V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŽALEC, MORAVSKE TOPLICE, KRIŽEVCI, RADEČE IN VODICE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Odgovor Vlade RS na pobudo po pripravi rešitev na področju odpadnega blata iz čistilnih naprav 1/1

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je v Državnem svetu potekala razprava na temo odpadnega blata iz komunalnih čistilnih naprav, katere se je udeležil tudi predsednik SOS, Peter Misja.

Po razpravi je Državni svet RS Vladi predlagal, naj prouči pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov ter nanjo odgovori. Pobuda se je glasila, da naj Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi oz. njihovimi reprezentativnimi združenji, Zbornico komunalnega gospodarstva ter ostalimi relevantnimi deležniki čim prej pristopita k pripravi kratkoročnih in dolgoročnih sistemskih rešitev za okoljsko sprejemljiv sistem ravnanja z odpadki, vključno s sistemom ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav.

Vlada Republike Slovenije je Državnemu svetu na pobudo odgovorila, da želi zagotoviti samostojnost Slovenije pri obdelavi BKČN ob upoštevanju možnosti sodelovanja z drugimi državami članicami zaradi potreb po specializiranih napravah za obdelavo (uveljavitev načela samozadostnosti in bližine). Zadnja kriza (epidemija in odločitve določenih držav članic EU glede ravnanja z BKČN) je pokazala, da je ta možnost sodelovanja skoraj vedno bolj ali manj enostranske narave (na pobudo in potrebo Slovenije). V izogib temu in takim odločitvam Republika Slovenija usmerja svoje aktivnosti v izgradnjo infrastrukture za končno dispozicijo blat iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav – obdelavo blat po postopku mono-sežiga z možnostjo kasnejše rekuperacije fosforja iz s fosforjem bogatega pepela.

Blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav nastajajo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda kot odpadek (številka odpadka 19 08 05). Blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav so, v skladu z zakonodajo EU, izvzeta iz toka komunalnih odpadkov (niso komunalni odpadek). Ravnanje z blati je del postopka odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in je skladno z nacionalno zakonodajo v pristojnosti lokalnih skupnosti del obvezne lokalne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Obvezna ravnanja z blati komunalnih ali skupnih čistilnih naprav in predvidene tehnike obdelave blata iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav so navedene v leta 2016 sprejetem Programu ravnanja z odpadki in programu preprečevanja odpadkov RS. V pripravi je novelacija navedenega programa, ki pa na področju obdelave blata komunalnih ali skupnih čistilnih naprav prinaša spremembe na področju termične obdelave in sicer le monosežig s kasnejšo rekuperacijo fosforja.

Ministrstvo za okolje in prostor podpira kot končno dispozicijo BKČN mono-sežig, ker je ena ključnih tehnologij pri prehodu na podnebno nevtralnost in bolj krožno gospodarstvo. Zato je preko SOS, ZMOS in ZOS pozvalo občine, da pripravijo  pobude  o  postavitvi  objektov za mono-sežig  blata  iz  komunalnih čistilnih naprav in pripravilo izhodišča in pogoje za določitev potencialnih lokacij mon-sežiga blata iz komunalnih čistilnih naprav. V dopisu je bil podan tudi okvirni terminski plan, ki se začne z izdelavo študije izvedljivosti v oktobru 2021 in konča s poskusnim obratovanjem v maju 2026.

Pripravo in izvedbo projektov mono-sežiga blata iz komunalnih čistilnih naprav bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo s sredstvi Podnebnega sklada. Ker je obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav obvezna lokalna javna gospodarska služba, bodo investitorji občine, ki bodo izvedle tudi vse aktivnosti priprave in postavitve naprav.

V smislu prednostnega reševanja problematike je bil določen rok za oddajo pobud 30. 7. 2021. Za prejete pobude bo Ministrstvo za okolje in prostor v prvi fazi sofinanciralo izdelavo študij izvedljivosti.

MOP ustanavlja tudi delovno skupino za spremljanje priprave projektne dokumentacije in izvedbo objektov za mono-sežig blata komunalnih čistilnih naprav, ki bo sodelovala pri uskladitvi in poenotenju vsebin vezanih na  izbor in sofinanciranje objektov za mono-sežig blata komunalnih čistilnih naprav (KČN) na predlaganih lokacijah s strani zainteresiranih občin.

Pri določitvi potencialnih lokacij objektov za mono-sežig blat KČN se mora upoštevati regijski koncept, lokacije komunalnih čistilnih naprav, skupno letno količino blata KČN ter družbeno, ekonomsko, prostorsko in okoljsko sprejemljivost tovrstnega objekta. Ob teh in predhodno naštetih izhodiščih za potrebe umestitve objekta v prostor, bo delovna skupina pripravila nabor kriterijev, pomembnih za določitev primernosti lokacije za umestitev objekta.

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o cestah 2/4

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v ponoven pregled prejeli predlog Zakona o cestah, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona je upoštevanih nekaj predlogov in pripomb, ki smo jih na ministrstvu posredovali v mesecu aprilu.

Posredovane pripombe Skupnosti občin Slovenije se nahajajo na tej povezavi.

Vaše predloge in pripombe na predlog zakona posredujte do 8. septembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

V javni obravnavi Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 2/5

Sporočamo vam, da je v javni obravnavi Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

Predlog se nanaša na podaljšanje prehodnih rokov za prilagoditev zahtevam te uredbe. Predlog je, da se prehodni roki, ki bi se po veljavni uredbi iztekli 31.12.2021, podaljšajo do 31.12.2025, prehodni roki z datumom 31.12.2023 pa se podaljšajo do 31.12.2027.

Celoten predlog lahko najdete tukaj.

Vljudno vas prosimo, a vaše predloge in pripombe naslovite na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 10. 9. 2021.

 

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal – javna obravnava 2/6

Na portalu eDemokracija je MOP v javno obravnavo objavil Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da pripravi nov pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Razlog za tako odločitev je, da so bili na nivoju Evropske unije v letu 2018 sprejeti in v Sloveniji prevzeti novi standardi za področje vzorčenja tal, zato je bilo treba v pravilniku neveljavne standarde nadomestiti z veljavnimi. Preverjeni in popravljeni so tudi standardi, ki se nanašajo na analizne metode parametrov. S tem je pravilnik glede standardov sedaj usklajen s Pravilnikom o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19), kar zagotavlja večjo primerljivost podatkov.

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo opozorjeno tudi na nekatere nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, zato so sedaj odpravljene tudi te nejasnosti. Prvotno je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo zgolj spremembe in dopolnitve obstoječega pravilnika, vendar se je izkazalo, da se s spremembami in dopolnitvami poseže v več kot tretjino členov, kar oteži njegovo uporabo, zato je nastal nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega.

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo v Sekretariat SOS na info@skupnostobcin.si do 15.9.2021.

 

Spremembe Uredbe CLLD 2014-2020 2/7

Skupnost občin Slovenije je 19.8.2021 občinam članicam SOS v usklajevanje poslala  predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Pripravljavci na MKGP navajajo, da se uredba spreminja zaradi:

 • uskladitve z drugimi predpisi,
 • povečanja sredstev za sklad EKSRP iz naslova Uredbe 2020/2220/EU in razdelitev
  med podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4, uskladitve zneska sredstev ESRR,
 • natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022,
 • uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje operacij, vložitev zahtevkov za
  posamezen sklad in podukrep,
 • uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LAS v
  prehodnem obdobju in način razdelitve med LAS,
 • ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril za izbor,
 • uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
 • tehničnih popravkov.

Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko občine pošljete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 15. 9. 2021.

Predlog zakona o oskrbi s plini 2/8

Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 določila besedilo Predloga zakona o oskrbi s plini – prva obravnava in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje oskrbe s plini s področnim zakonom. V ostalem pa ni namen predloga zakona posegati v temelje ureditve trgov plina in način oskrbe s plini kot je to bilo že do sedaj urejeno v EZ-1 v skladu z zakonodajo EU na področju notranjega trga z zemeljskim plinom.

Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še:

– učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev;
– varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev;
– zagotoviti učinkovito in konkurenčno organizacijo ter delovanje trgov zemeljskega plina na veleprodajni in maloprodajni ravni;
– zagotoviti učinkovito izvajanja nalog operaterjev sistema in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu;
– zanesljiva oskrba s plinom;
– omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 24. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

ANKETA - STROŠKI OBČIN ZA ČIŠČENJE SMETENJA PODALJŠAN ROK 3/1

Na SOS smo skozi poletne mesece občine že večkrat pozvali k izpolnjevanju ankete na temo stroškov občin s čiščenjem smetenja. Ker še nismo zbrali odgovorov vseh občin vas prosimo, da tiste, ki tega še niste storile, na anketo odgovorite do 17. septembra.

Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. 

Zato vas prosimo, da VSE OBČINE, KI ANKETE ŠE NISTE IZPOLNILE, občinske stroške smetenja sporočite do 17. 9. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
 6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 17. 9. 2021. 

Za vprašanja se lahko obrnete tudi na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 4/1

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

16.9. / Osnove celostnega komuniciranja III 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODESkozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali  iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine.

V četrtek, 16. septembra 2021, bo od 12.30 – 15.00

preko spletnega orodja ZOOM potekalo

III. predavanje v ciklu izobraževanj o celostni komunikaciji

 

Temi tokratnega predavanja bosta dve, najprej bomo skupaj obnovili in poglobili obširno junijsko predavanje o osnovah korporativnega komuniciranja, potem bomo glede na želje udeležencev posebno pozornost namenili internemu komuniciranju oziroma komuniciranju z zaposlenimi.

Predavanje je samostojna enota in bo zajemalo:

 • Kratek povzetek junijskega predavanja o korporativnem komuniciranju.
 • Vzpostavljanje »odnosa« z udeleženci kot je nujno, da ga vzpostavljamo pri korporativnem komuniciranju.
 • Predstavitve in komentarji udeležencev.
 • INTERNO KOMUNICIRANJE oz. komuniciranje z zaposlenimi. Različni načini in cilji internega komuniciranja. Dvig kakovosti dela z učinkovitimi pristopi v interni komunikaciji. Primer vprašalnika za analizo stanja dela in zadovoljstva zaposlenih.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju.

Vabilo za tiskanje

21.9. / SOLICO delavnica v Grazu 4/3

V okviru projekta SOLICO, ki se bo posvečal vlogi lokalnih skupnosti, civilne družbe in prostovoljcev v času krize ter mednarodni solidarnosti in se bo naslanjal na izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19, vas v imenu partnerstva vabimo k udeležbi na prvi delavnici.

Delavnica bo potekala v Grazu (AUT), dne 21 Septembra 2021, s pričetkom ob 9.00, na lokaciji European Centre for Modern Languages, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz.

Na konferenci se bomo posvetili predvsem naslednjim temam:

– Katere izkušnje smo v času Covid krize pridobili, kaj smo se od njih naučili

– Sistem zgodnjega opozarjanja in previdnostni ukrepi

– Pandemija kot zagon za digitalizacijo

– Upravljanje ob zapiranju države

– testiranje, cepljenje, ponovno odpiranje po covidu-19

– Identifikacija in opis primerov dobre prakse

– Izzivi za javno upravo, civilno družbo in državljane

Preliminarni program je na voljo tukaj. 

 

 

 

23.9. / Vse o noveli ZJN-3B in aktualni praksi Državne revizijske komisije ter vplivu epidemije na spremembe pogodb 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletni seminar s področja javnega naročanja. Na seminarju bodo prikazane vse spremembe, vnesene v novelo ZJN-B ter kako to vpliva na bodočo vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom in obravnavo ponudb. Hkrati bo na seminarju izpostavljena pravna praksa Državne revizijske komisije zadnjih dveh let, ki vpliva na uporabo in razumevanje določil ZJN-3. Vabilo najdete TUKAJ.

Na spletnem seminarju, ki bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom, bo predavala strokovnjakinja Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav..

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do srede, 22. 9. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

29.9. / KONFERENCA Vsi kraji so pomembni 4/5

Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije vabijo na konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal med 8.30 in 16.00 v prostorih instituta IZUM – Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor (v živo). Na konferenci bomo med drugim razpravljali; Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal dvojezično, v slovenščini in angleščini. Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj.

Program je na voljo TUKAJ. Prijava je obvezna. Prijavite se lahko na tej povezavi. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

DOGODKI DRUGIH

Delavnice o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti 5/1

Serija spletinarjev „Občina 4.0 :

“Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva”

Kot nadomestilo za letošnjo strokovno konferenco, ki je bila odpovedana, omrežje občin v mesecu septembru in oktobru 2021 organizira serijo spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti – pokazali bodo, kako se lahko občina v dobi ti. digital natives učinkovito spopade z znanimi občinskimi izzivi.

Termini:

 • 10.09.2021, 09:30-12:00: Uvodna delavnica in skupščina članic
 • 15.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in ustvarjanje lokalne vrednosti
 • 24.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in delo
 • 28.09.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 01.10.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 04.10.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Program, prijava in informacije na: 
https://alpenallianz.org/Seriji-Webinarjev-Digitalizacija2021

10. 9./ Delavnica "Diverzifikacija gospodarstva na podeželju" 5/2

Na Biotehniški fakulteti v začetku septembra organizirajo dva dogodka, ki sta del širokega posvetovanja z deležniki v okviru evropskega projekta SHERPA. Gre za dva dogodka v podporo oblikovanju stališča o diverzifikaciji podeželskega gospodarstva. Prva delavnica je bila izvedena 2. 9. 2021, druga, ki bo potekala 10. 9. 2021 pa bo bolj osredotočena na kmetijstvo.

PRIJAVE: Zainteresirani se lahko na dogodek prijavite preko ankete, ki je dostopna tukaj.

Na dogodku bo treba upoštevati pogoje PCT, kar je dodatno pojasnjeno v sami anketi. Omogočena bo tudi udeležba na daljavo.

Več o dogodku v VABILU in na spletni strani tukaj. 

15.9./ Posvet med občinami in mladinskimi centri 5/3

Mreža MaMa, nacionalna mreže mladinskih centrov širom Slovenije, vas vabi na »posvet med predstavniki občin in mladinskih centrov«. Gre za posvet, ki je namenjen krepitvi odnosov med občino in mladinskim centrom v lokalni skupnosti ter izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu delu v posamezni občini in ga organizirajo v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agencija Movit.

 • Posvet bo v potekal v sredo, 15. septembra 2021, med 9. in 13.30 uro, v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper.

Vabilo s programom.

Posvet je namenjen tudi občinam, ki nimajo mladinskih centrov ali mladinskih struktur, saj bo srečanje prilagojeno. Vsekakor pa je zelo zaželeno, da se dogodka udeležijo skupaj predstavniki občine in mladinskih centrov.

Zaradi lažje organizacije dogodka prosijo, da potrdite vašo udeležbo (ime in priimek predstavnika vaše občine in mladinskega centra, ki se bo udeležil srečanja) na info@mreza-mama.si najkasneje do četrtka, 9. septembra 2021.

16.9./ Posvet o turizmu na MOS 2021 5/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi na posvet o turizmu, na temo »SLOVENSKI TURIZEM PO SOOČENJU S PANDEMIJO COVID-19«, ki bo potekal dne 16.9.2021 v okviru Mednarodnega obrtnega sejma MOS2021 v Celju.

Dogodek bo možno spremljati tudi na daljavo (AVK).

Več o prijavi in vsebini najdete s klikom na VABILO.

16. in 17. 9. / 1. kolesarski kongres 5/5

Tudi v Sloveniji je nastopil čas za prvi kolesarski kongres, ki se bo začel prav na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti. Potekal bo od 16.-17. septembra 2021, v občini gostiteljici, Dobrovniku, majhni občini, ki v kolesarjenju vidi veliko zgodbo in se bo zapisala kot prva občina, ki je gostila Slovenski kolesarski kongres.

Tematika kolesarstva je široka, za cilj prvega slovenskega kolesarskega kongresa pa so si zadali: povezovanje in poslušanje – potreb, težav in pričakovanj vseh deležnikov, ki dostikrat vsak po svoje razvija svojo kolesarsko zgodbo. Cilj kolesarskega kongresa je tudi kolesariti po Sloveniji in udeležencem vsako leto predstaviti kolesarski turizem in kolesarsko infrastrukturo na drugem območju Slovenije.

Veseli smo, da lahko napovemo, da se bosta na okrogli mizi pridružila gospod Bogdan Fink, direktor uspešno zaključene 27. kolesarske dirke po Sloveniji in Simon Rosič, podžupan Občine Nova Gorica, ki je bila izbrana za naj gostiteljico. Gotovo bosta povedala marsikaj zanimivega, kar bo občinam v navdih in motivacijo. Če strokovne vsebine začinimo še s prekmursko kulinariko in skrbjo za zdravje, je kolesarski kongres ravno pravi način za polnjenje z energijo za nadaljevanje in začetke občinskih kolesarskih  projektov.

Več informacij Prvi slovenski kolesarski kongres, prijavo pa potrdite na Prijava.

 

VLADA RS

89. redna seja 6/1

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v RS za obdobje 2014–2020. Sprememba Uredbe ureja izvajanje ukrepov iz OP ESPR 2014-2020), ki se izvajajo z javnimi razpisi. Spreminja se višina finančnih sredstev po posameznih prednostnih nalogah in ukrepih v skladu z zadnjo spremembo OP ESPR 2014–2020. Ureja se tudi sprememba doseganja kazalnikov izvedenih operacij.

Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Vlada je izdala Odlok o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin, ki se objavi v Uradnem listu. V Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v prilogi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 so sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu. Taka investicija je med drugim tudi izgradnja zaprtih reinjekcijskih sistemov vrtin.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Vlada je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 (ReNPEMŽM 2030), to je strateški dokument Vlade RS, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030.

Soglasje Vlade k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o zaščiti živali

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno–pravne službe državnega zbora.

Amandmaji vsebinsko ne posegajo v besedilo predloga zakona, razen amandmaja, s katerim se v dogovoru z deležniki dodaja prepoved uporabe, prodaje in trženja električnih ovratnic za šolanje živali, ki delujejo na principu povzročanja električnih šokov. Predlog celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in posedovanja eksotičnih vrst živali ter zapuščenih živali. Novela dodatno določa nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali ter uvaja možnost izreka višjih kazni za prekrške in ostalo.

Podaljšanje odloka o omejitvi zbiranja

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do 12. septembra 2021. Vsebinskih sprememb glede omejitev zbiranja ljudi ni, veljavnost odloka se podaljša do 12. septembra 2021.

Vlada določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije

Vlada Republike Slovenije je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije s predlogom aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.

Predlog predvideva tri stopnje nevarnih pogojev dela, in sicer:

 1. A) v najvišjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti sodijo dela in naloge neposrednega stika z okuženimi osebami v specializiranih enotah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva;
 2. B) v srednjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti sodijo dela in naloge, ki so posledica neposrednega stika s strankami, pacienti in drugimi, ki potrebujejo javne storitve ali so obravnavani zaradi izvrševanja posebnih pooblastil in odgovornosti, ter dela in naloge čiščenja prostorov in opreme;
 3. C) v skupino z najnižjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti sodijo preostala dela in naloge iz pristojnosti delodajalca, razen če se ta opravljajo na domu.

Delodajalec s posebnim aktom razvrsti dela in naloge, upoštevaje posamezne stopnje ogroženosti. Za stopnjo A se določi mesečni pavšalni znesek v višini največ 400 evrov, za stopnjo B največ 200 evrov in za stopnjo C največ 100 evrov (bruto). Tako kot po sedaj veljavni ureditvi tudi po novi ureditvi do tega dodatka ne bi bili upravičeni javni uslužbenci, ki bodo opravljali delo na domu.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/1

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

Objavljen razpis za LIFE program za leto 2021 7/2

S strani LIFE ekipe smo bili obveščeni, da je objavljen razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za vsebinska področja: naravna in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilaganje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu “Funding & tender opportunities”. Ker razpis v primerjavi s prejšnjimi leti vsebuje kar nekaj sprememb, priporočamo vsem potencialnim prijaviteljem, da ga natančno preberejo. Razpisi so objavljeni na spremenjeni spletni strani, zaradi česar opozarjajo na možnost manjših popravkov/sprememb. Za več informacij v povezavi s prijavo pridobite na life.mop@gov.si.

Razpis bo predstavljen v okviru Info dneva, ki ga organizira CINEA 8. in 9. septembra. Več informacij o dnevu si lahko preberete TUKAJ.

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 7/4

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Zadnji rok za predložitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je najkasneje do:

 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Odprte prijave projektov Zveze Alpe-Jadran 7/6

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne na pristojni koordinacijski točki tematske (TCP) do 30. Septembra 2021, do 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni v prijavnem obrazcu in na https://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavnica s podrobnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« je dostopna na https://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Več informacij je dostopnih tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/7

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/9

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/11

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/12

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Strateški načrt Skupne kmetijske politike (SN SKP 2023–2027) 8/1

Minister dr. Jože Podgoršek je dne, 3. 9. 2021 na izjavi za medije predstavil rezultate javnega posvetovanja in predlagane spremembe ter ključne usmeritve Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SN SKP 2023–2027), ki je bil dan v javno razpravo 2. 7. 2021.

Ministrstvo bo jeseni izvedlo širšo javno razpravo o celotnem SN SKP 2023–2027 in javno razgrnitev okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje, do takrat pa bo potekalo dopolnjevanje SN SKP 2023–2027, usklajevanja oziroma sestanki s posameznimi partnerji, sestanki oziroma spletne delavnice delovnih skupin za pripravo SN SKP 2023-2027, priprava okoljskega poročila in nadaljnja neformalna usklajevanja z Evropsko komisijo.

Predvidoma v decembru letos bo predlog SN SKP 2023–2027 obravnavala Vlada, do konca tega leta pa bo tudi uradno predložen v odobritev na Evropsko komisijo.

Več tukaj.

Sodelovanje občin pri aktivnih prihodih v šolo 8/2

V novem šolskem letu si skupaj s šolarji želimo čim več aktivnih prihodov v šolo. Zato IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto še naprej spodbuja in podpira šole in občine pri izvedbi Pešbusov in Bicivlakov.

Nadaljujejo tudi z načrtovanjem hodljivosti v občini Piran in vzpostavljajo pilotno območje varnih prihodov v šolo v Solkanu.

Več informacij najdete tudi tukaj.

Priročnik o decentraliziranem sodelovanju 8/3

PLATFORMA, vseevropska koalicija mest in regij ter njihova združenja, dejavna pri razvojnem sodelovanju med mesti in regijami, ter mreža NALAS, so izdali prvi priročnik o decentraliziranem sodelovanju.

Priročnik o decentraliziranem sodelovanju prikazuje praktične primere, ki so ključni za prikaz sposobnosti podnacionalne ravni, da ustvari spremembe, ki pomagajo pri reševanju konkretnih, življenjskih vprašanj, kjer so najbolj pereča: na lokalni in regionalni ravni.

Vas zanima več? Preglejte dokument na naslednji povezavi: http://nalas.eu/News/SGA2DC 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.