V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE ČLANICE KRIŽEVCI, MORAVSKE TOPLICE, RADAČE IN ŽALEC.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Ustanovna seja komisije za turizem 1/1

V sredo, 28. avgusta 2019 so se v Podčetrtku sestali nove članice in člani Komisije SOS za turizem. V predstavitvah svojih pričakovanj in potreb po skupnem naslavljanju aktualnih izzivov so nanizali več tematik s katerimi se bo komisija ukvarjala v prihodnje. Med temi so eTurizem, poenostavitve postopkov prijave prireditev, kapacitete turističnih kmetij, poraba promocijske takse, turizem v povezavi  s prostorsko-okoljskimi politikami (kot je hrup, odpadki, črna gradnja,…), postajališča za avtodome, priprava razvojnih strategij in odlokov za turistično vodenje in zakonodaja. Članice in člani komisije so za predsednika ponovno imenovali Petra Misjo, župana Občine Podčetrtek, ki je komisijo vodil že v prejšnji sestavi, za podpredsednika pa Igorja Jurišiča iz MO Maribor.

Komisija za turizem podpira regionalizacijo, saj je medobčinsko sodelovanje na področju turizma že sedaj prisotno in le tako vodi do trajnostnega razvoja turističnih destinacij. Gledano z državne ravni je potreba po sodelovanju na področju regij tudi že prispevala k vzpostavitvi turističnih makrodestinacij. Kot bodoče naloge pokrajin komisija prepoznava promocijo, razvoj in usmerjanje turističnih tokov. Komisija za turizem bo spremljala nadaljnji proces ustanavljanja pokrajin in se vanj vključevala s strokovnega vidika, ko se bodo vsebine predpisov nanašale na področje turizma.

Prisotni so se seznanili tudi z namero Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za spremembo Pravilnika o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Besedilo sprememb pravilnika o obratovalnih časih s pozivom k oddaji predlogov in pripomb je ministrstvo poslalo prav v času poteka seje in je dostopno na spletni SOS.

 

Usklajevalni sestanek na temo naložbenih prioritet 2021-2027 1/2

V sredo 21. avgusta je v prostorih SVRK potekalo usklajevanje glede naložbenih prioritet za obdobje 2021-2027. Na sestanku so predstavniki SVRK predstavili pripravljeno delovno gradivo, ki se nahaja na tej povezavi. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije smo na začetku izpostavili zadovoljstvo za zgodnje vključevanje občin v pripravo dokumentov za naslednjo finančno perspektivo ter v teku usklajevanja izpostavili potrebe občin za financiranje potreb iz evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Posebno pozornost smo na sestanku namenili področju digitalizacije, podnebnim spremembam, energetski sanaciji, mobilnosti in krožnem gospodarstvu.

 • Pri specifičnem cilju 1 digitalizacije, smo poudarili pomen, da se doda ukrep Digitalizacija in nadgradnja informacijskih sistemov podpornega okolja za občine in združenja.
 • Pri specifičnem cilju 2 smo izpostavili pomen prilagajanja na podnebne spremembe za občine. Občine se bodo soočale s pogostejšimi poplavami, potresi, požari, sušami in plazovi. Zato je pomembno, da se med predlagane ukrepe uvrsti: ukrepe za protipoplavno zaščito, ukrepe za izgradnjo kanalizacijskih sistemov (ki bodo sposobni ob večji intenzivnosti padavin zagotavljati ustrezen odtok vode), predlagali smo, da se med ukrepe doda izgradnjo zadrževalnikov vode, ki bodo ob vedno daljših sušah omogočali namakanje zelenih površin, zelenih streh…,
  Izpostavili smo tudi potrebo po zagotovitvi pitne vode, predlagali smo možnost za financiranje ukrepov za ponovno uporabo določenih tipov odpadne vode.
 • Pri specifičnem cilju 3, smo predlagali možnost, da bi bila razpoložljiva sredstva za občine za komunalno opremljanje stanovanjskih con, kot imajo občine možnosti za komunalno opremljanje poslovnih con. Prav tako smo pozdravili, da so med ukrepe uvrstili izgradnjo sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih vod.
 • Pri specifičnem cilju 5: Evropa, ki je bliže državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalnih pobud so predstavniki SVRK izpostavili, da v sklopu cilja še niso usklajeni na državni ravni, zato usklajevanja še ni bilo. Najprej se morajo na državni ravni dogovoriti in uskladiti in šele nato sledi usklajevanje z občinami.

 

 

 

Prva seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS 1/3

Dne 27. 8. 2019 je v Občini Slovenske Konjice potekala prva seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Komisija je stalna komisija predsedstva, njena naloga je obravnava zakonov in drugih aktov s področja lokalne samouprave. Na prvi seji sta bila imenovana za predsednico komisije Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, in za podpredsednika Sašo Blatešič, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem MO Slovenj Gradec. Osrednja tema seje je bila obravnava osnutkov pokrajinske zakonodaje. Članicam in članom je potek samega ustanavljanja pokrajin in načrt aktivnosti do sprejema predpisov predstavil dr. Boštjan Brezovnik, vodja projekta. V nadaljevanju se je odprla razprava glede vzpostavitve, vloge, financiranja in pristojnosti pokrajin ter prenosa nalog iz lokalne in državne ravni. Komisija se je strinjala, da Slovenija potrebuje razvojne pokrajine, ki bodo upoštevale zaključene celote in bodo zagotavljale decentraliziran enakopraven razvoj Slovenije. Jasno je potrebno razmejiti pristojnosti med lokalno samoupravo, državo in pokrajino. Komisija bo spremljala nadaljnji proces ustanavljanja pokrajin in obravnavala nove predloge področnih zakonov. Naslednja seja bo potekala v mesecu oktobru v Občini Krško.

POVPRAŠEVANJE SOS

Šolski prevozi 2/1

Skupnost občin Slovenije se je obrnila s prošnjo po sodelovanju in posredovanju odgovorov na sledeča vprašanja občine članice glede zagotavljanja šolskih prevozov:

 • Na koliko relacijah potekajo šolski prevozi?
 • Ali podpišete pogodbo na podlagi samostojnega razpisa / koncesije izključno za šolske prevoze ali imate obenem zajete tudi druge prevoze?
 • Kolikšna je skupna dnevna cena na kilometer prevozov?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pravilnik o obratovalnem času gostinskih obratov in turističnih kmetij 3/1

Skupnost občin Slovenije je v razpravo in usklajevanje prejela predlog novega Pravilnika o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki so ga pripravili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. O predhodnem sestanku in napovedanih spremembah je SOS že obveščal.

Obstoječ Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)  je bil potreben temeljite prenove, zato smo pripravili predlog novega modela določanja obratovalnega časa, katerega ključne smernice so:

 1. Obratovalnega časa (rednega, podaljšanega) gostinskih obratov ne bo več potrebno prijavljati občini (obratovalni čas občinam prijavljajo samo še gostinci). Gostje so o obratovalnem času obveščeni z objavo na vhodu v obrat in na spletenih strani.

Opomba: sprememba Zakona o gostinstvu, ki je v pripravi, bo zajela tudi to spremembo.

 1. Vsi gostinski obrati imajo obratovalni čas določen med 0-24.00 uro, tako, kot že do sedaj nekateri gostinski obrati (obrati za pripravo in dostavo jedi, obrati v sklopu igralnic, obrati, ki nudijo nastanitev, hotelske restavracije) z izjemo v stanovanjskih naseljih, kjer bi bil določen obratovalni čas od 6. do 22.00 ure.

Opomba: nov Zakon o gostinstvu ne bo več tako podrobno razlikoval med posameznimi vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica …), saj so meje med njimi zabrisane. Tudi dotični pravilnik zato ne določa več razlikovanja na temelju vrste obrata.

 1. V stanovanjskih območjih lahko občina z odlokom določi merila za drugačen obratovalni čas gostinskih obratov za opredeljeno območje, pri tem mora upoštevati bistvene okoliščine določenega območja.

Prosimo vas za pregled predloga sprememb. Vaše pripombe nam prosimo pošljite do 11. 9. 2018 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Po prejemu pripomb je MGRT napovedal usklajevalni sestanek, usklajeno verzijo pravilnika pa bodo nato poslali v medresorsko obravnavo.

 

Word: Pravilnik_obratovalni čas_za razpravo_28.8.2019

PDF – stari pravilnik – sledi spremembam

 

Objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi 3/2

V Uradnem listu RS, št.49/19 je bil objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. V zbirnem katalogu je tudi noveliran Klasifikacijski načrt za občine, katerega vam bomo med drugim predstavili na posvetu SOS “Pisarniško poslovanje in arhiviranje” predvidenem v drugi polovici meseca septembra.

Prilagamo povezavo na Pravilnik.

Izračun vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1 in spremembe podatkov v evidencah GURS 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS je pripravila dopis v katerem uporabnike seznanjajo z novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi podatkov iz evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava) in pozivajo, da se na spremembe pravočasno pripravijo z morebitnimi prilagoditvami lastnih predpisov in programskih orodij za vodenje in obdelavo podatkov.

Prilagamo dopis.

Zaznambe pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiški knjigi 3/4

Ministrstvo za kulturo je opozorilo, da pri spremljanju izdajanja aktov o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena, da občine ne izvajajo dosledno določb Zakona o varstvu kulturne dediščine glede zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiško knjigo. V namen obrazložitve ministrstvo podaja nekaj pojasnil:

Zakonska določila

 1. člen ZVKD-1 določa:

(3) Na podlagi akta o razglasitvi se pravni status nepremičnega spomenika in njegovega vplivnega območja, če je to določeno z aktom o razglasitvi, zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik razglasil, pošlje akt o razglasitvi na pristojno zemljiško knjigo. Vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.

(4) Zaznamba nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo se ne izvede za spomeniška območja, razen v delih, ki obsegajo arheološka najdišča ali v delih, kjer zahtevo za zaznambo določi akt o razglasitvi.

Zaznamba nepremičnega spomenika oziroma spomeniškega območja

Pravni status nepremičnega spomenika se v zemljiški knjigi vedno zaznamuje, razen za spomeniška območja, kjer je zaznamba obvezna le za dele, ki obsegajo arheološka najdišča. Tudi za druge dele spomeniškega območja akt o razglasitvi lahko določi zahtevo za zaznambo v zemljiški knjigi, kar mora biti v aktu nedvoumno navedeno.

Brez zaznamb statusa nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi ni mogoče izvajati določil o predkupni pravici, ki jih določa 62. člen ZVKD-1.

ZVKD-1 je poenostavil način vpisovanja zaznamb nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo, saj določa, da se vpis nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo opravi po uradni dolžnosti. Organ, ki je spomenik razglasil, mora poslati akt o razglasitvi na pristojno sodišče.

Akt o razglasitvi mora za vpis po uradni dolžnosti vsebovati ustrezno določilo oziroma napotek pristojnemu sodišču, na katerih parcelah naj zaznamuje status kulturnega spomenika. Prav tako mora akt o razglasitvi vsebovati opis delov parcel, kadar v območje spomenika niso privzete cele parcele. Tretji odstavek 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1) namreč določa, da se pri zaznambi pravnega dejstva nepremičnega spomenika ali zavarovanega območja opiše tudi položaj oziroma prostorske meje nepremičnega spomenika oziroma zavarovanega območja, kadar ima status nepremičnega spomenika oziroma zavarovanega območja samo del nepremičnine (parcele).

Zaznamba vplivnega območja nepremičnega spomenika

Vplivno območje spomenika se z aktom o razglasitvi določi, če je to potrebno zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika.

Pravni status vplivnega območja nepremičnega spomenika se v zemljiški knjigi ne zaznamuje vedno, ampak le, kadar to določa akt o razglasitvi. Praviloma se vplivno območje v zemljiški knjigi zaznamuje, kadar je na nepremičninah, ki so v vplivnem območju, predvidena predkupna pravica občine oziroma države.

V aktu o razglasitvi mora biti nedvoumno navedeno, na katerih nepremičninah (parcelah) v vplivnem območju se zaznamuje status vplivnega območja nepremičnega spomenika in na katerih nepremičninah (parcelah) v vplivnem območju je predvidena predkupna pravica.

Vzorec odloka

Ministrstvo za kulturo je pripravilo vzorec odloka o razglasitvi za kulturni spomenik lokalnega pomena, ki povzema določila ZVKD-1 glede obveznih vsebin odloka in v variantah pokriva možne različice posameznih določil. V njem so podrobneje pojasnjena tudi določila oziroma različice glede zaznamb kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih območij v zemljiški knjigi. Vzorec odloka, ki občinam lahko služi kot pripomoček oziroma priporočilo, je na voljo tudi na novih spletnih straneh državne uprave na naslovu: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/INDOK/e45df5ffa1/Vzorec_odlok_SLP_2014_1.doc

Nacionalni program varstva okolja do 2030 3/5

Prejeli smo osnutek Nacionalnega programa varstva okolja do 2030, ki ga v usklajevanje prilagamo na tej povezavi https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/07/npvo-delovno-gradivo-v-mnenje-zdruzenjem-obcin.doc.

Vaše pripombe nam lahko pošljete do 20. avgusta 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

NPVO 2030 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije »Ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in izven nje omogočata kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« opredelijo usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja, in sicer:

 1. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi varstva okolja,
 2. dolgoročne usmeritve, cilji, naloge in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot (Nacionalni program varstva narave),
 3. državna politika upravljanja z vodami (Nacionalni program upravljanja z vodami),
 4. ukrepi za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki med strateškimi usmeritvami za doseganje kakovostnega življenja prepoznava tudi »ohranjeno zdravo naravno okolje«,
 5. usmeritve za načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev, ki vplivajo na okolje,
 6. usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih razvojnih zavez (predvsem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 (v nadaljevanju: Agenda 2030),
 7. usmeritve in ukrepe za izpolnjevanje mednarodnih zavez s področja varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja z vodami.

Vsebinsko jedro NPVO 2030 sestavljajo štirje tematski sklopi:

 1. varovanje, ohranjanje in izboljševanje naravnega kapitala in sicer NPVO obravnava varovanje, ohranjanje in izboljševanje naslednjih sestavin slovenskega naravnega kapitala: narava z biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami, tla, zrak in vode (poglavje 4.1),
 2. nizkoogljična družba, ki učinkovito ravna z viri, preprečuje odpadke ter jih ponovno uporablja ali reciklira (poglavje 4.2),
 3. okoljska tveganja, od katerih NPVO obravnava: v preteklosti prekomerno onesnažena območja, hrup v okolju, biološko varnost, ravnanje s kemikalijami, obremenjevanje okolja z elektromagnetnim poljem, svetlobno onesnaževanje okolja in prilagajanje podnebnim spremembam (poglavje 4.3),
 4. podporni, horizontalni ukrepi, ki bodo pripomogli k doseganju tematskih ciljev (poglavje 5).

Za doseganje ciljev NPVO 2030 vsebuje tudi naloge in ukrepe, za katere je predvideno, da jih bodo izvedle občinske uprave same ali v sodelovanju z drugimi resorji in sicer ti zadevajo:

 • varstvo tal – upravljanje z zemljišči,
 • obvladovanje okoljskega hrupa – izdelava strateških kart hrupa za MO Ljubljana in MO Maribor,
 • prilagajanje podnebnim spremembam – občinske strategije prilagajanja.

Zakon o varstvu osebnih podatkov v ponovni razpravi 3/6

V ponovni strokovni obravnavi je besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Besedilo predloga je bilo v letih 2017, 2018 oziroma nazadnje marca letos že v javni razpravi oziroma v strokovnem in medresorskem usklajevanju, tokratna različica pa prinaša nekatere pomembne novosti:

– doslednejšo uskladitev predloga z določbami Splošne uredbe (na način, da je manj prepisovanja in povezovanja njenih določb)

– celovitejši prenos Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja (v novem II. delu predloga zakona)

Bistvena vsebina glede obdelav osebnih podatkov se nahaja v I. (splošne določbe, vključno s pravnimi podlagami) in v III. delu (področne ureditve, npr. videonadzor) predloga zakona. Prav tako so pomembne zakonsko določene pristojnosti nadzornega organa (7. poglavje I. dela predloga zakona) ter določbe o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov (5. poglavje I. dela predloga zakona).

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom zakona posredujete najpozneje do torka, 3. 9. 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah 3/7

Ministrstvo za kulturo je z določbami 17., 18., 19., 31., 81., 83., 87. in 92. člena noveliranega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14) določilo vsebino in uporabo pravilnika (ETZ), in sicer naj:

 • pravilnik opredeli obseg in izvedbo faz priprave oziroma organizacije zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki,
 • notranja pravila, ki jih oseba sprejme na podlagi zakona, morajo biti med drugim skladna z določbami pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah,
 • državni arhiv mora v postopku potrditve notranjih pravil preveriti njihovo skladnost z enotnimi tehnološkimi zahtevami,
 • uporabljena oprema in izvajanje storitev morajo biti skladni z pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah,
 • nespoštovanje ali neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je razlog za izbris opreme ali storitev iz registra certificirane opreme oz. storitev,
 • neizpolnjevanje enotnih tehnoloških zahtev je prekršek, ki se kaznuje z globo.

Predlog pravilnika s prilogami:

Pripombe na predlog pravilnika nam lahko posredujete do petka, 6.9.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu 3/8

Obveščamo, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • jasna opredelitev pojmov »rudniški prostor« in »sanacija« (1. člen),
 • jasna opredelitev vsebine upravljanja z mineralnimi surovinami, ki poleg urejanja, načrtovanja in nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin (2. člen),
 • opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta (3., 5. in 6. člen),
 • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja (5. člen),
 • določitev koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa (8. člen),
 • bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice (9. člen),
 • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del pri izvedbi državnih projektov (10. člen),
 • bolj jasna ureditev predčasne popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del (11., 12. In 13. člen),
 • ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje tako, da bodo imetniki obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje, če bodo želeli podaljšati svoje pravice, morali izpolniti vse pogoje kot jih predpisuje veljavni zakon, razen pogojev, ki jih veljavni zakon predpisuje v 4. In 5. točki prvega odstavka 50. člena – to je, da ima koncesionar na zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču ter ima soglasje morebitnih drugih imetnikov pravic na teh zemljiščih za podaljšanje rudarske pravice in da je pridobivalni prostor skladen z dokumenti urejanja prostora (14. člen).

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 17.9.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Strategija in akcijski načrt upravljanja rjavega medveda – podaljšan rok za pripombe 3/9

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog Strategije upravljanja z medvedom in Akcijski načrt.

Dokumente najdete na sledečih povezavah:

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Dopolnjena osnutka Zakona o pokrajinah in Zakona o ustanovitvi pokrajin 3/10

Obveščamo vas, da smo s strani Državnega sveta RS prejeli dopolnjena osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin /ZUPok/ in Zakona o pokrajinah /ZPok/.

Predloga najdete na sledečih povezavah:

Prosimo vas, da predloge preučite in se do 4. novembra 2019 do 10. ure opredelite do vsebine in nam le to posredujete na naslov info@skupnostobcin.si.

Državni svet in strokovna skupina pripravljavcev predloga pokrajinske zakonodaje vam je na voljo za dodatna pojasnila in po potrebi tudi za predstavitev pri obravnavi na sejah občinskih svetov (skladno z možnostmi).

DOGODKI SOS

2.9. - 6.9. / Postopek javne razgrnitve modelov vrednotenja 4/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Geodetsko Upravo Republike Slovenije organizirajo posvet

POSTOPEK JAVNE RAZGRNITVE MODELOV VREDNOTENJA

Na podlagi določil Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) , ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja in druge javne namene določene z zakonom, je Geodetska uprava Republike Slovenije oblikovala osnutek modelov vrednotenja in jih konec leta 2018 in v začetku leta 2019, najprej na treh posvetih predstavila občinam, nato pa jih je na številnih sestankih z njimi tudi usklajevala. Na podlagi vseh pripomb in usklajevanj je geodetska uprava pripravila predlog modelov vrednotenja.

Po oblikovanju predloga modelov je treba, v skladu z 19. členom ZMVN-1, izvesti javno razgrnitev modelov vrednotenja in tako v postopek pritegniti tudi predstavnike splošne javnosti. Na ta način se lastnikom nepremičnin v nadaljnjih postopkih oblikovanja modelov vrednotenja zagotovi dostop do informacij o vseh postopkih množičnega vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.

Javna razgrnitev modelov vrednotenja je naloga občin. Vsaka občina mora, za nepremičnine, ki ležijo na njenem območju, javno razgrniti predlog modelov vrednotenja, seznaniti občane o kraju in času javne razgrnitve, o spletnem naslovu, na katerem je dostopen predlog modelov vrednotenja in o načinu dajanja mnenj in pripomb javnosti. V času, določenem za pripombe je občina dolžna sprejemati pripombe občanov na modele, ki se nanašajo na nepremičnine njene občine (pripombe na cone in višino vrednostnih ravni). Občina se je dolžna do prejetih pripomb opredeliti in jih poslati GURS-u v roku 15-ih dni od konca obdobja namenjenega pošiljanju pripomb.

Predviden rok za začetek javne razgrnitve modelov vrednotenja je 1.oktober 2019. Pred samo javno razgrnitvijo bo Geodetska uprava, kot je bilo dogovorjeno tudi na prejšnjih posvetih z občinami, izvedla posvete, na katerih bomo občine celovito seznanili z vsebino gradiv za javno razgrnitev, celotnim postopkom javne razgrnitve, nalogami, ki jih morajo opraviti občine in roki za izvedbo javne razgrnitve.

Dnevni red posveta :

 1. Uvodni pozdrav in napoved vsebine posveta
 2. Množično vrednotenje nepremičnin – predstavitev sistema in že izvedenih postopkov v procesu množičnega vrednotenja
 3. Poskusni izračun in vloga občin v postopkih javne razgrnitve
 4. Razprava

Posveti bodo OD 2. DO 6. SEPTEMBRA NA  OBMOČJIH 12. OBMOČNIH GEODETSKIH UPRAV. Lokacije, datumi in prijavnice so objavljeni tukaj: https://skupnostobcin.si/dogodek/postopek-javne-razgrnitve-modelov-vrednotenja/. 

5.9. - 19.9. / Posveti o pokrajinski zakonodaji 4/2

Skupnost občin Slovenije kot ena izmed pobudnic začetka projekta ustanavljanja pokrajin izraža zadovoljstvo, da je projekt ustanavljanja pokrajin zaživel. Projekt je podprl predsednik države Borut Pahor, Državni Svet RS in tudi številni strokovnjaki in strokovnjakinje s področij, pomembnih za pripravo in izpeljavo vseh potrebnih korakov za prihodnjo ustanovitev pokrajin, ki so združeni v projektno skupino (povezava) za pripravo pokrajinske zakonodaje, pod vodstvom izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika (Pravna fakulteta Maribor).

Ena izmed aktivnosti Skupnosti občin Slovenije je organizacija posvetovanja o pokrajinski zakonodaji z vami, odločevalci na lokalni ravni in projektno skupino, ki pripravlja predpise. Posvetovanje organiziramo na štirih koncih Slovenije in vas vabimo k udeležbi in izbiri lokacije, ki je vam najbližja:

 • 5. september 2019 ob 10. uri – Novo mesto, Sejna soba Mestne hiše, Glavni trg 7, Posvet v Novem mestu je ODPOVEDAN.
 • 9. september 2019 ob 10. uri – Ptuj, Dominikanski samostan,
 • 17. september 2019 ob 10. uri – Postojna, Gasilsko reševalni center Postojna, Posvet v Postojni je ODPOVEDAN.
 • 19. september 2019 ob 10. uri – Kranj, Sejna dvorana MOK št. 15.

Na posvetu, bomo na začetku dali besedo projektni skupini, da predstavi projekt, osnutke zakonov, ki bodo od 16. avgusta 2019 dostopni na spletni strani www.pokrajine.si, terminski plan ter nadaljnje korake.

Nato je beseda vaša, izredno pomembno je, da županje in župani izrazite jasna stališča do bodočih nalog, ki jih bodo opravljale pokrajine, kaj država in kaj občine.

Udeležba je seveda brezplačna, zaradi prostorskih omejitev na posameznih lokacijah pa so prijave obvezne vsaj dva dni pred posameznim dogodkom.

VABILO

5.9. / ODPOVED – Pravila javnega nastopanja in premagovanje treme 4/3

Skupnost občin Slovenije organizira posvet PRAVILA JAVNEGA NASTOPANJA IN PREMAGOVANJE TREME. Dogodek bo potekal 5. 9. 2019 od 9.30 – 14.30 v dvorani Marjance Ručigaj, Center Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12f, Trzin.

Javno nastopanje je veščina, ki se jo lahko priučimo in poskrbimo, da s svojim nastopom pustimo dobri vtis. Na uspešnost javnega nastopanja vplivamo z dobrim poznavanjem besednih in nebesednih oblik komuniciranja, predvsem pa z njihovo zavedno uporabo. Le tako bomo uspešno pridobili poslušalca in ga navdušili z našimi idejami.

Pri javnem nastopanju pa nam pogosto ponagaja trema. Po nekaterih študijah in podatkih naj bi bil tak strah celo tretji najpogostejši strah pri ljudeh. Ravno to je dodaten razlog, da se tej temi posebej posvetimo in se priučimo tehnike obvladovanja strahu pred javnim nastopanjem.

Na seminarju, ki ga organiziramo skupaj s strokovnjakom Instituta Stopinje, boste imeli možnost spoznati različne oblike besednega in nebesednega izražanja, ki pogosto izdajo tudi tremo govorca ter obvladovati tremo in njene znake.

Seminar je namenjen direktorjem in direktoricam občinskih uprav, vodjem organizacijskih enot in vsem zaposlenim v občinskih upravah, ki se pri svojem delu srečujejo z javnim nastopanjem, predstavitvami in s tem povezano tremo. Prijavite se lahko s prijavnico na spletni strani SOS (dogodek je odpovedan).

Voditelj seminarja:

Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Cenjen in iskan je kot terapevt, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi.

16.9. / Konferenca Pametna mesta 2019 4/4

Konferenca pametna mesta združuje predstavnike mest in občin ter podjetja (elektrotehnika, telekomunikacije, javni tranzit, poštne storitve, komunalne storitve) z različnimi ponudniki rešitev (MSP) in omogoča razpravo o možnih rešitvah, ki bi zadovoljile potrebe njihovega mesta. Poleg pestrega nabora govorcev iz tujine bo konferenca nudila tudi širok nabor predstavitev dobrih praks in izdelkov, ki so na razpolago v Sloveniji. Dogodek poteka ob podpori Skupnosti občin Slovenije. Uradno vabilo je dostopno tukaj. Program dogodka se nahaja na tej povezavi.  Dogodek se bo odvijal na Ljubljanskem gradu, 16. 9. 2019 med 9. in 16. uro. Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je prijava preko e-prijavnice do vključno 09. 09. 2019.

 

12.9. / Novosti Zakona o nevladnih organizacijah z vidika občin 4/5

14. aprila 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki v slovenski pravni red prinaša definicijo nevladne organizacije in uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu, ki nadomešča sedanji status društva v javnem interesu. Zakon je prinesel tudi poenotene pogoje za pridobitev takšnega statusa za vse nevladne organizacije: društva, zavode in ustanove.

Zakon opredeljuje pogoje, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo, uvaja status nevladne organizacije v javnem interesu in opredeljuje pogoje za pridobitev tega statusa. Prav tako opredeljuje obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu, njihove pravice in ugodnosti, med drugim njihovo prednost pri javnih razpisih. Zakon vzpostavlja tudi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu pri AJPES, ki bo javno dostopna od sredine januarja prihodnjega leta dalje. Nova zakonodaja opredeljuje tudi subjekte podpornega okolja za nevladne organizacije in vzpostavlja poseben proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Na izobraževalnem seminarju bo na enostaven in praktičen način predstavljeno vse, kar morate vedeti o novostih zakona, o vaših obveznosti in obveznostih nevladnikov, ki se potegujejo za razpisna sredstva ter o vlogi občin v strategiji razvoja nevladnih organizacij.

Seminar bo potekal v četrtek, 12. 9. 2019 od 10.00 – 13.00 v Veliki sejni dvorani, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana. Vabilo s programom najdete TUKAJ

Vljudno vabljeni!

17.9. / Uporaba ZUP 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, organizira seminar na temo splošnega upravnega postopka, ki je namenjen javnim uslužbencem zaposlenim v samoupravnih lokalnih skupnostih, ki bi radi osvežili znanje iz splošnega upravnega postopka.

Seminar z naslovom »Uporaba ZUP« bo potekal v torek, 17. septembra 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni!

 

26.9. / Zaključna konferenca projekta Qualipaed 4/7

V četrtek, 26. septembra 2019, bo med 14.00 in 18.00 potekala zaključna konferenca v sklopu projekta Qualipaed – Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Dogodek bo potekal v prostorih gradu Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, 8010 Gradec, Avstrija. (uradno vabilo

Na zaključni konferenci bomo predstavili predstavitev evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Skupaj s projektnimi partnerji vam bomo ponudili kratek pregled zaključkov projekta in validacijske študije, v skupni razpravi s penalisti in zainteresiranim občinstvom pa bomo osvetlili različne poglede na kakovost na področju izobraževanja otrok. Konferenca o potekala v nemškem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v Slovenščino, v kolikor bo vsaj 10 prijavljenih iz Slovenije.

Predviden program konference:

14.00 Dobrodošlica in pozdravni nagovor
Uvod v Evropsko oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje: ozadje in cilji
Kakovost izobraževanja – Kaj s tem mislimo?
Odmor
Predstavitev kvalitativnih in kvantitativnih rezultatov validacijske študije
18.00 Panelna razprava s predstavniki vseh partnerskih držav
Zaključek konference in prijetno druženje ob glasbi, hrani in pijači

Dogodek je brezplačen, potrebna je spletna registracija do 31. 7. 2019 na sledečem naslovu: https://web.gip.st/english/

25.9. / Nacionalna konferenca – Poenostavitev občinskih razpisov 4/8

Vabimo vas na nacionalno konferenco Poenostavitve občinskih razpisov, ki jo CNVOS organizira v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije . Na konferenci bodo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Te poenostavitve tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Konferenca bo ponudila širok spekter že preizkušenih rešitev in vam omogočila, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin. Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, so na CNVOS-u že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev. In prav o tem bo govora na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra v Tehnološkem parku (dvorana B23), podrobnejši program si lahko pogledate tukaj.

Prosimo, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 20. septembra.

 

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/9

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

10.10. / Obračunavanje DDV v občinah 4/10

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo davka na dodano vrednost. Na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 10. oktobra 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, vam bodo v teoriji in praksi predstavljene tako osnove kot tudi posebnosti sistema obračunavanja in plačevanja DDV.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

5.9. Posvet Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja in komunalne odpadne vode 5/1

Gospodarska zbornica Slovenije organizira brezplačen posvet z naslovom Okoljska dajatev za onesnačevanje okolja zradi odvajanja komunalne odpadne vode- zavezanci, plačniki in pridobivanje podatkov, ki bo potekalo 5. septembra ob 9. uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Program:
09.00 – 09.30 Registracija udeležencev
09.30 – 09.35 Uvodni pozdrav (Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva)

09.35 – 11.00 Predstavitev pogledov ( mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor, Matjaž Žmahar, JKP Šentjur d.o.o., mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe, Janja Gergar in Matjaž Korošec, Finančna uprava RS, mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke)

11.00 – 12.00 Razprava

Prijava:
Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca do torka, 3. septembra 2019. Predhodna prijava na dogodek je obvezna. Število udeležencev je omejeno. Morebitne odjave nam do 3. septembra 2019 sporočite na e-naslov komunala@gzs.si

13.9. / Predstavitev instrumenta Dogovor za razvoj regij 5/2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira predstavitev instrumenta Dogovora za razvoj regij, kjer vam bodo predstavljene aktivnosti v zvezi z izvajanjem novega instrumenta regionalne politike, izzivi in napori, s katerimi se soočamo pri izvedbi instrumenta ter konkretni projekti v okviru instrumenta.

 

PROGRAM DOGODKA:
9:45 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev
10:00 – 11:00 Predstavitev
10:00 – 10:30

 

10:30  – 10:50

 

10:50 – 11:00

 

Marko Drofenik, MGRT, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj

 

Gregor Steklačič, MZI, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko

 

Razprava

 

Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA! Prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite na e-naslov: mateja.zalar@gov.si, najkasneje do 5.septembra 2019.

Udeleženci boste (po vaši pisni potrditvi) prejeli brezplačno vstopnico za obisk Mednarodnega obrtnega sejma Celje, ki jo boste prevzeli na blagajni MOS Celje na dan dogodka.

12.9. / Konferenca Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja 5/3

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za telekomunikacije (LTFE), skupaj s slovenskimi piloti, Kungota, Solčava in Padna vabi na mednarodno konferenco Pametne vasi – ključne za razvoj podeželja.

V uvodnem delu od 9.00 do 10.45, bodo prisotne nagovorili:

 • Emilija Stojmenova Duh (Univerza v Ljubljani)
 • Franc Bogovič (član Evropskega parlamenta (SLS / EPP), pobuda Pametne vasi) – Pobuda Pametna naselja v EU in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • Stefan Ostergard Jensen (GD AGRI) – Pametna naselja v ES in prihodnji / načrtovani ukrepi
 • György Mudri (soavtor in sourednik knjige) – Kratka predstavitev knjige: “Pametna naselja v EU in širše”
 • Paul Soto (ENRD) – Tematska skupina Pametne vasi v okviru ENRD
 • Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Vloga pametnih vasi v Sloveniji in kako jih vključiti v skupne kmetijske politike.
 • Janez Potočnik (sopredsednik mednarodne komisije za vire ZN, nekdanji evropski komisar za okolje) – Vloga pametnih vasi v trajnostnih pristopih k upravljanju z viri

Sledile bodo predstavitve dobrih praks, testnih območij in moderirane razprave na več vzporednih sejah, podroben program je dostopen tukaj: http://blog.ltfe.org/sv-conference/

Na konferenci bo zagotovljeno simultano prevajanje v slovenščino.

Udeležba je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato je potrebno s prijavo pohiteti, prijavite se na tej povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNfHed5LfMVdH0hNE0_run9R9mAoTHwbQK7JCopiGQmuS1Mg/viewform.

 

VLADA RS

41. redna seja 6/1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim se ureja pogoje za uvedbo enotne vozovnice, brezplačne prevoze za študente invalide, vključitev kategoriziranih športnikov v sistem subvencionirane vozovnice, določitev namenskih sredstev enotne vozovnice in nekatere nujne spremembe za podeljevanje koncesij za izvajanje javnega potniškega prometa.

Sprememba omogoča, da vozniki tretjih držav dokazujejo kvalifikacijo tudi, če imajo kodo 95 vpisano v potrdilo za voznike nedržavljane EU (potrdilo o zaposlitvi) v skladu z Uredbo  Evropskega parlamenta in Sveta. Zaradi neizvajanja v praksi se predlaga črtanje določbe glede pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij, saj je tak sistem za voznike dejansko daljši in bolj zamuden od sistema z izpitom, ki se v praksi edini izvaja. Ker gre za zakonske določbe, ki se v praksi ne izvajajo, se predlaga ohranitev samo sistema pridobitve temeljne kvalifikacije z izpitom. Pri ostalih spremembah gre za uskladitev pojmov z direktivami EU in sicer na področju navedb kategorij vozniškega dovoljenja ter običajnega prebivališča.

Zaostrujejo se tudi pogoji za pridobitev licence glede upravljavca prevozov (bivša odgovorna oseba za prevoze), ki bo lahko nastopal kot upravljavec samo v enem podjetju.

Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor je na 7. nujni seji 9. 4. 2019 obravnaval zahtevo poslanske skupine Levice za sklic nujne seje odbora z naslovom »Poziv mladih za podnebno pravičnost« in med drugim sprejel sklep, da naj vlada o procesu priprave in sprejemanja Nacionalnega energetsko podnebnega načrta predloži poročilo Državnemu zboru do 31. avgusta 2019.

NEPN je strateški dokument, ki mora za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določiti cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE),energetska učinkovitost (URE), energetska varnost,  notranji trg energije ter na področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti.

Pripravljeno je Poročilo o procesu priprave in sprejemanja celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Glede na številne in zahtevne aktivnosti in s konstruktivnim sodelovanjem vseh deležnikov ter uspešno in pravočasno zaključeno celovito presojo vplivov na okolje, bo sprejem NEPN mogoče doseči v prvi polovici 2020. Sprejet NEPN predstavlja pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v novi večletni finančni perspektivi, zato je kvalitetna priprava dokumenta ena od naših prioritet.

Prilagajanje podnebnim spremembam, prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, ki bi omogočal njegovo konkurenčnost in kakovost življenja prebivalstva ob dolgoročnem ohranjanju naravnih virov, zahteva spreminjanje proizvodnje in potrošnje v bolj trajnostne oblike. To je mogoče uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.

Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Vlada je izdala Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba je namenjena predvsem preprečevanju onesnaženja okolja pri skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem in pri izrednih dogodkih.

V njej so določene zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki (nad 200 m3), pogoje za skladiščenje takih odpadkov v teh skladiščih ter ukrepe varstva pred požarom. Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, in sicer tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti.

Slovenska strategija pametne specializacije

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018 in naložila MDDSZ, da v sodelovanju z MGRT, MIZŠ in SVRK začne z aktivnostmi za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc.

Kot poudarjeno v informaciji o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki  obravnava obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018, ima Slovenija z vidika konkurenčnosti in strukture gospodarstva ter razpoložljivega znanja dobro izhodišče za svoj nadaljnji razvoj. Kljub pomanjkanju potrebnih naložb je Slovenija naredila znaten napredek pri nadgradnji inovacijskega ekosistema. V zadnjem obdobju so sicer opazni premiki v pravo smer (zaustavitev padanja izdatkov državnega proračuna za raziskave in razvoj), vendar je treba v luči prihajajočih izzivov, kot je četrta industrijska revolucija in pospeševanje konkurenčnih regij, dinamiko bistveno pospešiti.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2019−2023 7/1

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja že osmo leto zapored razpisuje certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti.

Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s štirimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 30 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2019 na področju mladine še bogatejša.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/ in se do 11. septembra 2019 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2019–2023 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.
Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področjem lokalnih mladinskih politik. Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Nina Bavčar Čargo, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si).

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 7/2

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi EU sredstvi, sredstva za kmetijstvo in gospodarstvo ter neprofitne organizacije 7/3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Javni razpis (pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi) PF 2019

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 15. 7. 2019,
 2. rok do 26. 8. 2019,
 3. rok do 21. 10. 2019,
 4. rok do 25. 11. 2019.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo:

 • pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine, drugo),
 • nevladne organizacije (združenja, fundacija, gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, društva, drugo),
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje, drugo),
 • javne ustanove za gospodarski razvoj,
 • javna podjetja z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti,
 • samoupravne narodne skupnosti (italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost).

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 7. 2018):

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga, zadružna zveza.

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnost oz. izvajati projekt s področja kmetijstva oz. gozdarstva.

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg.

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

 1. rok do 8. 7. 2019,
 2. rok do 19. 8. 2019,
 3. rok do 23. 9. 2019,
 4. rok do 28. 10. 2019,
 5. rok do 9. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Več informacij najdete tukaj in na tem spletnem mestu.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.