V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŠENTJERNEJ, BOHINJ IN SEŽANA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Kungota: Obnovljen vaški trg postal prostor druženja 1/1

Financiranje: Sklad ESRR in Občina Kungota

Izvedba: 2020

Na Vaškem trgu Plintovec, osrednjem trgu v središču občine Kungota, se odvijajo športne in kulturne prireditve, vključno s festivalom Veseli december v Kungoti ter tematske tržnice. V senci krošenj starih brez je to prostor za druženje in srečanja občanov, za brskanje po knjigah iz Knjižnice na prostem, za sončenje na lesenih ležalnikih ali osvežitev ob vodni fontani.

Foto: Občina Kungota

NOVICE SOS

Dosegli izvajanje javne službe odvoza povoženih živali s cest in železnice po starem sistemu 2/1

S 1. 7. 2022 je začela veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22). Spremenjena uredba v povezavi z nekaterimi drugimi podzakonskimi predpisi nalogo in stroške zbiranja in odvoza trupel živali prenaša na upravljavce cest in železnice, v tem okviru tudi na 212 občin. Uredba, ki je bila potrjena v marcu tega leta z občinami oz. skupnostjo in združenji ni bila usklajevana, naloge so se prenesle na občine potihoma, brez prenosa sredstev, za prenos nalog smo izvedeli šele na sestanku z UVHVVR dne 27. 7. 2022. Prenosu nalog in stroškov na občine ter takšnemu načinu dela smo v Skupnosti občin Slovenije ostro nasprotovali, tako na samem sestanku, ki smo ga predstavniki občin protestno zapustili, kakor tudi s protestnim dopisom upravi in Ministrstvu za okolje in prostor.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes (11. 8. 2022) sporočila, da je zaradi » težav pri implementaciji odvoza povoženih prostoživečih živali s cest in železnic« sprejela odločitev, da bodo zagotovili odvoz povoženih živali še naprej v okviru javne veterinarske službe, ki se financira iz proračuna RS. V ta namen bodo zato v najkrajšem možnem času ustrezno dopolnili in uskladili zakonodajo, ki ureja to področje. V praksi to pomeni, da od petka 12. 8. 2022 dalje trupla povoženih prostoživečih živali, pri katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu.

V Skupnosti občin Slovenije vsekakor pozdravljamo takšno odločitev.

NOVICE DRUGIH

NIJZ pripravil priporočila za organizacijo prireditev in dogodkov 3/1

Obveščamo vas, da so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužb z novim koronavirusom na prireditvah dogodkih. Priporočila gre upoštevati tudi za športne prireditve in dogodke.

Priporočila, ki so jih na NIJZ-ju objavili na spletni strani, so razdeljena na dva scenarija.

NIJZ poziva k upoštevanju splošnih, že dobro poznanih priporočil, kot so vzdrževanje medosebne razdaljepravilno umivanje rokrazkuževanje rokizogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust)higiena kihanja in kašlja ter učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov.

Pojasnila glede legalizacije objektov 3/2

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljnjem besedilu GZ-1) za večino objektov oziroma gradenj določa obveznost pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. Za ureditev pravnega stanja nedovoljenih (nelegalnih, neskladnih ali neskladne uporabe) objektov oziroma gradenj zakon poleg možnosti urejanja pravnega stanja po redni poti, omogoča posebne postopke legalizacije ali posebne postopke pridobivanja uporabnega dovoljenja ali domneve o izdanem gradbenem oziroma uporabnem dovoljenju po zakonu, kar velja za objekt, del objekta, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je pripravil pojasnila glede legalizacije objektov.

ZAKONODAJA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 4/1

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do petka 16. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 4/2

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 99/22, dne 22. 7. 2022, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Uredba). Skladno z uveljavitveno določbo je začela Uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 23. 7. 2022.

Celotno besedilo Uredbe je dostopno na povezavi TUKAJ.

Vabilo na javno razgrnitev in javne obravnave območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov 4/3

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so pripravili osnutke območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave, ki so dostopni preko spletne strani ZGS (ZGS > Delovna področja > Gozdnogospodarsko načrtovanje > Obnova 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov > Javne razgrnitve GGN GGO, LUN LUO in okoljskih poročil), kjer je za posamezen načrt in okoljsko poročilo z dodatkom dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb.

V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na sedežih območnih enote in informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko kontaktov zapisanih v preglednici na spletni strani.

Obveščamo vas, da bo javna razgrnitev potekala med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022, hkrati pa vas vabimo na javne obravnave osnutkov GGN GGO, LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave, ki bodo potekale med 25.8. in 2.9. po razporedu zapisanem na spletni strani ZGS.

Na javne obravnave se je potrebno prijaviti preko kontaktov navedenih na spletni strani ZGS.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v medresorski obravnavi 4/4

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe so med drugim:

  • dopolnitev definicije – kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi delavec, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika
  • v 15. členu ZEPDSV se črta rok, v katerem mora delodajalec ZZZS posredovati podatke o zaposlenih delavcih
  • v evidenco o izrabi delovnega časa se po novem vpisuje podatek o času prihoda delavca na delo in odhoda delavca z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje (teden, mesec, leto oz. posamezno referenčno obdobje)
  • predlaga se obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa v elektronski obliki, s tem, da se ta obveznost začne uporabljati po vzpostavitvi informacijske podpore za elektronsko vodenje
  • predlaga se obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa ter da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco
  • dodaja se sankcijo za odgovorno osebo za primer kršitve opustitve vodenja, hrambe ali posodabljanja evidenc, ki jih vodijo delodajalci (150,00 – 2000,00 Eur za odgovorno osebo lokalne skupnosti).

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) posredujte najpozneje do 24. 8. 2022, na naslov info@skupnostobcin.si. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 4/5

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja možnost za dodatno opremljenost enot.

 

V okviru medresorske obravnave smo na Ministrstvo za obrambo že posredovali predlog Skupnosti občin Slovenije, v katerem predlagamo, da se stroški povrnejo tudi domačim silam ZIR in ne zgolj silam ZIR, ki pridejo na pomoč. Prav tako smo predlagali, da se kot upravičenke za povračilo stroškov doda občine, ki prav tako imajo stroške pri sodelovanju na intervenciji.

Celotna pripomba Skupnosti občin Slovnije se nahaja tukaj.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do petka 2. septembra 2022 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 4/6

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Primarni cilj predloga zakona je uskladitev ureditve sodnega registra s pravili EU, natančneje z  Direktivo (EU) 2019/1151 in Direktivo (EU) 2019/2121.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 8. 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Zaključeno povpraševanje o pregledu lokalnih strategij za mlade 5/1

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov. Dokumente smo zbirali do 19. 8. 2022 in so v zbirni obliki dostopni tukaj. 

DOGODKI SOS

31.8. / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov 6/1

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. Posebno pozornost na izobraževanju bomo namenili povračilu stroškov občinskih svetnikov.

O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike
9.45 – 10.30 Povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

30.8. / Turistični panel Nestabilnost kot edina konstanta na Blejskem strateškem forumu 2022 7/1

Slovenska turistična organizacija vabi na turistični panel Nestabilnost kot edina konstanta, ki se bo na Blejskem strateškem forumu 2022 odvijal 20. avgusta 2022 ob 10. uri v Grand Hotelu Toplice.

Po uvodnem nagovoru s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaža Hana in direktorice Slovenske turistične organizacije, mag. Maje Pak ter predstavitvah, bo sledila okrogla miza, na kateri bodo tokrat sodelovali:

Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT;
Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij (United States Tour Operators Association – USTOA);
Eric Dresin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association – ECTAA);
Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet in
Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo, UNWTO.

Prijave so odprte do četrtka, 18. avgusta 2022. >Več informacij najdete TUKAJ.

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode 7/2

Vljudno vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje o javnem naročanju živil, ki ga bo v dveh terminih izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Izobraževanje je v prvi meri namenjeno javnim zavodom, vendar pa tovrstna javna naročila pogosto v imenu javnih zavodov izvajajo občine, zato vabijo k udeležbi tudi občine.

Izobraževanje bo izvedeno v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpekcijo za kmetijstvo in pravno strokovnjakinjo za javno naročanje, odvetnico Majo Prebil.

1. Termin: sreda 24. 8. 2022 ob 9.00-12.00 PRIJAVA
2. Termin: četrtek 25. 8. 2022 ob 9.00-12.00 PRIJAVA

V primeru, da vam nobeden izmed terminov ne ustreza, to sporočite na zejn.mop@gov.si  in bodo organizirali še dodatni – tretji termin v septembru.

Celoten programa dogodka je dostopen na povezavi TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za pridobitev in podaljšanje nazivov Mladim prijazna občina 8/1

Inštitut za mladinsko politiko razpisuje že enajsto leto zapored natečaj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

Vsako leto se zemljevid Slovenije obarva z novimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 35 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2022 na področju mladine še bogatejša. Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do petka, 19. avgusta 2022, prijavite na javni poziv za pridobitev certifikata. Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2022–2026 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.

Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področjem lokalnih mladinskih politik. Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Rozana Mužica, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si).

Javni poziv 2022

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/2

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 8/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.