V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MEŽICA, ŽIROVNICA IN MESTNA OBČINA KRANJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Izobraževanje za novoizvoljene romske svetnike 1/1

Urad Vlade RS za narodnosti in Skupnost občin Slovenije sta v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome izvedli prvi dve izobraževanji za novoizvoljene romske svetnice in svetnike. Prvo je bilo 27. novembra v Novem mestu ter drugo 29. novembra v Murski Soboti.

Cilj izobraževanja je usposabljanje izvoljenih za dobro opravljanje njihove funkcije ter skozi to vplivanje na izboljšanje položaja romske skupnosti. V izobraževanju se poseben poudarek daje dobremu sodelovanju med romskimi svetnicami in svetniki ter županjami in župani in občinskimi upravami, saj to lahko pomembno vpliva na dolgoročno urejanje romske tematike v občinah.

Makedonski svetniki v Sloveniji 1/2

V četrtek, 24. novembra 2018 je v dopoldanskem času Skupnost občin Slovenije gostila 18 člansko delegacijo makedonskih svetnic in svetnikov občinskih svetov, ki so v Slovenijo prišli pod patronatom švicarske agencije za razvoj in sodelovanje ter UNDP- razvojnega programa Združenih narodov. Cilj programa je opolnomočenje občinskih  svetnic in svetnikov za opravljanje svoje funkcije. V Mariboru smo tako skupaj s svetniki iz MO Maribor predstavili delovanje lokalne samouprave v Sloveniji, delo Skupnosti občin Slovenije pri zastopanju občin ter delovanje občinskih in mestnih svetov. V popoldanskem času jih je sprejel Peter Misja, član predsedstva SOS in župan občine Podčetrtek, jim predstavil delo občine ter pokazal, kako usklajeno sodelovanje med različnimi deležniki v občini pomembno vpliva na kvaliteten in dolgoročen razvoj občine.

 

CIRCE in krožno gospodarstvo v Londonu 1/3

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije in deležniki v projektu CIRCE, ki se posveča razvoju potencialov krožnega gospodarstva, so se med 26. in 29. novembrom mudili v Londonu na projektnem sestanku in ogledu dobrih praks. Posvetili so se predvsem področju grajenega okolja in odpadne hrane.

Po projektnem sestanku partnerjev, ki so trenutno v fazi pregleda programskih in strateških dokumentov v Sloveniji, glede na priložnosti za umestitev sprememb v smeri razvoja našega krožnega potenciala v turizmu, so sledile predstavitve strateških usmeritev župana mesta London. Angleški partner LWARB je za mesto London namreč pripravil kažipot prehoda v krožno gospodarstvo, ki vključuje deležnike s strani visokošolskega izobraževanja, digitalno skupnost, londonska podjetja, socialna podjetja in sektor financ. Kažipot je storilno usmerjen dokument, razvit v partnerstvu z deležniki iz Londona. Ekonomska analiza kažipota je ocenila, da lahko ukrepi v njem prispevajo dodatnih 2,8 milijarde GBP k priložnostih za krožno gospodarstvo, ki so ocenjene na 7 milijard GBP. Bistvene priložnosti so zaznali na področjih grajenega okolja, hrane, tekstilne industrije, električnih izdelkov in plastične embalaže. Do Kažipota za prehod v krožno gospodarstvo mesta London lahko dostopate tukaj, na tem mestu pa lahko najdete ekonomsko analizo prepoznanih priložnosti.

Za več informacij o predstavljenih dobrih praksah na področju grajenega okolja in hrane obiščite to povezavo…

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Sprememba Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/1

Državni zbor RS je na seji 27. 11. 2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A), s katerim se dopolnjuje 96. člen ZSPDSLS-1. In sicer določa, da se za postopke načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leti 2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi ZSPDSLS-1, njihovo vsebino in poročanje o njihovi realizaciji uporabljajo določbe 11., 12., 13., 14., in 15. člena prej veljavnega zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS).

Besedilo zakona poslano Državnemu svetu najdete tukaj.

Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev. Priporočila so pripravljena z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način. Pri tem je treba poudariti, da mora občina za izvajanje lokacijskih preveritev LP izpolniti dva predhodna pogoja in sicer, da ima zaposlenega ali na drug način zagotovljenega občinskega urbanista, ter da ima sprejet odlok, s katerim je določena višina nadomestila stroškov, ki jih občina zaračuna investitorju za postopek lokacijske preveritve. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi (132. člen ZUreP-2).

Dopis in Priporočila.

Osnutek Strategije kulturne dediščine 2/4

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli osnutek Strategije kulturne dediščine, ki je sicer v medresorskem usklajevanju. Strategijo so pripravili na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.

Akcijski načrt za izvajanje strategije za obdobje 2019–2021 bodo izdelali po sprejetju strategije. Prosijo tudi za predloge ukrepov, ki bi jih lahko izvedli za celostno ohranjanje dediščine. Zato so strategiji priložili obrazec za opis posameznih ukrepov. Vabimo vas, da vanj vpišete svoje predloge aktivnosti, s katerimi bi lahko prispevali k uresničevanju ciljev strategije kot celote ali na enega od njenih stebrov: družba, razvoj in znanje.

Dokumenti:

osnutek Strategije kulturne dediščine

obrazec: akcijski načrt

Vaše mnenje in morebiten opis aktivnosti prosimo posredujte na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.12.2018.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev 2/5

S strani MOP smo prejeli Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

V obstoječi Uredbi so za namen obračunavanja okoljske dajatve tudi prenosne baterije in akumulatorji opredeljeni kot EEO, s predlagano uredbo pa so ločeni in ustrezno opredeljeni skladno s predpisoma o OEEO in o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Z navedenima predpisoma je poenotena tudi opredelitev proizvajalca, izpuščena pa je opredelitev »pridobitelja. Skladno s predpisom o OEEO je med zavezance vključen pooblaščeni zastopnik proizvajalca EEO, ki nima sedeža v RS in ga je ta proizvajalec s pogodbo pooblastil za izpolnjevanje njegovih obveznosti v skladu z zahtevami predpisa o OEEO.

Poenoteni so postopki prijave zavezanca, obračuna dajatve in zahtevka za vračilo dajatve, uveljavljena je uporaba predlog na spletni strani pristojnega organa (namesto v obliki prilog predpisa), dejanskemu stanju ustrezno je opredeljen pristojni organ. Novelirana je Priloga 1, ki določa število enot obremenitve za razrede EEO ter prenosne baterije in akumulatorje.

Vljudno vas prosimo, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 5.12.2018 posredujete vaše predloge in pripombe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 2/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Pregledovanje prostorskih in opisnih podatkov je možno preko spletnega pregledovalnika »Atlas UWWTD«.
Uporabniško ime: aglo2018
Geslo: aglo2018

Rok za oddajo pripomb na predlog uredbe je 5.12.2018, pripombe zbiramo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Uredbo o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, s katero se obstoječa vrsta embalaže razdeli v dve postavki.

Skladno s 3. členom uredbe so kot embalaža obravnavani tudi sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla, nagrobna sveča pa se šteje za embalirano blago.

Med nagrobne sveče štejemo tudi elektronske nagrobne sveče, ki so po sestavi podobne klasičnim nagrobnim svečam (kovinski ali plastični pokrov, plastično ali stekleno ohišje,…). Bistvena razlika je, da odpadna sveča, ki je nastala iz klasične (parafinske) nagrobne sveče zaradi stopljenega/izgorelega vložka ohrani le del mase, ki jo je imela ob dajanju na trg, medtem ko je masa elektronske odpadne nagrobne sveče praktično enaka masi elektronske nagrobne sveče v trenutko , ko je bila dana na trg. Zato se v točki C priloge 1 med vrste embalaže doda nova postavka in sicer: »sestavni deli elektronskih nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla ter elektronskega vezja«.

S predlagano Uredbo bo v skupni količini sveč danih na trg v RS natančneje določen delež elektronskih nagrobnih sveč, ki pomembno vpliva na maso nastalih odpadnih nagrobnih sveč.

Uredbo lahko pregledate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nem vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do vključno 6.12.2018.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 2/8

Objavljamo besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona se nanašajo predvsem na:

 • določitev pravne podlage, po kateri se bodo tiste spremembe, nastale pri poslih povezanih z uravnavanjem obrestnih tveganj dolga državnega proračuna, ki se odražajo samo v spremenjenih obrestnih merah, evidentirale le na kontih bilance stanja;
 • vzpostavitev delovanja proračunskega sklada iz katerega se bo financiral razvoj nevladnih organizacij;
 • določitev izjeme pri prevzemanju večletnih obveznosti, ki bo Ministrstvu za obrambo v bodoče omogočala opremljanje z najpomembnejšimi razvojnimi programi Slovenske vojske, opredeljenimi v dolgoročnih in srednjeročnih razvojno usmerjevalnih planskih dokumentih;
 • vzpostavitev ustrezne pravne podlage za upravljanje s tistimi kapitalskimi naložbami, s katerimi ne upravlja Slovenski državni holding, d.d.;
 • občinam se zaradi določitve povprečnine omogoča pripravo proračunov na realnih predpostavkah;
 • določa se letni dodatek za upokojence;
 • določajo se ukrepi, ki zmanjšujejo izdatke proračuna posledično pa pripomorejo k zasledovanju fiskalnih ciljev Republike Slovenije.

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 7. 12. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 2/9

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu s prilogami, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 11.12.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V kolikor imate težave z odpiranjem dokumentov prilagamo tudi povezavo na spletno stran e- demokracije, do katere lahko dostopate s klikom tukaj.

 

 

 

 

Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike 2/10

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike (besedilo na tej povezavi), ki ga na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izda minister za okolje in prostor.

Pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. Elaborat ekonomike je namenjen:

 • oceni investicij in določitvi vira financiranja za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN, ter
 • oceni vplivov načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN na družbeno infrastrukturo.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 20. decembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

4.12. / Delavnica : Politike na področju družbenih inovacij 3/1

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na delavnico na temo “POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ – UPORABA POLITIK IN VPLIV NANJE”, ki bo potekala v torek, 4. 12. 2018, od 13.00 do 15.00 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru (predavalnica P 1.5, Razlagova ulica 20, 2000 Maribor).

Na delavnici bomo preučevali politike in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij. Z nami bo izkušena predavateljica, dr. Barbara Bradač Hojnik, ki predava o socialni ekonomiji na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, in se že vrsto let ukvarja s tem področjem.

Vabilo s programom

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.

 

5.12. / Delavnica: Vključevanje deležnikov 3/2

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i) Makers vabimo na delavnico na temo VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV, ki bo potekala 5.12.2018, med 10.00 in 13.00, v prostorih Kreativnega centra Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana. 

Z namenom krepitve potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti za razmah socialne ekonomije bomo v sklopu Akademije družbenih inovacij izvedli delavnico, na kateri boste izvedeli vse o vključevanju deležnikov.

Danes je narava družbenih izzivov zelo zapletena. Pogosto jih ne more rešiti en sam akter pač pa zahteva usklajeno prizadevanje večih deležnikov, da bi lahko pripravili inovativne in trajnostne rešitve. Zato je vključevanje deležnikov koncept, ki ponuja priložnost za obvladovanje družbenih izzivov z iskanjem inovativnih rešitev in ustvarjanjem dodane vrednosti za vse, ki so v proces vključeni.

Vključevanje deležnikov je zelo učinkovita metoda in vam lahko pomaga pri dostopu do pomembnih virov, kot so finančna sredstva, družbeni odnosi ali dodatno znanje. Lahko vam pomaga tudi bolje razumeti skupine in probleme, ki jih nagovarjate.

Modul je primeren za vse, ki si prizadevajo za družbene spremembe: obstoječi ali bodoči socialni podjetniki, znanstveniki, oblikovalci politik in zainteresirani državljani.

Z nami bo dr. Karolina Babič, izkušena predavateljica, ki je tako teoretsko kot praktično predana raziskovanju in razvoju alternativnih družbenih in ekonomskih praks. Njeno delo se giblje od konkretnega razvoja zadružništva, družbenega inoviranja ter socialne ekonomije nasploh do teoretskega zanimanja za razmerja med etiko, politiko in ekonomijo.

Delavnica je brezplačna; za prehrano in osvežitev bo poskrbljeno.

Vabilo s programom.

6.12. / ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 3/3

Posebnost področja javnega naročanja je med drugim tudi v pomembnosti in (absolutni) moči, ki jo imajo odločitve Državne revizijske komisije v zvezi s spori nastalimi v postopkih oddaje javnih naročil.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo prikazana aktualna pravna praksa Državne revizijske komisije, revizijska mnenja Računskega sodišča v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil ter predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3.

Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotel Ljubljana, Derčeva 4 , 1000 Ljubljana.

Na tej povezavi najdete VABILO.

12.12. / Predstavitev skupnega projekta občin za OVE in URE 3/4

Iz Skupnosti občin Slovenije so vse občine že prejele vabilo k sodelovanju pri pripravi skupnega projekta, katerega predstavitev bo potekala v Ljubljani 12.12.2018 med 10.00 in 13.00 na Fakulteti za Upravo, dvorana P1.

Z željo slovenskim občinam olajšati dostop do EU sredstev za investicije v OVE in URE, Greenpeace v sodelovanju s člani Zadruge za etično financiranje, organizirajo prijavo na razpis sklada ELENA, ki zagotavlja sredstva za razvoj investicijskih projektov.

V kolikor vas sodelovanje v takšnem skupnostnem projektu zanima, vas vabimo na predstavitev projekta.

Udeležbo na predstavitvi je potrebno javiti Katji Podbevšek na katja.podbevsek@greenpeaece.org,, tako da se javi kontaktne podatke osebe, ki se bo predstavitve udeležila.

Vse občine, ki so interes in kontaktne osebe že sporočile, so bile o dogodku že obveščene.

 

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/5

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

POVPRAŠEVANJE

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti invalidne osebe.

In sicer je CSD na občino posredoval dopis, da naj sporoči ali zahteva prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah invalidne osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta oseba ima več nepremičnin.

Ker občina še ni imela primera, da bi invalidna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika, imela več premoženja, je zaprosila za izkušnje drugih občin, če so imele te primere in kako so ravnale; so se odpovedale zaznambi prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe ali ne.

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.

DOGODKI DRUGIH

6.12./ Vabilo na 2. Konferenco »Programa projektov eProstor« 5/1

Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor sta za potrebe usklajenega in kakovostnega upravljanja s prostorom ter učinkovitega gospodarjenja z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 – 2021 pripravila »Program projektov eProstor«. V okviru projekta pripravljajo 2. konferenco »Programa projektov eProstor«, ki bo potekala v četrtek, 6. decembra 2018, ob 9. uri, v Hiši EU.

Na dogodek se je potrebno obvezno predhodno prijaviti. Povezave na prijavni obrazec so na vabilu tukaj. 

Več informacij pa najdete tudi na tej povezavi.

7.12. / Izobraževanje “Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami” 5/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za zaposlene na občinah, ki pri svojem delu uporabljate prostorske podatke?

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi podatke zemljiškega katastra in katastra stavb. V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi vse ostale prostorske podatke.

Izobraževanje bo potekalo 7 decembra 2018, od 9. do 12. urev prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana in bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 0590 96 684 ali pišete na elektronski naslov marijana@digidata.si.

Link za spletni obrazec za prijavo je tukaj.

11.12./ Konferenca Kompass 2018 5/3

Sodelujoči partnerji v projektu Kompetenčni center  za pametna mesta in skupnosti organizira konferenco Kompass 2018, ki bo potekala 11. decembra 2018 med 10.00 in 14.00 uro in predstavlja prelomne razvojne korake na področju razvoja kadrov za pametna mesta in skupnosti pri nas.

Vabilo.

Predstavili bodo izoblikovanje modela kompetenc, načine in pristope prenosa takega modela v prakso, ter vrste in obseg realiziranih usposabljanj. Drug del konference bodo namenili partnerskim podjetjem, ki bodo predstavili svoje izkušnje ter osvetlili doprinos in razvojno naravnanost, ki so jo pridobili z usposabljanji prek kompetenčnega modela. Program konference najdete tukaj –  KoC PMiS.

 

13.12./ Tematski posvet 'Kohezijska sredstva za zdravo življenjsko okolje' 5/4

Tematski posvet o tem, kako lahko kohezijska sredstva izkoristimo za (bolj) zdravo življenjsko okolje, bo potekal 13. decembra med 10.00 in 12.00 v City hotelu Ljubljana. Dogodek je drugi v nizu tematskih posvetov o kohezijski politiki, ki jih CNVOS v sodelovanju z Radiom Študent organizira v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«.

Slovenija bo v obdobju 2014-2020 prejela več kot milijardo (1,162) evrov sredstev EU za izvajanje projektov, s katerimi se bo zagotovilo boljšo oskrbo s pitno vodo, čiščenje odpadnih vod, varstvo pred poplavami, boljše stanje ohranjenosti habitatov, izboljšalo energetsko učinkovitost gospodinjstev in javnega sektorja, proizvedlo več energije iz obnovljivih virov ter zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

S predstavniki ministrstev, javnih agencij, zavodov, občin in nevladnih organizacij, ki načrtujejo in izvajajo konkretne projekte na terenu, bomo govorili o tem, kaj smo s kohezijskimi sredstvi že dosegli, in razmislili, kaj lahko v tej in naslednji finančni perspektivi še izboljšamo.

 Več informacij in prijava:

https://www.cnvos.si/novice/2196/govoris-kohezijsko-tokrat-o-sredstvih-za-zdravo-zivljenjsko-okolje/

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/5

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

15. dopisna in 10. redna seja Vlade RS 6/1

Predlog Zakona o minimalni plači

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači – prva obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada ne nasprotuje ciljem, ki jih predlog zasleduje, ocenjuje pa, da bi bilo v nadaljnjem zakonodajnem postopku pri iskanju najustreznejših rešitev smiselno v največji možni meri upoštevati socialni dialog in prilagoditi dinamiko uveljavitve posameznih rešitev predloga.

Vlada ocenjuje, da predlagani znesek minimalne plače za leti 2019 in 2020 primerno odraža pretekla in napovedana makroekonomska gibanja v Sloveniji, ki jih v svojem jesenskem poročilu navaja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Kumulativna realna rast BDP je v zadnjih treh letih med leti 2015 in 2017 znašala 10,3 %, kumulativna realna rast produktivnosti 4,2 %, in kumulativna realna rast povprečne plače 4,8 %. Kumulativna realna rast minimalne plače pa je v zadnjih treh letih znašala 1,2 %. Z dosedanjo nižjo rastjo minimalne plače je bilo spodbujeno hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva in njegova konkurenčnost.

Predlagane spremembe in dopolnitve ZSPJS

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in ga v Državni zbor pošilja po nujnem postopku, saj bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo. Ukrep iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju bo namreč prenehal veljati z 31. 12. 2018 in bi s 1. 1. 2019 v veljavo stopila ureditev pred uvedbo interventnih ukrepov, po kateri javni uslužbenci pridobijo pravico iz naslova napredovanja v višji plačni razred oziroma naziv, praviloma s 1. aprilom oziroma 1. majem. Poleg navedenega bo v nasprotnem primeru bistveno otežena razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki pa morajo biti čim prej razrešene zaradi preprečitve že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju.

Predlog sprememb določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Sprememba datuma začetka izplačevanja je potrebna zaradi vzpostavitve enotne sistemske ureditve časovne dinamike izplačevanja omenjene pravice.

Predlog Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aktov za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s predlogom Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, s predlogi stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja in s predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Vlada je Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za obrambo naložila, naj najpozneje do 6. 12. 2018 vladi v sprejem predložita Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Torej v roku, ki bo omogočil, da bi bili uredbi uveljavljeni sočasno z akti za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami

Vlada je sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami ter ga posredovala Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Prekomerno nakopičene količine komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javnih služb oziroma upravljavcih pokopališč terjajo hitro in interventno ukrepanje za zmanjšanje teh količin ter z njimi povezanih tveganj. Predlagani zakon daje zakonsko podlago za interventno ukrepanje države, ki je potrebno zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja, do katerega je privedlo kopičenje komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Ministrstvo za okolje in prostor krije stroške ravnanja z odpadno embalažo do 120 EUR (z DDV) na tono.

URSZR bo vodilna država projekta EU SIQUAKE 2020

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) se je uspešno prijavila na razpis Evropske komisije za vaje v okviru mehanizma na področju civilne zaščite, in sicer s projektom »Praktična vaja civilne zaščite SIQUAKE2020«. Namen pridobljenega projekta je povečati pripravljenost in sposobnost odzivanja sistema zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji ter mehanizma EU na področju civilne zaščite ob velikem potresu. Projekt vključuje pripravo in izvedbo dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja na različnih ravneh (lokalni, regijski, državni in EU) ter pripravo dobrih praks evropskega mehanizma na področju civilne zaščite. Glavni dogodek projekta bo vaja SIQUAKE2020, na kateri bo sodelovalo približno 850 udeležencev iz Slovenije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Turčije. Potekala bo v Ljubljani z okolico maja 2020.

 (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 7/1

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na spletnem naslovu:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1096

Razpis programa obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2019 7/2

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.

Prijave je treba vložiti najkasneje do 17. decembra 2018.

Razpis in prijavnica.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/3

Na spletni strani programa MED: https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/get-ready-third-call-opening-on-30th-october/ je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na strani https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-proposals-amendment-to-the-31-tor/ pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/4

Na spletni strani programa Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

Povračilo stroškov za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 8/1

Po Sloveniji je bil 16. novembra 2018 izveden projekt Tradicionalni slovenski zajtrkVse osnovne šole, vrtci in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so sodelovali in organizirali Tradicionalni slovenski zajtrk, bodo imeli možnost oddaje vlog in s tem povračila stroškov za nakup živil za njegovo izvedbo.

Od preteklih let se projekt razlikuje v tem, da je povračilo stroškov na podlagi pavšala in da bodo vlagatelji (šole, vrtci, zavodi) vlogo za povračilo stroškov oddali elektronsko v aplikaciji ARSKTRP.

Oddaja vlog bo možna od 3. do 20. 12. 2018 preko portala e-Kmetija (za vstop na portal je potreben ustrezen digitalni podpis).

Agencija za vlagatelje vlog za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je organizirala spletni seminar, na katerem je predstavila vnos in oddajo elektronske vloge za povračilo stroškov.

Posnetek spletnega seminarj(za dostop je potreben vpis podatkov (ime, priimek in e-naslov)

Prezentacija, predstavljena na spletnem seminarju(pdf)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.