V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE SEŽANA, ŠKOFLJICA, LUKOVICA, HRPELJE-KOZINA in ROGATEC.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Ljutomer: Prenova glasbene šole in ureditev Prleškega kulturnega in mladinskega centra 1/1

Financiranje: Ministrstvo za infrastrukturo, Petrol d. d. Ljubljana, Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem, Občina Ljutomer

Izvedba: 2019 – 2021

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je v letu 2020 zaradi slabega stanja objekta in statične nestabilnosti dobila novo preobleko. V sklopu Energetske prenove stavb v lasti Občine Ljutomer in sočasne rekonstrukcije objekta se je uredila fasada in statika objekta, menjalo se je stavbno pohištvo ter sanirala kapilarna vlaga v kleti objekta.

V kletni etaži severnega trakta objekta Glasbene šole in v prizidku nekdanjega lokala se je uredil sodoben in privlačen Prleški kulturni, mladinski in informativni center, katerega vizija je postati kulturni center Prlekije, ki bo ponujal kakovosten, dostopen in raznolik kulturni program predvsem za mlade in skozi katerega se bodo lahko domači umetniki in kulturniki predstavljali širši javnosti, mladim pa bo omogočeno razvijati svoje veščine in kompetence za izvajanje kulturnih projektov, od glasbenih dogodkov preko likovnega in drugega ustvarjanja do filmske in zvočne produkcije.

Namen projekta je bil funkcionalno izboljšanje in povečanje energetske učinkovitosti objekta, zmanjšanje stroškov obratovanja ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje bivalnih pogojev učencev in otrok, povečanje dostopnosti do kulture ter spodbujanje druženja mladih.

NOVICE SOS

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture 2/1

portala Prostor smo bili obveščeni, da se v sklopu programa projektov e-Prostor, Geodetska uprava prenavlja sistem za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture.
Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni) in formatom JSON za atributne podatke.

Zadnji rok za oddajo Zahtevka z elaboratom sprememb v »starem« formatu (SHP, GML, ASCII in XML) je do vključno 25.09.2022.
Zahtevek z elaboratom sprememb v »novem« formatu GeoJSON se lahko odda od 26.09.2022 dalje, pri čemer se postopek vložitve Zahtevka z elaboratom sprememb ne spreminja.

Obveščajo tudi, da bo v naslednji fazi omogočena vložitev Zahtevka z elaboratom sprememb v novi informacijski sistem Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, o čemer bo posredovano posebno obvestilo.

Formate lahko snamete na spletni strani TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. 3/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost , da je strokovna komisija za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), ki jo je imenovala Vlada RS, danes objavila javni poziv za kandidate za člane nadzornega sveta SiDG.

Nadzorni svet SiDG sestavlja osem članov, od tega pet predstavnikov ustanoviteljice in trije predstavniki delavcev. S tem javnim pozivom se bo izbiralo le kandidate za člane nadzornega sveta SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice SiDG, Republike Slovenije. Kandidati, ki se bodo prijavili na javni poziv, morajo izpolnjevati pogoje iz javnega poziva, k prijavi pa morajo priložiti vso zahtevano dokumentacijo.

Javni poziv najdete na povezavi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Pojasnilo MOP, vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka 4/1

Tokrat v okviru nove prostorske zakonodaje z vami delimo pojasnilo MOP, ki je vezano na vsebino vloge pri odmeri komunalnega prispevka. Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ. Tovrstno prakso SOS podpira na pobudo udeležencev DIALOG-ov občin v povezavi z novo sprejetimi ZUreP-3 in GZ-1. Pri tem opogumljamo preostale občine, da naslovijo sekretariat z drugimi relevantnimi pojasnili MOP, ki utegnejo koristiti drugih občin na področju urejanja prostora.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 4/2

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do petka 16. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 4/3

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja možnost za dodatno opremljenost enot.

 

V okviru medresorske obravnave smo na Ministrstvo za obrambo že posredovali predlog Skupnosti občin Slovenije, v katerem predlagamo, da se stroški povrnejo tudi domačim silam ZIR in ne zgolj silam ZIR, ki pridejo na pomoč. Prav tako smo predlagali, da se kot upravičenke za povračilo stroškov doda občine, ki prav tako imajo stroške pri sodelovanju na intervenciji.

Celotna pripomba Skupnosti občin Slovnije se nahaja tukaj.

Vabimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do petka 2. septembra 2022 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru 4/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Primarni cilj predloga zakona je uskladitev ureditve sodnega registra s pravili EU, natančneje z  Direktivo (EU) 2019/1151 in Direktivo (EU) 2019/2121.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 8. 2022.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Ukrepi ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih 5/1

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede ukrepov ob posledicah suše na kmetijskih pridelkih v letu 2022. Zanima jo, ali katera občina zraven rednih postopkov ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih, zaradi posledic suše v letu 2022, ki so se že pričeli izvajati, izvaja še kakšne druge ukrepe v zvezi s pomočjo kmetom, ki so utrpeli škodo.

 

Vljudno vas prosimo, da na naslov lara.suman@skupnostobcin.si, do 31. 8. 2022,  posredujete odgovore, katere druge ukrepe izvaja vaša občina v pomoč kmetom zaradi suše.

Za vaše sodelovanje se že v naprej prijazno zahvaljujemo.

 

 

 

Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 5/2

Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica glede odprave zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Zanima jo naslednje:

  1. Ali  ima katera občina v proračunu sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih? V primeru, da jih ima, kako občine to izpeljejo?
  2. Kako se občine spopadajo z odpravo zaraščanja na kmetijskih pridelkih v bližini naselji, kjer je zaradi zaraščenosti večja požarna ogroženost?

 

Vljudno vas prosimo, da na naslov lara.suman@skupnostobcin.si, do 1. 9. 2022,  posredujete vaše odgovore.

 

Za vaše sodelovanje se že v naprej prijazno zahvaljujemo.

 

 

DOGODKI SOS

31.8. / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov 6/1

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. Posebno pozornost na izobraževanju bomo namenili povračilu stroškov občinskih svetnikov.

O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike
9.45 – 10.30 Povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

29.9. / Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov 6/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet.

Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1):

  • Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza
  • Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene spremembe glede na ZUreP-2
  • Grajeno javno dobro

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

Vsi zainteresirani udeleženci bodo imeli možnosti pridobiti točke ZAPS.

 

DOGODKI DRUGIH

30.8. / Turistični panel Nestabilnost kot edina konstanta na Blejskem strateškem forumu 2022 7/1

Slovenska turistična organizacija vabi na turistični panel Nestabilnost kot edina konstanta, ki se bo na Blejskem strateškem forumu 2022 odvijal 20. avgusta 2022 ob 10. uri v Grand Hotelu Toplice.

Po uvodnem nagovoru s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matjaža Hana in direktorice Slovenske turistične organizacije, mag. Maje Pak ter predstavitvah, bo sledila okrogla miza, na kateri bodo tokrat sodelovali:

Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT;
Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij (United States Tour Operators Association – USTOA);
Eric Dresin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij (European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association – ECTAA);
Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet in
Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo, UNWTO.

Prijave so odprte do četrtka, 18. avgusta 2022. >Več informacij najdete TUKAJ.

31. 8. / Izvedba rednih lokalnih volitev 2022 7/2

Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo organizirata strokovni posvet za predsednike in tajnike Občinskih volilnih komisij kot pripravo na izvedbo rednih lokalnih volitev 2022. Posvet bo v sredo, 31. avgusta 2022 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju s pričetkom ob 9.30 uri.

Na posvetu bodo predstavniki Državne volilne komisije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Geodetske uprave Republike Slovenije opozorili na aktivnosti, ki jih morajo opraviti občinski volilni in drugi organi za brezhibno izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo letos v nedeljo, 20. novembra. Program posveta je dostopen na povezavi TUKAJ.

Posvet je brezplačen, prijava ni potrebna.

VLADA RS

12. redna seja Vlade 8/1

Slovenija ima po novem le 86 občin s statusom obmejnih problemskih območij

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, s katero se je spremenil nabor občin, ki imajo status obmejnih problemskih območij. V Sloveniji imamo odslej tako 86 občin, ki se uvrščajo med obmejna problemska območja, kar je štiri manj kot po podatkih za leto 2020. Glede na leto 2020 so status obmejnega problemskega območja izgubile Občina Žirovnica, Občina Makole, Občina Gornji grad in Občina Rogaška Slatina, pridobila pa ga ni nobena.

Obmejna problemska območja predstavljajo eno od prednostnih območij izvajanja regionalne politike v Sloveniji. Merila za opredelitev obmejnih problemskih območij so določena v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, natančnejša merila in seznam občin, ki izpolnjujejo ta merila pa določa Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij. Ta obenem določa, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi predlog spremembe te uredbe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2022 preverilo vrednosti meril iz uredbe in ugotovilo, da je prišlo do spremembe uvrstitve občin med obmejna problemska območja.

Vlada je s spremembo uredbe spremenila tudi besedilo 5. člena do sedaj veljavne uredbe, ki določa pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer na način, da se odgovorni organ določi glede na pristojnost (ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj).

Vlada sprejela izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna

Vlada je danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2022. Ta je nujen zaradi spremenjenih gospodarskih razmer in dodatnih obveznosti, sprejetih po potrditvi proračuna za leto 2022. Vlada je ob tem določila tudi razrez proračunskih odhodkov – ti bodo v letu 2022 znašali približno 14,5 milijarde evrov, kar je okoli 600 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu za letošnje leto. Dvig zgornje meje odhodkov je možen tudi na podlagi ocene, da bi lahko bili letošnji prihodki, glede na potrjeni proračun za leto 2022, višji za približno 1 milijardo evrov. Vlada bo pripravila tudi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2022 do 2024, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2022.

Vlada je v sklopu izvajanja letošnjega državnega proračuna ugotovila, da učinki protikoronskihpaketov in drugih ukrepov, ki sta jih vlada in državni zbor sprejela po potrditvi proračuna za leto 2022, visoka inflacija, spremenjene gospodarske in geopolitične razmere v povezavi z vojno v Ukrajini ter negotovost glede zagotavljanja preskrbe z energenti in blaženje draginje bistveno vplivajo na državni proračun. V letu 2022 so prepoznane izjemne okoliščine, kar omogoča tudi spremembo odloka.

Ker je državni proračun zaradi omenjenih okoliščin postal neuravnotežen in ker veljajo izjemne okoliščine tako zaradi covida-19 kot zaradi novih dejstev, povezanih z energetsko draginjo in naraščajočo inflacijo, je vlada 19. avgusta 2022 začasno zadržala izvrševanje izdatkov letošnjega proračuna. Vlada je nato ugotovila, da se s tem ukrepom proračun ne bo uravnotežil, zato je danes sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa in določila razrez proračunskih odhodkov po ministrstvih in drugih proračunskih uporabnikih. Ti morajo v nadaljevanju pripraviti predloge finančnih načrtov.

Ker trenutne projekcije kažejo, da bodo prihodki in odhodki v letošnjem letu 2022 višji od načrtovanih v sprejetem proračunu, bo treba v sklopu rebalansa sprejeti tudi nov Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2022 do 2024, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2022, z višjimi zgornjimi mejami izdatkov za zdravstveno in pokojninsko blagajno ter državni proračun.

Vlada je danes določila tudi, da ministrstva in drugi proračunski uporabniki do uveljavitve rebalansa prevzemajo samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v zakonu. Druge obveznosti lahko prevzemajo le na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance.

To je običajen postopek v primeru priprave rebalansa. S tem bomo omejili prevzemanje obveznosti, ki niso nujne za delovanje države. Vse nujne obveznosti, kot so plače, socialni transferji ter vse za državo že opravljene storitve, pa bodo normalno financirane. Nemoteno bodo potekali tudi projekti, financirani iz evropskih in namenskih sredstev.

Vlada se je seznanila z informacijo glede urejanja položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo glede urejanja položaja, pravic in obveznosti funkcionarjev.

Pravice in obveznosti funkcionarjev na splošno še vedno ureja Zakon o funkcionarjih v državnih organih iz leta 1990, zato bi bilo to področje nujno treba na novo sistemsko urediti.

Veljavna ureditev pravic funkcionarjev med izvrševanjem funkcije in po prenehanju mandata temelji na različnih zakonih. Zakon o funkcionarjih v državni upravi (ZFDO) se uporablja za državne sekretarje, poklicne župane in podžupane, funkcionarje Komisije za preprečevanje korupcije, določene funkcionarje v Uradu predsednika Republike Slovenije (svetovalec predsednika, šef kabineta), za ostale funkcionarje pa so pravice praviloma urejene v področnih zakonih (na primer v Zakonu o državni upravi, Zakonu o Vladi Republike Slovenije, Zakonu o poslancih, Zakonu o državnem svetu, Zakonu o ustavnem sodišču in podobno). Ker so bile rešitve sprejete v različnih časovnih obdobjih, se med seboj razlikujejo, zaradi česar so tudi funkcionarji med trajanjem in po prenehanju mandata lahko v različnem položaju.

Upoštevaje posebnosti določene funkcije je glede določenih pravic to sicer sprejemljivo, kljub temu pa bi bilo vsaj na področju pravic in obveznosti, ki se nanašajo na prejemke in povračila ter glede pravic po prenehanju mandata smiselno slediti enotni ureditvi. Parcialno reševanje problematike s področnimi zakoni in smiselna uporaba ZFDO povzročata težave in zaplete tako pri določanju pravic funkcionarjev med trajanjem in po prenehanju mandata, kot tudi pri določanju obveznosti.

Povračila stroškov in drugi prejemki so za funkcionarje še vedno urejeni z Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), medtem ko je to področje za javne uslužbence urejeno s kolektivnimi pogodbami dejavnosti in poklicev.

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov se za javne uslužbence na podlagi določb kolektivnih pogodb usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, za funkcionarje pa ne, zato pri tem prihaja do razlikovanj, ki niso utemeljena. Razlike so tudi pri regresu za prehrano, nadomestilu za ločeno življenje, stroških prevoza na delo in z dela, višini dnevnice za službeno potovanje v državi in podobno.

Vlada ugotavlja, da je položaj, pravice in obveznosti funkcionarjev med trajanjem funkcije in po prenehanju mandata treba sistemsko urediti ter določiti subsidiarno uporabo zakona, tako, da se njegove določbe uporabljajo le v primeru, če niso posamezna vprašanja za funkcionarje v posebnih zakonih drugače urejena, da se določijo pogoji za opravljanje funkcije (državljanstvo, nekaznovanost, pravnomočna obsodba na nepogojno kazen zapora, itd.), uredijo pravice funkcionarjev med opravljanjem funkcije in po prenehanju mandata (na primer: pravica do obveznih socialnih zavarovanj, ureditev kriterijev za letni dopust, itd.), pregleda sistem določanja povračila stroškov in drugih prejemkov, seveda ob upoštevanju vrste in vsebine funkcije, ki jo izvršuje funkcionar.

AKTUALNI RAZPISI

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 9/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.