PREDSEDSTVO SOS

6. seja predsedstva v Postojni 1/1

V četrtek, 23.1.2020 je v prostorih Gasilsko reševalnega centra Postojna potekala 6. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so med drugim obravnavali naslednje teme:

 • Priprava operativnega programa za finančno perspektivo 2012-2027

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je predstavil trenutno stanje črpanja EU sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP 2014-2020). Povedal je, da smo po poročilu Evropske komisije pri črpanju sredstev presegli povprečje EU, ki je 39%, v Republiki Sloveniji pa dosegamo 40%.

Predsedstvo SOS je seznanil, da za naslednjo finančno perspektivo v letu 2021-2027 paralelno potekajo trije procesi. Prvi je večletni finančni okvir, drugi priprava normativnega okvira iz vseh evropskih skladov in tretji priprava Operativnega programa za evropsko kohezijsko politiko.

Med izvedenimi aktivnostmi v letu 2019 je bila opravljena identifikacija naložbenih potreb EKP v 2021-2027, identifikacija prednostnih naložb in seznanitev resorjev in teritorialnih partnerjev s prioritizacijo. V nadaljevanju je predstavil planirane aktivnosti v letu 2020. Med drugim bodo v mesecu februarju izvedene delavnice po ciljih politik oziroma tematskih ciljih.

Župani so opozorili na oddane projekte, ki so bili pripravljeni že pred časom pa občine še niso prejele potrditve s strani države. Glede naslednje finančne perspektive in delitve finančnih sredstev med V in Z kohezijsko regijo je bilo izpostavljeno tudi, da je predlog delitve za Z kohezijsko regijo nevzdržen. Kot takšen namreč pomeni razvojno stagnacijo določenih območij, zato je potrebno tudi za ta območja zagotoviti dostop do razvojnih sredstev.

Predstavljeni so bili tudi na skupni seji predsedstva SOS in komisije SOS za razvojne projekte oblikovani predlogi in stališča h ključnim dokumentom, s katerimi v Sloveniji načrtujemo izvedbo in financiranje razvojnih priložnosti v novem programskem obdobju.

Dogovorjeno je bilo, da bodo razpravo o vseh odprtih vprašanjih, ki so jih izpostavili članice in člani predsedstva SOS, nadaljevali na 1. sestanku slovenske delegacije v Odboru regij, ki bo potekal 24. januarja 2020 v Državnem zboru.

 • Pobude županj in županov ( sprememba zakonodaje za lažje prostorsko načrtovanje, pomoč gasilcem)

Predstavljena je bila pobuda za spremembo zakonodaje, ki ureja prostorsko načrtovanje in prostorske akte na občinski ravni (OPN). Predsedstvo SOS se je strinjalo, da se na Ministrstvo za okolje in prostor naslovi pobuda za spremembo zakonodaje in pripravo podzakonskih aktov, ki bodo prostorsko načrtovanje na občinski ravni urejali tako, da bo priprava prostorskih aktov hitra, učinkovita in prostorsko razvojno stimulativna.

Na seji je bila predstavljena tudi pobuda za pomoč gasilcem iz mesta Drač v Albaniji, ki so zaradi naravne nesreče (potresa) utrpeli veliko škodo, na voljo pa niso imeli in še vedno nimajo ustrezne tehnične opreme. Predsedstvo SOS se je strinjalo, da občine skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije razpošljejo pobudo medobčinskim in občinskim gasilcem za posredovanje odvečne tehnične opreme, ki ni starejša od 5 let in na ta način pomagajo gasilcem.

 • Imenovanja v delovna telesa SOS in poročilo o sestankih delovnih teles SOS

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanja evidentiranih članic in članov v komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja, komisijo za prostor in komisijo za zaščito in reševanje.

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z obravnavanimi temami na ustanovni seji komisije za razvojne projekte ter delovnemu srečanju Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte, kjer je bilo izpostavljeno oblikovanje predlogov in stališč do dveh predlogov dokumentov SVRK, naložbenih prioritet in teritorialnega pristopa. Prav tako so se županje in župani seznanili z delom Mreže občin za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine. V nadaljnji fazi bo mreža občin pričela s poudarkom dela na operativni ravni. Na drugem sestanku strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalen razvoj so govorili o naboru storitev v okviru skladnega regionalnega razvoja Slovenije. Del poročanja pa je bil namenjen tudi skupni seji Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS in Komisije za prostor SOS, v okviru katere so obravnavali osnutek Stanovanjskega zakona, ureditev lastništva cest, ki so kategorizirane javne ceste in financiranja osnovnih šol s prilagojenim programom.

Galerija slik.

NOVICE SOS

Sestanek z MOP na temo novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) 2/1

Dne 24. 1. 2020 je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal delovni posvet s predstavniki skupnosti občin na temo dopolnitev osnutka novega Stanovanjskega zakona (SZ-2). Ministrstvo se je na podlagi odzivov, ki so jih prejeli v okviru javne obravnave osnutka novega Stanovanjskega zakona, odločilo za organizacijo delovnih posvetov s ključnimi deležniki stanovanjske politike, na katerih bo:

 • podrobneje predstavljeni razlogi za implementacijo novosti, ki jih prinaša SZ-2,
 • se seznanilo z utemeljitvami prejetih predlogov za spremembe posameznih določb ter
 • uskladilo stališča pred posredovanjem predloga zakona v medresorsko usklajevanje.

V imenu SOS so se sestanka udeležili mag. Marija Tanacek, članica Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS, Gregor Jarkovič, član Komisije za turizem pri SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Ministrstvo je na sestanku uvodoma predstavilo dopolnjen osnutek SZ-2, pripravljen na osnovi predlogov, ki jih je ministrstvo prejelo s strani občin in njihovih asociacij v okviru javne obravnave. Na sestanku so predstavili predvidene dopolnitve SZ-2, ki izhajajo iz prejetih predlogov in utemeljili razloge za neupoštevanje posameznih predlogov. Prisotni so v razpravi iskali rešitve glede odprtih vprašanj in obravnavali dodatne dopolnitve oziroma popravke v osnutku zakona.

Ob tem obveščamo, da bo javna obravnava ponovljena v 14-dnevnem formatu, bodisi februarja samostojno, bodisi marca vzporedno z medresorskim usklajevanjem predloga zakona.

Izvedena delavnica o digitalnih potrebah občin v Kočevju 2/2

V torek, 21. januarja 2020 je 4PDIH izvedel prvo delavnico o potrebah občin na področju digitalizacije v Kočevju. Župan gostitelj, dr. Vladimir Prebilič je zbrane pozdravil in poudaril, da se zavedajo številnih prednosti, ki jih tehnološki razvoj prinaša v občine, hkrati pa izpostavil največjo oviro, za učinkovito rabo teh novosti, to je znanje in zaupanje. Izpostavil je znatne prihranke, ki jih občutijo v občinskem proračunu na račun uvajanja posameznih ukrepov in pozdravil izvajanje delavnic, ki bodo prispevale tudi k dvigu kompetenc in zaupanju.

Predstavniki 4PDIH so dogodek izvedli v dve delih. V uvodu so zbranim predstavili kaj razumemo pod Digitalizacijo občin, predstavili so primere dobrih praks iz Evrope in možnosti sodelovanja in sofinanciranja projektov. V drugem, zelo praktičnem, delavničnem delu so udeleženci identificirali ključne izzive v lokalnem okolju, v tem primeru so bile to zdravstvene storitve in odpadki. S pomočjo orodja SEROI+  se v procesu, ki upošteva vse tri trajnostne stebre, družbeni, gospodarski in okoljski išče rešitev po štirih korakih, določitev cilja, prepoznavanje deležnikov, digitalna rešitev in ocena učinkov storitve. Pri naslavljanju izzivov povezanih z zdravstvenimi storitvami je omizje že pogrešalo npr. predstavnike zdravstvenega doma, saj bi lahko z delavničnim procesom toliko bolj učinkovito zasnovali rešitev. Povezava do gradiv, ki smo jih uporabili na delavnici (prezentacija in delavnica SEROI +): http://4pdih.com/gradiva/.

 

Občina Kočevje, ki je delavnico gostila, je podpisnica sporazuma Brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih.

Občine brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih 2/3

Obveščamo vas, da se je na Poziv SOS občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo odzvalo že 36 občin, kar nas izredno veseli. Še bolj pa nas veseli, da so občine podpisnice proaktivne in predlagajo nadaljne korake za to pobudo, ki jih usklajujemo in vam jih kmalu predstavimo.

Pobudo so prepoznali tudi v drugih organizacijah in povabili k izmenjavi mnenj in informacij, saj jih zanimajo možnosti za razširjanje pobude.

Občine podpisnice sporazuma vabimo, da nam na kratko (v nekaj alinejah) sporočite, kje vidite pozitivne učinke in kje “trde orehe”, ki se jih moramo lotiti strateško, medresorsko ali s kakšnimi finančno podprtimi mehanizmi. Predvsem v luči turističnega sektorja bodo vaša razmišljanja do 30.1. zelo dobrodošla (na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si).

Občine, ki še niso podpisnice sporazuma želimo s tem sporočilom spomniti na poziv in ponovno povabiti k podpisu, dokumente najdete na tej povezavi. V kolikor pa imate glede podpisa kakršne koli pomisleke ali zadržke, smo vam na voljo za dodatne informacije ali pomoč.

2. sestanek ESPON projekta CC Turizem v Brežicah 2/4

16. januarja 2020 je v Brežicah potekal drugi sestanek ESPON projekta za pripravo metodologije za izračun nosilnih zmogljivosti za občine oz. destinacije. Zbrane predstavnike deležnikov, opazovalcev in konzorcija strokovnjakov sta pozdravili podžupanja Občine Brežice Mila Levec in Jasna Radič iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot vodilni deležnik. Sandra di Baggio iz ESPON sekretariata iz Luxemburga je predstavila cilj srečanja, to je obravnava Uvodnega poročila konzorcija strokovnjakov, ki so ga prisotni prejeli z gradivi. Uvodno poročilo je v nadaljevanju podrobno predstavil Bernd Schuh iz ÖIR, avstrijskega inštituta za prostor, ki vodi konzorcij. Razprava je potekala o podatkih, metodologiji, vlogi deležnikov, vizualizacijskih rešitvah, platformi. V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o časovnici in nadaljnih korakih. Spodbudna je bila informacija, da je za rezultate projekta, ki se je komaj pričel zanimajo iz več držav, omenjeni sta bili Italija in Islandija. Med opazovalci so bili prisotni iz MO Velenje, Belokranjske in Novomeške destinacije ter Ministrstva za javno upravo, kjer skrbijo za centralno zbirko odprtih podatkov (OPSI portal), ki so za projekt zelo pomembni. Prisotni so izrazili željo in pričakovanje, da se metodologija gradi z upoštevanjem že obstoječih indikatorjev, kot je na primer Zelena shema. Tako se zadeve nadgrajujejo in predvsem pomembno je, da se s projektom izogne morebitnemu podvajanju raznih aktivnosti v občinah oz. njihovih turističnih organizacijah.

Po zaključku dvoranskega dela se je razprava nadaljevala na terenu ob spoznavanju teritorialnih izzivov in priložnosti Brežic skozi staro mesto in grad Brežice. Brežice so navdušile tako z odlično organizacijo, tvornim sodelovanje in pogostitvijo, kot s svojo kulturno dediščino, ki jo tudi udeleženci iz Slovenije še niso poznali.

POVPRAŠEVANJE

Pobuda za organizacijo Dneva odprtih vrat v občinah 2020 3/1

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 12.2.2020.

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah zagotovo ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z različnimi institucijami znotraj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj načrtujete v prihodnje. Do pobude s predlogi lahko dostopate TUKAJ.

Vašo odločitev za sodelovanje v akciji nam lahko sporočite do srede, 5. februarja na naslov: alja.babic@skupnostobcin.si. Prav tako vas naprošamo za posredovanje informacij o tem kje, kdaj in kako boste odprle vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču.

Za vas smo pripravili tudi vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev (TUKAJ) ter dokument za obveščanje občank in občanov (TUKAJ), ki ju lahko uporabite za pripravo dogodkov.

 

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 3/2

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

ZAKONODAJA

Višina regresa za prehrano med delom – obvestilo 4/1

Obveščamo vas, da je bil v petek, 17.1.2020 v Uradnem listu št. 3/20, objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2019 0,992.

Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje znaša 3,94 eura.

Navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

 

Odmera letnega dopusta v letu 2020 – obvestilo 4/2

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je v zakonodajnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H), skrajšani postopek, ki je uvrščen na 15. sejo Državnega zbora, ki se bo pričela v ponedeljek, 27. 1. 2020. Predmet predloga zakona je sprememba določb 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta. Prehodna določba zakona določa, da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.

Predstojniki, ki bodo sklep o odmeri letnega dopusta za leto 2020 izdali pred uveljavitvijo zakona, bodo morali po uveljavitvi zakona dodatno preveriti izpolnjevanje pogojev skladno z novelo zakona. Zaradi navedenega in upoštevaje, da ZDR-1 v 160. členu določa dolžnost delodajalca, da delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, organom predlagajo, da z izdajo sklepa počakajo do uveljavitve ZDDO-H.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

 

Predlog Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali 4/3

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob pomoči Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali.

Konceptualno nova verzija oceni naj bi sledila predhodnima dvema. Spremembe glede na verzijo 2.0 te ocene so številne, najpomembnejše in najobsežnejše pa so tiste v povezavi s spremenjenim številčnim stanjem posameznih skupin rejnih živali. Natančnejši opis sprememb je naveden na straneh 4 in 5 osnutka ocene.

Predlog Ocene ogroženosti RS zaradi povaja posebno nevarnih bolezni živali se nahaja na tej povezavi

Morebitne predloge in dopolnitve v zvezi z oceno nam posredujte najpozneje do srede 29. januarja 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 4/4

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 15. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

27.1. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Murska Sobota 5/1

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Pomursko regijo bo v Murski Soboti, 27. januarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 01.27. Murska Sobota -delavnica občine digitalne potrebe

27.1. / Webinar – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij? 5/2

Vabljeni na 7. webinar, ki ga organiziramo v sklopu projekta Social(i) makers naslovom “Politike socialnih inovacij – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij?” in bo potekal 27. januarja od 14. do 15. ure.

Zaradi nenehno spreminjajočega se organizacijskega okolja in vse večje priljubljenosti ciljev trajnostnega razvoja (SDG) je bila nujna ponovna preučitev koncepta ustvarjanja vrednosti in medsektorskega sodelovanja za dosego naših ciljev. Trend sprememb upravičuje razvoj hibridnih poslovnih modelov: hibridni poslovni model je več kot model dvojne vloge socialnih podjetij, saj daje poudarek medsektorskemu sodelovanju, pri čemer poudarja kot ključne igralce oblikovalce politik (vlade), nevladne organizacije in podjetja.

Namen spletnega seminarja je prikazati bistvo in vlogo hibridnega poslovnega modela pri razvoju trajnostnega poslovanja s poslovnega in družbenega vidika s konkretnimi primeri in študijami primerov.

Naš strokovnjak bo skupaj z udeleženci odgovoril na naslednja vprašanja:

 • Kakšna je vloga hibridnega poslovnega modela pri uvedbi medsektorskega dialoga in sodelovanja pri ustvarjanju socialnih inovacij?
 • Kako se model nanaša na socialne inovacije in politično raven?
 • Kateri konkretni primeri in poslovni modeli se lahko uporabljajo za razumevanje hibridnega delovanja?

Svoje mesto na webinarju si zagotovite že danes s prijavo na TEJ POVEZAVI.

_______________________________________

O centru za socialne inovacije (Heidelberg University)

Center za socialne naložbe (The Centre for Social Investment, CSI) je raziskovalno središče na Inštitutu za sociologijo Max-Weber in Fakulteti za ekonomijo in družbene vede Univerze v Heidelbergu. Sebe vidi kot interdisciplinarno središče na področju raziskav, izobraževanja in usposabljanja ter kot interdisciplinarnega partnerja za tretji sektor.

Osrednje raziskovalne teme CSI so poleg istoimenskih socialnih naložb in inovacij fundacije, civilna družba in socialna ekonomija. Posebna pozornost je namenjena inovativnim čezmejnim raziskavam – bodisi med sektorji ali med oblikami organizacij.

Namen raziskav CSI je prispevati k oblikovanju samopodobe tretjega sektorja, analizirati njegove pravne, ekonomske in socialne okvirne pogoje ter prispevati k večji učinkovitosti socialnih podjetij.

O strokovnjaku

Dr Volker Then je generalni direktor Centra za družbene naložbe in inovacije (CSI) na univerzi Heidelberg. Kot ustanovni direktor CSI je združil zanimanje za družbeno relevantne raziskave z zavezanostjo k učinkoviti praksi od leta 2006. Njegovi stalni tematski interesi vključujejo civilno družbo in posredniške institucije, socialni kapital, pa tudi učinkovito fundacijsko delo, razvoj strategij s strani organizacij in merjenje socialnega vpliva.

Poleg objav se intenzivno posveča tudi drugim oblikam prenašanja ugotovitev raziskav v politiki in praksi. Te vključujejo tudi imenovanja v politične svetovalne organe, kot je nacionalni svetovalni odbor skupine za pospeševanje naložb družbe G8 od leta 2014, strokovna zaslišanja in sestanki v parlamentu EU in Bundestagu, nagovori na znanstvenih, predvsem pa strokovnih, praktičnih konferencah, pa tudi kot številna članstva v častnih odborih v fundacijah, publikacijah ali združenjih v neprofitnem sektorju.

Bil je član upravne šole Kennedy na Univerzi Harvard (1999–2002), Sveta (2000–2006) in mednarodnega odbora (2000–2006) Centra Evropske fundacije v Bruslju.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 5/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

30.1. / Vabilo na dogodek z naslovom “BLACKOUT – Kaj zdaj?” 5/4

V okviru zaključne konference projekta SOLICRIS vas vabimo na dogodek z naslovom “BLACKOUT- Kaj zdaj?” na katerem bodo predstavniki iz Avstrije predstavili izkušnje iz vaje Helios 2019, prav tako pa bo predstavljen priročnik za občine, kaj storiti v primeru pomanjkanja elektrike.

V nadaljevanju vam bo predstavnik ZIR iz regije Štajerske predstavil kako se lahko občine pripravijo/zaščitijo v primeru, da pride do BLACKOUT dogodka (izpada vseh omrežij).

Celotno vabilo in prijavnica se nahajata na spodnji povezavah.

Solicris VABILO

SOLICRIS PRIJAVNICA

Udeležba na dogodku je brezplačna, a je zaradi organizacije in omejenega prostora potrebna predhodna prijava. Dogodek bo potekal v nemškem in angleškem jeziku.

 

Vljudno vas prosimo, da prijavnico posredujete na naslov eva.schuster@stmk.gv.at.

14.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Krško 5/5

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Zasavsko-Posavsko regijo bo v Krškem, 14. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 14.02. Krško -delavnica občine digitalne potrebe

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 5/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 5/7

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

6.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Ajdovščina 5/8

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Goriško regijo bo v Ajdovščini, 6. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.06. Ajdovščina -delavnica občine digitalne potrebe

11.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Velenje 5/9

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Koroško-šaleško regijo bo v Velenju, 11. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.11. Velenje -delavnica občine digitalne potrebe

 

13.2. / DELAVNICA – digitalne potrebe občin – Ptuj 5/10

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Štajersko regijo bo na Ptuju, 13. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.13. Ptuj -delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 5/11

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

DOGODKI DRUGIH

21.1. - 29.1. / Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 6/1

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočega Okoljskega poročila bodo:

 • 21. januarja 2020, ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor
 • 22. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
 • 23. januarja 2020, ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
 • 24. januarja 2020, ob 10. uri v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
 • 28. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
 • 29. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria

Gradivo in prijavnico najdete na povezavi v vabilu TUKAJ.

Prav tako lahko posredujete pripombe in predloge na osnutek Strategije na e-naslov gp.mop@gov.si, do 15. 3. 2020.

22.1. / Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju 6/2

Ministrstvo za javno upravo vabi na konferenco “Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju“, ki bo potekala v sredo, 22.1.2020, s pričetkom ob 9. uri, v hotelu InterContinental v Ljubljani (Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana).

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o variabilnem nagrajevanju zaposlenih, s čemer naj bi bolje povezali plačilo za delo z rezultati dela. Obravnavana tema je postavljena v kontekst zasledovanja cilja, da bi se hkrati, ob vzpostavitvi boljšega variabilnega nagrajevanja, zmanjšale razlike v osnovnih plačah za opravljanje istega dela. Izpostavljena bo tudi s tem
povezana večja odgovornost vodij zaradi odločanja o delitvi sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter pojasnjevanja razlik med zaposlenimi glede njihovega delovnega prispevka.

Vabilo najdete TUKAJ.

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave na dogodek sprejemamo do srede 8. januarja 2020, oz. do zapolnitve mest, in sicer na elektronski naslov: konferencaDUJS@gov.si.

23.1. - 24.1. / Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih 6/3

Ministrstvo za infrastrukturo vas skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« vabi na IZOBRAŽEVANJE O UPRAVLJANJU PARKIRANJA V MESTIH (vabilo s programom TUKAJ), ki bo z enakim programom izvedeno v dveh terminih na dveh lokacijah:

 • v četrtek, 23. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, 3000 Celje (lokacija);
 • v petek, 24. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper (lokacija).

Izobraževanje je prvo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022. Tema prvega izobraževanja je upravljanje parkiranja, saj je pri načrtovanju in urejanju prometa in prostora le malo področij, ki imajo toliko učinkov na kakovost bivanja, spremembe vedenja in potovalnih navad, kot jih prinaša prav upravljanje parkiranja.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vendar je zaradi prostorskih omejitev število udeležencev omejeno. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Med predavatelji bo tudi Tom Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-letnimi izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Veliko objavlja v mednarodnih revijah o temah, ki vključujejo upravljanje mobilnosti, upravljanje parkiranja, javni prevoz ter integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. Na teh področjih je delal za različne naročnike, vključno s škotsko vlado in vlado Velike Britanije, Evropsko komisijo in Svetovno banko. Vodil je tudi dva raziskovalna inštituta s področja prometnega načrtovanja na Švedskem in Škotskem.

Povezava do prijavnega obrazca.

28.1./ Evropski dan varstva osebnih podatkov 6/4

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na okroglo mizo ob Evropskem dnevu varstva osebnih  podatkov »Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju – med zahtevami in realnostjo« v torek, 28. januarja 2020, ob 10. uri, v  Hiši Evropske unije,  Dunajska cesta 20,  Ljubljana.

Letošnji dogodek bo potekal kot okrogla miza, na kateri bomo s pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov pri nekaterih največjih upravljalcih v javnem sektorju osvetlili institut pooblaščenih oseb z varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer), ki jo je kot novost v našem prostoru prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Z zanimivimi gosti bomo predstavili naloge, položaj, izkušnje in izzive, s katerimi se srečujejo ter rezultate ankete, ki smo jo izvedli med notranjimi pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju.

Izkušnje iz tujine bo predstavila vodja urada za varstvo podatkov pri EUROJUST, ga. Diana Alonso Blas.

Gostje na okrogli mizi, ki jo bo vodil namestnik informacijske pooblaščenke mag. Andrej Tomšič, bodo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

 • Simona Habič, RTV Slovenija,
 • Lidija Bela, Ministrstvo za pravosodje,
 • Andrej Benkovič, Ministrstvo za javno upravo,
 • Marko Zebec Koren, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.,
 • Boris Obolnar, Policija.

Udeležence okrogle mize bosta uvodoma nagovorila: dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka.

Udeležbo lahko do 20. januarja potrdite na elektronski naslov: urska.bukovec@ip-rs.si.

12.2./ 4. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 6/5

Ministrstvo za infrastrukturo vas vabi na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, ki bo potekala v sredo, 12. februarja 2020. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti do prenove Nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ
AGENDA 4. nacionalne konference.

VLADA RS

58. redna seja 7/1

Zaključno poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov 

Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov (Zaključno poročilo) ter zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, da do konca februarja 2020 vladi predloži predlog sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine kot oblike stalne koordinacije resorjev na področju urejanja prostorske problematike Romov, katere naloga bo tudi koordinacija izvajanja ukrepov iz Zaključnega poročila.

Medresorska delovna skupina se je sestala na devetih sestankih. Njen cilj je bil oblikovanje predlogov ukrepov za izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. V okviru dela medresorske delovne skupine so bile opravljene naslednje naloge:

 • s pomočjo vprašalnika za občine in ob uporabi podatkov iz javnih evidenc so za potrebe priprave Pregleda stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih v Sloveniji zbrani podatki o romskih naseljih, v okviru tega tudi nabor romskih naselij v Sloveniji;
 • v okviru priprave Pregleda in analize dobrih praks urejanja prostorske problematike in bivalnih razmer Romov so zbrane različne prakse urejanja romskih naselij doma in v tujini, zbrani relevantni programi in projekti za Rome znotraj EU, ki so se izvajali in se še izvajajo, ter pripravljen nabor zavezujočih mednarodnih aktov, ki se navezujejo na minimalne standarde stanovanjskih razmer. Na podlagi navedenega so opredeljena ključna področja urejanja romskih naselij;
 • vsa pripravljena gradiva so služila kot vsebinsko izhodišče za oblikovanje organizacijskih, finančnih in zakonodajnih podpornih ukrepov države, ki so v prihodnje lahko v pomoč občinam in romski skupnosti na področju urejanja prostorske problematike romskih naselij in izboljšanja bivalnih razmer Romov.

Glede obravnave zaključnega poročila na Vladi je SOS opozarjala in pozivala vseskozi, in sicer vse od obravnave osnutka zaključnega poročila na seji Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov v mesecu maju 2018.

Zahteva Upravnega sodišča za oceno ustavnosti  Zakona o lokalnih volitvah

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti  Zakona o lokalnih volitvah (ZLV).

V zahtevi za oceno ustavnosti določb ZLV, po mnenju Vlade, Upravno sodišče pravilno ugotavlja, da Zakon o lokalnih volitvah nima določb, ki bi posebej urejale postopek reševanja volilnih sporov pri lokalnih volitvah pred dnevom glasovanja (t.i. predhodni volilni spor) in posebej postopek reševanja volilnih sporov po volilnem dnevu (t.i. naknadni volilni spor). To nenazadnje izhaja že iz samega zakonskega besedila v 13. poglavju, v katerem je od 96. do 102. člena, enotno urejeno varstvo volilne pravice.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt je poziv za pridobitev EUSEW2020 nagrade 8/1

Evropska komisija (Generalni direktorat za energetiko in izvajalska agencija EASME) organizira enkrat letno Evropski teden trajnostne energetike (EUSEW – EU Sustainable Energy Week), ki je posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. Organizatorji dogodka pozivajo k pridobitvi EUSEW2020 nagrade. Pri prijavi se upoštevajo projekti, ki prinašajo inovacije in koristi čiste ter trajnostne energije oziroma obnovljivih virov energije. Pri oddaji prijave poziva Evropska komisija za opredelitev prijave v eni izmed treh kategorij: socialna vključenost, inovacije ali mladostniki.

ROK ZA PRIJAVO je ponedeljek, 27. 1. 2020.

Vse informacije o ustreznosti kategorij prijave, napotkih in postopkih prijave ter kriterijih ocenjevanja najdete na tej povezavi.

Projekti, ki bodo uvrščeni na ožji seznam nagrajencev EUSEW2020, se bodo potegovali še za nagrado Citizens’ Award, katere nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbran(a) z javnim spletnim glasovanjem. Nagrajenci bodo o izbiri obveščeni na slovesni podelitvi nagrad, ki bo 23. junija 2020 potekala v okviru EUSEW konference v Bruslju.

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019 8/2

Na “prešerni dan kulture”, v torek, 3. decembra 2019, je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA predstavilo in “odprlo” RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019.

Razpis je odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bodo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020.

Predstavitev razpisa bo 3. 12. 2019 ob 10. uri v poročni dvorani Občine Bled. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2019 pa bo 16. maja 2020 v Festivalni dvorani na Bledu.

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 8/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji že pet let zapored predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Tudi v letu 2020 bi radi skupaj z vami pokazali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Zato vas vabijo, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite z njimi pod okriljem kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, ki se bo odvil v tednu od 9. do 16. maja 2020.

Organizirate (in financirate) lahko eno- ali večdnevni dogodek na eni ali več lokacijah, vključite lahko tudi predstavitev več projektov. Dogodek je lahko namenjen splošni javnosti ali določeni ciljni skupini, za udeležence naj bo brezplačen. Da je projekt lahko del uspešne zgodbe EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo vaše interaktivne in zanimive dogodke, ki jih boste organizirali in financirali v okviru kampanje v predlaganem tednu, promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne kot lokalne medije. V dogovoru z vami bodo poskrbeli tudi za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki, itd.) in morebitni promocijski material na dogodku. Za podrobnosti se obrnite na Natašo Kogej, natasa.kogej@gov.si, 01/400 3662. Sama izvedba kampanje je odvisna tudi od vas, zato lahko pride tudi do kakšne spremembe.

Za sodelovanje v kampanji je potrebno do 15. 1. 2020 izpolniti obrazec, ki je dosegljiv na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2020

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/4

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Javni posvet SPRS 2050 9/1

V torek, 21. januarja 2020 je na Pravni fakulteti v Mariboru potekal eden izmed šestih javnih posvetov o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050). Javni posvet je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), udeležili pa so se ga predstavniki občin, zavodov in drugi strokovnjaki ter zainteresirani posamezniki.

Uvodoma je v vlogi moderatorke udeležence pozdravila dr. Maja Simoneti (Inštitut za prostorske politike prostora) in predala besedo Blanki Bartol iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (MOP), ki je povedala, da je namen javnega posveta pridobiti predloge za izboljšanje osnutka SPRS 2050 s strani najširšega kroga deležnikov. Udeležence je v uvodnem delu pozdravil tudi podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved, ki meni, da priprava SPRS 2050 predstavlja velik izziv, v okviru katerega je treba sodelovati s strokovnjaki iz področja urejanja prostora, filozofije, gospodarstva, prometa in drugo.

S strani MOP so bile predstavljene priprave osnutka SPRS 2050, osnutek, informacija o okoljskem poročilu in dodatno izdelani presoji vplivov na varovana območja.  V procesu priprave SPRS 2050 je tako sodelovalo več kot 850 deležnikov iz nacionalne, regionalne in lokalne ravni. V nadaljevanju so bile v okviru razprave podane pripombe in predlogi na osnutek Strategije. Ob koncu javnega posveta je bil predstavljen tudi nadaljnji proces priprave in sprejema SPRS 2050.

Ostalo gradivo z javnega posveta je dostopno na sprs2050.gov.si.

Simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2020 9/2

Tudi v letu 2020 bo Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete UL, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije organiziral simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Prihajajoči bo že 15. po vrsti, organiziran pa bo v Ljubljani, 30. 9. 2020.

Zbiranje prispevkov za objavo v monografiji, ki bo izšla ob simpoziju, se zaključi 7. 2. 2020.

Več informacij najdete na spletni strani: http://giss.zrc-sazu.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.