PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KRIŽEVCI, MORAVSKE TOPLICE, PODČETRTEK, RADEČE IN VODICE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PREDSESDSTVO SOS

9. seja predsedstva v Podčetrtku 1/1

V sredo, 2.9.2020 je v hotelu Sotelia v Občini Podčetrtek potekala 9. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na seji je potekala tudi primopredaja predsedovanja SOS. Županje in župani pa so govorili tudi o načrtih Ministrstva za javno upravo in o sodelovanju s SOS na področju lokalne samouprave. S predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Pošte RS in Združenja bank Slovenije so zbrani spregovorili še o problematiki zapiranja poštnih poslovalnic in možnih rešitvah za ohranitev in vzdrževanje poštnega omrežja ter problematiki ukinjanja bankomatov. S strani državnega sekretarja iz Ministrstva za obrambo pa so bile županje in župani informirani o Sporazumu o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ter programskih dokumentih večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programih instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU).

 • Primopredaja predsedovanja Skupnosti občin Slovenije

Uvodoma je potekala primopredaja predsedovanja Skupnosti občin Slovenije. Funkcijo predsednika SOS si v skladu z vrstnim redom, ki ga določi predsedstvo v enakih časovnih obdobjih znotraj štiriletnega mandatnega obdobja, delijo predsedniki sekcij SOS. Vodenje SOS je prevzel Peter Misja, župan občine Podčetrtek, ki je nasledil dosedanjega predsednika SOS, dr. Aleksandra Jevška, župana Mestne občine Murska Sobota. Jevšek se je ob primopredaji zahvalil članicam in članom predsedstva za tvorno sodelovanje in izpostavil največje premike dosežene v času predsedovanja predvsem na področju nižanja stroškov za občine in začetega procesa ustanavljanja pokrajin.

 • Načrti ministrstva in sodelovanje s SOS na področju lokalne samouprave

Županje in župani so v nadaljevanju s predstavnikoma Ministrstva za javno upravo, Urško Ban, državno sekretarko in dr. Romanom Lavtarjem, vodjo Službe za lokalno samoupravo govorili o načrtih ministrstva in sodelovanju s SOS na področju lokalne samouprave. Urška Ban je predstavila tekoče aktivnosti ministrstva na področju zakonodaje in koriščenja evropskih sredstev. Posebej je izpostavila Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki ga na ministrstvu podpirajo in se trenutno nahaja v Državnem zboru, povedala, da pripravljajo tudi spremembe Zakona o lokalnih volitvah, ki sledijo odločbi Ustavnega sodišča, razpis za pametna mesta, omenila pa je tudi koriščenje evropskih sredstev, kjer so določili prioritete. Usmerili so se na tri ključne reforme, to so digitalizacija celotne javne uprave, modernizacija uslužbenskega sistema in energetska prenova stavb.

Glede sprejetega rebalansa proračuna RS za leto 2020 je poudarila, da za financiranje skupnih občinskih uprav ni bilo zmanjšanja sredstev in da je denar zanje zagotovljen. Napovedala je še ponovno načrtovano srečanje delovne skupine za nižanje stroškov občin v mesecu septembru, kjer bodo v sodelovanju s predstavniki občin nadaljevali z iskanjem rešitev za finančno razbremenitev občin.

 • Problematika zapiranja poštnih poslovalnic in ukinjanja bankomatov ter iskanje alternativnih rešitev

S predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Pošte RS in Združenja bank Slovenije je predsedstvo govorilo o problematiki zapiranja poštnih poslovalnic in možnih rešitvah za ohranitev in vzdrževanje poštnega omrežja ter o problematiki ukinjanja bankomatov.

S Pošte RS sta se seje udeležili mag. Karmen Lebe Grajf in Erika Iršič Lazarević, ki sta predstavili sistem pogodbene pošte. Na Pošti RS predvidevajo, da se bo trend pogodbenih pošt nadaljeval, zato so povabili občine, da Pošti pomagajo iskati primerne pogodbene partnerje v lokalnih okoljih na način, da bodo zadovoljni tudi občani.

Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg na MGRT je poudaril, da Zakon o poštnih storitvah v zadnjih desetih letih zmanjšuje število kontaktnih točk in, da se trend racionalizacije nadaljuje, vendar je Slovenija še vedno v okviru splošnega akta, ki določa kakovostno zagotavljanje poštnih storitev.

SOS je že večkrat apelirala na pristojne oziroma državo, da naj zagotovi skladen regionalni razvoj in opravi strateški razmislek kako ohraniti poselitev odročnih in manj poseljenih območij, saj ne gre le za zagotavljanje poštnih storitev temveč za celovito strateško načrtovanje, ki mora zajemati nabor vseh univerzalnih temeljnih storitev za občane in občanke na celotnem ozemlju Slovenije in jim na ta način zagotavljati kvaliteto življenja. Župani so izpostavili, da se z ukinjanjem pošt, bankomatov in drugih državnih izpostav posledično manjša tudi število delovnih mest, kar vodi do izseljevanja. Država naj zato poskrbi tudi v primeru, ko je strošek vzdrževanja temeljnih storitev v nekaterih primerih neprofitabilen in je zasledovanje strateškega cilja pomembnejše.

Iz Združenja bank Slovenije so se seje udeležili mag. Stanislava Zadravec Caprirolo,  ga. Mateja Lah Novosel in g. Igor Vincek. Predstavili so stanje na področju problematike krčenja bankomatske mreže, globalne trende in trende v Sloveniji, razloge za krčenje bankomatske mreže v manjših krajih ter nadaljnje korake in iskanje alternativnih možnosti. Ugotovili so, da se navade ljudi oziroma potrošnikov spreminjajo, število gotovinskih dvigov na bankomatih se zmanjšuje in gotovinsko poslovanje prehaja na negotovinsko/elektronsko.  Dodali so, da bi zaradi tega trenda bilo potrebno razmišljati o novih konceptih izvajanja storitev.

 • Vsebine zaščite, reševanja in pomoči v Evropski kohezijski politiki (EKP)

Mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo je predstavil predloge za vključitev vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko (EKP) v obdobju 2014-2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja (VFO) 2021-2027 in instrumenta za okrevanje – NextGenerationEU (NG EU). Posebej je izpostavil priporočila ter časovnico priprave posameznih osnutkov dokumentov, med katerimi so nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, spremembe OP in preprogramiranje VFO2014–2020, partnerski sporazum in potrebne dokumente za programiranje VF O2021–2027.

Županje in župani so se seznanili tudi s cilji in predlogi ukrepov, med katerimi so vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-komunikacijskih pogojev za boljše spremljanje, pripravljenost in odziv sil ZRP (zaščite, reševanja in pomoči) na podnebno pogojene nesreče, vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni, zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP v povezavi z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni in priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč.

 • Pobude županj in županov

Franc Šuštar, župan občine Vodice in predsednik »KONZORCIJA 17« je predstavil projekt uvedbe integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, ki ga bo realiziral »KONZORCIJ 17«. Namen »KONZORCIJA 17« je vzpostaviti v lokalni skupnosti mrežo programov in storitev za starostnike, bolne in invalidne osebe, ki so odvisni od dolgotrajne oskrbe, zagotavljati strokovno podporo pri pripravah dokumentacije in vlog za pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov (glede na potrebe se oblikuje svetovalna skupina zunanjih ekspertov) ter vzpostavljati lokalno organizacijsko strukturo za integrirano dolgotrajno oskrbo. Župan je ob tem prosil zbrane za podporo projektu.

Ivan Molan, župan občine Brežice je v nadaljevanju izpostavil  predlog področne zakonodaje, ki ureja vpis otrok v osnovno šolo. Spregovoril  je o prostorski stiski gradnje dodatnih šol v mestu Brežice in sočasnem praznjenju novejših šol na podeželju občine. Ob tem je podal pobudo za vpis otroka v drug šolski okoliš, za kar je potrebno soglasje obeh; šole, ki sprejema in šole, ki je matična otroku kot tudi soglasje Občine, ki je dolžna otroku zagotavljati materialne pogoje za izvajanje programa šole in lahko z vpisom/izpisom otrok tudi sama zapade v situacijo, ko ne zmore več zagotavljati ustreznih pogojev oz. ima prevelike kapacitete.

Zbrani so tekom razprave izpostavili tudi potrebo po dodatnem viru financiranja Romov v občinah, pobudo za znižanje starostne meje za podelitev volilne pravice na 16 let in govorili o uskladitvi plač poklicnih in nepoklicnih županj in županov, možnosti podaljšanja mandata občinskih funkcionarjev, dostopnosti občank in občanov do storitev krajevnih upravnih enot, sofinanciranju razvoja širokopasovne dostopnosti na podeželju, sofinanciranju kulturne dediščine, prevzemanju odgovornosti državnih organov po daljšem odzivnem času ter drugem.

Galerija SLIK.

NOVICE SOS

Seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS v Krškem 2/1

Članice in člani  komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS so se sestali na svoji 3. seji, ki je potekala v občini Krško. Osrednja točka sestanka so bile varnostne, socialne in integracijske razmere v Posavju, Dolenjski in Beli krajini. Sestanka so se ob članicah in članih udeležili tudi predstavniki tožilstva, Policijske uprave, Centra za socialno delo ter Urada RS za narodnosti. Sestanka se kljub povabilu ponovno niso udeležili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predstavniki policije so povedali, da so se varnostne razmere v zadnjem obdobju bistveno poslabšale. Soočajo se z razmerami, ki jih je potrebno nujno zaustaviti., vendar z dosedanjimi ukrepi to več ni mogoče. Objestnost, nasilje, grožnje imajo izrazito negativen vpliv na življenje večinskega prebivalstva. Še bolj pa na položaj same romske skupnosti. Napetosti med obema se večajo in razmere niso ugodne. Predsednica komisije, Ana Somrak je povedala, da se občina izjemno trudi urejati razmere in vplivati na večanje integracije romske skupnosti. Delajo tudi s posameznimi družinami, vendar obstaja znotraj romske skupnosti del tistih, ki vsake spremembe na bolje rušijo, tako sebi, še bolj pa drugim pripadnicam in pripadnikom skupnosti.

Predstavnici Centra za socialno delo sta povedali, da izbruhu težav ne botrujejo potrebe ali revščina, temveč so pogojene z objestnostjo in zavedanjem, da oni to smejo početi, saj se jim nič ne bo zgodilo.

Prisotno so skupaj ugotavljali ( kot na vseh dosedanjih sestankih komisije), da so nujne spremembe okvirov ter ravnanj državne ravni, saj je ta tista, ki določa zakonodajne okvire. Skupnost in občine sedaj že nekaj  let opozarjajo na nujnost drugačnega ravnanja in pristopov, vendar je država daleč in manj zainteresirana za odločne posege na področja, ki bi jih bilo nujno spremeniti. Od zgodnjega in obveznega vključevanja otrok v predšolsko vzgojo, namenske in družini namenjene rabe socialnih transferjev do zaposlovalne politike. Ob informaciji, da je pričela delovati vladna delovna skupina za Rome je komisija ponovno pozvala, da se v delo komisije vključijo predstavniki občin in ostalih institucij s terena, ki imajo neposredne izkušnje z delom in vedo, kakšni ukrepi bi lahko in morali prinesti spremembe na bolje. Članice in člani so tudi sprejeli sklep, da se na pristojna ministrstva ponovno posreduje zahteva po kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo in policije, saj so ti pogosto zaradi kadrovskih mankov premalo uspešni.

Obeta se nova aplikacija za podporo volitvam 2/2

Iz Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo smo prejeli informacijo o pripravi nove aplikacije za podporo volitvam.

V sklopu večmesečnih priprav za pridobitev nove aplikacije za podporo volitvam in referendumom, je Državna volilna komisija v avgustu podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem. Ta ima 60 dni časa, da pripravi Projekt za izvedbo (PZI). V ta namen je izvajalec predlagal oblikovanje posebne delovne skupine za pripravo PZI, v katero je tudi SOS predlagal članico. Novo aplikacijo bi bilo po načrtih DVK mogoče uporabiti prvič že za redne lokalne volitve 2022. Ta enovita rešitev, ki bo pripravljena za vse vrste volitev in referendumov, tako državnih kot lokalnih, bo sicer imela štiri module:

 1. Kadrovski in finančni
 2. Kandidacijski postopek
 3. Zajem udeležbe in izidov
 4. Objava kandidatov, udeležbe in izidov.

 

 

ZAKONODAJA

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 3/2

Na portalu E-demokracija je objavljen Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja – ZEIZS, ki je bil februarja letos v javni obravnavi, trenutno pa je v medresorski obravnavi. Predlog je pripravila delovna skupina na MJU kot nacionalno podlago za elektronsko poslovanje v povezavi z evropsko Uredbo (EU) eIDAS.

 

6. člen EU Uredbe eIDAS že sedaj zahteva čezmejno vzajemno priznavanje elektronske identifikacije, kar poenostavljeno pomeni, če občina nudi elektronske storitve, ki zahtevajo identifikacijo uporabnika (v skladu z Uredbo eIDAS na ravni zanesljivosti srednja ali visoka), so načeloma dolžne zagotoviti vsem državljanom članic EU dostop do elektronske storitve, oziroma so za dostop do e-storitve dolžne upoštevati tudi vse priglašene in potrjene sheme elektronske identifikacije na EU ravni. Na MJU je za to pripravljena nacionalna rešitev, s katero se občinske elektronske storitve morajo povezati oziroma integrirati. ZEIZS to še podrobneje ureja (npr. predvidoma bo v podzakonskem aktu opredeljen način in kriteriji za določanje ravni zanesljivosti posameznih e-storitvam).

 

ZEISZ v povezavi z Uredbo eIDAS zagotavlja nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kjer Uredba eIDAS dopušča oziroma omogoča nacionalne postopke in ureditev. Na področju elektronske identifikacije pa ZEISZ vključuje tudi ureditev izdajanja nacionalne elektronske identitete. Slovenija bo s sprejemom ZEISZ omogočila priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in bo s tem svojim državljanom omogočila čezmejno elektronsko poslovanje na celotnem notranjem trgu EU.

 

Predlog ZEISZ je vsebinsko povezan tudi s predvideno spremembo Zakona o osebni izkaznici, saj Ministrstvo za notranje zadeve medresorno koordinira pripravo pravne podlage za izdajo sredstva elektronske identifikacije tudi na novi biometrični osebni izkaznici (Zakon o osebni izkaznici). Za njeno uspešno izvedbo pa je treba sprejeti tudi ZEISZ. Predlog ZEISZ namreč vključuje rešitev izdajanja enotne elektronske identitete (v nadaljnjem besedilu: eID) s strani države na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije, ki bodo opredeljena ločeno (v uredbi ali drugih zakonih). Trenutno sta operativno predvideni dve sredstvi:

 

•           eID na biometrični osebni izkaznici,

•           eID v oblaku (i.e. na osnovi rešitve SMS-PASS).

 

Zakon bo imel vpliv tudi na občine, kot organe javnega sektorja. Med drugim, bodo občine morale za dostop in uporabo posamezne elektronske storitve določiti raven zanesljivosti (16. člen). Ob davčni in matični številki bodo občani (in podjetja) za potrebe elektronskega poslovanja dobili še enotno številko elektronske identifikacije (EŠEI), ki jo bodo občine obdelovale skladno z varstvom osebnih podatkov pri elektronskih storitvah (17. člen).

 

 

Občine lahko predloge in pripombe pošljejo na sasa.kek@skupnostobcin.si do četrtka, 10. septembra 2020.

 

Predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 3/3

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, s katerim agencija določa kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede na veljavni splošni akt agencija predlaga spremembe, ki vključujejo postopno prilagajanje predpisane kakovosti spremenjenim razmeram na nacionalnem in evropskem trgu poštnih storitev, in sicer zlasti z izboljšanjem dostopnosti univerzalne poštne storitve za uporabnike, ki imajo do najbližje pošte ali pogodbene pošte več kot 4,5 kilometra zračne razdalje, ter z uvajanjem dveh kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Agencija želi s predlogom splošnega akta zagotoviti tudi večjo predvidljivost regulatornega okvirja glede predpisane gostote poštnih nabiralnikov.

Na povezavi prilagamo:

Pripombe na predlog nam prosimo pošljite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 25.9.2020.

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih 3/4

Z namenom obravnave in pregleda objavljamo predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je v javno obravnavo posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 3/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Na sledečih povezavah vam posredujemo predlog in priloge:

Vljudno vas naprošamo za obravnavo predmetnega predloga in posredovanje vaših stališč in pripomb najkasneje do četrtka, 1. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah 3/6

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je v javni obravnavi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novega zakona, ki bo nadomestil sedaj veljavni ZEKom-1.

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje Evropske unije v pravni red Republike Slovenije (Direktiva 2018/1972/EU).

Poglavitni poudarki, ki jih prinaša Direktiva 2018/1972/EU, so hitrejši dostop do radiofrekvenčnega spektra kot ključnega vira za mobilne komunikacije, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja po vsej Evropski uniji, vključno z oddaljenimi območji, zaščita potrošnikov in dostop do boljših storitev ne glede na to, ali uporabljajo tradicionalne storitve ali na dostopu do interneta temelječe storitve, v okviru univerzalne storitve zagotoviti prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr. e-Uprava, spletno bančništvo, videoklici, ter varovanje življenj prek dostopa do enotne evropske telefonske številke za klic v sili 112, vključno z uporabo sistema za obveščanje in alarmiranje.

Zakon med drugim ureja:

 • pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,
 • zagotavljanje univerzalne storitve,
 • zagotavljanje konkurence,
 • učinkovitejšo gradnjo in postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij ter souporabo obstoječe fizične infrastrukture,
 • določa pogoje za omejitev lastninske pravice,
 • določa pravice uporabnikov,
 • ureja varnost omrežij in storitev ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih,
 • zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev,

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo ali na sasa.kek@skupnostobcin.si do 14. oktobra 2020.

POVPRAŠEVANJE

Anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja 4/1

Na Biotehniški fakulteti (Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo) so pripravili anketo, ki je del širokega posvetovanja z deležniki v okviru evropskega projekta SHERPA.

Gre za anketo v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, ki naslavlja različne razsežnosti izzivov na podeželju. Informacije, ki jih bodo prejeli od deležnikov, ki bodo odgovorili na anketo, bodo pomagale sooblikovati široko vizijo razvoja slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, kot tudi raziskati možne poti do uresničevanje te vizije. V ugotovitve, ki bodo prispevale k oblikovanju strateških usmeritev za razvoj podeželja, bi želeli čim bolj celovito vključili mnenja in poglede različnih družbenih skupin, katerih življenje in delo se dotikata tega področja.

Vprašalnik so pripravili v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujejo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjajo v širokem posvetovanju z deležniki. Anketna raziskava je del te širše zgodbe in se nanaša na široko javno posvetovanje o prihodnosti evropskih podeželskih območij, ki ga je začela Evropska komisija v juliju 2020. Stališča, pridobljena v okviru te raziskave, bodo Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih več-deležniških stičišč.

V skladu z navedenim prosijo za sodelovanje občin. Anketa je dostopna na spletni strani https://www.1ka.si/a/296216 in bo aktivna do 10.9.2020.

VLADA

30. redna seja 5/1

Finančna pomoč kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019, ki je je podlaga za izvedbo finančne pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji.

Odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje, način izračuna in postopke dodelitve finančne pomoči zaradi izpada pridelka v primarni kmetijski proizvodnji zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2019.

Neugodne vremenske razmere so v letu 2019 v 53 občinah prizadele 1474 oškodovancev, na skupaj 8.080,4065 ha kmetijskih površin. Prizadetih je bilo 6446,1377 ha žit in poljščin, 624,5952 ha vinogradov, 485,0836 ha nasadov hmelja, 393,0841 ha sadovnjakov, 75,4133 ha zelenjadnic in 56,0926 ha travinja. Najvišji skupni znesek ocenjene škode je na žitih in poljščinah in znaša 3.768.173,59 eurov, ocenjena škoda na trti znaša 1.130.335,35 eurov, pri hmelju za predelavo 2.930.468,39 eurov,  na sadnih vrstah 772.123,07 eurov, na zelenjadnicah 748.823,65 eurov in na travinju 14.682,23 eurov.

Do finančne pomoči je upravičena oseba, ki je oddala podpisan in datiran obrazec za prijavo škode »Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah« na pristojno občino in izpolnjuje pogoje odloka, za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je njihova kmetijska proizvodnja v obdobju ugotavljanja posledic neugodnih vremenskih razmer manjša od običajne letne kmetijske proizvodnje za najmanj 30 odstotkov.

Najnižja finančna pomoč, ki se odobri in izplača upravičencu po tem odloku je 100 eurov.

Finančna pomoč, dodeljena upravičencem, se zmanjša za 50 %, če se dodeli upravičencem, ki v letu 2019 niso sklenili zavarovanja posevkov in plodov.

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Med drugim je vlada Ministrstvu za zdravje razporedila dobrih 90 milijonov evrov iz splošne proračunske rezervacije v skladu s 76. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Na ta način se ureja povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz proračuna Republike Slovenije.

Na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je vlada iz splošne proračunske rezervacije zagotovila tudi sredstva za Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in sicer za dodatke na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatke na podlagi prvega odstavka 71. člena ZIUZEOP v skupni višini dobrih 821 tisoč evrov.

Za pokritje obveznosti po 26. členu ZIUZEOP (začasno čakanje na delo) je vlada Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 9,6 milijona evrov.

Vlada je znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporedila sredstva v višini 437 tisoč evrov. Sredstva se prerazporejajo iz evidenčnega projekta na projekte sofinanciranja začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020. Dodatno je vlada znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporedila sredstva v višini dobrih 416 tisoč evrov. Sredstva se prerazporejajo iz evidenčnega projekta na posamične projekte za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Znotraj finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je vlada prerazporedila tudi sredstva v višini 3,65 milijona evrov. Sredstva se prerazporejajo iz evidenčnega projekta na posamične projekte za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J)

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO1J) ki bo poslan v  obravnavno v Državni zbor po skrajšanem postopku. Predlog ZVO1J ureja tri vsebinska področja. Največji del je namenjen uskladitvi zakonske ureditve z Direktivo 2018/410/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018, pri čemer predlagane spremembe ne spreminjajo sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, ki je bil vzpostavljen že v letu 2005, temveč omogočajo njegovo nadaljevanj po 31. 12. 2020. Glede na veljavno ureditev  predlog prinaša pomembnejšo vsebinsko spremembo le v delu, ki se nanaša na možnost porabe sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov, in sicer daje zakonsko podlago, ki bo omogočila, da se sredstva sklada namenijo tudi za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov. V ta namen pa bo treba sprejeti še predpis, s katerim se bodo podrobneje določili način in pogoji za dodelitev finančnega nadomestila sektorjem ali delom sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida (CO2) zaradi posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov in se prenesejo na cene električne energije.

Predlog zakonske spremembe je namenjen tudi začasni ureditvi vprašanja proizvajalčeve razširjene odgovornosti z namenom, da se do celovite sistemske ureditve tega vprašanja, odpravijo anomalije v delovanju sistema. S predlogom se spreminja 20. člen zakona, ki določa, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, zagotavljati in financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki in z vsemi odpadki, ki na območju Slovenije nastanejo iz izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost. To svojo obveznost proizvajalec izvaja bodisi sam (samostojno) ali skupaj z drugimi proizvajalci (skupno), tako da za to pooblasti združenje proizvajalcev izdelkov ali drugo gospodarsko družbo. Če je slednjih več, je že na zakonski ravni predvideno, da posamezno združenje oziroma gospodarska družba te obveznosti v svojem imenu in na račun proizvajalcev opravlja v ustreznem deležu. Proizvajalci pa ostanejo finančno odgovorni za izpolnitev obveznosti ravnanja z odpadki, če jih ne izpolni njihovo združenje oziroma gospodarska družba.

Spreminja se tudi 101.a člen, in sicer tako, da v določenih primerih omogoča, da lahko vlada v zakonsko določenih primerih omogoči izjemo od zahteve izvajanja obratovalnega monitoringa preko pooblaščenega izvajalca, pri čemer pa je dolžna predpisati tudi pogoje za takšno izvajanje monitoringa. Izjema je uvedena zlasti zaradi sprememb zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT), ki terjajo trajne in dnevne monitoringe.

Vlada določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022

Zaradi izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije COVID-19, je državni zbor 11. maja 2020 sprejel spremembo Odloka, s katerim se v letu 2020 omogoča večje izdatke sektorja države kot celote, državnega proračuna, občinskih proračunov in pokojninske blagajne. V izrednih situacijah namreč tako nacionalna fiskalna pravila, kot tista, ki izhajajo iz Pakta za stabilnost in rast na EU ravni, omogočajo začasno odstopanje od fiskalnih pravil z namenom hitrega odzivanja na nastalo situacijo.

V luči izjemnih okoliščin, zaradi katerih je omogočeno odstopanje od fiskalnih pravil na nacionalni in EU ravni, in negotovega makroekonomskega okolja, kar je povezano s hitro spreminjajočo epidemiološko situacijo in je v letošnjem letu močno otežilo določanje  parametrov ocenjevanja javnofinančne politike, vlada predlaga ponovno spremembo Odloka v delu, ki se nanaša na leto 2020. S spremembo odloka se spreminja ciljne salde in najvišji obseg izdatkov za sektor država, državni proračun in zdravstveno blagajno. Na ta način se bodo zagotovila sredstva za izvajanje ukrepov povezanih z obvladovanjem nalezljive bolezni COVID- 19.

S predlaganimi spremembami odloka se bo za leto 2020 zgornja meja izdatkov sektorja države povečala iz 23,63 na 24,65 milijarde evrov, ciljni saldo pa iz – 8,1 % na – 8,6 % BDP. Dovoljena zgornja meja izdatkov po denarnem toku se bo za državni proračun povečala iz 12,525 na 13,395 milijarde evrov, ciljni saldo pa iz -8,1 % na -9,3 % BDP. Zgornja meja za izdatke zdravstvene blagajne se bo povečala iz 3,32 na 3,37 milijarde evrov.

Vlada dopolnila sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna

Vlada je danes dopolnila tudi marca sprejeti in kasneje spremenjeni sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna. S tem bomo olajšali sofinanciranje investicijskih projektov občin.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo lahko v skladu s 24. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 samostojno prerazporejal pravice porabe za sofinanciranje investicijskih projektov občin iz drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin.

(vir: Vlada RS, ur)

DOGODKI SOS

9.9. / Spletni seminar za občine: Aktualno na področju plač v javnem sektorju 6/1

Na tokratnem spletnem seminarju, ki ga Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo se bodo udeleženci seznanili z odgovori na aktualna vprašanja na področju plač s poudarkom na izplačevanju redne delovne uspešnosti.

Seminar bo potekal v sredo, 9. septembra 2020 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Na dogodku bosta mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, in Boro Nikić, vodja Oddelka za analitiko in javnost plač, predstavila ključne informacije in razpravljala z vami o dilemah, ki se pojavljajo v praksi.

Prosimo vas, da vprašanja posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predstavniku ministrstva. Seminar bo trajal predvidoma do 13. ure.

Prijave na spletni seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do torka, 8. 9. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

 

Vljudno vabljeni!

Sekretariat SOS

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

DOGODKI DRUGIH

2.9./ »Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost - kako demografske izzive podeželja in mest spremeniti v priložnosti« 7/1

Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih izzivov na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Od nas zahteva, povezovanje politik, znanj, izkušenj in talentov z namenom oblikovati nove storitve in proizvode, ki bodo starajoči se družbi zagotavljali kakovostno življenje in primerno socialno vključenost. Istočasno demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve.

Na to temo bo v sredo, 2. septembra 2020 potekala okrogla miza in kreativna delavnica z naslovom »Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost – kako demografske izzive podeželja in mest spremeniti v priložnosti«.

Vabilo s programom.

Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja vseh udeležencev, prosijo za predhodne prijave, ki jih do vključno 31.8.2020 sprejemajo na elektronskem obrazcu, ki ga najdete na povezavi v vabilu ali se prijavite na telefonski št.: 02/33 31 339.

15.9./ Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor preko platforme Zoom organizira konferenco o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji. Konferenca je prednostno namenjena inšpektorjem, projektantom in arhitektom, predstavnikom občin in drugim investitorjem objektov v javni rabi ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne gradnje.

Konferenca je brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja točk ZAPS (3) in IZS (2), število udeležencev je omejeno in je potrebna prijava, najkasneje do 7. septembra oz. do zapolnitve mest.

17.9./ 48. Geodetski dan 7/3

Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo vas vabita na  48. GEODETSKI DAN z naslovom »GEODEZIJA ZA KAKOVOSTNE ODLOČITVE V PROSTORU IN ČASU«, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 izveden v obliki spletne konference potekajoče iz prostorov kongresnega centra Domus Medica na Dunajski cesti v Ljubljani.

Pred izvedbo vsak udeleženec prejme digitalno povabilo z ustreznimi navodili za sodelovanje.

Celoten program si lahko ogledate v vabilu na spletni strani www.geodetskidan.si, kjer boste našli tudi prijavnico.

Rok za prijavo je 11. september 2020.

21. - 29.9./ Študijski obisk na Hrvaškem 7/4

 • Kakšna je vloga občin pri lokalnem mladinskem delu na Hrvaškem?
 • Kakšno je mladinsko delo na Hrvaškem?
 • Kdo ga izvaja?  Kako projekt Europe Goes Local podpira mladinsko delo v tej državi?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Študijski obisk Hrvaške, od 21. do 25. septembra 2020. Udeleženci bodo spoznali najboljše prakse mladinskega dela v hrvaških občinah, točneje v Zagrebu, Karlovcu in na Reki in se imeli priložnost pogovoriti s tamkajšnjimi deležniki.

Aktivnost je namenjen občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine in lokalnim mladinskim delavcem in delavkam iz Slovenije in Litve in bo potekala v angleščini.

Udeležbo, vključno s potnimi stroški, financira nacionalna agencija Zavod Movit prek programa Erasmus+: Mladi v akciji. Za udeležbo ni starostne omejitve. Obisk bo izpeljan v primeru ustrezne epidemiološke situacije in ob spoštovanju ukrepov za zaščito in varovanje zdravja udeležencev.

Vabljeni k podrobnem ogledu aktivnosti in prijavi do 3. avgusta 2020! Več informacij: info@movit.si.

Več informacij in prijava: TUKAJ.

25.9./ Mednarodni festival izobraževalnih programov o varovanju vode 7/5

Vabilo komunalnim in drugim javnim podjetjem k predstavitvi gradiv in sodelovanju na festivalu.

 

Razpisni pogoji:

–  Na festivalu lahko sodelujejo komunalna in druga javna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z vodo in odpadki.

–  Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju prebivalstva o pomenu varovanja (pitne) voda, njene racionalne rabe, čiščenju odpadnih voda, zbiranju jedilnega olja in podobno.

–  Gradiva so bila pripravljena oz. dejavnosti izvedene v letih 2018–2020.

–  Gradiva morajo biti avtorsko delo komunalnega ali drugega javnega podjetja oziroma imajo pridobljene pravice za uporabo gradiv v lastne namene.

–   Gradiva morajo biti poslana v elektronski obliki na festival@vodnaagencija.org, najpozneje do 12. septembra 2020.

–   Vsako javno podjetje lahko sodeluje z največ tremi gradivi.

 

https://www.vodnaagencija.org/wep-effect-2020/

 

8.-11.10. / Nacionalni mesec skupnega branja 2020 7/6

Po dveh uspešnih izpeljavah Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB), ki ju je spremljala promocijska akcija Beremo skupaj, bodo pobudniki in soorganizatorji tudi letošnjo jesen pripravili številne dejavnosti, s katerimi bodo promovirali branje in povezovanje ob in s knjigami. Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 potekal med 8. septembrom 2020 (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka®).

Na podlagi izkušenj in pogovorov s številnimi sodelavci mreže so letos nekoliko spremenili tudi program distribucije plakatov in sicer plakate lahko prevzamete v svoji splošni knjižnici (oz. njeni enoti) po 15. septembru, saj imate mnogi s svojimi knjižnicami zelo tesne povezave.

Poleg tega vas vabijo, da se tudi letos pridružite NMSB20 z napovedjo in kratko predstavitvijo svojih dejavnosti, projektov, programov, ki ga boste izvedli vi ali ustanove v vaši občini, v času od 8. septembra do 11. oktobra 2020 kjerkoli v Sloveniji ali v slovenskem zamejstvu.

Več informacij najdete v priponki TUKAJ.

 

15.10./ Vabilo k prijavi na izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec? 7/7

Korak za korakomCenter za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom v novem šolskem letu pripravlja raznolika usposabljanja in izobraževanja. Kljub temu, da večino časa sodelujejo z vrtci, se zavedajo tudi pomena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Prav tako je pomembna povezava med občino in vrtcem, zato ponujajo tudi izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec?

Raziskave kažejo, da se lahko otroci le v kakovostnem vrtcu učijo dvakrat hitreje, postanejo močni, samozavesti, skrbni, odgovorni in zadovoljni člani družbe. Vrtec pa je lahko kakovosten le do tiste mere, do katere so strokovni delavci v njem usposobljeni, motivirani in deležni ustrezne podpore. Vlaganje v kakovostne in kompetentne strokovne delavce je torej ključno za razvijanje zadovoljnih in dobro prilagojenih otrok.

Rok za prijavo je 15. oktober, prijavite pa se preko te prijavnice: https://forms.gle/LUHPJJaAFaYH9Xi48

Več informacij o tem in drugih izobraževanjih je dostopnih v katalogu na tej povezavi.

14.-18.12./ Povabilo mestnim občinam na študijski obisk 7/8

V okviru partnerstva Europe Goes Local, francoska nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, organizira študijski obisk v Parizu, o mestnih mladinskih svetih, imenovan “Paris Study Visit, Cities Youth Council (big cities and capitals)”, od 14. do 18. 12. 2020.

Obisk je namenjen  parom udeležencev (uslužbenec/ka občine in aktivni predstavnik/ca mladih, iz lokalnega mladinskega sveta, ali mlad predstavnik, vključen v relevanten odbor, komisijo, strukturo – odvisno od realnosti v posamezni občini) iz glavnega mesta ali velikih mest.

V Sloveniji so k prijavi povabljeni pari iz mestnih občin.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Prijava se naredi v tandemu, torej predstavnik občine in mladih se prijavita skupaj z eno prijavnico.

Rok za prijavo je: 23. september 2020. Več informacij: info@movit.si

Strateško partnerstvo Europe Goes Local od leta 2016 združuje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji in je namenjeno razvijanju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Aktivnosti so tako nacionalne kot mednarodne, v Sloveniji primarno osredotočene na podporo občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine.

AKTUALNI RAZPISI

Vprašalnik Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 8/1

SVRK je za načrtovanje prihodnjega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 sestavil vprašalnik, da tako sedanji in prejšnji upravičenci, ki program poznate pobližje, kakor tudi potencialni upravičenci tega programa podate vaša mnenja in stališča, katere so tiste vsebine, katere bi po vašem mnenju moral program nameniti več pozornosti (in sredstev).

Vprašalnik je torej namenjen vsem potencialnim prijaviteljem upravičenega območja programa.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku do 23.9.2020, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut. V naprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi s vprašalnikom, tem ali drugimi interregovimi programi, se lahko obrnete na Antona Harej anton.harej@gov.si ( tel 05 731 85 33).

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest - razpis 8/3

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Prvi katalog Mesta mestom, Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj, v katerem so predstavili 13 od 97 dobrih praks programa URBACT, so pripravili leta 2017, dve leti kasneje pa so ga nadgradili s katalogom Mesta mestom #2, Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj, v katerem so zbrali izključno domače dobre prakse.

Na IPoP imajo stik z mnogimi slovenskimi občinami in pogosto jih navdušijo rešitve, do katerih so občine prišle pri soočanju z izzivi na terenu in v skrbi za kakovost življenja svojih občanov. Kot Nacionalna URBACT točka želijo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine in jih navdihniti pri uvajanju novih pristopov trajnostnega urbanega razvoja.

drugi izdaji kataloga Mesta mestom #2 so tako med drugimi podrobneje predstavili oživitev tržnice v Mariboru, participativni proračun v Ajdovščini, spodbujanje hoje v šolo v Črni na Koroškem, ureditev površin za pešce v Ljubljani, vzpostavljanje pogojev za aktivnosti mladih v Idriji in organizacijo prevozov za starejše na podeželju v Kočevju.

Prakse so izbirali sodelavci IPoP, pri izboru pa so upoštevali raznolikost vsebin, ki jih dobre prakse naslavljajo, geografsko razpršenost, raznolikost občin ter univerzalnost in prenosljivost prakse. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja naših občin.

Zato tokrat vabijo občine, da jim posredujete svoje dobre prakse.

Iščejo dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja.

Občine, katerih prakse bodo vključene v izbor 15 praks trajnostnega urbanega razvoja, bodo prejele Priznanje Mesta mestom.

Občine lahko svoje dobre prakse prijavite do 31. oktobra 2020.

Vse o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/4

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Primer dobre prakse - mesto Torino in hrup 9/1

Vsako noč in zlasti med vikendi se v Torinu, na ulicah okrožja San Salvario zberejo množice ljudi, da se družijo in uživajo. Vendar je to druženje postajalo vse bolj moteče za prebivalce, ki živijo na tem območju, moti jih predvsem hrup. Mesto Torino je za reševanje izzivov začelo več dejavnosti, med katerimi je tudi uvajanje aplikacij MONICA za spremljanje zvoka in množice, da bi bolje razumeli dolgoročno izpostavljenost zvoku, število in gostoto ljudi ter sezonsko sezono.

Nadzor hrupa in množic v projektu je imel pomembno vlogo pri razvoju mestnega akcijskega načrta za nočno življenje v Torinu, znanem kot Movida. Izvedli so več strateških komunikacijsko sodelovalnih akcij, ki so bile usmerjene na udeležence Movide in lastnike lokalov na tem območju:

 • MONICA maraton hekanja je bila organiziran v novembru 2018, z namenom zbrati ideje o možnih rešitvah, ki temeljijo na odprtih podatkih, ki prihajajo z območja ;
 • 14 predstavitev uličnih umetnikov je organiziranih od junija do oktobra 2019 za ozaveščanje o vplivu nočnega življenja na prebivalce na tem območju, uvedba hashtaga #ladolcemovida;
 • Kratek vodnik o varnem in spoštljivem vedenju je bil pripravljen in razdeljen na ustreznih mestih;
 • Drugi krog sodelovanja lastnikov lokalov je načrtovan za leto 2020, s promocijo zmagovalne rešitve s hakatona MONICA s prikazom ravni zvoka in povratnih informacij na zaslonih v lokalih.

Postopek javne obravnave je končan in načrt je predstavljen mestnemu svetu, pripravljen za končno potrditev.

Preberite več o akcijskem načrtu
Preberite več o MONICI in Movidi

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.