V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE LJUTOMER, ZAGORJE OB SAVI, LUČE, ŠALOVCI IN VUZENICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

ZAKONODAJA

Omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril 1/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z uveljavljeno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je med drugim uvedla poenotenje na področju daril na način, da se področje prepovedi prejemanja daril ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence. Pojasnilo objavljamo TUKAJ.

Uredba o dejanskih rabah zemljišč 1/2

Na spletni strani E- demokracija je bilo objavljena Uredba o dejanskih rabah zemljišč. Uredba določa podrobnejše vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v katastru nepremičnin, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev vrst podrobnejših dejanskih rab zemljišč v podrobnejše vrste dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v katastru nepremičnin, podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč,  in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.

 • Besedilo uredbe prilagamo TUKAJ.

Pripombe in komentar k predlogu nam lahko pošljete do torka, 10.8.2021 do 12. ure na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

 

S spremembo pravilnikov do podlage za kritje finančnih izgub šol in zavodov 1/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog:

Spremembe in dopolnitve so pripravljene na podlagi ugotovitve, da so likvidnostne težave nekaterih javnih zavodov zelo resne in ogrožajo izvajanje javne službe. S spremembo se zagotavlja ustrezna pravna podlaga za kritje finančne izgube v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v primerih občutnega izpada prihodkov pri izvajanju dejavnosti, ki so neposredno povezane z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja.

Namreč zaradi pojava drugega vala epidemije so se ponovno pojavile težave z likvidnostjo vzgojno-izobraževalnih  zavodov, zato ministrstvo vzpostavlja ustrezne pravne podlage, ki bi šolam in zavodom omogočale zagotovitev sredstev v ta namen. Zaradi nepredvidljive situacije tudi v bodoče, ministrstvo vzpostavlja pravno podlago, da lahko sledi potrebam šol in zavodov z morebitno spremembo vrednosti točke za ovrednotenje materialnih stroškov tudi med letom.

Finančne posledice predlagane spremembe za področje osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom v letu 2021 ocenjujejo v višini 3,2 mio EUR, predlagane spremembe v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2021 pa ocenjujejo v višini 150.000 EUR. Sredstva bo MIZŠ poskusilo zagotoviti v okviru finančnega načrta ministrstva za leto 2021.

Vaše morebitne pripombe na predloge pravilnikov nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 12. 8. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 1/4

Na portalu eDemokracija je MGRT objavil predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije. Spremembe so pripravili skladno z določili 6.a člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16).

V kohezijski regiji je organ odločanja Razvojni svet kohezijske regije (v nadaljnjem besedilu: svet). Vsaka regija ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet posamezne regije. Njihov mandat je vezan na programsko obdobje evropske kohezijske politike, to je 2021-2027. Svet z večino glasov vseh članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta, način svojega dela pa podrobneje uredi s poslovnikom v okviru določb Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16).

S spremembo Uredbe o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije (v nadaljnjem besedilu: Uredba) bo svetu omogočeno imenovanje več podpredsednikov, ki bodo odgovorni za določena vsebinska področja, za katera bodo imenovani s sklepom.

Predloge in pripombe k predlogu lahko občine pošljete na info@skupnostobcin.si do 27.8.2021. 

 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije 1/5

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zasledujejo naslednje cilje:

 • uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije,
 • ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30,
 • učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti,
 • nadgradnja normativnega okvirja posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil,
 • natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije.

Na sledečih povezavah najdete:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, pripombe in stališča na predlog zakona posredujete do srede, 1. 9. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal – javna obravnava 1/7

Na portalu eDemokracija je MOP v javno obravnavo objavil Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da pripravi nov pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Razlog za tako odločitev je, da so bili na nivoju Evropske unije v letu 2018 sprejeti in v Sloveniji prevzeti novi standardi za področje vzorčenja tal, zato je bilo treba v pravilniku neveljavne standarde nadomestiti z veljavnimi. Preverjeni in popravljeni so tudi standardi, ki se nanašajo na analizne metode parametrov. S tem je pravilnik glede standardov sedaj usklajen s Pravilnikom o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19), kar zagotavlja večjo primerljivost podatkov.

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo opozorjeno tudi na nekatere nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, zato so sedaj odpravljene tudi te nejasnosti. Prvotno je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo zgolj spremembe in dopolnitve obstoječega pravilnika, vendar se je izkazalo, da se s spremembami in dopolnitvami poseže v več kot tretjino členov, kar oteži njegovo uporabo, zato je nastal nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega.

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo v Sekretariat SOS na info@skupnostobcin.si do 15.9.2021.

 

POVPRAŠEVANJA

Urejanje tržnične dejavnosti 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po povpraševanju med drugimi članicami na temo urejanja tržnične dejavnosti.

Občino zanima:

 • kako imate urejeno tržnično dejavnost – ali kot izbirno gospodarsko javno službo ali pa so nepremičnine, kjer se izvaja tržnična dejavnost dane v upravljanje in komu, na kakšni podlagi?

Vljudno vas naprošamo za posredovanje odgovorov na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2021.

Stroški živil pri izračunu ekonomske cene vrtca 2/2

Na prošnjo občine članice Skupnosti občin Slovenije vam pošiljamo vprašanja vezana na določanje stroškov živil pri izračunu ekonomske cene vrtca in prosimo za vaše sodelovanje.

Občino zanima:

 1. Kako določite višino stroška živil pri izračunu ekonomske cene. Ali določite višino glede na strošek živil na preteklo leto ali izračunate s pomočjo cene obrokov (zajtrk, malica kosilo)?
 2. Kolikšno imate določeno ceno obrokov (zajtrk, malica kosilo)?

Vaše odgovore nam lahko pošljete do petka, 13. 8. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Ne spreglejte anket o urejanju in čiščenju javnih površin 2/3

Te dni sta na vse občine naslovljeni dve anketi o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju GJS javne površine). Anketi sta na občine naslovila Skupnost občin Slovenije in IPoP – Inštitut za politike prostora, ki se ukvarjata s proučevanjem izvajanja te gospodarske javne službe v okviru sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor pri urejanju zakonskih pogojev za njeno izvajanje.

Analiza izvajanja je nujno potrebna za to, da bodo lahko zakonske rešitve kar najbolje podprle občine in izvajalce te dejavnosti pri zagotavljanju urejenih in čistih javnih površin. Sodelovanje občin ima v procesu priprave zakonskih rešitev pomembno vlogo. Samo informacije iz prve roke lahko zakonodajalcu pomagajo razumeti naravo dejavnosti in potrebe lokalnega okolja na tem področju. Zato oba izvajalca strokovnih nalog resnično upata na čim boljši odziv občin in prijazno prosita vse predstavnike občin, da se odzovejo na obe anketi ter tako pomagajo ustvariti kar najboljši pregled stanja.

Anketo IPoP o izvajanju GJS javne površine pa lahko najdete tukaj.

Če vas vabilo k sodelovanju vaše občine v anketi slučajno ni doseglo, lahko anketo Skupnosti občin o čiščenju javnih površin najdete tukaj. Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. Rok za izpolnitev ankete je 31. 8. 2021.

Razmere v okolju in praksi kažejo, da postaja urejanje javnih površin vse bolj pomembna in zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Hkrati pa so javne površine edina obvezna lokalna javna infrastruktura, ki jo občine že vse od sprejema zakona o varstvu okolja leta 1993 zagotavljajo v praktično popolni odsotnosti državnih predpisov. Za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, ki jo izvorno sestavljata dve področji, to sta javna snaga in čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (ZVO, 1993, 26. člen), zakon v osnovi predvideva enako kot za vse ostale obvezne lokalne gospodarske javne službe, da bo minister pristojen za varstvo okolja predpisal standarde in normative za opravljanje službe. To se na ni zgodilo. Je pa leta 2020 bilo objavljeno revizijsko poročilo Ureditev upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja, ki urejanja in čiščenja javnih površin sploh ni obravnavalo. Računsko sodišče je, ko je revidiralo učinkovitosti poslovanja Ministrstva za okolje pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja za leti 2016 in 2017 namreč sklenilo, da javne službe »čiščenje javnih površin« v reviziji ne bo obravnavalo, »ker se za izvajanje dejavnosti ne uporabljajo objekti in naprave, ki so občinska GJI varstva okolja« (Računsko sodišče, 2020, str. 10). Zakaj tako menijo in kaj potemtakem so javne površine kot so parki, zelenice, drevoredi, otroška igrišča, trgi, peš površine in ploščadi Računsko sodišče ne pojasni. Ministrstvo za okolje se odziva s proučevanjem razmer in namero enotno urediti tudi pogoje za izvajanje te GJS in nadoknaditi zakonodajno praznino na tem pomembnem področju.

DOGODKI SOS

6.9. / Študijska ekskurzija v občino Kočevje 3/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na študijsko ekskurzijo v občino Kočevje in sicer pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Največji izziv sodobnega urbanega razvoja predstavlja predvsem celovit in trajnostni urbani razvoj, ki je na sončni strani Alp ob meji s Hrvaško, natančneje v občini Kočevje, prepoznan kot uspešen in zgleden.

Cilj študijske ekskurzije je prenos usmeritev upravljanja s prostorom v skladu s celovitim in trajnostnim urbanim razvojem, ki je med drugim vezan tudi na doseganje in ohranjanje skladne podobe naselij in krajine v Sloveniji.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest.

Vabljeni k prijavi!

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 3/2

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

29.9. / Konferenca Vsi kraji so pomembni 3/3

Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije napovedujejo konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Nova teritorialna agenda namreč poziva k vključujoči in trajnostni prihodnosti za ljudi iz vsepovsod. Konferenca bo podprta z razpravo o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in o možnostih za njeno izboljšanje kot tudi s šestimi navdihujočimi primeri, ki spodbujajo teritorialno kohezijo (teritorialno kakovost življenja, vključitev teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh).

Teritorialna agenda 2030, ki so jo pristojni ministri (za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in teritorialno kohezijo) sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Združno ugotavljamo, da so prav gospodarske, družbene in okoljske razlike med kraji tiste, ki določajo način življenja in predstavo o njegovi kakovosti, ob čemur lahko deležniki okrepijo vpliv prostora na oblikovanje politik in tako prispevajo k življenju, ki ga ljudje ocenjujejo kot dobro ali vsaj dovolj dobro.

Teritorialna agenda poudarja pomen izboljševanja kakovosti življenja kot osnovnega cilja vseh javnih politik in v osnovi presega izključno gospodarsko uspešnost. Kakovost javnih storitev in njihov dostop, svoboda gibanja, kakovostna (visokokakovostna, zdrava, odporna) arhitektura in grajena okolja, kvaliteta posameznih prvin narave (zraka, tal in vode) in krajine ter kulturne dediščine predstavljajo ključne dejavnike, ki prispevajo k teritorialni kakovosti življenja. Pri tem velja poudariti, da je za dosego zastavljenih ciljev teritorialne kakovosti življenja potrebno tudi vsesplošno kakovostno upravljanje.

PROGRAM

V prvem delu konference bodo z nami gostje, ki nas bodo uvedli v tematiko:

 • Daniel Meltzian iz Zveznega ministrstva za notranje zadeve, stavbe in skupnost bo predstavil novo teritorialno agendo
 • Wiktor Szydarowski, direktor programa ESPON, bo predstavil koncept teritorialne kakovosti življenja
 • Philipp Schwartz iz programa Interact pa bo razpravljal o teritorialni razsežnosti projektov INTERREG

Osredji del prvega dela oz. same konference je sestavljen iz šestih primerov dobrih praks iz evropskih držav, regij in lokalnih skupnosti, ki že sledijo prioritetam nove teritorialne agende. Svoje izkušnje in znanja bodo delili naslednji vabljeni predstavniki:

 • Mojca Markič iz občine Jezersko bo spregovorila o trajnostnem pristopu k turizmu, ki upošteva lokalne značilnosti
 • Albert Garcia Macian iz španskega mesta Mollet Del Vallès bo predstavil, kako si tudi s prostorsko politiko prizadevajo zagotoviti lokalno samooskrbo
 • Oliver Horeni iz nemške Prometne zveze Oberelbe bo predstavil čezmejni sistem vozovnic Elbe-Labe

 V drugem delu bodo z nami gostujoči strokovnjaki:

 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska iz Wrocława, ki bo govorila o prizadevanjih Wroclawa, da se prilagodi na podnebne spremembe in zmanjša posledice toplotnih otokov
 • Igor Kos z Inštituta WCycle bo predstavil širitev zaveze krožnemu gospodarstvu z Maribora na Podravsko regijo
 • Anett Numa iz informativnega centra e-Estonija pa bo razpravljala o tem, kako je digitalizacijo mogoče uporabiti kot orodje za teritorialno kohezijo

Dogodek se bo zaključil z razpravo o izvajanju nove teritorialne agende s posebnim poudarkom na kakovosti življenja, ki ji bo v popoldanskih urah sledil ogled zglednih primerov v Mariboru.

Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

Prijave za dogodek v živo zbiramo na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS LAHKO TUDI PREKO SPLETA:  Če želite dogodek spremljati prek spleta, se prijavite tukaj.

 

 

DOGODKI DRUGIH

11. 8. / Javno posvetovanje o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 4/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (2. 7. 2021-15. 8. 2021) izvedlo še eno dodatno javno posvetovanje.

Javno posvetovanje bo v sredo, 11. 8. 2021, v Slovenj Gradcu (Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec).

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani: https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp

Prijava na javno posvetovanje poteka preko sistema 1KA: https://mkgp.1ka.si/a/127364

25. 8./ Okrogla miza : Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji 4/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2021 organizira okroglo mizo z naslovom Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji, ki bo potekala v sredo 25. 8. 2021 ob 10. uri na Pomurskem sejmu v dvorani 4.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na clld.mkgp@gov.si ali mrezapodezelje.mkgp@gov.si oziroma na Karmen Ševerkar (01 478 91 19).

Za udeležbo je obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca https://mkgp.1ka.si/a/127434. Zaradi lažje organizacije se je potrebno
prijaviti najkasneje do 20. 8. 2021.

2. 9. in 10. 9/ Napoved delavnic "Diverzifikacija gospodarstva na podeželju" 4/3

Na Biotehniški fakulteti v začetku septembra organizirajo dva dogodka, ki sta del širokega posvetovanja z deležniki v okviru evropskega projekta SHERPA. Gre za dva dogodka v podporo oblikovanju stališča o diverzifikaciji podeželskega gospodarstva. Prva delavnica bo bolj splošne narave, druga pa bo bolj osredotočena na kmetijstvo.

Delavnici bosta organizirani v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujejo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjajo v širokem posvetovanju z deležniki. Stališča, pridobljena v okviru teh procesov, so Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih več-deležniških stičišč.

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2021 – 2025 in za podaljšanje njegove veljavnosti 5/1

Inštitut za mladinsko politiko podeljuje že deseto leto zapored certifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila. Vsako leto se zemljevid Slovenije obarva z novimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 35 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2021 na področju mladine še bogatejša.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do 20. avgusta 2021 prijavite na poziv za pridobitev certifikata.
Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2021–2025 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.

Letošnje leto pa je posebej pomembno za tiste občine, ki ste certifikat Mladim prijazna občina že prejele in se vam veljavnost certifikata v letu 2021 izteka. Na spletni strani www.mladi-in-obcina.si (rubrika Mladim prijazne občine, Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina) je objavljen Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2021 – 2025. Javni poziv je namenjen občinam, ki ste certifikat prejele leta 2017 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Prijavni rok za prvo pridobitev  in za podaljšanje certifikata je do vključno 20. avgusta 2021.

Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Rozana Mužica, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si).

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 5/2

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 5/3

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 5/4

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je že potekel, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj: https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 5/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Objavljen razpis za LIFE program za leto 2021 5/6

S strani LIFE ekipe smo bili obveščeni, da je objavljen razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za vsebinska področja: naravna in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu “Funding & tender opportunities”. Ker razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberejo. Razpisi so objavljeni na spremenjeni spletni strani, zaradi česar opozarjajo na možnost manjših popravkov/sprememb. Za več informacij v povezavi s prijavo pridobite na life.mop@gov.si.

Razpis bo predstavljen v okviru Info dneva, ki ga organizira CINEA 8. in 9. septembra. Več informacij o dnevu si lahko preberete TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 5/7

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 5/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, 8 milijonov evrov pa za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

 • Vložitev vloge poteka od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021, do 13.59 ure.

 

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 5/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 5/10

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

NOVICE DRUGIH

Sušomer – spletno orodje za spremljanje suše 6/1

Agencija Republike Slovenije za okolje vas vabi k ogledu in uporabi prenovljenega Sušomera, tedenskega biltena o trenutnem stanju sušnosti. Vsak četrtek bodo objavili pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

Glavna novost Sušomera so semaforizirani zemljevidi Slovenije, ki za izbrano vrsto suše z barvno lestvico prikazujejo trenutno stopnjo suše, z ikono pa pričakovani razvoj suše za prihodnji teden.  Napovedi razvoja suše najdete na zavihkih Stanje površinskega sloja tal, Stanje vodotokov in Stanje podzemnih voda.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.