V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI ŠKOFLJICA IN LUKOVICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

8. srečanje županj v Kanalu 1/1

V sredo, 25. 8. 2021 in v četrtek, 26. 8. 2021 je potekalo 8. srečanje županj v Občini Kanal ob Soči. Uvodoma je županje sprejela županja Občine gostiteljice, Tina Gerbec, nato pa je sledil program srečanja. V dveh dneh so se županje med drugim udeležile predavanja na temo doseganja uspehov na poslovnem kot osebnem področju, predvsem z vidika vodenja občine, vodenega ogleda občine in cerkve Marijino Celje v Ligu  ter si ogledale gospodarsko dejavnost v občini.

ZAKONODAJA

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede ocenjevanja javnih uslužbencev 2/1

Obveščamo vas, da sta bili dne 3.8.2021 na uradni strani Zagovornika načela enakosti na povezavi http://www.zagovornik.si/diskriminacija-javne-usluzbenke-na-porodniski-pri-dodelitvi-letne-ocene-dela/ objavljeni:

 • Odločba Zagovornika načela enakosti št 0700-26/2020/41 z dne 1. 7. 2021 in
 • Priporočilo Zagovornika načela enakosti Ministrstvu za javno upravo glede ocenjevanja javnih uslužbencev.

Celoten dopis ministrstva za javno upravo prilagamo TUKAJ.

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije 2/2

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zasledujejo naslednje cilje:

 • uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije,
 • ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30,
 • učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti,
 • nadgradnja normativnega okvirja posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil,
 • natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije.

Na sledečih povezavah najdete:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, pripombe in stališča na predlog zakona posredujete do srede, 1. 9. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal – javna obravnava 2/4

Na portalu eDemokracija je MOP v javno obravnavo objavil Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da pripravi nov pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Razlog za tako odločitev je, da so bili na nivoju Evropske unije v letu 2018 sprejeti in v Sloveniji prevzeti novi standardi za področje vzorčenja tal, zato je bilo treba v pravilniku neveljavne standarde nadomestiti z veljavnimi. Preverjeni in popravljeni so tudi standardi, ki se nanašajo na analizne metode parametrov. S tem je pravilnik glede standardov sedaj usklajen s Pravilnikom o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19), kar zagotavlja večjo primerljivost podatkov.

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo opozorjeno tudi na nekatere nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, zato so sedaj odpravljene tudi te nejasnosti. Prvotno je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo zgolj spremembe in dopolnitve obstoječega pravilnika, vendar se je izkazalo, da se s spremembami in dopolnitvami poseže v več kot tretjino členov, kar oteži njegovo uporabo, zato je nastal nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega.

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo v Sekretariat SOS na info@skupnostobcin.si do 15.9.2021.

 

Spremembe Uredbe CLLD 2014-2020 2/5

Skupnost občin Slovenije je 19.8.2021 občinam članicam SOS v usklajevanje poslala  predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Pripravljavci na MKGP navajajo, da se uredba spreminja zaradi:

 • uskladitve z drugimi predpisi,
 • povečanja sredstev za sklad EKSRP iz naslova Uredbe 2020/2220/EU in razdelitev
  med podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4, uskladitve zneska sredstev ESRR,
 • natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022,
 • uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje operacij, vložitev zahtevkov za
  posamezen sklad in podukrep,
 • uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LAS v
  prehodnem obdobju in način razdelitve med LAS,
 • ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril za izbor,
 • uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
 • tehničnih popravkov.

Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko občine pošljete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 15. 9. 2021.

Predlog zakona o oskrbi s plini 2/6

Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 določila besedilo Predloga zakona o oskrbi s plini – prva obravnava in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje oskrbe s plini s področnim zakonom. V ostalem pa ni namen predloga zakona posegati v temelje ureditve trgov plina in način oskrbe s plini kot je to bilo že do sedaj urejeno v EZ-1 v skladu z zakonodajo EU na področju notranjega trga z zemeljskim plinom.

Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še:

– učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev;
– varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev;
– zagotoviti učinkovito in konkurenčno organizacijo ter delovanje trgov zemeljskega plina na veleprodajni in maloprodajni ravni;
– zagotoviti učinkovito izvajanja nalog operaterjev sistema in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu;
– zanesljiva oskrba s plinom;
– omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 24. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o cestah 2/7

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v ponoven pregled prejeli predlog Zakona o cestah, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona je upoštevanih nekaj predlogov in pripomb, ki smo jih na ministrstvu posredovali v mesecu aprilu.

Posredovane pripombe Skupnosti občin Slovenije se nahajajo na tej povezavi.

Vaše predloge in pripombe na predlog zakona posredujte do 8. septembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Neobvezujoče pravno mnenje Ministrstva za pravosodje v zvezi z vodenjem prekrškovnega postopka v primeru prekrškov v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil 2/8

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli nezavezujoče pravno mnenje glede vodenja prekrškovnega postopka v primeru prekrškov v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil. Sindikat občinskih redarjev se je obrnil na Ministrstvo za pravosodje, ter jih prosil za mnenje o pravilnosti postopokov v primeru, da se prekršek naznani s strani občana, ter v primeru, da je prekršek zaznan s strani upravlalca parkiriš. V menju so se predstavniki ministrstva opredelili do postopkov v primeru:

 • ko prekršek naznani občan ( iz mnenja izhaja, da prekrškovni organ v tem primeru nima pravne podlage za uvedbo prekrškovnega postopka)
 • ko prekršek naznani oškodovanec-upravljalec parkirišč (v tem primeru mora prekrškovni organ pred izdajo odločne kršitelja obvestiti, da se lahko izjavi o dejstvih, ter da se mora izjasniti o vseh dejstvih, saj jih kasneje v postpku ne bo mogel uveljavljat).

Celotno neobvezujoče pravno mnenje je dosegljivo na tej povezavi.

 

POVPRAŠEVANJE

Ne spreglejte anket o urejanju in čiščenju javnih površin 3/1

Te dni sta na vse občine naslovljeni dve anketi o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju GJS javne površine). Anketi sta na občine naslovila Skupnost občin Slovenije in IPoP – Inštitut za politike prostora, ki se ukvarjata s proučevanjem izvajanja te gospodarske javne službe v okviru sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor pri urejanju zakonskih pogojev za njeno izvajanje.

Analiza izvajanja je nujno potrebna za to, da bodo lahko zakonske rešitve kar najbolje podprle občine in izvajalce te dejavnosti pri zagotavljanju urejenih in čistih javnih površin. Sodelovanje občin ima v procesu priprave zakonskih rešitev pomembno vlogo. Samo informacije iz prve roke lahko zakonodajalcu pomagajo razumeti naravo dejavnosti in potrebe lokalnega okolja na tem področju. Zato oba izvajalca strokovnih nalog resnično upata na čim boljši odziv občin in prijazno prosita vse predstavnike občin, da se odzovejo na obe anketi ter tako pomagajo ustvariti kar najboljši pregled stanja.

Anketo IPoP o izvajanju GJS javne površine pa lahko najdete tukaj.

Če vas vabilo k sodelovanju vaše občine v anketi slučajno ni doseglo, lahko anketo Skupnosti občin o čiščenju javnih površin najdete tukaj. Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. Rok za izpolnitev ankete je 31. 8. 2021.

Razmere v okolju in praksi kažejo, da postaja urejanje javnih površin vse bolj pomembna in zahtevna dejavnost lokalnih skupnosti. Hkrati pa so javne površine edina obvezna lokalna javna infrastruktura, ki jo občine že vse od sprejema zakona o varstvu okolja leta 1993 zagotavljajo v praktično popolni odsotnosti državnih predpisov. Za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe, ki jo izvorno sestavljata dve področji, to sta javna snaga in čiščenje javnih površin ter urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (ZVO, 1993, 26. člen), zakon v osnovi predvideva enako kot za vse ostale obvezne lokalne gospodarske javne službe, da bo minister pristojen za varstvo okolja predpisal standarde in normative za opravljanje službe. To se na ni zgodilo. Je pa leta 2020 bilo objavljeno revizijsko poročilo Ureditev upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja, ki urejanja in čiščenja javnih površin sploh ni obravnavalo. Računsko sodišče je, ko je revidiralo učinkovitosti poslovanja Ministrstva za okolje pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja za leti 2016 in 2017 namreč sklenilo, da javne službe »čiščenje javnih površin« v reviziji ne bo obravnavalo, »ker se za izvajanje dejavnosti ne uporabljajo objekti in naprave, ki so občinska GJI varstva okolja« (Računsko sodišče, 2020, str. 10). Zakaj tako menijo in kaj potemtakem so javne površine kot so parki, zelenice, drevoredi, otroška igrišča, trgi, peš površine in ploščadi Računsko sodišče ne pojasni. Ministrstvo za okolje se odziva s proučevanjem razmer in namero enotno urediti tudi pogoje za izvajanje te GJS in nadoknaditi zakonodajno praznino na tem pomembnem področju.

DOGODKI SOS

6.9. / Študijska ekskurzija v občino Kočevje 4/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na študijsko ekskurzijo v občino Kočevje in sicer pod strokovnim vodstvom prof. Janeza Koželja, mestnega arhitekta in podžupana MO Ljubljana. Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Največji izziv sodobnega urbanega razvoja predstavlja predvsem celovit in trajnostni urbani razvoj, ki je na sončni strani Alp ob meji s Hrvaško, natančneje v občini Kočevje, prepoznan kot uspešen in zgleden.

Cilj študijske ekskurzije je prenos usmeritev upravljanja s prostorom v skladu s celovitim in trajnostnim urbanim razvojem, ki je med drugim vezan tudi na doseganje in ohranjanje skladne podobe naselij in krajine v Sloveniji.

Več informacij o programu in prijavi najdete TUKAJ.

Prijavite se lahko do ponedeljka, 30. 8. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest.

Vabljeni k prijavi!

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 4/2

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

23.9. / Vse o noveli ZJN-3B in aktualni praksi Državne revizijske komisije ter vplivu epidemije na spremembe pogodb 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletni seminar s področja javnega naročanja. Na seminarju bodo prikazane vse spremembe, vnesene v novelo ZJN-B ter kako to vpliva na bodočo vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom in obravnavo ponudb. Hkrati bo na seminarju izpostavljena pravna praksa Državne revizijske komisije zadnjih dveh let, ki vpliva na uporabo in razumevanje določil ZJN-3. Vabilo najdete TUKAJ.

Na spletnem seminarju, ki bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom, bo predavala strokovnjakinja Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav..

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do srede, 22. 9. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

29.9. / Konferenca Vsi kraji so pomembni 4/4

Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije napovedujejo konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.

Nova teritorialna agenda namreč poziva k vključujoči in trajnostni prihodnosti za ljudi iz vsepovsod. Konferenca bo podprta z razpravo o prostorski razsežnosti kakovosti življenja in o možnostih za njeno izboljšanje kot tudi s šestimi navdihujočimi primeri, ki spodbujajo teritorialno kohezijo (teritorialno kakovost življenja, vključitev teritorialne agende v politične procese na različnih ravneh).

Teritorialna agenda 2030, ki so jo pristojni ministri (za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in teritorialno kohezijo) sprejeli decembra 2020, predstavlja dogovor o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Združno ugotavljamo, da so prav gospodarske, družbene in okoljske razlike med kraji tiste, ki določajo način življenja in predstavo o njegovi kakovosti, ob čemur lahko deležniki okrepijo vpliv prostora na oblikovanje politik in tako prispevajo k življenju, ki ga ljudje ocenjujejo kot dobro ali vsaj dovolj dobro.

Teritorialna agenda poudarja pomen izboljševanja kakovosti življenja kot osnovnega cilja vseh javnih politik in v osnovi presega izključno gospodarsko uspešnost. Kakovost javnih storitev in njihov dostop, svoboda gibanja, kakovostna (visokokakovostna, zdrava, odporna) arhitektura in grajena okolja, kvaliteta posameznih prvin narave (zraka, tal in vode) in krajine ter kulturne dediščine predstavljajo ključne dejavnike, ki prispevajo k teritorialni kakovosti življenja. Pri tem velja poudariti, da je za dosego zastavljenih ciljev teritorialne kakovosti življenja potrebno tudi vsesplošno kakovostno upravljanje.

PROGRAM

V prvem delu konference bodo z nami gostje, ki nas bodo uvedli v tematiko:

 • Daniel Meltzian iz Zveznega ministrstva za notranje zadeve, stavbe in skupnost bo predstavil novo teritorialno agendo
 • Wiktor Szydarowski, direktor programa ESPON, bo predstavil koncept teritorialne kakovosti življenja
 • Philipp Schwartz iz programa Interact pa bo razpravljal o teritorialni razsežnosti projektov INTERREG

Osredji del prvega dela oz. same konference je sestavljen iz šestih primerov dobrih praks iz evropskih držav, regij in lokalnih skupnosti, ki že sledijo prioritetam nove teritorialne agende. Svoje izkušnje in znanja bodo delili naslednji vabljeni predstavniki:

 • Mojca Markič iz občine Jezersko bo spregovorila o trajnostnem pristopu k turizmu, ki upošteva lokalne značilnosti
 • Albert Garcia Macian iz španskega mesta Mollet Del Vallès bo predstavil, kako si tudi s prostorsko politiko prizadevajo zagotoviti lokalno samooskrbo
 • Oliver Horeni iz nemške Prometne zveze Oberelbe bo predstavil čezmejni sistem vozovnic Elbe-Labe

 V drugem delu bodo z nami gostujoči strokovnjaki:

 • Katarzyna Szymczak-Pomianowska iz Wrocława, ki bo govorila o prizadevanjih Wroclawa, da se prilagodi na podnebne spremembe in zmanjša posledice toplotnih otokov
 • Igor Kos z Inštituta WCycle bo predstavil širitev zaveze krožnemu gospodarstvu z Maribora na Podravsko regijo
 • Anett Numa iz informativnega centra e-Estonija pa bo razpravljala o tem, kako je digitalizacijo mogoče uporabiti kot orodje za teritorialno kohezijo

Dogodek se bo zaključil z razpravo o izvajanju nove teritorialne agende s posebnim poudarkom na kakovosti življenja, ki ji bo v popoldanskih urah sledil ogled zglednih primerov v Mariboru.

Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

Prijave za dogodek v živo zbiramo na tej povezavi.

SPREMLJAJTE NAS LAHKO TUDI PREKO SPLETA:  Če želite dogodek spremljati prek spleta, se prijavite tukaj.

 

 

DOGODKI DRUGIH

Delavnice o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti 5/1

Serija spletinarjev „Občina 4.0 :

“Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva”

Kot nadomestilo za letošnjo strokovno konferenco, ki je bila odpovedana, omrežje občin v mesecu septembru in oktobru 2021 organizira serijo spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti – pokazali bodo, kako se lahko občina v dobi ti. digital natives učinkovito spopade z znanimi občinskimi izzivi.

Termini:

 • 10.09.2021, 09:30-12:00: Uvodna delavnica in skupščina članic
 • 15.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in ustvarjanje lokalne vrednosti
 • 24.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in delo
 • 28.09.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 01.10.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 04.10.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Program, prijava in informacije na: 
https://alpenallianz.org/Seriji-Webinarjev-Digitalizacija2021

2. 9. in 10. 9/ Napoved delavnic "Diverzifikacija gospodarstva na podeželju" 5/2

Na Biotehniški fakulteti v začetku septembra organizirajo dva dogodka, ki sta del širokega posvetovanja z deležniki v okviru evropskega projekta SHERPA. Gre za dva dogodka v podporo oblikovanju stališča o diverzifikaciji podeželskega gospodarstva. Prva delavnica bo bolj splošne narave, druga pa bo bolj osredotočena na kmetijstvo.

Delavnici bosta organizirani v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujejo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjajo v širokem posvetovanju z deležniki. Stališča, pridobljena v okviru teh procesov, so Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih več-deležniških stičišč.

15.9./ Posvet med občinami in mladinskimi centri 5/3

Mreža MaMa, nacionalna mreže mladinskih centrov širom Slovenije, vas vabi na »posvet med predstavniki občin in mladinskih centrov«. Gre za posvet, ki je namenjen krepitvi odnosov med občino in mladinskim centrom v lokalni skupnosti ter izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu delu v posamezni občini in ga organizirajo v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agencija Movit.

 • Posvet bo v potekal v sredo, 15. septembra 2021, med 9. in 13.30 uro, v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper.

Vabilo s programom.

Posvet je namenjen tudi občinam, ki nimajo mladinskih centrov ali mladinskih struktur, saj bo srečanje prilagojeno. Vsekakor pa je zelo zaželeno, da se dogodka udeležijo skupaj predstavniki občine in mladinskih centrov.

Zaradi lažje organizacije dogodka prosijo, da potrdite vašo udeležbo (ime in priimek predstavnika vaše občine in mladinskega centra, ki se bo udeležil srečanja) na info@mreza-mama.si najkasneje do četrtka, 9. septembra 2021.

16. in 17. 9. / 1. kolesarski kongres 5/4

Tudi v Sloveniji je nastopil čas za prvi kolesarski kongres, ki se bo začel prav na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti. Potekal bo od 16.-17. septembra 2021, v občini gostiteljici, Dobrovniku, majhni občini, ki v kolesarjenju vidi veliko zgodbo in se bo zapisala kot prva občina, ki je gostila Slovenski kolesarski kongres.

Tematika kolesarstva je široka, za cilj prvega slovenskega kolesarskega kongresa pa so si zadali: povezovanje in poslušanje – potreb, težav in pričakovanj vseh deležnikov, ki dostikrat vsak po svoje razvija svojo kolesarsko zgodbo. Cilj kolesarskega kongresa je tudi kolesariti po Sloveniji in udeležencem vsako leto predstaviti kolesarski turizem in kolesarsko infrastrukturo na drugem območju Slovenije.

Veseli smo, da lahko napovemo, da se bosta na okrogli mizi pridružila gospod Bogdan Fink, direktor uspešno zaključene 27. kolesarske dirke po Sloveniji in Simon Rosič, podžupan Občine Nova Gorica, ki je bila izbrana za naj gostiteljico. Gotovo bosta povedala marsikaj zanimivega, kar bo občinam v navdih in motivacijo. Če strokovne vsebine začinimo še s prekmursko kulinariko in skrbjo za zdravje, je kolesarski kongres ravno pravi način za polnjenje z energijo za nadaljevanje in začetke občinskih kolesarskih  projektov.

Več informacij Prvi slovenski kolesarski kongres, prijavo pa potrdite na Prijava.

 

VLADA RS

88. redna seja 6/1

Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Vlada je izdala spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Analize so pokazale, da je v Sloveniji več kot 3.000 majhnih kmetij, ki so uvrščene v OMD in katerih pretežni del kmetijskih površin v uporabi predstavljajo trajni nasadi. Ker so tudi te kmetije pomembne z vidika pridelave hrane, preprečevanja zaraščanja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja delovnih mest, se jih s predlagano spremembo vključuje v podukrep pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s čimer se bo prispevalo k njihovi ohranitvi in nadaljnjemu razvoju.

Pogoj PCT tudi za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S spremembo odloka se pogoj cepljenosti, prebolevnosti in testiranja, skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, določa tudi za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih,  ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, sama veljavnost odloka pa se podaljšuje vključno do 5. septembra 2021.

Brez pogoja PCT in karantene čez mejo lahko tudi šolarji in osebe, ki jih peljejo

Poleg dosedanjih petih izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT je dodana nova izjema za:

 • osebo, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

Vlada potrdila predlog Zakona o oskrbi s plini

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Zakona o oskrbi s plini in ga poslala v Državni zbor Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku

Predlog Zakona o oskrbi s plini iz EZ-1 izloča področje oskrbe s plini in ga ureja samostojno. Predlog zakona tako določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave  plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom. Dodatno so v zakon vnesena določila o izvajanju nujnih ukrepov pri oskrbi s plini v primeru, ko je oskrba s plinom motena do te mere, da je potrebno za vzdrževanje delovanja plinskega sistema izvajati neprostovoljno zmanjševanje ali prekinitev dobave plina.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

UNWTO izbira najboljšo turistično vas na svetu, iz Slovenje bo STO predlagal 3 7/1

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je v letu 2021 začela z novo iniciativo Best Tourism Villages by UNWTO. Prijave so mogoče samo s strani nacionalnih koordinacijskih točk, zato je STO pripravila lastni poziv, na podlagi katerega bo strokovna komisija izbrala tri destinacije, ki bodo sodelovale v mednarodnem izboru.
 • Rok je podaljšan do 31. avgusta 2021.

Best Tourism Villages by UNWTO je povsem nova iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje lokalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati UNWTO s tem pozivom želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega, v skladu s cilji trajnostnega razvoja, sprejetih s strani Svetovne turistične organizacije.

Vsaka država lahko prijavi do 3 destinacije. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo zadostile vsem pogojem, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki jim bo do izpolnitve kriterijev zmanjkalo nekaj točk, bodo uvrščene v program ‘Upgrade Programme’, kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Na izbor se lahko prijavijo destinacije, ki:

 • Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.
 • Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.
 • Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Svetovna turistična organizacija bo prejemnice znaka Best Tourism Villages by UNWTO razglasila na generalni skupščini oktobra 2021.

Več o iniciativi si lahko preberete na spletni strani UNWTO.

Objavljen razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2021 – 2025 in za podaljšanje njegove veljavnosti 7/2

Inštitut za mladinsko politiko podeljuje že deseto leto zapored certifikat Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila. Vsako leto se zemljevid Slovenije obarva z novimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 35 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2021 na področju mladine še bogatejša.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si in se do 20. avgusta 2021 prijavite na poziv za pridobitev certifikata.
Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2021–2025 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.

Letošnje leto pa je posebej pomembno za tiste občine, ki ste certifikat Mladim prijazna občina že prejele in se vam veljavnost certifikata v letu 2021 izteka. Na spletni strani www.mladi-in-obcina.si (rubrika Mladim prijazne občine, Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina) je objavljen Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2021 – 2025. Javni poziv je namenjen občinam, ki ste certifikat prejele leta 2017 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Prijavni rok za prvo pridobitev  in za podaljšanje certifikata je do vključno 20. avgusta 2021.

Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Rozana Mužica, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@institut-imp.si).

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/3

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Rok za predložitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je najkasneje do:

 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Objavljen razpis za LIFE program za leto 2021 7/4

S strani LIFE ekipe smo bili obveščeni, da je objavljen razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za vsebinska področja: naravna in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu “Funding & tender opportunities”. Ker razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberejo. Razpisi so objavljeni na spremenjeni spletni strani, zaradi česar opozarjajo na možnost manjših popravkov/sprememb. Za več informacij v povezavi s prijavo pridobite na life.mop@gov.si.

Razpis bo predstavljen v okviru Info dneva, ki ga organizira CINEA 8. in 9. septembra. Več informacij o dnevu si lahko preberete TUKAJ.

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 7/6

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Na dveh javnih razpisih 20 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Višina sredstev na obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, 8 milijonov evrov pa za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

 • Vložitev vloge poteka od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021, do 13.59 ure.

 

Odprte prijave projektov Zveze Alpe-Jadran 7/8

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne na pristojni koordinacijski točki tematske (TCP) do 30. Septembra 2021, do 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni v prijavnem obrazcu in na https://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavnica s podrobnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« je dostopna na https://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Več informacij je dostopnih tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/9

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/11

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/12

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Sprememba Programa razvoja podeželja 2014-2020 8/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je s strani Evropske komisije prejelo potrditev 10. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020. Sprememba prinaša dodatna sredstva za prehodno obdobje, ki bo trajalo do leta 2022.

Sredstva prehodnega obdobja se bodo namenila za nadaljnje izvajanje posameznih ukrepov, ki bodo še naprej prispevali k povečanju odpornosti kmetijske proizvodnje, v posodobitev in modernizacijo na živinorejskih kmetijskih gospodarstvih, v dobrobit živali, generacijski prenovi, pomoči za male kmetije,… Del sredstev pa bo namenjen tudi povečanju produktivnosti in učinkovitosti na področju predelave in trženja.

Več na spletni strani MKGP.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.