PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BELTINCI, GORNJI PETROVCI IN ČRNA NA KOROŠKEM.

 

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

SOS opozorila pristojne glede prevozov osnovnošolskih otrok v novem šolskem letu 1/1

Skupnost občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, ministrico za izobraževanje, znanost in šport ter direktorja NIJZ naslovila opozorilo glede prevozov osnovnošolskih otrok v novem šolskem letu.

Z več dopisi smo že opozarjali na težave pri organizaciji brezplačnega prevoza učencev in otrok s posebnimi potrebami, ki so se zgodile ob ponovni vključitvi otrok v osnovne šole v mesecu maju in juniju, in sicer zaradi strogih Higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za izvajanje prevoza šolarjev v času epidemije COVID-19. Opozorili smo, da so in bodo občine zaradi priporočil NIJZ dodatno finančno kot tudi administrativno obremenjene.

Ker se približuje novo šolsko leto je navedena problematika ponovno aktualna, v kolikor bodo obveljala stroga priporočila in omejitve NIJZ glede razdalje med učenci na avtobusih in kombijih.

Pozvali smo, da pristojni državni organi v pogovoru (in upamo, da tudi čim prej sprejetih odločitvah) o načinu izvedbe pouka v novem šolskem letu obravnavajo tudi to problematiko in sprejmejo razumne, predvsem pa finančno vzdržne in izvedljive ukrepe in odločitve. O tem pa tudi nemudoma seznanijo občine, ki morajo informacije o načinu organizacije prevozov prejeti čim prej, da se ne bo ponovil scenarij v mesecu maju, ko so bile odločitve znane le nekaj dni pred uvedbo sprememb pouka.

Občine je SOS zaprosil za pisma podpore za projekt START 1/2

Ob že potrjeni projektni konzorcijski prijavi Skupnosti občin Slovenije z 12 občinami članicami na Inteligente Cities Challenge je SOS sedaj prejel še povabilo v mednarodni konzorcij za izvedbo projekta START – Network of SmarT locAl administRaTions, s katerim bo konzorcij kandidiral na razpisu, ki ga je objavila Evropska komisija na področju digitalnih rešitev za sodelovanje državljanov. Cilj tega  ukrepa je vzpostaviti mrežo lokalnih “laboratorijev” za podporo razvoju in uvajanju digitalnih inovativnih rešitev za sodelovanje državljanov pri oblikovanju politik in odločanju, kot tudi soustvarjanju in sodelovanju na področju javnih storitev na lokalni ravni.

ICC projekt in START se lepo dopolnjujeta, zato bi uspešna prijava lahko omogočila naložiti nekaj občinam zanimivih aplikacij v skupni repozitorij sodelovalnih orodij za občine. SOS že pozna nekaj skupnih potreb občin, npr. po orodju za pripravo razpisov, ali orodju za podporo izvedbi participatornega proračuna, v primeru uspešne prijave, bi te potrebe občin še podrobneje spoznali in poiskali razpoložljiva orodja na trgu.

Ker pa je skupni razpoložljivi proračun zgolj 1 mio eurov in bo za financiranje izbran le eden ali dva projekta je občine članice SOS zaprosil za pisma podpore. Veliko občin se je na prošnjo že odzvalo, za kar se SOS lepo zahvaljuje. Za občine, ki so sporočilo spregledale in so pripravljene izreči podporo projektu je vzorec pisma na voljo v Sekretariatu SOS (kontaktna oseba Saša Kek), rok je do 31. avgusta (v fizični obliki na naslovu SOS).

ZAKONODAJA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1E (EVA 2020-2550-0053).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog sprememb Stanovanjskega zakona pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja posredujete najpozneje do srede 19. 8. 2020, na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije 2/2

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o učinkoviti rabi energije in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Celotno besedilo predloga najdete TUKAJ.

Krovni cilj predloga zakona je povečati energetsko učinkovitost v vseh sektorjih družbe, da se zagotovi izpolnitev energetskih in podnebnih ciljev za leti 2030 in 2050. Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s krovnim ciljem, so še:

– pospešitev stroškovno učinkovite prenove obstoječih stavb;
– zanesljiva oskrba z energijo;
– učinkovita pretvorba energije;
– prehod na podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
– zagotavljanje energetskih storitev;
– zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
– ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, o porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
– zagotavljanje socialne kohezivnosti in
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 21.8.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Gradbenega zakona – PODALJŠAN ROK za pripombe 2/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek novega Gradbenega zakona (GZ -1) in ga posredovalo v javno obravnavo.

Na sledečih povezavah vam posredujemo:

Prosimo vas, da osnutek novega Gradbenega zakona pregledate in nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do PETKA, 4. 9. 2020 na naslov info@skupnsotobcin.si, prilagamo tudi obrazec za pripombe TUKAJ, ki ga lahko uporabite.

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 2/4

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji – povezava TUKAJ.

S predlaganim pravilnikom se v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu na novo opredeljuje pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. S predlaganim novim pravilnikom želijo zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.

Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi ustrezne priloge:

 • priloge 1 do 5 se nanašajo na besedilo pravilnika za splošne knjižnice,
 • priloga 6 na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti za visokošolske knjižnice,
 • priloga 7 je namenjena specialnim knjižnicam,
 • kazalniki in metodologijo za nacionalno knjižnico so določeni v prilogi 8.

Na podlagi pripravljenega predloga si želijo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do srede, 2. septembra 2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu 2/5

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA 2020-2030-0023). Predlagane spremembe zakona se nanašajo zlasti na:

 • optimizacijo postopkov imenovanj in napredovanj državnih tožilcev, vključno z uvedbo ene vrste naziva državnega tožilca na I. stopnji,
 • določnejšo ureditev razlogov za prenehanja državnotožilske funkcije,
 • krepitev samostojnosti in odgovornosti vodij državnih tožilstev za izvajanje nalog državnotožilske uprave (spremembe in dopolnitve glede dodelitve državnega tožilca, postopka imenovanja in razrešitve direktorja ter generalnega direktorja, nadzora državnotožilske uprave, podelitve priznanj javnim uslužbencem, določanja rokov hrambe dokumentarnega gradiva, ustanovitve in ukinitve zunanjih oddelkov ter združitev osebne evidence državnih tožilcev in centralne kadrovske evidence),
 • celovitejšo ureditev položaja, pristojnosti, organizacije in delovanja Državnotožilskega sveta (v okviru tega tudi pristojnosti ministrstva v razmerju do Državnotožilskega sveta, ureditev položaja samostojnega predlagatelja finančnega in kadrovskega načrta, uskladitev višine sejnin s sejninami Sodnega sveta),
 • nadgradnjo posameznih določb oziroma institutov (poslovanje v jeziku narodne skupnosti, pravni standard zahteve za odložitev oziroma prekinitev izvršitve odločbe, zahteva za uvedbo disciplinskega postopka in disciplinske kršitve, ex lege napredovanje v višji naziv, časovna dinamika sklicev pritožbenega kolegija, usposabljanje za vodstveno funkcijo in opravljanje izpita iz določb Državnotožilskega reda, pravosodni nadzor, katalog pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, pristojnosti Strokovno informacijskega centra, poravnalci),
 • prožnejšo ureditev vsebine letnega programa dela in statističnega poročanja o delu državnih tožilstev,
 • posodobitev varstva in obdelave osebnih podatkov, vključno z vzpostavitvijo pravnega okvirja za obračunavanje dela in materialnih stroškov, povezanih z reševanjem zavarovalniških zaprosil,
 • prenovo poglavja o Posebnem oddelku (pristojnosti vodje Posebnega oddelka, možnost imenovanih državnih tožilcev, trajna premestitev policistov v Posebni oddelek) in
 • ureditev postopka pritožbe zoper delo policistov Posebnega oddelka.

Za pregled gradiva in posredovanje vašega mnenja oziroma morebitnih pripomb prosimo najkasneje do četrtka, 3. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Besedilo predloga TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

UKINJANJE BANKOMATOV – Informacije občin 3/1

S strani več občin smo prejeli informacijo, da so v preteklem mesecu oz. dveh, prejele obvestilo banke (npr. Nove KBM) o odstranitvi bankomata.

Za namen enotnega nastopa, vas prosimo za informacijo ali je tudi vaša občina prejela takšno obvestilo.

Vaše odgovore potrebujemo čim prej, vendar ne kasneje kot do ponedeljka, 17. 8. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

VLADA

79. dopisna seja 4/1

Vlada je na svoji 79. dopisni seji sprejela:

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Že z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 je v 2. členu določeno, da se ukrepi, za katere ministrstvo odda javno naročilo v programskem letu 2020, ki se je začelo 1. avgusta 2019, izvedejo do 4. septembra 2020. Določba ni vključevala ukrepov, ki se izvajajo preko javnih razpisov.

V Uradnem listu RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020, sta bila objavljena dva javna razpisa, in sicer:

 • za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in
 • za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020.

Pri obeh javnih razpisih je bil rok za oddajo vlog do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2020. Po zaključenih javnih razpisih iz navedenih ukrepov se ugotavlja, da je smiselno, da se ponovno objavi nova dva javna razpisa, s katerima se upravičencem omogoči črpanje preostanka sredstev (evropskih in slovenskih).

 

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi

Vlada se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji. Vlada je odločila, da se te omejitve uporabljajo še naprej.

(vir: Vlada RS, ur)

DOGODKI DRUGIH

18.8./ Vabilo za občine | Javna razprava o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 5/1

Partnerji Mreže Stanovanja za vse organizirajo Javno razpravo o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki je v javni obravnavi do 20. avgusta 2020. Dogodek bo potekal 18. avgusta ob 14.00 na spletni platformi Zoom in prenosu v živo na Facebooku.

Z dogodkom želijo z gosti in udeleženci odpreti razpravo ter slišati širok nabor stališč. Te bodo nato preoblikovali v predloge in smernice ter jih v okviru javne razprave posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor. Vabilo na dogodek najdete TUKAJ.

Vsa dodatna vprašanja lahko naslovite na:
Nina Plevnik, IPoP – Inštitut za politike prostora, nina.plevnik@ipop.si, 059 063 683

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/2

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

21. - 29.9./ Študijski obisk na Hrvaškem 5/3

 • Kakšna je vloga občin pri lokalnem mladinskem delu na Hrvaškem?
 • Kakšno je mladinsko delo na Hrvaškem?
 • Kdo ga izvaja?  Kako projekt Europe Goes Local podpira mladinsko delo v tej državi?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Študijski obisk Hrvaške, od 21. do 25. septembra 2020. Udeleženci bodo spoznali najboljše prakse mladinskega dela v hrvaških občinah, točneje v Zagrebu, Karlovcu in na Reki in se imeli priložnost pogovoriti s tamkajšnjimi deležniki.

Aktivnost je namenjen občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine in lokalnim mladinskim delavcem in delavkam iz Slovenije in Litve in bo potekala v angleščini.

Udeležbo, vključno s potnimi stroški, financira nacionalna agencija Zavod Movit prek programa Erasmus+: Mladi v akciji. Za udeležbo ni starostne omejitve. Obisk bo izpeljan v primeru ustrezne epidemiološke situacije in ob spoštovanju ukrepov za zaščito in varovanje zdravja udeležencev.

Vabljeni k podrobnem ogledu aktivnosti in prijavi do 3. avgusta 2020! Več informacij: info@movit.si.

Več informacij in prijava: TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

NALAS išče strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo 6/1

Mreža združenj lokalnih oblasti Jugo-Vzhodne Evrope (NALAS) išče pristojnega regionalnega strokovnjaka za ravnanje s trdimi odpadki in upravljanje z vodo (angl. SOLID WASTE AND WATER MANAGEMENT), ki bo podpiral in prispeval pri zasnovi pilotne metodologije vključevanja načela enakosti spolov pri ravnanju s trdnimi odpadki in upravljanju z vodo na lokalni ravni.

Gre za aktivnost NALAS-ovega projekta “Spodbujanje e-učenja in razvoj regionalne baze znanja pri upoštevanju načela enakosti spolov”, ki ga podpira UN WOMEN v Makedoniji.

Več o prijavi si lahko preberete TUKAJ. Rok za oddajo prijave je 11. avgust 2020 do 16:30.

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 6/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 6/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Vprašalnik 7/1

SVRK je za načrtovanje prihodnjega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 sestavil vprašalnik, da tako sedanji in prejšnji upravičenci, ki program poznate pobližje, kakor tudi potencialni upravičenci tega programa podate vaša mnenja in stališča, katere so tiste vsebine, katere bi po vašem mnenju moral program nameniti več pozornosti (in sredstev).

Vprašalnik je torej namenjen vsem potencialnim prijaviteljem upravičenega območja programa.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku do 23.9.2020, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut. V naprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi s vprašalnikom, tem ali drugimi interregovimi programi, se lahko obrnete na Antona Harej anton.harej@gov.si ( tel 05 731 85 33).

Vprašalnik o digitalni zrelosti šol 7/2

V digitalnem stičišču 4PDIH skupaj s šolami načrtujejo njihovo digitalno preobrazbo, zato želijo najprej prepoznati in opredeliti njihove izkušnje ter potrebe. S tem namenom šole vabijo k izpolnitvi vprašalnika, ki bo pomagal pri načrtovanju aktivnosti učenja in poučevanja s pomočjo IKT v slovenskih osnovnih in srednjih šolah.

Anketa pomeni začetno fazo pri pripravi programov ter predlogov za konkretne ukrepe, ki bodo pomagali šolam, učiteljem in otrokom, da lažje ter bolj učinkovito vpeljejo in uporabljajo digitalna orodja in procese v poučevanju.

Vprašalnik je na voljo na povezavi: https://4pdih.com/digitalna-zrelost-sol/

(Vsaka šola naj vprašalnik izpolni le enkrat!)

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.