V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE MAJŠPERK, APAČE, ZAVRČ, NAZARJE IN MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Seja DS za lokalno samoupravo na temo povprečnine in sprememb ZFO 1/1

Člani delovne skupine za lokalno samoupravo, v imenu SOS predsednik SOS Peter Misja, podpredsednica Jasna Gabrič, generalna sekretarka Jasmina Vidmar in podpredsednik dr. Aleksander Jevšek ter minister Boštjan Koritnik, so se sestali na 6. seji delovne skupine, ki je potekala v četrtek 9. 9. 2021 preko spleta.

Člani delovne skupine so se z ministrstvom dogovorili za skupno izhodišče glede izračunom povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog v prihodnjih dveh letih. Pogovor je tekel tudi o višini povprečnine – podlaga za določitev povprečnin za leto 2022 in 2023 bo znana do konca septembra. V zvezi s tem bodo sklicani ločeni sestanki. Minister je predstavil tudi izhodišča za novelo zakona o financiranju občin, v delu, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav in občine z romskim prebivalstvom. Predvideno je, da se bo v sklop nalog skupnih občinskih uprav vključilo tudi področje informacijskih storitev. Spremenil se bo tudi 20.a člen ZFO, ki določa dodatno financiranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, in sicer na način, da bo v večji meri upoštevano število evidentiranih romskih naselij in število njihovega prebivalstva. Člani delovne skupine so se z napovedanimi spremembami strinjali.

Pri obravnavi izhodišč za pripravo novele Zakona o financiranju občin ZFO-1D je bil predstavljen tudi predlog SOS, da bi občina, v kateri ima sedež organ skupne občinske uprave, bila upravičena do dodatnega deleža sofinanciranja za splošne in tehnične naloge, ki jih opravljajo za skupno občinsko upravo, vendar  mu na ministrstvu niso naklonjeni.

Minister je prav tako prisotne seznanil, da bodo več informacij glede rezultatov razpisa za pametna mesta in skupnosti podali v prihodnjih dneh. Prav tako je minister zagotovil, da je bil predlog za uskladitev zneska regresa za prehrano županov poslan v razrešitev koaliciji.

Študijska ekskurzija v občino Kočevje 1/2

V ponedeljek, 6.9.2021 je bila izvedena študijska ekskurzija v občino Kočevje pod vodstvom prof. Janeza Koželja. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

Udeležence je v Turističnem kompleksu Jezero uvodoma pozdravil župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. Med drugim je izpostavil izrazito gozdnatost obmejne občine kot tudi smotrnost kakovostnega upravljanja (mestnih) zelenih površin, ki so jo v občini zastavili kot eno izmed pomembnejših iztočnic lokalnega razvoja. Zbrane je nagovoril tudi Janez Koželj, mestni arhitekt in podžupan Mestne občine Ljubljana, ki je poudaril, da je dediščina osnovni element prepoznavnosti v prostoru in ohranjanje katere mora biti tudi vizionarsko. Izpostavil je pomembnost priprave Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki predstavlja operativni instrument z normativno in svetovalno vlogo.

V nadaljevanju srečanja je generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar udeležence seznanila s kronološkim orisom dela ožje delovne skupine za pripravo Odloka.  Povedala, je da se je v preteklem letu ožja delovna skupina sestala kar osemnajstkrat, plod skupnih srečanj pa je bila priprava prostorskih zakonodajnih predlogov ter smernic za pripravo Odloka. Prav tako je izpostavila intenzivno sodelovanje ožje delovne skupine s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS.

Kot eno izmed ključnih izpostavljenih dejstev srečanja, je bilo spoznanje, da trenutni Občinski prostorski načrt ne naslavlja vseh izzivov, vezanih na podobo občin. Le-te bi po mnenju pripravljavcev naslavljal t.i. novi Odlok. Udeleženci pa so se med drugim seznanili še s trenutnimi aktivnosti za pripravo strokovnih izhodišč za pravni del Odloka, ki že potekajo v sinergiji z občinami, za katere so v pripravi vzorčni odloki.

V zgodnjih popoldanskih urah je vsebinskemu delu ekskurzije sledil še voden ogled mesta Kočevje. Med vodenjem Tanje Štajdohar Urh, občinske strokovne sodelavke za urejanje javnih površin Občine Kočevje so se udeleženci sprehodili po načrtovani trasi za pešce in kolesarje v smeri od Kočevskega jezera do mestnega središča, ki je z (vodnatimi in zelenimi) elementi in površinami ter urbano opremo privlačno za bližnje in daljne obiskovalce občine. Zbrani so si na licu mesta ogledali različne uspešne trajnostne prostorske prakse (npr. Otroško igrišče Kidričeva – Srce soseske), ki so tekom načrtovanja vključevale participacijo ter vzajemno sodelovanje tamkajšnjih občanov (npr. srednješolci, mimoidoči) in strokovnih sodelavcev. Zbrani  so imeli priložnost prisluhniti tudi drugim uspešnim večletnim praksam občine kot so obrezovanje mestnega drevja, vzpostavitev celovitega registra dreves ipd.

Ob koncu srečanja je zbrane nagovoril še prof. Koželj, ki je znova izpostavil potrebo po skupni odgovornosti do prostora, v katerem živimo in ga v različnih pozicijah tudi ustvarjamo.

Galerija SLIK.

ZAKONODAJA

Pojasnila Ministrstva za zdravje – IZVAJANJE ODLOKA O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PCT 2/1

V sporočilu SOS, ki ste ga prejeli dne 8. 9. 2021, smo vas seznanili, da pričakujemo pojasnila pristojnega ministrstva glede izvajanja odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT.

Danes smo prejeli pojasnila oz. odgovore na zastavljena vprašanja občin, ki jih objavljamo v nadaljevanju, prav tako je Ministrstvo za zdravje sporočilo, da bo v naslednjem tednu objavilo na spletni strani pojasnila glede izvajanja odloka z odgovori na najpogostejša vprašanja (o objavi vas obvestimo).

V&O:

 • Ali na podlagi odloka potrebno svetnikom občinskega sveta in članom različnih odborov in komisij za udeležbo na seji izpolnjevati pogoj PCT ali ne?

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v 12. točki prvega odstavka 5. člena določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposredni stik z drugimi osebami v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku. V ta sklop se uvrščajo tudi svetniki občinskega sveta (ki je najvišji organ odločanja občine) in člani različnih komisij.

 • Ali je potreben sprejem sprememb Izjave o tveganju in ocene varnosti na podlagi sprejetega odloka obvezno?

Odlok ne določa obveznosti sprememb izjave o tveganju in ocene varnosti – delodajalec v zvezi z izdelavo in izvajanjem izjave o varnosti z oceno tveganja še naprej upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.

 • PCT pogoj morajo v občinah izpolnjevati le zaposleni in ne uporabniki storitev. Navedeno pomeni, da se stranke občine ne sprašuje po izpolnjevanju pogoja PCT?

Odlok določa obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okolju ali dejavnosti iz 12. točke prvega odstavka 5. člena (torej za zaposlene in druge, ki v teh okoljih delajo). Uporabniki storitev teh dejavnosti, upoštevajoč določilo prvega odstavka 6. člena tega odloka, niso zajeti.

 • Prvi odstavek 11. člena določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Kaj to pomeni za zaposlene v pisarnah oziroma enako kot prej – kaj to pomeni za izvedbo sej občinskega sveta in kako postopati v primeru, da npr. član občinskega sveta obveze uporabe zaščitne maske ne upošteva?
 1. člen Odloka v prvem odstavku določa obveznost uporabe zaščitne maske v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Opredelitev javnega kraja je določena v Zakonu o varstvu javnega reda in miru, in sicer gre za prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur. Vstop v uradne oziroma poslovne prostore organa je pod določenimi pogoji dostopen vsakomur, zato se navedeno šteje kot javni prostor. Ob tem opozarjamo še na tretji odstavek 11. člena Odloka, ki zahteva, da uradne osebe pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljajo zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki ter v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.
 • Kako preverjamo izpolnjevanje PCT pogojev pri zaposlenih? Za cepljene enkratno – vpogled v potrdilo cepljenju, za prebolevnike – zdravniško potrdilo? Kaj pa z ostalimi zaposlenimi? Občine nameravajo kupiti teste za samotestiranje in jih razdeliti tem zaposlenim in jim dati evidenčni list, da ga izpolnjujejo. Ali lahko naredijo potem nekakšno evidenco vseh zaposlenih, na kateri označijo kako izpolnjujejo PCT pogoje?

Izpolnjevanje pogoja PCT se preverja na način, kot ga določa 2. člen Odloka, samotestiranje pa se izvede, kot določa drugi odstavek 5. člena Odloka. Odlok ne predvideva vzpostavitve nove evidence delodajalca.

 • Kako postopati v primeru, da se javni uslužbenec ne želi testirati oziroma odkloni testiranje?

Delodajalec zoper javnega uslužbenca, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

 

Izdajanje smernic in mnenj pri pripravi OPN-jev, DRSI nosilec urejanja prostora 2/2

Dne 14. 5. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu – ZZelP-L, objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/21, z dne 24. 5. 2021. Obveščamo vas, da je v navedenem zakonu v dvanajsti alinei četrtega odstavka 13. člena, na novo določena naloga Direkcije RS za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI), da izdaja smernice in mnenja ter opravlja druge predpisane naloge pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora.

Glede na to, da je navedeni zakon stopil v veljavo dne 8. 6. 2021 vas obveščamo, da v skladu z navedenim zakonom zaprosila, vloge in dokumente, pošiljate direktno na uradni naslov DRSI – Sektor za železnice, v vednost pa po elektronski pošti tudi na naslov MzI – Direktorat za kopenski promet.

Celoten poziv in pojasnilo MzI prilagamo TUKAJ.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal – javna obravnava 2/3

Na portalu eDemokracija je MOP v javno obravnavo objavil Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Ministrstvo za okolje in prostor se je odločilo, da pripravi nov pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, ki bo nadomestil obstoječega. Razlog za tako odločitev je, da so bili na nivoju Evropske unije v letu 2018 sprejeti in v Sloveniji prevzeti novi standardi za področje vzorčenja tal, zato je bilo treba v pravilniku neveljavne standarde nadomestiti z veljavnimi. Preverjeni in popravljeni so tudi standardi, ki se nanašajo na analizne metode parametrov. S tem je pravilnik glede standardov sedaj usklajen s Pravilnikom o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19), kar zagotavlja večjo primerljivost podatkov.

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo opozorjeno tudi na nekatere nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju doslej veljavnega pravilnika, predvsem v delu, ki se nanaša na pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, zato so sedaj odpravljene tudi te nejasnosti. Prvotno je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo zgolj spremembe in dopolnitve obstoječega pravilnika, vendar se je izkazalo, da se s spremembami in dopolnitvami poseže v več kot tretjino členov, kar oteži njegovo uporabo, zato je nastal nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječega.

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo v Sekretariat SOS na info@skupnostobcin.si do 15.9.2021.

 

Spremembe Uredbe CLLD 2014-2020 2/4

Skupnost občin Slovenije je 19.8.2021 občinam članicam SOS v usklajevanje poslala  predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Pripravljavci na MKGP navajajo, da se uredba spreminja zaradi:

 • uskladitve z drugimi predpisi,
 • povečanja sredstev za sklad EKSRP iz naslova Uredbe 2020/2220/EU in razdelitev
  med podukrepe 19.2, 19.3 in 19.4, uskladitve zneska sredstev ESRR,
 • natančnejše ureditve pregleda ciljnih vrednosti kazalnikov v letu 2022,
 • uskladitve posameznih končnih rokov za dokončanje operacij, vložitev zahtevkov za
  posamezen sklad in podukrep,
 • uvajanja dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za podukrep 19.2 in 19.4. za plačilo LAS v
  prehodnem obdobju in način razdelitve med LAS,
 • ureditve vlaganja vlog za podukrep 19.3, ureditve meril za izbor,
 • uvajanja višje sile in izjemnih okoliščin za sklad ESPR,
 • tehničnih popravkov.

Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko občine pošljete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 15. 9. 2021.

Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 2/5

Obveščamo da, da je v javni obravnavi Uredba o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Spreminja se označevanje embalaže z oznakami embalažnih materialov iz obveznega v prostovoljno. Novo je tudi, da mora proizvajalec, ki svoje obveznosti PRO izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci, o sklenitvi pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo obveščati vse svoje kupce s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Podobno, mora trgovec, ki ima obveznost skleniti pogodbo z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo, o sklenitvi te pogodbe obveščati vse svoje kupce (vendar ne končnega uporabnika) s pisno izjavo na računih ali dobavnicah ob dobavi embaliranega blaga ali servisne embalaže. Uredba o embalaži in odpadni embalaži se začne uporabljati 1. januarja 2022.

Vabimo vas, da vaše pripombe posredujete do 20. 9. 2021 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o oskrbi s plini 2/6

Vlada Republike Slovenije je na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 določila besedilo Predloga zakona o oskrbi s plini – prva obravnava in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

Temeljni cilj predloga zakona je samostojno urediti področje oskrbe s plini s področnim zakonom. V ostalem pa ni namen predloga zakona posegati v temelje ureditve trgov plina in način oskrbe s plini kot je to bilo že do sedaj urejeno v EZ-1 v skladu z zakonodajo EU na področju notranjega trga z zemeljskim plinom.

Drugi cilji zakonskega predloga, ki so povezani s tem temeljnim ciljem, so še:

– učinkovito zagotavljanje pravic končnih odjemalcev;
– varstvo pravic gospodinjskih odjemalcev;
– zagotoviti učinkovito in konkurenčno organizacijo ter delovanje trgov zemeljskega plina na veleprodajni in maloprodajni ravni;
– zagotoviti učinkovito izvajanja nalog operaterjev sistema in izvajanje gospodarskih javnih služb v javnem interesu;
– zanesljiva oskrba s plinom;
– omogočanje dekarbonizacije oskrbe s plinom.

Mnenje k predlogu nam lahko pošljete do petka, 24. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2/7

Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N).

 • S predlogom se tudi spreminja sestava sveta vrtca in šole, kjer bodo pretežni del članov tvorili predstavniki ustanovitelja, torej 5, po 3 pa bodo izmed predstavnikov zaposlenih in staršev.
 • Na novo se uvaja možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. Sprememba prinaša finančne posledice, in sicer v višini 5.220.900,00 evrov letno za celotno Slovenijo. Ker so financerji plač zaposlenih v vrtcih občine, bo po predlogu znašal povprečni strošek na občino 20.883,60 evrov oz 5.354,77 evrov na povprečen vrtec.
 • Dopolnjujejo se členi z osebnimi podatki za namen vodenja državnega informacijskega sistema.

Predlog najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše stališče, pripombe in predloge, ki jih pošljete najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj 2/8

Skupina poslank in poslancev je v Državni zbor RS predložila Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj (ZSGJNS).

S predlogom se uvaja javno službo gradnje, sanacije ali nakupa javnih najemnih stanovanj ter potrebne mehanizme in vzvode za izvedbo javne službe, torej vzpostavitev javnih najemnih stanovanj tako, da:

 • Določa spodbude države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojila, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira iz naslova za stanovanjsko politiko vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka,
 • Omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj,
 • Vzpostavlja možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov.
 • Predlog zakona določa omejen nabor izvajalcev javne službe (naložbeniki), ki so bodisi pravne osebe, ki jih obvladujejo država ali lokalne skupnosti in stanovanjske zadruge. Vsem mora biti skupen nepridobiten značaj delovanja.

Javna služba gradnje javnih najemnih stanovanj se izvaja z izvedbo projektov, ki jih izvajajo naložbeniki in ki so izbrani na javnem razpisu, na katerem kandidirajo za posamezno obliko spodbud ali njihovo kombinacijo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše mnenje, stališče in predloge na obravnavan predlog najkasneje do srede, 6. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o ravnanju z odpadki 2/9

Skupina poslank in poslancev (s prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem Plemenitim) je v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o ravnanju z odpadki, ki se nahaja na tej povezavi.

V predlogu zakona se uraja proizvajalčeva odgovornost, na kar bi vas posebej opozorili.

Posebej izpostavljamo 35. člen predloga zakona v katerem je predvidena možnost, da organizacija sama organizira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov za katere velja PRO. Predlagana sprememba bi imela negativen vpliv na delovanje gospodarske javne službe varstva okolja (v okviru katere se sedaj izvaja ločeno zbiranje komunalnih odpadkov), saj bi določeni snovni tokovi bili izvzeti iz gospodarske javne službe.

Pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 8. oktobra 2021.

POVPRAŠEVANJE

Lastništvo kablovodov javne razsvetljave 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitve prakse oz izkušenj drugih občin glede urejanja lastništva javne razsvetljave.

 • In sicer občino konkretno zanima, ali občine v last prevzemajo tudi kablovode potrebne za javno razsvetljavo?
 • Ali je torej katera od občin z elektro podjetjem, kot trenutnim lastnikom kablovoda za javno razsvetljavo, že pristopila k urejanju lastništva le-tega in na kakšen način (odplačno ali neodplačno)?

Gre torej za situacijo, ko je infrastruktura delno v lasti občine in delno v lasti elektro podjetja (zgolj kablovodi).

Namreč na občino je elektro podjetje naslovilo pobudo za sklenitev pogodbe o ureditvi lastništva javne razsvetljave na podlagi katere bi občina odkupila kablovode, ki jih podjetje še vedno vodi med svojimi osnovnimi sredstvi in ki jim še ni potekla amortizacijska doba.

Prosimo za vaše izkušnje, ki nam jih posredujete najkasneje do torka, 14. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Meteorna kanalizacija 3/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi prakse oz. izkušenj drugih občin glede pristojnosti občine in participacije lastnikov stanovanj večstanovanjskih objektov pri saniranju obstoječe meteorne kanalizacije, ki se sicer nahaja na zemljišču, ki je v lasti občine, vanjo pa je speljana meteorna voda s strešin večstanovanjskih objektov in meteorna voda povoznih, parkirnih in manipulativnih površin, ki so javne.

Prosimo vas za informacijo kako je to urejeno v vaši občini, najkasneje do srede, 15. 9. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

ANKETA - STROŠKI OBČIN ZA ČIŠČENJE SMETENJA PODALJŠAN ROK 3/3

Na SOS smo skozi poletne mesece občine že večkrat pozvali k izpolnjevanju ankete na temo stroškov občin s čiščenjem smetenja. Ker še nismo zbrali odgovorov vseh občin vas prosimo, da tiste, ki tega še niste storile, na anketo odgovorite do 17. septembra.

Nova Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje namreč predvideva, da bodo morali proizvajalci z uredbo določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo občinam povrniti stroške – za ta namen bo potrebno vzpostaviti metodologijo in določiti znesek “povračil” za njihov prispevek k smetenju. Občine boste torej tudi s pomočjo izpolnjene ankete pripomogle k temu, da boste prejele ustrezna finančna sredstva. 

Zato vas prosimo, da VSE OBČINE, KI ANKETE ŠE NISTE IZPOLNILE, občinske stroške smetenja sporočite do 17. 9. 2021.

Osnutek uredbe predvideva začetek izvajanja od 1. 1. 2023.

ZVO določa (149. člen) obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ki so:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
 6. urejanje in čiščenje javnih površin.

ZUREP določa (3. člen), da je javna površina je grajena in zelena površina, namenjena splošni rabi, kot so javna cesta, ulica, pasaža, trg, tržnica, atrij, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina; Prosimo, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja.

ANKETA JE DOSEGLJIVA NA TEJ POVEZAVI

PROSIMO ZA ODGOVORE DO 17. 9. 2021. 

Za vprašanja se lahko obrnete tudi na SOS: kontaktna oseba je Barbara Horvat, barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

15.9. / Nacionalna konferenca Za participativni proračun 4/1

Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na nacionalno konferenco Za participativni proračun!, ki bo potekala 15. septembra 2021 ob 10. uri na spletni platformi Zoom.

Družinska kolesarska in sprehajalna pot za vse generacije, medgeneracijski center za aktivno preživljanje prostega časa, učenje in druženje, fitnes v naravi dostopen vsem prebivalcem, drevored, ki zagotavlja prijetno senco obiskovalcem parka,  gnezdišče za labode, vetrna harfa ob morju za sproščujoče trenutke, zbornik, ki predstavlja izjemne, a prezrte ženske, pomembne za razvoj kraja, otroško igrišče v vasi, ki je v veselje otrokom in staršem, skupnostni vrt na katerem lahko svoj košček zemlje obdeluje vsakdo, ki doma nima te možnosti, razstavišče na prostem za popestritev kulturnega življenja kraja.

To je le nekaj pridobitev, ki so jih občani predlagali in množično podprli, občine po Sloveniji pa poskrbele za izvedbo. Brez participativnega proračuna jih ne bi bilo.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s prijavnico na tej povezavi. Ob prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli povezavo do zoom-a, kjer bo potekala konferenca.

Program in druge informacije  najdete v vabilu tukaj.

Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja na konferenci.

16.9. / Osnove celostnega komuniciranja III 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODESkozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali  iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine.

V četrtek, 16. septembra 2021, bo od 12.30 – 15.00

preko spletnega orodja ZOOM potekalo

III. predavanje v ciklu izobraževanj o celostni komunikaciji

 

Temi tokratnega predavanja bosta dve, najprej bomo skupaj obnovili in poglobili obširno junijsko predavanje o osnovah korporativnega komuniciranja, potem bomo glede na želje udeležencev posebno pozornost namenili internemu komuniciranju oziroma komuniciranju z zaposlenimi.

Predavanje je samostojna enota in bo zajemalo:

 • Kratek povzetek junijskega predavanja o korporativnem komuniciranju.
 • Vzpostavljanje »odnosa« z udeleženci kot je nujno, da ga vzpostavljamo pri korporativnem komuniciranju.
 • Predstavitve in komentarji udeležencev.
 • INTERNO KOMUNICIRANJE oz. komuniciranje z zaposlenimi. Različni načini in cilji internega komuniciranja. Dvig kakovosti dela z učinkovitimi pristopi v interni komunikaciji. Primer vprašalnika za analizo stanja dela in zadovoljstva zaposlenih.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju.

Vabilo za tiskanje

21.9. / SOLICO delavnica v Grazu 4/3

V okviru projekta SOLICO, ki se bo posvečal vlogi lokalnih skupnosti, civilne družbe in prostovoljcev v času krize ter mednarodni solidarnosti in se bo naslanjal na izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19, vas v imenu partnerstva vabimo k udeležbi na prvi delavnici.

Delavnica bo potekala v Grazu (AUT), dne 21 Septembra 2021, s pričetkom ob 9.00, na lokaciji European Centre for Modern Languages, Nikolaiplatz 4, 8020 Graz.

Na konferenci se bomo posvetili predvsem naslednjim temam:

– Katere izkušnje smo v času Covid krize pridobili, kaj smo se od njih naučili

– Sistem zgodnjega opozarjanja in previdnostni ukrepi

– Pandemija kot zagon za digitalizacijo

– Upravljanje ob zapiranju države

– testiranje, cepljenje, ponovno odpiranje po covidu-19

– Identifikacija in opis primerov dobre prakse

– Izzivi za javno upravo, civilno družbo in državljane

Preliminarni program je na voljo tukaj. 

 

 

 

22.9. / Promet v urbanem okolju: Povezano potovanje v Sloveniji 4/4

Visa Europe in 4P Digital Innovation Hub, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, organizirata dogodek Promet v urbanem okolju: Povezano potovanje v Sloveniji. Namen dogodka je odpreti razpravo o tem, kako mesta v Sloveniji pristopajo k mestnemu prometu in kako se lahko ti sistemi digitalizirajo.

Slovenska vlada se je z jasnimi cilji v Načrtu za okrevanje in odpornost zavezala, da si bo prizadevala za prehod v pametnejšo družbo. Od 2,5 milijarde evrov, ki so na voljo v okviru slovenskega načrta, je 43 % namenjenih zelenim, 20 % pa digitalnim ciljem. Sredstva bodo usmerjena v štiri strateška razvojna področja: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; težišče digitalizacije pa bo usmerjeno v zdravstvo in socialno varnost, s čimer želi država doseči razvoj pametnejših mest na vseh področjih – od bolj učinkovitega upravljanja do modernizacije prometa v urbanih okoljih.

Poleg odličnih predavanj o prihodnosti prometa v urbanih okoljih, bo v sklopu dogodka organizirana tudi okrogla miza z župani slovenskih občin, predstavnikom vlade ter družbe Visa Europe, kjer bodo udeleženci skušali opredeliti glavna področja, na katerih se bo lahko program pametne družbe približal resničnosti.

Dogodek bo potekal prek spletne platforme WebEx.

Dogodek je zaprtega tipa, zato je udeležba možna le na povabilo. Dogodek je namenjen zaposlenim v mestnih in občinskih upravah, občinskim funkcionarjem, občinskim izvajalcem/koncesionarjem s prometom povezanih storitev, skupnim občinskim upravam, razvojnim agencijam ter drugi interesni javnosti.

PROGRAM DOGODKA

10:00 – 10:27

 

Uvodni govori s strani

dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja digitalnega inovacijskega središča 4P DIH

Alenka Mejac Krassnig, Visa Europe, direktorica za Slovenijo

Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

10:27 – 11:12 Urbana mobilnost – globalni vidik

Steven Orelowitz, vodja sektorja za urbano mobilnost v Evropi, Visa

11:12 – 11:24 Vprašanja udeležencev dogodka
11:24 – 11:51 Primeri dobrih praks  ter izkušnje z drugih trgov

Portugalska, Malta, Romunija

11:51 – 12:36 Okrogla miza (v živo iz mariborskega studia)

Dogodek bo povezovala dr. Emilija Stojmenova Duh, 4P DIH

–      Peter Jenko, vršilec dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za informacijsko družbo

–      Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor

–      Mag. Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto

–      Gregor Košir, podžupan občine Kočevje

–      Tomaž Lanišek, vodja sektorja za razvoj in pametno skupnost MO Kranj

–      Alenka Mejač Krassnig, direktorica družbe Visa Europe v Sloveniji

12:36 – 12:46 Vprašanja udeležencev dogodka
12:46 – 13:00 Zaključne besede predstavnic družb Visa in 4P DIH

V primeru dodatnih informacij se obrnite na: Barbara Zejn, Grayling, Barbara.zejn@grayling.com; 

Veselimo se srečanja z vami!

Visa Europe in 4P Digital Innovation Hub, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije

23.9. / Vse o noveli ZJN-3B in aktualni praksi Državne revizijske komisije ter vplivu epidemije na spremembe pogodb 4/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletni seminar s področja javnega naročanja. Na seminarju bodo prikazane vse spremembe, vnesene v novelo ZJN-B ter kako to vpliva na bodočo vsebino dokumentacije v zvezi z naročilom in obravnavo ponudb. Hkrati bo na seminarju izpostavljena pravna praksa Državne revizijske komisije zadnjih dveh let, ki vpliva na uporabo in razumevanje določil ZJN-3. Vabilo najdete TUKAJ.

Na spletnem seminarju, ki bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom, bo predavala strokovnjakinja Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav..

Prijave na seminar so obvezne[1]. Prijave zbiramo do srede, 22. 9. 2021 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vljudno vabljeni!

[1] Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

29.9. / KONFERENCA Vsi kraji so pomembni 4/6

Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije vabijo na konferenco VSI KRAJI SO POMEMBNI, ki bo potekala 29. septembra 2021 (v živo) v Mariboru kot del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal med 8.30 in 16.00 v prostorih instituta IZUM – Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, Maribor (v živo). Na konferenci bomo med drugim razpravljali; Kako je prostorski razvoj povezan s kakovostjo življenja? Na kakšen način je prostorska razsežnost kohezije vključena v novo kohezijsko politiko? Pridružite se nam pri razpravi o teh in podobnih vprašanjih ter spoznajte šest navdihujočih primerov, ki v praksi prispevajo k izvajanju teritorialne agende.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije ter je del programa ob predsedovanju Slovenije Svetu EU. Dogodek bo potekal dvojezično, v slovenščini in angleščini. Več informacij o dogodku si lahko preberete tukaj.

Program je na voljo TUKAJ. Prijava je obvezna. Prijavite se lahko na tej povezavi. Dodatna vprašanja lahko naslovite na petra.ockerl@ipop.si.

DOGODKI DRUGIH

Delavnice o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti 5/1

Serija spletinarjev „Občina 4.0 :

“Nove tehnologije v službi alpskega prebivalstva”

Kot nadomestilo za letošnjo strokovno konferenco, ki je bila odpovedana, omrežje občin v mesecu septembru in oktobru 2021 organizira serijo spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih digitalizacije na ravni lokalnih skupnosti. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti – pokazali bodo, kako se lahko občina v dobi ti. digital natives učinkovito spopade z znanimi občinskimi izzivi.

Termini:

 • 10.09.2021, 09:30-12:00: Uvodna delavnica in skupščina članic
 • 15.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in ustvarjanje lokalne vrednosti
 • 24.09.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in delo
 • 28.09.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 01.10.2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 04.10.2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Program, prijava in informacije na: 
https://alpenallianz.org/Seriji-Webinarjev-Digitalizacija2021

15.9./ »Potovanje mikroplastike v vodnem okolju« 5/2

Geološki zavod Slovenije vas vabi na četrto v seriji predavanj, ki jih organizira Znanstveni svet GeoZS »Potovanje mikroplastike v vodnem okolju«.

Mikroplastika je povsod okrog nas, v morskih in celinskih vodah, v zraku, padavinah, zemlji in v organizmih. Zaradi svoje majhnosti se prenaša med različnimi ekosistemi (zračnim, vodnim in kopenskim) in vstopa v prehranjevalno verigo ter tako ogroža prav vsa živa bitja.

Predavanje bo potekalo v digitalnem okolju v: sredo, 15. septembra, od 13.00 do 14.00.

Predavanje bo potekalo prek platforme MS Teams in sicer na povezavi predavanja ob 75-letnici. Če nimate MS Teams aplikacije ali računa, se lahko prav tako udeležite predavanja in razprave. Navodila najdete na povezavi udeležba brez računa.

Svojo udeležbo potrdite s sporočilom na e-naslov:  tajnistvo@geo-zs.si

15.9./ Posvet med občinami in mladinskimi centri 5/3

Mreža MaMa, nacionalna mreže mladinskih centrov širom Slovenije, vas vabi na »posvet med predstavniki občin in mladinskih centrov«. Gre za posvet, ki je namenjen krepitvi odnosov med občino in mladinskim centrom v lokalni skupnosti ter izmenjavi izkušenj pri podpori mladinskemu delu v posamezni občini in ga organizirajo v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga vodi Nacionalna agencija Movit.

 • Posvet bo v potekal v sredo, 15. septembra 2021, med 9. in 13.30 uro, v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper.

Vabilo s programom.

Posvet je namenjen tudi občinam, ki nimajo mladinskih centrov ali mladinskih struktur, saj bo srečanje prilagojeno. Vsekakor pa je zelo zaželeno, da se dogodka udeležijo skupaj predstavniki občine in mladinskih centrov.

Zaradi lažje organizacije dogodka prosijo, da potrdite vašo udeležbo (ime in priimek predstavnika vaše občine in mladinskega centra, ki se bo udeležil srečanja) na info@mreza-mama.si najkasneje do četrtka, 9. septembra 2021.

16.9./ Posvet o turizmu na MOS 2021 5/4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi na posvet o turizmu, na temo »SLOVENSKI TURIZEM PO SOOČENJU S PANDEMIJO COVID-19«, ki bo potekal dne 16.9.2021 v okviru Mednarodnega obrtnega sejma MOS2021 v Celju.

Dogodek bo možno spremljati tudi na daljavo (AVK).

Več o prijavi in vsebini najdete s klikom na VABILO.

16. in 17. 9. / 1. kolesarski kongres 5/5

Tudi v Sloveniji je nastopil čas za prvi kolesarski kongres, ki se bo začel prav na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti. Potekal bo od 16.-17. septembra 2021, v občini gostiteljici, Dobrovniku, majhni občini, ki v kolesarjenju vidi veliko zgodbo in se bo zapisala kot prva občina, ki je gostila Slovenski kolesarski kongres.

Tematika kolesarstva je široka, za cilj prvega slovenskega kolesarskega kongresa pa so si zadali: povezovanje in poslušanje – potreb, težav in pričakovanj vseh deležnikov, ki dostikrat vsak po svoje razvija svojo kolesarsko zgodbo. Cilj kolesarskega kongresa je tudi kolesariti po Sloveniji in udeležencem vsako leto predstaviti kolesarski turizem in kolesarsko infrastrukturo na drugem območju Slovenije.

Veseli smo, da lahko napovemo, da se bosta na okrogli mizi pridružila gospod Bogdan Fink, direktor uspešno zaključene 27. kolesarske dirke po Sloveniji in Simon Rosič, podžupan Občine Nova Gorica, ki je bila izbrana za naj gostiteljico. Gotovo bosta povedala marsikaj zanimivega, kar bo občinam v navdih in motivacijo. Če strokovne vsebine začinimo še s prekmursko kulinariko in skrbjo za zdravje, je kolesarski kongres ravno pravi način za polnjenje z energijo za nadaljevanje in začetke občinskih kolesarskih  projektov.

Več informacij Prvi slovenski kolesarski kongres, prijavo pa potrdite na Prijava.

 

16.9.-18.9./ Mednarodni znanstveni simpozij "Dediščina, ki kljubuje" 5/6

Združenje ICOMOS Slovenija organizira v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije 4. Mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Resilent heritage / Dediščina, ki kljubuje. Simpozij bo organiziran bo kot hibridni dogodek, v živo ga boste lahko spremljali na Fakulteti za arhitekturo UL, virtualno pa preko spletne platforme Zoom.

Osredotočili se bomo na teme povezane z varovanjem dediščine v luči zagotavljanja njene odpornosti, saj smo priča vedno bolj obsežnim in intenzivnim vplivom klimatskih sprememb, ki močno vplivajo na dediščino. Tudi kriza pandemije COVID 19 je močno prizadela kulturno dediščino in nujno je najti ustrezne ter predvsem trajnostne rešitve.

Sklopi:

I. Kakšno je stanje in kako smo pripravljeni
II. Ključni izzivi
III. Kulturna dediščina kot zgled: Izkušnje in primeri

Simpozij bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, na voljo bo simultano prevajanje predavanj preko brezplačne spletne aplikacije.

Registracija je odprta še do 12. septembra. Udeležba je brezplačna, za sodelovanje in spremljanje simultanega prevajanja predavanj je registracija obvezna.

Več informacij najdete tudi na spletni strani: http://icomos.si/4-mednarodni-znanstveni-simpozij-icomos-slovenija/.

17.9./ 32. Sedlarjevo srečanje 5/7

32. Sedlarjevo srečanje z naslovom Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije – izzivi in predlogi (program v priponki) se bo odvijalo v petek 17. 9. 2021 v živo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, velika predavalnica v prvem nadstropju, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljanaob upoštevanju pogoja PCT, ki ga bodo preverjali že na vstopu v stavbo fakultete (potrebujete natisnjeno potrdilo ali potrdilo na mobilni aplikaciji). V zaprtih prostorih jer tudi obvezna uporaba zaščitne maske.

Vsi udeleženci na dogodku bodo prejeli tudi tiskan izvod zbornika povzetkov letošnjega Sedlarjevega srečanja.  

Hkrati bo prenos dogodka potekal tudi preko ZOOM aplikacije, zato vse, ki želite spremljati dogodek na daljavo na e-naslov drustvo.dupps1@gmail.com to sporočite do vključno 15. 9. 2021. Na podlagi tega sporočila vam bodo dan pred dogodkom poslali povezavo za spremljanje dogodka preko aplikacije.

Tudi zadnje prijave za udeležbo na Sedlarjevem srečanju sprejemajo do vključno 15. 9. 2021.

7.10., 12.10. in 14. 10./ Spremembe (zelenega) javnega naročanja 5/8

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb zelenega javnega naročanja po spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, ki že velja, in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki stopi v veljavo z novim letom. Spremembe obeh aktov si lahko ogledate na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021121. Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Enako izobraževanje bo izvedeno v treh terminih. Prijava je mogoča le na en termin. Udeležba je brezplačna.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest preko spodaj navedenih povezav:

 1. termin (četrtek 7. oktober)
 2. termin (torek 12. oktober)
 3. termin (četrtek 14. oktober)

Število mest je omejeno, glede na to, pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za zapolnjene termine. Če bo prijava zaprta, se prijavite na drug prost termin.

Vaša vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si, najkasneje do 22. septembra.

Več informacij in povezave do prijave najdete v vabilu.

VLADA RS

261. dopisna in 90. redna seja 6/1

 • 261. dopisna seja

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov.

Odlok začne veljati v ponedeljek, 6. septembra 2021, njegove določbe, ki se nanašajo na teste HAG za samotestiranje pa je potrebno uveljaviti do nedelje, 12. septembra 2021.

Objava Odloka: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021142.pdf

 • 90. redna seja

Prenehanje uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

Vlada je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb.

Nov podzakonski predpis o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin, sprejet na podlagi ZKN, je pravilnik. Pravilnik kot hierarhično nižji pravni akt ne more vsebovati določbe, da se z dnem njegove uveljavitve preneha uporabljati Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, ki je hierarhično višji pravni akt kot pravilnik. Zato je treba sprejeti pravni akt enakega hierarhičnega položaja – to je uredbo, ki določa prenehanje uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb. Uredba se preneha uporabljati 4. aprila 2022, ko se bo začel uporabljati ZKN.

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Vlada je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov. Nov podzakonski predpis o oštevilčenju in označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, sprejet na podlagi ZKN, je pravilnik. Pravilnik kot hierarhično nižji pravni akt  ne more vsebovati določbe, da se z dnem njegove uveljavitve preneha uporabljati Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, ki je hierarhično višji pravni akt kot pravilnik. Zato je treba sprejeti pravni akt enakega hierarhičnega položaja – to je uredbo, ki določa prenehanje uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov. Uredba se  preneha uporabljati 4. aprila 2022, ko se bo začel uporabljati ZKN.

Spremembe Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2021

Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in pričakovanih negativnih posledic na gospodarstvo je Vlada RS že potrdila spremenjen Poslovni in finančni načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021. Glede na zaznane potrebe pa je Vlada RS na seji sprejela dodatne spremembe načrta v letu 2021.

 • Z vnovično spremembo v letu 2021 se Sklad usmerja v spodbujanje socialnega podjetništva, ki s svojim delovanjem pripomore k inovativnemu reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih izzivov ter zagotavlja delovna mesta in socialno vključenost ranljivih skupin. V ta namen bo objavljen javni razpis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v skupni višini do 3.048.867,03 evrov.
 • Ker je Vlada RS potrdila Program spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021-2024, je ta podala pobudo za premostitveno financiranje projektov iz sredstev kupnin za razvoj gospodarskih osnov dvo-narodnostnega območja. S spremembo Poslovnega in finančnega načrta Sklada za letošnje leto bodo tako do sredstev iz tega naslova upravičene tudi neprofitne organizacije.
 • V okviru interventnega Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021, bo Sklad pripravil javni razpis za dodeljevanje posojil s subvencijo obrestne mere, za obratna sredstva.
 • V drugi polovici leta 2021 bo Sklad ponovno objavil tudi javne razpise iz programa Pred-financiranje.

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031

Z amandmajem se za izvajanje investicij za zdravstveno dejavnost na primarni ravni zagotovi 150 milijonov eurov in tako poviša skupni znesek za najpomembnejše investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 za dodatnih 100 milijonov eurov.

Ministrstvo za zdravje bo vsako leto izvedlo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni. Prijavitelj na razpis je lahko:

 • občina/mestna občina, ustanoviteljica zdravstvenega doma,
 • v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

S sofinanciranjem investicij na primarni ravni ministrstvo zagotavlja:

 • pridobitev in posodobitev funkcionalnih prostorov, pridobitev ustrezne opreme in izboljšanje standardov osnovnega zdravstva za prebivalce posameznih občin s ciljem najboljše možne izrabe prostorov,
 • dostopnost občanom do zdravstvenih storitev na območjih oziroma v občinah, kjer se dejavnost še ne izvaja, medicinsko opremo za posamezno zdravstveno dejavnost s ciljem najbolj smotrne izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva,
 • sofinanciranje SUC, prizidkov, novogradnje in medicinske ter ostale opreme za delovanje ZD,
 • hiter in učinkovit dostop do pacientov v primeru, ko je potrebna nujna medicinska pomoč, obiski zdravnikov in sester na domu pacienta.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 10.9.2021 v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo vzpostavitve in razvoja nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju. Omogočile bodo tudi možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju oziroma na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure, za naložbe pa je namenjenih 15 milijonov evrov.

Več tukaj.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov 2021 MKGP 7/2

Dne 2. 8. 2021 je bil posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.

 • Več na povezavi TUKAJ.

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa – do porabe razpisanih sredstev

Vir: Mreža za podeželje

2. javni razpis namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije iz PRP 2014–2020 v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 6. 2021 objavilo 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,3 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljeni na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturovkljucno-z-njeno-vzpostavitvijoizboljsanjem-in-razsiritvijopasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sirokopasovnega-interneta-in-resitev-v-zvezi-z-e-upra/

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

 • Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja  16. julija 2021 do vključno 23. septembra 2021, do 14:00 ure.

Morebitna vprašanja v povezavi z izvedbo ukrepa lahko pošljete na forum Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se nahaja na tej povezavi: https://195.88.82.126/viewforum.php?f=256

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 7/4

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021.

K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 evra. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Zadnji rok za predložitev vloge na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je najkasneje do:

 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Odprte prijave projektov Zveze Alpe-Jadran 7/6

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne na pristojni koordinacijski točki tematske (TCP) do 30. Septembra 2021, do 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni v prijavnem obrazcu in na https://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavnica s podrobnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« je dostopna na https://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Več informacij je dostopnih tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« podaljšan 7/7

Na prošnjo potencialnih prijaviteljev za kakovostnejšo pripravo vlog in zaradi zamude, do katere je prišlo zaradi kompleksnosti prijavljenih projektov nastala pri ocenjevanju na prvem prijavnem roku, so podaljšali drugi rok za oddajo ponudb na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Zainteresirani prijavitelji morajo tako svoje vloge na javni razpis »JR PMIS« oddati najpozneje do petka, 22. oktobra 2021, do 12. ure.

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno najpozneje v osmih delovnih dneh po datumu za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo (Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana).

Spremembo drugega roka za oddajo ponudb so objavili tudi v Uradnem listu številka 127/2021, z dne 6. 8. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/9

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 je sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

 • »Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo.
 • »Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Skrajni rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 22. 11. 2021.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij: tukaj.

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/10

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve 7/11

Eko sklad je 20. 8. 2021, objavil dva pilotna javna razpisa za financiranje celovitih prenov večstanovanjskih stavb z novima finančnima instrumentoma. Sporočilo za javnost Eko sklada: tukaj.

Povezavi do obeh razpisov sta na spletni strani Eko sklada in sicer:

 • Kredit v breme rezervnega sklada:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-krediti-v-breme-rezervnega-sklada-in-nepovratne-financne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalozb-celovite-prenove-starejsih-vecstanovanjskih-stavb

 • Energetsko pogodbeništvo:

https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-razpis-nepovratne-finanne-spodbude-za-pilotne-projekte-skupnih-nalob-celovite-prenove-starejih-vestanovanjskih-stavb-sofinanciranih-s-strani-podjetij-za-energetske-storitve

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 7/12

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Evropski teden mobilnosti(ETM) letos združuje rekordnih 84 občin 8/1

Med 16. in 22. septembrom se bo v kar 84 občinah po vsej Sloveniji odvila množica aktivnosti, ki bo pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« posameznike spodbujala k aktivnejšim načinom poti v šolo, službo in po vsakodnevnih opravkih.

Občine po Sloveniji bodo svoje občane in obiskovalce spodbujale k trajnostnim in aktivnim oblikam mobilnosti. Marsikatere med njimi bodo dele svojih središč zaprle za motorni promet in javni prostor namenile najrazličnejšim aktivnostim, na primer že tradicionalnim akcijam Dan brez avtomobila, Park(irni) dan ali Pešbus za aktivno pot v šolo. Pridružile se jim bodo delavnice za šolarje in starejše, promocija aktivnega prihoda v službo, delavnice servisiranja koles, pohodi in kolesarski izleti. Zemljevid sodelujočih občin je dostopen na tedenmobilnosti.si. (Vir: MzI)

Dostopna spletna in digitalna vsebina za invalide – pregled pravil EU (javno posvetovanje) 8/2

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila vprašalnik o uporabniški izkušnji spletnih strani zavezancev po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Namen posvetovanja je zbrati mnenja vseh zainteresiranih deležnikov, vključno z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, … Rezultati posvetovanja bodo tudi podlaga za morebitne prihodnje pobude politike v zvezi s spletno dostopnostjo.

Vprašalniki so na voljo v posameznih ali v vseh uradnih jezikih EU. Odgovarjate lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije. Objavljen je tudi zelo kratek in lahko berljiv Vprašalnik o direktivi o spletni dostopnosti, ki je dostopen vsem, tudi osebam s kognitivnimi motnjami.

Zainteresirani lahko v javnem posvetovanju sodelujete tako, da izpolnite spletni vprašalnik Evropske komisije najkasneje do 25. 10. 2021.

Več na :

https://www.gov.si/novice/2021-09-06-dostopna-spletna-in-digitalna-vsebina-za-invalide-pregled-pravil-eu-javno-posvetovanje/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.