V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE GRAD, KRANJSKA GORA, LJUBNO, LJUTOMER, LUČE, PODVELKA, RADOVLJICA,

SOLČAVA, ŠALOVCI, ZAGORJE OB SAVI IN MESTNA OBČINA PTUJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

Poziv MOP in ARSO k ukrepanju pri presojah vplivov na okolje 0/1

 

V imenu občin članic je Skupnosti občin Slovenije pozvala Ministrstvo za okolje in prostor in Agencijo RS za okolje k ukrepanju in zagotovitvi potrebnih virov, kadrovskih, tehnoloških in/ali finančnih, da se postopki v zvezi s presojo vplivov na okolje rešijo vsaj v zakonitih rokih in da se popolnost vlog preveri v razumnih rokih. Ob tem je pomembno zagotoviti kadrovsko stabilnost in strokovnost, da se lahko kompetence razvijajo in postopki ne padajo zaradi napak, kar spet podaljšuje čas postopkov, odvrača investitorje in zapira vrata že dobljenim evropskim sredstvom.

Ustanovna seja komisije SOS za turizem 0/2

Nova zasedba članstva komisije za turizem se bo na ustanovni seji sestala v Podčetrtku, novi Evropski destinaciji odličnosti, v sredo, 28.8.2019. Ob določitvi programskih izhodišč za delo komisije in imenovanja predsednika oz. podpredsednice, bo komisija obravnavala tudi predlog pokrajinske zakonodaje v luči turizma.

Članice in člani komisije bodo v razpravljali o nalogah bodočih pokrajin iz področja turizma, ki bi jih bolj učinkovito kot na lokalni ali državni ravni izvajali regionalno. Občine vabimo k sodelovanju, da svoje predloge in vizijo bodočih regionalnih nalog in pristojnosti s področja turizma pisno posredujete do ponedeljka, 26.8.2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. Vse prejete predloge bo obravnavala komisija, skupaj z vabljenimi predstavniki resornega ministrstva in Slovenske turistične organizacije.

POVPRAŠEVANJI SOS

Javni natečaj za poslovna darila - odprto 1/1

Na SOS se je obrnila občina članica s povpraševanjem za ostale občine.

Občino članico zanima ali je katera izmed občin že pristopila k javnem natečaju za poslovna darila. V kolikor je odgovor pozitiven vas prosimo za več informacij o razpisu, razpisni dokumentaciji in /ali za kntakt osebe, ki ga je pripravljala.

Za povratne informacije prosimo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 14. 8. 2019.

Nudenje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli - odprto 1/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja med občinami glede načina in višine (so)financiranja občin za nudenje spremljevalca otrokom s posebnimi potrebami v osnovni šoli.

V osnovni šoli učenci s posebnimi potrebami s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zaradi sladkorne bolezni, kratkotrajne pozornosti, čustvenih in vedenjskih težav… pridobijo spremljevalca le v deležu, ki ne zagotavlja kvalitete bivanja otrok tudi v razširjenem programu. S tem je lahko ogroženo njihovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.

Vprašanje: Katere občine in v kakšnem obsegu sofinancirate spremljevalce otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli?

Vaše odgovore nam lahko posredujete do srede, 14. 8. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi 2/1

V Uradnem listu RS, št.49/19 je bil objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. V zbirnem katalogu je tudi noveliran Klasifikacijski načrt za občine, katerega vam bomo med drugim predstavili na posvetu SOS “Pisarniško poslovanje in arhiviranje” predvidenem v drugi polovici meseca septembra.

Prilagamo povezavo na Pravilnik.

Tolmačenje glede poimenovanja dogodka v distribucijskem modulu – veza: Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, zamudne obresti 2/2

Dne 8. 8. 2019 je Skupnost občin Slovenije naslovila dopis na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v katerem navajamo, da je Ministrstvo za finance v pojasnilu št. 425-3/2017/15 z dne 6. 6. 2019 opisalo z zakonom določen način postopanja občin za predložitev obračunov prispevkov za zdravstveno zavarovanje, če davčni zavezanci iz opravičljivih razlogov ne razpolagajo s podatki za sestavo in predložitev obračuna. V omenjenem pojasnilu, je navedeno, da so opravičljivi razlogi tudi v primerih, ko MDDSZ v distribucijskem modulu ni pravočasno zagotovil podatkov, ki jih davčni zavezanec potrebuje za sestavo obračuna (podatkov o zavezancih, za katere je občina zavezanec za plačilo prispevka). Dejstvo, da je občina podatke o posameznem zavarovancu prejela prepozno, občina dokazuje z izpisom iz distribucijskega modula (datum dogodka). V zvezi s tem smo obvestili MDDSZ, da smo bili seznanjeni, da ena izmed območnih enot FURS predlaga občini, da pridobi tolmačenje MDDSZ, da je »datum spremembe«, tisti dogodek, ko občine lahko dostopajo do podatkov v modulu, saj v pojasnilu ni omenjen termin »datum spremembe«. Pozvali smo ssmo po pridobitvi tolmačenja MDDSZ glede poimenovanja dogodka v modulu oziroma o tem, kako je poimenovano polje, kjer se vidi, kdaj je občina pridobila podatke o posameznem zavezancu.

MDDSZ je posredovalo odgovor, ki ga najdete na sledeči povezavi:

Tolmačenje glede poimenovanja dogodka v distribucijskem modulu – odgovor, Priloga-primer.

Upamo, da vam bo odgovor v morebitnem podobnem primeru v pomoč.

Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- zamudne obresti

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah GURS 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS je pripravila dopis v katerem uporabnike seznanjajo z novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi podatkov iz evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava) in pozivajo, da se na spremembe pravočasno pripravijo z morebitnimi prilagoditvami lastnih predpisov in programskih orodij za vodenje in obdelavo podatkov.

Prilagamo dopis.

Zaznambe pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiški knjigi 2/4

Ministrstvo za kulturo je opozorilo, da pri spremljanju izdajanja aktov o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena, da občine ne izvajajo dosledno določb Zakona o varstvu kulturne dediščine glede zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiško knjigo. V namen obrazložitve ministrstvo podaja nekaj pojasnil:

Zakonska določila

 1. člen ZVKD-1 določa:

(3) Na podlagi akta o razglasitvi se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega območja, če je to določeno z aktom o razglasitvi, zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o razglasitvi na pristojno zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.

(4) Zaznamba nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se ne izvede za spomeniška območja, razen v delih, ki obsegajo arheološka najdišča ali v delih, kjer zahtevo za zaznambo določi akt o razglasitvi.

Zaznamba nepremičnega spomenika oziroma spomeniškega območja

Pravni status nepremičnega spomenika se v zemljiški knjigi vedno zaznamuje, razen za spomeniška območja, kjer je zaznamba obvezna le za dele, ki obsegajo arheološka najdišča. Tudi za druge dele spomeniškega območja akt o razglasitvi lahko določi zahtevo za zaznambo v zemljiški knjigi, kar mora biti v aktu nedvoumno navedeno.

Brez zaznamb statusa nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi ni mogoče izvajati določil o predkupni pravici, ki jih določa 62. člen ZVKD-1.

ZVKD-1 je poenostavil način vpisovanja zaznamb nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo, saj določa, da se vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo opravi po uradni dolžnosti. Organ, ki je spomenik razglasil, mora poslati akt o razglasitvi na pristojno sodišče.

Akt o razglasitvi mora za vpis po uradni dolžnosti vsebovati ustrezno določilo oziroma napotek pristojnemu sodišču, na katerih parcelah naj zaznamuje status kulturnega spomenika. Prav tako mora akt o razglasitvi vsebovati opis delov parcel, kadar v območje spomenika niso privzete cele parcele. Tretji odstavek 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1) namreč določa, da se pri zaznambi pravnega dejstva nepremičnega spomenika ali zavarovanega območja opiše tudi položaj oziroma prostorske meje nepremičnega spomenika oziroma zavarovanega območja, kadar ima status nepremičnega spomenika oziroma zavarovanega območja samo del nepremičnine (parcele).

Zaznamba vplivnega območja nepremičnega spomenika

Vplivno območje spomenika se z aktom o razglasitvi določi, če je to potrebno zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika.

Pravni status vplivnega območja nepremičnega spomenika se v zemljiški knjigi ne zaznamuje vedno, ampak le, kadar to določa akt o razglasitvi. Praviloma se vplivno območje v zemljiški knjigi zaznamuje, kadar je na nepremičninah, ki so v vplivnem območju, predvidena predkupna pravica občine oziroma države.

V aktu o razglasitvi mora biti nedvoumno navedeno, na katerih nepremičninah (parcelah) v vplivnem območju se zaznamuje status vplivnega območja nepremičnega spomenika in na katerih nepremičninah (parcelah) v vplivnem območju je predvidena predkupna pravica.

Vzorec odloka

Ministrstvo za kulturo je pripravilo vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki povzema določila ZVKD-1 glede obveznih vsebin odloka in v variantah pokriva možne različice posameznih določil. V njem so podrobneje pojasnjena tudi določila oziroma različice glede zaznamb kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij v zemljiški knjigi. Vzorec odloka, ki občinam lahko služi kot pripomoček oziroma priporočilo, je na voljo tudi na novih spletnih straneh državne uprave na naslovu: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/INDOK/e45df5ffa1/Vzorec_odlok_SLP_2014_1.doc

Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo 2/5

V obravnavo smo prejeli Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za socialno ekonomijo. V skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu bo svet zagotavljal usklajevanje politik na področju socialne ekonomije z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe, pri čemer bodo ključne naloge sveta: oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva, analiziranje potreb razvoja socialnega podjetništva, spodbujanje vključevanja občin v določanje in izvajanje politik razvoja socialnega podjetništva na lokalni in regionalni ravni, za pripravo razvojnih dokumentov ter za analiziranje, vrednotenje in spremljanje izvajanja ukrepov in politike razvoja socialnega podjetništva. V svetu je predviden tudi 1 predstavnik reprezentativnih združenj občin.

Vljudno vas prosimo, da predlog odloka pregledate in nanj podate mnenje na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.8.2019. 

Predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o financiranju občin (ZFO – 1D) 2/6

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog Zakona o zmanjšanju stroškov občin in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO 1-D). Obveščamo, da sta zakona objavljena na portalu E-demokracija:

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do 13.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

***

Povezava na novico.

Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2/7

Z dnem 10. 7. 2019 se je začela javna obravnava osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Osnutek dokumenta s prilogami in podatkovnim slojem osnutka noveliranih aglomeracij je dostopen na spodnjih povezavah:

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do srede, 14. avgusta 2019, na e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov osnutka noveliranih aglomeracij je možno preko povezave: http://gis.arso.gov.si/PassAuth/AutoAuth.aspx?ReturnUrl=/gis/profile.aspx?id=UWWTD_AXL@Arso

 • Uporabniško ime: aglo2019
 • Geslo: aglo2019

Nacionalni program varstva okolja do 2030 2/8

Prejeli smo osnutek Nacionalnega programa varstva okolja do 2030, ki ga v usklajevanje prilagamo na tej povezavi https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/07/npvo-delovno-gradivo-v-mnenje-zdruzenjem-obcin.doc.

Vaše pripombe nam lahko pošljete do 20. avgusta 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

NPVO 2030 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije »Ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in izven nje omogočata kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« opredelijo usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja, in sicer:

 1. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi varstva okolja,
 2. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot (Nacionalni program varstva narave),
 3. državna politika upravljanja z vodami (Nacionalni program upravljanja z vodami),
 4. ukrepi za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki med strateškimi usmeritvami za doseganje kakovostnega življenja prepoznava tudi »ohranjeno zdravo naravno okolje«,
 5. usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev, ki vplivajo na okolje,
 6. usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih razvojnih zavez (predvsem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju: Agenda 2030),
 7. usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih zavez s področja varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja z vodami.

Vsebinsko jedro NPVO 2030 sestavljajo štirje tematski sklopi:

 1. varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala in sicer NPVO obravnava varovanje, ohranjanje in izboljševanje naslednjih sestavin slovenskega naravnega kapitala: narava z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, tla, zrak in vode (poglavje 4.1),
 2. nizkoogljična družba, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke ter jih ponovno uporablja ali reciklira (poglavje 4.2),
 3. okoljska tveganja, od katerih NPVO obravnava: v preteklosti prekomerno onesnažena območja, hrup v okolju, biološko varnost, ravnanje s kemikalijami, obremenjevanje okolja z elektromagnetnim poljem, svetlobno onesnaževanje okolja in prilagajanje podnebnim spremembam (poglavje 4.3),
 4. podporni, horizontalni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju tematskih ciljev (poglavje 5).

Za doseganje ciljev NPVO 2030 vsebuje tudi naloge in ukrepe, za katere je predvideno, da jih bodo izvedle občinske uprave same ali v sodelovanju z drugimi resorji in sicer ti zadevajo:

 • varstvo tal – upravljanje z zemljišči,
 • obvladovanje okoljskega hrupa – izdelava strateških kart hrupa za MO Ljubljana in MO Maribor,
 • prilagajanje podnebnim spremembam – občinske strategije prilagajanja.

Strategija in akcijski načrt upravljanja rjavega medveda – podaljšan rok za pripombe 2/9

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Strategije upravljanja z medvedom in Akcijski načrt.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč 2/10

Dne 31. 07. 2019 je bil na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o metodologiji za masovni zajem poseljenih zemljišč in določitvi vrste dejanske rabe poseljenih zemljišč (v nadaljevanju: Pravilnik).

Besedilo Pravilnika prilagamo TUKAJ.

Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje nam lahko posredujete najpozneje do četrtka, 29. 8. 2019, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog sprememb in dopolnitev ZPIZ in ZUTD 2/11

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v javno obravnavo posredovalo:

 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – besedilo predloga TUKAJ (in poglavitne spremembe)
 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – besedilo predloga TUKAJ (in poglavitne spremembe)

Vaše morebitne pomisleke oz pripombe na predloga predpisov nam lahko posredujete do petka, 30.8.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah 2/12

Ministrstvo za kulturo je z določbami 17., 18., 19., 31., 81., 83., 87. in 92. člena noveliranega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14) določilo vsebino in uporabo pravilnika (ETZ), in sicer naj:

 • pravilnik opredeli obseg in izvedbo faz priprave oziroma organizacije zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki,
 • notranja pravila, ki jih oseba sprejme na podlagi zakona, morajo biti med drugim skladna z določbami pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah,
 • državni arhiv mora v postopku potrditve notranjih pravil preveriti njihovo skladnost z enotnimi tehnološkimi zahtevami,
 • uporabljena oprema in izvajanje storitev morajo biti skladni z pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah,
 • nespoštovanje ali neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je razlog za izbris opreme ali storitev iz registra certificirane opreme oz. storitev,
 • neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je prekršek, ki se kaznuje z globo.

Predlog pravilnika s prilogami:

Pripombe na predlog pravilnika nam lahko posredujete do petka, 6.9.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 2/13

Obveščamo, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • jasna opredelitev pojmov »rudniški prostor« in »sanacija« (1. člen),
 • jasna opredelitev vsebine upravljanja z mineralnimi surovinami, ki poleg urejanja, načrtovanja in nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (2. člen),
 • opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta (3., 5. in 6. člen),
 • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja (5. člen),
 • določitev koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa (8. člen),
 • bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice (9. člen),
 • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del pri izvedbi državnih projektov (10. člen),
 • bolj jasna ureditev predčasne popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del (11., 12. In 13. člen),
 • ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje tako, da bodo imetniki obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, če bodo želeli podaljšati svoje pravice, morali izpolniti vse pogoje kot jih predpisuje veljavni zakon, razen pogojev, ki jih veljavni zakon predpisuje v 4. In 5. točki prvega odstavka 50. člena – to je, da ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice in da je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora (14. člen).

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 17.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

5.9. - 19.9. / Posveti o pokrajinski zakonodaji 3/1

Skupnost občin Slovenije kot ena izmed pobudnic začetka projekta ustanavljanja pokrajin izraža zadovoljstvo, da je projekt ustanavljanja pokrajin zaživel. Projekt je podprl predsednik države Borut Pahor, Državni Svet RS in tudi številni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij, pomembnih za pripravo in izpeljavo vseh potrebnih korakov za prihodnjo ustanovitev pokrajin, ki so združeni v projektno skupino (povezava) za pripravo pokrajinske zakonodaje, pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor).

Ena izmed aktivnosti Skupnosti občin Slovenije je organizacija posvetovanja o pokrajinski zakonodaji z vami, odločevalci na lokalni ravni in projektno skupino, ki pripravlja predpise. Posvetovanje organiziramo na štirih koncih Slovenije in vas vabimo k udeležbi in izbiri lokacije, ki je vam najbližja:

 • 5. september 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba Mestne hiše, Glavni trg 7, Posvet v Novem mestu je ODPOVEDAN.
 • 9. september 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
 • 17. september 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna, Posvet v Postojni je ODPOVEDAN.
 • 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Na posvetu, bomo na začetku dali besedo projektni skupini, da predstavi projekt, osnutke zakonov, ki bodo od 16. avgusta 2019 dostopni na spletni strani www.pokrajine.si, terminski plan ter nadaljnje korake.

Nato je beseda vaša, izredno pomembno je, da županje in župani izrazite jasna stališča do bodočih nalog, ki jih bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine.

Udeležba je seveda brezplačna, zaradi prostorskih omejitev na posameznih lokacijah pa so prijave obvezne vsaj dva dni pred posameznim dogodkom.

VABILO

16.9. / Konferenca Pametna mesta 2019 3/2

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike mest in občin ter podjetja (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta. Poleg pestrega nabora govorcev iz tujine bo konferenca nudila tudi širok nabor predstavitev dobrih praks in izdelkov, ki so na razpolago v Sloveniji. Dogodek poteka ob podpori Skupnosti občin Slovenije. Uradno vabilo je dostopno tukaj. Program dogodka se nahaja na tej povezavi.  Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu, 16. 9. 2019 med 9. in 16. uro. Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 09. 09. 2019.

 

17.9. / Uporaba ZUP 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, organizira seminar na temo splošnega upravnega postopka, ki je namenjen javnim uslužbencem zaposlenim v samoupravnih lokalnih skupnostih, ki bi radi osvežili znanje iz splošnega upravnega postopka.

Seminar z naslovom »Uporaba ZUP« bo potekal v torek, 17. septembra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni!

 

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 3/4

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/5

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

28.8./ Delavnica soustvarjanja NPK 2020–2027 4/1

Resolucija nacionalnega programa za kulturo 2020–2027 je dokument z dolgoročno vizijo za obdobje 8 let in akcijskim načrtom za prihodnja 4 leta. Je ključna podlaga za delo številnih v kulturi, zato ga želijo sooblikovati v sodelovanju s širokim krogom zainteresirane javnosti.

Ministrstvo  za kulturo vas vabi na delavnico soustvarjanja NPK 2020–2027, ki bo potekala 28.8. 2019 (NOV TERMIN), v Gledališču Koper, od 9.00 do 14.00.

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov eva.zorko@gov.si.

12.9. / Konferenca Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja 4/2

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), skupaj s slovenskimi piloti, Kungota, Solčava in Padna vabi na mednarodno konferenco Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja.

V uvodnem delu od 9.00 do 10.45, bodo prisotne nagovorili:

 • Emilija Stojmenova Duh (Univerza v Ljubljani)
 • Franc Bogovič (član Evropskega parlamenta (SLS / EPP), pobuda Pametne vasi) – Pobuda Pametna naselja v EU in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • Stefan Ostergard Jensen (GD AGRI) – Pametna naselja v ES in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • György Mudri (soavtor in sourednik knjige) – Kratka predstavitev knjige: “Pametna naselja v EU in širše”
 • Paul Soto (ENRD) – Tematska skupina Pametne vasi v okviru ENRD
 • Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Vloga pametnih vasi v Sloveniji in kako jih vključiti v skupne kmetijske politike.
 • Janez Potočnik (sopredsednik mednarodne komisije za vire ZN, nekdanji evropski komisar za okolje) – Vloga pametnih vasi v trajnostnih pristopih k upravljanju z viri

Sledile bodo predstavitve dobrih praks, testnih območij in moderirane razprave na več vzporednih sejah, podroben program je dostopen tukaj: http://blog.ltfe.org/sv-conference/

Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenščino.

Udeležba je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebno s prijavo pohiteti, prijavite se na tej povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfHed5LfMVdH0hNE0_run9R9mAoTHwbQK7JCopiGQmuS1Mg/viewform.

 

VLADA RS

65. dopisna seja 5/1

Vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila 13 novih projektov

Vlada je potrdila, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 13 novih projektov. Občine so tako upravičene do skoraj dveh milijonov evrov dodatnih nepovratnih sredstev in do pol drugega milijona evrov povratnih sredstev.

V veljavni načrt razvojnih programov na novo uvršča 13 projektov, ki obsegajo predvsem ureditev cest in pločnikov, dozidavi dveh vrtcev, ureditev kanalizacije in vodovoda ter ureditev večnamenskih občinskih prostorov. Za financiranje omenjenih projektov bo namenjenih 1.963.145 evrov, zagotovljenih pa bo tudi 1.550.077,65 evrov posojil.

Za vse navedene projekte je bila izdelana investicijska dokumentacija in potrjena s strani pristojnega organa občine, omenjena dokumentacija pa se hrani na občinah.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba prinaša spremembe pri merilih za ocenjevanje vlog. Ker se obdobje izvajanja PRP 2014-2020 izteka in ker je zadnji rok za izplačilo sredstev 31. 12. 2023, se v Uredbi ustrezno ureja obveznost vodenja knjigovodstva in ukinja možnost podaljševanja obdobja izvajanja poslovnega načrta. Uredba prav tako določa, da prehajamo na izključno elektronsko vlogo. Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe. Glede na spremembe v uredbi ustrezno spreminjamo tudi katalog kršitev in sankcij.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Povabilo za predstavitev inovativnih praks in tehnologij na razstavnem prostoru MKGP v času sejma AGRA 6/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v okviru Mednarodnega kmetijskega sejma AGRA, ki bo potekal od 24. do 29. avgusta, predstaviti inovativne prakse in napredne tehnologije. Vse zainteresirane vabijo, da izrazite svoj interes po predstavitvi lastnih projektov ali proizvodov, s katerim bo lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev.

Podrobneje si preberite v pozivu.

Za prijavo izpolnite prijavnico in jo pošljite na mail: uros.zgonec@gov.si do 15. 8. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 6/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 6/3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Možnost za ozelenitev ravne strehe na stavbi v lasti občine 7/1

V prostoRožu so začeli z novim projektom 2° Zelene strehe. V okviru projekta bodo ozelenili eno streho javne stavbe v Sloveniji, trenutno pa s pozivom iščejo občino, ki si takšno streho najbolj želi in jo je sposobna po ureditvi tudi vzdrževati.

S projektom želijo spodbuditi slovenske občine k bolj ambicioznim okoljskim ukrepom, ki poleg ozelenjevanja javnih površin vključuje tudi ozelenitev ravnih streh. Zelene strehe blažijo negativne okoljske vplive, kot so pregrevanje mestnih središč in onesnažen zrak, zadržujejo padavinske vode in večajo biotsko raznovrstnost. Hkrati pa z zeleno streho občina pridobi novo zeleno mestno površino.

Več o projektu 2° Zelene strehe si lahko preberete v kratki izjavi za javnost in v pozivu za občine. Zainteresirane občine imajo na voljo še en mesec časa, da se na poziv odzovejo. Dodatne informacije lahko dobite na številki 040639372.

Ljubljana med 10 finalisti za “Evropsko prestolnico pametnega turizma” 7/2

Evropska komisija želi z projektom “Evropska prestolnica pametnega turizma” povečati prepoznavnost Evrope kot turistične destinacije in vzpostavitev platforme za izmenjavo najboljših praks na področju turizma med evropskimi mesti. Žiranti so izbrali deset finalistk, ob Ljubljani so finalisti še mesta Bratislava, Breda, Bremerhaven, Göteborg, Karlsruhe, Malaga, Nica, Ravena in Torino.

Finalna mesta so izbrali med zgolj 35 prijavljenimi iz 17 članic Evropske unije. Skupnost občin Slovenije je ob prejemu poziva k prijavi, zasledila omejitev, kandidirala so lahko le mesta nad 100.000 prebivalci. V Sloveniji imamo veliko manjših mest in občin oz. destinacij, vključenih tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki bi lahko številnim drugim bila za vzor in zgled. »Smart« ni in ne sme biti domena velikih mest, tako kot ne trajnost, dostopnost, kulturna dediščina in kreativnost, na kar smo opozorili pristojno ministrstvo.

Ljubljani iskreno čestitamo in želimo srečo na predstavitvi v Helsinkih, kjer bodo izmed desetih izbrali dve mesti zmagovalki. Za prihodnje leto pa upamo, da bo Evropska komisija prag kandidatur znižala in da se prijavi čim več  občin iz Slovenije.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.