V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE PODVELKA, LJUTOMER, ZAGORJE OB SAVI, JURŠINCI, LUČE, ŠALOVCI IN VUZENICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Komen: Rekonstrukcija in dograditev Štanjelskega grajskega kompleksa 1/1

Izvedba: sep. 2019 – jul. 2020
Financiranje: občina Komen
Občina Komen je obnovila viteške dvorano in depo v spodnjem palaciju Gradu Štanjel. Viteška dvorana je rekonstruirana v obstoječem obsegu. Od avle je ločena z drsno akustično segmentno steno, ki se zloži ob zunanjo obodno steno. Nad dvorano je strop iz lesenih vlaknastih plošč, z vmesnimi pasovi panelne obloge. Kamniti oboki so sanirani, očiščeni in pobarvani z bio apneno barvo. Evakuacijska vrata na prosto so predelana, da se odpirajo navzven. Ogrevanje in hlajenje dvorane je urejeno preko talne kinete, ki v prostor vpihuje primerno ogret ali ohlajen zrak. Dvorana je opremljena z avdio-video sistemom, ki omogoča predstavitve. Na zadnji steni viteške dvorane je prehod v depo ali zaodrje, ki služi skladiščenju opreme iz dvorane.

Foto: spletna stran Občine Komen (www.komen.si)

NOVICE SOS

Predsednico Državnega zbora pozvali k doslednem vključevanju SOS v zakonodajne postopke 2/1

Na predsednico Državnega zbora smo v tem tednu naslovili dopis, v katerem smo jo pozvali k sestanku na temo vključevanja Skupnosti občin Slovenije v postopke sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru RS. Na nivoju sprejemanja zakonodaje v Državnem zboru smo namreč v zadnjem času naleteli na nekaj nepravilnosti v postopku vključevanja asociacij občin. Izrazili smo pričakovanje, da Državni zbor pri postopkih sprejemanja zakonodaje deluje transparentno in spoštuje pravila, ki določajo vključevanje asociacij v usklajevanje zakonodajnih rešitev, ki se tičejo občin. Pozvali smo jo k sklicu sestanka z reprezentativnimi asociacijami občin, na katerem bi se dogovorili o protokolih našega medsebojnega sodelovanja v izogib nadaljevanju stanja, ki nima pozitivnega vpliva na medsebojne odnose.

SOS in ZMOS pozvala k nujnemu sklicu sestanka delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU 2/2

SOS in ZMOS sta pozvala k nujnemu sklicu sestanka delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU, saj dogajanje zadnjih tednov kaže na to, da navkljub zavezam v koalicijski pogodbi ter navkljub javnim izjavam najvišjih predstavnikov in predstavnic vlade, občine niso razumljene kot del sektorja države, niti kot tiste, s katerimi se usklajujejo ključni segmenti zakonodajnih okvirov, ki se tičejo njihovega delovanja.

Reprezentativna združenja občin in občine smo za pregled in podajo pripomb na predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema imeli na razpolago manj kot 2 dni.

Podobno se dogaja tudi pri komuniciranju med Državnim zborom RS in reprezentativnimi združenji občin. Pri sprejemanju Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja reprezentativna združenja občin niso bila pozvana k podaji pripomb in predlogov.

Občine so enakopraven partner države in eden najpomembnejših delov uspešnega delovanja le-te zato je potrebna temeljita diskusija kakšno bo nadaljnje sodelovanje vlade in lokalnih skupnosti.

Uspešna pobuda Skupnosti občin Slovenije za čiščenje vodotokov vzporedno z odstranjevanjem ograje na zunanji schengenski meji 2/3

Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja se je udeležil sestanka na Ministrstvu za notranje zadeve na temo odstranjevanja varovalnih ograj na zunanji schengenski meji. Podal je predlog, da bi v obmejnih občinah, na območju katerih bo potekalo odstranjevanje, istočasno opravili tudi čiščenje vodotokov. Dne 8. 8. 2022 smo že prejeli odgovor, da se bodo na Ministrstvu za notranje zadeve njegovi predstavniki sestali s predstavniki Ministrstva za okolje in Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Opredelili bodo pristojnosti in naloge vseh deležnikov (MNZ, MOP in SVRK) ter časovnico za realizacijo poziva Skupnosti občin Slovenije.

V poslanem pozivu smo ministrici za notranje zadeve mag. Tatjani Bobnar  dodatno pojasnili pobudo Skupnosti občin Slovenije, da je priložnost, ko se bodo ob schengenski meji že izvajala dela, pomembno izrabiti tudi za čiščenje vodotokov. S tem bi povečali vidljivost ter izboljšali poplavno varnost. Sredstva za čiščenje se lahko zgotovijo iz Sklada za vode in iz podnebnega sklada, saj so namenjena tudi tovrstni skrbi za okolje. Tako bi naredili pomemben korak na relativno zapostavljenem okolijskem področju, zaradi česar je v preteklosti že prihajalo do neprijetnih težav. S to potezo, bi izboljšali stanje vsaj na območju občin ob zunanji schengenski meji.

NOVICE DRUGIH

Volitve v državni svet 23. in 24. novembra 3/1

V Uradnem listu št. 97 z dne 20. 7. 2022 so bile razpisane splošne volitve v državni svet. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23. novembra 2022. Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 1. september 2022.

Za izvedbo volitev članov državnega sveta v lokalnih skupnostih skrbijo volilne komisije volilnih enot in Državna volilna komisija.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov 20. novembra 2022 3/2

V Uradnem listu št. 97 z dne 20. 7. 2022 so bile razpisane redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev 4/1

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 8. 8. 2022.

Predlog novega Zakona o letalstvu 4/3

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na oktobra lansko leto pripravljen predlog novega Zakona o letalstvu. 

Nov Zakon o letalstvu za področje civilnega letalstva ohranja strukturo veljavnega ZLet. Strukturo spreminja in dograjuje tako, da bo civilno letalstvo prilagojeno novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, ter omogočil hitro sledenje razvoju mednarodnega in evropskega pravnega okvira. Slednja se namreč neprestano razvijata in dopolnjujeta, vse z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti. Novi Zakon o letalstvu vsebuje zahteve, ki izhajajo iz predpisov EU, kot tudi iz mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO, upoštevajoč tudi ugotovitve inšpekcij in nadzorov, ki so jih v Republiki Sloveniji izvedli tako Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu kot tudi ICAO.

Nov Zakon o letalstvu je vsebinsko širši od veljavnega ZLet, saj celoviteje ureja tako področje vojaškega letalstva kot področje policijskega letalstva. Obe navedeni področji sta bili do sedaj podnormirani.

Priloženi dokumenti:

– besedilo členov

– povzetek izvedene presoje vplivov predpisa na gospodarstvo

– podzakonski akti

– predlog

obrazec za pripombe

Vaša mnenja, pripombe in predloge nam pošljite do ponedeljka, 8. avgusta 2022, do 10. ure na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja do 2027 4/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo nam je posredovalo v obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. (najdete ga TUKAJ)

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027.

Potrjene lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS) in strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR) bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov (Strateškega načrta SKP 2023-2027 in Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027). Pri tem je potrebno opozoriti, da sta oba dokumenta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo, zato višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) še ni dokončna oz. še ni znana.

Predlog Uredbe določa:

I. poglavje določa splošne določbe. Navedene so pravne podlage, ki so: Program razvoja pode želja 2014-2020, na podlagi katerega bo izplačana pripravljalna podpora za strategije lokalnega razvoja, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter EU pravne podlage. Nadalje določa pristojne organe za izvajanje ter namen pripravljalne podpore.

II. poglavje opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS). III. poglavje določa vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja SLR. IV. poglavje določa postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril za izbor.

V. poglavje določa finančne določbe pripravljalne podpore. Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in višino za upravičenost izplačila:
– 1. faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 % pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so: vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS);
– 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 % pavšalnega zneska), ki jo prejme lokalno partnerstvo za potrjeno SLR.

Predlog uredbe vsebuje tudi priloge, ki določajo:
– obrazec SLR; TUKAJ
– seznam naselij nad 10.000 prebivalci; TUKAJ
– izračun finančnega okvirja (le predlog za sklad EKSRP), TUKAJ
– obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS ter TUKAJ
– merila za izbor SLR. TUKAJ

Priloge:

– indikativna lista: Obrazec za uvrstitev in potrditev projekta sodelovanja LAS v SLR; TUKAJ

– finančni načrt, vključno s finančno razdelitvijo po zadevnih skladih – osnovni podatki LAS; TUKAJ

Vaše pripombe, predloge ali dopolnitve nam prosimo pošljite do četrtka, 11. avgusta 2022, na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 4/5

Na portalu Državnega zbora je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ -G (EPA: 178 – IX).

Cilj zakona je prenos Direktive 2019/1024/EU o odprtih podatkih in ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, s čemer naj se bi v čim večji meri omogočilo ponovno uporabo raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev in se deloma nanaša tudi na podatke, ki jih zbirajo lokalne skupnosti.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nam vaše pripombe in morebitne predloge za izboljšavo posredujete na tina.bastevc@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 8. 2022

Okoljsko poročilo za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo 4/7

Obveščamo vas, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjajo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
Javna razgrnitev bo trajala do vključno 11. avgusta 2022. Vaše pripombe lahko naslovite na info@skupnostobcin.si. 
Dokumenti so dostopni na spletni povezavi: https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila
Prav tako so dokumenti dostopni tudi na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javna-razgrnitev-okoljskega-porocila-skp/

Objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2 4/8

Na spletišču Državnega zbora je objavljen predlog zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP 2 (EVA 2018-2030-0045). Do predloga zakona lahko dostopate s klikom TUKAJ.

V navezavi na določbe 16. člena je pripravljen tudi Pravilnik o zaračunavanju stroškov seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je dostopen tukaj.

Predlog zakona prinaša nekaj sprememb, med drugim:

– na novo so razdelane obdelave v zvezi s posebnimi vrstami osebnih podatkov (do sedaj: občutljivi osebni podatki), vključno s pravnimi podlagami za obdelavo;

– nova je ureditev glede drugih (do sedaj: naknadnih) namenov obdelave osebnih podatkov, sedaj so širši;

– za namene izkazovanja skladnosti obdelave osebnih podatkov sta kot obveznost za upravljavce in obdelovalce poleg izvedbe ocene učinka določena tudi ukrepa t. i. notranje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov (21. člen Predloga ZVOP-2) ter ukrep t. i. zunanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov (šesti odstavek 40. člena Predloga ZVOP-2);

– določena je nova ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ureja se določitev oseb, ki naj znotraj organizacije upravljavca ali obdelovalca na neodvisni način preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov. Ti morajo meti znanja in delovne izkušnje s področja varstva osebnih podatkov in so lahko notranji ali najeti kadri;

– posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in ki meni, da so njegove pravice varstva osebnih podatkov kršene, ima možnost vložitve neposredne zahteve pri Informacijskemu pooblaščencu;

– posameznik lahko vloži tudi samostojno tožbo (brez predhodne uporabe drugih pravnih sredstev) na Upravno sodišče Republike Slovenije glede obdelave osebnih podatkov pri upravljavcu, tožena stranka je upravljavec;

– Informacijski pooblaščenec lahko vodi nadzorne postopke tudi na lastno pobudo, na podlagi prijave katerekoli fizične ali pravne osebe ali na pobudo drugih organov;

-v področnih ureditvah obdelav osebnih podatkov (II. del predloga zakona) so npr. delno prenovljeno razdelane določbe o videonadzoru (npr. uvedba videonadzora na javnih površinah) ter o biometriji;

– Kazenske določbe (III. del predloga zakona) določajo, da se upravne globe po določbah Splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec ter da odloča tudi o prekrških v posebnem delu predloga zakona (npr. prekrški glede videonadzora, biometrije…), določen je tudi način ocenjevanja višine glob. Določena je tudi kaznivost odgovornih oseb za prekrške, saj te odgovornosti Splošna uredba ne predpisuje, je pa lahko odgovornost teh gospodarskih subjektov le akcesorna odgovornosti odgovorne osebe.

– ukinja se Register zbirk osebnih podatkov in dolžnosti notifikacije zbirk Informacijskemu pooblaščencu, kar je nadomeščeno z evidenco dejavnosti obdelav za upravljavce in obdelovalce osebnih podatkov, ki se hrani pri upravljavcu;

– določen je olajšan sistem izbire pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (pomembno za gospodarstvo, samoupravne lokalne skupnosti, pa tudi za državne organe); upravljavcem in obdelovalcem, ki so pred začetkom uveljavitve tega zakona posredovali podatke nadzornemu organu o pooblaščenih osebah na podlagi Splošne uredbe, ni treba ponovno posredovati informacij, če podatki o pooblaščenih osebah niso spremenjeni;

– določena je definicija povezovanja zbirk osebnih podatkov – samo veliki sistemi s tveganimi

obdelavami osebnih podatkov bodo potrebovali ureditev v področnem zakonu (sodni register, E-Sociala …) ter Informacijski pooblaščenec ne bo izdajal odločb o povezovanju.

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona pregledate in nas o morebitnih pripombah in predlogih sprememb zakonodajne dikcije obvestite na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do vključno 12. 8. 2022.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive 4/9

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na e-demokraciji objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo tudi delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. V tretjem odstavku 105. člen ZOFVI določa, da v naziv mentor in svetovalec lahko napreduje pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Določba se začne uporabljati s 1. 9. 2022. Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
  2. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja,
  3. natančnejši opis pogojev vrednotenja opravljenega dodatnega strokovnega dela.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe na predlog pravilnika posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do 16. avgusta 2022.

 

 

Predlogi za debirokratizacijo v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost 4/10

Ministrica za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik nas je pozvala k posredovanju predlogov za debirokratizacijo v zvezi z Načrtom za okrevanje in odpornost, v katerem je v okviru komponente »Učinkovite javne institucije« predvidena izvedba reforme »Odpravljanje administrativnih ovir«.

POZIV MINISTRICE

Ministrica je zapisala, da želijo v postopek priprave ukrepov za debirokratizacijo, s katerim se nadaljuje odpravljanje administrativnih ovir, poleg organov državne uprave vključiti čim več deležnikov.

S tega razlogom dodajajo tabelo. Prosimo, da vanjo vpišete vaše predloge, na podlagi katerih bo zaradi poenostavitev potrebna sprememba posameznih zakonov.

Priloge:

poziv ministrice za javno upravo

– tabela za vnos predlogov za debirokratizacijo

Prosimo vas, da vaše predloge za odpravo administrativnih ovir posredujete v priloženi tabeli do četrtka, 18. avgusta 2022, na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi 4/11

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim:

  • dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika
  • v 15. členu ZEPDSV se črta rok, v katerem mora delodajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih
  • v evidenco o izrabi delovnega časa se po novem vpisuje podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje)
  • predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje
  • predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco
  • dodaja se sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci (150,00 – 2000,00 Eur za odgovorno osebo lokalne skupnosti).

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) posredujte najpozneje do 24. 8. 2022, na naslov info@skupnostobcin.si. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 4/12

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Primarni cilj predloga zakona je uskladitev ureditve sodnega registra s pravili EU, natančneje z  Direktivo (EU) 2019/1151 in Direktivo (EU) 2019/2121.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 8. 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/13

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Oblika mnenja oz. njegova minimalna vsebina, ki bo skladna s prostorsko izvedbenimi akti 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki navaja, da jih je pristojna upravna enota pri dveh izdanih mnenjih skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti pozvala k njihovi dopolnitvi, tj. da naj mnenje dopolnijo v 8 dneh. Vlogo za prvo mnenje je občina prejela 30. 5. 2022 in mnenje izdala 6. 6. 2022. Vlogo za drugo mnenje je občina prejela že dosti prej in izdala mnenje 9. 5. 2022. Predmetni mnenji so izdali po Gradbenem zakonu, ki je veljal do vključno 31. maja 2022 in v vsem času njegove veljavnosti od 1. junija 2018 jih ista upravna enota ni pozvala k dopolnitvi mnenj skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti.

Iz zakonodaje namreč ni razumeti, da bi občine morale zaradi novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki se uporablja od 1. 6. 2022 dalje, popravljati mnenja skladnosti s prostorsko izvedbenimi akti, izdana pred začetkom veljavnosti tega zakona ali izdana po njegovem začetku veljavnosti, če je bila vloga podana na pristojno občino pred 1. 6. 2022. Občina namreč vodi samostojni upravni postopek za izdajo mnenja iz lastne pristojnosti. Prav tako je Ministrstvo za okolje in prostor po njihovih informacijah na spletnem seminarju (op. a. Mnenja in soglasja občin v skladu z Zakonom o urejanju prostora v postopkih graditve objektov po gradbenemu zakonu) povedalo, da naj upravne enote ne bi pošiljale občinam zahtev za dopolnitev teh mnenj za nazaj, ko se Gradbeni zakon (GZ-1) še ni  uporabljal. Gradbeni zakon (GZ-1) poleg tega v 8. točki 43. člena med drugim navaja, da podrobnejšo vsebino in obliko mnenja predpiše minister, pri čemer zaradi tega še neobstoječega predpisa ni jasno, kakšna naj bi bila sploh oblika mnenja oziroma njegova minimalna vsebina.

Občino zanima mnenje preostalih občin, kako naj pristopi k zadevi?

Zbir odgovorov sodelujočih občin najdete TUKAJ.

Pokrivanje stroškov plač za stavko v vrtcih 5/2

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako ste postopali v drugih občinah glede stroškov pokrivanja plač, ko je potekala stavka v vrtcih, dne 9. 3. 2022.

Ozadje:

– Dne 9. 3. 2022 so vrtci stavkali.

– Dne 3. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-2/2022-31 z dne 3. 3. 2022 Napoved splošne stavke 9. marec 2022. Med drugim je bilo zapisano: »Skladno s 13. členom Zakona o stavki, delavec, ki sodeluje v stavki, uveljavlja temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače.« Delavci v času stavke torej praviloma niso upravičeni do nadomestila plače za dan stavke, razen če je drugače določeno v kolektivnih pogodbah. V zvezi s plačilom nadomestila plače na dan stavke izpostavljamo 92. člen KPVIZ, ki v osmi alineji prvega odstavka določa, da je delavec upravičen do nadomestila plače v času stavke, če arbitražni svet ugotovi, da je bila stavka organizirana v skladu z zakonom in stavkovnimi pravili dejavnosti ter da je šlo za bistveno kršitev kolektivne pogodbe s strani delodajalca in so bile poprej izčrpane vse pogajalske možnosti. Delavci, ki ne bodo stavkali in bodo na dan stavke opravljali delo skladno s pogodbo o zaposlitvi oziroma navodili delodajalca, so upravičeni do plače.

– Dne 8. 3. 2022 so vrtci prejeli Okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2022/7 z dne 8. 3. 2022 Okrožnica – Nadaljnje sproščanje ukrepov in druga pomembna pojasnila (2. Napovedana stavka). V okrožnici je bilo zapisano pojasnilo, kako staršem zaradi stavke obračunati oskrbnino za mesec marec 2022. Veljavni predpisi, ki določajo oblikovanje cen programov v vrtcih, nimajo določbe, ki bi urejala neizvajanje programa v vrtcih zaradi stavke. Zato je potrebno to dejstvo ugotavljati smiselno ob uporabi vseh določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki opredeljujejo izračun cene oz. izračun cene v posebnih primerih. Pravilnik predvideva, da se v primeru, kadar vrtec izvaja program tudi ob sobotah in v ta namen zagotovi dodatne kadre, je potrebno vse povečane stroške ugotavljati, posebej, pri čemer se materialni stroški ugotavljajo v višini 1/22 mesečnega zneska za materialne in nematerialne stroške. Občina meni, da je ob smiselni uporabi te določbe mogoče izračunati tudi stroške neizvajanja programa na dan stavke ter jih pri izstavitvi položnice prikazati posebej in jih odšteti od zneska plačila. To po njihovem mnenju velja za vse primere, ko so starši od vrtca prejeli obvestilo, da bo dne 9. 3. 2022 v vrtcu potekala stavka in naj si za ta dan uredijo varstvo drugje oz. otroka pripeljejo v vrtec le v skrajnem primeru. Staršem, ki na dan stavke otroke pripeljejo v vrtec, ker vrtec potrebujejo, vrtci obračunajo običajno plačilo. Vsekakor pa dopuščajo tudi možnost, da so se vrtci z občino ustanoviteljico dogovorili tudi za drugačen obračun plačil staršev, pri čemer kritja izpada plačil staršev za vrtec, ki otroka na dan stavke v vrtec niso pripeljali, ministrstvo ne bo zagotovilo, saj k temu ni zavezano po nobeni pravni podlagi. Pri obračunu brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke naj bi upoštevali enak princip obračuna, kot se ga upošteva pri izstavitvi položnice staršem oz. zahtevka do občine zavezanke.

– Dne 22. 7. 2022 je bilo v novicah objavljeno, da so po sklepu Vlade RS stavkajoči v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. 3. 2022 sodelovali v splošni stavki, upravičeni do nadomestila plače (stavkajočim na dan stavke ne pripada nadomestilo za prevoz in prehrano). Prav tako je Vlada RS razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet. Sklep Vlade RS je občinam poslalo tudi MIZŠ, in sicer brez dodatnih pojasnil, kako naj ravnajo občine oz. vrtci, ki od staršev oz. od občin niso prejeli sredstev za plače za 9. 3. 2022.

– Pri obračunu subvencije so vrtci za mesec marec staršem, ki otroka niso pripeljali v vrtec, občinam zavezankam in ministrstvu priznali za ta dan znižanje oskrbnine.

Vprašanje občine se glasi:

– kako boste na podlagi sklepa Vlade RS ravnale občine oz. vaši vrtci, ki ste staršem, ki tisti dan otroka niso pripeljali v vrtec, priznali znižanje oskrbnine?

– Kdo bo zagotovil sredstva vrtcu za potrebe izplačila plače stavkajočim zaposlenim, in sicer tisti delež, ki staršem ta dan ni bil zaračunan?

Za vaše odgovore prosimo na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. 8. 2022. 

DOGODKI DRUGIH

11.8. / Požar ne pozna dopusta 6/1

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) skupaj organizirata dogodek, na katerem bo govora o načrtovanju požarne varnosti v luči trajnostnega razvoja. Seminar z naslovom Požar ne pozna dopusta / Izzivi pri načrtovanju in gašenju stavb, bo potekal v četrtek, 11. avgusta 2022, ob 9. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu (Zabrv 12, Ig pri Ljubljani). program dogodka najdete tukaj.
Večina predavanj bo potekala v angleškem jeziku, sledil jim bo kratek povzetek v slovenščini. Gradiva bodo prevedena. Zaradi lažje izvedbe dogodka vas prosimo, da udeležbo prijavite najkasneje do 10. avgusta na povezavi: https://www.szpv.si/dogodki/seminar-zag-szpv/

 

AKTUALNI RAZPISI

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 7/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.