijo odločanja o predlogih v okviru upravnih postopkov in ne več s sprejemom vladne uredbe.

S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode z vidika namena porabe sredstev tega sklada. S predlagano rešitvijo, da se sredstva sklada lahko uporabijo tudi za izvajanje javnih gospodarskih služb urejanja voda, vendar zgolj, kadar sredstev za financiranje teh nalog ni mogoče v celoti zagotoviti iz drugih finančnih virov, se predlaga rešitev, ki je preglednejša, saj omogoča izvajanje cenovne politike na področju upravljanja z vodami v skladu s prejeto evropsko politiko do voda, ki zahteva od države članice povračilo stroškov za vse naloge, povezane z upravljanjem z vodami.

Vlada sprejela mnenje k Predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada meni, da predlog zakona ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča glede ugotovljenih (pre)velikih razlik v velikosti volilnih okrajev na način, da se s predlogom odpravljajo nesorazmernosti in se ob izračunani povprečni velikosti volilnega okraja v  Sloveniji predvidi zmanjšanje oziroma povečanje tistih volilnih okrajev, ki bistveno odstopajo od izračunanega povprečja, vendarle pa se ohrani tudi geografska in kulturna zaokroženost območij.

To pomeni, da se iz razmerja razlike v velikosti volilnih okrajev, ki je po ugotovitvi Ustavnega sodišča predstavljala protiustavnost iz vidika uresničevanja volilne pravice volivcev, to razmerje znižuje, hkrati pa se izvede strukturna prilagoditev dejanskemu stanju iz vidika občin in njihove notranje razdelitve. Oboje navedeno je po mnenju vlade predlagatelju uspelo vzpostaviti na ustrezen način in z relativno majhnimi spremembami zakonskega besedila.

V skladu z navedenim vlada predlog zakona podpira.

Vlada sprejela mnenje k Predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev (prvopodpisani Felice Žiža).

Skupina poslancev (prvopodpisani Felice Žiža) je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Predlog zakona ima cilj urediti tiste določbe zakona, ki izboljšujejo organizacijo in izvedbo volitev. Gre za rešitve, ki so bile vključene že v oba predloga sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor, ki sta bila vložena v zakonodajni postopek, prvi januarja 2020 oziroma drugi novembra 2020, pripravljene pa so bile v okviru medresorske delovne skupine, ki je delovala pri Ministrstvu za javno upravo in v katero je bila vključena tudi Služba Državne volilne komisije.

Predlagatelj zakona je v predlog uvrstil tudi spremembo volilnega sistema poslancev avtohtonih narodnih skupnosti tako, da se uvaja enokrožni večinski volilni sistem. Predlog zakona ustrezno naslavlja tudi priporočilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede učinkovitega izvrševanja volilne pravice oseb, ki jim je kasneje kot deset dni pred dnem glasovanja nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejete na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda.

V skladu z navedenim, vlada predlog zakona podpira.

Nova proračunska postavka – Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin

Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2021, so se v Zakonu o financiranju občin črtale oziroma dodale nekatere določbe. Občine bodo namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance.

Ker je bil omenjeni zakon sprejet po sprejetih Spremembah proračuna RS za leto 2021 in ker so bila sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov občin načrtovana v okviru finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je potrebno v finančnem načrtu Ministrstva za finance odpreti novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter zagotoviti sredstva za pokrivanje teh obveznosti.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto! 7/1

S strani  IPOP-a Inštituta za politike prostora smo prejeli poziv k sodelovanju pri Programu Aktivno v šolo in zdravo mesto. Pri izvajanju programa sodeluje tudi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto znova vabi k SODELOVANJU občino, ki bi želela v prvi polovici leta 2021 z delovno skupino programa sodelovati v procesu izdelave lokalnega načrta hodljivosti – LNH. S takšnim načrtom občina sproži proces ozaveščanja o pomenu hoje za zdravje in lokalni promet ter si pripravi izhodišča za urejanje hoji prijaznega okolja in uresničevanje potrebnih infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih ukrepov.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti z okvirno investicijsko oceno ukrepov,
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti,
 • lokalno fokusno skupino.

Več informacij o pozivu si lahko preberete tukajPrijavnica za sodelovanje je dostopna TUKAJ. 

Rok za oddajo prijav je podaljšan do srede, 27. 1. 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vabilo za občine: Odprta ulica v vaši občini 7/2

Na IPoP – Inštitutu za politike prostora vabijo k sodelovanju občine, ki želijo preizkusiti Odprto ulico, ukrep za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, ki omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini.

Izbrani občini bo IPoP pomagal z znanjem, vsebinami ter nasveti pri izvedbi Odprte ulice kot tudi s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, …).

Rok za prijave je 29. 1. 2021.

Več o prijavi in razpisu najdete TUKAJ.

Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 7/3

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 7/4

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva 7/5

V okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbirajo raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.

Z mednarodnim javnim pozivom zbirajo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

 1. trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
 2. podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
 3. ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call.

Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Služba za razvoj in prenos znanja, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

NOVICE DRUGIH

SOU 5G že pripravila svojo strategijo digitalizacije, k sodelovanju pri prijavi na razpis Pametna mesta in skupnosti pa vabimo tudi ostale občine 8/1

Ministrstvo za javno upravo je že konec leta 2019 pričelo s pripravo javnega razpisa Pametna mesta in skupnosti, na katerega se bomo s svojimi projekti lahko prijavile tudi občine, v kratkem pa naj bi razpis tudi objavilo. V razpisu bo na voljo 16 milijonov evrov evropskih sredstev, stopnja sofinanciranja projektov bo v višini 80%. Zgolj manjši del sredstev bomo tako občine morale zagotoviti iz lastnih virov.

Vsebinska področja, ki jih bo razpis naslavljal, so skrb za okolje, zdravo in aktivno življenje, mobilnost, logistika in transport, kultura, šport in turizem, upravljanje z viri in infrastrukturo ter varnost in zaščita. Povezujoče z vsemi temi področji je še vključenost in soodločanje.

Sicer pa se bodo kot upravičeni stroški projektov smatrali tako stroški svetovanja, kot tudi nakup in najem programske opreme in licenc in podobno.

Vsled napovedi priprave javnega razpisa smo se občine Skupne občinske uprave 5G, torej Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, lotile priprave Strategije digitalizacije 5G. Ta glede na naše interese in potrebe opredeljuje 7 prednostnih rešitev ali vsebinskih sklopov:

 1. celovita rešitev za zdravo in aktivno življenje, trajnostno mobilnost in butični turizem;
 2. ureditev prometne situacije v prometno intenzivnejših občinah;
 3. pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov, energetsko upravljanje, pametna razsvetljava;
 4. optimizacija odvoza ločeno zbranih odpadkov po gospodinjstvih in ekoloških otokih;
 5. e-oskrba za starejše občane na domu;
 6. obveščanje v primeru nevarnosti;
 7. elektronsko poslovanje z občani, elektronska identifikacija, elektronska oddaja vloge.

Pri pripravi strategije smo sodelovale s podjetjem IPMIT d.o.o., Inštitut za projektni management in informacijsko tehnologijo, ki več kot 20 letne izkušnje na področju digitalizacije javne uprave uspešno prepleta z našimi izkušnjami iz lokalnih skupnosti, s svojimi znanji in kompetencami pa nam bo v pomoč tudi pri prijavi na razpis.

Občine SOU 5G pa smo se tudi odločile za podpis Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo. Kot zapisano v deklaraciji namreč verjamemo, da se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo, občinam boljše upravljanje, raziskovalcem in akademskemu svetu nova področja dela in vire, civilni družbi nove možnosti, gospodarstvu pa lahko služi kot odskočna deska za preboj na nove trge.

K podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo kot tudi k sodelovanju pri prijavi na javni razpis Pametna mesta in skupnosti vabimo tudi ostale občine, da se nam pridružijo, in da se tako kot konzorcij občin z dobrimi projekti skupaj prijavimo na omenjeni razpis.

KONTAKTNA OSEBA: JASMINA SELAN, Skupna občinska uprava 5G, tel.: 040 376 966, e-pošta: jasmina.selan@grosuplje.si

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.