V PRETEKLEM TEDNU SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE HAJDINA, LAŠKO, LENART IN ŠMARTNO OB PAKI. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI SEVNICA IN TURNIŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Povprečnina za leto 2019 bo znašala 573,50 EUR 1/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo danes z ministrom za finance dr. Andrejem Bertoncljem podpisali pismo o nameri glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik vlade Marjan Šarec in minister za javno upravo Rudi Medved.

Dogovorjena povprečnina za prihodnje leto znaša 573,5 evra.

Na podlagi pisma o nameri bo po njegovi obravnavi na vladi podpisan tudi uradni dogovor med vlado in občinskimi združenji o višini povprečnine.

Pismo o nameri predvideva, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog. Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

Pismo o nameri glede določitve povprečnine za prihodnje leto je s strani Skupnosti občin Slovenije podpisal Branko Ledinek, predsednik Skupnosti občin Slovenije.

Uvajanje davka na nepremičnine 1/2

V  sredo, 7.11.2018  je bil na Ministrstvu za finance organiziran sestanek članic in članov vladne projektne skupine za uvedbo davka na nepremičnine. Na sestanku je bila prisotnim predstavljena Analiza finančnih učinkov možnih davčnih stopenj, razmerja – primerjava prilivov NUSZ z davkom na nepremičnine v proračunih občin in oprostitve z vidika občin. Na sestanku so predstavnice in predstavniki občin jasno opozorili na zahtevo, da uvedba davka na nepremičnine nikakor ne sme vplivati na to, da bi občine iz tega naslova prejele manj finančnih sredstev, opozorili na nelogičnost obdavčitve nepremičnin v lasti občin, nesprejemljivost še dodatne omejitve možnosti 50% dviga ali oprostitve plačevanja davka ter na številne druge nesprejemljive vsebine. Zaradi izjemnega pomena davčnega vira, ki izhaja iz obdavčitve nepremičnin za občine, se bodo v naslednjem tednu na pobudo SOS sestale članice in člani projektnega sveta iz vrst občin, z namenom uskladitve stališč ter oblikovanja nadaljnjih korakov v procesu priprave zakona.

Podelili smo certifikate Mladim prijazna občina za obdobje 2018 – 2022 1/3

V torek, 6. novembra 2018, je potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina za obdobje 21018 – 2022. Certifikate smo podelili že sedmo leto zapored. Tokrat so certifikat prejele štiri občine: Občina Črnomelj, Občina Domžale, Občina Postojna in Občina Slovenske Konjice. Podaljšanje certifikata pa so si prislužile Mestna občina Celje, Občina Črna na Koroškem, Občina Idrija, Občina Kamnik, Občina Ljutomer in Občina Trbovlje. Skupaj ima Slovenija sedaj 30 mladim prijaznih občin.

Vse prejemnice tega naziva dokazujejo, da se dobro zavedajo pomena aktivne participacije mladih. Svoje aktivnosti na tem področju razumejo kot investicijo. Investicijo v posameznika, družbene skupine, lokalno skupnost in ne nazadnje našo družbo. Mladim dajejo priložnost, da se izkažejo, jim nudijo podporo, jih poslušajo in nudijo priložnost, da zacvetijo. V Skupnosti občin Slovenije certifikat Mladim prijazna občina razumemo kot pohvalo in zahvalo za njihovo dobro delo.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih.

Na letošnji podelitvi so v razpravi posebno pozornost posvetili vprašanju reševanja stanovanjske problematike za mlade. O tem, kako so se reševanja tovrstnega problema lotili v Občini Ajdovščina in v Občini Črna na Koroškem, sta spregovorila župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin in županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak.
V današnjih časih pa ni dovolj, da občina sprejme ukrepe, ampak je pomembno, da te ukrepe predstavi mladim. Ključno vprašanje pri tem je – kako? Kako te ukrepe, ki mladim lajšajo prehod v odraslo življenje predstavit mladim in ali so ti ukrepi res prava rešitev za mlade. Na ta vprašanja je skupaj z ostalima sogovorcema poskušal odgovoriti tudi predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Tin Kampel. Vsi trije sogovorci so se strinjali, da so stanovanjski ukrepi eni izmed najdražjih ukrepov občin, pa vendar nujno potrebni, če želimo mladim omogočiti prostor v katerem bodo uživali zasebnost, razvijali svoj potencial in nenazadnje ustvarjali svojo lastno družinsko življenje.

Nina Bavčar Čargo, v. d. direktorica Inštituta za mladinsko politiko je še poudarila, da »Ustava RS v svojem 78. členu nalaga državi in s tem tudi občinam, da morajo ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pri tem nedvomno zavzema posebno mesto tudi stanovanjska politika mladih, saj je reševanje te eden iz med ključnih dejavnikov osamosvajanja mladih, ki bodo kmalu postali nosilci razvoja naše družbe.«

Do galerije slik lahko dostopate s klikom tukaj

Razvrščanje objektov, dokumentacija in dostopnost grajenega dobra v občinah 1/4

V četrtek, 8. novembra 2018 je Skupnost občin Slovenije v Trzinu organizirala posvet namenjen predstavitvi Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Na posvetu so predavali predstavniki iz Ministrstva za okolje in prostor, ki so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov izdanih na podlagi novega Gradbenega zakona.

Saša Galonja je predstavil strukturo Uredbe o razvrščanju objektov. Posebej je izpostavil Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2018, ki ni objavljena v Uradnem listu temveč na spletni strani MOP ( priloga tukaj: TSG_V_006_2018). Opozoril je na nujno vzporedno branje vseh treh elementov – besedila uredbe, prilog in TSG.

Povedal je, da se že začeti postopki vodijo po starem, razen če je za stranko nova razvrstitev ugodnejša. Že zgrajeni objekti pa se klasificirajo in razvrstijo po novi uredbi, če je to za investitorja ugodneje – olajša delo inšpekcijskim službam. Predstavljena so bila tudi splošna merila za zahtevne objekte, nezahtevne in enostavne objekte, vzdrževanje objektov, … Posebej pereče pa se je izkazalo razmerje med Uredbo in prostorskimi akti občin ter katero v primeru neenakosti obvelja.

Prisotne je še seznanil, da so na spletni strani MOP objavili že prvo zbirko odgovorov na vprašanja o klasifikaciji in razvrščanju objektov (na tej povezavi), vodijo pa tudi mapo s predlogi posodobitev Uredbe, ki jih bodo obravnavali oziroma vključili ob naslednji novelaciji Uredbe.

Sandi Rutar je v nadaljevanju predstavil Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki je na podlagi Gradbenega zakona z 1.6.2018 razveljavil in nadomestil Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/08), Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08) in Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Uradni list RS, št. 38/08). Predstavil je dokumentacijo, ki se razvršča glede na namen uporabe in kako je z veljavnostjo dokumentacije v prehodnem obdobju. Posebno pozornost je namenil DGD – projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je nadomestil prejšnji PGD.

Opozoril je tudi na obstoječi vpogledovalnik v prostorske podatke o državnih in občinskih prostorskih aktih, upravnih aktih s področja graditve objektov, omejitvah v prostoru in v nepremičninske evidence, ki je dostopen na spletu:  http://www.pis.gov.si/.

Pavli Koc je predstavila pomen in pravno ureditev dostopnosti grajenega dobra, ki jo ureja 9. člen Konvencije o pravicah invalidov in Uredba evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov, ki določa, da morajo biti gradbeni objekti zlasti načrtovani in grajeni tako, da invalidnim osebam omogočijo dostopnost in uporabo. Enakost pred zakonom pa ureja tudi Ustava RS in novi Gradbeni zakon.

Občine je posebej opozorila na 22. člen Gradbenega zakona, ki določa, da lahko občine v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahteve o opremljenosti javnih površin določenih s tem zakonom. Za zagotavljanje univerzalne graditve in uporabe objektov, ki so že zgrajeni, lahko država ali lokalna skupnost za ta namen prispeva javna sredstva, kadar to presega finančne zmožnosti lastnika ali uporabnika objekta.

Povedala je, da je v pripravi tudi Priročnik za sprejem smernic, ki bo občinam posredovan do konca leta.

Seja Upravnega odbora v luči 40 letnice Zveze Alpe – Jadran 1/5

8. novembra 2018 je v Varaždinu potekala seja upravnega odbora Zveze Alpe – Jadran (AAA), ki letos obeležuje štiridesetletnico obstoja. Organizacija Alpe Jadran je bila ustanovljena pred 40 leti z namenom izboljšanja sodelovanja med državami v regiji. Sedaj po 40 letih je organizacija še vedno aktivna in financira skupne projekte v katerih sodelujejo predstavniki Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

V okviru letošnjega Evropskega tedna regij in mest (EWRC) je Varaždinska županija 10. oktobra 2018 v Bruslju organizirala delavnico “Medregionalne organizacije – platforma za krepitev regionalnega razvoja”. Organizirana je bila v sodelovanju s hrvaškim poslancem Ivanom Jakovčićem iz Istrske županije. Skupaj s sedanjim predsednikom Sveta Alpe-Jadrana, županom Varaždinske županije Radimirjem Čačićem, so politični predstavniki članov AAA razpravljali o dodani vrednosti zadnjih 40 let medregionalnega sodelovanja na območju Alpe-Jadran in vplivu medregionalnih organizacij na kohezijsko politiko na splošno. Nadaljevanje tega dogodka bo politična konferenca ob 40-letnem medregionalnem sodelovanju na območju Alpe-Jadran, ki bo 20. novembra 2018 v Varaždinu, kjer bo Slovenijo zastopal predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek.

Upravni odbor je obravnaval predlog strateškega dokumenta članic zveze, ki se pripravlja in bo predstavljen na konferenci. Upravni odbor je določil tudi proces izbire pretekli projektov zveze, ki bodo predstavljeni na dogodku. Obravnavana je bila tudi pobuda za podpis manifesta »Močne regije – Močna Evropa«, ki bi ga poslali Evropski komisiji, s ciljem pridobiti strukturno in finančno podporo delu aktivnim medregionalnim organizacijam, kot je AAA. Upravni odbor je sklenil, da je besedilo še potrebno izpopolniti, za kar bodo potrebovali dodaten čas.

Vabilo -Konferenca ob 40. obletnici Zveze Alpe – Jadran (hr.)

Program – 20.11.2018 (angl.)

Kratka različica strategije AAA (angl.)

Študijska ekskurzija v hrvaško Istro 1/6

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in IPoP – Inštitut za politike prostora 6. novembra 2018  izvedla študijsko ekskurzijo v sosednjo Hrvaško, v Istro, v okviru podpore izvajanja urbane politike in programa Urbact. V sklopu izleta so župani in druge udeleženke in udeleženci iz različnih občin, Direktorata za turizem in organizatorji obiskali Rabac in Bale.

V Občini Labin – Rabac so skupino sprejeli predstavniki hrvaške hotelske verige Valamar in predstavniki občine. Podrobno so predstavili koncept zasebne investicije Valamarja v javno infrastrukturo, v kolesarski park Valamar Bike Center, ki je velika pridobitev tako za lokalno skupnost, njene prebivalce in turiste.

V občini Bale so se udeleženke in udeleženci seznanili s procesom široke participacije občanov pri razvoju občine. Skupino sta sprejela Edi Pastrovicchio župan in Sandi Drandić, Direktor turistične zajednice in hkrati podžupan Občine Bale.

Brezplačni vrtec, enostaven dostop do zemljišč, visoka denarna pomoč za novorojenčke, štipendije. Mala istrska občina Bale z nekaj več kot tisoč prebivalcev ve, kako motivirati mlade. S takšnim življenjem Baljani nimajo nikakršnih razlogov za razmišljanje o odhodu. Nasprotno, o prednostih življenja v Balah se je razširil glas in v zadnjih letih, se število prebivalcev veča.

Več o doživetih vsebinah v besedi in sliki je na voljo na tej povezavi.

Bogastvo lokalnih skupnosti 1/7

Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije sta v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor izvedla mednarodno konferenco Bogastvo lokalnih skupnosti / Kako obdržati denar v lokalnem gospodarstvu?, ki je bila 8. novembra 2018 v Poligonu v Ljubljani.

Številni kraji se srečujejo s propadanjem lokalnih ponudnikov storitev in pridelovalcev hrane, čemur sledi naraščanje brezposelnosti ter številne druge družbene in okoljske posledice. Globalizacija ni nujno koristna za lokalno ekonomijo, zato vse večkrat slišimo o krajih, ki gradijo razvoj na lokalnih priložnostih. Javno naročanje pri lokalnih ponudnikih ter razvoj lokalnih storitev, delovnih mest in lokalnih valut so pristopi, ki lahko močno doprinesejo k ustvarjanju vrednosti v nekem okolju. Ključno je, da denar ostane čim bližje domu.

Osrednja vsebinska prispevka sta pripravila Neil McInroy iz organizacije CLES (Združeno kraljestvo), ki je predstavil njihove izkušnje s spodbujanjem lokalne vrednosti v Prestonu in drugih britanskih mestih ter njihovo delo po vsej Evropi v okviru URBACT omrežja Procure, in Annet van Otterloo iz Afrikaanderwijk Cooperatie (Rotterdam, Nizozemska), ki je govorila o družbenem vidiku odpornosti južnega Rotterdama z investiranjem v aktivne prebivalce in lokalno podjetništvo v četrti Afrikaanderwijk.

Poleg zanimivih primerov iz vse Evrope so udeleženke in udeleženci spoznali tudi dobre prakse iz Slovenije in razpravljali o tem, kako lahko občine spodbujajo ustvarjanje vrednosti v lokalnem okolju z viri, ki jih že imajo na voljo.

Obširneje o vsebini najdete na tej povezavi.

 

Vabilo občinam k sodelovanju za skupno kandidaturo za EU sredstva 1/8

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Greenpeace občine povabila k sodelovanju za skupno kandidaturo občin za EU sredstva. Članstvo v Evropski Uniji državam članicam omogoča kandidiranje za različna evropska sredstva. Vendar pa v mnogo primerih članice ali njeni deli zaradi majhnosti oz. nizkega zneska investicije ne morejo kandidirati na določenih razpisih. To velja predvsem za razpise Evropske investicijske banke (EIB). Ideja projekta je združiti različne slovenske občine, ki imajo v načrtih ali želijo razviti investicijo v OVE ali URE, pa do sedaj zaradi majhnosti projekta ali drugih razlogov, niso mogle izpeljati investicije. Interes občin za sodelovanje se zbira do konca prihodnjega tedna. Predstavniki zainteresiranih občin bodo povabljeni na podrobno predstavitev projekta in vseh akterjev, ki bodo vključeni vanj. Srečanje je predvideno v prvi polovici decembra 2018, najava in vabilo na srečanje bo objavljeno na spletni strani SOS (www.skupnostobcin.si).

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Plačilo članom za delo v volilnem odboru – obdavčitev dohodkov – obvestilo DVK 2/1

Finančna uprava RS (FURS) je v začetku oktobra 2018 objavila pojasnilo »dohodki članov volilnih organov«, v katerem je pojasnjena obdavčitev dohodkov (nadomestil za delo in povračil stroškov) članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, z vidika določil zakona, ki ureja dohodnino, in obravnava z vidika določil zakonov, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja. V pojasnilu je zavzela stališče, da je na podlagi davčnih predpisov treba nadomestila (prejemke) za delo članov v volilnem odboru plačati tudi dohodnino.

Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov

Glede na navedeno pojasnilo je SOS prejela na posredovana vprašanja dodatno pojasnilo FURS, ki si ga lahko preberete TUKAJ.

Sedaj je Državna volilna komisija (DVK) posredovala dodatno pojasnilo glede plačila članom za delo v volilnem odboru, v katerem seznanjajo, da je potekal usklajevalni sestanek med DVK, Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance, kjer je bilo ugotovljeno, da je mnenje FURS ustrezno in da na podlagi veljavnih davčnih predpisov, nadomestilo za člane volilnih odborov zapade pod plačilo dohodnine. Vendar je bilo na koncu sestanka usklajeno in dogovorjeno:

 1. DVK spremeni 4. člen Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestila in povračila stroškov članov volilnih organov, tajnikov in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih (Sprememba in dopolnitev: Pravilnik z dne 8. 11. 2018)
 2. Da MF predlaga vladi RS spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Celotno pojasnilo si lahko preberete tej povezavi.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o RRP 2/2

S strani MGRT smo v pregled prejeli predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih. MGRT je spremembe in dopolnitve pripravil zaradi nove prostorske zakonodaje (ZUREP-2), v kateri so predpisani regionalni prostorski plani, ki se pripravljajo v tesni povezavi s pripravo regionalnega razvojnega programa. Priprava regionalnega razvojnega programa je tako v predlogu razdeljena na 2. fazi. Prva faza zajema pripravo strategije razvoja regije, ki se pripravi za 15 letno obdobje, ter programski del regionalnega razvojnega programa, ki se pripravi za programsko obdobje (trenutno 7 let).

 

Pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka 12. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih se nahaja tukaj.

Uredba o Regionalnih razvojnih programih – neuradno prečiščeno besedila pa tukaj.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva 2/3

SOS je v obravnavo prejela predlog sprememb Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva. Osnutek pravilnika najdete TUKAJ (obrazložitev).

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na osnutek pravilnika posredujete najkasneje do torka, 13.11.2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture 2/4

S strani MZI Direktorata za kopenski promet smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki se izdaja na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18).

Predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 19. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

19.11. / Načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih 3/1

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita v okviru Akademije družbenih inovacij na delavnico na temo NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH UČINKIH, ki bo dne 19. 11. 2018, od 10.30 do 16.30 v Tkalki, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor.

Z namenom krepitve potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razmah socialne ekonomije bomo v sklopu Akademije družbenih inovacij, izvedli delavnico, na kateri se boste seznanili s tem, kako skupaj z deležniki v družbeno inovacijskem prostoru ovrednotiti družbene učinke družbenih inovacij.

Še zlasti socialni podjetniki morate izmeriti družbeni učinek svojih inovacij, da bi ugotovili, ali so vaše rešitve učinkovite. Tudi financerji družbenih inovacij so zainteresirani za merjenje družbenega učinka, da se lažje odločijo, katero rešitev finančno podpreti. Ne nazadnje morajo tudi snovalci politik poznati oceno učinka družbeno–podjetniških pobud, da lahko prilagodijo svoje politike tako, da bodo prispevale k uresničevanju najbolj obetavnih družbenih inovacij.

Na delavnici boste spoznali orodja, s katerimi se merijo družbeni učinki pobud za družbene inovacije, ugotovili, kako lahko meritve družbenega učinka uporabite za izboljšanje svojih izdelkov in storitev ter se udeležili načrtovanja in merjenja in učinkov na izbranih primerih.

Predavanje poteka v sklopu delavnice Fundacije Prizma, organizirane v okviru projekta SocioLab. Z združitvijo programa usposabljanja iz obeh projektov vam želimo zagotoviti celovito vsebino ter primere iz domačega in tujega okolja. Z nami bo izkušena predavateljica, Dolores Kores, ki odlično pozna načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih.

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za prehrano in osvežitve.

Program si lahko ogledate s klikom tukaj 

20.11. / Podelitev koncesije in “in house” naročila 3/2

Lokalne skupnosti se redno soočate z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujete pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Zato Skupnost občin Slovenije vabi na na delavnico “Podelitev koncesij in “in house” naročila“, ki bo potekala v torek, 20. novembra 2018 s pričetkom ob 10. uri v prostorih M hotela Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Obstoječa zakonodaja, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse so instituti, ki bodo kot svojstven problem obravnavani na delavnici. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici.

Na delavnici bo prikazana tudi obvezna vsebina odločb, katere morate občine kot koncedent, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdati do 17. 12. 2018.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi: VABILO

21.11. / Konstitutivna seja občinskega sveta – Vabilo na strokovni posvet za direktorje občinskih uprav 3/3

   

Po opravljenih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov. Da bi potrjevanje mandatov občinskih svetnikov in župana teklo čim bolj tekoče in s pravilno uporabo določb statutov občin in poslovnikov občinskih svetov, bo Ministrstvo za javno upravo za direktorje občinskih uprav  oziroma tajnike občin organiziralo strokovne posvete, ki bodo na treh različnih lokacijah po Sloveniji. Omenjeni posveti bodo v:

 • torek, 20.11.2018 v sejni dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • sredo, 21.11.2018 v Razstavišču Urban (MOM), Grajska ulica 7, Maribor in
 • četrtek, 22.11.2018 v Pretorski palači (dvorana občinskega sveta), Titov trg 3, Koper.

Vsi trije posveti se bodo pričeli ob 09.30 uri. Predlagamo vam, da se prijavite na enega od dogodkov, prijavnice pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici.

Tukaj najdete:

PROGRAM

PRIJAVNICA – Ljubljana

PRIJAVNICA – Maribor

PRIJAVNICA – Koper

 

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 3/4

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/5

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

POVPRAŠEVANJE

Evalvacija nove prostorske in gradbene zakonodaje: spletna anketa MOP za občine 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k projektu evalvacije dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje preko spletne ankete (dopis MOP), ki je za občine objavljena na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/186279.

Prosimo, da anketo izpolnite in na tak način prispevate k spremljanju in analizi zakonodaje, tako da bodo njene morebitne spremembe in drugi ukrepi temeljili na čim bolj reprezentativnem vzorcu strokovnih izkušenj in ocen.

Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018.

 

DOGODKI DRUGIH

14.11./ 3. nacionalna konferenca o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri – Načela ustvarjalne skupnosti v praksi 5/1

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj vas vabita na 3. nacionalno konferenco o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri z naslovom Načela ustvarjalne skupnosti v praksi.

Udeležba na konferenci je zaradi obilice informacij in praktičnih znanj še posebej priporočena tistim zaposlenim na občinah, ki delajo na področjih investicij, stanovanjske politike, energetike, okolja in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter odločevalcem in pripravljavcem predpisov na lokalni in državni ravni.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na plenarnem delu bo zagotovljeno šepetano tolmačenje iz tujih jezikov.

Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest na prijavnici.
VABILO S PROGRAMOM.

 

 

14.11 / predstavitev dosežkov projekta INTESI 5/2

V sredo, 14. novembra 2018 bo potekala predstavitev dosežkov projekta INTESI, katerega namen je bil najti alternativne načine zagotavljanja storitev splošnega pomena s pomočjo celostnih prostorskih strategij in politik. Slovenski partner v projektu Univerza v Ljubljani, natančneje Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, je v njem sodeloval skupaj z opazovalci Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja (Ministrstvo za okolje in prostor), Občino Idrija, Občino Cerkno, RRA Severne Primorske, Varstveno-delovnim centrom Vrhnika, Centrom za socialno delo Idrija in zunanjim izvajalcem lokalno razvojno agencijo ICRA d.o.o.

V obdobju od novembra 2015 do novembra 2018 so izvedli številne aktivnosti, katerih rezultati so neposredno uporabni za pripravljavce strateških dokumentov na regionalni in lokalni ravni, uradnike javne uprave, za ponudnike storitev in druge deležnike. Te rezultate želijo predstaviti tudi vam na sklepnem nacionalnem diseminacijskem dogodku projekta, ki bo potekal v sredo, 14. novembra 2018, na lokaciji Kult 316 v Ljubljani s pričetkom ob 12. uri.

Podrobnejše informacije o dogodku, programu in lokaciji najdete tukaj, kontaktna oseba je ga. Barbara Kostanjšek (UL BF, barbara.kostanjsek@bf.uni-lj.si; 01 320 30 78).

Na dogodek se je potrebno prijaviti s spletnim obrazcem.

20.11./ Predstavitev prvih rezultatov projekta »Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju« 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za okolje organizirata predstavitev prvih rezultatov projekta Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju (OPS21). Za načrtno, strokovno vodeno in s tem ustrezno prilagajanje podnebnim spremembam, ki temelji na podatkih o oceni podnebnih sprememb v Sloveniji v prihodnje, je ključno poznati ocene o velikost, globini in širini izraženosti posameznih vplivov podnebnih sprememb na geografskem področju Slovenije. Na vprašanja, katere so spremembe podnebja, ki jih pričakujemo na območju Slovenije, v kolikšni meri se bodo izrazile ter ob kakšnih predpostavkah in s kolikšno negotovostjo jih ocenjujemo, odgovore ponuja projekt OPS21.

Vabilo in program.

Odprto za javnost. Udeležbo na dogodku je treba zaradi prostorskih omejitev rezervirati preko spletnega obrazca.

 

6.12./ Vabilo na 2. Konferenco »Programa projektov eProstor« 5/4

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 – 2021 pripravila »Program projektov eProstor«. V okviru projekta pripravljajo 2. konferenco »Programa projektov eProstor«, ki bo potekala v četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri, v Hiši EU.

Na dogodek se je potrebno obvezno predhodno prijaviti. Povezave na prijavni obrazec so na vabilu tukaj. 

Več informacij pa najdete tudi na tej povezavi.

7.12. / Izobraževanje “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami” 5/5

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za zaposlene na občinah, ki pri svojem delu uporabljate prostorske podatke?

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi podatke zemljiškega katastra in katastra stavb. V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi vse ostale prostorske podatke.

Izobraževanje bo potekalo 7 decembra 2018, od 9. do 12. urev prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana in bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 0590 96 684 ali pišete na elektronski naslov marijana@digidata.si.

Link za spletni obrazec za prijavo je tukaj.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/6

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 29.11.2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov
 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

7. Redna seja Vlade RS 6/1

Predlog novele Zakona o revidiranju

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju in ga pošilja v obravnavo v DZ po nujnem postopku. Predlog v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2014/56/EU.

Ključni cilji, ki jih zasleduje predlog novele, se v primerjavi z veljavnim zakonom bistveno ne spreminjajo.

Med glavnimi predlaganimi spremembami so:

 • razširjene pristojnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem na področju nadzora nad revizijskimi družbami in pooblaščenimi revizorji;
 • širitev pojma »obvezna revizija«, tako da bo predmet nadzora vsaka revizija, ki velja po pogojih iz zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kot po novem tudi prostovoljna revizija, za katere ne velja zakonska obveza za revizije računovodskih izkazov, ampak se za revizijo odločijo lastniki družbe ali samo vodstvo družbe s soglasjem lastnikov;
 • dopolnjene so določbe o neodvisnosti in nepristranskosti revizorja, pri čemer se zahteva po neodvisnosti nanaša poleg zakonitih revizorjev ali revizijskih družb tudi na vse fizične osebe, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivale na rezultat obvezne revizije;
 • sprememba notranje organizacije zakonitih revizorjev in revizijskih družb glede zagotavljanja obvladovanja kakovosti ter organizacije dela revizijskih družb v zvezi z imenovanjem vsaj enega ključnega revizijskega partnerja, ki mora dejavno sodelovati pri izvajanju obvezne revizije;
 • dodatne zahteve glede neodvisnosti sistema zagotavljanja kakovosti in nove zahteve v zvezi s preiskavami in sankcijami;
 • spremembe pri vsebini revizijskega poročila;
 • dodatne zahteve za revizijske komisije subjektov javnega interesa.

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Med glavnimi novostmi so enostavnejša vzpostavitev partnerstev za pilotne projekte, enostavnejše zahteve glede povezanosti članov partnerstva in odprava nekaterih zaznanih omejitev pri vzpostavitvi partnerstva.

Več informacij o ukrepu Sodelovanje je dostopnih na spletnem mestu Programa razvoja podeželja in spletni strani Evropskega partnerstva za inovacije.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na območju Dolenjske, Podravja, Pomurja in Zahodno štajerske regije, ki v 40 občinah skupno znaša 13.319.664,77 evra in jo je 3. septembra 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (Državna komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 68.219,48 evra, škoda na uničenem objektu 10.366,99 evra,  škoda na stavbah 5.090.829,53 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 1.842.415,39 evra, škoda na gozdnih cestah 128.615,00 evra, škoda na vodotokih 4.367.779,93 evra, škoda na državnih cestah 96.004,57 evra in škoda v gospodarstvu 1.715.433,88 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta  v delni škodi na stavbah.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurja zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni višini 5.024,00  evrov in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Vlada je sprejela Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Vlada z Nacionalnim akcijskim načrtom opredeljuje dejavnosti države za varovanje človekovih pravic v gospodarskih procesih s pomočjo normativnih določil in ukrepov za njihovo izvajanje, ozaveščanja vseh deležnikov o obvezi spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih ter zagotavljanja dostopa do pomoči ob kršitvah. Poleg tega se opredeljujejo tudi pričakovanja do gospodarskih subjektov glede spoštovanja človekovih pravic.

Z Nacionalnim akcijskim načrtom želi Republika Slovenija okrepiti dejavnosti za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih v celotni vrednostni verigi ter dodatno razvijati sodelovanje med državo, podjetji in gospodarskimi združenji, sindikati, nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki. Priloga k Nacionalnemu akcijskemu načrtu so Smernice za izvajanje skrbnega pregleda človekovih pravic v gospodarstvu.

8.11.2018, dopisna seja

Vlada sprejela spremembo Izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada je 17. oktobra 2018 sprejela Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače. Na dopisni seji pa je vlada vsebino tega sklepa spremenila (dopolnila) tako, da se odslej glasi:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Izhodišča za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki se nanašajo na plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

V tej zvezi se v sprejetih Izhodiščih spreminja (dopolnjuje) tudi del sklepa, ki za pogajanja pooblašča posebno vladno pogajalsko skupino. Ta se po novem glasi:

Vlada Republike Slovenije pooblašča posebno vladno pogajalsko skupino za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, da se z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja istočasno pogaja o stavkovnih zahtevah, ki se nanašajo na plače, in o stavkovnih zahtevah, ki se nanašajo na druge prejemke iz delovnega razmerja.

9.11.2018, dopisna seja

Vlada sprejela spremembo uredbe glede povračil stroškov članom volilnih odborov

Vlada je sprejela spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se spreminja v delu, s katerim se določa višina prejemka, namenjenega pokritju stroškov dnevnice pri opravljanju funkcije člana volilnega odbora, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Omenjeni znesek se s sedanjih 15 evrov zvišuje na 48 evrov. Ob tem se spreminja tudi način priznavanja stroškov, in sicer iz priznavanja stroškov za vsak dan aktivnosti, na priznavanje za vsak dan glasovanja. Način priznavanja se usklajuje z načinom priznavanja pravice do povračil stroškov po pravilniku Državne volilne komisije, s katerim se določi merila in kriterije za določitev višine nadomestil in povračil stroškov članov volilnih organov.

S spremembami predpisov, sprejetih na podlagi zakonodaje, ki ureja volitve, je prišlo tudi do spremembe davčne obravnave dohodkov članov volilnih odborov. Zaradi drugačne opredelitve pravic, pogoji za davčno oprostitev po veljavnih predpisih niso več izpolnjeni, kar pa se s spremembo  uredbe, ki jo je danes sprejela vlada, spreminja.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Informativni dan ob 3. razpisu programa Podonavje 7/2

V četrtek, 29. novembra bo v Ljubljani potekal nacionalni informativni dan ob 3. razpisu programa PodonavjeDo vključno 26. novembra 2018 lahko svojo udeležbo registrirate preko prijavnice na povezavi.

Tretji razpis programa Interreg DANUBE se bo uradno odprl konec decembra 2018 oz. v začetku 2019 in zaprl po 40 dnevih. Objavljena je tudi že razpisna dokumentacija in »Information Factsheets« o specifičnih ciljih, kjer so posamezni cilji ozko omejeni. Razpis je dvostopenjski, trajanje projekta do 30 mesecev, v njem mora sodelovati najmanj troje finančnih partnerjev iz treh različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države EU.

Program organizira štiri tematske dogodke, na katere se lahko prijavite na programski spletni strani.

 1. Bukarešta, 4. decembra: SC 3.1 transport in SC 2.3 ekološki koridorji;
 2. Praga, 14. decembra: SC 2.1 upravljanje z vodami; SC 2.2 naravna in kulturna dediščina; SC 3.2 energija;
 3. Stuttgart, 19. decembra: SC 1.1 okvirni pogoji za inovacije in SC 1.2 kompetence;
 4. Bratislava, 15. januar: SC 4.1  Institucionalna zmogljivost.

Vabilo s programom.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/3

Na spletni strani programa MED: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/ je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-proposals-amendment-to-the-31-tor/ pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Odprt portal za registracijo na javnem razpisu WiFi4EU 7/4

Ministrstva za javno upravo sporoča, da je ponovno odprt portal za registracijo občin in izvajalcev WiFi povezav v lokalnih skupnostih.

Na portalu so objavljene tudi občine, ki ste že registrirane in se vam ni potrebno ponovno registrirati, razen če so nastale kakšne spremembe od prejšnje registracije. Povezava: https://www.wifi4eu.eu/#/home.

Pomembno je, da občina, ki želi sodelovati na ponovljenem javnem razpisu izvede kompletni registracijski postopek, tako prvi del to je sama registracija, kot drugi del registracije, kjer mora v skladu z že objavljenim postopkom priložiti vse potrebne dokumente, da bo ob samem javnem razpisu izvedla prijavo na javni razpis WiFi4EU.

Datum naslednjega poziva za javni razpis bo znan naknadno.

Razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji 7/5

Fundacija za financiranje športnih organizacij v petek, 12. oktobra 2018, objavila razpis za sofinanciranje športnih programov in objektov v Sloveniji, prek katerega je na voljo 7.700.000 EUR. Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se zaključi 12. novembra 2018, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Zaradi novega zakona o športu je bilo že v lanskem razpisu tudi nekaj vsebinskih sprememb, saj je zakon na novo definiral programe in področja sofinanciranja, temu pa je sledil tudi nov pravilnik FŠO, ki je omogočal prijavo na 20 programov, kolikor jih bo športnim organizacijam na voljo tudi letos.

Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani fundacije, http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/239.

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 7/6

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/7

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

Zdravje v občinah 2018 8/1

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani objavil zbirne podatke o zdravju občanov po posameznih občinah Zdravje v občinah 2018.

Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini želijo odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Novost letošnjega zbira podatkov je aplikacija Zdravje v regiji – s pregledom ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v statistični regiji v primerjavi s Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je razvrščenih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Podatki so dosegljivi na tej povezavi: http://obcine.nijz.si/?leto=2018

 

 

16. novembra tradicionalni slovenski zajtrk 8/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos obeležuje dan slovenske hrane. Ta dan bo v petek, 16. novembra. MKGP skupaj s partnerji tudi letos ta dan obeležuje z aktivnostmi, ki vzpodbujajo delovanje vsakega posameznika v smeri lokalne samooskrbe. Ena od teh aktivnosti je tudi tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bodo letos izvedli že osmič.
Vljudno vas vabimo, da podprete dan slovenske hrane in se pridružite tradicionalnemu slovenskemu zajtrku z otroki v izbranem vrtcu ali šoli.
Prosimo tudi, da o dnevu slovenske hrane in projektu tradicionalni slovenski zajtrk  seznanite tudi institucije, s katerimi sodelujete.
Tukaj najdete vabilo s prilogo (vsebinska izhodišča letošnjega dneva slovenske hrane).

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.