V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PTUJ, RADOVLJICA, SOLČAVA, KRANJSKA GORA IN LJUBNO.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin članic: Novi kočevski vrtec bo hibridne lesene gradnje 1/1

Izvedba: 2020 – 2022

Financiranje: občina Kočevje, Eko sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Občina Kočevje je v letu 2020 začela s projektom novogradnje 16-oddelčnega vrtca, ki bo prostorsko in funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom ter bo zgrajen po sodobnih principih sonaravne gradnje, namenjene sodobni predšolski pedagogiki, z vsemi spremljajočimi pomožnimi prostori (lastna kuhinja, shramba, garderobe in sanitarije za zaposlene, zbornica, pisarne za vodjo enote, ipd.). Investicija obsega še rekonstrukcijo obstoječega vrtca (rušitev), rekonstrukcijo dovozne ceste s parkirišči in ureditev otroškega igrišča, gospodarskega dvorišča in parkirišča.

Konstrukcija dvo-etažnega objekta (P+1N) je hibridna lesena gradnja z jeklenimi okvirji, tehnični del objekta in rezervoar za vodo pod objektom pa v armirano betonski varianti. Objekt ima 3.786,60m2 bruto površine (z otroškim igriščem v nadstropju terase pa 5.025,90m2) od tega je čistih igralnih površin 1.551,20 m2 ter pripadajočih 5.326,55 m2 zunanjih površin.

Foto: Arhiv Občine Kočevje

NOVICE SOS

Na pobudo SOS bodo plače občinskih funkcionarjev obravnavane v okviru usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 2/1

Skupnost občin Slovenije že nekaj časa intenzivno posveča reševanju problematike uskladitve prejemkov funkcionark in funkcionarjev na lokalnem nivoju. Opozarjali smo tako na določbe na področju varčevalnih ukrepov še iz leta 2012 (ZUJF – višina regresa za prehrano med delom, jubilejna nagrada itd.), ki veljajo iz nerazumljivega razloga samo še za funkcionarje, kakor tudi na izrazite anomalije in nesorazmernost pri plačah županj in županov oz. podžupanj in podžupanov v korelaciji med plačami z drugimi najvišjimi javnimi uslužbenci.

Skupnost občin Slovenije se je intenzivno vključila v pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, smo tudi v okviru tega zahtevali uvrstitev uskladitve prejemkov občinskih funkcionarjev na dnevni red pogajanj vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter pisno posredovali naše zahteve.

Ministrstvo za javno upravo je v svojem odgovoru izpostavilo, da se nastalih anomalij zavedajo ter da aktualna razmerja med uvrstitvami funkcionarjev v plačne razrede, kot tudi razmerja med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev zahtevajo ponovno presojo ustreznosti. Potrdili so, da bodo naši predlogi obravnavani v okviru predvidenega reševanja problematike odprave nesorazmerij in sistemskih sprememb zakonodaje na tem področju.

Tudi iz vsebine predloga vladne strani (iz dne 18. 7. 2022) izhaja:

– uskladitev plačne lestvice v dveh korakih (do septembra 2022 in ob koncu leta) ter

–  sistemska ureditev plačnih nesorazmerij (s pričetkom pogovorov septembra 2022 in z namenom, da se najpozneje do 30. aprila 2023 pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZSPJS oziroma nov zakon o sistemu plač v javnem sektorju).

Glede prejemkov in povračil funkcionarjev pa so v pripravi spremembe pravnih podlag, ki bodo predmet širšega usklajevanja.

SOS in ZMOS protestno zapustila sestanek o odvozu povoženih živali 2/2

Včeraj,  27. julija 2022 je v prostorih UVHVVR potekal sestanek na temo odvoza povoženih živali s cest in železnic. Naloga, ki jo je do 1. 7. 2022 opravljala Veterinarsko higienska služba in financirala država. Sestanek je vbil sklican z namenom dogovora o poteku prenosa obveznosti na upravljavce cest, tudi občine. Predstavniki SOS smo takoj problematizirali spremembe Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki naj bila ključna pri prenosu nalog skrbi za povožene divje živali tudi na občine. To pa naj bi od 1. julija tega leta občinam povzročilo tako organizacijske kot finančne posledice.

Predlog spremembe uredbe je sicer bil objavljen na Portalu e – demokracija, vendar iz nobenega člena, še manj obrazložitve predlogov sprememb ni  bilo razvidno, da predlogi pomenijo prenos nalog tudi na občine.

Sam postopek sprejema predloga sprememb uredbe je potekal na popolnoma nesprejemljiv način, v nasprotju s prejetimi protokoli usklajevanja sprememb zakonskih in podzakonskih sprememb predpisov z občinami, še posebej takrat, kadar spremembe pomenijo nove naloge in nove stroške. Celoten postopek sprejema je očitno potekal na način, da občine in skupnosti ne bi zaznale kakšni so nameni spremembe uredbe.

Skupnost je na sestanku jasno povedala, da ni mogoče pristati na spremembe, ki so brez vedenja in usklajevanja povzročile nove obveznosti občinam. Po intervenciji predstavnic in predstavnikov SOS in ZMOS so svoja nesoglasje z načinom prenosa nalog in novih obveznosti izrazili tudi nekateri drugi predstavniki tistih, ki so jih brez vednosti doletele nove obveznosti.

Ker je šel sestanek v smeri, da ne glede na to, kako je bil postopek prenosa nalog na občine sporen, so te spremembe zdaj tu, zato se moramo dogovoriti, kako bodo nove naloge izvedene, smo predstavnice in predstavniki SOS in ZMOS sestanek protestno zapustili. Ni mogoče več pristajati na početja državne ravni, ki deklarativno razglaša svojo zavezo k transparentnemu delovanju, vključevanju različnih skupin in nivojev v nastajanje zakonodajnih in drugih predpisov, ob tem pa hkrati skorajda na skrivaj prenaša nove obveznosti na občine.

SOS je o nastali situaciji nemudoma obvestila ministra za okolje in prostor, Uroša Brežana ter skupaj  z ZMOS nanj naslovila tudi urgentno pričakovanje za sklic sestanka o sprejeti uredbi.

Podprta pobuda za vključitev turističnih ponudnikov ustanovljenih s strani občin v razpise MGRT 2/3

Skupnost občin Slovenije je na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana naslovila pobudo za vključitev upravičencev, ustanovljenih s strani občin, s področja turizma, v razpise Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Trenutno je namreč aktualen napovedan tretji javni razpis za trajnostni razvoj slovenske nastanitvene ponudbe z namenom povečati delež nastanitvenih kapacitet z višjo dodano vrednostjo tako za obnovo, kot za novogradnje. V napovedi je bilo omenjeno, da bo
razpis namenjen samo malim in srednje velikim podjetjem pa tudi velikim podjetjem, ki niso v državni lasti.

V svojem dopisu smo argumentirali, da so javni zavodi, ki nudijo turistično ponudbo in razpolagajo z namestitvenimi kapacitetami, velikokrat pri krepitvi turizma in zagotavljanju bogate turistične izkušnje obiskovalcev bolj uspešni, saj je njihovo vodilo poleg tržne uspešnosti tudi skrb za lokalni in regionalni razvoj. Turistično ponudbo tako združujejo z vsemi drugimi dejavnostmi, ki jih izvajajo in ponujajo, prav tako skrbijo, da si obiskovalci ogledajo čim več naravnih in kulturnih znamenitosti ter drugih atrakcij v svoji regiji delovanja. Utemeljevali smo tudi, da javni zavodi in druge podobne organizacije uspešno sodelujejo z drugimi deležniki s področja turizma in na ta način skupaj skrbijo za vsesplošen razvoj lokalnega, regionalnega in nacionalnega okolja.

Veseli nas, da je so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sprejeli naše argumente in sporočili, da bodo v skladu z možnostmi in dogovora z evropsko komisijo vključili tudi turistične ponudnike ustanovljene s strani lokalnih skupnosti oz. občin, saj se dodobra zavedajo ključnega pomena tudi turističnih ponudnikov namestitvenih kapacitet ustanovljenih s strani lokalnih skupnosti.  

SOS opozoril na izključene upravičence do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in zemeljskega plina 2/4

Skupnost občin Slovenije se je z dopisom ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru odzvala na sprejeti Uredbi o določitvi cen električne energije ter določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema ter ga pozvala k sistematičnemu reševanju problematike uravnavanja cen energentov pred novo kurilno sezono.

V Skupnosti občin smo zaskrbljeni nad opredelitvama upravičencev do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene tako električne energije kot zemeljskega plina (1. člena Uredb), saj je iz njiju razvidno, da do najvišje drobnoprodajne cene ne bodo upravičeni nekateri javni zavodi, katerih ustanoviteljice so občine. Slednje vzbuja strah pred novo kurilno sezono, saj so osnovne šole, vrtci, andragoški zavodi, mladinski centri ter druge institucije, ki za opravljanje svoje dejavnosti nujno potrebujejo primerno ogrevane prostore.

Poleg tega smo opozorili, da so se številne občine oziroma njihovi javni zavodi, sploh v nemestnih območjih, v preteklih letih, tako pri obnovah kot novogradnjah stavb, odločali za sisteme ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna bio masa in podobno), za katere so lahko pridobili različne državne spodbude Eko sklada. Trenutno pri številnih dobaviteljih lesne biomase ni mogoče kupiti ali že ima višjo ceno. Z zaskrbljenostjo pričakujemo, kaj se bo na področju tega energenta iz vidika cen in dobave dogajalo v jesenskih mesecih.

Od pristojni na pragu nove kurilne sezone pričakujemo, da ponovno pregledajo, kateri so upravičeni odjemalci  ter kateri so še viri ogrevanja, ki bi zaradi povišanja cen lahko pred zimo dosegali nerazumno visoke cene ter nato znatno povišali stroške občinam.

NOVICE DRUGIH

Pred lokalnimi volitvami tudi gluhi opozarjajo, da želijo spremljati vsebine volilne kampanje 3/1

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije si prizadeva za vključenost oseb z izgubo sluha na vseh področjih. Prizadeva si za enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha: gluhih, naglušnih in gluhoslepih ter oseb s polževim vsadkom. S strokovnimi predlogi, opozorili in mnenji sodeluje s pristojnimi vladnimi organi in telesi.

Ker Slovenijo ob koncu leta čakajo nove lokalne volitve, so pripravili prispevek, v katerem kandidatke in kandidate na volitvah ter organizatorje njihovih kampanj sporočajo, da želijo imeti možnost spremljanja posredovanih vsebin.

Prispevek si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

 

ZAKONODAJA

Pojasnilo MOP, vezano na gradnjo nezahtevnega objekta – nadstrešnice za teraso 4/1

Na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin glede nove prostorske zakonodaje z vami tokrat delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na gradnjo nezahtevnega objekta (nadstrešnice za teraso) in odmere komunalnega prispevka.  Pojasnilo občini je v celoti dostopno TUKAJ.

Tovrstno prakso SOS podpira in pri tem opogumlja druge občine, da naslovijo sekretariat s preostalimi pojasnili MOP, ki bi utegnili koristiti občinam pri njihovem nadaljnjem delu. Z njimi vas bomo redno informirali preko spletne strani in tedenskih novičk.

 

 

Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja do 2027 4/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo nam je posredovalo v obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. (najdete ga TUKAJ)

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027.

Potrjene lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) in strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov (Strateškega načrta SKP 2023-2027 in Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027). Pri tem je potrebno opozoriti, da sta oba dokumenta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo, zato višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) še ni dokončna oz. še ni znana.

Predlog Uredbe določa:

I. poglavje določa splošne določbe. Navedene so pravne podlage, ki so: Program razvoja pode želja 2014-2020, na podlagi katerega bo izplačana pripravljalna podpora za strategije lokalnega razvoja, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter EU pravne podlage. Nadalje določa pristojne organe za izvajanje ter namen pripravljalne podpore.

II. poglavje opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS). III. poglavje določa vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja SLR. IV. poglavje določa postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril za izbor.

V. poglavje določa finančne določbe pripravljalne podpore. Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in višino za upravičenost izplačila:
– 1. faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 % pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so: vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS);
– 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 % pavšalnega zneska), ki jo prejme lokalno partnerstvo za potrjeno SLR.

Predlog uredbe vsebuje tudi priloge, ki določajo:
– obrazec SLR; TUKAJ
– seznam naselij nad 10.000 prebivalci; TUKAJ
– izračun finančnega okvirja (le predlog za sklad EKSRP), TUKAJ
– obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS ter TUKAJ
– merila za izbor SLR. TUKAJ

Priloge:

– indikativna lista: Obrazec za uvrstitev in potrditev projekta sodelovanja LAS v SLR; TUKAJ

– finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih – osnovni podatki LAS; TUKAJ

Vaše pripombe, predloge ali dopolnitve nam prosimo pošljite do četrtka, 11. avgusta 2022, na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Okoljsko poročilo za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo 4/3

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Javna razgrnitev bo trajala do vključno 11. avgusta 2022. Vaše pripombe lahko naslovite na info@skupnostobcin.si. 
Dokumenti so dostopni na spletni povezavi: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
Prav tako so dokumenti dostopni tudi na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-skp/

Objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2 4/4

Na spletišču Državnega zbora je objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2 (EVA 2018-2030-0045). Do predloga zakona lahko dostopate s klikom TUKAJ.

V navezavi na določbe 16. člena je pripravljen tudi Pravilnik o zaračunavanju stroškov seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je dostopen tukaj.

Predlog zakona prinaša nekaj sprememb, med drugim:

– na novo so razdelane obdelave v zvezi s posebnimi vrstami osebnih podatkov (do sedaj: občutljivi osebni podatki), vključno s pravnimi podlagami za obdelavo;

– nova je ureditev glede drugih (do sedaj: naknadnih) namenov obdelave osebnih podatkov, sedaj so širši;

– za namene izkazovanja skladnosti obdelave osebnih podatkov sta kot obveznost za upravljavce in obdelovalce poleg izvedbe ocene učinka določena tudi ukrepa t. i. notranje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov (21. člen Predloga ZVOP-2) ter ukrep t. i. zunanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov (šesti odstavek 40. člena Predloga ZVOP-2);

– določena je nova ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ureja se določitev oseb, ki naj znotraj organizacije upravljavca ali obdelovalca na neodvisni način preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov. Ti morajo meti znanja in delovne izkušnje s področja varstva osebnih podatkov in so lahko notranji ali najeti kadri;

– posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki meni, da so njegove pravice varstva osebnih podatkov kršene, ima možnost vložitve neposredne zahteve pri Informacijskemu pooblaščencu;

– posameznik lahko vloži tudi samostojno tožbo (brez predhodne uporabe drugih pravnih sredstev) na Upravno sodišče Republike Slovenije glede obdelave osebnih podatkov pri upravljavcu, tožena stranka je upravljavec;

– Informacijski pooblaščenec lahko vodi nadzorne postopke tudi na lastno pobudo, na podlagi prijave katerekoli fizične ali pravne osebe ali na pobudo drugih organov;

-v področnih ureditvah obdelav osebnih podatkov (II. del predloga zakona) so npr. delno prenovljeno razdelane določbe o videonadzoru (npr. uvedba videonadzora na javnih površinah) ter o biometriji;

– Kazenske določbe (III. del predloga zakona) določajo, da se upravne globe po določbah Splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec ter da odloča tudi o prekrških v posebnem delu predloga zakona (npr. prekrški glede videonadzora, biometrije…), določen je tudi način ocenjevanja višine glob. Določena je tudi kaznivost odgovornih oseb za prekrške, saj te odgovornosti Splošna uredba ne predpisuje, je pa lahko odgovornost teh gospodarskih subjektov le akcesorna odgovornosti odgovorne osebe.

– ukinja se Register zbirk osebnih podatkov in dolžnosti notifikacije zbirk Informacijskemu pooblaščencu, kar je nadomeščeno z evidenco dejavnosti obdelav za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki se hrani pri upravljavcu;

– določen je olajšan sistem izbire pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (pomembno za gospodarstvo, samoupravne lokalne skupnosti, pa tudi za državne organe); upravljavcem in obdelovalcem, ki so pred začetkom uveljavitve tega zakona posredovali podatke nadzornemu organu o pooblaščenih osebah na podlagi Splošne uredbe, ni treba ponovno posredovati informacij, če podatki o pooblaščenih osebah niso spremenjeni;

– določena je definicija povezovanja zbirk osebnih podatkov – samo veliki sistemi s tveganimi

obdelavami osebnih podatkov bodo potrebovali ureditev v področnem zakonu (sodni register, E-Sociala …) ter Informacijski pooblaščenec ne bo izdajal odločb o povezovanju.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nas o morebitnih pripombah in predlogih sprememb zakonodajne dikcije obvestite na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do vključno 12. 8. 2022.

Objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 4/5

Na portalu Državnega zbora je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ -G (EPA: 178 – IX).

Cilj zakona je prenos Direktive 2019/1024/EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, s čemer naj se bi v čim večji meri omogočilo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev in se deloma nanaša tudi na podatke, ki jih zbirajo lokalne skupnosti.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nam vaše pripombe in morebitne predloge za izboljšavo posredujete na tina.bastevc@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 8. 2022

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi 4/7

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim:

  • dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika
  • v 15. členu ZEPDSV se črta rok, v katerem mora delodajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih
  • v evidenco o izrabi delovnega časa se po novem vpisuje podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje)
  • predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje
  • predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco
  • dodaja se sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci (150,00 – 2000,00 Eur za odgovorno osebo lokalne skupnosti).

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) posredujte najpozneje do 24. 8. 2022, na naslov info@skupnostobcin.si. 

POVPRAŠEVANJE

Pokrivanje stroškov plač za stavko v vrtcih 5/1

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako ste postopali v drugih občinah glede stroškov pokrivanja plač, ko je potekala stavka v vrtcih, dne 9. 3. 2022.

Ozadje:

– Dne 9. 3. 2022 so vrtci stavkali.

– Dne 3. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-2/2022-31 z dne 3. 3. 2022 Napoved splošne stavke 9. marec 2022. Med drugim je bilo zapisano: »Skladno s 13. členom Zakona o stavki, delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače.« Delavci v času stavke torej praviloma niso upravičeni do nadomestila plače za dan stavke, razen če je drugače določeno v kolektivnih pogodbah. V zvezi s plačilom nadomestila plače na dan stavke izpostavljamo 92. člen KPVIZ, ki v osmi alineji prvega odstavka določa, da je delavec upravičen do nadomestila plače v času stavke, če arbitražni svet ugotovi, da je bila stavka organizirana v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili dejavnosti ter da je šlo za bistveno kršitev kolektivne pogodbe s strani delodajalca in so bile poprej izčrpane vse pogajalske možnosti. Delavci, ki ne bodo stavkali in bodo na dan stavke opravljali delo skladno s pogodbo o zaposlitvi oziroma navodili delodajalca, so upravičeni do plače.

– Dne 8. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/7 z dne 8. 3. 2022 Okrožnica – Nadaljnje sproščanje ukrepov in druga pomembna pojasnila (2. Napovedana stavka). V okrožnici je bilo zapisano pojasnilo, kako staršem zaradi stavke obračunati oskrbnino za mesec marec 2022. Veljavni predpisi, ki določajo oblikovanje cen programov v vrtcih, nimajo določbe, ki bi urejala neizvajanje programa v vrtcih zaradi stavke. Zato je potrebno to dejstvo ugotavljati smiselno ob uporabi vseh določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki opredeljujejo izračun cene oz. izračun cene v posebnih primerih. Pravilnik predvideva, da se v primeru, kadar vrtec izvaja program tudi ob sobotah in v ta namen zagotovi dodatne kadre, je potrebno vse povečane stroške ugotavljati, posebej, pri čemer se materialni stroški ugotavljajo v višini 1/22 mesečnega zneska za materialne in nematerialne stroške. Občina meni, da je ob smiselni uporabi te določbe mogoče izračunati tudi stroške neizvajanja programa na dan stavke ter jih pri izstavitvi položnice prikazati posebej in jih odšteti od zneska plačila. To po njihovem mnenju velja za vse primere, ko so starši od vrtca prejeli obvestilo, da bo dne 9. 3. 2022 v vrtcu potekala stavka in naj si za ta dan uredijo varstvo drugje oz. otroka pripeljejo v vrtec le v skrajnem primeru. Staršem, ki na dan stavke otroke pripeljejo v vrtec, ker vrtec potrebujejo, vrtci obračunajo običajno plačilo. Vsekakor pa dopuščajo tudi možnost, da so se vrtci z občino ustanoviteljico dogovorili tudi za drugačen obračun plačil staršev, pri čemer kritja izpada plačil staršev za vrtec, ki otroka na dan stavke v vrtec niso pripeljali, ministrstvo ne bo zagotovilo, saj k temu ni zavezano po nobeni pravni podlagi. Pri obračunu brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke naj bi upoštevali enak princip obračuna, kot se ga upošteva pri izstavitvi položnice staršem oz. zahtevka do občine zavezanke.

– Dne 22. 7. 2022 je bilo v novicah objavljeno, da so po sklepu Vlade RS stavkajoči v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. 3. 2022 sodelovali v splošni stavki, upravičeni do nadomestila plače (stavkajočim na dan stavke ne pripada nadomestilo za prevoz in prehrano). Prav tako je Vlada RS razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet. Sklep Vlade RS je občinam poslalo tudi MIZŠ, in sicer brez dodatnih pojasnil, kako naj ravnajo občine oz. vrtci, ki od staršev oz. od občin niso prejeli sredstev za plače za 9. 3. 2022.

– Pri obračunu subvencije so vrtci za mesec marec staršem, ki otroka niso pripeljali v vrtec, občinam zavezankam in ministrstvu priznali za ta dan znižanje oskrbnine.

Vprašanje občine se glasi:

– kako boste na podlagi sklepa Vlade RS ravnale občine oz. vaši vrtci, ki ste staršem, ki tisti dan otroka niso pripeljali v vrtec, priznali znižanje oskrbnine?

– Kdo bo zagotovil sredstva vrtcu za potrebe izplačila plače stavkajočim zaposlenim, in sicer tisti delež, ki staršem ta dan ni bil zaračunan?

Za vaše odgovore prosimo na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2022. 

Oblika mnenja oz. njegova minimalna vsebina, ki bo skladna s prostorsko izvedbenimi akti 5/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki navaja, da jih je pristojna upravna enota pri dveh izdanih mnenjih skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti pozvala k njihovi dopolnitvi, tj. da naj mnenje dopolnijo v 8 dneh. Vlogo za prvo mnenje je občina prejela 30. 5. 2022 in mnenje izdala 6. 6. 2022. Vlogo za drugo mnenje je občina prejela že dosti prej in izdala mnenje 9. 5. 2022. Predmetni mnenji so izdali po Gradbenem zakonu, ki je veljal do vključno 31. maja 2022 in v vsem času njegove veljavnosti od 1. junija 2018 jih ista upravna enota ni pozvala k dopolnitvi mnenj skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti.

Iz zakonodaje namreč ni razumeti, da bi občine morale zaradi novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki se uporablja od 1. 6. 2022 dalje, popravljati mnenja skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti, izdana pred začetkom veljavnosti tega zakona ali izdana po njegovem začetku veljavnosti, če je bila vloga podana na pristojno občino pred 1. 6. 2022. Občina namreč vodi samostojni upravni postopek za izdajo mnenja iz lastne pristojnosti. Prav tako je Ministrstvo za okolje in prostor po njihovih informacijah na spletnem seminarju (op. a. Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu) povedalo, da naj upravne enote ne bi pošiljale občinam zahtev za dopolnitev teh mnenj za nazaj, ko se Gradbeni zakon (GZ-1) še ni  uporabljal. Gradbeni zakon (GZ-1) poleg tega v 8. točki 43. člena med drugim navaja, da podrobnejšo vsebino in obliko mnenja predpiše minister, pri čemer zaradi tega še neobstoječega predpisa ni jasno, kakšna naj bi bila sploh oblika mnenja oziroma njegova minimalna vsebina.

Občino zanima mnenje preostalih občin, kako naj pristopi k zadevi?

Zbir odgovorov sodelujočih občin najdete TUKAJ.

DDR projekti in podražitve – zaključeno povpraševanje 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede podražitve gradnje v okviru končanih projektov DDR (Dogovor za razvoj regij).

Zanimalo nas je: 

Kako ste se v vaši občini  odzvali na podražitve investicij v okviru DDR projektov ?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

SKUPNO JAVNO NAROČILO

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 6/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 6/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

DOGODKI DRUGIH

11.8. / Požar ne pozna dopusta 7/1

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) skupaj organizirata dogodek, na katerem bo govora o načrtovanju požarne varnosti v luči trajnostnega razvoja. Seminar z naslovom Požar ne pozna dopusta / Izzivi pri načrtovanju in gašenju stavb, bo potekal v četrtek, 11. avgusta 2022, ob 9. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu (Zabrv 12, Ig pri Ljubljani). program dogodka najdete tukaj.
Večina predavanj bo potekala v angleškem jeziku, sledil jim bo kratek povzetek v slovenščini. Gradiva bodo prevedena. Zaradi lažje izvedbe dogodka vas prosimo, da udeležbo prijavite najkasneje do 10. avgusta na povezavi: https://www.szpv.si/dogodki/seminar-zag-szpv/

 

AKTUALNI RAZPISI

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 8/1

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji poziv iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Za vse, ki ste zamudili uvodni seminar 16.6.2022, si ga lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/CLb7z47pNrk.

 

Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR. Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

Svet Evrope zbira predloge za najboljše evropske projekte na področju kulturne dediščine 8/2

Svet Evrope znova vabi k oddaji predlogov za najboljše projekte, pobude in prakse na področju kulturne dediščine, saj je eden od glavnih sklopov Strategije evropske kulturne dediščine za 21. stoletje (ST21) izmenjava praks in konkretnih izkušenj med državami članicami. Predlogi se zbirajo skozi celo leto. Letos je posebna pozornost namenjena:

  • projektom, pobudam ali praksam, ki ponazarjajo celostne pristope in prikazujejo eno od treh glavnih sklopov ST21,
  • projektom ali pobudam na področju umetne inteligence/digitalne tehnologije, ki uvajajo inovativne pristope in prakse pri svojem upravljanju,
  • projektom ali pobudam, povezanim z Ukrajino, ki še vedno delujejo (tudi v zelo težkih razmerah) bodisi v Ukrajini bodisi v drugih evropskih državah,
  • projektom ali pobudam vzpostavljenih mrež Dnevov evropske kulturne dediščine in Faro konvencije, ki ozaveščajo o trajnostni in živi dediščini, izobraževanju, migracijah, podnebnih spremembah in/ali drugih pomembnih preteklih ali novih temah.

Predlaga se lahko tudi projekte ali pobude, ki niso posebej posvečeni naštetim temam, vendar se nanašajo na priporočila ST21.

Predlogi se lahko oddajo prek spletnega obrazca (v angleščini) ali pošljejo na elektronski naslov Strategy21@coe.int.

Vabljeni k premisleku in oddaji primerov dobrih projektov, pobud in praks.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.