V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ŽALEC, MORAVSKE TOPLICE, VODICE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

 

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Dobri projekti občin članic: ureditev Glavnega trga s Koroško cesto v Mariboru in obnova historičnih prehodov 1/1

Obdobje izvedbe: 2019-2022

Financiranje: 7.4 mio €, 2.1 mio € sofinanciranje iz naslova CPS (Ministrstvo za infrastrukturo) / Ureditev historičnih prehodov:  365.610 EUR (financer MOM)

Mestna občina Maribor je leta 2019 pristopila k celoviti prenovi Glavnega trga s Koroško cesto. Gre za zgodovinsko in družbeno stičišče mesta, ki je potrebovalo novo osmišljanje prostora. Enega najstarejših delov mesta s starimi, spomeniško zaščitenimi stavbami, je prometna preobremenitev popolnoma degradirala, tako z vidika bivanja kot z gospodarskega vidika.

Projekt je zajemal celovito arhitekturno preureditev Glavnega trga in Koroške ceste, celotna površina ureditve je bila 10.000 m2. Pred prenovo je bilo območje Koroške ceste močno obremenjeno z vozili, po cesti je vozilo tudi devet linij mestnega potniškega prometa, kar je dušilo razvoj na tem delu mesta.  Preureditev je uvedla t.i. skupen prometni prostor oziroma je trg in ulico vrnila pešcem, prebivalcem, meščanom, obiskovalcem.

V sklopu celovite ureditve Glavnega trga s Koroško cesto so se uredili trije prehodi, sicer Žički, Splavarski in Minoritski. Gre za pomembne prehode iz zgodovine mesta, kjer se vzpostavlja komunalni red na relativno ozkem prostoru in z velikimi globinami kanalizacijskega sistema, ter ureja nova ureditev s tlakovanjem. V sklopu ureditve pohodnih površin so se uredili še elementi urbane opreme, ozelenitev, javna razsvetljava in fasade stičnih objektov.

Mestna občina Maribor v zadnjih letih posveča veliko pozornosti, razvija projekte in vodi aktivnosti, ki historičnemu delu mesta vračajo pomen ter dodaja nove vsebine, ki sodijo v ta del mesta.

Foto: Marko Pigac

NOVICE SOS

Vsa tri združenja predlagala višjo povprečnino za leto 2022 ter 2023 2/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije smo v skupnem dopisu posredovali predlog spremembe 58. člena (povprečnina) ZIPRS 22/23 tako za leto 2022, kot za leto 2023. Predlagamo, da se v rebalansu proračuna pri povprečnini za leto 2022 upošteva inflacija v višini 11%, ter se tako povprečnina za leto 2022 določi v višini 736,68 eura. Prav tako smo za leto 2023 predlagali povprečnino v višini 775,64 eura. 

Podatki iz Aplikacije za vizualizacijo občinskih podatkov pri SOS je razvidno, da imate občine za izvajanje zakonskih nalog v času od 1. januarja do 30. junija v primerjavi z enakim obdobjem lani višje stroške za 15%. Zgolj stroški za izvajanje zakonskih nalog so se v prvih šestih mesecih v primerjavi z lanskim letom dvignili za 133.116.367€ oziroma za 64,99 € na prebivalca. 

V kolikor želite prejeti testni dostop do aplikacije za vizualizacijo občinskih podatkov pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

O povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih javnih uslužbencev in občinskih svetnikov 2/2

Na izobraževanju z naslovom “Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev in občinskih svetnikov” dne 31. 8. 2022 so bile predstavljene pravne podlage, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje, javne uslužbence in občinske svetnike. V nadaljevanju pa so bile poglobljeno predstavljene teme povračila stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi.

Predavala je Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Nekaj vtisov udeležencev:

“Predavana vsebina je bila predstavljena zelo nazorno. Čestitke predavateljici.”

“Super seminar.”

“Všeč mi je, da je bilo možno zastavljati vprašanja med samim predavanjem.”

“Super, da lahko naknadno postavimo vprašanja na katera bo odgovorjeno.”

NOVICE DRUGIH

Strokovni posvet za občinske volilne komisije pred izvedbo lokalnih volitev 2022 3/1

Na Brdu pri Kranju je tudi pred tokratnimi lokalnimi volitvami potekal strokovni posvet, namenjen predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij. Posvet, ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Državno volilno komisijo, je namenjen čim boljši pripravi občinskih volilnih komisij na izvedbo volitev. Več informacij najdete na naslednji hiperpovezavi: https://www.gov.si/novice/2022-08-31-strokovni-posvet-za-obcinske-volilne-komisije-pred-izvedbo-lokalnih-volitev-2022/

Redne lokalne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra 2022, drugi krog pa v nedeljo, 4. decembra 2022.

ZAKONODAJA

Na voljo so pojasnila o izvajanju zakona o začasnem znižanju davka na dodano vrednost za energente 4/2

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki bo v uradnem listu objavljen 31. avgusta 2022, veljati pa bo začel 1. septembra 2022. Finančna uprava Republike Slovenije je ob tej priložnosti pripravila podrobna pojasnila glede izvajanja zakona.

Zakon predvideva začasno znižanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na 9,5 % za dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo. Začasni ukrep bo veljal od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023, s čimer se ukrep veže na obdobje ogrevalne sezone in bo veljal tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce.

Ukrep začasnega znižanja stopnje DDV za dobave energentov dopolnjuje ukrep regulacije maloprodajnih cen nekaterih energentov, s čimer bomo predvsem stroškovno razbremenili končne potrošnike, saj se v tem primeru nižja stopnja DDV neposredno odrazi v nižji ceni energenta za potrošnika.

Finančna uprava je glede izvajanja zakona pripravila podrobna pojasnila in jih objavila TUKAJ.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 4/3

Obveščamo vas, da je MOP dne 19. 8. 2022 na e-demokraciji objavil osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena in 90. člena Stanovanjskega zakona ter 74. člena Zakona o državni upravi izda minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da osnutek pravilnika pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do petka 16. 9. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju 4/4

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo  pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3D).

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj predloga zakona je odprava neskladnosti z Ustavo RS.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 12. 9. 2022.

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 4/5

Državni zbor je na izredni seji, ki je bila 31.8.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je podprlo vseh 80 prisotnih poslancev. Skupnost občin Slovenije je v državni zbor posredovala pripombe, da bi se v predlogu zakona omogočilo povračilo stroškov tudi občinam. Celotne pripombe so dostopnena tej povezavi.

Poslanci državnega zbora naših predlogov niso podprli, saj naj bi bilo potrebno sistemske spremembe financiranja zaščite in reševanja predhodno uskladiti z vsemi deležniki. Prav tako je stališče Ministrsta za obrambo, da so v primeru aktivacije državnega načrta celotni stroški intervencij krijejo iz proračuna RS. Odgovor Ministrstva za obrambo se nahaja tukaj.

 

 

 

 

POVPRAŠEVANJE

Priprava proračuna za leto 2023 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna).

V 61. členu ZIPRS2223 je navedeno »Ne glede na 13.a člen ZJF lahko župan občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.«

Ministrstvo za finance je občinam posredovalo pojasnilo glede priprave proračuna občine za leto 2023 št. 4101-19/2021/2 z dne 28.6.2022. V 3. odstavku pojasnila pa je navedeno sledeče:

»Novembra 2022 bodo lokalne volitve. Javnofinančni predpisi tega obdobja ne določajo kot izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Če sledimo časovnici, ki je določena za pripravo proračunov občin v javnofinančnih predpisih to pomeni, da bo moral župan proračun za leto 2023 predložiti v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine.

Zanima nas:

Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge, ali pa novoizvoljenemu občinskemu na lokalnih volitvah v novembru 2022?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 8. 9. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zaključeno povpraševanje – Odmera KP za novo in obstoječo komunalno opremo 5/2

Naslovila nas je občina, ki jo zanima odmera komunalnega prispevka (KP) za novo in obstoječo komunalno opremo, in sicer vezana na ZUreP-3 in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP.  Zanima jo, kako ostale občine odmerjate KP v izpostavljenem primeru. Ali je pravilno, da so na občini v odmeri odločbe investitorju novogradnje na zaključenem območju poslovne cone zaračunali dva zneska, in sicer:

  • Znesek za novo komunalno opremo po sprejetem odloku za novo komunalno opremo in
  • Znesek za obstoječo komunalno opremo, izračunan na način po 31. členu Uredbe o programu opremljanja (na način z izračunavanjem razlik zneskov).

Odgovori so na voljo TUKAJ.

Zaključeno povpraševanje – Projektni pogoji za skladnost s prostorskimi akti 5/3

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo v komentarjih in mnenjih druge občine. Kot navajajo, so glede na dosedanjo prakso načeloma projektne pogoje izdajali upravljavci infrastrukturnih vodov, za prostorske akte pa so na občini izdajali lokacijske informacije, ki sicer niso bile obvezne.

ZUreP- 2 je uvedel mnenja, da Občine pregledajo ali so predvidene gradnje skladne s prostorskimi akti. Z ZUreP- 3 pa se uvajajo tudi pogoji za skladnost, kar ponazarja, da občine trikrat pregledujejo, sporočajo in informirajo stranke glede istega objekta oz. njegovega umeščanja.

a)  Občino zanima, katere pogoje mora projektant pridobiti in ali so ti obvezni?

Kot ugotavlja, gre za povsem novo nalogo, poleg vseh ostalih, ki jih ne more pokrivati z razpoložljivim kadrom na občinski upravi.

b) Projektante zanima, ali objekte lahko priklopijo na infrastrukturo, saj ostale informacije dobijo v lokacijski informaciji oz. lahko do njihove vsebine pridejo sami z vpogledom v odlok/e ?

 

Odgovor sodelujoče občine lahko najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

29.9. / Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov 6/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet.

Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1):

  • Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza
  • Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3: bistvene spremembe glede na ZUreP-2
  • Grajeno javno dobro

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

Vsi zainteresirani udeleženci bodo imeli možnosti pridobiti točke ZAPS.

 

DOGODKI DRUGIH

4. konferenca JAVNO NAROČANJE IN KONCESIJE: SKLEPANJE POGODB IN NJIHOVO SPREMINJANJE na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana 7/1

Vljudno vabljeni na velik septembrski dogodek, to je 4. konferenca z naslovom Javno naročanje in koncesije: sklepanje pogodb in njihovo spreminjanje, ki bo potekala v četrtek, 22. septembra 2022 na MLC Fakulteti za management in pravo Ljubljana –

Konferenca je namenjena odgovornim osebam na strani ponudnikov in naročnikov, ki se ukvarjajo s postopki javnega naročanja oz. vsem tistim,ki se pri svojem delu srečujejo s konkretnimi vprašanji s področja javnih naročil in koncesij in želijo biti na tekočem z novostmi s tega področja.

Več informacij o programu konference, letošnjih gostujočih predavateljih in možnosti prijave najdete na https://www.mlcljubljana.com/4-konferenc-javno-narocanje-koncesije-sklepanje-pogodb-in-njihovo-spreminjanje/za ostalo pa vprašajte nas – z veseljem smo vam na voljo! Kontaktni podatki so naslednji: tel. št. 051 664 405 ali preko e-naslova:info@mlcljubljana.com.

Še posebej bodo organizatorji veseli udeležbe občin!

Posvet Podnebne spremembe: kako se jim prilagajamo na lokalni ravni? 7/2

12. oktober 2022, 9.30 – 14.00

Dvorana Dijaškega doma Tabor, Kotnikova 4, Ljubljana

Za uspešno prilagajanje na podnebne spremembe moramo razumeti, kako te vplivajo na nas ter kako načrtovati politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali ranljivost in povečali odpornost na vplive podnebnih sprememb. Zato vas vabimo na posvet o aktualnih izzivih prilagajanja na podnebne spremembe v Sloveniji in o tem, kakšne naloge postavlja pred lokalne skupnosti.

Letošnje poletje je postavilo sporočila znanstvenikov iz Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) v nov, zelo nedvoumen okvir in precej razširilo razumevanje za nujno potrebno ukrepanje. Poleg dobro znanih globalnih prizadevanj za blaženje je izpostavilo tudi pomen prilagajanja na podnebne spremembe. Ukrepati moramo hkrati na obeh področjih, a prilagajanje zahteva posebno pozornost.

Na posvetu se bomo seznanili s trenutnim stanjem prilagajanja in načrti na nacionalni ravni. Pregledali bomo področja, na katera bodo podnebne spremembe najbolj vplivale, in spoznali prizadevanja občin, ki so že naredile pomembne prve korake. Z gosti z različnih področij in ravni upravljanja se bomo pogovarjali o aktualnih izzivih naslavljanja prilagajanja podnebnih sprememb in kako jih premostiti.

Več o vsebini dogodka si lahko preberete v prispevku.

PRIJAVA (Dogodek bo potekal v živo. Zaradi lažje organizacije dogodka in omejitve mest je prijava na dogodek obvezna.)

Prvi del dogodka bo namenjen predstavitvi poročila IPCC o prilagajanju na podnebne spremembe, kateri bodo sledile predstavitve o trenutnem stanju prilagajanja v Sloveniji ter tveganjih in izpostavljenosti, ki jih lahko pričakujemo. Spoznali bomo tudi praktične primere prilagajanja na lokalni ravni. V drugem delu dogodka se bodo gostje okrogle mize osredotočili na vprašanje, kako celovito nasloviti prilagajanje občin na podnebne spremembe, kateri so glavni izzivi in kako jih reševati.

Srečanje je namenjeno povezovanju in medsebojni podpori vseh, ki si na različnih nivojih upravljanja prizadevajo za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb.

VABILO IN PROGRAM (.pdf)

Dogodek poteka v okviru Podnebnih programov mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor, ki ju sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.

VLADA RS

Vlada v luči prehranske draginje prilagaja davčno obravnavo stroškov za prehrano med delom 8/1

Vlada je dne 30. 8. 2022 izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo.

S spremenjeno uredbo zvišujemo znesek, do katerega se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo.

Za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več, neobdavčen znesek zvišujemo s 6,12 evra na 7,96 evra. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, pa se neobdavčen znesek zvišuje z 0,76 evra na 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Spremenjena uredba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022.

AKTUALNI RAZPISI

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/1

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Četrti poziv “Iniciative EUCF” 9/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljavsko ekipo EUFC – European City Facility poziva na četrti in zadnji seminar iniciative EUFC. Prijave so odprte od 9. junija do do 30. septembra.  Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Občine si lahko zagotovite sredstva za investicijski projekt v vrednosti 60.000 EUR.

Vabljeni k odzivu na poziv. Prijavite, se lahko na naslednji povezavi: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.