V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RADOVLJICA IN TRŽIČ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

10 občin prejelo naziv Branju prijazna občina 1/1

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije smo 3. decembra v Velikih Laščah ob zaključku drugega javnega natečaja podelili 10 občinam nazive Branju prijazna občina.

Nazive je prejela ena mestna občina, in sicer Mestna občina Celje ter devet občin, in sicer Brežice, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

Nagrajene občine so ob podelitvi nazivov nagovorili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic ter ambasadorka projekta Branju prijazna občina, mag. Tatjana Likar, svetovalka za knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS, ki je izrazila nadaljnjo podporo projektu in mag. Jerica Tomšič Lušin, direktorica občinske uprave Velike Lašče.

Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. 10 občin, ki so se v letošnjem letu prijavile na natečaj do 30. oktobra 2018, so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje na natečaju financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja institucija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna komisija je letos izbrala vseh 10 prijavljenih občin, ki so izpolnili vse pogoje natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.

Galerija slik

ZJN-3 v praksi Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS in Upravnega sodišča 1/2

V četrtek 6.12.2018 je v Ljubljani potekal posvet, kjer so se udeleženci seznanili z aktualno prakso Državne revizijske komisije, revizijskim mnenjem Računskega sodišča RS v zvezi z nepravilnostmi ugotovljenimi v postopkih oddaje javnih naročil. Prav tako jim je bila  predstavljena sodna praksa Upravnega sodišča v zvezi s prekrški po ZJN-3 in novosti, ki jih prinaša novela ZJN-3A.

 

Politike za/kot družbene inovacije 1/3

V torek, 4. 12. 2018, je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru potekala delavnica na temo “POLITIKE NA PODROČJU DRUŽBENIH INOVACIJ – UPORABA POLITIK IN VPLIV NANJE, ki sta jo organizirala Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor. Delavnica je bila namenjena izvedbi Modula 7 v okviru projekta Social(i) makers, ki je udeležence delavnice vodil skozi vsebine politike in podpornega okolja za spodbujanje družbenih inovacij.

Dr. Barbara Bradač Hojnik, ki predava o socialni ekonomiji na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je najprej povzela vsebino Modula 2 “Socialno podjetništvo” kot uvod v delavnico namenjeno predstavitvi Modula 7. Izpostavila je, da socialno podjetništvo odgovarja na izzive v družbi, ne temelji na dobičku/trgu, temveč potrebah družbe. Preko primera iz modula je predstavila pristop kako razviti idejo na področju socialnega podjetništva.

Nato je prešla na osrednji del Modula 7 “Politike na področju družbenih inovacij” in opredelila razmerje med politikami in socialnimi inovacijami. Navezala se je na primer v Sloveniji, kjer je za spodbujanje socialnega podjetništva leta 2011 bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu. Posledica tega je, da imamo v Sloveniji danes 260 socialnih podjetij. Ločimo pa politiko kot družbeno inovacijo ter politiko za družbene inovacije. Primer politike kot družbene inovacije je bila v letu 2018 sprememba Zakona o socialnem podjetništvu, saj se je izkazalo, da politika za družbene inovacije ni bila ustrezna, ker so bile potrebe drugačne.

Navezala se je tudi na ureditev socialnega podjetništva v EU, ki tega področja sicer ne ureja zakonodajno, daje pa smernice. Zagotavlja tudi sredstva za ustanovitev in zagon socialnih podjetij. Na koncu so udeleženci rešili tudi kviz, kjer so preverili na delavnici pridobljeno znanje.

Več informacij o Modulu 7 in ostalih modulih najdete na tej povezavi, kjer se lahko registrirate in prijavite na brezplačne on-line delavnice.

 

Vključevanje deležnikov za uspešne socialne inovacije 1/4

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor sta v sklopu projekta Social(i) Makers organizirala delavnico na temo VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV, ki je potekala 5.12.2018 v prostorih Kreativnega centra Poligon v Ljubljani. 

Vključevanje deležnikov je zelo učinkovita metoda pri reševanju družbenih izzivov, ki lahko pomaga pri dostopu do pomembnih virov, kot so finančna sredstva, družbeni odnosi ali dodatno znanje. Pomaga tudi bolje razumeti skupine in probleme, ki jih nagovarjamo.

Dr. Karolina Babič, predsednica mariborskega Centra alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) je uvodoma izhajala iz vprašanja kaj sploh so družbene inovacije in izpostavila bistvene elemente, ki jih definirajo. Njihovo bistvo je, da dajejo odgovor na problem, ustvarjajo nove odnose/razmerja in opolnomočijo skupnost, da sama začne reševati probleme.

Nato je predstavila vlogo deležnikov v celotnem procesu razvoja in izvajanja družbenih inovacij, od idej in oblikovanja pobud za reševanje družbenih problemov, snovanja rešitev, ki najbolje ustrezajo uporabnikom, do izvajanja rešitev v najrazličnejših oblikah družbenih podjemov. Izpostavila je, da je ključno preveriti kdo bodo deležniki, predvsem za uspeh socialne inovacije, ter navedla primere, ko je treba upoštevati različne skupine (Romi,..), ki imajo različne navade, posebnosti,…in temu prilagoditi pristop.

Sledila je delavnica s praktičnima primeroma, na katerima so udeleženci reševali problem stanovanjske problematike in medgeneracijskega sodelovanja in kako vključiti deležnike, identificirati posameznike in organizacije, institucije ter jih oceniti in uvrstiti glede na interes in vpliv. Na podlagi primerov se je razvila razprava, udeleženci pa so delili izkušnje ter opozorili na težave, do katerih lahko pride, kadar niso vključeni vsi deležniki.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Poračun pri regresu za letni dopust za leto 2018 2/1

Prejeli smo obvestilo Ministrstva za javno upravo, v katerem obveščajo, da iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju izhaja, da pripada javnim uslužbencem, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, poračun med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.

Celotno obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

Pojasnila glede Zakona o urejanju prostora/ ZUreP-2 2/3

Na Ministrstvu za okolje in prostor so v času od junija do novembra 2018 prejeli številna vprašanja glede izvajanja novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). Za delo in pomoč pri izvajanju nalog v zvezi z urejanjem prostora, so zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih prilagamo v tej priponki.

Odgovori so objavljeni tudi na spletni strani MOP:

http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/prostor/nova_prostorska_in_gradbena_zakonodaja/

 

Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona (GZ-B) 2/4

V Državni zbor je bil v obravnavo dan Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona (GZ-B), prva obravnava, EPA 260-VIII. Predlog se nanaša na spremembo glede pridobitve uporabnega dovoljenja za enostanovanjske zgradbe oziroma izvzetja enostanovanjske zgradbe iz procesa pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Besedilo predloga prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko pošljete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

—————————

Državni zbor je na 3. seji 14. decembra 2018 po obravnavi Predloga zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona (GZ-B), prva obravnava, EPA 260-VIII, odločal o predlogu sklepa: »Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona je primeren za nadaljnjo obravnavo.«

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o Predlogu zakona končan. 

Sklep DZ, Predlog GZ-B

 

 

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 2/5

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu s prilogami, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Pravilnik bo nadomestil sedaj veljavna pravilnika: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do torka, 11.12.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V kolikor imate težave z odpiranjem dokumentov prilagamo tudi povezavo na spletno stran e- demokracije, do katere lahko dostopate s klikom tukaj.

 

 

 

 

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah 2/6

Obveščamo vas, da je Vlada določila besedilo predloga Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah za obravnavo v DZ  RS po nujnem postopku. Z zakonom se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska direktiva 2014/23/EU, določajo enotna pravila za sklepanje koncesijskih pogodb za gradnje in storitve po tem zakonu in nad vrednostnim pragom, določenim v predmetni direktivi (trenutno je določen pri 5.548.000 evrov).

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 20. 12. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike 2/7

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike (besedilo na tej povezavi), ki ga na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izda minister za okolje in prostor.

Pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike. Elaborat ekonomike je namenjen:

 • oceni investicij in določitvi vira financiranja za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN, ter
 • oceni vplivov načrtovanih prostorskih ureditev iz OPN ali OPPN na družbeno infrastrukturo.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 20. decembra 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah 2/8

V obravnavo smo prejeli Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah.

Ta določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave.

Razlog za pripravo uredbe je odprava vsebinskih neskladij Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami z Uredbo o odpadkih, kakor tudi podrobnejša ureditev obveznosti proizvajalcev nagrobnih sveč, pridobiteljev nagrobnih sveč in uvoznikov nagrobnih sveč, ki se jim zaradi razširjene odgovornosti lahko naloži, da na svoje stroške zagotovijo zbiranje odpadnih nagrobnih sveč in da za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotovijo obdelavo.

V Uredbi o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je bila predpisana obveznost zagotavljanja predelave odpadnih nagrobnih sveč pri zbiralcu, s to uredbo pa je predpisana obveznost zagotavljanja obdelave odpadnih nagrobnih sveč pri nosilcu načrta oziroma pri nosilcu skupnega načrta.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 3.1.2019.

DOGODKI SOS

12.12. / Predstavitev skupnega projekta občin za OVE in URE 3/1

Iz Skupnosti občin Slovenije so vse občine že prejele vabilo k sodelovanju pri pripravi skupnega projekta, katerega predstavitev bo potekala v Ljubljani 12.12.2018 med 10.00 in 13.00 na Fakulteti za Upravo, dvorana P1.

Z željo slovenskim občinam olajšati dostop do EU sredstev za investicije v OVE in URE, Greenpeace v sodelovanju s člani Zadruge za etično financiranje, organizirajo prijavo na razpis sklada ELENA, ki zagotavlja sredstva za razvoj investicijskih projektov.

V kolikor vas sodelovanje v takšnem skupnostnem projektu zanima, vas vabimo na predstavitev projekta.

Udeležbo na predstavitvi je potrebno javiti Katji Podbevšek na katja.podbevsek@greenpeaece.org,, tako da se javi kontaktne podatke osebe, ki se bo predstavitve udeležila.

Vse občine, ki so interes in kontaktne osebe že sporočile, so bile o dogodku že obveščene.

 

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/2

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

11.12. / Praktična delavnica – za javne ustanove z manj odpadki 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ekologi brez meja organizirajo praktično delavnico “ZA JAVNE USTANOVE Z MANJ ODPADKI”, ki bo potekala v torek, 11. decembra, med 12.30 in 14.30 v dvorani ARSO (Vojkova 1b, 1000 Ljubljana).

Vabijo na praktično delavnico Ekologov brez meja v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer želijo skupaj z udeleženci preučiti, kako zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadkov v vaši ‘hiši’. Med drugimi boste spoznali, kako učinkovito ločeno zbirati odpadke, kako po korakih zmanjšati uporabo papirja, plastičnih lončkov in drugih materialov, kako se izogniti zavrženi hrani itd.

Predvsem pa bodo veseli vaših dobrih praks na področju zmanjševanja odpadkov v objektih javnih ustanov in vaših predlogov kako s konkretnim in enostavnimi koraki postati vzor za državljane.

Zaradi omejenega števila mest so obvezne prijave do ponedeljka, 10. decembra. Zbiramo jih na tej povezavi.

11.12. / Konferenca Kompass 2018 4/3

Sodelujoči partnerji v projektu Kompetenčni center  za pametna mesta in skupnosti organizira konferenco Kompass 2018, ki bo potekala 11. decembra 2018 med 10.00 in 14.00 uro in predstavlja prelomne razvojne korake na področju razvoja kadrov za pametna mesta in skupnosti pri nas.

Vabilo.

Predstavili bodo izoblikovanje modela kompetenc, načine in pristope prenosa takega modela v prakso, ter vrste in obseg realiziranih usposabljanj. Drug del konference bodo namenili partnerskim podjetjem, ki bodo predstavili svoje izkušnje ter osvetlili doprinos in razvojno naravnanost, ki so jo pridobili z usposabljanji prek kompetenčnega modela. Program konference najdete tukaj –  KoC PMiS.

 

13.12./ Tematski posvet 'Kohezijska sredstva za zdravo življenjsko okolje' 4/4

Tematski posvet o tem, kako lahko kohezijska sredstva izkoristimo za (bolj) zdravo življenjsko okolje, bo potekal 13. decembra med 10.00 in 12.00 v City hotelu Ljubljana. Dogodek je drugi v nizu tematskih posvetov o kohezijski politiki, ki jih CNVOS v sodelovanju z Radiom Študent organizira v okviru projekta »Govoriš kohezijsko?«.

Slovenija bo v obdobju 2014-2020 prejela več kot milijardo (1,162) evrov sredstev EU za izvajanje projektov, s katerimi se bo zagotovilo boljšo oskrbo s pitno vodo, čiščenje odpadnih vod, varstvo pred poplavami, boljše stanje ohranjenosti habitatov, izboljšalo energetsko učinkovitost gospodinjstev in javnega sektorja, proizvedlo več energije iz obnovljivih virov ter zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

S predstavniki ministrstev, javnih agencij, zavodov, občin in nevladnih organizacij, ki načrtujejo in izvajajo konkretne projekte na terenu, bomo govorili o tem, kaj smo s kohezijskimi sredstvi že dosegli, in razmislili, kaj lahko v tej in naslednji finančni perspektivi še izboljšamo.

 Več informacij in prijava tukaj

 

14.12. / Pametna mesta – od besed k dejanjem 4/5

Objavljamo vabilo na dogodek, ki ga organizira Microsoft Slovenija s partnerji.

Brez dvoma si tudi v vaši občini prizadevate, da bi zadovoljili vedno večje potrebe in zahteve občanov ter učinkovito vodili svoje mesto. Soočate se z mnogimi izzivi urbanističnega načrtovanja: zmanjšujejo se proračunska sredstva, prebivalstvo se stara, infrastruktura je zastarela , vse večje so potrebe po energiji in regulativne zahteve so vse strožje. Hkrati pa morate pri prehodu na digitalno tehnologijo biti pozorni na kibernetsko varnost.

Vljudno vas vabimo na dogodek, ki ga na Microsoftu Slovenija pripravljamo skupaj s partnerji. Z vsebino dogodka se poskušamo od besed o pametnih mestih premakniti k dejanjem. Ne bomo vam ponovno govorili o tem, kako tehnologija lahko pomaga izboljšati kakovost življenja v vaši občini, ampak vam bodo naši partnerji predstavili rešitve, s katerimi se to že dogaja.

Datum: petek, 14. decembra ob 8:30

Kraj: Microsoft Slovenija, Ameriška ulica 8, Ljubljana (BTC – Kristalna palača, 8. nadstropje). Udeležba je brezplačna, zaradi omejitve mest pa je potrebna prijava na e-naslov: Ula.Duric@microsoft.com.

Predviden program

Ura Vsebina
8:30 – 9:00 Registracija in kava
9:00 – 9:10 Pozdrav in uvod

Microsoftova in iniciativa pametnih mest

Ula Kepezinskaite Durić, vodja prodaje javnemu sektorju

Aleš Bešter, strokovnjak za oblačne rešitve

9:10 – 9:50 SensIoT Komunalni odpaki & SensIoT Voda

Žiga Mravlje, Agitavit

9:50 – 10:30 Smart city in infrastruktura

Matej Banovec, Copa Data/Exor Eti

10:30 – 11:00 Odmor za kavo
11:00 – 11:40 Smart Urban Planning – rešitve za razvoj mest, Vojkan Gavrilović, Dragan Šević, GDI
11:40 – 12:20 Spremljanje onesnaževanja zraka v realnem času in integracija okoljskih podatkov, Davor Vinčić, Mijo Vedrina, IN2
12:20 Kosilo in mreženje

9.1. / LIFE informativni dan 4/6

Vabljeni na LIFE informativni dan, ki bo potekal v sredo, 9. januarja 2019, s pričetkom ob 8.30, v Parku Škocjanske jame – Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh (Škocjan 2, 6215 Divača).
Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate. Tokrat se bodo na dogodku pridružili predstavniki tekočih LIFE projektov, ki bodo z vami delili svoje bogate izkušnje in nasvete ter z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna.

Prijave sprejemajo do 3. januarja 2019 preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program najdete na spletni strani.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 4/7

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 12.12.2018 – Zagotovitev politične podpore trajnostni mobilnosti
 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

VLADA RS

11. redna seja Vlade RS 5/1

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z zakonom se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska direktiva 2014/23/EU, določajo enotna pravila za sklepanje koncesijskih pogodb za gradnje in storitve po tem zakonu in nad vrednostnim pragom, določenim v predmetni direktivi (trenutno je določen pri 5.548.000 evrov).

Z zakonom se določajo tudi obvezna pripravljalna dejanja, ki jih je treba izvesti pred začetkom postopka za izbiro koncesionarja. Zakon poleg tega določa, kdaj se šteje, da je koncesijsko razmerje vzpostavljeno, da je za vzpostavitev koncesijskega razmerja nujen prenos tveganj na koncesionarja, določa obvezno obličnost in vsebino koncesijske pogodbe in ureja pravila za izvajanje koncesije s podizvajalci, pravila glede spreminjanja koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo in odpoved koncesijske pogodbe.

Nabor koncedentov, ki so zavezani k uporabi tega zakona pri sklepanju koncesijskih pogodb, je enak, kot ga določa direktiva.

Trajanje koncesije je omejeno, določi ga koncedent glede za zahtevane gradnje oziroma storitve. Koncesije, daljše od pet let, smejo trajati tako dolgo, da se ne preseže obdobje, v katerem koncesionar upravičeno pričakuje povrnitev vseh naložb (začetnih in naknadnih) za izvajanje koncesije, pri čemer se upošteva tudi primeren dobiček.

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca septembra 2018. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do dobrih 3 milijard evrov, glede na aktualno stanje pa vlada ugotavlja, da je Slovenija na tem področju nekoliko zastala. Resorjem, vključenim v izvajanje, je zato naložila pospešitvene ukrepe.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca septembra 2018 izdanih 360 odločitev (do danes 382) o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,09 milijarde evrov, kar je 68 odstotkov razpoložljivih sredstev. Od tega je bilo 851 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 697 milijonov zahodni kohezijski regiji, 544,5 milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Podpisanih je bilo za 2,02 milijarde evrov oziroma 66 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 507,7 milijonov evrov, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca septembra 2018 Evropski komisiji posredovala za 310 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 10 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Pospešitveni ukrepi so pomembni in nujni predvsem za dosego pravila »n+3« ob koncu leta 2018, ki pomeni, da morajo biti odobrena sredstva (t. i. pravice porabe) za posamezno leto porabljene do konca tretjega leta. To pomeni, da je treba do konca letošnjega leta certificirati upravičeno porabo dodeljenih sredstev iz finančnega načrta operativnega programa za leto 2015, ki znaša 391 milijonov evrov. Če se izdatki do konca leta ne bodo certificirali v zadostni višini, bo Evropska komisija izvedla postopek samodejnega prenehanja obveznosti za leto 2018 v višini odstopanja, ki trenutno znaša 143 milijonov evrov. Vlada zato dela vse, da bo realizacija 100 odstotna.

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si.

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Vlada je sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

V akcijskem načrtu je opredelila dva ključna ukrepa, o njunem izvajanju pa bo vladi poročala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Kot izhaja iz načrta, je treba na kratkoročni ravni odpraviti razkorak med že izvedenimi izplačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi Evropski komisiji, srednje oz. dolgoročni ukrepi pa se navezujejo na pospešitev izvajanja evropske kohezijske politike, ki so v dokumentu opredeljeni v splošnih in specifičnih rešitvah.

Celoten akcijski načrt bo objavljen na spletni strani SVRK www.svrk.gov.si in na www.eu-skladi.si.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode

Vlada je je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019.

Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda, po načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske dajatve za rabo naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja učinkovito rabo naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode obremenimo s plačilom vodnega povračila, in sicer tako, da pokrivajo vsaj del stroškov obremenjevanja voda.

Ocenjena vrednost priliva za leto 2019 iz naslova vodnega povračila znaša okoli 31 mio evrov.

Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017

Predlog Poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2017 je pripravila Medresorska delovna skupina za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22).

Za dosego ciljev na področju varnosti cestnega prometa je potreben celostni in integralni pristop na politični, strateški, strokovni in izvajalski ravni. Glede na ugotovitve Poročila o izvajanju Resolucije NPVCP za leto 2017 je treba poudariti tudi sistemske premike za izboljšanje prometne varnosti, ki bodo dolgoročno uravnotežili to področje ne glede na gospodarske, družbene in politične vplive. V zvezi s tem je torej treba izluščiti osrednje preboje na področju zagotavljanja večje varnosti v cestnem prometu:

 • uvedba prometne vzgoje v šolski kurikulum;
 • umestitev zdravja kot integralnega dela prometne varnosti;
 • okrepitev sistemskega upravljanja nevarnih cestnih odsekov;
 • okrepitev področja nadzora.

Poročilo o izvajanju Načrta in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2018   

Vlada je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (Program).

V Programu je ocenjeno, da bo do leta 2023 mogoče zgraditi 2467 ha namakalnih sistemov (NS) z več uporabnikih in 348 ha NS s posameznimi uporabniki ter tehnološko posodobiti NS na 1273 ha kmetijskih zemljišč. V to oceno so vključeni tudi NS, ki jih lastniki zemljišč zgradijo z lastnimi sredstvi.

Republika Slovenija za gradnjo in obnovo NS namenja sredstva prek Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Medresorska delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS.

Naloge medresorske delovne skupine so pregled pripravljenih izhodišč za spremembe zakonodaje, povezane z vsebinami iz novega 70.a člena Ustave RS, priprava usmeritev za predloge sprememb posameznih predpisov, pomoč posameznim ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje ter spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019. Izbrano delo bo v letu 2019 kandidiralo med predlogi drugih držav za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo kandidature je 14. december 2018.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Več informacij dobite na tem spletnem naslovu

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 6/3

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 30.10.2018 do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Informativni dan za slovenske prijavitelje bo 11.12.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 6/4

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

NOVICE DRUGIH

Zaključki 29. posveta Poslovanje z nepremičninami 7/1

8. in 9.novembra 2018 se je v Portorožu zbralo več kot 400 udeležencev z različnih področij in strok na že 29. posvetu Poslovanje z nepremičninami. Največ časa je bilo namenjenega razpravi o najemninski politiki, upravljanju nepremičnin, težavah pri izvajanju nove gradbene zakonodaje, pa tudi o davčnih in drugih bremenih nepremičnin.

Na posvetu Poslovanje z nepremičninami udeleženci razpravljajo o stanovanjski in nepremičninski problematiki v tako široki in odprti razpravi, ko usklajujejo predloge in iščejo rešitve, ne le za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti temveč tudi za  osebe, ki nastopajo v prometu z nepremičninami kot lastniki ali uporabniki nepremičnin, in nenazadnje pomislijo in upoštevajo tudi zaščito in varnost državljanov, lastnikov nepremičnin, etažnih lastnikov, kupcev, prodajalcev, idr. Ne pozabijo pa tudi na bolj občutljive skupine, kot so socialni najemniki, mladi in mlade družine, ter zadnja leta tudi starejšo populacijo.

Na GZS ZPN so na podlagi izraženih stališč, mnenj in predlogov pripravili Zaključke 29. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki jih najdete na spodnjih povezavah:

Plenarni del – okrogle mize:

 • Upravljanje nepremičnin pred pomembnimi izzivi
 • Je čas za stroškovno najemnino?
 • Ali finančne obremenitve nepremičnin dušijo razvoj v Sloveniji?

– Sekcija za upravljanje nepremičnin

– Sekcija za promet z nepremičninami 

– Stanovanjska sekcija

– Sekcija za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.