NOVICE SOS

Sklep Vlade RS – Višina povprečnine za leto 2019 1/1

Obveščamo, da se je Vlada RS na 8. redni seji dne 15. 11. 2018 seznanila s podpisanim Pismom o nameri – višina povprečnine za leto 2019 in da Vlada RS sklene z reprezentativnimi združenji občin Dogovor o višini povprečnine za leto 2019 z vsebino, ki je določena v Pismu o nameri.

Objavljamo sprejeti sklep Vlade RS in Pismo o nameri – višina povprečnine za leto 2019.

Premisleki o uvajanju davka na nepremičnine 1/2

V sredo, 14. 11. 2018, je SOS organizirala sestanek članic in članov vladnega Projektnega sveta za uvedbo davka na nepremičnine z namenom medsebojnega preverjanja stališč in pogledov na predlagana gradiva, ki so jih pripravili na Ministrstvu za finance. Prisotni so se med drugim opredeljevali tudi do idej, ki se pojavljajo v »zakulisju« oz. se pojavljajo kot predlogi različnih interesnih skupin. Med drugim tudi glede možnosti, da bi za vse nepremičnine obveljala enaka davčna stopnja, glede česar so soglasno izrazili ostro nasprotovanje. Izrazili so tudi pričakovanje, da bo nov model davka na nepremičnine iz obdavčitve izvzel občinske nepremičnine in, da bodo davčne stopnje določene tako, da bodo sredstva, ki jih bodo občine prejele, ustrezala vsaj zdajšnjih pobranim sredstvom iz naslova NUSZ. Pri tem pa ni mogoče pristati na to, da bi nekatere občine iz naslova novega davka na nepremičnine pridobile manj finančnih sredstev kot jih zberejo iz naslova NUSZ sedaj. Zato je potrebno iskati takšne rešitve, ki ne bodo finančno slabile občin, pa tudi takšne, ki bodo občinam navkljub vsemu dopuščale neko temeljno avtonomijo pri vodenju razvojne politike. Dogovorjeno je bilo, da se bodo o vseh novostih na področju uvajanja davka na nepremičnine redno usklajevali in dogovarjali rešitve, ki bodo ustrezne za vse občinam.

Odličen odziv občin k sodelovanju za skupno kandidaturo za EU sredstva 1/3

V prejšnjem tednu smo poslali vsem občinam povabilo k sodelovanju za skupno kandidaturo za EU sredstva s projekti na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Odziv je odličen, nezavezujoč interes je izrazilo več kot 50 občin. Kljub dobremu odzivu, smo se z Greenpeace dogovorili, da zaradi obilice obveznosti v občinah ob lokalnih volitvah, rok za oddajo interesa podaljšamo do konca prihodnjega tedna, do petka, 23. novembra 2018.

V kolikor ste spregledali oziroma pogrešate pisno povabilo, ki je bilo po elektronski pošti naslovljeno na vse občine, se obrnite na sasa.kek@skupnostobcin.si.

40 let Alpe – Jadran 1/4

Delovna skupnost Alpe-Jadran (DS-AJ) je bila ustanovljena 22. novembra 1978 v Benetkah. Ustanovne članice so bile: Bavarska, Furlanija-Julijska krajina, avstrijska Koroška, Hrvaška, Gornja Avstrija, Salzburg (aktivna opazovalka), Slovenija, avstrijska Štajerska in Veneto. Delovna skupnost Alpe-Jadran je od ustanovitve dalje postopoma spreminjala svoje značilnosti. Zaradi širitve EU so se množila področja delovanja in z vstopom še zadnje članice, Republike Hrvaške v EU, je osnovno vsebinsko in organizacijsko delovanje DS-AJ nekako zaključilo svoje poslanstvo. S tem se je odprla potreba po zgraditvi bolj fleksibilnega okvirja in novih vsebinah z učinkovitimi idejami in produktivnim sodelovanjem. Preoblikovana medregionalna organizacija Zveza Alpe Jadran, katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije bo visok jubilej obeležila z več dogodki, osrednji je mednarodna konferenca » 40 let sodelovanja na področju Alpe-Jadran, včeraj, danes, jutri”, ki bo potekala v Varaždinu, 20. novembra 2018. Konference se bo udeležil predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek.

Več o 40. obletnici Alpe – Jadran na tej povezavi.

 

Vprašanje MJU glede prenove informacijskega sistema z podporo upravljanju z dokumenti 1/5

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je objavljena informacija glede prenove informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom.

Cilj tega projekta piše, da je uvesti v javno upravo enotno, tehnološko prenovljeno, potrebam javnih uslužbencev prilagodljivo, enostavno nadgradljivo in napredno informacijsko rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, nameščeno na centralno informacijsko infrastrukturo Ministrstva za javno upravo kot centralno spletno informacijsko rešitev.

Glede na to, da so občine sestavni del javne uprave in da tako kot državna uprava težijo k opravljanju svojih nalog hitreje in učinkoviteje v elektronski obliki, in glede na dejstvo, da občine sprašujejo, ali bodo lahko tudi občine uporabljale informacijsko rešitev poimenovano Krpan, smo se z vprašanjem obrnili na ministrstvo.

Prosili smo za odgovor, ali bo lokalna samouprava upravičena do uporabe Krpana in če da, kdaj in pod kakšnimi pogoji.

Orodja, ki jih občine sedaj uporabljajo se od občine do občine zelo razlikujejo, tudi zadovoljstvo z njimi je različno, nekatere so zadovoljne, nekatere, med njimi predvsem uporabnice SPIS, nestrpno čakajo zamenjavo. Zato smo ministrstvu priporočili, da občinam novo orodje, ki je financirano iz EU sredstev, čim prej ponudijo v uporabo, same pa bodo na podlagi pogojev sprejele odločitev o uporabi.

Odgovor ministrstva še čakamo.

Solidarnost v ekonomski krizi- konferenca projekta SOLICRIS 1/6

V četrtek 15. novembra je v Sarajevu potekala delavnica z naslovom Solidarnost v ekonomski krizi, ki jo je v okviru projekta SOLICRIS, katerega cilj  je ustvarjanje mreže za pomoč v kriznih časih med občinami, regijami, državami, društvi in prebivalci. V prijavi projekta smo identificirali 7 možnih kriznih situacij (naravne nesreče, terorizem, politične krize, ekonomske krize, socialne krize, zdravstvene krize in mednarodne krize). Na vsako od navedenih kriznih situacij bo izvedena delavnica, v okviru katere se bodo izdelali načrti za solidarnost in načrti za upravljanje kriznih situacij.

Predstavnikom projektnih partnerjev iz Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije je bil na tokratni delavnici predstavljen vzrok za nastanek finančne krize, prikaz aktivnosti za ublažitev posledic in izzivov ter ukrepov v času finančne krize. V sklopu delavnice je bila predstavljena tudi vloga občin kot ključnih deležnikov pri izhodu iz gospodarske in finančne krize, česar se države premalo zavedajo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Redne lokalne volitve 2018 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta 2/1

Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo je pripravilo pojasnila o nujnih aktivnostih po glasovanju na rednih lokalnih volitvah 2018. Pojasnilo obsega:

 • konstitutivna seja,
 • izplačilo nadomestil volilnim organom,
 • nezdružljivosti funkcij,
 • mandat članov svetov javnih zavodov,
 • pravice poklicnih funkcionarjev po prenehanju mandata in
 • pravice po razrešitvi s položaja tajnika občine.

Pojasnilo si lahko preberete na sledeči povezavi:

Pojasnila o nujnih aktivnostih po glasovanju na rednih lokalnih volitvah 2018

Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov – 2. izdaja pojasnila 2/2

Obveščamo, da Finančna uprava RS objavila dopolnjeno pojasnilo o davčni obravnavi dohodkov članom volilnih organov, v katerem je vključena sprememba, določena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Državna volilna komisija, št. 040-5/2018-7 z dne 8. 11. 2018) in Uredbo o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS, št 71/18).

Pojasnilo najdete na sledeči povezavi:

Dohodki članov volilnih organov – 2. izdaja pojasnila

Plačilo članom za delo v volilnem odboru – obdavčitev dohodkov – obvestilo DVK

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2/3

Ministrstvo za obrambo nam je v pregled posredovalo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. V predlogu Zakona se spreminjajo pogoji za dodaten za stalnost, ki se v skladu z dogovorom s sindikati poenoti z ostalimi uniformiranimi poklici.

Strošek za občine je ocenjen (na podlagi podatkov 12 zavodov poklicnih gasilcev) v višini 144.000€ na leto. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvo si lahko preberete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslovmiha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 19. novembra 2018. 

Predlog pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture 2/4

S strani MZI Direktorata za kopenski promet smo prejeli v pregled predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki se izdaja na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18).

Predlog Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 19. novembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek Programa razdelitev sredstev Sklada za podnebne spremembe 2/5

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljen Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.

Objavljena je tudi priloga!, v kateri je na 46 straneh pripravljen osnutek Programa razdelitev sredstev Sklada za podnebne spremembe po namenih in ukrepih za 2018 in 2019.

Sredstva Sklada za podnebne imajo specifičen namen prispevati k blaženju (tj. zmanjševanju emisij toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje (na vplive podnebnih sprememb).

Program za leto 2019 je zastavljen tako, da so obrazloženi le novi ali posodobljeni ukrepi po upravičenih namenih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019, saj so ukrepi že obrazloženi in ovrednoteni v programih porabe sredstev sklada iz prejšnjih let.

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na SOS, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do petka, 23. novembra, saj je rok za oddajo pripomb na MOP že v ponedeljek, 26. novembra 2018, na e-naslov: gp.mop@gov.si, kamor jih seveda lahko tudi neposredno pošljete.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 2/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov je možno preko spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD«.
Uporabniško ime: aglo2018
Geslo: aglo2018

Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 5.12.2018, pripombe zbiramo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 2/7

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu s prilogami, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 11.12.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V kolikor imate težave z odpiranjem dokumentov prilagamo tudi povezavo na spletno stran e- demokracije, do katere lahko dostopate s klikom tukaj.

 

 

 

 

DOGODKI SOS

19.11. / Načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih 3/1

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita v okviru Akademije družbenih inovacij na delavnico na temo NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH UČINKIH, ki bo dne 19. 11. 2018, od 10.30 do 16.30 v Tkalki, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor.

Z namenom krepitve potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razmah socialne ekonomije bomo v sklopu Akademije družbenih inovacij, izvedli delavnico, na kateri se boste seznanili s tem, kako skupaj z deležniki v družbeno inovacijskem prostoru ovrednotiti družbene učinke družbenih inovacij.

Še zlasti socialni podjetniki morate izmeriti družbeni učinek svojih inovacij, da bi ugotovili, ali so vaše rešitve učinkovite. Tudi financerji družbenih inovacij so zainteresirani za merjenje družbenega učinka, da se lažje odločijo, katero rešitev finančno podpreti. Ne nazadnje morajo tudi snovalci politik poznati oceno učinka družbeno–podjetniških pobud, da lahko prilagodijo svoje politike tako, da bodo prispevale k uresničevanju najbolj obetavnih družbenih inovacij.

Na delavnici boste spoznali orodja, s katerimi se merijo družbeni učinki pobud za družbene inovacije, ugotovili, kako lahko meritve družbenega učinka uporabite za izboljšanje svojih izdelkov in storitev ter se udeležili načrtovanja in merjenja in učinkov na izbranih primerih.

Predavanje poteka v sklopu delavnice Fundacije Prizma, organizirane v okviru projekta SocioLab. Z združitvijo programa usposabljanja iz obeh projektov vam želimo zagotoviti celovito vsebino ter primere iz domačega in tujega okolja. Z nami bo izkušena predavateljica, Dolores Kores, ki odlično pozna načrtovanje, merjenje in poročanje o družbenih učinkih.

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za prehrano in osvežitve.

Program si lahko ogledate s klikom tukaj 

20.11. / Podelitev koncesije in “in house” naročila 3/2

Lokalne skupnosti se redno soočate z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujete pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Zato Skupnost občin Slovenije vabi na na delavnico “Podelitev koncesij in “in house” naročila“, ki bo potekala v torek, 20. novembra 2018 s pričetkom ob 10. uri v prostorih M hotela Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Obstoječa zakonodaja, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse so instituti, ki bodo kot svojstven problem obravnavani na delavnici. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici.

Na delavnici bo prikazana tudi obvezna vsebina odločb, katere morate občine kot koncedent, skladno s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdati do 17. 12. 2018.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi: VABILO

21.11. / Konstitutivna seja občinskega sveta – Vabilo na strokovni posvet za direktorje občinskih uprav 3/3

   

Po opravljenih lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov. Da bi potrjevanje mandatov občinskih svetnikov in župana teklo čim bolj tekoče in s pravilno uporabo določb statutov občin in poslovnikov občinskih svetov, bo Ministrstvo za javno upravo za direktorje občinskih uprav  oziroma tajnike občin organiziralo strokovne posvete, ki bodo na treh različnih lokacijah po Sloveniji. Omenjeni posveti bodo v:

 • torek, 20.11.2018 v sejni dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • sredo, 21.11.2018 v Razstavišču Urban (MOM), Grajska ulica 7, Maribor in
 • četrtek, 22.11.2018 v Pretorski palači (dvorana občinskega sveta), Titov trg 3, Koper.

Vsi trije posveti se bodo pričeli ob 09.30 uri. Predlagamo vam, da se prijavite na enega od dogodkov, prijavnice pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici.

Tukaj najdete:

PROGRAM

PRIJAVNICA – Ljubljana

PRIJAVNICA – Maribor

PRIJAVNICA – Koper

 

22.11. / NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019 3/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo vabi na posvet “NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019”, ki bo potekal v četrtek, 22. novembra 2018, ob 10.00 v M hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Posvet bo tudi priložnost za neformalni pogovor o izkušnjah občin o NUSZ v letu 2018, o predlogih za izvajanje NUSZ v letu 2019 in o tem kako se pravilno lotiti sprejema odloka, ki bo glede na razmere morda uporaben in potreben tudi za leto 2020.

Vabilo s programom.

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 3/5

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/6

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

POVPRAŠEVANJE

Evalvacija nove prostorske in gradbene zakonodaje: spletna anketa MOP za občine 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor je pristopilo k projektu evalvacije dosedanjega izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje preko spletne ankete (dopis MOP), ki je za občine objavljena na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/186279.

Prosimo, da anketo izpolnite in na tak način prispevate k spremljanju in analizi zakonodaje, tako da bodo njene morebitne spremembe in drugi ukrepi temeljili na čim bolj reprezentativnem vzorcu strokovnih izkušenj in ocen.

Anketa bo aktivna do 23. novembra 2018.

 

DOGODKI DRUGIH

20.11./ Predstavitev prvih rezultatov projekta »Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za okolje organizirata predstavitev prvih rezultatov projekta Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju (OPS21). Za načrtno, strokovno vodeno in s tem ustrezno prilagajanje podnebnim spremembam, ki temelji na podatkih o oceni podnebnih sprememb v Sloveniji v prihodnje, je ključno poznati ocene o velikost, globini in širini izraženosti posameznih vplivov podnebnih sprememb na geografskem področju Slovenije. Na vprašanja, katere so spremembe podnebja, ki jih pričakujemo na območju Slovenije, v kolikšni meri se bodo izrazile ter ob kakšnih predpostavkah in s kolikšno negotovostjo jih ocenjujemo, odgovore ponuja projekt OPS21.

Vabilo in program.

Odprto za javnost. Udeležbo na dogodku je treba zaradi prostorskih omejitev rezervirati preko spletnega obrazca.

 

29.11./ Informativni dan ob 3. razpisu programa Podonavje 5/2

V četrtek, 29. novembra bo v Ljubljani potekal nacionalni informativni dan ob 3. razpisu programa PodonavjeDo vključno 26. novembra 2018 lahko svojo udeležbo registrirate preko prijavnice na povezavi.

Tretji razpis programa Interreg DANUBE se bo uradno odprl konec decembra 2018 oz. v začetku 2019 in zaprl po 40 dnevih. Objavljena je tudi že razpisna dokumentacija in »Information Factsheets« o specifičnih ciljih, kjer so posamezni cilji ozko omejeni. Razpis je dvostopenjski, trajanje projekta do 30 mesecev, v njem mora sodelovati najmanj troje finančnih partnerjev iz treh različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države EU.

Program organizira štiri tematske dogodke, na katere se lahko prijavite na programski spletni strani.

 1. Bukarešta, 4. decembra: SC 3.1 transport in SC 2.3 ekološki koridorji;
 2. Praga, 14. decembra: SC 2.1 upravljanje z vodami; SC 2.2 naravna in kulturna dediščina; SC 3.2 energija;
 3. Stuttgart, 19. decembra: SC 1.1 okvirni pogoji za inovacije in SC 1.2 kompetence;
 4. Bratislava, 15. januar: SC 4.1  Institucionalna zmogljivost.

Vabilo s programom.

6.12./ Vabilo na 2. Konferenco »Programa projektov eProstor« 5/3

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 – 2021 pripravila »Program projektov eProstor«. V okviru projekta pripravljajo 2. konferenco »Programa projektov eProstor«, ki bo potekala v četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri, v Hiši EU.

Na dogodek se je potrebno obvezno predhodno prijaviti. Povezave na prijavni obrazec so na vabilu tukaj. 

Več informacij pa najdete tudi na tej povezavi.

7.12. / Izobraževanje “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami” 5/4

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za zaposlene na občinah, ki pri svojem delu uporabljate prostorske podatke?

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi podatke zemljiškega katastra in katastra stavb. V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi vse ostale prostorske podatke.

Izobraževanje bo potekalo 7 decembra 2018, od 9. do 12. urev prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana in bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 0590 96 684 ali pišete na elektronski naslov marijana@digidata.si.

Link za spletni obrazec za prijavo je tukaj.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/5

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 29.11.2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov
 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

8. Redna seja Vlade RS 6/1

Podpis pisma o nameri z občinami

Vlada se je seznanila s podpisom pisma o nameri s predstavniki občinskih združenj glede določitve višine povprečnine za leto 2019. Dogovor z vsebino, ki je določena v pismu o nameri, bo s predstavniki reprezentativnih združenj občin v skladu s sklepom vlade podpisal minister za finance dr. Andrej Bertoncelj.

Predstavniki vlade in občinskih združenj so 7. novembra 2018 po nekaj tedenskih usklajevanjih podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za leto 2019. Dogovorjena povprečnina bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili konstruktivni in so pripeljali do rešitve, sprejemljive za obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.

Pismo o nameri predvideva tudi, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.

Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter dogovorili nadaljnje ukrepe.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah

Vlada je sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije k Predlogu priporočila v zvezi z Globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter obveščanju javnosti in Državnega zbora o mednarodnih zavezah, ki se nanašajo na meddržavne nezakonite migracije, in ga pošlje Državnemu zboru.

Vlada še naprej podpira Globalni dogovorom o migracijah, saj meni, da je sprejem Globalnega dogovora o migracijah pozitiven za Republiko Slovenijo.

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Vlada je izdala Uredbo spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Spremenjena uredba zagotavlja usklajenost s pravnim redom EU. Tako je med drugim v spremenjeni uredbi črtana določba, ki vsakemu proizvajalcu prepušča možnost odločitve, da v ceni EEO, ki jo daje na trg, ločeno prikaže stroške zbiranja in obdelave OEEO. Direktiva 2012/19/EU takšne možnosti ne dopušča, država članica EU lahko izbere le med možnostjo, da proizvajalcu naloži ali ne naloži obveznosti ločenega prikaza stroškov ravnanja z OEEO.

Predlog stališča o predlogu evropske direktive o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o Predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev) – Prispevek Evropske komisije k srečanju voditeljev v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018 – 12099/18.

Republika Slovenija načelno podpira novi predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev). Republika Slovenija ima na besedilo predloga direktive nekaj pripomb, ki jih bo uveljavila med pogajanji.

Izvajanje vladne migracijske strategije

Vlada je sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije vlade na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij. Medresorska delovna skupina bo pripravila strategijo na področju migracij. Ta bo opredelila cilje, usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora skupina pripraviti do konca junija 2019.

Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Vlada je s ciljem večje učinkovitosti dela prilagodila članstvo in naloge Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin, ki bo v novem mandatu ciljno usmerjeno v uveljavitev novega sistema obdavčitve nepremičnin.

V mandatu preoblikovanega projektnega sveta bo delo ciljno usmerjeno v pripravo sistemske prenove in uveljavitve novega sistema obdavčitve nepremičnin, t.j. v pripravo in uveljavitev zakona o davku na nepremičnine ter v operativno pripravo na izvedbo davka na nepremičnine ter v izvedbo prve odmere davka na nepremičnine, ki se načrtuje v letu 2020. Poleg tega bo projektni svet še naprej spremljal izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin in zagotavljanja podatkov zanj. Delno spremenjenim nalogam preoblikovanega projektnega sveta sledi tudi prenovitev in kadrovska razširitev le tega s ciljem čim bolj kakovostnega strokovnega dialoga med različnimi deležniki. V zvezi s tem je treba posebej opozoriti na razširjeno sestavo predstavnikov lokalnih skupnosti, ki so v sistemu davka na nepremičnine pomemben sogovornik.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096

Razpis programa obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2019 7/2

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Prijave je treba vložiti najkasneje do 17. decembra 2018.

Razpis in prijavnica.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/3

Na spletni strani programa MED: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/ je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-proposals-amendment-to-the-31-tor/ pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/4

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

TRETJA ŠTEVILKA eNOVIC PROJEKTA ePROSTOR 8/1

Izšla je nova številka eNovic projekta: »Program projektov eProstor«, v kateri lahko preberete informacije o prenovljenem SLOVENSKEM GEOPORTALU, zaključeni 1. fazi izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza, izobraževanju na temo prehoda v novi koordinatni sistem D96/TM in novega Pravilnika o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, delavnici za vzdrževanje metapodatkovnih opisov zbirk prostorskih podatkov ARSO,…

Besedilo najdete tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.