V slovo 

Bojanu Kontiču. 

Z neizmerno žalostjo se poslavljamo od dolgoletnega člana predsedstva ter v mandatu 2014 – 2018 tudi predsedujočega Skupnosti občin Slovenije,

Bojana Kontiča. 

Bil je trmast pogajalec za občinske interese, aktiven soustvarjalec področja delovanja občin ter duhovit opisovalec dogajanj na državni in lokalni ravni.

Skupnost občin Slovenije je vodil umirjeno in povezovalno. Nenehno v iskanju takšnih poti in rešitev, ki bi vsem občinam in njihovim občankam in občanom omogočile poglabljanje kvalitete bivanja in delovanja.

Zelo ga bomo pogrešali.

 

Ob tej priložnosti izrekamo iskreno sožalje njegovi družini ter Mestni občini Velenje.

Skupnost občin Slovenije

NOVICE SOS

Občine je SOS zaprosil za pisma podpore za projekt START 1/1

Ob že potrjeni projektni konzorcijski prijavi Skupnosti občin Slovenije z 12 občinami članicami na Inteligente Cities Challenge je SOS sedaj prejel še povabilo v mednarodni konzorcij za izvedbo projekta START – Network of SmarT locAl administRaTions, s katerim bo konzorcij kandidiral na razpisu, ki ga je objavila Evropska komisija na področju digitalnih rešitev za sodelovanje državljanov. Cilj tega  ukrepa je vzpostaviti mrežo lokalnih “laboratorijev” za podporo razvoju in uvajanju digitalnih inovativnih rešitev za sodelovanje državljanov pri oblikovanju politik in odločanju, kot tudi soustvarjanju in sodelovanju na področju javnih storitev na lokalni ravni.

ICC projekt in START se lepo dopolnjujeta, zato bi uspešna prijava lahko omogočila naložiti nekaj občinam zanimivih aplikacij v skupni repozitorij sodelovalnih orodij za občine. SOS že pozna nekaj skupnih potreb občin, npr. po orodju za pripravo razpisov, ali orodju za podporo izvedbi participatornega proračuna, v primeru uspešne prijave, bi te potrebe občin še podrobneje spoznali in poiskali razpoložljiva orodja na trgu.

Ker pa je skupni razpoložljivi proračun zgolj 1 mio eurov in bo za financiranje izbran le eden ali dva projekta je občine članice SOS zaprosil za pisma podpore. Veliko občin se je na prošnjo že odzvalo, za kar se SOS lepo zahvaljuje. Za občine, ki so sporočilo spregledale in so pripravljene izreči podporo projektu je vzorec pisma na voljo v Sekretariatu SOS (kontaktna oseba Saša Kek), rok je do 31. avgusta (v fizični obliki na naslovu SOS).

3. Sestanek deležnikov ESPON projekta CC Tourism 1/2

Na spletnem orodju zoom je potekal drugi sestanek deležnikov in strokovnjakov projekta v okviru ESPON, v katerem sodelujejo 3 države, Slovenija, Hrvaška in Italija. V projektu se razvija metodologija za opredelitev nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij. Sestanek, ki je potekal 15.7.2020 je bil prvi po epidemiji, ki je izredno zaznamovala prav turistično dejavnost. Skupnost občin Slovenije je že pred epidemijo opozarjala, da je metodologijo potrebno pripraviti tako, da lahko občine na podlagi rezultatov lažje sprejemajo odločitve glede prihodnjega razvoja turizma in da pri nosilni zmogljivosti ne govorimo le o prevelikem številu turistov, temveč tudi o priložnostih, ki zaradi premalo turistov niso izkoriščene. Občine, ki so vključene v projekt bodo ob metodologiji dobile tudi priporočila za nadaljnji razvoj.

Na sestanku je vodja ekspertne skupine predstavil napredek projekta in opozoril, da prihajajoči korak 5 zahteva sodelovanje projektnih deležnikov. Poudarjeno je bilo, da je cilj projekta razvoj metodologije in da nosilna zmogljivost in ustrezna priporočila razumejo kot pomoč zainteresiranim stranem pri raziskovanju, na katerih področjih se lahko izvajajo za trajnostno upravljanje nosilne zmogljivosti.

Sestanek se je nadaljeval z razlago korakov 3 in 4. Osnova za to je podatkovna baza s 23 kazalniki (s časovnimi vrstami) za občine s študijami primerov in za vse druge slovenske občine (skupaj 212 občin) za primerjalno analizo. Gre za dosežek, ki je bil razvit po dolgih in zamudnih prizadevanjih za zbiranje podatkov. Predstavljena je bila tudi odprtokodna nadzorna plošča in vizualizacije, ki se lahko uporabijo, kar je sicer z dokaj preprostim designom vendarle dodana vrednost za občine.

Naslednji sestanek bo predvidoma meseca septembra.

POJASNILA

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin na dan 31. 12. 2019 – Sklep vlade 2/1

Vlada RS je na 75. dopisni seji sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin za leto 2019. Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2019 znaša 49,83 milijard evrov in se je glede na stanje, izkazano na 31. december 2018, v letu 2019 povečala za 2,80 % oziroma 1,36 milijarde evrov.

Na sledeči povezavi najdete:

Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin za leto 2019; priloga

 

Pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo 2/2

Ministrstvo za javno upravo je z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo in obvestilo o podaljšanju roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za izplačilo dodatkov, obveščalo tudi, katere šifre po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju se uporabijo v posameznih primerih pri poročanju v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Glede na to, da je bilo ministrstvo naknadno seznanjeno s pojasnilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (številka: 340-02150/2020 z dne 30.07.2020), pod katero rubriko (M01 ali M02) se sporoča nadomestilo plače na obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK-1), ob upoštevanju Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v tej zvezi sporočajo spremembe pri uporabi ustreznih šifer po Uredbi.

Pojasnilo MJU

Pojasnilo ZPIZ

ZAKONODAJA

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 3/1

S strani Ministrstva z okolje in prostor smo v obravnavo in pregled prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju v Uredbi), ki se nahaja na spodnji povezavi.

Že na predlog, ki je bil na SOS in občine posredovan v mesecu aprilu smo posredovali pripombe, ki v osnutku niso bile upoštevane in sicer smo predlagali, da se v Uredbi določi, da se stroški skladiščenja krijejo v okviru razširjene odgovornosti, kot smo predlagali, da  v okviru principa proizvajalec plača krijejo vsi stroški ravnanja z odpadno embalažo (tudi gradnja in vzdrževanje odlagališč, prevoz iz otokov do odlagališč…).

V predlogu Uredbe se na novo določa:

 • s predlagano novelo se drugače ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO) za osebe, ki dajejo embalažo na trg v RS (proizvajalci)
 • na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki ima obveznost PRO in kaj se šteje za dajanje na trg v RS
 • s črtanjem 36. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se predlaga ukinitev količinskega praga za nastanek obveznosti plačevanja stroškov ravnanja z odpadno embalažo (z določenimi izjemami)
 • tuja podjetja bodo lahko svoje obveznosti izpolnjevala preko pooblaščenega zastopnika, na način, kot je že uveljavljen v nekaterih drugih predpisih o PRO
 • trgovci na debelo niso proizvajalci, vendar bodo morali še naprej plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo
 • bveznost PRO je v spremenjenem 25. členu dodeljena tudi distributerjem, ki na prodajnih mestih kot servisno embalažo ponujajo potrošnikom predmete, ki jih njihovi proizvajalci ali pridobitelji ne tržijo za ta namen
 • s spremembo 10.c člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se ukinja obveznost poročanja proizvajalcev, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje PRO obveznosti, ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS
 • s predlogom se spreminja tudi pogostost in metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar deluje več družb za ravnanje z odpadno embalažo ter vir podatkov za njihovo določitev

 

Pripombe in predloge na predlagano osnutek uredbe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. avgusta.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E 3/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E (EVA 2020-2550-0053).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog sprememb Stanovanjskega zakona pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja posredujete najpozneje do srede 19. 8. 2020, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije 3/3

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o učinkoviti rabi energije in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Krovni cilj predloga zakona je povečati energetsko učinkovitost v vseh sektorjih družbe, da se zagotovi izpolnitev energetskih in podnebnih ciljev za leti 2030 in 2050. Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s krovnim ciljem, so še:

– pospešitev stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb;
– zanesljiva oskrba z energijo;
– učinkovita pretvorba energije;
– prehod na podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
– zagotavljanje energetskih storitev;
– zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
– ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, o porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
– zagotavljanje socialne kohezivnosti in
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 21.8.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Gradbenega zakona – PODALJŠAN ROK za pripombe 3/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ -1) in ga posredovalo v javno obravnavo.

Na sledečih povezavah vam posredujemo:

Prosimo vas, da osnutek novega Gradbenega zakona pregledate in nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do PETKA, 4. 9. 2020 na naslov info@skupnsotobcin.si, prilagamo tudi obrazec za pripombe TUKAJ, ki ga lahko uporabite.

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 3/5

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji – povezava TUKAJ.

S predlaganim pravilnikom se v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu na novo opredeljuje pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. S predlaganim novim pravilnikom želijo zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.

Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi ustrezne priloge:

 • priloge 1 do 5 se nanašajo na besedilo pravilnika za splošne knjižnice,
 • priloga 6 na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti za visokošolske knjižnice,
 • priloga 7 je namenjena specialnim knjižnicam,
 • kazalniki in metodologijo za nacionalno knjižnico so določeni v prilogi 8.

Na podlagi pripravljenega predloga si želijo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do srede, 2. septembra 2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 3/6

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Oprostitev plačila komunalnega prispevka po 227. čl. ZUreP-2 4/1

Na občino se je obrnila gospodarska družba, ki ima svojo poslovno enoto v občini in tam tudi namerava širiti proizvodnjo, s tem pa povečati število delovnih mest. Gradili bodo nov proizvodni obrat. Sedaj se obračajo na njih in prosijo za oprostitev komunalnega prispevka z obrazložitvijo, da bi bila takšna poteza občine (oprostitev KP) vzpodbuda in pomoč gospodarstvu na tem lokalnem območju, še posebej v tem težkem ekonomsko gospodarskem času.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje določbe glede oprostitev plačila komunalnega prispevka v 226. in 227. členu.

V zvezi z navedenim je občino zanimalo:

 • Kako ste občine postopale v primeru prošenj gospodarskih družb glede oprostitev komunalnega prispevka, v zvezi z 227. členom ZUreP-2 (občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)?
 • Ali ste občine že implementirale določbe 227. člena ZUreP-2 v svoje odloke?
 • Ali občine izvajate kakšne posebne vzpodbude za podjetnike oz. gospodarske družbe v smislu oprostitev komunalnih prispevkov?

Prejete odgovore občin si lahko preberete tukaj.

VLADA

75. dopisna seja 5/1

Novela Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu RS.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja, še posebej zaradi olajšanja upravičencev pri spopadanju s posledicami epidemije Covid-19 v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju.

S predlaganimi spremembami bo možno lažje izvajanje projektov in doseganje ciljev podukrepov ter hitrejši pregled zahtevkov za izplačilo sredstev, kar bo posledično skrajšalo čas nakazil prejete podpore upravičencem za njihove stroške, nastale pri izvajanju projektov, ter jim tako zagotovilo večjo likvidnost.

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o stanju in oceni škode v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020

Vlada je potrdila Poročilo o stanju in oceni škode v gozdovih po naravnih ujmah v letu 2020, v katerem Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za naravno nesrečo, določeni v Zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov.

Ocenjena škoda v gozdovih znaša 6,6 milijona evrov in se nanaša na izgubo vrednosti lesa zaradi poškodb, ki so posledica vetrolomov med 5. in 6. februarjem ter 10. in 11. februarjem 2020 ter prenamnožitve podlubnikov v obdobju od 1. januarja do 23. junija 2020. Ocenjena škoda presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2020. Zaradi vetrolomov je treba posekati oziroma spraviti iz gozda 144.400 m3 dreves, zaradi prenamnožitve podlubnikov pa 295.786 m3 dreves.

Mnenje vlade k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora RS.

V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu je določena prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga na način, da se onemogoči pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemične primesi. S tem se zasleduje tudi cilj zagotavljanja zdravega in čistega življenjskega okolja, ohranjanje narave in cilj uresničevanje Pariškega podnebnega sporazuma o ohranjanju rasti globalnega segrevanja pod 1,5 stopinjama Celzija.

Vlada Republike Slovenije  je predlog poslanskega zakona preučila in predloga zakona v tej fazi ne podpira, ker Ministrstvo za infrastrukturo že pripravlja novelo Zakona o rudarstvu (ZRud-1) za javno obravnavo. Razlogi za novelo ZRud-1 so odprava pomanjkljivosti veljavnega zakona glede pravnega položaja imetnikov obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin in izboljšanje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami. Zato ni racionalno zakon spreminjati samo zaradi ene problematike ampak je treba k problematiki pristopiti celovito, bomo pa predlog poslancev detajlno proučili in ga vključili v pripravo novele zakona o rudarstvu.

(vir: Vlada RS, ur)

DOGODKI DRUGIH

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/1

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

21. - 29.9./ Študijski obisk na Hrvaškem 6/2

 • Kakšna je vloga občin pri lokalnem mladinskem delu na Hrvaškem?
 • Kakšno je mladinsko delo na Hrvaškem?
 • Kdo ga izvaja?  Kako projekt Europe Goes Local podpira mladinsko delo v tej državi?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Študijski obisk Hrvaške, od 21. do 25. septembra 2020. Udeleženci bodo spoznali najboljše prakse mladinskega dela v hrvaških občinah, točneje v Zagrebu, Karlovcu in na Reki in se imeli priložnost pogovoriti s tamkajšnjimi deležniki.

Aktivnost je namenjen občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine in lokalnim mladinskim delavcem in delavkam iz Slovenije in Litve in bo potekala v angleščini.

Udeležbo, vključno s potnimi stroški, financira nacionalna agencija Zavod Movit prek programa Erasmus+: Mladi v akciji. Za udeležbo ni starostne omejitve. Obisk bo izpeljan v primeru ustrezne epidemiološke situacije in ob spoštovanju ukrepov za zaščito in varovanje zdravja udeležencev.

Vabljeni k podrobnem ogledu aktivnosti in prijavi do 3. avgusta 2020! Več informacij: info@movit.si.

Več informacij in prijava: TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

NALAS išče strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo 7/1

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope (NALAS) išče pristojnega regionalnega strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo (angl. SOLID WASTE AND WATER MANAGEMENT), ki bo podpiral in prispeval pri zasnovi pilotne metodologije vključevanja načela enakosti spolov pri ravnanju s trdnimi odpadki in upravljanju z vodo na lokalni ravni.

Gre za aktivnost NALAS-ovega projekta “Spodbujanje e-učenja in razvoj regionalne baze znanja pri upoštevanju načela enakosti spolov”, ki ga podpira UN WOMEN v Makedoniji.

Več o prijavi si lahko preberete TUKAJ. Rok za oddajo prijave je 11. avgust 2020 do 16:30.

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 7/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Vprašalnik o digitalni zrelosti šol 8/1

V digitalnem stičišču 4PDIH skupaj s šolami načrtujejo njihovo digitalno preobrazbo, zato želijo najprej prepoznati in opredeliti njihove izkušnje ter potrebe. S tem namenom šole vabijo k izpolnitvi vprašalnika, ki bo pomagal pri načrtovanju aktivnosti učenja in poučevanja s pomočjo IKT v slovenskih osnovnih in srednjih šolah.

Anketa pomeni začetno fazo pri pripravi programov ter predlogov za konkretne ukrepe, ki bodo pomagali šolam, učiteljem in otrokom, da lažje ter bolj učinkovito vpeljejo in uporabljajo digitalna orodja in procese v poučevanju.

Vprašalnik je na voljo na povezavi: https://4pdih.com/digitalna-zrelost-sol/

(Vsaka šola naj vprašalnik izpolni le enkrat!)

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.