V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE METLIKA, MAKOLE IN SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Konstitutivna seja občinskega sveta 1/1

Dne 21. 11. 2018 je v Mariboru potekal strokovni posvet za direktorje občinskih uprav na temo konstitutivne seje občinskega sveta. Predstavniki Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo so na posvetu udeležence seznanili o sklicu in izvedbi prve konstitutivne seje novoizvoljenih občinskih svetov in začetek opravljanja funkcije novoizvoljenega župana, o nezdružljivosti funkcij določenih v Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in o pravicah funkcionarjev po prenehanju mandata.

Gradivo iz posveta:

In dodatna pojasnila:

Redne lokalne volitve 2018 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta

Kako odmeriti NUSZ v prehodnem letu 2019 1/2

V četrtek, 22.11.2018 je v Ljubljani potekal posvet z naslovom »Naloge občin v letu 2018 za kakovostno izvedbo NUSZ v prehodnem letu 2019«, ki ga je organizirala SOS v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije in Finančno upravo Republike Slovenije. Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka na Ministrstvu za finance je uvodoma pozdravila navzoče in povedala nekaj o pomenu NUSZ predvsem v prehodnem obdobju do uveljavitve davka na nepremičnine. Barbara Radovan, generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor je v nadaljevanju izpostavila ključne poudarke in opozorila občine na kaj morajo biti pozorne pri pripravi NUSZ za leto 2019.

Mag. Sonja Urankar z generalnega finančnega urada (FURS) je izpostavila ključne poudarke in aktivnosti občin pri pripravi podatkov za FURS za uspešno izvajanje odmere NUSZ. Spomnila je, da davčni organ izda odločbo o odmeri NUSZ na podlagi podatkov občine do 31.marca za tekoče leto oziroma v treh mesecih po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. Za leto 2019 pa priporočila posredovanje podatkov v prvih mesecih leta, da bo odmera izvedena najkasneje do jeseni 2019. Predstavila je tudi aktivnosti FURS pri odmeri NUSZ, v nadaljevanju pa še pritožbeni postopek in statistiko vezano nanj ter najpogostejše pritožbene razloge in sodno prakso.

Lidija Balantič z Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (MOP) je predstavila pravne podlage, ki veljajo po uveljavitvi ZureP-2 in GZ in jih morajo občine uporabljati pri pripravi novih odlokov NUSZ. Posebej je opozorila na zakonodajno ureditev nadzora zakonitosti in udeležence seznanila kako poteka postopek izvedbe naknadnega nadzora. Povedala je, da bodo za leto 2019 izbrali novih 12 občin za naknadni nadzor, ki jih bodo o tem obvestili v mesecu decembru 2018. Zaključila je z opozorili glede najpogostejših nepravilnosti, ki so jih zaznali pri pregledu odlokov (neupravičene oprostitve plačila NUSZ, napačen način zajema podatkov…) in opozorila na pasti »prehodnega obdobja«, saj je napovedovanje davka na nepremičnine tudi razlog za prelaganje problema ureditve NUSZ.

Marko Novak, FIABCI (Slovensko nepremičninsko združenje) je predstavil predloge in cilje za izboljšanje meril za odmero NUSZ za leti 2019 in 2020. Izhajal je iz ugotovitvenih analiz, ki so jih opravili za Slovenijo. Predstavil je tudi kako so se lotili prenove odloka za MO Maribor. V nadaljevanju je predstavil predlog izboljšanega sistema NUSZ tako imenovan NUSZPO, ki  bi slonel na dopolnjenih in konkretiziranih merilih s katerimi se bi približali ciljem in merilom, ki so bila strokovno obdelana za vrednotenje in prenovo sistema obdavčitve.

Ema Pogorelčnik je predstavila sistemske ukrepe ZEN-A in ukrepe za izboljšavo kakovosti podatkov REN. Posebej je opozorila, da morajo občine do 30.1.2019 uskladiti meje občin in meje parcel ter sporočiti pripombe na GURS. V kolikor občine tega do roka ne bodo uspele narediti pa naj sporočijo GURS, do kdaj bodo lahko.

Mag. Tomaž Černe, FIABCI je predstavil nekatere naloge občin in podal oceno uporabe različnih podatkov pri njihovem izvajanju, zbirke prostorskih aktov in e-poslovanje pri prostorskem načrtovanju, evidence javne cestne in železniške infrastrukture,  evidence stavbnih zemljišč, pilotni primer vzpostavitve evidenc in učinke vzpostavljanja evidenc za izvajanje nalog občin.

Dogodek je izvrstno povezoval Jože Novak z Ministrstva za finance in vodja Projektne skupine za izvedbo projekta nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ki je izpostavil ključne zaključke predstavljenega in vključil v razpravo tudi predstavnike občin, ki so opozorili predvsem na konkretne težave, ki se pojavljajo na terenu. S strani občin je bil podan tudi predlog, da glede na nezanesljivost sprejema Davka na nepremičnine v letu 2020 in glede na težave občin z odmerami, naj se pripravi osnutek Zakona o poenostavljeni odmeri NUSZ, ki bi temeljil na podatkih REN in bi imel zakonsko določen razpon odmere po posameznih dejavnostih/namenih uporabe.

Več lahko preberete v gradivu s posveta:

Podelitev koncesije in “in house” naročila 1/3

Dne 20. 11. 2018 je v Ljubljani potekala delavnica »Podelitev koncesij in »in house« naročila«. Na dogodku sta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Obstoječa zakonodaja, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter pestre sodne in pravne prakse so instituti, ki so bili predstavljeni in obravnavani. Predavatelja sta odgovorila tudi na veliko vprašanj, na katere pa pogosto ni enoznačnega odgovora.

Z okoljskim ministrom o razdelitvi podnebnega sklada 1/4

Minister za okolje in prostor, Jure Leben je povabil ključne deležnike, med njimi tudi Skupnost občin Slovenije na posvet pred zaključkom javne obravnave osnutka Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. Sestanka, ki je bil 23.11.2018 sta se iz SOS udeležila Iztok Mori, direktor občinske uprave MO Velenje in Saša Kek iz Sekretariata SOS. Ministru je bila izrečena pohvala za procesno novost, in sicer, posvetovanje pred zaključkom javne obravnave. Minister je tako lahko pojasnil, zakaj so v skladu predvidena tolikšna sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč in ne dejanskemu prilagajanju, da do posledic sploh ne pride ali pa so škode manjše. Razdelitev sredstev v skladu je pripravljeno na več podlagah, med njimi so tudi prepoznani ukrepi, ki so realno izvedljivi v enem letu in prinašajo pozitivne učinke v luči podnebnih sprememb. Na sestanku so prepoznani veliki potenciali občin tako za blaženje, kot prilagajanje na podnebne spremembe, vendar ne dovolj izkoriščeni. Ministrstvo bo prihodnje razpise pripravilo tako, da se bodo občine lahko prijavile, kar je bilo v preteklosti omejeno. Ker na SOS pred sestankom nismo prejeli predlogov iz občin, te še enkrat pozivamo, da predlog pogledate, ocenite in nam pošljete svoje predloge, lahko tudi v obliki konkretnih ukrepov oz. projektov, ki naslavljajo podnebne spremembe. Osnutek Programa razdelitev sredstev Sklada za podnebne spremembe po namenih in ukrepih za 2018 in 2019 je objavljen v prilogi odloka.

Visok jubilej Zveze Alpe-Jadran 1/5

20. novembra 2018 je obeležen visok jubilej, 40 let sodelovanja med državami, regijami in lokalnimi skupnostmi na območju Alpe – Jadran. Varaždinska županija, ki predseduje Zvezi Alpe-Jadran, je gostila konferenco, na kateri so predstavili pregled dosedanjih dosežkov, regionalni voditelji pa so razpravljali tudi o nadaljnji usmeritvi razvoja zavezništva. Konferenca je potekala tudi kot lokalni dogodek v okviru Evropskega tedna regij in mest, ki je ključni dogodek s področja regionalne politike Evropske unije.

Zavezništvo je bilo ustanovljeno natanko pred 40. leti, ko je 20. novembra leta 1978 v Benetkah podpisan sporazum o sodelovanju med regijami in državami, ki pokrivajo območje Alpe in Jadran in tako položeni temelji Delovni skupnosti Alpe-Jadran, ki je prinesla neformalne, zgodovinske in prijateljske vezi. Več o obeležitvi jubileja na tej povezavi.

Upravljanje družbenega učinka ključ do uspeha 1/6

V ponedeljek, 19.11.2018, so Skupnost občin Slovenije, Ekonomski institut Maribor in Fundacija Prizma v sklopu projektov Sociolab in Social(i) Makers organizirali delavnico na temo NAČRTOVANJE, MERJENJE IN POROČANJE O DRUŽBENIH UČINKIH, ki je potekala v prostorih Tkalke v Mariboru.

Dolores Kores je uvodoma predstavila Akademijo družbenih inovacij in že 5. Modul v vrsti 7. Modulov, ki jih predstavljamo na terenskih delavnicah v sklopu projekta Social(i) makers, vzporedno pa so vsebine na voljo tudi na spletu.

Načrtovanje družbenih učinkov, kdo so deležniki in kateri so kazalniki je predavateljica predstavila na podlagi izbranega primera. V nadaljevanju so se udeleženci seznanili s tem kako meriti družbene učinke, kako jih vrednotiti in kako se lahko te meritve uporabijo za izboljšanje izdelka ali storitve. S preprostim, a močnim orodjem, imenovanim model »I-O-O-I« vnos–neposredni učinek–rezultat–učinek (Input–Output–Outcome–Impact) so opredelili vzročne povezave med dejavnostmi, ki jih izvajajo in njihovim ciljnim vplivom. Na koncu delavnice so vsi udeleženci tudi predstavili svoj primer in poročali o družbenih učinkih.

Udeleženci, ki delujejo na področju družbenih inovacij so izkoristili delavnico tudi za razpravo in iskali skupne boljše rešitve ter pristope.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Osnutek Strategije kulturne dediščine 2/1

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli osnutek Strategije kulturne dediščine, ki je sicer v medresorskem usklajevanju. Strategijo so pripravili na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.

Akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2019–2021 bodo izdelali po sprejetju strategije. Prosijo tudi za predloge ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za celostno ohranjanje dediščine. Zato so strategiji priložili obrazec za opis posameznih ukrepov. Vabimo vas, da vanj vpišete svoje predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev strategije kot celote ali na enega od njenih stebrov: družba, razvoj in znanje.

Dokumenti:

osnutek Strategije kulturne dediščine

obrazec: akcijski načrt

Vaše mnenje in morebiten opis aktivnosti prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.12.2018.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev 2/2

S strani MOP smo prejeli Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

V obstoječi Uredbi so za namen obračunavanja okoljske dajatve tudi prenosne baterije in akumulatorji opredeljeni kot EEO, s predlagano uredbo pa so ločeni in ustrezno opredeljeni skladno s predpisoma o OEEO in o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Z navedenima predpisoma je poenotena tudi opredelitev proizvajalca, izpuščena pa je opredelitev »pridobitelja. Skladno s predpisom o OEEO je med zavezance vključen pooblaščeni zastopnik proizvajalca EEO, ki nima sedeža v RS in ga je ta proizvajalec s pogodbo pooblastil za izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu z zahtevami predpisa o OEEO.

Poenoteni so postopki prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa), dejanskemu stanju ustrezno je opredeljen pristojni organ. Novelirana je Priloga 1, ki določa število enot obremenitve za razrede EEO ter prenosne baterije in akumulatorje.

Vljudno vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 5.12.2018 posredujete vaše predloge in pripombe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 2/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov je možno preko spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD«.
Uporabniško ime: aglo2018
Geslo: aglo2018

Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 5.12.2018, pripombe zbiramo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 2/4

Objavljamo besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona se nanašajo predvsem na:

 • določitev pravne podlage, po kateri se bodo tiste spremembe, nastale pri poslih povezanih z uravnavanjem obrestnih tveganj dolga državnega proračuna, ki se odražajo samo v spremenjenih obrestnih merah, evidentirale le na kontih bilance stanja;
 • vzpostavitev delovanja proračunskega sklada iz katerega se bo financiral razvoj nevladnih organizacij;
 • določitev izjeme pri prevzemanju večletnih obveznosti, ki bo Ministrstvu za obrambo v bodoče omogočala opremljanje z najpomembnejšimi razvojnimi programi Slovenske vojske, opredeljenimi v dolgoročnih in srednjeročnih razvojno usmerjevalnih planskih dokumentih;
 • vzpostavitev ustrezne pravne podlage za upravljanje s tistimi kapitalskimi naložbami, s katerimi ne upravlja Slovenski državni holding, d.d.;
 • občinam se zaradi določitve povprečnine omogoča pripravo proračunov na realnih predpostavkah;
 • določa se letni dodatek za upokojence;
 • določajo se ukrepi, ki zmanjšujejo izdatke proračuna posledično pa pripomorejo k zasledovanju fiskalnih ciljev Republike Slovenije.

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 12. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 2/5

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu s prilogami, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 11.12.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V kolikor imate težave z odpiranjem dokumentov prilagamo tudi povezavo na spletno stran e- demokracije, do katere lahko dostopate s klikom tukaj.

 

 

 

 

DOGODKI SOS

28.11. / Webinar – Ali Evropa financira socialne inovacije? 3/1

Najti pravi instrument za izvedbo vaše družbeno-inovativne ideje je lahko velik izziv. Na razpolago je veliko možnosti, vedno pa se pojavljajo tudi nove.

Naša dva strokovnjaka, Cyril Gouiffès, vodja naložb pri Evropskem investicijskem skladu in Alexandra Heraeus, vodja transakcij pri FASE, bosta razkrila spekter financiranja učinka in delila svoje strokovno znanje. V webinarju se bosta dotaknili naslednjih vprašanj:

 • Kateri finančni instrumenti so v Evropi na voljo socialnim podjetnikom?
 • V katero smer gre evropski trg financiranja učinka?
 • Kakšna je vloga javnih vlagateljev, kot je Evropski investicijski sklad?
 • Kakšna je vloga zasebnih vlagateljev?
 • Kako investicijski proces resnično deluje?

Zagotovite si svoje mesto in se nam pridružite 28.11.2018, 12.30-13.30 CET. Webinar je brezplačen, prijave nanj pa zbiramo tukaj

4.12. / Delavnica : Politike na področju družbenih inovacij 3/2

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na delavnico na temo “POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ – UPORABA POLITIK IN VPLIV NANJE”, ki bo potekala v torek, 4. 12. 2018, od 13.00 do 15.00 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (predavalnica P 1.5, Razlagova ulica 20, 2000 Maribor).

Na delavnici bomo preučevali politike in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij. Z nami bo izkušena predavateljica, dr. Barbara Bradač Hojnik, ki predava o socialni ekonomiji na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in se že vrsto let ukvarja s tem področjem.

Vabilo s programom

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.

 

5.12. / Delavnica: Vključevanje deležnikov 3/3

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i) Makers vabimo na delavnico na temo VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV, ki bo potekala 5.12.2018, med 10.00 in 13.00, v prostorih Kreativnega centra Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana. 

Z namenom krepitve potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razmah socialne ekonomije bomo v sklopu Akademije družbenih inovacij izvedli delavnico, na kateri boste izvedeli vse o vključevanju deležnikov.

Danes je narava družbenih izzivov zelo zapletena. Pogosto jih ne more rešiti en sam akter pač pa zahteva usklajeno prizadevanje večih deležnikov, da bi lahko pripravili inovativne in trajnostne rešitve. Zato je vključevanje deležnikov koncept, ki ponuja priložnost za obvladovanje družbenih izzivov z iskanjem inovativnih rešitev in ustvarjanjem dodane vrednosti za vse, ki so v proces vključeni.

Vključevanje deležnikov je zelo učinkovita metoda in vam lahko pomaga pri dostopu do pomembnih virov, kot so finančna sredstva, družbeni odnosi ali dodatno znanje. Lahko vam pomaga tudi bolje razumeti skupine in probleme, ki jih nagovarjate.

Modul je primeren za vse, ki si prizadevajo za družbene spremembe: obstoječi ali bodoči socialni podjetniki, znanstveniki, oblikovalci politik in zainteresirani državljani.

Z nami bo dr. Karolina Babič, izkušena predavateljica, ki je tako teoretsko kot praktično predana raziskovanju in razvoju alternativnih družbenih in ekonomskih praks. Njeno delo se giblje od konkretnega razvoja zadružništva, družbenega inoviranja ter socialne ekonomije nasploh do teoretskega zanimanja za razmerja med etiko, politiko in ekonomijo.

Delavnica je brezplačna; za prehrano in osvežitev bo poskrbljeno.

Vabilo s programom.

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 3/4

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/5

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

POVPRAŠEVANJE

Sistemi/programi za vodenje evidenc zemljišč 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima katere programe za vodenje evidenc zemljišč uporabljate ostale občine.

Občina s trenutnim programom za vodenje evidenc namreč ni zadovoljna in bi želela takšnega, ki bi bil enostaven za uporabo, praktičen in, ki zaposlenim ne bi predstavljal breme, ampak bi bil koristen pripomoček pri delu. Ker imamo informacijo, da bi naj sistem PISO uporabljalo dve tretjini (2/3) vseh slovenskih občin, nas zanimajo predvsem izkušnje občin, ki uporabljate druge sisteme in vaše zadovoljstvo z njimi. Prav tako pa bodo dobrodošle tudi povratne informacije glede zadovoljstva s PISO.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do srede, 28.11.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti invalidne osebe.

In sicer je CSD na občino posredoval dopis, da naj sporoči ali zahteva prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah invalidne osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta oseba ima več nepremičnin.

Ker občina še ni imela primera, da bi invalidna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika, imela več premoženja, naproša za izkušnje drugih občin, če ste imele te primere in kako ste ravnale; ste se odpovedale zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe ali ne.

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov najkasneje do četrtka, 29. 11. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI DRUGIH

26.11. / Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutka Operativnega programa 5/1

Tukaj najdete predstavitev osnutka Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter osnutke Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 26. 11. 2018, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Registracija udeležencev bo potekala med 9.30 in 10.00.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo do četka, 23. 11. 2018 prijavite na e-naslov: andreja.cater@gov.si.

29.11. / Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše ter dijake in študente 5/2

Gospodarska zbornica Slovenije je skupaj s partnerji pripravila vseslovenski brezplačni dogodek za mladino, ki se odloča za naslednji korak pri izbiri poklica (osnovnošolci, srednješolci, študentje).

V četrtek, 29. 11. 2018, bo ob 16.30 uri potekal vseslovenski Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in starše ter dijake in študente, kar pomeni, da bodo podjetja po Sloveniji odprla svoja vrata in povabila učence (8., 9. razred + starši) ter dijake k ogledu podjetja. Namen je, da se mladi seznanijo s poklici in veščinami ter ljudmi, ki te poklice opravljajo. Poklicna orientacija je namreč pomembna in mladi si velikokrat ne znajo predstavljati, kakšni poklici sploh obstajajo v različnih industrijah. Seveda so vabljeni tudi študentje, primarno pa najmlajši na prehodu v drugo in tretjo stopnjo izobraževanja. Dogodek organizira Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Zavodom RS za šolstvo ter Zavodom RS za zaposlovanje, s Simbiozo pa radi delimo dobre zgodbe, saj se nam zdi dogodek izjemno zanimiv za ciljno publiko.

Mladi in starši (ter vsi zainteresirani) si lahko ogledajo vsa prijavljena podjetja na www.odkrijsvojtalent.si, kjer se tudi prijavijo na izbrano podjetje. Dogodek je brezplačen.

29.11./ Informativni dan ob 3. razpisu programa Podonavje 5/3

V četrtek, 29. novembra bo v Ljubljani potekal nacionalni informativni dan ob 3. razpisu programa PodonavjeDo vključno 26. novembra 2018 lahko svojo udeležbo registrirate preko prijavnice na povezavi.

Tretji razpis programa Interreg DANUBE se bo uradno odprl konec decembra 2018 oz. v začetku 2019 in zaprl po 40 dnevih. Objavljena je tudi že razpisna dokumentacija in »Information Factsheets« o specifičnih ciljih, kjer so posamezni cilji ozko omejeni. Razpis je dvostopenjski, trajanje projekta do 30 mesecev, v njem mora sodelovati najmanj troje finančnih partnerjev iz treh različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države EU.

Program organizira štiri tematske dogodke, na katere se lahko prijavite na programski spletni strani.

 1. Bukarešta, 4. decembra: SC 3.1 transport in SC 2.3 ekološki koridorji;
 2. Praga, 14. decembra: SC 2.1 upravljanje z vodami; SC 2.2 naravna in kulturna dediščina; SC 3.2 energija;
 3. Stuttgart, 19. decembra: SC 1.1 okvirni pogoji za inovacije in SC 1.2 kompetence;
 4. Bratislava, 15. januar: SC 4.1  Institucionalna zmogljivost.

Vabilo s programom.

6.12./ Vabilo na 2. Konferenco »Programa projektov eProstor« 5/4

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 – 2021 pripravila »Program projektov eProstor«. V okviru projekta pripravljajo 2. konferenco »Programa projektov eProstor«, ki bo potekala v četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri, v Hiši EU.

Na dogodek se je potrebno obvezno predhodno prijaviti. Povezave na prijavni obrazec so na vabilu tukaj. 

Več informacij pa najdete tudi na tej povezavi.

7.12. / Izobraževanje “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami” 5/5

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za zaposlene na občinah, ki pri svojem delu uporabljate prostorske podatke?

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi podatke zemljiškega katastra in katastra stavb. V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi vse ostale prostorske podatke.

Izobraževanje bo potekalo 7 decembra 2018, od 9. do 12. urev prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana in bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 0590 96 684 ali pišete na elektronski naslov marijana@digidata.si.

Link za spletni obrazec za prijavo je tukaj.

11.12./ Konferenca Kompass 2018 5/6

Sodelujoči partnerji v projektu Kompetenčni center  za pametna mesta in skupnosti organizira konferenco Kompass 2018, ki bo potekala 11. decembra 2018 med 10.00 in 14.00 uro in predstavlja prelomne razvojne korake na področju razvoja kadrov za pametna mesta in skupnosti pri nas.

Vabilo.

Predstavili bodo izoblikovanje modela kompetenc, načine in pristope prenosa takega modela v prakso, ter vrste in obseg realiziranih usposabljanj. Drug del konference bodo namenili partnerskim podjetjem, ki bodo predstavili svoje izkušnje ter osvetlili doprinos in razvojno naravnanost, ki so jo pridobili z usposabljanji prek kompetenčnega modela. Program konference najdete tukaj –  KoC PMiS.

 

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/7

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 29.11.2018 – Vključevanje javnosti in deležnikov
 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

9. Redna seja Vlade RS 6/1

Potrjen predlog novele zakona o izvrševanju proračunov

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019. Z njo med drugim zvišujemo povprečnino za občine, ki bi prihodnje leto znašala 573,5 evra, določamo pa tudi višino letnega dodatka za upokojence. Zanj bo prihodnje leto namenjenih 140 milijonov evrov. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se omejujejo tudi določeni izdatki.

V predlogu novele urejajo vsebine, ki jih morejo uveljaviti že v letošnjem letu, vplivajo pa na izvrševanje proračuna države in občinskih proračunov v letu 2019.

Skupaj se bodo z uveljavitvijo te novele odhodki povečali za:

 • približno 6 milijonov evrov zaradi vzpostavitve novega proračunskega sklada;
 • 1,75 milijona evrov zaradi povišanja dovoljenega števila zaposlitev;
 • približno 32,5 milijona evrov zaradi zvišanja povprečnine;
 • približno 7 milijonov evrov zaradi izredne uskladitve pokojnin in
 • 18 milijonov evrov zaradi večjega letnega dodatka za upokojence v primerjavi z letom 2018.

S predlagano novelo se na enak način kot v preteklih obdobjih omejuje tudi določene izdatke.

Skupaj se bodo odhodki zmanjšali za:

 • približno 16 milijonov evrov zaradi neusklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom;
 • približno 5 milijonov evrov zaradi neuskladitev mej dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino pravic iz javnih sredstev in
 • 60 milijonov evrov za državni proračun (oziroma 100 milijonov evrov za sektor država) zaradi neizplačevanja redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela. Slednji ukrep je namenjen ustvarjanju fiskalnega prostora za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja.

Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019

Vlada je na seji sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019.

Načrt  za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2019 je pripravljen:

 • na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020
 • in na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

Večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj aktivnosti v okviru APZ bo v letu 2019 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti na trg dela.

Ključne ciljne skupine bodo:

 • dolgotrajno brezposelni (konec okt. 2018 jih je bilo 51,5 % med vsemi brezposelnimi),
 • starejši od 50 let (skoraj 38 % – delež med vsemi brezposelnimi se zvišuje)
 • nizko izobraženi (skoraj 31 % med vsemi BO)
 • in mladi (21,4 %).

Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile bodo programi zelo ciljno usmerjeni, saj je ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih.

Načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v 2019:

Obseg sredstev v višini 91.450.595 EUR, od tega

–     35.156.532 EUR iz integralnega proračuna,

–     56.294.063 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020)

V programe APZ bo tako v letu 2019 predvidoma vključenih skupaj 34.570 oseb, od tega 31.070 brezposelnih in 3.500 zaposlenih oseb.

Mnenje vlade o predlogu novele ZOFVI 

Vlada nasprotuje predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ga je vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol je po prepričanju vlade neprimerno. Ministrstvo za finance ob tem opozarja tudi na finančne posledice, ki bi nastale s sprejemom omenjenega predloga skupine poslank in poslancev.

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v obdobju od 2015 do 2017.

Evropsko ekološko omrežje Natura 2000 v Sloveniji upravljamo preko veljavne sektorske zakonodaje in z Operativnim programom – Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Ta v prilogi določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in sektorske varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje ter izvajalce teh ukrepov oziroma usmeritev. Program je sprejela Vlada RS s sklepom leta 2015, s katerim je tudi naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, ki so v tem Programu določeni kot izvajalci ukrepov, da do izteka programskega obdobja te ukrepe izvedejo. Na podlagi priporočil Računskega sodišča RS je nato vlada 1. 3. 2018 naložila ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, da o izvedbi ukrepov iz tega Programa podrobno poročajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). MOP je na podlagi takšnega podrobnejšega poročanja pripravil skupno poročilo za leta 2015, 2016 in 2017, s katerim se je vlada seznanila.

Splošni preliminarni zaključek je, da bo do konca leta 2020 okvirno tri četrtine vseh ukrepov oziroma usmeritev tega programa v določenih fazah izvajanja, kar pomeni v primerjavi z izvajanjem preteklega programa izboljšanje. Na več kot polovici področij je za pričakovati izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov. Za doseganje dovolj obsežnega izvajanja ukrepov na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne izboljšave, ki bodo omogočile boljše izvajanje.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096

Razpis programa obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2019 7/2

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Prijave je treba vložiti najkasneje do 17. decembra 2018.

Razpis in prijavnica.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/3

Na spletni strani programa MED: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/ je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-proposals-amendment-to-the-31-tor/ pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/4

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.