PRIHODNJI TEDEN PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE APAČE, LOGATEC, MAJŠPERK, NAZARJE, ZAVRČ IN MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC IN VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Razvojna konferenca Pametna mesta prihodnosti 1/1

V Mariboru je 9.9.2020 potekala razvojna konferenca Pametna mesta prihodnosti. V organizaciji Večera in A1 je bil dogodek, kljub Covid omejitvam odlično izveden in govorci so postregli s številnimi koristnimi informacijami ter delili zanimiva razmišljanja z udeleženci. Skupnost občin Slovenije je organizacijsko konferenco podprla in je v okviru 4P DIH z dr. Emilijo Stojmenovo Duh predstavila možnosti financiranja projektov digitalizacije ter pomena ljudi, ki morajo biti v središču vsakega projekta. V zaključni okrogli mizi je ob bivšem ministru, ki sedaj svetuje MO Ljubljana, Borisu Koprivnikarju, sodelovalo tudi pet predstavnikov občin članic SOS, župan občine Ajdovščina, Tadej Beočanin, direktor občinske uprave Občine Kidričevo, Damjan Napast, Gregor Košir, podžupan Občine Kočevje, dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota in Mestna menedžerka MO Maribor, Marija Brenk.

Razvojno konferenco Pametna mesta prihodnosti je v pogovoru z odgovornim urednikom Večera Matijo Stepišnikom odprl minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je na začetku povedal to, kar občine, ki si prizadevajo za digitalizacijo, pričakujejo že več let. Za letošnjo jesen je napovedal objavo razpisa za pametna mesta in skupnosti. “Namenjen bo konzorcijem občin, njegova vrednost je približno 16 milijonov evrov, stopnja sofinanciranja pa predvidoma 80-odstotna,” je razkril. Razpis bo sofinanciral stroške nakupa komunikacijske opreme in programske opreme, licenc, razvoj inovativnih rešitev, svetovanje in podobno.

Preko video konference se je javil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je dejal, da EU že vrsto let podpira ukrepe s področja pametnih mest, trenutno pa sprejema usmeritve za naslednjo finančno perspektivo, ki naj bi za pametne skupnosti zagotovila precej denarja. “Osnovni usmeritvi sta dve: digitalizacija in varovanje okolja. Gre za tako imenovani green deal, ki je nova razvojna usmeritev za EU, katere cilj je na eni strani sledenje zahtevam pariškega sporazuma, na drugi pa podkrepitev vseh usmeritev, ki so zelo povezane tudi s pametnimi mesti. Od energije v prometu, proizvodnje električne energije do področja stavb pa upravljanje s podatki, tudi področje kmetijstva,” je razložil evropski poslanec in izpostavil, da bo treba v novem finančnem obdobju sistematično podpreti tudi pametno podeželje

Objavljamo posnetek srečanja za vse, ki se dogodka niso mogli udeležiti zaradi omejitev, ki jih narekuje epidemiološka situacija.

Vir in več o vsebinah, vključno z videom: Večer 

 

5. srečanje Kluba županj pri SOS v Kungoti 1/2

Klub županj, ki deluje pri Skupnosti občin Slovenije,  je na 5. srečanju gostila županja občine  Kungota, Tamara Šnofl. Županja je predstavila razvoj občine Kungota, načrte občine pri prenovi cestne in vodovodne infrastrukture, predstavila je tudi prenovo vaških trgov. Na srečanju v Hiši vseh generacij so se prisotne seznanile o načinu organiziranja medgeneracijskega sodelovanja, organiziranja starejših za večjo vključenost in prijetno in prijazno starost. O vzpostavljanju, razvoju in promoc iji vinskih  turističnih poti v občini Kungota ter povezovanju s tistimi  v sosednjih občinah v Avstriji je govorila Pika Radmilovič, ki je predstavila številne uspehe sodelovanja in povezovanja med vinarji na slovenski in avstrijski strani. Prisotne so si ogledale tudi nekaj izjemnih praks na slovenski strani. Prav tako pa so se srečale z ¸lastnikom velike avstrijske vinske kleti Tement, Manfredom Tementom, ki ima nekaj vinogradov tudi na slovenski strani meje. Županja, Tamara Šnofl je predstavila sodelovanje z župani na avstrijski strani ter izkušnje povezovanja in sodelovanja na številnih področjih, ki povezujejo občine v Sloveniji in Avstriji. Županje so gostile tudi dr. Emilijo Stojmenovo Duh, ki je predstavila digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH in priložnosti digitalizacije za razvoj skupnosti. Predstavila je nekaj odličnih primerov digitalizacije na podeželju in številne možnosti,  ki jo ta prinaša  ljudem.  Srečanje kluba županj se je zaključilo z dogovorom, da se bodo županje oz. občine, ki jih vodijo povezale tudi pri oblikovanju nekaterih  projektnih vsebin.

Aktualno na področju plač v javnem sektorju 1/3

Dne 9. 9. 2020 je Skupnost občin Slovenije in v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala spletni seminar za občine na temo aktualnih zadev na področju plač v javnem sektorju. Predstavnika ministrstva mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju, in Boro Nikić, vodja Oddelka za analitiko in javnost plač, sta udeležencem predstavila ključne informacije glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javne sektorju, do katere so javni uslužbenci upravičeni s 1. 7. 2020. In sicer so se udeleženci seznanili s pravno podlago in pravili glede izplačila RDU, predstavljena jim je bila aplikacija za izračun RDU in tudi konkretni primeri.

Več o nagrajevanju RDU si lahko preberete na sledeči strani:

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

ZAKONODAJA

Predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/2

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je objavila predlog novega Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, s katerim agencija določa kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve.

Glede na veljavni splošni akt agencija predlaga spremembe, ki vključujejo postopno prilagajanje predpisane kakovosti spremenjenim razmeram na nacionalnem in evropskem trgu poštnih storitev, in sicer zlasti z izboljšanjem dostopnosti univerzalne poštne storitve za uporabnike, ki imajo do najbližje pošte ali pogodbene pošte več kot 4,5 kilometra zračne razdalje, ter z uvajanjem dveh kakovosti prenosa pošiljk korespondence. Agencija želi s predlogom splošnega akta zagotoviti tudi večjo predvidljivost regulatornega okvirja glede predpisane gostote poštnih nabiralnikov.

Na povezavi prilagamo:

Pripombe na predlog nam prosimo pošljite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do petka, 25.9.2020.

Predlog Zakona o nalezljivih boleznih 2/3

Z namenom obravnave in pregleda objavljamo predlog Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je v javno obravnavo posredovalo Ministrstvo za zdravje.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Na sledečih povezavah vam posredujemo predlog in priloge:

Vljudno vas naprošamo za obravnavo predmetnega predloga in posredovanje vaših stališč in pripomb najkasneje do četrtka, 1. 10. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah 2/5

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je v javni obravnavi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novega zakona, ki bo nadomestil sedaj veljavni ZEKom-1.

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos sekundarne zakonodaje Evropske unije v pravni red Republike Slovenije (Direktiva 2018/1972/EU).

Poglavitni poudarki, ki jih prinaša Direktiva 2018/1972/EU, so hitrejši dostop do radiofrekvenčnega spektra kot ključnega vira za mobilne komunikacije, spodbujanje investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja po vsej Evropski uniji, vključno z oddaljenimi območji, zaščita potrošnikov in dostop do boljših storitev ne glede na to, ali uporabljajo tradicionalne storitve ali na dostopu do interneta temelječe storitve, v okviru univerzalne storitve zagotoviti prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so npr. e-Uprava, spletno bančništvo, videoklici, ter varovanje življenj prek dostopa do enotne evropske telefonske številke za klic v sili 112, vključno z uporabo sistema za obveščanje in alarmiranje.

Zakon med drugim ureja:

 • pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,
 • zagotavljanje univerzalne storitve,
 • zagotavljanje konkurence,
 • učinkovitejšo gradnjo in postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij ter souporabo obstoječe fizične infrastrukture,
 • določa pogoje za omejitev lastninske pravice,
 • določa pravice uporabnikov,
 • ureja varnost omrežij in storitev ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih,
 • zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev,

Predloge in pripombe lahko občine pošljejo ali na sasa.kek@skupnostobcin.si do 14. oktobra 2020.

VLADA

31. redna seja 3/1

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike za drugo četrtletje leta 2020

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 (1.4. do 30.6.2020).

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca junija 2020 izdanih 526 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne razpise v skupni vrednosti 2,78 milijarde evrov, od tega je bilo več kot 1,12 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 813 milijona evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 844 milijona evrov sredstev Kohezijskega sklada za območje celotne Slovenije.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo za 2,24 milijarde evrov oziroma 73 odstotkov razpoložljivih sredstev projektov in programov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 1,21 milijarde evrov, kar je 39 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Slovenija je do konca junija 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za 1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov.

Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Poročilo je posredovano Državnemu zboru RS.

Dopolnitev odzivnega poročila o ureditvi prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti

Vlada je na današnji sej sprejela dopolnitev odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o ureditvi prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti.

Vlada je v dopolnitvah odzivnega poročila podrobneje pojasnila svoja stališča in aktivnosti, na katere se je nanašala zahteva po dopolnitvi odzivnega poročila.

K navedbi računskega sodišča, da predstavniki vlade glede obravnavanih popravljalnih ukrepov niso imeli nobenih pripomb oz. so se z njimi strinjali, vlada pojasnjuje, da dejstvo, da njeni pooblaščeni predstavniki podpišejo zapisnik o razčiščevalnem sestanku in se strinjajo s predvidenimi popravljalnimi ukrepi, še ne pomeni, da je vladi odvzeta možnost preučitve izrečenih popravljalnih ukrepov in njihove kasnejše preučitve.

Glede navedbe, da ima vlada pravno dolžnost za spremljanje učinkov sprejetih predpisov, analiziranje njihovih posledic in predlaganje novih predlogov predpisov v sprejem državnemu zboru, vlada odgovarja, da nikoli ni zatrjevala, da bi bila zgolj izvrševalec normativnih pravnih aktov. Vlada se strinja s spremljanjem učinkov sprejete zakonodaje, vendar pa poudarja, da sprememba oziroma dopolnitev zakona z vidika enega samega področja ni smotrna.

Kar se tiče popravljalnega ukrepa iz točke 1, je vlada že v odzivnem poročilu jasno navedla, da bo vsebina novega strateškega dokumenta obravnavana ob naslednjem zakonodajnem posegu v veljavno ureditev upravljanja kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije. Pristojno ministrstvo že pripravlja predlog zakona, s katerim bi se uredila status in delovanje demografskega sklada in s katerim bi se poseglo v veljavno ureditev upravljanja kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije. Predvideno je, da bo usklajeni predlog zakona obravnavala in sprejela do konca letošnjega leta.

Vezano na popravljalni ukrep iz točke 6., vlada najprej natančno citira popravljalni ukrep in aktivnosti, ki jih le-ta predlaga. Iz ukrepa ne izhaja zahteva, da se preuči dejansko stanje in da se podajo strokovne ocene že v odzivnem poročilu, temveč da se izkaže priprava načrta aktivnosti za ureditev pravnih podlag, ki bodo vključevale preučitev dejanskega stanja.

Vlada v dopolnitvi odziva vnovič poudarja, da se bodo vprašanja iz zahteve za predložitev odzivnega poročila obravnavala ob naslednjem zakonodajnem posegu v veljavno ureditev upravljanja kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije. Izrazi pa predvidevanje, da bodo prvi predlogi predpisov, s katerimi bi se poseglo v veljavno ureditev, sprejeti do konca leta 2020.

Vlada podpira predlagane spremembe ZSDP-1

Državni svet Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložil predlog Zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (predlog), v katerem predlagajo, izenačitev višine plačanih prispevkov za socialno varnost delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas zaradi koriščenja pravice do krajšega delovnega časa po 50. členu ZSDP-1, s tistimi delavci, ki te pravice ne koristjo. S tem se odpravlja neenakopraven položaj delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Vlada RS vsebino predloga podpira.

Z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklosti večkrat opozarjalo na neustrezno ureditev plačila prispevkov s strani Republike Slovenije za starše, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega iz razloga starševstva. Zaradi načina njene ureditve, se koriščenje navedene pravice odraža v nižji pokojninski osnovi in s tem tudi nižji pokojnini. Delodajalec bi v skladu s predlagano spremembo staršu še vedno zagotavljal pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, vključno s plačilom prispevkov za socialno varnost za delo, opravljeno v krajšem delovnem času. Prav tako bi Republika Slovenija še naprej zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne aktivnosti, vendar ne več od sorazmernega dela minimalne plače, ampak od dejanske mesečne bruto plače posameznega starša.

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev. Zaposleni se za uveljavljanje pravice do krajšega delovnega časa odločajo zgolj zaradi potrebe po zagotavljanju varstva otroka, kar je seveda tudi namen pravice. S tem naj bi si izboljšali možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, vendar so z uveljavljanjem te pravice v slabšem položaju, kot ostali zaposleni. Delo s krajšim delovnim časom ima za posledico nižje plačilo za opravljeno delo, kar je z vidika sorazmernosti opravljenega dela seveda ustrezno, vendar pa ima uveljavljanje te pravice za posledico tudi nižjo pokojninsko osnovo in posledično nižjo pokojnino. Vlada RS meni, da s sedanjo ureditvijo, pravica ne dosega svojega namena.

(vir: Vlada RS, ur)

DOGODKI SOS

22.10. / Konferenca Zelene prakse mest – prijave odprte! 4/1

Vljudno vabljeni na spletno konferenco Zelene prakse mest – Prispevek Urbane agende EU k zelenemu prehodu, ki bo 22. oktobra 2020. Spoznavali bomo mesta, ki se uspešno odzivajo na podnebne spremembe. S predstavniki slovenskih in drugih evropskih mest bomo razpravljali o tem, kako se lahko mesta prilagodijo in odzovejo na podnebne spremembe ter obenem dvignejo kakovost življenja svojih prebivalcev in skupnosti.

Več informacij o konferenci, program in prijava:

https://ipop.si/2020/09/02/mednarodna-konferenca-zelene-prakse-mest/

 

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

DOGODKI DRUGIH

14.9./ Makedonsko združenje občin išče strokovnjaka za energetsko učinkovitost 5/1

Makedonsko Združenje občin (AKM) išče pristojnega regionalnega strokovnjaka za energetsko učinkovitost (angl. Regional Expert in Energy Efficiency), ki bi izvedel program usposabljanja in pripravil priročnik. V kolikor se prepoznate med razpisnimi pogoji  in objavo, vas vabimo k prijavi. Razpis lahko delite tudi s potencialnimi kandidatkami in kandidati, ki bi jih razpis zanimal.

Rok za oddajo prijave je 14. september 2020. Kontaktna oseba na AKM je Arsim Osmani, vodja komunikacije in programov (arsimosmani@komunat-ks.net).

15.9./ Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji 5/2

Ministrstvo za okolje in prostor preko platforme Zoom organizira konferenco o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji. Konferenca je prednostno namenjena inšpektorjem, projektantom in arhitektom, predstavnikom občin in drugim investitorjem objektov v javni rabi ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne gradnje.

Konferenca je brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja točk ZAPS (3) in IZS (2), število udeležencev je omejeno in je potrebna prijava, najkasneje do 7. septembra oz. do zapolnitve mest.

16.9./ NALAS-ova spletna konferenca “Občine južne in jugovzhodne Evrope po pandemiji COVID-19” 5/3

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) vabi vse županje in župane ter druge zainteresirane, da se udeležijo spletne konference, v okviru katere se bodo odvile tri panelne diskusije, vezane na družbeno in gospodarsko okrevanje občin južne in jugovzhodne Evrope po pandemiji COVID-19:

 • Spodbuditev sodelovanja skupnosti pri obravnavi COVID-19
 • Izboljšanje dostopa do storitev in oblikovanje priložnosti
 • Podpora lokalnemu gospodarstvu

Konferenca bo potekala v sredo, 16. septembra 2020 s pričetkom ob 13h. Udeležba je možna samo s predhodno registracijo na dogodek. Vabljeni k registraciji TUKAJ.

Dnevni red konference:

17.9./ 48. Geodetski dan 5/4

Zveza geodetov Slovenije in Ljubljansko geodetsko društvo vas vabita na  48. GEODETSKI DAN z naslovom »GEODEZIJA ZA KAKOVOSTNE ODLOČITVE V PROSTORU IN ČASU«, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 izveden v obliki spletne konference potekajoče iz prostorov kongresnega centra Domus Medica na Dunajski cesti v Ljubljani.

Pred izvedbo vsak udeleženec prejme digitalno povabilo z ustreznimi navodili za sodelovanje.

Celoten program si lahko ogledate v vabilu na spletni strani www.geodetskidan.si, kjer boste našli tudi prijavnico.

Rok za prijavo je 11. september 2020.

18.9. / POSVET: “Večletni finančni okvir 2021-2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija” 5/5

S strani Državnega sveta smo prejeli vabilo na posvet Večletni finančni okvir 2021-2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki ga Državni svet organizira v Kongresnem centru Brdo.

 

Predhodne prijave na posvet so obvezne in možne prek spletne povezave, ki je navedena tudi na vabilu. http://www.ds-rs.si/?q=node/5748

 

Prosijo vas, da se posveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Obenem vas obveščajo, da je na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) uporaba zaščitne maske obvezna.

Vabilo na posvet se nahaja na tej povezavi

Program posveta se nahaja na tej povezavi

 

21. - 29.9./ Študijski obisk na Hrvaškem 5/6

 • Kakšna je vloga občin pri lokalnem mladinskem delu na Hrvaškem?
 • Kakšno je mladinsko delo na Hrvaškem?
 • Kdo ga izvaja?  Kako projekt Europe Goes Local podpira mladinsko delo v tej državi?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Študijski obisk Hrvaške, od 21. do 25. septembra 2020. Udeleženci bodo spoznali najboljše prakse mladinskega dela v hrvaških občinah, točneje v Zagrebu, Karlovcu in na Reki in se imeli priložnost pogovoriti s tamkajšnjimi deležniki.

Aktivnost je namenjen občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine in lokalnim mladinskim delavcem in delavkam iz Slovenije in Litve in bo potekala v angleščini.

Udeležbo, vključno s potnimi stroški, financira nacionalna agencija Zavod Movit prek programa Erasmus+: Mladi v akciji. Za udeležbo ni starostne omejitve. Obisk bo izpeljan v primeru ustrezne epidemiološke situacije in ob spoštovanju ukrepov za zaščito in varovanje zdravja udeležencev.

Vabljeni k podrobnem ogledu aktivnosti in prijavi do 3. avgusta 2020! Več informacij: info@movit.si.

Več informacij in prijava: TUKAJ.

25.9./ Mednarodni festival izobraževalnih programov o varovanju vode 5/7

Vabilo komunalnim in drugim javnim podjetjem k predstavitvi gradiv in sodelovanju na festivalu.

Razpisni pogoji:

–  Na festivalu lahko sodelujejo komunalna in druga javna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z vodo in odpadki.

–  Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju prebivalstva o pomenu varovanja (pitne) voda, njene racionalne rabe, čiščenju odpadnih voda, zbiranju jedilnega olja in podobno.

–  Gradiva so bila pripravljena oz. dejavnosti izvedene v letih 2018–2020.

–  Gradiva morajo biti avtorsko delo komunalnega ali drugega javnega podjetja oziroma imajo pridobljene pravice za uporabo gradiv v lastne namene.

–   Gradiva morajo biti poslana v elektronski obliki na festival@vodnaagencija.org, najpozneje do 12. septembra 2020.

–   Vsako javno podjetje lahko sodeluje z največ tremi gradivi.

Več na: https://www.vodnaagencija.org/wep-effect-2020/

 

29.9. / Spletni seminar: Načrtovanje v občinah in projektni delovni procesi v post-COVID svetu 5/8

Vplivi pandemije na mesta se zgolj domnevajo, vendar so večinoma še neznani. Številna mesta in občine se osredotočajo na to, kako učinkovito pripravljati načrte in deliti informacije o projektih z deležniki, da bi povečali njihovo vključenost ter sodelovanje in posledično sprejemali boljše odločitve.

Za izvedbo tega spletna seminarja se je Microsoft povezal z Bentleyem, da bi skupaj predstavila vrednosti digitalnih dvojčkov v občinskih okoljih, ki uporabljajo Microsoft Azure in OpenCities Planner, kot orodja za pomoč pri občinskem planiranju in post-pandemičnih spremembah projektov, načrtovanja in poslovanja.

Udeleženci webinarja bodo naučili, kako:

 • Ustvariti vedno razpoložljiv digitalni dvojček mesta
 • Razviti učinkovitejše projekte in procese
 • Vizualizirati in komunicirati v 3D, za izboljšanje sodelovanja z deležniki
 • Podatke o mestih spremeniti v vpoglede in akcijo

Spletni seminar bo potekal 29. septembra 2020 ob 16.00 uri v angleškem jeziku in bo trajal eno uro. Prijava in sodelovanje je brezplačno, prijavite se na tej povezavi.

2.10./ Prvi poziv iniciative EUCF je odprt do 2.oktobra 2020! 5/9

Cilj poziva EUCF je podpreti občine in lokalne oblasti pri razvoju investicijskih konceptov, povezanih z izvajanjem ukrepov, opredeljenih v njihovih podnebnih in energetskih akcijskih načrtih.

Do poziva so opravičene vse občine / lokalne oblasti kot tudi druge organizacije iz EU-27 in Združenega kraljestva. Več o iniciativi EUCF si lahko preberete na tukaj.

Vsem, ki se nameravate prijaviti na poziv in ste v postopku priprave prijave, svetujemo, da se prijavite že na prvi poziv. Prijavni vzorec je na voljo na TUKAJ.

Prijazno vabljeni k prijavi!

 

Skupnost občin Slovenije je pri iniciativi EUCF v vlogi kontaktne točke na državni ravni in zagotavlja promocijo iniciative kot tudi njeno informiranje med lokalnimi oblastmi. Na ta način skrbi, da vodstvena ekipa EUCF na mednarodni ravni doseže čim več potencialnih upravičencev finančnih sredstev na lokalni ravni pri razvoju investicijskih konceptov.

2.10./ NALAS-ova jesenska spletna akademija vabi 5/10

Mreža lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi odločevalke in odločevalce ter zaposlene na občinah, da se udeležijo NALAS-ovih spletnih tečajev jeseni 2020.

Spletni tečaj Uvod v integracijo načela enakosti spolov na lokalni ravni bo potekal v angleškem jeziku in se bo izvajal 5 zaporednih tednov in sicer se bo med 12. oktobrom in 15. novembrom 2020. Uvodni del tečaja bo potekal v živo preko spleta, ostali deli tečaja kot tudi naloge pa so organizirane na način, da jih lahko opravite kadarkoli (časovno neomejeno), a še vedno v obdobju izvedbe tečaja.

Udeleženke in udeleženci tečaja bodo med samim izvajanjem tečaja uporabljali različna interaktivna spletna učna orodja: izpolnjevanje kvizov, sodelovanje na forumih, spoznavanje študij primerov in dobrih praks, pregled video posnetkov in druge naloge. Učni proces bo koordiniran s strani moderatorja spletnega tečaja.

Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije brezplačni. Vse udeleženke in udeleženci tečaja bodo po uspešno upravljanemu tečaju prejeli certifikat.

Prijave in dodatna vprašanja glede tečaja sprejemamo do petka, 2.10.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

     

8.-11.10. / Nacionalni mesec skupnega branja 2020 5/11

Po dveh uspešnih izpeljavah Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB), ki ju je spremljala promocijska akcija Beremo skupaj, bodo pobudniki in soorganizatorji tudi letošnjo jesen pripravili številne dejavnosti, s katerimi bodo promovirali branje in povezovanje ob in s knjigami. Letos bo Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2020 potekal med 8. septembrom 2020 (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom 2020 (do zaključka Tedna otroka®).

Na podlagi izkušenj in pogovorov s številnimi sodelavci mreže so letos nekoliko spremenili tudi program distribucije plakatov in sicer plakate lahko prevzamete v svoji splošni knjižnici (oz. njeni enoti) po 15. septembru, saj imate mnogi s svojimi knjižnicami zelo tesne povezave.

Poleg tega vas vabijo, da se tudi letos pridružite NMSB20 z napovedjo in kratko predstavitvijo svojih dejavnosti, projektov, programov, ki ga boste izvedli vi ali ustanove v vaši občini, v času od 8. septembra do 11. oktobra 2020 kjerkoli v Sloveniji ali v slovenskem zamejstvu.

Več informacij najdete v priponki TUKAJ.

 

15.10./ Vabilo k prijavi na izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec? 5/12

Korak za korakomCenter za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom v novem šolskem letu pripravlja raznolika usposabljanja in izobraževanja. Kljub temu, da večino časa sodelujejo z vrtci, se zavedajo tudi pomena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Prav tako je pomembna povezava med občino in vrtcem, zato ponujajo tudi izobraževanje Zakaj vlagati v kakovosten vrtec?

Raziskave kažejo, da se lahko otroci le v kakovostnem vrtcu učijo dvakrat hitreje, postanejo močni, samozavesti, skrbni, odgovorni in zadovoljni člani družbe. Vrtec pa je lahko kakovosten le do tiste mere, do katere so strokovni delavci v njem usposobljeni, motivirani in deležni ustrezne podpore. Vlaganje v kakovostne in kompetentne strokovne delavce je torej ključno za razvijanje zadovoljnih in dobro prilagojenih otrok.

Rok za prijavo je 15. oktober, prijavite pa se preko te prijavnice: https://forms.gle/LUHPJJaAFaYH9Xi48

Več informacij o tem in drugih izobraževanjih je dostopnih v katalogu na tej povezavi.

14.-18.12./ Povabilo mestnim občinam na študijski obisk 5/13

V okviru partnerstva Europe Goes Local, francoska nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, organizira študijski obisk v Parizu, o mestnih mladinskih svetih, imenovan “Paris Study Visit, Cities Youth Council (big cities and capitals)”, od 14. do 18. 12. 2020.

Obisk je namenjen  parom udeležencev (uslužbenec/ka občine in aktivni predstavnik/ca mladih, iz lokalnega mladinskega sveta, ali mlad predstavnik, vključen v relevanten odbor, komisijo, strukturo – odvisno od realnosti v posamezni občini) iz glavnega mesta ali velikih mest.

V Sloveniji so k prijavi povabljeni pari iz mestnih občin.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Prijava se naredi v tandemu, torej predstavnik občine in mladih se prijavita skupaj z eno prijavnico.

Rok za prijavo je: 23. september 2020. Več informacij: info@movit.si

Strateško partnerstvo Europe Goes Local od leta 2016 združuje 24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji in je namenjeno razvijanju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Aktivnosti so tako nacionalne kot mednarodne, v Sloveniji primarno osredotočene na podporo občinskim uslužbencem in uslužbenkam, pristojnim za področje mladine.

AKTUALNI RAZPISI

Vprašalnik Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 6/1

SVRK je za načrtovanje prihodnjega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 sestavil vprašalnik, da tako sedanji in prejšnji upravičenci, ki program poznate pobližje, kakor tudi potencialni upravičenci tega programa podate vaša mnenja in stališča, katere so tiste vsebine, katere bi po vašem mnenju moral program nameniti več pozornosti (in sredstev).

Vprašalnik je torej namenjen vsem potencialnim prijaviteljem upravičenega območja programa.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku do 23.9.2020, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut. V naprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in izpolnitev vprašalnika.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi s vprašalnikom, tem ali drugimi interregovimi programi, se lahko obrnete na Antona Harej anton.harej@gov.si ( tel 05 731 85 33).

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 6/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Zbiramo dobre prakse slovenskih mest - razpis 6/3

Na IPoP že več let zbirajo dobre prakse mest in širijo njihovo poznavanje med slovenskimi občinami. Prvi katalog Mesta mestom, Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj, v katerem so predstavili 13 od 97 dobrih praks programa URBACT, so pripravili leta 2017, dve leti kasneje pa so ga nadgradili s katalogom Mesta mestom #2, Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj, v katerem so zbrali izključno domače dobre prakse.

Na IPoP imajo stik z mnogimi slovenskimi občinami in pogosto jih navdušijo rešitve, do katerih so občine prišle pri soočanju z izzivi na terenu in v skrbi za kakovost življenja svojih občanov. Kot Nacionalna URBACT točka želijo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine in jih navdihniti pri uvajanju novih pristopov trajnostnega urbanega razvoja.

drugi izdaji kataloga Mesta mestom #2 so tako med drugimi podrobneje predstavili oživitev tržnice v Mariboru, participativni proračun v Ajdovščini, spodbujanje hoje v šolo v Črni na Koroškem, ureditev površin za pešce v Ljubljani, vzpostavljanje pogojev za aktivnosti mladih v Idriji in organizacijo prevozov za starejše na podeželju v Kočevju.

Prakse so izbirali sodelavci IPoP, pri izboru pa so upoštevali raznolikost vsebin, ki jih dobre prakse naslavljajo, geografsko razpršenost, raznolikost občin ter univerzalnost in prenosljivost prakse. Izbor seveda niti približno ni uspel zajeti vseh dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja naših občin.

Zato tokrat vabijo občine, da jim posredujete svoje dobre prakse.

Iščejo dobre prakse s področja trajnostnega urbanega razvoja, ki bi lahko bile navdih drugim mestom in imajo potencial za prenos v druga okolja.

Občine, katerih prakse bodo vključene v izbor 15 praks trajnostnega urbanega razvoja, bodo prejele Priznanje Mesta mestom.

Občine lahko svoje dobre prakse prijavite do 31. oktobra 2020.

Vse o razpisu si lahko preberete TUKAJ.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 6/4

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Dobre zgodbe povezovanja iz tujine za boljše kmetovanje 7/1

Na mreži za podeželje so pripravili izbor treh objav iz letošnjega leta, ki obravnavajo različne tematike in pristope s področja kmetijskega gospodarstva, vsem pa je skupno ciljno reševanje izzivov in razširjanje znanja.

Prvi članek z naslovom »Demonstracijske aktivnosti na kmetijah 2.0« povzema dognanja, pridobljena v okviru projekta FarmDemo, ki je nastal kot rezultat tesnega sodelovanja 3 evropskih projektov v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020). Pri tem so ključno orodje demonstracije na kmetijah, ki preko sodelovanja spodbujajo širjenje znanja in privzem inovacij.

Končno poročilo fokusne skupine EIP-AGRI »Škodljivci in bolezni oljk« prinaša odgovore na vprašanje, kako lahko povečamo trajnost gojenja oljk ob upoštevanju tveganj, ki jih prinašajo škodljivci in bolezni, tudi v povezavi s trenutnimi podnebnimi spremembami.

Zapis na blogu EIP-AGRI irske nacionalne mreže za podeželje z naslovom »Povečanje sistemov ekološke pridelave (MOPS)« pa opisuje načine izboljšanja učinkovitosti kmetijskih gospodarstev za potrebe naraščajočega povpraševanja po ekološko pridelanem sadju in zelenjavi na Irskem.

Več informacij vam je na voljo na povezavi tukaj.

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.